dinsdag 27 februari 2018

Den Blauwvinger: Suriname, land van contradicties èn natuurlijke schoonheid...

COLUMN: Regering bedelt internationaal voor financiële compensatie 'duurzaam' bosbeheer, terwijl zij het bos laat vernietigen

Suriname ontbeert deskundig onderbouwd milieu- en toerismebeleid


Suriname, het groenste land in de wereld wat betreft bosbedekking. Het klinkt mooi en uitnodigend en de regering pronkt daar graag mee op diverse internationale podia. Maar, onder het imposante bladerdek van dat mooie groene sprookjeslandschap schuilt destructie en anarchistische wetteloosheid... de unieke biodiversiteit wordt geweld aangedaan.

Parallel aan het mooie groene sprookje loopt namelijk onder meer de door de regering harde, voor de internationale wereld weggemoffelde, realiteit van
- ongecontroleerde kaalkap van het regenwoud (hout verdwijnt in grote hoeveelheden naar vooral China),
- vernietiging van het groen en de biodiversiteit door kleine- en grootschalige goudwinning (illegale en legale goudzoekers en de goudmijn multinationals IAmGold (Canada) met haar Rosebel-goudmijn, en het Amerikaanse Newmont met de Merian-goudmijn), - vergiftiging van de bewoners in het binnenland, inheemsen en marrons, en van de biodiversiteit, door het illegaal gebruik van kwik door kleinschalige goudzoekers (lokale porknokkers en Braziliaanse garimpeiros),
- legale export van jaarlijks duizenden wildvang dieren, waaronder bedreigde soorten,
- vernietiging van het 'beschermde' Brownsberg Natuurpark door illegale kleinschalige goudwinning en houtkap.

De regering van Suriname mag dan zelf nog steeds geloven, dat Suriname het groenste land ter wereld is, de stil gehouden realiteit moet ook vermeld worden.

De potentiële belangrijke inkomstenbron (eco-)toerisme komt niet voor niets niet van de grond. De regering weigert om actief haar eigen sprookje uit te buiten. Het enige dat de regering al jarenlang wèl tevergeefs tracht te bewerkstelligen via internationale podia, is het verkrijgen van financiële compensatie van rijke geïndustrialiseerde westerse landen voor slechts het hebben van de 'groene longen der aarde'. Maar, door het ontbreken van deskundigheid en 'groen beleid' vindt de regering maar geen gehoor voor haar compensatie gebedel in het buitenland.

Daarenboven weigert de regering te investeren in toerismebeleid. Slechts door particulier initiatief bevindt zich in het groene binnenland een paar zogenoemde eco-ressorts, veelal in handen van buitenlanders. Een handjevol buitenlandse toeristen weet Suriname te vinden, een land waar velen wereldwijd nog nooit van hebben gehoord. De regering en de Stichting Toerisme Suriname (STS) investeren niet in advertentiecampagnes om het land en haar natuur internationaal te promoten.
Overigens stortte de STS zich begin 2013 op 'een schoon milieu'. ‘Alleen dan blijft het land aantrekkelijk voor toeristen’, stelde de stichting op 21 februari 2013 in een artikel in de Ware Tijd. De STS stelde vuilnistonnen beschikbaar voor scholen. ‘Er zijn scholen meegenomen die niks te maken hebben met toerisme’, zei James Akewaje, hoofd van de afdeling Educatie en Informatie en Productontwikkeling en Kwaliteitsbewaking van de STS. ‘Alle scholen moeten helpen de jeugd op een dusdanige manier op te voeden, dat ze het toeristisch inzicht dat wij indertijd hebben gemist wel meekrijgt.’
Een schoon milieu en toeristen lokken..... Is dat het Surinaamse toerismebeleid?

Wil Suriname dat haar sprookje realiteit wordt, dan zal een gedegen onderbouwd beleid, met visie, moeten worden gerealiseerd op het terrein van milieu en toerisme.

De regering moet wegen vinden om het binnenland stevig internationaal te promoten als een unieke vakantiebestemming. Maar, eerst en bovenal zullen de ongebreidelde goudwinning en houtkap moeten worden aangepakt, alsook de infrastructuur, de afvalverwerking in en rond dorpen en gemeenschappen en zal geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van diverse dorpen en het opzetten van 'guesthouses' en andere voorzieningen in dorpen.

Saramaccarivier bij Kwakoegron (Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)

(Ooktober 1955, fotograaf Willem vd Poll)
** Het dorp Kwakoegron bijvoorbeeld – met niet meer dan zo'n 100 inwoners –, aan de Saramaccarivier, zou een ideale bestemming voor toeristen kunnen zijn, maar het oogt vervallen, verwaarloosd. Het enige guesthouse is niet aantrekkelijk voor toeristen. Er is geen afvalverwerking, vuil wordt of verbrand – vooral op de ruimte voor de aanmeerplaats van korjalen aan de rivier en schuin tegenover de politiepost.... – of in de natuur gedumpt, er is geen stromend drinkwater, geen 24 uur per dag elektriciteit. De weg naar het dorp eindigt aan de rivier, de enige plek in het dorp met wat bedrijvigheid, waar ook twee 'snesi's' (supermarkten) zijn: korjalen varen af en aan met passagiers, brandstof, materieel van en voor goudzoekers naar verderop aan de rivier gelegen dorpen. De omgeving van het dorp is mooi, groen, het is rustig en het dorp is eenvoudig over de weg vanuit Paramaribo te bereiken, eventueel met een staatsbus. Vroeger zelfs met een treintje te bereiken... (zie foto). Maar, er wordt niet in Kwakoegron geïnvesteerd. Kwakoegron nodigt niet uit, terwijl het zò veel te bieden heeft.

