donderdag 9 mei 2019

Amazon Conservation Team Suriname wil mede uitvoering geven aan Stappenplan Grondenrechten

(Bron foto: NII)
'Wij ondersteunen dit proces graag en willen helpen, we zijn geen obstructie'


'Wij ondersteunen dit proces graag. We willen helpen, we zijn geen obstructie', aldus Minu Parahoe, directrice van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname, over de uitvoering van het Stappenplan Grondenrechten. Zij heeft woensdag bij een bezoek aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) de rapportages van drie dialoogsessies in het binnenland en in de kustvlakte overhandigd aan minister Edgar Dikan, aldus donderdag 9 mei 2019 het Nationnaal Informatie Instituut (NII).

De bewindsman voert de supervisie over het door hem in december 2018 geïnstalleerde Management Team, Secretariaat en Technische Commissies. Deze zijn belast met de uitvoering van het stappenplan.

Het hoofddoel van het stappenplan is een breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling te creëren voor de grondenrechten van inheemse en tribale Volken. Die regelingen moeten in lijn zijn met zowel het Surinaams, als het internationaal recht.

Bij het aanbod van de ondersteuning en assistentie aan het ministerie heeft Parahoe enkele suggesties gegeven over gebieden waarop het ACT een bijdrage kan leveren. De organisatie staat evenwel open voor andere bijdragen. Ze heeft het ministerie uitgenodigd om bij de volgende dialoogsessies een afvaardiging van de afdeling Voorlichting mee op pad te sturen met het ACT.

Minister Dikan heeft de verslagen na ontvangst terstond overgedragen aan directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers in het Binnenland. De bewindsman heeft voorgesteld, dat het ACT en dit directoraat het onderling contact intensiveren.

Hij lichtte Parahoe in over de laatste ontwikkelingen in het proces van uitvoering van het Stappenplan. Onlangs heeft de regering Srd 1 miljoen vrijgemaakt, waardoor de technische commissies op pad kunnen. Volgende week hebben de commissies een kennismakingssessie met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag.

Laatste technische oplevering schutsluis in het zoetwaterkanaal te Totness, Coronie

(Bron foto's: BIC Coronie)
Vissersboten kunnen via de schutsluis in het zoetwaterkanaal aanmeren


Het Burger Informatiecentrum (BIC) Coronie bericht, dat donderdag 9 mei 2019 de laatste technische oplevering van de schutsluis in het zoetwaterkanaal te Totness heeft plaatsgevonden door het Nederlandse aannemingsbedrijf M.N.O. Vervat en SUNECON Engineering Consultants. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor de vissersboten die naar zee gaan en terug komen om via de schutsluis in het zoetwaterkanaal aan te meren. 

De schutsluis is overdragen aan de overheid onder het beheer van Openbare Werken Openbare Werken, Transport en Communicatie Afdeling Sluizen en Gemalen onder leiding van Leroy Doorson.

De twee Assembleeleden Joan Wielzen (NDP) en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU) zien graag dat de schutsluis goed onderhouden wordt en dat men ook zorgvuldig ermee omgaat. Verder moet er een goede samenwerking zijn met de desbetreffende ministeries voor het behoud van de schutsluis.

De ceremoniële handeling heeft plaats gevonden door districtscommissaris Remie Tarnadi en de beide Assembleeleden. Tarnadi zegt, dat het een belangrijke mijlpaal is voor Coronie in het bijzonder de vissers. Ook gaf hij aan dat de gemeenschap de schutsluis zal moeten helpen onderhouden en te koesteren.

Suriname krijgt binnenkort een gecertificeerde visrokerij in Commewijne

(Bron foto's: LVV)
Startsein gegeven voor plan van aanpak en streven is om rokerij binnen zes maanden op te leveren


Suriname krijgt binnenkort een gecertificeerde visrokerij. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft enkele jaren geleden een visrokerij opgezet in Commewijne. Vanwege diverse omstandigheden heeft de opstart helaas nog niet plaatsgevonden. Thans zijn er middelen beschikbaar gesteld en wordt het een en ander voorbereid, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 9 mei 2019.

Het ontwerp voor de visrokerij Commewijne is gemaakt door ingenieursbureau Consulting Partners N.V. en Inter Design. Met aannemer Alginco wordt nu gewerkt aan de verdere afbouw, waarna deze zal worden ingericht.

Dinsdag werd het startsein gegeven voor een plan van aanpak en het streven is om het geheel binnen zes maanden op te leveren.

De complete procedure vanaf het aanmeren van vissersboten met hun lading vis voor de rokerij tot het eindproduct zal moeten voldoen aan de vereisten van het Viskeuringsinstituut en de Europese Unie. Hierdoor zal de kwaliteit toereikend zijn om de certificering van Europa te behalen, zodat gerookte vis vanuit Suriname vrij op de Europese markt kan worden gelanceerd.

De waarnemend directeur van LVV, Deepak Jairam, heeft bij het startsein aangegeven, dat de mogelijkheden worden bekeken om ook de lokale markt te voorzien. Het kan niet zo zijn dat er dure investeringen worden gepleegd slechts voor de Europese markt. 'We moeten er ook voor zorgen dat er gezond voedsel is voor elke Surinamer. Dat geniet onze prioriteit.'

DA'91: 'Verbod op communicatie met gemeenschap voor Rekenkamer is ongehoord'

'Beknotting van de communicatie mogelijk- heden van de Rekenkamer is niet nieuw'


'Een verbod op communicatie met de gemeenschap voor de Rekenkamer is niet alleen ongehoord, maar helemaal niet in lijn met de rol en functie van een moderne Rekenkamer. De Rekenkamer is één van de belangrijke instituten om niet alleen toezicht en controle te houden op de besteding van middelen, maar meer nog is de wijze waarop de kamer functioneert van groot belang naast zijn wettelijke taken, voor onder andere corruptiebestrijding en voor het vergroten van de transparantie en zodoende de verdieping van goed bestuur. 

Deze beknotting van de communicatiemogelijkheden van de Rekenkamer is niet nieuw. In de jaren 90, koos de toenmalig Rekenkamer-voorzitter, Hans Prade, ook ervoor de rapporten te delen met het publiek. De keus was een noodzakelijke, omdat de toenmalige regeerders de rapporten compleet negeerden. Er was geen enkele vorm van transparantie van het bestuur. Zijn publicatie van het verslag werd door de NDP-ondersteuners in 1997 in de Assemblee gekarakteriseerd als ‘destabiliserend’. Dat Rekenkamerverslag toonde onder andere de schandalige verrijking van regeringsfunctionarissen in die regeerperiode aan. Het antwoord van de NDP/DNP-coalitie was een motie aan te nemen waarin het vertrouwen in de toenmalige voorzitter van de Rekenkamer, Hans Prade, werd opgezegd. 

