dinsdag 5 december 2017

Ramsahai (NDP): 'Misschien heeft Belfort zelf minister Algoe gebeld'

Belfort beweert dat Ramsahai Algoe gebeld heeft om onderzoek naar visvergun- ningen te voorkomen


Parlementariër Rajiv Ramsahai (NDP) is totaal niet te spreken over de manier waarop zijn naam in de ether is gegooid door zijn collega Edward Belfort, ABOP. Volgens Ramsahai wordt hij onnodig met de haren erbij gesleept. 'Er was een hele discussie in het parlement rond de visserijsector. Toen heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij gezegd, dat er parlementariërs zijn die hem hebben gebeld. Belfort heeft mijn naam genoemd, maar ik ben het niet. Als er iemand in het parlement is die tijdens elke begrotingsbehandeling vraagt naar ordening van de visserijsector, dan ben ik het. Dat kan nagegaan worden', zegt Ramsahai dinsdag 5 december 2017 in het Dagblad Suriname.

Belfort beweerde in het parlement, buiten de microfoon, van de eerste linie van de fractie van de NDP te hebben vernomen, dat NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai degene is die minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gebeld heeft om te voorkomen dat hij het sjoemelen rond visvergunningen onderzoekt.

In De Nationale Assemblee (DNA) is sinds de start van de begrotingsbehandeling een behoorlijke commotie ontstaan rond de uitgifte van visserijvergunningen. Algoe vindt dat het om een bende gaat, waarbij eigenaren van boten nummers meteen kopiëren, waardoor meerdere boten met dezelfde nummers bezig zijn vis te vangen in Surinaamse wateren. Algoe zei, dat zelfs Assembleeleden hebben getracht te voorkomen dat hij de zaak rond visvergunningen onderzoekt. Hij wilde de naam van de Assembleeleden niet noemen. Ook in de schorsing, waarin de coalitie overleg met de minister had, heeft hij de naam niet genoemd. Diverse Assembleeleden vinden dat de bewindsman met de bescherming van het desbetreffend lid, corruptie faciliteert.

Ramsahai stelt, dat hij zo'n 8 jaren direct en daarvoor 4 jaren indirect binnen de sector actief is. Hij vindt het daarom jammer, dat zijn naam om politieke belangen wordt misbruikt. 'Misschien heeft Belfort zelf de minister gebeld. Iedereen weet wat Belfort op Justitie en Politie heeft gedaan. Iedereen weet dat er verblijfsvergunningen werden verkocht aan Chinezen. De Chinezen moesten 1.500 Amerikaanse dollar betalen per verblijfsvergunning. Een corrupte persoon komt mij beschuldigen van corruptie. Dit terwijl ik nooit iets van de staat heb genomen. Zelfs een perceel heb ik niet genomen', zegt Ramsahai.

Ramsahai stelt ook kennis te dragen van de zogenaamde bendes waar de minister het over had. 'Ik weet dat er bendes zijn in de visserijsector, omdat ik zelf erin zit. Wat ik jammer vind is, dat er niet voldoende wetgeving is om deze mensen aan te pakken. De ministers van LVV, Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie moeten samen gaan kijken hoe zij op kort termijn dit probleem kunnen oplossen. Ik weet dat er veel belangen hier spelen, maar laten persoonlijke belangen niet spelen boven landsbelangen. Als het binnen de visserijsector precies zo doorgaat, zijn wij binnen twee tot drie jaren helemaal klaar. We zullen niet eens vis kunnen bieden aan de lokale markt.'

Santokhi (VHP): 'Camerabeveiliging vergt een complete organisatie'

'Camera installatie is niet het wondermiddel om de complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen'


VHP-leider Chandrikapersad Santokhi vindt het een goede tendens van de regering om het camerabeveiligingsproject wederom in het leven te roepen. Echter vreest hij, dat dit in een fiasco kan uitmonden. Een camera installatie op zich is namelijk niet het wondermiddel om de complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen. 

'Voor zo'n project moeten er ook randvoorwaarden vastgesteld worden. De camera’s moeten gemonitord, bediend en beoordeeld worden. Men zal dus een hele organisatie moeten opzetten voor de camerabeveiliging in de binnenstad, want als je ernstige dingen ziet op de beelden moet je ook manschappen hebben om in te spelen op de situatie. Het zien van beelden, terwijl niemand het analyseert en optreedt, heeft geen zin', aldus Santokhi dinsdag 5 december 2017 in het Dagblad Suriname.

Hij is van mening, dat zulke projecten deel moeten uitmaken van het integraal veiligheidsplan, anders zal het slechts als een 'show' dienen. 'Men moet niet dweilen met de kraan open.'

Huidig president Desi Bouterse had tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van de Nationale Democratische Partij (NDP) op 8 juli jongstleden in het district Para verkondigd, dat er in de huidige maand een aanvang gemaakt zou worden met het Save City project in de binnenstad. Vooralsnog zijn er geen camera’s gesignaleerd in het centrum.

Santokhi accentueert, dat de ‘uitvinding’ van de ND" voor criminaliteitsbestrijding totaal geen nieuwigheid bezit, het betreft een project dat reeds tijdens het ministerschap van de VHP-leider was ontwikkeld en goedgekeurd. 'We hadden het toen het camerabeveiligingsproject voor de binnenstad genoemd. Dit zou samen met Telesur uitgevoerd worden waarbij op verschillende lichtpunten camera’s geplaatst zouden worden. Dit zou ook gepaard gaan met flitspalen.'

Volgens Santokhi hadden deze projecten ten doel om Suriname veilig te maken, waarvan de financiële middelen eveneens gealloceerd waren. 'Desondanks is dit project al die jaren stopgezet omdat het afkomstig is van een andere regering en waarschijnlijk ook doordat het gefinancierd zou worden door donormiddelen. En nu wil de huidige regering dit project uitvoeren met financiële bijstand van China.'

Santokhi beweert, dat deze handelwijze het idee opwekt dat het huidig beleid gericht is op het verzwakken van de veiligheidsinstituten. 'We zien dat het hoofdbureau van de politie dat gebouwd werd om het politieapparaat te versterken direct gestopt is evenals de bouwprojecten van de brandweer en rechterlijke macht in Nickerie.'

Aangezien zulke camera’s voorzien zijn van moderne technologie waarmee profielen van individuen opgenomen kunnen worden, dient men de Privacywetgeving in acht te nemen. De bescherming van deze gegevens moet dus gegarandeerd zijn, stelt Santokhi. Hij merkt op, dat er nog steeds sprake is van toename en verruwing van criminaliteit die alsmaar ernstige vormen aanneemt. Hiervan zijn de autoriteiten doordrongen, echter hij vindt dat de onmacht van de huidige regering om criminaliteit te bestrijden steeds duidelijker wordt.

'In feite is het gevoel van onveiligheid bewust gecreëerd, want in 2010 hebben we de regering meegedeeld dat er reeds een integraal verkeers- en veiligheidsplan is ontwikkeld door nationale en internationale veiligheidsdeskundigen. De regering kon dit plan implementeren maar dat is niet gebeurd.'

Reclamebordjes aan elektriciteitsmasten vormen gevaar voor lijnwerkers

Elektriciteitsmasten moeten vrij zijn van
reclamebordjes en andere zaken
Het komt volgens de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, te vaak voor dat elektriciteitsmasten worden gebruikt om reclamebordjes en andere zaken aan te bevestigen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden ondervindt het bedrijf enorm veel last hiervan. Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals aanplakkingen en spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS, aldus het bedrijf dinsdag 5 december 2017. 