De regering werkt deze dagen aan de realisatie van 'inkomsten verhogende maatregelen' voor de staat om feitelijk een faillissement van het land te voorkomen. Maatregelen die vooral opgehoest moeten gaan worden door de burger. Het is vooral de burger die het zinkende schip drijvende moet houden. Het is de burger die gestraft wordt door de regering voor een door die regering gevoerd desastreus wanbeleid. Een regering die drijft op ad hoc beleid, een regering die drijft op de wil van 'despoot' Desi Bouterse, die het land en 'zijn' volk internationaal te schande zet, en zijn trouwe 'Ja & Amen'-knikkende gedweeë coalitie in De Nationale Assemblee.

Toerisme? Neen, beleid rond toerisme wordt niet gevoerd door de regering. Daartoe zijn dan ook geen inkomsten verhogende maatregelen in beeld.
Milieu? Het regenwoud? Neen, beleid rond milieu en het regenwoud wordt niet gevoerd door de regering. Daartoe zijn geen inkomsten verhogende maatregelen in beeld...


Het schip drijft nog in door kwik en ander afval vervuilde wateren, maar helt sterk naar één zijde......en geen zwemvest in de buurt, simpelweg omdat beleid ontbreekt.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 februari 2018
Paramaribo – Suriname

NDP heeft geld geleend aan Wegenautoriteit voor aankoop vlaggen viering Onafhankelijkheidsdag

Oppositie en coalitie eisen onderzoek naar gang van zaken rond overtreden regels

 
Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie, eist dat er een onderzoek wordt ingesteld naar geld dat de Nationale Democratische Partij (NDP) geleend zou hebben aan de Wegenautoriteit. Het gaat om Srd 54.416 voor aankoop van vlaggen voor de viering van Onafhankelijkheidsdag te Brownsweg. Deze kwestie werd eerder aangekaart door Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). 

President Desi Bouterse zei dinsdagavond 27 februari 2018 over deze kwestie in De Nationale Assemblee, dat regels overtreden kunnen zijn, maar dat geen geld is gestolen. Hij laat een onderzoek instellen. Er is in nationaal belang gehandeld, aldus Bouterse.

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie zei eerder op dat dag, dat de NDP het geld geleend heeft aan de Wegenautoriteit. Hij overhandigde stukken waaruit dit moest blijken. Na een lange schorsing zei Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons dat er onderzoek moet komen, omdat de lening   comptabel niet klopt.

De oppositie heeft een motie ingediend (zie onderaan) waarin gevraagd wordt aan de president minister Miranda te ontlasten uit zijn functie en een onderzoek in te stellen.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi wees erop, dat pas de Anti-Corruptiewet is aangenomen. De minister heeft volgens hem een dekmantel proberen te vinden voor de zaak, die duidelijk naar corruptie riekt. 'Zo pakken wij corruptie niet aan.' Hij benadruktem dat de vlaggen geleverd zijn na de onafhankelijksviering op 25 november 2017. Hij vroeg de president direct op te treden.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei, dat de eerste indruk is dat er comptabele onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Misiekaba, die ondervoorzitter is van de NDP, zei dat hij niet bekend is met deze zaak. Hij wil een grondig onderzoek.

NPS-fractieleider Gregory Rusland benadrukte dat het niet kan, dat de regering geld leent bij een politieke partij. Dit is volgens hem onacceptabel en tegen alle regels in. 'Het is ongekend en ongehoord.

Marinus Bee, waarnemend fractieleider van de ABOP, zijn collega William Waidoe (Pertjajah Luhur) en DOE-fractieleider Carl Breeveld keurden allen deze kwestie af. Zij voerden aan, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Volgens Waidoe zou bij uitgifte van schatkistpapier aan de Finabank royalties als extra dekking zijn gegeven.

De motie: 

Motie

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.

Paramaribo, 27 februari 2018

Gelezen,
 • de ingediende stukken door de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie in de openbare vergadering van dinsdag 27 februari 2018 inzake de aankoop van vlaggen;

Gehoord,
 • de inzichten en de antwoorden van de voornoemde Minister in dezelfde vergadering;


Overwegende,
 
 • dat in de openbare vergadering van maandag 19 februari 2018 door het lid Gajadien vragen zijn gesteld aan de Regering met betrekking tot de overmaking van gelden van de Weghenauthoriteit Suriname naar een particuliere rekening, welke op naam staat van de politieke partij, de Nationale Democratische Partij;
 • dat de Minister in de Openbare vergadering van 27 februari geantwoord heeft en stukken aan het Parlement heeft overgelegd;
 • Uit deze stukken blijkt dat de minister geprobeerd heeft het Parlement te misleiden en onjuiste informatie te geven;
 • dat uit de stukken blijkt dat er een meer dan een redelijke vermoeden is , dat hier sprake is van corruptie.Besluit:
 • ernstige afkeuring uit te spreken over de handelingen van de Minister;
 • de President dringend te vragen om de voornoemde Minister te ontlasten;
 • de President vragen om de stukken door te geleiden naar de procureur Generaal bij het Openbaar Ministerie, teneinde een grondig strafrechtelijk onderzoek in te stellen;
 • Afkeuring uit te spreken over het gevoerde beleid met betrekking tot aanpak van corruptie;
 • de Regering te vragen om paal en perk te stellen aan corruptie en de samenleving te beschermen tegen corrputie.

En gaan over tot de orde van dag.

De ondergetekenden,
Dhr. Santokhi Ch.; Dhr. Gajadien A.; Dhr. Mahinderkoemar J.; Mw. Mathoera K.
Dhr. J.Kalloe; Dhr. Waidoe W; Mw. Karta- Bink I.; Dhr. Belfort E.; Dhr. Bee M.; Mw. Pokie D.; Dhr. Breeveld C.; Dhr. G.Rusland; Mw. P.Etnel

Braziliaanse onderzoekster Eliane Monzilar uit Umutina inheemse gemeenschap houdt lezing

(Bron foto: Facebook)
Lezing 'Dialoog over inheemse kennis in Suriname en Brazilië' in University Guesthouse, Leysweg


Eliane Monzilar uit de Umutina inheemse gemeenschap in de Braziliaanse Staat Mato Grosso houdt woensdagavond 28 februari 2018 de lezing 'Dialoog over inheemse kennis in Suriname en Brazilië' in het University Guesthouse aan de Leysweg van half acht tot negen uur. De Braziliaanse onderzoekster wil na een verblijf van een jaar in Suriname de opgedane ervaringen in inheemse dorpen delen met het Surinaamse publiek. Zij zal hierbij verschillen en overeenkomsten belichten tussen inheemsen in Brazilië en Suriname. Tevens zal zij ingaan op de uitdagingen voor de inheemse culturen in deze twee landen. 