Enige weken geleden gaf DA’91 al helder en duidelijk aan, dat een onafhankelijke Rekenkamer die de verificatie/controle van staatsuitgaven toetst als onontbeerlijk onderdeel van een regelgevingssysteem geldt. De Rekenkamer heeft tot doel om afwijkingen van de geaccepteerde standaarden en overtredingen van de principes van legaliteit, efficiëntie, effectiviteit en de economie van financieel management zo vroeg mogelijk te constateren. Het één en ander conform de Verklaring van Lima. Deze controle moet op een onafhankelijke wijze geschieden met als resultaat een objectief rapport over het gebruik van staatsmiddelen, met gepaste overweging voor het noodzakelijk duurzaamheidskarakter in de wijze waarop de regering haar taken uitvoert DA’91 gaf duidelijk aan, dat de onafhankelijkheid van de Rekenkamer onder andere wordt gegarandeerd door het recht en de plicht om te rapporteren. 

DA’91 vindt, dat het verbod van communicatie met de gemeenschap voor de Rekenkamer door het voorstel van de coalitie, bedoeld is om de pressie voor goed bestuur vanuit de gemeenschap volledig uit te schakelen. Wanneer er wordt gesteld, dat de Rekenkamer geen gebruik mag maken van de media, dan is het belangrijk dat wij precies weten wat met de media wordt bedoeld. Media zijn veel breder dan de perceptie van Assemblrrlid Joyce Vreedzaam. Communicatie met de gemeenschap is essentieel en onder media vallen ook het gebruik van social media, het publiceren van het rapport op de website, de mogelijkheid van de burger om via de website vragen over het inhoudelijke van het rapport te stellen aan de Kamer. 

In deze tijd, waarin er wereldwijd en ook in Suriname juist steeds meer transparantie wordt geëist, is het onacceptabel dat de Rekenkamer wordt beknot in zijn communicatievrijheid. Het is meer dan wenselijk dat er naar buiten toe wordt gecommuniceerd daar wij nog steeds geen Wet op Openbaarheid van bestuur hebben. 

Bovendien is dit een ernstige inbreuk op de afspraken waar ook Suriname zich aan heeft verbonden van INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) in 1998, waarbij, vooral in het kader van de corruptiebestrijding, conform de Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts vereist is: 'the communication of information to public authorities and the general public through the publication of objective reports'. 

Let op! Er is expliciet aangegeven, naar de gemeenschap, de burger. De toevoeging gedaan door Vreedzaam, Jenny Simons en Oesman Wangsabesari heeft niets te maken met de bescherming van de onafhankelijkheid van het instituut, want die vereist juist dat alle informatie verkregen door het instituut vrijelijk beschikbaar is voor de gemeenschap en dat het instituut toegankelijk is voor eenieder van ons. De toevoeging heeft volgens DA’91 alles te maken met het beschermen van regeerders hun handelingen en hen alle ruimte te bieden om non-transparantie te handhaven en ongestraft en ongestoord voort te gaan met corruptief en onwettig handelen. 

DA’91 doet een dringend beroep op de parlementaire oppositie om dit voornemen van de NDP met alle haar ten dienste staande middelen te voorkomen! 

DA’91 Publiciteitsdienst'

Politiebond eist vrijlating drie 'voetbalincident' agenten...- Bond heeft veel noten op haar zang

SPB beweert dat de agenten onrechtmatig zijn gearresteerd - Leden RBT zijn nog in staking


De drie in verzekering gestelde politieambtenaren moeten binnen 24 uur worden vrijgelaten. Dat is tenminste de eis van de Surinaamse Politiebond (SPB), die donderdagmiddag 9 me 2019 iin een spoed algemene ledenvergadering bijeen was, zo bericht Starnieuws. De leden van het Regio Bijstandsteam (RBT) zijn in staking. 

Het bestuur van de SPB zal een brief schrijven aan president Desi Bouterse om ontvangen te worden. Er moeten richtlijnen naar de procureur-generaal over strafrechtelijke onderzoeken naar politiefunctionarissen., stelt de bond.

Bondsvoorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle, die ook hoofd is van RBT, hebben na de algemene ledenvergadering aangegeven dat de communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de hulpofficieren (politie-inspecteurs) beter moet verlopen.

Nu het RBT in actie is, zal er niet opgetreden worden wanneer bijstand wordt gevraagd door de basispolitie. Het RBT treedt voornamelijk op bij calamiteiten om de situatie te helpen normaliseren. Het gaat om ongeveer 250 politieambtenaren die het werk neergelegd hebben.

De drie agenten die in verzekering zijn gesteld op basis van een incident tijdens het voetballen met een gezin, zijn leden van het RBT. De SPB vindt dat de leden onrechtmatig zijn gearresteerd. Indien de vrijlating van hen niet binnen 24 uur plaatsvindt, zal de ledenvergadering weer bijeen komen om te beslissen wat de verdere acties zijn.

Verkoop door regering 30% aandelen in de Saramacca-concessie van de baan

Regering trekt wijziging van de Delfstoffenwet in


De regering heeft de wijziging van de Delfstoffenwet die bij de Staatsraad in behandeling was, ingetrokken. Het voornemen om de 30% aandelen in de Saramacca-concessie te verkopen zal niet worden uitgevoerd. Dit meldt Starnieuws donderdagmiddag 9 mei 2019.

De onderhandelingen met de Rosebel Gold Mines/IAmGold waren al afgerond. De Staat zou 75 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen voor de aandelen.

Oppositionele partijen hadden vanaf het begin geprotesteerd tegen de verkoop van de aandelen aan de Canadese multinational. Aangevoerd werd dat op deze manier de kip met de gouden eieren geslacht werd.

De Raad van Ministers had in april de wijziging van de wet goedgekeurd. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen kreeg groen licht om verder te gaan op de ingeslagen weg. De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) vroeg in een brief aan president Desi Bouterse om deze kwestie in heroverweging te nemen. Uiteindelijk heeft de president besloten dat de deal met Rosebel Gold Mines wordt afgeblazen.