De aangebrachte voorwerpen vormen niet alleen een gevaar voor de persoon die deze aanbrengt, maar ook voor de lijnwerkers. De spijkers en andere zaken die gebruikt worden om de bordjes te bevestigen kunnen de veiligheidshandschoenen van de lijnwerker beschadigen, waardoor deze blootgesteld wordt aan elektrocutie, wat de dood tot gevolg kan hebben.

Als de beschermende buitenlaag van de mast is doorboord kunnen vocht en insecten hierin kruipen en schade veroorzaken. Dit verkort de levensduur van de mast wat de kans op storingen, maar ook de onderhoudskosten verhoogd. Deze obstakels zorgen ook voor oponthoud bij storings- en onderhoudswerkzaamheden.

De elektriciteitsmasten zijn voorzien van nummers die het voor onder andere de storingsdienst gemakkelijk maakt de mast terug te kunnen vinden. Meestal worden deze nummers bedekt door de bordjes en andere zaken die worden bevestigd tegen de masten. Het plaatsen van reclameborden aan onze masten zonder toestemming is verboden.

De EBS waarschuwt een ieder die zich hieraan schuldig maakt dat de kosten voor het verwijderen hiervan verhaald zullen worden op de overtreder.

Ministerie van Financiën: 'Fiscale hervormingen zijn op schema'

Naar verwachting zal dit jaar het tekort rond 6% van het BBP bedragen

'Vaste uitgavenposten zijn gegarandeerd'


Het ministerie van Financiën verzekert dat de fiscale hervormingen op schema zijn. Er is een fase van stabilisering van de uitgaven gaande, met als resultaat een afnemend tekort ondanks dat de inkomsten in 2016 een dieptepunt bereikten. Het financieringstekort is afgenomen van een geschat tekort bij ongewijzigd beleid van 13% van het BBP in 2015 naar het gerealiseerde van onder 10%, en naar 8% in 2016. Naar verwachting zal dit jaar het tekort rond 6% van het BBP bedragen, aldus dinsdag 5 december 2017, het Nationaal Informatie Instituut.

De vaste uitgavenposten zijn gegarandeerd: de lonen en salarissen, de subsidies aan minder-draagkrachtigen en speciale groepen, koopkrachtversterking, de schuldaflossingen en de vaste lasten binnen de subsidies zoals lonen en salarissen, de sociale premies en vaste operationele uitgaven.

De turbulentie die in de samenleving wordt gegooid ten aanzien van de verplichtingen is onnodig, omdat de overheid de essentiële zaken garandeert en erop let dat de prioriteiten worden gecoverd. Sinds decennia lang hadden de begrotingen altijd al veel lucht, en wat de overheid nu als beleid daartegenover stelt, is om de wind eruit te halen. Dit is absoluut geen graadmeter om te beweren dat de overheid zijn verplichtingen niet nakomt. De overheid komt na wat prioriteit heeft, maar ze zal geen geld uitgeven ter wille van het maar uitgeven. Er wordt gelet op het zo goed als mogelijk de schaarse middelen te besteden. Door een lager tekort hoeft de overheid minder te lenen dan bij hoge tekorten.

Monetaire financiering is sinds april vorig jaar gestopt doordat de minister en governor van de Centrale Bank een overeenkomst hierover afsloten. Bij een tekort leent de overheid op de lokale markt of in het buitenland. Het gros van de fondsen wordt aangewend voor ontwikkeling van de infrastructuur en duurzame investeringen in duurzame sectoren, zoals de landbouw, gezondheidszorg, energie en onderwijs. Hierdoor zijn de leningen groei en ontwikkeling stimulerend, en betalen ze zich op den duur zelf terug.

Een ander resultaat van de verminderde overheidsuitgaven en het strakkere tekort is de verlaagde druk op deviezen. Dit wordt teruggezien op de betalingsbalans, waarbij het saldo van de lopende rekening vanaf het vierde kwartaal 2017 positief werd. De internationale reserves zijn boven de 400 miljoen Amerikaanse dollar en dit geeft als van oudsher 4-5 maanden importdekking. Tenslotte uit dit zich in een stabiele koers en stabiel prijspeil. De inflatie is ondertussen beneden de 10% op jaarbasis.

Er zijn eveneens 'next level' hervormingen ingezet die een grootscheepse voorbereiding vereisten. Het betreft vooral de hervormingen van het belastingstelsel die gestaag vorderen. De BTW- introductie zal een fundamentele stap in de vergroting van de belastingbasis betekenen en zal de druk op de productie verleggen naar de consumptie. Eveneens zijn andere hervormingen in voorbereiding.

De omvang van de publieke- en semi-publieke sector moet verminderen, terwijl de particuliere sector een grotere rol in de economische ontwikkeling van ons land moet vervullen. Meerdere redenen voor het terugtrekken van de overheid zijn er te noemen. Zo is het bedrijfsleven beter in staat tot ondernemerschap en commerciële activiteit met een winstoogmerk. De overheid moet daarentegen zich focussen op kerntaken zoals het voorbereiden van wetten en het voeren van toezicht, het investeren in infrastructuur en capaciteitsversterking en de versterking van toegespitst sociaal beleid. Deze overheidstaakstellingen, tezamen met een vruchtbaar overleg met de particuliere sector, geven de randvoorwaarden voor een rechtvaardige, veilige en duurzame economie en maatschappij. In dit kader overweegt de overheid om enkele staatsbedrijven en staatsaandelen af te stoten. Ze is hierover in overleg met het Surinaamse en buitenlands bedrijfsleven en internationale investeerders.

Terugdringen van de overheidsparticipatie in de economie zal ook bijdragen aan het beperken van risico’s van volatiliteit op toekomstige overheidsinkomsten.

In het groter geheel zal de afhankelijkheid van de overheid van de mijnbouwsector ook sterk verminderen en leert de overheid om effectiever alternatieve bronnen van inkomsten te werven.

De overheid bestudeert op dit moment de managementsamenwerking voorstellen aangeboden door verschillende binnenlandse en buitenlandse bedrijven, die nieuwe technische expertise en modern management kunnen aanleveren. Tegelijkertijd is ze ook in gesprek met potentiële kapitaalverschaffers. Een deel van de activaverkopen en managementhervormingen zullen worden voorgefinancierd door buitenlandse investeerders of door fondsen van de internationale kapitaalmarkten aan te trekken. Voorfinanciering blijkt ook noodzakelijk om enkele publiek-private investeringen ten behoeve van de nationale ontwikkeling te versnellen, zoals de voortzetting van wegenbouwprojecten, de ondersteuning van ziekenhuizen, de wederopbouw van activiteiten voor de dorpen, waaronder scholen, in het achterland die getroffen werden door de overstromingen van 2017, of het uitbaggeren van de Surinaamse rivieren. Ook de visserij, veeteelt en landbouwsectoren zijn in trek bij deze financiers. Dit zijn de gebieden die van primair belang zijn voor de overheid, omdat investeringen de afhankelijkheid van het land van de mijnsector zullen verminderen.

Een aantal investeerders uit Azië gaf hun interesse voor investeren in Suriname aan, waaronder uit China en India, en de regering is actief bezig met het bestuderen van hun voorstellen. de investeringen die momenteel in de pijplijn zitten zullen waarschijnlijk de komende jaren plaatsvinden Fondswerving op deze manier is kostenefficiënt, omdat beleggers verzekerd kunnen zijn van hun terugbetaling van de opbrengsten van de verkoop van activa, waardoor het risico voor beleggers en voor het land afneemt en de financieringskosten voor Suriname worden verlaagd.