De activiteit wordt georganiseerd door Stichting SuriBraz Academic Network in samenwerking met de Leerstoel Methodologie van het IGSR (Institute for Graduate Studies and Research) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De presentatie zal vooral het traditionele en niet- traditionele onderwijs in inheemse gemeenschappen belichten. Er wordt daarbij de nadruk gelegd op strategieën van inheemsen om het hoofd te bieden aan externe invloeden die een bedreiging vormen voor de oorspronkelijke inheemse cultuur.

In haar studie heeft Monzilar gebruik gemaakt van participerende observatie, met focus op ervaringen van leerlingen en het onderwijzend personeel, maar ook de dialoog met ouderen in de inheemse gemeenschappen. De kennisoverdracht van ouderen naar jongeren wordt gezien als de sleutel voor succes, waarbij het curriculum, taalonderwijs, rekenen, de natuur en traditionele inheemse kennis centraal staan.

De lezing over de kennisdialoog in inheemse gemeenschappen is toegankelijk voor het publiek, in het bijzonder studenten, wetenschappers, beleidsmedewerk(st)ers en degenen die bij het ontwikkelingswerk onder inheemsen zijn betrokken.

Weg van Punda naar Otrobanda urenlang afgesloten door ongeluk op Julianabrug, Willemstad

(Bron foto: Jerwin Nisbeth/Antilliaans Dagblad)
Bij het ongeval met drie voertuigen zijn vijf gewonden gevallen


Door een verkeersongeluk op de Julianabrug gistermiddag - waarbij drie voertuigen betrokken waren - is de weg van Punda naar Otrobanda urenlang afgesloten geweest. Bij het ongeval zijn vijf gewonden gevallen; één persoon moest voor medische behandeling naar het ziekenhuis worden getransporteerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 februari 2018.

Volgens een getuige wilde een taxichauffeur van de linker- naar de rechterrijbaan wisselen, maar raakte daarbij de achterkant van het voertuig dat voor hem reed. Als gevolg hiervan gingen de auto’s te spinnen. Een naderende dumptruck kon niet meer op tijd remmen.

Op beelden die omstanders hebben gemaakt, is te zien hoe de dumptruck het taxibusje tegen de vangrail heeft geduwd. Ook de auto kwam - met de neus de andere richting op - aan de zijkant klem te zitten onder de truck. De bestuurder van deze auto moest met een ambulance naar de polikliniek van het Sint Elisabeth Hospitaal getransporteerd worden.

De melding van het ongeluk kwam rond kwart over één binnen bij de centrale. De brug werd in de richting van Punda naar Otrobanda direct afgesloten en pas om kwart overzes  weer vrijgegeven.

Refineria di Kòrsou krijgt van Ministerraad maand om actieplan voor Isla te schrijven

De toekomst van de raffinaderij moet worden gewaarborgd


Refineria di Kòrsou (RdK) heeft van de Raad van Ministers een maand de tijd gekregen om een actieplan samen te stellen waarin gespecificeerd wordt wat het te bewandelen traject is voor de integratie van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) in RdK en de toekomst van de Islaraffinaderij. Dat is gisteren bekendgemaakt, aldus vandaag, dinsdag 27 februari 2018, het Antilliaans Dagblad

De Raad van Ministers heeft onlangs enkele belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de integratie van het MDPT in de structuur van RdK. Zo is een aantal basisvoorwaarden vastgesteld om een vruchtbare en effectieve ontwikkeling te garanderen van de zoektocht naar een strategische partner voor de Isla-raffinaderij.

Hierbij zijn de rode draad en voornaamste doelstellingen dat de toekomst van de raffinaderij moet worden gewaarborgd - of het nu gaat om de huidige locatie of een nieuwe - maar ook dat verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een ‘fallback position’ en dat een besluit wordt genomen over de introductie van een LNG-terminal (liquefied natural gas) bij Bullenbaai.

Kapitein (32) vissersboot op Marrowijnerivier doodgeschoten door een zeepiraat

Vissersboot overvallen door drie andere boten met ongeveer 15 zeepiraten


De Ware Tijd meldt vandaag, dinsdag 27 februari 2018, dat de 32-jarige Andy Skeete, kapitein op een vissersboot, is overlijden aan een schotverwonding. Dit gebeurde vorige week tijdens een overval op de Marowijnerivier. De vissersboot, bestaande uit vijf bemanningsleden, is woensdagavond  overvallen door drie andere boten met ongeveer 15 zeepiraten. 

Naar verluid werd de kapitein van de boot direct in zijn buikstreek getroffen. De boot werd leeg geplunderd terwijl de bemanningsleden in de cabine werden opgesloten. Toen de boot drijvend de oever bereikte konden de bemanningsleden zich bevrijden om hulp te zoeken. Andy, die reeds was overleden, werd in de boot achtergelaten.

De vier andere bemanningsleden kregen pas na twee dagen lopen hulp van een andere vissersboot. Leden van de Kustwacht en de Maritieme Politie gingen op onderzoek uit en troffen het lichaam van Andy in de directe omgeving van de boot aan.

In belang van het onderzoek is het lichaam van Andy Skeete in beslag genomen door Justitie. De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft de zaak in verder onderzoek.

Den Blauwvinger: Suriname, land van contradicties èn natuurlijke schoonheid...