Schutter opent vuur op bruisende centrale plein Mexicaanse stad Cuernavaca: twee doden en twee gewonden

(Bron foto: Twitter)
Dodelijke slachtoffers zijn de twee vakbondsleiders Jezus Garcia en Roberto Castrejon Calderon


Een schutter opende woensdag 8 mei 2019 het vuur op het bruisende centrale plein van de Mexicaanse stad Cuernavaca, waarbij twee vakbondsleiders om het leven kwamen en twee andere mensen gewond raakten, aldus autoriteiten en familieleden. 

Het centrale plein in Cuernavaca, de hoofdstad van de centrale staat Morelos, was vol met mensen die hun zaken buiten het hoofdkwartier van de deelstaatregering deden, toen een jonge man meerdere geweerschoten in een menigte vuurde. 'We waren er net als elke andere ochtend, toen ten minste vijf geweerschoten klonken', zegt AFP-correspondent David Monroy.

Uit Mexicaanse tv-opnames blijkt, dat de veronderstelde schutter na de aanslag het plein was ontvlucht, terwijl agenten achtervolgden. Hij werd uiteindelijk gevangen genomen en gearresteerd. De autoriteiten hebben hem nog niet geïdentificeerd.Twee leiders van de Confederacion De Trabajadores (CTM), Mexico's grootste vakbondsconfederatie, werden gedood tijdens de aanval. Zakenman en lokale CTM-leider Jezus Garcia, die zwaar gewond was, stierf op weg naar het ziekenhuis, aldus berichten de media.


Roberto Castrejon Calderon, een secretaris van het CTM en de zoon van de adjunct-secretaris-generaal van de vakbond voor Morelos, werd ook gedood, zei zijn vader, Roberto Castrejon Campos. De zoon van Castrejon Calderon was vorig jaar april vermoord.

Het CTM is betrokken geweest bij een bitter geschil met een rivaliserende vakbond, de 'New Labour Group' (NGS), over ruimten voor straatverkopers op het plein.Vlak voor de aanval had de deelstaatregering een ontmoeting met NGS gehad over het herzien van regelgeving voor straatverkopers. Garcia leidde een gelijktijdig straatprotest tegen de bijeenkomst. Castrejon Campos zei in een video-bericht online, dat hij dacht dat NGS zijn zoon liet doden.Een van de gewondem is een nieuws cameraman, Rene Perez.

Mexicaanse vakbonden worden geplaagd door corruptie en een geschiedenis van back-room deals met werkgevers en autoriteiten. Het land is de afgelopen jaren getroffen door een golf van geweldmisdrijven, die vaak verband houdt met drugshandel.

Sinds de regering het leger heeft ingezet om de krachtige drugskartels van het land in 2006 te bestrijden, zijn meer dan 250.000 mensen vermoord, waaronder een record van 33.518 vorig jaar.


(Suriname Mirror/AFP/El Pais/BBC Mundo/Twitter)

'Niet werkend radarsysteem Johan Adolf Pengelluchthaven geen gevaar voor vliegveiligheid'

(Bron foto: Astrid Deira)
'Autoriteiten doen er alles aan om het al jaren durende probleem zo snel mogelijk te herstellen'...

CASAS: 'Wij werken al jaren volgens de traditionele wijze'


'Dat het radarsysteem van de Johan Adolf Pengelluchthaven niet operationeel is, is wel een zorgpunt, maar het betekent niet dat de vliegveiligheid in gevaar komt. De autoriteiten doen er alles aan om het al jaren durende probleem zo snel mogelijk te herstellen', zegt Anjulio Wolf, directeur van CASAS, de burgerluchtvaartautoriteit van Suriname, vandaag, donderdag 9 mei 2019, in de Ware Tijd.

Het systeem, dat officieel nooit in gebruik is genomen, is sinds 2014 niet operationeel. Toch zegt de directeur, dat de impact op de luchtvaart niet groot is. 'De impact is nihil in zo'n geval; je hebt het systeem toch nooit kunnen gebruiken. Wij werken al jaren volgens de traditionele wijze.'

Het systeem is volgens hem een extra hulpmiddel om efficiënter te werken. De opvatting dat de vliegveiligheid in gevaar zou zijn zonder radar is niet juist. 'Iemand die kwade bedoelingen heeft, gaat toch niet zichtbaar in jouw radarsysteem willen worden. Die gasten die illegaal binnen komen, vliegen gewoon onder de radar.'

Als een luchthaven alle bewegingen van objecten in het luchtruim wil volgen, moet dit volgens de luchtvaartdeskundige met een satellietsysteem. Eerder vertelde Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, dat piloten die onopgemerkt boven een bepaald gebied willen vliegen vaak trucjes toepassen om niet door de radar gezien te worden. Baarn zei, dat er al enkele componenten van het apparaat worden vervangen. Wolf zegt dat recent de overheid en luchtvaartautoriteiten hebben gesproken over de situatie.

Een buitenlandse partner van de Luchtvaartdienst is bereid gevonden om het systeem bruikbaar te maken. 'Er zijn stappen gezet om het te laten werken.'

Het aan- en afmelden van vliegtuigen boven het Surinaamse luchtruim gebeurt volgens Wolf nu nog volgens de oude procedure, waarbij piloten dat doorgeven. Om de nieuwe methodiek adequaat te laten functioneren is er getraind personeel nodig. Dit ontbreekt volgens hem. Ook voor het trainen van de werknemers moeten buitenlandse deskundigen worden aangetrokken.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie zegt, dat hij in deze kwestie volstaat met de verklaringen van CASAS en het hoofd van de Luchtvaartdienst.

NDP-parlementariër André Misiekaba, die voorzitter is van de vaste Assembleecommissie voor Defensie, heeft het volste vertrouwen in de Surinaamse luchtvaartautoriteiten. 'Een radarsysteem is onontbeerlijk. Ik ga ervan uit dat de autoriteiten er werk van zullen maken om de zaak op te lossen. Mocht er geen verbetering komen zullen we het probleem aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling.'

40 Jaar en 6 maanden en 30 jaar cel voor twee voormalige paramilitairen in Colombia voor ontvoering, verkrachting en marteling van journaliste

'De veroordeling is belangrijke overwinning in de moedige 19-jarige strijd van Jineth Bedoya Lima tegen straffeloosheid'


Het Committee to Protect Journalists, CPJ, verwelkomt de veroordeling op maandag 6 mei 2019 van voormalige paramilitaire strijders Alejandro Cárdenas Orozco en Jesús Emiro Pereira Rivera voor de ontvoering, verkrachting en marteling van de Colombiaanse journaliste Jineth Bedoya Lima in 2000. 