Het gedeeltelijk of volledig privatiseren van staatsondernemingen bevrijdt niet alleen de broodnodige middelen voor overheidsinvesteringen, maar maakt ook een technisch sterker en moderner algemeen beheer van de ondernemingen mogelijk. De publieke sectormanagers kunnen groeien in de ervaring met publiek-privaat ondernemerschap, en kader kan op een later tijdstip zelfstandig optreden en hierdoor de Surinaamse particuliere sector versterken. Een gelijktijdige hervorming zal het saneren van het staatsapparaat en publieke en semipublieke instellingen inhouden.

De overheid draagt een enorme uitgavenpost aan ambtelijke salarissen en subsidies van instellingen. Ruim 65%-70% van de lopende uitgaven vallen hieronder.

Het is tevens gebleken, dat binnen de subsidies aan instellingen de looncomponent zeer hoog is en deze een grote druk legt op de financiële huishouding van de entiteiten zelf. De aanpak zal zijn om kader gereed te brengen om in de nieuwe bedrijfsomgevingen van de publiek-private partnerships te kunnen functioneren. De aangetrokken investeringen en leningen voor de nationale ontwikkeling brengen ook meer en alternatieve werkgelegenheid.

Ten slotte kan worden benadrukt, dat het bericht over banken die niet meer willen lenen aan de overheid uit de duim gezogen is. Niets is minder waar. De overheid komt al haar leningsverplichtingen aan het bankwezen na. Het overheidspapier is altijd nog in trek. Banken doen juist mee aan de projecten van het ontwikkelingsbeleid als hier voren omschreven. De overheid zal in continue overleg blijven met de vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven, de vakbeweging, en maatschappelijke groepen om het succes van de aangegeven hervormingen te garanderen.

Minister Peneux bereikt akkoord met IMEAO-directeuren

Akkoord voor toekenning lesuren voor opstellen van werk door intersectie en sectievoorzitters

Indien de BVL het nodig acht om in overleg te gaan dan staat het ministerie daarvoor open


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft samen met de directeuren van de scholen van Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) een akkoord bereikt, aldus vandaag, dinsdag 5 december 2017, het Dagblad Suriname.

Er is in samenspraak met de verschillende directeuren een akkoord bereikt voor de toekenning van lesuren voor het opstellen van werk door intersectie en sectievoorzitters. Aan de uren die zijn overeengekomen wordt er een vergoeding gekoppeld. Aan de directeuren is nu de taak om deze afspraken door te communiceren naar de docenten.

De minister noemt het akkoord valide. In zijn optiek is er geen conflict met de Bond van Leraren (BVL). De bewindsman stelt dat organisatorische veranderingen binnen een school en eventuele toekenning van uren een aangelegenheid is van het ministerie.

Indien de BVL het nodig acht om in overleg te gaan, dan staat het ministerie daar open voor. Hij wijst er wel op, dat het niet nodig is om met een menigte op de stoep te staan om zodoende druk te leggen op het ministerie. De feiten die de bond aandraagt zijn belangrijk.

Een sectievoorzitter is een docent die de repetities binnen een school coördineert en een intersectie voorzitter is een docent die de repetities tussen scholen coördineert. Maar, ook zonder deze coördinatoren is het de taak van de docent om repetities op te stellen.

In het kader van de herwaarderingen is het ministerie druk doende de bestuurlijke en organisatorische aspecten van het staatsbesluit van 9 oktober uit te voeren. Peneux geeft aan dat het ministerie deze zal uitvoeren met haar werkarmen, in deze, de school directeuren. Ook het voorstel tot clustering van vakken is aangehouden. In het schooljaar 2018-2019 zal er gewerkt worden aan een unit voor kwaliteitszorg. Dit is een unit die integraal binnen het beroepsonderwijs geldt als bewaking voor het curriculum, de leerstof en hoe toetsen in elkaar worden gezet.

Venezolaanse VN-ambassadeur Rafael Ramírez is ontslagen

(Bron foto: Twitter- CNN en Español -  @CNNEE)
Volgens Ramírez moest hij aftreden 'vanwege zijn meningen'


Rafael Ramírez, de Venezolaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, is ontslagen. Dit bevestigde hij vandaag, dinsdag 5 december 2017, op Twitter. Volgens Ramírez moest hij aftreden 'vanwege zijn meningen'. Volgens persbureau Reuters heeft Ramírez de Verenigde Staten, waar het hoofdkantoor van de VN zit, inmiddels verlaten.

Op Twitter publiceerde de Venezolaan vandaag ook een brief van vier pagina’s, gedateerd op 4 december, waarin hij zijn besluit toelicht:


De Venezolaan was jarenlang minister van Olie onder Hugo Chávez en minister van Buitenlandse Zaken onder Maduro.

De afgelopen maanden uitte hij herhaaldelijk kritiek op de huidige president. Vorige week kwamen al berichten naar buiten dat Maduro de ambassadeur had ontslagen. Ook werden de afgelopen weken meerdere bondgenoten en een familielid van Ramírez opgepakt. Volgens Reuters worden zij verdacht van corruptie.

Het bericht dat Ramírez aftreedt, komt midden in een periode van nationale crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Het land kampt met hyperinflatie, er is een tekort aan medicijnen en veel Venezolanen lijden honger. Daarnaast vonden de afgelopen maanden aanhoudend demonstraties plaats, waarbij meer dan honderdtwintig doden vielen.De internationale gemeenschap wijst president Maduro aan als aanstichter van de crisis.

Wereldleiders als Donald Trump bekritiseerden hem om zijn autocratische manier van regeren. Eerder dit jaar gaf de president een regeringsgezind volkscomité de bevoegdheid de grondwet te herschrijven, waarmee het parlement buitenspel werd gezet. Volgens critici probeert Maduro hiermee zijn macht nog meer te vergroten.

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zet de regering van Maduro daarnaast stelselmatig geweld in, waaronder marteling, tegen demonstranten en andere tegenstanders van zijn regime:


(Suriname Mirror/NRC/Twitter/Reuters/Noticia al dia/Scribd - Suriname Mirror)

Assemblee gaat door met de behandeling van de begroting

Op basis van de inzichten Assembleeleden volgt nota van wijziging begroting van regering

Rusland (NPS): 'Regering heeft geblunderd door met een begroting te komen die niet realistisch is'


De Nationale Assemblee heeft vanochtend, dinsdag 5 december 2017, besloten door te gaan met de behandeling van de begroting, ook al komt de regering met een nota van wijziging. De eerste ronde, waarin parlementariërs hun visie geven, wordt afgerond. Wanneer de ministers aan het woord komen, zullen zij ingaan op de wijzigingen. Uiteindelijk komt, mede op basis van de inzichten van de volksvertegenwoordigers, een nota van wijziging, aldus Starnieuws.

Dit kwam naar voren vandaag, na een overleg met de fracties en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

NPS-fractieleider Gregory Rusland stelde, dat de regering heeft geblunderd door met een begroting te komen die niet realistisch is. Dit is geen situatie die ineens is ontstaan. De regering weet dat er onvoldoende middelen zijn om de begroting te realiseren.