COLUMN: Regering bedelt internationaal voor financiële compensatie 'duurzaam' bosbeheer, terwijl zij het bos laat vernietigen

Suriname ontbeert deskundig onderbouwd milieu- en toerismebeleid


Suriname, het groenste land in de wereld wat betreft bosbedekking. Het klinkt mooi en uitnodigend en de regering pronkt daar graag mee op diverse internationale podia. Maar, onder het imposante bladerdek van dat mooie groene sprookjeslandschap schuilt destructie en anarchistische wetteloosheid... de unieke biodiversiteit wordt geweld aangedaan.

Parallel aan het mooie groene sprookje loopt namelijk onder meer de door de regering harde, voor de internationale wereld weggemoffelde, realiteit van
- ongecontroleerde kaalkap van het regenwoud (hout verdwijnt in grote hoeveelheden naar vooral China),
- vernietiging van het groen en de biodiversiteit door kleine- en grootschalige goudwinning (illegale en legale goudzoekers en de goudmijn multinationals IAmGold (Canada) met haar Rosebel-goudmijn, en het Amerikaanse Newmont met de Merian-goudmijn), - vergiftiging van de bewoners in het binnenland, inheemsen en marrons, en van de biodiversiteit, door het illegaal gebruik van kwik door kleinschalige goudzoekers (lokale porknokkers en Braziliaanse garimpeiros),
- legale export van jaarlijks duizenden wildvang dieren, waaronder bedreigde soorten,
- vernietiging van het 'beschermde' Brownsberg Natuurpark door illegale kleinschalige goudwinning en houtkap.

De regering van Suriname mag dan zelf nog steeds geloven, dat Suriname het groenste land ter wereld is, de stil gehouden realiteit moet ook vermeld worden.

De potentiële belangrijke inkomstenbron (eco-)toerisme komt niet voor niets niet van de grond. De regering weigert om actief haar eigen sprookje uit te buiten. Het enige dat de regering al jarenlang wèl tevergeefs tracht te bewerkstelligen via internationale podia, is het verkrijgen van financiële compensatie van rijke geïndustrialiseerde westerse landen voor slechts het hebben van de 'groene longen der aarde'. Maar, door het ontbreken van deskundigheid en 'groen beleid' vindt de regering maar geen gehoor voor haar compensatie gebedel in het buitenland.

Daarenboven weigert de regering te investeren in toerismebeleid. Slechts door particulier initiatief bevindt zich in het groene binnenland een paar zogenoemde eco-ressorts, veelal in handen van buitenlanders. Een handjevol buitenlandse toeristen weet Suriname te vinden, een land waar velen wereldwijd nog nooit van hebben gehoord. De regering en de Stichting Toerisme Suriname (STS) investeren niet in advertentiecampagnes om het land en haar natuur internationaal te promoten.
Overigens stortte de STS zich begin 2013 op 'een schoon milieu'. ‘Alleen dan blijft het land aantrekkelijk voor toeristen’, stelde de stichting op 21 februari 2013 in een artikel in de Ware Tijd. De STS stelde vuilnistonnen beschikbaar voor scholen. ‘Er zijn scholen meegenomen die niks te maken hebben met toerisme’, zei James Akewaje, hoofd van de afdeling Educatie en Informatie en Productontwikkeling en Kwaliteitsbewaking van de STS. ‘Alle scholen moeten helpen de jeugd op een dusdanige manier op te voeden, dat ze het toeristisch inzicht dat wij indertijd hebben gemist wel meekrijgt.’
Een schoon milieu en toeristen lokken..... Is dat het Surinaamse toerismebeleid?

Wil Suriname dat haar sprookje realiteit wordt, dan zal een gedegen onderbouwd beleid, met visie, moeten worden gerealiseerd op het terrein van milieu en toerisme.

De regering moet wegen vinden om het binnenland stevig internationaal te promoten als een unieke vakantiebestemming. Maar, eerst en bovenal zullen de ongebreidelde goudwinning en houtkap moeten worden aangepakt, alsook de infrastructuur, de afvalverwerking in en rond dorpen en gemeenschappen en zal geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van diverse dorpen en het opzetten van 'guesthouses' en andere voorzieningen in dorpen.

Saramaccarivier bij Kwakoegron (Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)

(Ooktober 1955, fotograaf Willem vd Poll)
** Het dorp Kwakoegron bijvoorbeeld – met niet meer dan zo'n 100 inwoners –, aan de Saramaccarivier, zou een ideale bestemming voor toeristen kunnen zijn, maar het oogt vervallen, verwaarloosd. Het enige guesthouse is niet aantrekkelijk voor toeristen. Er is geen afvalverwerking, vuil wordt of verbrand – vooral op de ruimte voor de aanmeerplaats van korjalen aan de rivier en schuin tegenover de politiepost.... – of in de natuur gedumpt, er is geen stromend drinkwater, geen 24 uur per dag elektriciteit. De weg naar het dorp eindigt aan de rivier, de enige plek in het dorp met wat bedrijvigheid, waar ook twee 'snesi's' (supermarkten) zijn: korjalen varen af en aan met passagiers, brandstof, materieel van en voor goudzoekers naar verderop aan de rivier gelegen dorpen. De omgeving van het dorp is mooi, groen, het is rustig en het dorp is eenvoudig over de weg vanuit Paramaribo te bereiken, eventueel met een staatsbus. Vroeger zelfs met een treintje te bereiken... (zie foto). Maar, er wordt niet in Kwakoegron geïnvesteerd. Kwakoegron nodigt niet uit, terwijl het zò veel te bieden heeft.

De regering werkt deze dagen aan de realisatie van 'inkomsten verhogende maatregelen' voor de staat om feitelijk een faillissement van het land te voorkomen. Maatregelen die vooral opgehoest moeten gaan worden door de burger. Het is vooral de burger die het zinkende schip drijvende moet houden. Het is de burger die gestraft wordt door de regering voor een door die regering gevoerd desastreus wanbeleid. Een regering die drijft op ad hoc beleid, een regering die drijft op de wil van 'despoot' Desi Bouterse, die het land en 'zijn' volk internationaal te schande zet, en zijn trouwe 'Ja & Amen'-knikkende gedweeë coalitie in De Nationale Assemblee.