Een rechtbank in Bogotá veroordeelde Pereira in een uitspraak, die op 7 mei openbaar werd gemaakt, tot 40 jaar en zes maanden gevangenisstraf, aldus de in Bogotá gevestigde Stichting voor Persvrijheid (FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa) en mediaberichten.De rechtbank veroordeelde Cárdenas tot 30 jaar gevangenisstraf wegens geweld, volgens dezelfde bronnen; hij was al in 2016 veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van kidnapping en foltering in dezelfde zaak, zoals gedocumenteerd door het CPJ.

In de beslissing kwam de rechtbank tot de bevinding, dat andere derden aansprakelijk konden worden gesteld, waaronder een voormalige hoge politiefunctionaris, en stuurde hij exemplaren van de zaak door naar het parket voor nader onderzoek, volgens dezelfde bronnen.


'De veroordeling van twee mannen die betrokken zijn bij de gewelddadige aanval tegen journaliste Jineth Bedoya is een andere belangrijke overwinning in haar moedige 19-jarige strijd tegen straffeloosheid', zei CPJ Zuid- en Midden-Amerika Programmacoördinatrice Natalie Southwick in New York. 'Het is echter nog steeds niet de laatste stap. De Colombiaanse autoriteiten moeten deze gruwelijke misdaad blijven onderzoeken en ervoor zorgen dat alle verantwoordelijken voor gerechtigheid verschijnen.'

Bedoya rapporteerde over paramilitaire doodseskaders voor de dagelijkse krant El Espectador toen ze werd gekidnapt buiten de La Modelo gevangenis in Bogotá op 25 mei 2000, volgens CPJ rapportage. De aanvallers brachten haar naar de nabijgelegen stad Villavicencio, waar ze werd geslagen en verkracht, volgens het kantoor van de procureur-generaal.

Bedoya schreef over de aanval in "The Sadness of May the 25", een artikel in de 2016 editie van CPJ's Attacks on the Press.


(Suriname Mirror/Committee to Protect Journalists/YouTube/Twitter)

Tweede Kamerleden laten zich in Colombia informeren over problemen en impact mijnbouw in noorden Colombia

'De komst van mijnbouwbedrijven zorgde voor een toename van gewelddadige conflicten'

(Bron foto's: CNV Internationaal)
 
Tweede Kamerleden hebben zich in Colombia laten informeren over de problemen en impact van de mijnbouw in het noorden van Colombia. Op 6 mei hadden zij een ontmoeting met vertegenwoordigers van Colombiaanse maatschappelijke organisaties, vakbonden, overheid en mijnbouwbedrijven, zo bericht CNV Internationaal vandaag, donderdag 9 mei 2019.

Deze bijeenkomst is het resultaat van inspanningen van het Colombia Platform, een netwerk van tien Nederlandse maatschappelijke organisaties waaronder PAX, CNV Internationaal, FNV en Amnesty International. Het Colombia Platform brengt bij de Nederlandse regering de mensenrechtensituatie en de positie van sociale leiders onder de aandacht. In dit geval gaat het concreet om de impact van de mijnbouw in het noorden van Colombia.

Ebert García is lid van een boerenorganisatie in de regio Cesar. Hij zet zich in voor leefbaarheid en voor de teruggave van land dat is onteigend vanwege de open mijnbouw. Zijn organisatie, de Asamblea Campesina, bestaat uit 9 boerenorganisaties uit 15 gemeenschappen in Cesar en Magdalena.

Cerrejon Drummond dagbouw open mijnbouw
Voor Ebert Garcia was deze bijeenkomst heel belangrijk: 'Buitenlandse regeringen moeten oog blijven houden voor onze problemen.' 'De komst van de mijnbouwbedrijven zorgde voor een toename van gewelddadige conflicten. De naburige dorpen lijden onder ernstige mensenrechtenschendingen. We hebben te maken met gedwongen verdwijningen, gedwongen verhuizingen en landroof. Wij hopen op steun bij het vragen om de aandacht van multinationals hiervoor. Er moeten formele vormen van overleg ingesteld worden. Onze situatie moet bekend worden en er moet genoegdoening voor ons komen', zegt Garcia.

Vertegenwoordigers van de vakbonden die actief zijn binnen de mijnbouwbedrijven uiten hun zorgen over de risico’s die zij lopen bij vakbondsactiviteiten. Zij kampen voortdurend met vervolging, bedreigingen en de rechten van werknemers worden niet gerespecteerd.

'We vragen steun voor onze eisen, zodat dat steenkool op een verantwoorde manier wordt gewonnen, met respect voor de rechten van werknemers en gemeenschappen', aldus Juan Rojas van vakbond Sintramienergética. Oliver Galindo van mijnbouwvakbond Sintracerrejon (aangesloten bij CNV partnervakbond de Confederación General del Trabajo (CGT)), benadrukte tegenover parlementsleden het 'belang van een rechtvaardige energietransitie die rekening houdt met de gevolgen voor arbeiders. Het is vooral belangrijk dat de open mijnbouw wordt erkend als sector met een hoog risico, zodat degenen die in de mijnsector werken het recht hebben om vervroegd met pensioen te gaan.'

De Nederlandse parlementariërs die deel uitmaken van het Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toonden veel belangstelling. Uit de vragen die zij stelden bleek bezorgdheid over het ontbreken van een dialoog tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties waar zijn hun problemen naar voren kunnen brengen. De parlementariërs zegden toe deze zaken ook politiek op de agenda te zullen stellen tijdens hun verblijf in Colombia.

Voormalig Braziliaans president Michel Temer weer de gevangenis in

Hof van Beroep in Rio de Janeiro heeft de hernieuwde opsluiting bevolen

Temer wordt vervolgd voor corruptie


Een Hof van Beroep in Rio de Janeiro heeft vandaag, donderdag 9 mei 2019, de hernieuwde opsluiting bevolen van de voormalige Braziliaanse president Michel Temer, die vervolgd wordt voor corruptie. Deze beslissing is 'onmiddellijk uitvoerbaar', verklaarde een raadslid van het Hof van Beroep aan persbureau AFP.

Op 25 maart besliste een rechter nog dat de president vrijgelaten moest worden, maar die beslissing wordt nu nietig verklaard.

Temer (78) werd in maart opgepakt voor corruptie, maar kwam een paar dagen later weer vrij. De rechter vond toen dat de kans klein was dat de oud-president bewijs tegen hem zou vernietigen en dus mocht Temer in vrijheid het verdere verloop afwachten. Maar een federale rechter draait dat besluit nu dus terug.Er lopen tien verschillende zaken tegen Temer. Zijn arrestatie maakt deel uit van een grote anti-corruptiecampagne in Brazilië, waarin al tientallen politici zijn beschuldigd. Temer is niet de eerste ex-president die in de problemen is gekomen: Luiz Inácio 'Lula' da Silva zit al in de gevangenis voor corruptie.