Fractieleider Chandrikapersad Santokhi (VHP) zei, dat het niet nodig was dat de regering ingreep in de inrichting van de vergadering gisteren. De mededeling, dat er een nota van wijziging komt, had gewoon tijdens de vergadering gedaan kunnen worden.

Ook Marinus Bee (ABOP) gaf aan, dat een handreiking is gedaan aan de regering om een realistische begroting op te stellen. Hij begrijpt niet waarom de regering alleen met de coalitie heeft gesproken, alsof de oppositie geen bijdrage levert voor een betere begroting. 'Wij zijn allemaal Surinamers. We wonen hier en willen het beste voor ons land', benadrukte Bee.

PALU-vertegenwoordiger Cleon Gonsalves zei, dat de regering de ruimte moet krijgen om haar beleid goed uit te stippelen, terwijl intussen doorgegaan wordt met de beraadslagingen. De regering wordt kritisch gevolgd, zei hij.

NDP-fractieleider André Misiekaba juicht het juist toe, dat de regering nu al heeft aangegeven, op basis van de analyses aan beide zijden, dat er een nota van wijziging komt. Hij merkte op dat er steeds wordt gezegd dat er geen crisisbeheersingsteam is, terwijl vicepresident Ashwin Adhin keer op keer heeft gezegd dat dit wel het geval is. Adhin zei dat crisismanagement inhoudt, dat er op korte termijn wordt ingegrepen wanneer het nodig is. Op basis van voortschrijdende inzichten komt de regering met een nota van wijziging. Het crisisteam heeft zich donderdag nog gebogen over de begroting. Er komen wijzigingen op basis van de prioriteiten.

Staatsolie zorgt voor permanente beveiliging GOw2-pompstations

Aanleiding voor beveiliging is recente zware mishandeling van een GOw2-medewerkster


GOw2-pompstations hebben sinds kort, op kosten van moederonderneming Staatsolie, permanente beveiliging. De brute afranseling van een medewerkster van een GOw2-pompstation door een groepje mannen vorige maand aan de Mahonylaan, hoek Wilhelminastraat, is de directe aanleiding hiertoe. 

Staatsolie-directeur Rudolf Elias zegt vandaag, dinsdag 5 december 2017, iin de Ware Tijd, dat de beveiliging van de dochterondernemingen meteen een dag na het ongeval is aangesteld. 'Dat dit moest komen, is duidelijk gebleken uit de beelden', zegt Elias naar aanleiding van de beelden van een beveiligingscamera van de mishandeling van de medewerkster die al heel snel viraal ging op social media en meerdere keren werd gedeeld.


De beelden hebben voor veel verontwaardiging gezorgd in de samenleving. De medewerkster die op dat moment achter de kassa stond, is op wrede wijze mishandeld door zes jongemannen.

Dat gebeurde enkele dagen nadat ze een collega te hulp was geschoten, toen een klant het naliet om te betalen voor beltegoed, dat hij elektronisch had laten opwaarderen. De man kwam enkele dagen daarna terug en samen met anderen werd de dame op wrede wijze mishandeld. Ze heeft ernstige verwondingen opgelopen.

Wat de beveiliging de moedermaatschappij zal kosten, vindt Elias minder belangrijk. 'Je moet eerst aan de veiligheid van je personeel denken en ervoor zorgen dat het in een gezonde omgeving werkt. Dat vind ik belangrijker. De rest komt daarna.' De beveiliging geldt ook voor franchisehouders van GOw2. Deze bedrijven zullen de beveiliging op lange termijn waarschijnlijk zelf moeten overnemen.

LVV houdt workshop 'Inspectie op Pesticide en Douanezaken'

(Bron foto's: LVV)
Import en export illegale bestrijdingsmiddelen probleem voor Caribisch gebied

Workshop is ook bedoeld als eerste aanzet voor het oprichten van een Inspecteursraad


Er bestaat veel onwetendheid betreffende pesticide inspectie in Suriname. In dat kader verzorgt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, 4, 5 en 6 december 2017 een workshop 'Inspectie op Pesticide en Douanezaken' voor LVV-voorlichters en douane-ambtenaren. De workshop is onderdeel van het FAO (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties) Goverment Cooperative Programme met als projecttitel 'Disposal of Obsolete Pesticides management in the Caribbean', aldus LVV vandaag, dinsdag 5 december 2017, in een persbericht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het importeren en exporteren van illegale bestrijdingsmiddelen een probleem is van heel het Caribisch gebied. Hierdoor staan deze, vaak genoeg zeer giftige, bestrijdingsmiddelen op de schappen van de winkels zonder dat ze geregistreerd zijn. De douane- ambtenaren moeten deze gevallen kunnen herkennen, daar zij de eersten zijn die geconfronteerd worden met de geïmporteerde pesticiden.

Middels de workshop wil het ministerie hen een handleiding geven waardoor ook zij rekening kunnen houden met de conventies die Suriname heeft getekend met het buitenland op het gebied van zowel de import als export van dit goed.

Douane-ambtenaren dienen bewust te zijn van de veiligheidsaspecten bij pesticiden en bij constatering van gevaarlijke chemicaliën, die zij niet zelf mogen aanpakken (ontruimen, weggooien of vernietigen). Op basis van de, tijdens de training, aangeleerde beoordelingen moeten zij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.

De training is ook bedoeld als eerste aanzet voor het oprichten van een Inspecteursraad. Vanuit  LVV-Voorlichting zullen enkelen geselecteerd worden die zich door opleidingen gaan specialiseren tot pesticide inspecteurs.

Het grote publiek weet weinig over pesticiden, hoewel de meesten in hun dagelijkse activiteiten gebruik hiervan maken. Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Echter, pesticiden zijn in sommige gevallen nodig om de productie van landbouwgewassen te verhogen of om plagen te beheersen. De toekomstige pesticide inspecteurs hebben een belangrijke rol in het voorzien van informatie, trainingen en het creëren van bewustwording bij niet alleen de boeren, maar ook de rest van de gemeenschap.

De driedaagse training is de eerste van een reeks trainingen die de komende zes maanden verzorgd zal worden. LVV hoopt zoveel mogelijk douane-ambtenaren te bereiken in geheel Suriname teneinde een beheersbaar pesticidebeleid uit te voeren.

Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld 'geschokt' door dood Ruben Rozendaal

'Vervolgen verdachten van 8 decembermoorden brengt geen oplossing'

Sandew Hira poogt zijn gelijk te halen met de suïcide van Rozendaal....


Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld is geschokt door de dood van Ruben Rozendaal. Zijn dood sterkt het Comité in haar, stelling dat het vervolgen van de daders en verantwoordelijken van de 8 decembermoorden geen oplossing brengt, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 5 december 2017. Rozendaal was lid van ‘de groep van 16’ die in 1980 een coup had gepleegd en verdachte in het 8 decemberstrafproces.

In oktober was tegen hem 10 jaar gevangenisstraf geëist, een schok voor Rozendaal, die vervolgens publiekelijk voor camera's en microfoons zinspeelde op suïcide om 'zich te offeren' zodat het beter zou gaan in het land en dat de waarheid eindelijk verteld zou worden door president Desi Bouterse. Bouterse was de bevelhebber onder wiens verantwoordelijkheid de 15 moorden zijn gepleegd.

Rozendaal werd een maand na de strafeis dood aangetroffen, met een snee in zijn linkerarm. Hij is doodgebloed. Let wel, het was een eis, gèèn vonnis. In principe had zijn vonnis vrijspraak kunnen zijn, maar hij wilde niet op het vonnis wachten.