Toerisme? Neen, beleid rond toerisme wordt niet gevoerd door de regering. Daartoe zijn dan ook geen inkomsten verhogende maatregelen in beeld.
Milieu? Het regenwoud? Neen, beleid rond milieu en het regenwoud wordt niet gevoerd door de regering. Daartoe zijn geen inkomsten verhogende maatregelen in beeld...


Het schip drijft nog in door kwik en ander afval vervuilde wateren, maar helt sterk naar één zijde......en geen zwemvest in de buurt, simpelweg omdat beleid ontbreekt.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 februari 2018
Paramaribo – Suriname

Mathoera (VHP): 'Politie bedelt bij criminelen'

'De politie loopt overal te bedelen om cartridges en papier'

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)

'Sponsoring wordt aangenomen van dubieuze personen en mensen met zelfs een criminele achtergrond'


De situatie bij delen van het Korps Politie Suriname is vanwege de financiële problemen bij de overheid zodanig verslechterd, dat goederen van vermoedelijk criminele figuren worden aangenomen om de dienstverlening aan de samenleving te kunnen continueren. Deze mededeling deed VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vanmiddag, dinsdag 27 februari 2018, in het parlement bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling, zo beericht de Ware Tijd.

Volgens haar brengt de regering de onafhankelijkheid van de politie in gevaar en brengt ze politieagenten in een dilemma, door geen middelen beschikbaar te stellen. 'De politie loopt overal te bedelen om cartridges en papier. Laatst hadden ze drie dagen geen brandstof. Ze gaan zelfs ook bij criminelen, mensen met een criminele achtergrond, zaken halen. Is de zorg wel gegarandeerd?', vroeg Mathoera bij interruptie, nadat waarnemend minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie op vragen van het college was ingegaan.

Om verduidelijking gevraagd door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons herhaalde Mathoera wat ze eerder had gesteld. Ze merkte op, dat door een tekort aan middelen bij het korps sponsoring wordt aangenomen van 'dubieuze personen en mensen met zelfs een criminele achtergrond'.

Minister Welzijn werd door Geerlings-Simons gevraagd deze zaak te laten uitzoeken en desnoods voor het einde van de vergadering het parlement daarover te informeren. De bewindsman stelde te zullen nagaan wat er aan de hand is. Mathoera voerde ook aan, dat in de begroting van 2015 voor goederen en diensten ten behoeve van het korps een bedrag van Srd 87 miljoen was opgebracht. Op de conceptbegroting 2018 is dat teruggebracht naar Srd 36 miljoen. 'Hoe denkt u met dit geld uit te komen?', wilde Mathoera van de minister weten.

De coalitie heeft zich bij monde van NDP-fractieleider André Misiekaba gedistantieerd van de mededeling van Mathoera. Hij merkte op, dat de politie successen boekt bij de misdaadbestrijding, maar er zal meer gedaan moeten worden om het veiligheidsgevoel bij de samenleving te verhogen. Het opdreunen van positieve criminaliteitscijfers alleen door opeenvolgende ministers van Justitie en Politie leggen volgens hem geen zoden aan de dijk.

Minister Welzijn: 'Regering kan geen invloed uitoefenen op de pompprijzen'

'Prijs wordt bepaald door invloeden op wereldmarkt en moment van aankoop van brandstof'


Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft vandaag, dinsdag 27 februari 2018, tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee aangegeven,  dat de regering geen invloed heeft op de pompprijzen. Dat meldt Starnieuws.

Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie) bracht in herinnering, dat de minister enige tijd geleden had aangegeven dat hij zou nagaan, met de oliemaatschappijen, hoe voorkomen kan worden dat consumenten verrast worden met enorme prijsschommelingen bij de verschillende ladingen die binnenkomen.

Welzijn deelde mee, dat de oliemaatschappijen wel afspraken hebben lopen met grote afnemers en distributeurs. Zij hebben minder last van de prijsschommelingen. De regering kan niet interveniëren om te voorkomen dat consumenten verrast worden door de prijsschommelingen.

De prijs wordt bepaald door invloeden op de wereldmarkt en het moment van aankoop van de brandstof, aldus Welzijn voor  de zoveelste keer.

De governmenttake op diesel is 70 cent per liter. Op gasoline zonder additieven is het aandeel van de overheid Srd 1 en op brandstof met additieven gaat SRD 1,30 naar de Staat. Op een vraag van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), verduidelijkte de minister dat in het bedrag dat naar de Staat gaat alle andere belastingen zijn gecalculeerd.

Japan schenkt brandweerkorps Peru tien voertuigen

(Bron foto's: INBP)
Brandweer in Peru drijft op vrijwillige brandweerlieden


Japan heeft 10 voertuigen gedoneerd aan Peru's Nationale Brandweerkorps (INBP, Intendencia Nacional de Bomberos del Perú), die naar vrijwillige brandweerlieden in Lima, Callao en Madre de Dios worden gestuurd, volgens een verklaring van de INBP op haar website. Deze gift werd mogelijk gemaakt door het Steunpunt aan de Echtgenote van de President van Peru, opgericht in 2016 en geleid door Peru's first lady Nancy Lange om sociale doelen te helpen. 

Het kantoor heeft ook geholpen bij het organiseren van trainingen voor het gebruik en onderhoud van voertuigen door Japanse brandweerlieden.

De voertuigen zijn vier kleine brandweerauto's, vier ambulances, een watertankauto en een eerste uitruktruck. Ze werden overhandigd tijdens een officiële ceremonie in San Borja in  brandweerkazerne nr. 11 van de vrijwillige brandweer, met Nancy Lange als eregaste.


Iwao Hori, de parlementaire viceminister van Buitenlandse Zaken, sprak met het persbureau Andina en zei, dat hij hoopte dat de voertuigen zouden helpen rampen te voorkomen, en dat deze donatie de relatie tussen de twee landen zou verdiepen en versterken.