Temer was president van Brazilië van 2016 tot eind vorig jaar. Tijdens zijn presidentschap was hij juridisch onschendbaar, maar die immuniteit is hij nu kwijt.

De advocaat van Temer zegt dat zijn cliënt zich vandaag zal melden bij de autoriteiten. Hij zegt dat de oud-president niets strafbaars heeft gedaan.

De 78-jarige Temer, die president was van 2016 tot 2018, wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van een 'criminele organisatie' die honderden miljoenen euro’s verduisterde.


(Suriname Mirror/Belga/Correio Braziliense/NOS/noticias.r7.com/Twitter)

VES-voorzitter beweert dat ‘Breng dollars’-campagne maandelijks ruim 15 miljoen Amerikaanse dollar kan opleveren....

'Wij gaan enigszins uit van aannames, maar de campagne moet helder zijn naar de toerist toe'


Op maandbasis kan via toeristen uit Nederland en Frans-Guyana respectievelijk elf miljoen en 3.9 miljoen Amerikaanse dollar contant Suriname worden binnengebracht. Mits de regering uitvoering geeft aan het campagnevoorstel van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Dat beweert althans VES-voorzitter Winston Ramautarsing, die een berekening maakte op basis van een ruwe inschatting, die zij dinsdag presenteerde tijdens een discussieavond van de Kenniskring, zo bericht de Ware Tijd donderdag 9 mei 2019.

Het voorstel is om een 'Breng dollars naar Suriname'-campagne op te zetten, waarbij toeristen uit Nederland en Frans-Guyana ertoe worden bewogen om in Suriname Amerikaanse dollars te besteden in plaats van euro's. Dat moet ertoe leiden, dat het tekort aan dollars tijdelijk wordt opgevangen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen, dat de 'euroberg' nog meer groeit. Als gevolg van de inbeslagname van 19.5 miljoen euro is er een tekort aan Amerikaanse dollars en een overschot aan euro's.

De VES stelt voor dat de campagne van mei tot en met augustus wordt uitgevoerd en dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Bankiersvereniging hierin een voortrekkersrol vervullen. Het voorstel is schriftelijk aan deze autoriteiten overgebracht, maar een reactie is tot nu toe uitgebleven.

De VES gaat bij haar berekening uit van tien vluchten per week vanuit Nederland met 250 bereidwillige toeristen en een verblijfsperiode van twee weken. Zij schat in dat er wekelijks per reiziger vijfhonderd euro wordt besteed wat gelijk staat aan 550 Amerikaanse dollar. De totale instroom wordt 2.750.000 Amerikaanse dollar per week. Op maandbasis is dat elf miljoen Amerikaanse dollar, wat in vier maanden neerkomt op 44 miljoen Amerikaanse dollar. Daartegenover staat dat er op maandbasis tien miljoen euro minder het land binnenstroomt.

Voor wat betreft reizigers uit Frans-Guyana gaat de VES uit van 85.000 toeristen, die jaarlijks Suriname bezoeken met een gemiddelde besteding van duizend euro per toerist. Dit baseert de VES op uitspraken van CBvS-governor Robert-Gray van Trikt tijdens een persconferentie op 25 april. De VES doet op basis daarvan een aanname. Als de helft van deze groep bereid zou zijn om haar euro's in Amerikaanse dollars om te zetten, kan er op maandbasis 3,9 miljoen Amerikaanse dollar binnengebracht worden.

VES-ondervoorzitter Swami Girdhari wijst op de noodzaak van de campagne. 'Wij gaan enigszins uit van aannames, maar de campagne moet helder, duidelijk en transparant zijn naar de toerist toe. Als ervan wordt uitgegaan dat de reiziger zelfs meer besteed dan wordt aangenomen, kunnen er op maandbasis meer Amerikaanse dollars het land instromen. We hebben het lager ingeschat. Houd er rekening mee, dat de toerist een appartement en auto zal huren en ook uit eten zal gaan.'

Waarom Ballast Nedam gebouw nieuwe ziekenhuis op Curaçao niet heeft opgeleverd is onduidelijk

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Sona: 'Bouwproces is oorzaak niet opleveren'


Waarom Ballast Nedam het gebouw van het nieuwe ziekenhuis op 2 april niet heeft opgeleverd, blijft gissen. HNO verwijst voor meer informatie naar Ballast en die op haar beurt weer naar stichting Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). Ballast Nedam International ‘doet in deze fase van de afbouw van het ziekenhuis geen mededelingen’. 

Ook bij Sona wil men niet veel loslaten over de zaak, maar waarnemend directeur Jeroen Thielemans heeft wel een duidelijk standpunt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 mei 2019. 'Dat de opleveringsdatum van HNO niet is gehaald, is volledig te wijten aan het bouwproces van Ballast Nedam.' Meer wil Thielemans er niet over kwijt, omdat zijn stichting ‘volop in onderhandeling is’ met het bouwbedrijf en HNO om ervoor te zorgen dat de beoogde ‘go-live’-datum van 15 november dit jaar niet in gevaar komt.

De rol van Sona leek uitgespeeld wat betreft de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) dat inmiddels officieel de naam draagt van Curaçao Medical Center (CMC). Sona tekende in augustus 2011 een beheersovereenkomst met opdrachtgever en geldverstrekker het Land Curaçao voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Maar, vorig jaar werd het project overgedragen en sindsdien voeren de nv’s HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie de directie over het project. Maar, het bouwcontract dat Sona afsloot met Ballast Nedam is altijd in stand gebleven.

'Sona is officieel de contracterende partij', zegt Clifton Wallé, senior adviseur strategische communicatie bij HNO. 'HNO is formeel geen partij voor Ballast Nedam.' Volgens Wallé is hiervoor gekozen om complicaties te voorkomen. 'Met het openbreken van het contract zou bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen ontstaan voor heronderhandelingen.' En zo zijn de bouwer en de stichting nog altijd aan elkaar gebonden.

21 Ongedocumenteerde Venezolanen ontsnapt uit barakken bij SDKK op Curaçao

Ontsnapten maken deel uit van groep van 32 die korte tijd in hongerstaking ging

'De situatie in de barakken is onmenselijk, het is niet meer houdbaar'


21 Ongedocumenteerden zijn gistermorgen ontsnapt uit de barakken bij Sentro di Detekshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Zij maakten deel uit van de groep van 32 die maandag korte tijd in hongerstaking ging. De politie is op zoek naar de ontsnapte personen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 mei 2019.