'Het was schokkend, ook voor ons, ook al had hij het aangekondigd toen hij de strafeis hoorde', zegt Sandew Hira, initiatiefnemer van het Comité.

'Eerlijk gezegd nam ik hem niet serieus. Dus toen het gebeurd was, was het gewoon een grote schok. Het zet je tot nadenken. We kunnen alleen maar speculeren waarom hij hiertoe is overgegaan. Maar, in het groter plaatje blijft de vraag of de rechtszaak het probleem oplost, wat voor functie heeft de rechtszaak? Het doet je wel nadenken. Want als dit het effect is, welke effecten kun je dan nog meer verwachten als de strafeisen daadwerkelijk worden omgezet in vonnissen? Als principe hebben we geformuleerd dat rechtszaken, niet alleen deze, geen instrument zijn van dialoog en verzoening. Het is een instrument van verdere conflictverscherping. We hopen dat we, ongeacht de uitslag van de rechtszaak, een klimaat van vrede kunnen creëren om verder te kunnen gaan.' 

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Schoolvervoer ligt weer eens plat - Overheid is notoire wanbetaler

Veel bus- en boothouders hebben hun maandelijkse betaling nog niet ontvangen

'We moeten elke keer weer lawaai maken om ons geld te krijgen'


Duizenden leerlingen en leerkrachten in het hele land ontberen vandaag, dinsdag 5 december 2017, wèèr schoolvervoer. Dit bericht de Ware Tijd. Veel bus- en boothouders zijn weer in staking, omdat zij hun maandelijkse betaling nog niet hebben ontvangen. 

'We moeten elke keer weer lawaai maken om ons geld te krijgen. Dat hoort niet op die manier te gaan', zegt Radjesh Orie, secretaris van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS). Mochten de vervoerders vandaag geen betaling krijgen, dan stopt ook de rest morgen met rijden en varen, zegt Orie.

In dit schooljaar is het schoolvervoer voor de derde keer stilgelegd. Vooral scholen waarvan de leerkrachten en leerlingen volledig afhankelijk zijn van het schooltransport, kunnen hun deuren niet openen.

Orie wijst erop, dat de OBS de regering tot uiterlijk eind december de tijd heeft gegeven om het verhoogde tarief te betalen. Daarnaast willen de bushouders hun maandelijkse betaling op tijd ontvangen. Voor de bus- en boothouders is het passen en meten om het schoolvervoer te kunnen verzorgen. 'Eén bushouder moest zijn koeien verkopen om zijn onderneming te redden', aldus Orie.

Grootste cocaïnevondst in Spanje in 18 jaar

Meer dan 5.800 kilo op een containerschip met bananen uit Medellin, Colombia


Spanje heeft de grootste hoeveelheid cocaïne in 18 jaar onderschept, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, dinsdag 5 december 2017, nadat meer dan 5.800 kilo op een containerschip was ontdekt dat vanuit Medellin in Colombia was vertrokken.

Het schip meerde aan in de zuidelijke havenstad Algeciras, en had bananen als lading uit Colombia voor El Prat de Llobregat, de locatie van de internationale luchthaven in Catalonië, aldus het ministerie.

Drie mensen werden gearresteerd, waaronder het Spaanse hoofd van het importbedrijf dat de container gebruikte, een Portugees en Hondurees, en meer arrestaties zijn niet uitgesloten met ten minste nog twee lopende onderzoeken.


De cocaïne, die op 28 november werd ontdekt en een straatwaarde heeft van ongeveer 210 miljoen euro, werd verdeeld in blokken van een kilo en gemarkeerd om de uiteindelijke distributie naar een aantal bestemmingen en organisaties te identificeren, aldus het ministerie.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

'Nederlandse regering moet Suriname financieel compenseren voor gederfde inkomsten door ligging Goslar'

'Nederlandse staat heeft Goslar als zinkschip laten zinken'

Nizaar Makdoembaks, arts-onderzoeker, schrijft boek 'De Goslar affaire, ontmaskering van een geheime militaire missie'


De Nederlandse staat heeft bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog doelbewust het Duitse koopvaardijschip, Goslar, in de Surinamerivier op de KNSM-rede bij Paramaribo, als zinkschip laten zinken om een coup de main (overrompelingsaanval) te voorkomen. Dit onthult Nizaar Makdoembaks, arts-onderzoeker, in zijn nieuw uitgegeven boek 'De Goslar affaire, ontmaskering van een geheime militaire missie'.  

Uit archiefstukken blijkt dat men bij het ministerie van Koloniën, via inlichtingen uit Curaçao, al in januari 1940 op de hoogte was van de instructies die alle Duitse schepen die in Nederlandse koloniale havens lagen, hadden gekregen. Het was een topambtenaar van het ministerie, te weten secretaris-generaal O.E.W. Six die, na overleg met het hoofd van de Marine Inlichtingendienst, luitenant ter zee eerste klasse C. Moolenburgh, besloot om wel de gouverneur-generaal (GG) van Oost-Indië in te lichten, maar niet de gouverneur van Suriname.

 
Volgens Makdoembaks bestond er een geheime kanttekening van SG Six met de instructie, de Gouverneur van Suriname niet te informeren over de maatregel om Duitse koopvaardij schepen te overmeesteren, zodat ze hun schip niet tot zinken konden brengen. Zodoende is duidelijk dat het wrak van de Goslar ligt waar het ligt, omdat SG Six dit bericht niet naar Suriname wenste te sturen.

Aangezien er al 77 jaar geschoven wordt met de verantwoordelijkheid voor het opruimen van het wrak is deze vaststelling het eerste wapenfeit van deze nieuwe publicatie van auteur arts-onderzoeker Makdoembaks.


Maar, er is meer. De geheime kanttekening van SG Six riep direct vragen op bij de auteur. Six voerde onveiligheid van de post aan als argument om dit bericht niet naar Suriname te zenden, maar dat lijkt een drogreden. En wat had de inlichtingendienst van de marine voor ogen met het bewust niet informeren van de overheid van Suriname over dit dreigende gevaar? Het had er alle schijn van dat men de Goslar doelbewust liet gebruiken als zinkschip.

 Op zoek naar drijfveren en achtergronden vond de auteur antwoorden in militair-strategische richting. Suriname was niet of zeer slecht verdedigd tegen een overrompelingsaanval van een buitenlandse mogendheid. Een snelle, succesvolle aanval en verovering van het land konden alleen plaatsvinden na een landing met groot materieel, bij de KNSM-rede; precies waar de Goslar in de weg lag en ligt. Zo’n aanval zou dan gevolgd worden door de bezetting van enkele strategische punten in Paramaribo. Wie de stad had, had ook het land. Op deze manier zou de vijand de export van bauxiet binnen een dag kunnen stilleggen. En in WO II was het deze grondstof die Suriname tot een belangrijk militair-strategisch gebied maakte.

In archieven vond de auteur feiten die de argumentatie van Six in zijn kanttekening tegenspreken, hetgeen het vermoeden versterkt dat er meer schuilgaat achter dit onthouden van informatie door SG Six. Zo poogt de auteur te achterhalen wat de motieven waren om de Goslar als zinkschip te laten gebruiken. En in het verlengde hiervan, wat de betekenis van een zinkschip kon zijn voor de militaire verdediging van Suriname.

Dit onderzoek leidt hem vele eeuwen terug, naar een algemene historische beschouwing over de wijze waarop het moederland zich altijd heeft gekweten van haar taak om haar lucratieve kolonie te beschermen.