Japan begon met het doneren van brandweervoertuigen in de jaren tachtig en het aantal gedoneerde items heeft meer dan 300 bereikt. In Peru zijn bijna alle brandweerlieden vrijwilligers die hun leven riskeren zonder hulp of speciale uitrusting van de overheid. Het is niet ongebruikelijk om brandweermensen te zien aankomen met minimale uitrusting om zichzelf te beschermen tegen de brandende hitte en dodelijke dampen.

Lima, de hoofdstad van Peru met meer dan 11 miljoen inwoners, heeft een woestijnklimaat waar het bijna nooit regent, wat betekent dat elk klein vuur zich snel zou kunnen verspreiden, sommige zelfs dagen. In 2017 waren er alleen al meer dan 10.000 branden in de regio Lima en Callao, volgens de Peruaanse krant El Comercio.

Het Algemeen Bureau van Vrijwillige Brandweerlieden in Peru (CGBVP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú) werd in 1860 opgericht. Maar waarom doen ze het? NPR's podcast Radio Ambulante vroeg Kenny Flores, een vrijwillige brandweerman in Peru, deze vraag. 'Ik doe mijn patriottische plicht, weet je? Het is een manier ... voor ons om te proberen het land beter te maken.'
Toen hij begon te werken, kreeg hij oude, overmatig gebruikte apparatuur en een helm uit de jaren tachtig. Dit betekende, dat hij (en andere brandweerlieden zoals hij) uiteindelijk zijn eigen uitrusting kocht, wat hem ongeveer $ 1.500 kostte, wat een onmogelijk bedrag is voor veel vrijwilligers.

Deze sobere heldenmoed wordt gesteund door de Vereniging van Vrienden van Vrijwillige Brandweerlieden (AABV), die verschillende campagnes leidde om donaties aan te vragen van zowel Peruanen als de rest van de wereld. Een van de meest gedenkwaardige was onder leiding van het reclamebureau Quorum Saatchi & Saatchi, die een korte video maakte met de naam 'Stripper' om mensen te laten zien, dat als de brandweerlieden financieel niet worden ondersteund, ze zich mogelijk moeten richten op andere manieren om inkomsten te genereren:(Suriname Mirror/Peru Reports/Andina/YouTube)

EU en Mercosur-landen dichtbij een compromis over een handelsakkoord

(Bron foto: Twitter)
Malmstrom: dicht bij compromis met Mercosur 


De Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), zijn dichtbij een compromis over een handelsakkoord. Dat zegt Europees handelscommissaris Cecilia Malmstrom. Na afloop vandaag, dinsdag 27 februari 2018, van de informele bijeenkomst van Europese handelsministers in Sofia, Bulgarije, zei Malmstrom, dat zij mogelijk aan het eind van de week naar Paraguay afreist om de besprekingen af te ronden.


Malmstrom zegt, dat de laatste besprekingen betrekking hebben op de landbouw en op de uitvoer van auto-onderdelen. Zij ging daarbij niet in op details.

De gesprekken met Mexico over een handelsakkoord lopen tegen een afronding.

Vanuit de Europese boerenorganisatie Copa is veel verzet tegen een handelsakkoord met Mercosur, omdat onder andere de rundvlees- en pluimveesectoren te maken krijgen met concurrerende invoer vanuit Zuid-Amerika.


(Suriname Mirror/Boerderij.nl/Vimeo)

Vijf Colombiaanse militairen gedood door bomaanslag uitgevoerd door ELN-rebellen

Aanslag op militaire voertuigen op weg tussen Tibu en Salazar de las Palmas (Norte de Santander)

 
Zeker vijf Colombiaanse militairen zijn vandaag, dinsdag 27 februari 2018, gedood door een bomaanslag, uitgevoerd door de marxistische ELN-rebellen (Ejército de Liberación Nacional). Ook raakten meer dan tien militairen gewond door de aanslag nabij de grens met Venezuela, aldus het leger.

De aanval kwam een dag nadat het Nationale Bevrijdingsleger (ELN) zei dat het een eenzijdig staakt-het-vuren in acht zou nemen tijdens de parlementsverkiezingen volgende maand. De regering had gezegd dat zo’n gebaar nodig was om de vastgelopen vredesbesprekingen tussen beide partijen opnieuw op te starten.Tijdens de aanval gebruikten de guerrilla’s 'een explosief' tegen militaire voertuigen op de weg tussen de steden Tibu en Salazar de las Palmas in de provincie Norte de Santander.

De regering stopte de vredesbesprekingen met het ELN in januari, na het einde van een eerste staakt-het-vuren van beide partijen, toen rebellen aanvallen op veiligheidstroepen en oliepijpleidingen hervatten. Acht politieagenten werden toen gedood. De 2.000 man sterke groep werd gesticht door radicale rooms-katholieke priesters in 1964. De Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen het ELN als een terroristische organisatie.
(Suriname Mirror/CNN/De Telegraaf/Twitter/YouTube)

Trucks met boomstammen mogen niet meer op brug bij Witagron

De houtbokken moeten nu via het water getransporteerd worden


Er is een permanent verbod ingesteld voor met boomstammen beladen trucks om over de brug bij Witagron te rijden. Districtscommissaris Ludwig Mettendaf van Boven-Coppename heeft dat besloten, omdat het zware transport de brug vernielt. De houtblokken moeten nu via het water getransporteerd worden en dat is volgens hem goedkoper. Mettendaf heeft al een landingsplaats gelokaliseerd langs de Coppenamerivier bij Tjakatjakaston. 

'Houtconcessionarissen hebben gevraagd om van die plaats gebruik te maken. Ik ga praten met de beheerder die daar illegaal vertoeft', aldus de districtscommissaris vandaag, dinsdag 27 februari 2018, in de Ware Tijd. De 'landing' was indertijd gemaakt door het houtbedrijf Woody Wood Timber.

De brug bij Witagron staat op instorten en er mag geen verkeer van boven vier ton over. Het lijkt er niet op, dat de overheid de verbinding spoedig zal herstellen, omdat dat erg duur is. 'Ook al wordt de brug gerepareerd er zullen geen zwaar beladen houttruck meer overheen mogen', verduidelijkt Mettendaf. 'Als de brug weer kapot wordt gereden, zit de overheid hiermee en de kosten kunnen in de miljoenen lopen.'