Gisteravond rond zeven uur was nog niemand teruggebracht naar de barakken.

Volgens SDKK-directeur Urny Floran wist de groep in een minuut te ontsnappen, even voordat de bewaking langskwam tijdens een controleronde. Met vereende krachten en met behulp van lakens is een raam geforceerd. Dat is te zien op camerabeelden. De ontsnapping was rond 5.20 uur en werd om 5.40 uur ontdekt. Het lijkt er niet op dat de groep hulp heeft gekregen, zegt Floran. 'Maar, dat moet nader onderzoek nog uitwijzen.'

Gedetineerden kunnen niet zo makkelijk uitbreken, omdat zij in de cellen binnenin het complex zitten. Via een raam in de barakken sta je meteen buiten.

Ieteke Witteveen, voorzitster van Human Rights Caribbean Foundation, vermoedt wel dat de groep die is uitgebroken op een of andere manier hulp heeft gehad. Zij wachten al bijna een maand op een beslissing over hun status als vluchteling. 'Iemand heeft over zijn hart gestreken en kon het niet langer aanzien. De situatie in de barakken is onmenselijk. Het is niet meer houdbaar. Meer dan 30 mensen, onder wie 15 vrouwen, zitten in een veel te kleine ruimte', zegt Witteveen.

SDKK-directeur Floran erkent de situatie en wijst op het belang van de restauratie van de barakken. Gisteren waren nog 38 ongedocumenteerden ondergebracht in de zaal die geschikt is voor maximaal 12 mensen. 'Na de restauratie is er geen sprake meer van één ruimte maar verblijven drie, maximaal vier ongedocumenteerde personen in een aparte cel', zegt Floran die verwacht dat de eerste fase van de bouw binnen twee weken wordt afgerond. Daarna moet de elektronische beveiliging nog verbeterd worden en ook de huidige barak wordt aangepakt.

Jaarverslag 2018 van de Ombudsman van Curaçao: 'De dienstverlening van de overheid is onbehoorlijk'

'Uit ons rapport blijkt, dat de situatie zoals deze nu is onhoudbaar is'

'Wij dienen daarom een verzoek in bij de Statenvoorzitter, wij willen dat het parlement ingrijpt'


'Er is in de afgelopen jaren niet veel vooruitgang geboekt ten aanzien van de houding van de overheid naar de Ombudsman en de burger toe en de dienstverlening van de overheid is onbehoorlijk.' Dat is de conclusie in het Jaarverslag 2018 van Keursley Concincion, de Ombudsman van Curaçao. Concincion heeft het Jaarverslag over 2018 dinsdag ingediend bij William Millerson, de voorzitter van het parlement van Curaçao, aldus vandaag, donderdag 9 mei 2019, het Antilliaans Dagblad.

In dit verslag wordt gekeken naar het aantal verzoeken dat over het gedrag van de ministeries is ontvangen. In het jaar 2018 heeft de Ombudsman in totaal 650 verzoeken in behandeling genomen. 'Uit ons rapport blijkt dat de situatie zoals deze nu is onhoudbaar is. De meest gehoorde klacht, zeker 90 procent van alle binnengekomen klachten, is het uitblijven van een reactie van de ministeries, waardoor de burger soms verstoken blijft van adequate dienstverlening', vertelt Concincion.

Hij zegt zelf geen instrument te hebben om in te grijpen. 'Wij dienen daarom een verzoek in bij de Statenvoorzitter, wij willen dat het parlement ingrijpt.' 

De Ombudsman brengt elk jaar een rapport uit met daarin een overzicht van de ontvangen klachten van burgers en werknemers over de verschillende ministeries. Al jaren doet hij aanbevelingen en onderzoeken maar deze worden volgens hem niet opgevolgd door de overheid. In de praktijk bestaan er grote verschillen tussen het presentatie- en inspanningsniveau van de diverse ministeries onderling. Deze lijn kan zelfs worden doorgetrokken naar organisaties die zich binnen eenzelfde ministerie bevinden.

Het valt hem op dat dezelfde ministeries steeds de meeste klachten ontvangen. In het jaar 2018 waren dit het ministerie van Justitie, met in totaal 84 klachten, gevolgd door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) met 49 klachten en het ministerie van Financiën met 42 klachten.

Voormalig Girobank-directeur Garcia, Curaçao, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar

Garcia (1940) na het uitspreken van het vonnis meteen aangehouden

Oud-directeur veroordeeld voor verduistering 11 miljoen dollar bij faillissement Banco Maracaibo, valsheid in geschrifte en witwassen


Het Gerecht in eerste aanleg heeft voormalig Girobank-directeur Eric Garcia gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor de verduistering van 11 miljoen dollar bij het faillissement van Banco Maracaibo, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 mei 2019.

Garcia is in afwachting van een eventueel hoger beroep na het uitspreken van het vonnis meteen aangehouden. Naast de veroordeling tot de gevangenisstraf, heeft de rechter tevens gevonnist dat Garcia het verduisterde bedrag van omgerekend 19 miljoen gulden moet terugbetalen. Hoe deze terugbetaling plaats moet vinden, was gisteren nog onduidelijk; Garcia werd eerder zelf failliet verklaard. Als de voormalig bankier het bedrag echter niet terugbetaalt, krijgt hij bovenop zijn gevangenisstraf van vier jaar, er nog eens drie jaar celstraf bovenop.

Garcia heeft als curator in het faillissement van Banco Maracaibo het geld dat hij moest beheren, overgemaakt naar verschillende buitenlandse bankrekeningen. Het geld is terechtgekomen bij een beleggingsfirma in de Verenigde Staten waarna het is gebruikt om aandelen in de Girobank te kopen; de bank waar Garcia toentertijd directeur was. Dit is gebeurd zonder medeweten en zonder de vereiste toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement van Banco Maracaibo.

Toen de rechter-commissaris vragen begon te stellen over de stand van de faillissementsrekening, heeft Garcia twee bankafschriften vervalst en een vals faillissementsverslag opgesteld om te doen voorkomen dat de 11 miljoen dollar zich nog in de boedel bevond, terwijl er in werkelijkheid nog maar 11.000 dollar over was.

Garcia heeft meermaals gesteld dat het om een lening ging, maar het gerecht komt tot een andere conclusie. Volgens het beleggingsbedrijf was er namelijk geen sprake van een lening, maar was het de inbreng van Garcia voor de aankoop van de aandelen in de Girobank.