De archiefstukken tonen een eeuwenlange tendens om de verdediging van Suriname ondermaats, of in ieder geval zo goedkoop mogelijk, te houden.

Volgens Makdoembaks moet de Nederlandse regering Suriname financieel compenseren voor de gederfde inkomsten ten gevolge van de ligging van het wrak voor de KNSM-haven van Paramaribo. Zo’n compensatie zou moeten beginnen met het alsnog financieren van de lichting en berging van het wrak.

Makdoembaks houdt vanavond, dinsdag 5 december 2017, een presentatie van zijn boek in het Nationaal Archief Suriname.Ter extra informatie: 

https://www.welt.de/geschichte/article171523397/Ein-deutsches-Weltkriegswrack-wird-zum-Symbol-in-Surinam.html

Lokale duikindustrie Curaçao draagt bij aan de lokale economie

Chata: 'Duikindustrie op eiland heeft een groot potentieel'


De lokale duikindustrie heeft een groot potentieel. Dat stelt de Curaçao Hospitality Association (Chata). In een uitgebreid persbericht  geeft de vereniging aan, dat de industrie jaarlijks ongeveer 41.319.914 dollar (omgerekend 73.549.446 gulden) bijdraagt aan de lokale economie. Dit bericht het  Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 5 december 2017.

Aan het begin van dit jaar hebben Chata en de Curaçao Tourist Board (CTB) een Dive World Café georganiseerd. Het doel hiervan was de kennis over duiken te vergroten en tevens de impact hiervan op de toeristenindustrie en de economie van Curaçao te belichten. Het eerste actiepunt op de agenda was om een onderzoek voor te bereiden over de impact van de duikindustrie op Curaçao.

De Chata Dive Task Force heeft samen met Jerry Beaty en Linda Wulf van Dive Training Magazine een enquête ontwikkeld waarmee meer dan 40 duikoperators op Curaçao zijn benaderd. Negentien hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 'Deze duikoperators staan allemaal in direct contact met de toerist en hebben Chata en haar team een uitgebreid zicht geboden op de wijze waarop deze industrie functioneert', aldus de hospitality-vereniging.

Willemstad, Curaçao, moet eind 2018-begin 2019 een werelderfgoed informatiecentrum krijgen

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Locaties zijn mogelijk Huize Sebastopol en de oude politiepost Molenplein in Otrobanda

'We praten al jaren over een werelderfgoed informatiecentrum'


De hoofdstad van Curaçao moet eind 2018 of begin 2019 een informatiecentrum krijgen met betrekking tot werelderfgoed. Dat zei de directeur van Stichting Monumentenzorg Curaçao, Marcel Dennert, gisteren tijdens een persconferentie, waar stil werd gestaan bij het 20-jarig jubileum van Willemstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco, zo bericht vandaag, dinsdag 5 december 2017, het Antilliaans Dagblad

Twee locaties die voor het informatiecentrum in aanmerking komen zijn Huize Sebastopol en de oude politiepost Molenplein in Otrobanda. Dat eerste pand is dit jaar door de stichting aangekocht voor restauratie en het andere was om diezelfde reden al langer in bezit van Monumentenzorg.

'We praten al jaren over een werelderfgoed informatiecentrum. Verschillende gebouwen en programma’s van eisen zijn voorbijgekomen, maar we hebben nog nooit gezegd: daar gaan we het doen. Nu zeggen we dat wel', aldus Dennert.

'Waarom deze locaties zo interessant zijn? Omdat ze heel makkelijk bereikbaar zijn voor lokaal publiek. Ze hebben een eigen parkeerterrein. Liggen vlakbij de cruisepieren, dus ook voor toeristen makkelijk bereikbaar. En het ligt in de Werelderfgoedstad Willemstad.'

Vijftien bonden op Curaçao stellen kabinet-Rhuggenaath ultimatum

Vakbonden willen af van verhoging minimumloon en premie WA en ontslagronde UTS


Het kabinet-Rhuggenaath krijgt van de 15 bonden die deel uitmaken van de Solidaridat Sindikal tot vanmorgen, dinsdag 5 december 2017, elf uur de tijd om zijn positie te heroverwegen. Alle kabinetsbesluiten over de verhoging van het minimumloon, de verhoging van de premie voor de WA-verzekering en de aangekondigde ontslagronde bij telecombedrijf UTS moeten van tafel, zo eisen de vakbonden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Als het kabinet niet reageert op een brief die de bonden vanmorgen vroeg indienen, of als de reactie niet in het belang is van de bonden, dan treedt plan B in werking. Dit houdt in dat er morgenochtend acties worden gevoerd. Deze acties zijn ingrijpender dan de acties die vanochtend bij het Wilhelminaplein zullen worden gehouden, zo waarschuwt vakbondsman Errol Cova.

De bonden houden vanavond om zeven  uur een persconferentie bij het gebouw van de PWFC (Petroleum Workers Federation of Curaçao) waarin zij details geven over de acties.

Sandew Hira en comité willen naar bloemenhulde fort Zeelandia en herdenkingsdienst 8 december

Hira lijkt op drammmerige wijze zout in wonden te willen blijven wrijven rond 8 december


Het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld wil graag aanwezig zijn bij de bloemenhulde in fort Zeelandia en de herdenkingsdienst op 8 december. De herdenkingen worden jaarlijks gehouden door Stichting 8 december 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. 'Ik doe een beroep op de organisatoren om ons uit te nodigen of dat ze in ieder geval aangeven dat we welkom zijn. Dat als we daar komen we niet onwelkom zijn. Want je wil niet met zo'n gevoel naar een bijeenkomst waar ook onze broers worden herdacht. Ik hoop dus dat we dat een gebaar krijgen om aanwezig te zijn ondanks onze meningsverschillen', aldus Hira tijdens een persconferentie in het Perscentrum van het Kabinet van de President. 

Op 8 december in de middag zal het ‘pad van verzoening’ bewandeld worden. In de middag zullen er kransen en bloemen worden gelegd bij de monumenten van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant, Bastion Veere waar de 8 decembermoorden hebben plaatsgehad, bij de gesneuvelde militairen tijdens de Binnenlandse Oorlog te Memre Buku Kazerne en bij Gerechtigheid en Vrede aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

 Op 9 december wordt de ‘nationale conferentie van verzoening en dialoog’ in de Congreshal gehouden. Het thema is ‘een stem voor de stemlozen.’ Deelnemers zijn voor het grootste deel daders en slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Voor de nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers zullen Hira en Gordon Rahman aanwezig zijn.

Bijzonder is de aanwezigheid van Stanley Henkeman, directeur van het Zuid-Afrikaanse Institute for Justice and Reconciliation (IJR). Henkeman is er voor de tweede keer. Hij benadrukte, dat hij er is om te ondersteunen en om te leren van de Surinaamse situatie.

'Het gaat om al de bijeenkomsten die de 8 decembergroep organiseert waarbij pijn en verdriet worden verwerkt/ Ik vind dat dat soort herdenkingen nationaal horen te zijn. Iedereen zou daar aanwezig moeten zijn. Het zou niet alleen een herdenking moeten zijn van een groep met een politieke mening over hoe wij hiermee om moeten gaan. Het zou een herdenking moeten zijn waarbij alle politieke meningen aanwezig moeten kunnen zijn en, ongeacht of je het nou eens bent of niet met hun daden, dat moment gebruiken om te zeggen dat die doden nooit hadden moeten plaatsvinden. Dat politiek geweld nooit had moeten plaatsvinden maar het is gebeurd. Daarom doe ik het beroep op de organisatoren om ons uit te nodigen. Dat ze ten minste aangeven dat we welkom zijn op hun herdenkingen', zei Hira.