Ook wil hij voorkomen, dat het weggedeelte, waarvoor de dc verantwoordelijk is, kapot wordt gereden door de zwaar beladen houttrucks. De brug bij Witagron wordt thans bewaakt door militairen. Onlangs hadden bewoners van Witagron de weg bij de brug geblokkeerd, omdat ze willen voorkomen dat de brug verder werd vernietigd door de houttrucks. Maar, volgens Mettendaf werden truckhouders door de actievoerders afgeperst om doorgang te krijgen.

21-Jarige verdachte dodelijk geraakt door politiekogel(s) tijdens vlucht

(Bron foto: Facebook)
Tweede verdachte (39), oom van slachtoffer en bekende van politie, aangehouden


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 27 februari 2018, dat de 21-jarige Furgil Kartowikromo gisteren in de vroege ochtend dodelijk is geraakt door een politiekogel. 

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van het Korps Politie Suriname, die op surveillance waren in een onopvallend voertuig, merkten in de Anamoestraat bedrijvigheid van enkele mannen. De agenten zagen, dat goederen werden overgeladen van het ene voertuig in een ander. De verdachten, die met twee voertuigen waren, zouden kort daarvoor hebben ingebroken in een woning.

De RBT-leden schakelden collega’s met een opvallend politievoertuig in en gingen samen op onderzoek uit. Bij het zien van de politieauto vluchtten de verdachten in hun afzonderlijke voertuigen. Hierop zette de politie de achtervolging in en kon één van de voertuigen op de kruising van de Anamoe- en Rembrandtstraat worden klemgereden. De 39-jarige R.K. werd aangehouden, terwijl de bestuurder van het ander voertuig zijn vluchtweg vervolgde. Het RBTP zette de achtervolging verder in.

Waarschuwingsschoten brachten de verdachte niet tot andere gedachten. Agenten schoten op een band van het voertuig om de verdachte tot stoppen te dwingen. Zelfs toen zette de verdachte zijn vlucht voort.

Op de hoek van de Hubrajia- en de Smeldzweg werd gericht geschoten op het voertuig. De verdachte belandde met het voertuig in de goot, hij was geraakt door een of meerdere politiekogels en overleed ter plaatse. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.

In één van de voertuigen werden onder andere een 100 lbs gascilinder en een zuurstofcilinder aangetroffen die in beslag zijn genomen. De verdachte K. is een oom van Furgil Kartowikromo. K. is een bekende van de politie, die eerder voor een roofmoord was ingesloten.

Het onderzoek in deze zaak wordt overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten

16-Jarige jongen veroordeeld voor ontucht met minderjarrig meisje (12)

Ontuchtpleger veroordeeld tot 8 maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk


De 16-jarige H.H. is gisteren door de Kantonrechter veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar voor ontucht met een minderjarig meisje. Dat bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 27 februari 201. De verdachte, die reeds in vrijheid was gesteld, hoeft niet de cel in. 

De rechter is meegegaan met de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft ook in overweging genomen, dat H. eerder was aangehouden voor ontucht met hetzelfde slachtoffer. Het meisje is minderjarig. Vanwege zijn leeftijd werd hij toen in vrijheid gesteld, maar werd opnieuw aangehouden nadat hij weer in de fout was gegaan.

Het meisje verklaarde tijdens de zitting, dat zij vrijwillig met een vriend van H. was meegegaan naar het vliegveld van Washabo. Daar werd zij betast. Eerder had zij verklaard seks met H. te hebben gehad, maar hierop is zij terug gekomen.

Advocate Shantie Mangre die vroeg de rechter om haar cliënt niet te veroordelen. Zij voerde aan dat het meisje uit vrije wil ingegaan was op de uitnodiging. De rechter was het niet mee eens met de gedachtegang dat hier sprake is geweest van medeplichtigheid. Zij wees erop, dat het meisje slechts 12 jaar is.

'Suriname bemoeit zich niet met gang van zaken rond presidentsverkiezingen in Venezuela'

Suriname stemt tegen OAS-resolutie waarin organisatie zich uitspreekt tegen verkiezingen

Venezolaanse president Maduro en president  Bouterse zijn goed bevriend....

 
'Suriname bemoeit zich niet met de gang van zaken rond de organisatie van de komende presidentsverkiezingen in Venezuela. Het is een puur interne aangelegenheid van het buurland. Daarom heeft Suriname in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) tegen de resolutie gestemd die hierover handelde', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Deze resolutie is vrijdag tijdens een bijzondere vergadering van de Permanente Raad van de OAS met 19 stemmen vóór, 5 tegen en 8 onthoudingen, goedgekeurd (zie onderaan). 

'Suriname was geen voorstander van het beleggen van deze vergadering en heeft bij zowel de stemming omtrent de voortgang van de vergadering als de resolutie tegengestemd', stelt BuZa vandaag, dinsdag 27 februari 2018 in de Ware Tijd.

'Suriname is een voorstander van het principe van non-interventie en non-interferentie in de interne aangelegenheden van soevereine staten. Verkiezingsprocessen zoals uitgeschreven door Venezuela zijn interne aangelegenheden. Derhalve staat Suriname niet achter de resolutie zoals die was voorgesteld en heeft het standpunt ingenomen dat de vergadering geen voortgang moest vinden of plaatsvinden', aldus het ministerie.

Maar,  niet onvermeld mag blijven, dat de werkelijke reden om de resolutie niet te steunen gelegen zou kunnen zijn in het feit, dat de presidenten van Venezuela en Suriname goed bevriend zijn met elkaar en Bouterse zijn collega  Maduro door dik en dun steunt.

Verder wordt aangevoerd, dat Suriname waarnemers afvaardigt naar verkiezingen in bevriende naties indien en voor zover een verzoek daartoe door betreffend land bij Suriname wordt ingediend.