Koers Amerikaanse dollar blijft stijgen...

In sommige gevallen wordt meer dan Srd 8,25 gevraagd


Voor een Amerikaanse dollar, voor zover deze beschikbaar is, werd gisteren rond de Srd 8,25 geboden. In sommige gevallen wordt nog hoger gevraagd. De schaarste aan Amerikaanse dollars leidt tot het opstuwen van de koers. Er is nog geen antwoord voor een structurele oplossing, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 9 mei 2019.

Officieel wordt de Amerikaanse dollar door de Centrale Bank van Suriname verkocht voor Srd 7,520 en de euro voor Srd 8, 386 →. Er zijn meer dan voldoende euro's te koop, maar die zijn niet zo gewild. Door de grote vraag naar Amerikaanse dollars is de koers met de euro haast genivelleerd. Voor een euro wordt rond de Srd 8,50 geboden. De banken zitten met teveel euro's opgescheept, omdat deze al meer dan een jaar niet geëxporteerd kunnen worden. Sinds de inbeslagname van de 19,5 miljoen euro door de Nederlandse Justitie, kunnen er ook geen Amerikaanse dollars worden geïmporteerd.

Een cambiohouder zegt, dat de situatie heel verontrustend is. Veel ondernemers zijn op zoek naar Amerikaanse  dollars voor import van goederen. Anderen zetten hun Srd's en euro's om in Amerikaanse dollars.

Eerder heeft de Centrale Bank van Suriname cambio's voorzien van Amerikaanse dollars om ervoor te zorgen dat de koers niet omhoog gaat. Een tijdje was de koers stabiel rond de 8 Amerikaanse dollar, maar nu neemt ze weer een vlucht.

Abdoel (NDP): 'Veel politici slechts geïnteresseerd in hoe zij het beste kunnen opvallen en politiek scoren'

'Al snel werd in kwestie SPSB duidelijk hoe weinig men leest en hoe bewust men het volk misleidt'


'De afgelopen dagen hebben wij de perikelen rond de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gevolgd. Frappant genoeg hebben wij ontdekt, dat veel politici slechts geïnteresseerd zijn in hoe zij het beste kunnen opvallen en politiek scoren. Politiek bedrijven heeft volgens mij ook te maken met het dragen van de verantwoordelijkheid om zelf op onderzoek uit te gaan en informatie te verzamelen. Maar wanneer politici vragen beginnen te stellen of de regering een rekening mag hebben bij een algemene bank en direct daarna stellen dat zulks conform de Grondwet niet mag, dan wordt al snel duidelijk hoe weinig men leest en hoe bewust men het volk misleidt. 

Men zou verwachten dat bij het goed begrijpen van de kwestie SPSB, men zeker de Comptabiliteitswet zou doornemen. Echter wanneer de intentie is om onoprecht bezig te zijn zal men het gevoel proberen te wekken dat de regering onrechtmatig bezig is geweest. Artikel 7 en 17 van de Comptabiliteitswet geven duidelijk aan, dat alle ontvangsten en uitgaven gestort, alsook ten laste mogen worden gebracht van de staatskas of een door de minister van Financiën aangewezen financiële instelling waar de Staat rekening(en) heeft. In deze artikelen is zelfs opgenomen, dat de Staat rekeningen in het buitenland mag hebben. 

De Staat mag zowel middelen storten als onttrekken. De stortingen hebben veelal te maken met directe en indirecte belastingmiddelen. De trekkingen hebben te maken met verplichtingen, die vanwege deze rekeningen worden betaald. De uitbetalingen kunnen slechts plaatsvinden na betaalopdrachten vanuit de regering, die vervolgens door de bank (in deze de SPSB) uitgevoerd worden. 

In het artikel op Starnieuws, waarbij aangegeven wordt dat Jogi en Breeveld vragen stellen, wordt de indruk gewekt dat het openen van een rekening en het crediteren en debiteren uit deze rekening volkomen tegen de Comptabiliteitswet zou zijn. Dit is dus bezijden de waarheid.

SPSB en het verlenen/schrappen van leningen 
Een andere kwestie is het verlenen van leningen. Net als alle algemene banken heeft SPSB het recht om leningen te verstrekken aan iedereen die daartoe een aanvraag doet. Deze leningen kunnen vanzelfsprekend niet uit staatsrekeningen worden verleend. Dit is ook niet gebeurd. De leningen die SPSB heeft verleend, komen uit eigen middelen. Bij goedkeuring van een lening gaat de aanvraag een beoordelingsproces tegemoet. Uiteraard zijn er verschillende directieleden die goedkeuring moeten geven voor het verstrekken van een lening. Dat bij de beoordeling zowel prominenten van de coalitie als oppositie door de beoordeling zijn gekomen, geeft overigens aan dat er geen sprake is van bevoordeling, maar is een bevestiging van het gebruik van één en dezelfde beoordelingscriteria. De vraag die nu rijst is: 'Is het een daad van corruptie als de SPSB, de aanvraag van leningen, door zowel oppositie als coalitie, goedkeuring heeft gegeven?' Het antwoord is simpel: Nee, omdat beoordelen en goedkeuren/afwijzen van leningen tot de dagelijkse werkzaamheden behoort van een algemene bank. De eerstvolgende vraag is: 'Mag een bank leningen verstrekken zonder een onderpand?' Het prerogatief om een lening goed te keuren of af te keuren ligt bij de bank. De eisen die gesteld worden, hebben meestal te maken met de risico’s die zo een lening draagt. De bank moet hierbij ervoor zorgen dat de solvabiliteit en liquiditeit van de bank niet in gevaar zijn. De Raad van Toezicht van een bank houdt toezicht op de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van de bank. Dit wordt vervolgens nogmaals getoetst door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De volgende vraag: 'Mogen leningen geschrapt worden en kan dit een daad van corruptie zijn?' Elke bank heeft het recht om dubieuze leningen te schrappen van haar boekhouding. Het schrappen van leningen nadat de schuldenaar voor een tijdje rood heeft gestaan, geeft ook niet direct aan dat die leningen zijn kwijtgescholden. Het kan ook zo zijn dat die leningen in een keer zijn uitbetaald. Dit laatste heb je veel bij bedrijven die soms nog middelen moeten ontvangen van de Regering, maanden rood staan en bij ontvangst hun leningen direct aanzuiveren. Dit is een normaal proces. De aanzuivering van leningen, nadat de schuldenaren een paar maanden rood hebben gestaan, is dus ook geen bewijs van corruptie. 