Hij  kondigde  aan dat de verschillende bisschoppen in het land door het Comité aangeschreven zullen worden. Dit keer om hen op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van Henkeman.

Het idee voor een ‘pad van verzoening’ is ontstaan uit een gesprek met Henkeman, gaven Hira en Comitévoorzitter Humprey Jeroe aan. Desmond Tutu is de beschermheer van het Institute for Justice and Reconciliation. In Zuid-Afrika wordt nauw samengewerkt met de kerkleiders om de vrede na de apartheidstoestanden te bewaren. Henkeman heeft de verschillende kerkleiders in geen van de beide bezoeken aan Suriname ontmoet. Hij zei, dat hij op uitnodiging van het Comité in het land is en dus niet zelf contacten kan gaan leggen. Hira vulde aan dat dit keer de kerkleiders op de hoogte gesteld zullen worden. Een ontmoeting met Henkeman zal worden gefaciliteerd door het Comité. 'We hoeven niet bij de ontmoetingen aanwezig te zijn', aldus Hira.

Directrice Sandie, directoraat Cultuur, gaat met minister Peneux praten over aanpassing begroting 2018

'Assembleeleden moeten geen emotionele uitspraken doen, zoals dat Cultuur moet worden opgeheven'


Directrice Elviera Sandie van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt vandaag, dinsdag 5 december 2017, in de Ware Tijd, dat Assembleeleden geen emotionele uitspraken moeten doen, zoals dat het directoraat moet worden opgeheven. Zij, maar zeker Assembleelid en ex-minister Raymond Sapoen van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zouden moeten weten hoe belangrijk het directoraat is. '

'Maar, ik heb de uitlatingen in het parlement niet zozeer als kritiek op Cultuur ervaren, maar meer dat de parlementariërs verontwaardigd zijn dat er zo weinig geld voor dit directoraat op de begroting is opgebracht', zegt Sandi.

In De Nationale Assemblee hebben enkele parlementariërs zich er aan gestoord, dat op de begroting 2018 slechts Srd 17.000 is opgebracht voor Cultuur. Assembleeleden vinden dat als er niet voldoende geld wordt vrijgemaakt voor Cultuur, dit directoraat dan maar moet worden opgeheven. Ook het feit dat er meer personeel daar is dan nodig leidde tot kritiek van de politici.

Patricia Etnel (NPS), Raymond Sapoen (HvB) en Rosselli Cotino (NDP) stelden dat niet alleen dit directoraat verantwoordelijk is voor het organiseren van culturele activiteiten en cultuuronderwijs. Hoewel een directoraat Cultuur belangrijk is, kan het als er zo weinig geld is dat de beleidsprogramma's niet kunnen worden uitgevoerd liever worden opgeheven.

Sandie noemt het door parlementariërs aangegeven aantal van 400 medewerkers bij Cultuur overtrokken. Het zijn er 322, waarvan 150 fulltime en de rest is parttimer. Van alle medewerkers studeert een groot deel nog aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, van wie de meesten leerkrachten.

Ze zal met minister Robert Peneux praten over een aanpassing van de begroting, maar wacht de eerstvolgende vergadering van De Nationale Assemblee af, om van de minister te vernemen hoe hij de zaak ziet.

In inheems Trio-dorp Alalapadu wordt op moderne wijze olie uit paranoten geproduceerd

(Bron foto: Conservation International Suriname)
Surinaamse ondernemers zullen de geproduceerde olie uit Alalapadu afnemen


In het inheems Trio-dorp Alalapadu, in het district Sipaliwini, wordt sinds vorige week op moderne wijze olie uit Brazil nuts (paranoten) geproduceerd. Er is een productiefaciliteit in gebruik genomen die vijf persmachines heeft, een drogerij en een voorraadkamer. De energie komt van zonnepanelen. Per dag kan er zo’n 20 liter olie worden geproduceerd. 

Voedseltechnoloog Robert Kross van de Anton de Kom Universiteit heeft de medewerkers van de productiefaciliteit intensief getraind in het persen van de olie op een efficiënte en hygiënische manier. De dorpsonderneming heeft zo’n 40 arbeidsplaatsen.

Surinaamse ondernemers zullen de geproduceerde olie uit Alalapadu afnemen. De olie-inkomsten zullen via de nieuw opgerichte stichting Tuhka voor duurzame ontwikkeling van Alalapadu terugvloeien naar de dorpsgemeenschap.


De officiële opening van de productiefaciliteit vindt plaats over twee maanden, in februari, want dan is het tijd om de Brazil nuts te oogsten.

Conservation International (CI) Suriname heeft aan de wieg gestaan van dit project dat onderdeel is van het South Suriname Conservation Corridor programma.

In Zuid-Suriname zijn negen dorpen van de Trio- en Wayana-gemeenschappen die deelnemen aan dit programma. In elk dorp wordt in intensieve vergaderingen besproken op welke unieke manier de gemeenschap het dorp wil ontwikkelen.

'We zien het als onze taak om deze lokale gemeenschappen te stimuleren om bedreigingen van de biodiversiteit tegen te gaan en te kiezen voor groene en duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving', zegt directeur John Goedschalk van CI Suriname.

Dikke onvoldoende voor door regering opgestelde onrealistische begroting 2018 - Een schertsvertoning

Misiekaba (NDP): 'Regering moet met een realistische begroting komen'

 
De regering moet met een realistische begroting komen. Zoals de begroting nu is ingediend bij De Nationale Assemblee, zal die niet uitgevoerd kunnen worden, omdat het geld daarvoor niet aanwezig is. Het heeft er veel weg van, dat de begroting niet door ter zake deskundigen is opgesteld. Halverwege de behandeling ervan in de Assemblee ziet men pas in, dat die niet realistisch is. Dat getuigt niet van professionaliteit binnen de diverse ministeries, de regering, en heeft veel weg van een schertsvertoning, een blamage van de bovenste plank.

De NDP-fractie vindt, dat bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gesneden moet worden in de subsidie van zo'n Srd 600 tot 700 miljoen per jaar. De kleine huishoudens worden ontzien, maar de mensen die het kunnen betalen, moeten niet gesubsidieerd worden. Dit zei NDP-fractieleider André Misiekaba na een spoedoverleg van de coalitie gistermiddag, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 5 december 2017.

Misiekaba bracht in herinnering, dat hij tijdens de eerdere begrotingsbehandeling al aangegeven had dat de regering prioriteiten moet stellen. 'Het heeft geen zin programma's op te nemen in de begroting die niet uitgevoerd kunnen worden, want 'a moni no dé', benadrukte hij.

Tijdens het spoedberaad is erop gewezen, dat de verdiencapaciteit van de overheid moet worden vergroot. De subsidie van de EBS is één van de zaken waar de regering geld kan halen om de begroting te kunnen financieren. 'Sinds de tijd van het Front praten wij over subject subsidie', voerde de politicus aan. 'De mensen die het niet kunnen betalen, moeten worden ondersteund. Voor de rest moeten zo veel mogelijk de marktconforme prijzen gelden.'