De speciale vergadering van vorige week vrijdag was door een aantal OAS-lidlanden aangevraagd op basis van een rapport dat is voorbereid door de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Dat rapport werd gepubliceerd op 12 februari. In de resolutie die werd voorbereid wordt onder andere dringende aandacht gevraagd voor de datum van de presidentsverkiezingen in Venezuela die is vastgesteld op 22 april aanstaande. Ook wordt gevraagd deze datum te wijzigen zodat alle partijen in de gelegenheid worden gesteld om te participeren. Oorspronkelijk was de stembusgang gepland voor december dit jaar.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

SLM-directeur verbolgen over artikel 'SLM stevent af op tweede grote vliegramp' in de Ware Tijd

'Als ze mijn stoel willen hebben, kunnen zij die krijgen'

Ophef over onbevoegde vliegtuigladers

 
Directeur Robbi Lachmising van de SLM reageert vandaag, dinsdag 27 februari 2018, in de Ware Tijd verbolgen op het bericht gisteren in die krant, dat de veiligheid van passagiers niet gewaarborgd zou zijn en dat een vliegtuigramp onvermijdelijk is. 'Als ze mijn stoel willen hebben, kunnen zij die krijgen. Ik doe het werk niet voor mezelf maar voor Suriname, voor de SLM.'

In een communiqué wordt het bericht 'ernstig betreurd', als 'overtrokken' bestempeld en garandeert de maatschappij een veilige dienstverlening. De indruk zou worden gewekt dat de vliegveiligheid ernstig in gevaar is. De problemen beperken zich volgens het persbericht tot één afdeling.

In een nader gesprek dat gisteren aan het begin van de avond heeft plaatsgevonden tussen Lachmising en de krant, bevestigt hij voor de tweede maal - nu met meer zekerheid - dat het dossier waaruit de Ware Tijd heeft gewerkt, reëel is. Hij is op de hoogte van de correspondentie en resterende inhoud met daarin interne en externe rapporten. Wanneer hem een van deze rapporten wordt voorgelezen, waarin met nadruk gewaarschuwd wordt voor de vliegveiligheid die in gevaar is, onderbreekt hij de verslaggever met 'ja, ja, ja, ik ken deze correspondentie'. Hierin gaat het om een rapport van een buitenlandse maatschappij die de dochteronderneming van de SLM, 'Surair Ground Service (SGS), aanschrijft. Lachmising kent overigens de documenten uit het dossier waarin SGS met data en vluchtnummers het beladingsbedrijf dat door de SLM is ingehuurd aanschrijft over de klachten van de maatschappijen, zonder dat daarop wordt gereageerd. Het gaat hier om dertien rapporten van SGS aan het bedrijf, allemaal met als aanhef 'wederom klachten over de belading.'

De krant heeft ook gesproken met Santuscha Raghoe, directeur van het bedrijf Professional Consultancy Service & Uitzendbureau, dat op 22 augustus 2016 voor de tweede maal is aangetrokken voor de belading en afhandeling van vliegtuigen. Zij ontkent ten stelligste het bestaan van de correspondentie, ook die waar staat vermeld dat zij die in cc, heeft ontvangen. Volgens Raghoe is haar bedrijf slechts verantwoordelijk voor het aantrekken van personeel. Ze wijst voor het trainen naar Luchthavenbeheer en SGS.

Raghoe stelt, dat zij eerder bij de SLM dit werk gedurende dertien jaar heeft gedaan en er dat niets fout is gegaan. Lachmising, die het bestaan van het dossier noch de inhoud daarvan ontkent, heeft echter geen antwoord klaar op de vraag waarom er, ondanks al de rapporten, gedurende anderhalf tot twee jaar niets is gedaan aan het probleem.


Abdoel (NDP) verwacht concrete antwoorden regering tijdens behandeling begroting 2018

Abdoel verwacht onderbouwing van minister Hoefdraad over traject naar invoering BTW

'Ik kijk ook uit naar de herschikking van schulden'


Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de begrotingscommissie in De Nationale Assemblee, verwacht van de regering vandaag, dinsdag 27 februari 2018, concrete antwoorden over enkele fundamentele vraagstukken. Abdoel zegt op Starnieuws, dat hij ervan uitgaat dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een onderbouwing geeft over het traject van voorbereiding van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De introductie van de BTW zal volgens de regering dit jaar nog plaatsvinden. Abdoel wil weten hoe de planning eruit ziet. 

De regering heeft aangekondigd dat tarieven van domeingrond omhoog zullen gaan. Er is een discussie ontstaan over de hoogte van de tarieven. Abdoel verwacht dat de regering een model zal presenteren, waarbij rekening gehouden wordt met mensen die een kleine woonkavel bezitten. Ook zal ervoor gezorgd moeten worden dat de productiesector niet de das wordt omgedaan. De tarieven zijn achterhaald. Veel mensen betalen slechts een paar dubbeltjes per jaar voor domeingrond.

Het ministerie van Financiën heeft in de herziene begroting Srd 740.250.000 opgebracht voor verkoop van aandelen dit jaar. De Staat zal invulling geven aan het afbouwen van het aantal aandelen dat zij in haar bezit heeft bij diverse ondernemingen. Het gaat onder andere om aandelen van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank, Self Reliance en Newmont. Abdoel wil van de regering een model van hoe de aandelen zullen worden verkocht.

Hij kijkt ook uit naar de herschikking van schulden. Dit is volgens het Assembleelid belangrijk, omdat nu duidelijk naar voren is gekomen dat een groot deel van de staatsobligatie naar Staatsolie is gegaan. Dit was volgens Abdoel een van de redenen waarom de staatsschuld zo was opgeklommen. Schulden die herschikt kunnen worden, dienen te worden geïdentificeerd, merkt de volksvertegenwoordiger op.

'Wij hebben ook niets gehoord van de regering over het monetaire beleid', zegt Abdoel, die hierover informatie verwacht. De volksvertegenwoordiger wil ook weten welke bezuinigingsmaatregelen zullen worden voortgezet.