Aandachtspunten
Ter verbetering van de bedrijfsprocessen heeft SPSB geïnvesteerd in het ontwikkelen van een interne klokkenluidersregeling, een Riskmanagementafdeling en een Compliance afdeling. Waarom zou men na deze verbeteringen van bedrijfsprocessen alsnog ertoe over gaan om doelbewust corruptie te plegen, die via deze processen aan het licht zouden komen? Dat is een vraag ter overdenking. Een andere vraag is: Tegen wie er überhaupt een klacht voor corruptie is ingediend bij de PG (procureur-generaal)? De directie? De schuldenaren? Of de regering? 

Wat we wel weten is dat de minister van Financiën een onderzoek heeft ingesteld naar de bedrijfsprocedures bij de SPSB. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) en Accountantskantoor Lutchman. 
In de media zijn diverse berichten verschenen waarin de vakbond en leden van de oppositie hun bezorgdheid uiten over de objectiviteit van het onderzoek. Los van de gevaarlijke tendens om de integriteit van instituten openlijk en ongefundeerd in twijfel te trekken, is de bezorgdheid ongegrond. Vanuit het onderzoeksteam zijn er zekerheden ingebouwd, om de integriteit van het feitenonderzoek te waarborgen. Zo is de directeur van de SPSB niet betrokken bij de opzet van het onderzoek. Hij is namelijk een van de actoren die onderzocht zal worden. Daarnaast heeft het onderzoeksteam volledige en rechtstreekse toegang geëist tot alle medewerkers, relevante documenten, databestanden van de bank, alsook de Raad van Toezicht. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de minister van Financiën en de Raad van Toezicht en de CBvS worden voorgelegd. Het is in het belang van de totale samenleving om de resultaten van dit onderzoek af te wachten en hiermee geen politiek te bedrijven.

Drs. Amzad Abdoel 
Lid van De Nationale Assemblee'

Onderdirectrice afdeling Marketing, Vorming en Voorlichting van RGD ontheven

Reita Hasnoe slechts zo'n  vier maanden bij de RGD in dienst

'Onderdirectrices Colli en Hasnoe hebben zich in korte tijd van hun slechte kant laten zien'


Reita Hasnoe is sinds dinsdag geen onderdirectrice meer van de afdeling Marketing, Vorming en Voorlichting van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Zij is één van de onderdirecteuren die in ongenade is gevallen bij de personeelsbond. Die had op 17 april geëist dat Hasnoe, Ariadne Colli en manager Clyde Starke zouden worden vervangen. Die eis werd maandag herhaald tijdens een vergadering met minister Antoine Elias van Volksgezondheid, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 mei 2019.

Hasnoe heeft ongeveer vier maanden bij de RGD gewerkt. Ze was niet bereikbaar voor commentaar. 'Dat is voor rekening van de mensen. Ik werk met feiten', reageerde ze op 17 april kort nadat de brief, waarin haar vervanging was geëist, was overhandigd aan Elias.

Over de positie van Colli (onderdirectrice Financiële Dienst) en Starke is niets bekend.

Bondsvoorzitter Robby Naarendorp heeft ook gehoord, dat Hasnoe het veld heeft moeten ruimen. Er was voor woensdag een vergadering gepland met Elias, maar die is verschoven naar vandaag. 'Ik heb nu geen bevestiging, maar het kan dat we in de vergadering van donderdag nieuws krijgen', aldus Naarendorp.

De bond heeft op 17 april in een brief aan Elias gesteld, dat er de afgelopen maanden ontwikkelingen zijn geweest, waarbij stoelendans of vechten om posities centraal stond. Volgens de medewerkers is deze situatie ontstaan sedert de komst van de onderdirectrices Colli en Hasnoe. 'Zij hebben zich in korte tijd van hun slechte kant laten zien. Dit met ondersteuning van ten minste één manager, namelijk Clyde Starke', staat in het schrijven.

Regio Bijstandsteam politie in staking uit onvrede over aanhouding drie agenten van 'voetbalincident'

'RBT vindt het rechtsproces onsmakelijk en oneerlijk'

Staking overgenomen door de Surinaamse Politie Bond: 'De drie politieagenten zijn onrechtmatig in verzekering gesteld'


De Surinaamse Politie Bond (SPB) houdt vanochtend, donderdag 9 mei 2019, een spoed algemene ledenvergadering. Bestuurslid en woordvoerder Revelino Eijk zegt opStarnieuws, dat het Regio Bijstandsteam (RBT) het werk heeft neergelegd uit onvrede over de aanhouding van drie agenten die betrokken waren bij het 'voetbalincident'. De actie is overgenomen door de SPB. 

Eijk beweert, dat de drie politieagenten onrechtmatig in verzekering zijn gesteld. De RBT vindt dat het rechtsproces onsmakelijk en oneerlijk is. Het gaat om leden van de RBT. Besloten is om het werk neer te leggen. Na een onderhoud met de leden van de RBT is het bestuur van de bond gisteravond in contact getreden met waarnemend korpschef Roberto Prade.

Tussen voetballende politiemannen en militairen was een incident ontstaan met een gezin dat naast het sportveld van Randjiet Boy's woont. Het gezin heeft zijn beklag gedaan bij Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname. Tijdens het spel raakte de bal van het veld en belandde op een naast gelegen woonerf. Op dat erf staan twee woonhuizen. Een van de voetballers, militair, ging de bal halen op het erf, nadat hij toestemming kreeg van een man die in een hangmat lag.

Terwijl die voetballer op het erf was, kwam een andere bewoner uit één der huizen naar buiten en zei dat de sporter weg moest van het erf. De man zei volgens een bericht van de politie, dat hij de voetballer zou kappen als die weer op het erf zou komen, ondanks het feit dat de voetballer hem duidelijk had gemaakt, dat hij zich met toestemming van de eerste persoon op het erf had begeven.

De voetbal kwam voor de tweede keer op het erf terecht waarop enkele politiemannen het erf op liepen om de bal te halen. Daarbij bleek dat de bal door de man die eerder de bedreigende uitlating had gedaan was gepakt. De agenten vroegen de man om de bal aan hen af te staan, maar hij weigerde en zei dat de voetbal de volgende dag gehaald mocht worden. De gemoederen raakten toen verhit en op een gegeven moment moet, volgens verklaring van de voetballers, haalde de bewoner een voorwerp tevoorschijn gehaald, waarmee hij een agent een lichte verwonding toebracht aan diens rug. Zijn collega’s hebben toen waarschuwingsschoten gelost om erger te voorkomen.