De begrotingsbehandeling is nog in een fase waarin de Assembleeleden aan het woord komen. De regering heeft op basis van wat tot nu toe naar voren is gebracht, besloten om met een nota van wijziging te komen. Daarvoor was gisteren plotseling overleg met de coalitiefractie nodig. Op basis van het onderhoud zal de begroting aangepast worden.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Twee doden bij eenzijdig verkeersongeluk op de Franchepanestraat

Derde inzittende gewond naar AZP vervoerd, maar is agressief tegen personeel en verdwijnt

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Chauffeur verliest door hoge snelheid controle over auto en knalt tegen een schutting


Het Korps Politie Suriname bericht maandag 4 december 2017, dat omstreeks drie uur 's ochtends de politie van het ressort Uitvlugt de melding via de Centrale Meldkamer kreeg van een verkeersongeval in de Franchepanestraat ter hoogte van de Ronaldlaan. Ter plaatse werden drie slachtoffers in een voertuig, dat tegen een schutting was gebotst, aangetroffen. 

Twee van de inzittenden vertoonden geen teken van leven. Het gaat om de 32-jarige Gregory Rigters en Siegfried Slagveer, van wie de leeftijd vooralsnog onbekend is.


Het derde slachtoffer, de 31-jarige Damio E,. werd  in een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis, AZP, maar hij was agressief tegen het verplegend personeel, weigerde behandeld te worden en is weggelopen van de SEH.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat Rigters vermoedelijk met een hoge snelheid reed en de controle over de besturing van het voertuig moet hebben verloren. Hij kwam vanuit de Lallarookhweg gaande richting de Brokopondolaan.

De zaak is in onderzoek bij de politie van het ressort Uitvlugt.

Regering komt met een nota van wijziging komt van de begroting 2018

'Sommige ministeries hebben meer geld gevraagd'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft maandagmiddag 4 december 2017 na afloop van het spoedberaad van de coalitie met president Desi Bouterse verklaard, dat er een nota van wijziging komt van de begroting. Het overleg was volgens hem nodig om zaken scherp te kunnen plannen. De regering Bouterse heeft alleen nog geld voor het betalen van vaste lasten. Alleen salarissen, subsidies en schulden kunnen worden betaald. De Assembleeleden van de coalitiefractie hebben ook hun wensen en grieven kenbaar gemaakt, aldus Starnieuws.

De vicepresident haalde aan, dat de overheid behoorlijk heeft bezuinigd. Waar geen geld voor is, kan niet worden uitgevoerd. De zaken die naar voren zijn gekomen, worden scherp geanalyseerd. Dit zal blijken uit de nota van wijziging die ingediend zal worden door de regering.

Adhin zei dat sommige ministeries meer geld hebben gevraagd. Nagegaan is welke projecten uitgevoerd moeten worden en of de middelen hiervoor beschikbaar zijn. Bepaalde subsidies, zoals voor de Energie Bedrijven Suriname, zullen voortgezet worden.

Diverse pijnpunten zijn aan de orde geweest tijdens de bespreking. Zo is aangegeven, dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor Cultuur en de universiteit. Ook is gesproken over hoe de verdiencapaciteit van de Staat kan worden vergroot.

De uitgegeven visvergunningen zijn ook aan de orde geweest, maar het zwaartepunt lag niet daarop, aldus de vicepresident.

Het ging voornamelijk om de nota van wijziging die er moet komen en de wetgeving die nodig is om sommige zaken versneld aan te pakken.

Adhin zei verder, dat de regering geen moeite heeft met kritiek, maar dat de wijze van communiceren belangrijk is. De Raad van Ministers had eerder aangegeven met respect behandeld te willen worden, na uitspraken van ABOP-Assembleelid Edward Belfort over president Desi Bouterse en het regeringsbeleid.

70 Meter lange orka-geoglief gevonden in het midden van Peruaanse woestijn

Gedacht wordt dat ze meer dan 2.000 jaar oud isArcheologen hebben een lang 'verloren gewaande' geoglief herontdekt, uitgehouwen in een Peruaanse heuvel. De opmerkelijke afbeelding van een orka overspant meer dan 70 meter en gedacht wordt dat ze meer dan 2.000 jaar oud is. De orca-geoglief werd ontdekt in de jaren 1960 door een team van Duitse archeologen, waardoor ze zelfs ouder is dan de beroemde Nazca-lijnen die zich in de omgeving bevinden.


Experts zeggen, dat de mensen die ooit de regio bewoonden de orka als een krachtige maritieme godheid beschouwden, en dat deze specifieke geoglief een van de oudste in het gebied kan zijn - maar vandaag de dag wordt de site bedreigd door 'grondhandelaren'.

De orca-geoglief werd ontdekt in de jaren 1960 door een team van Duitse archeologen - maar decennia later werd het volgens de Bradshaw Foundation als verloren beschouwd. Er waren weinig sporen in de archieven, maar het werd eindelijk teruggevonden tijdens zoekpogingen geleid door Johny Isla, van de Ica-afdeling van Peru's ministerie van Cultuur. De zo'n 70 meter lange orca-ets werd gevonden in de Palpa-regio, in het zuiden van Peru.


Het team probeerde het eerst te vinden door Google Earth, te doorzoeken, aldus bericht Live Science. Maar, de locatie en grootte waren niet goed beschreven. Uiteindelijk gingen de archeologen te voet op pad en vonden het na maanden zoeken in januari 2015.

Palpa ligt in de buurt van de provincie Nazca - de thuisbasis van de uitgestrekte 'Nazca-lijnen' getrokken door het Nazca-volk tussen 100 voor Christus en 800 na Christus

De experts zeggen, dat de orka waarschijnlijk is gemaakt door een laag stenen te verwijderen langs de omtrek van zijn figuur, volgens Live Science. Hoewel dit vergelijkbaar is met de methode die wordt gebruikt door de Nazca-cultuur, zeggen de onderzoekers dat er verschillen zijn tussen de twee, wat aangeeft dat de Palpa-orka veel ouder is.

De ogen van de orka en andere delen van het ontwerp zijn gemaakt door stenen op te stapelen. De onderzoekers zeggen dat dit een handelsmerk was van de Paracas-cultuur, die het gebied bewoonde van 800 voor Christus tot 200 voor Christus. Volgens de Bradshaw Foundation was de Paracas-cultuur een Andesgemeenschap waarvan bekend is, dat ze uitgebreide kennis had van irrigatie en waterbeheer.


(Suriname Mirror/The Daily Mail/The Nation/Twitter/YouTube)

Colombiaanse Olympisch gewichtheffer in koelen bloede vermoord

(Bron foto: AFP)
Edwin Mosquera Roa in café te Palmira meerdere keren in zijn hoofd geschoten


Gewichtheffer Edwin Mosquera Roa is zaterdagavond 2 december 2017 bij een incident in een kroeg in Colombia in koelen bloede om het leven gebracht. De 32-jarige Colombiaan, die actief was bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kwam volgens ooggetuigen om het leven na een woordenwisseling met de nog onbekende dader. Hij werd daarna meerdere keren in zijn hoofd geschoten. 

De dader is voortvluchtig.Mosquera Roa werd bij de Spelen in Rio zevende in de klasse tot 69 kilo. De gemeente Palmira, in het zuidwesten van Colombia waar de moord werd gepleegd, heeft een beloning van 10 miljoenen Peso (2.800 euro) uitgeloofd.
(Suriname Mirror/AD/Het Laatste Nieuws/Twitter/YouTube/Semana.com)