dinsdag 14 mei 2019

Vereniging van Economisten in Suriname betreurt uitspraken vicepresident Adhin

VES vraagt Adhin uitspraken met feiten te staven of per ommegaande publiekelijk te corrigeren


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is bijzonder teleurgesteld in vicepresident Ashwin Adhin met zijn uitspraken gedaan in De Nationale Assemblee op maandag 13 mei 2019. Dit zegt de VES in een open brief aan de bewindsman. Aan de vicepresident wordt gevraagd om met bewijzen te komen of om zijn uitspraken publiekelijk te corrigeren. 

'Geachte vicepresident, 

Middels deze brief, welke wij in het kader van transparant bestuur hierna als 'open brief' zullen delen met de gemeenschap, benadert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) u met het volgende. De VES is bijzonder teleurgesteld in de uitspraken die u tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee op maandag 13 mei 2019 t.a.v. de vereniging heeft gedaan. 

Terwijl de doorsnee burger uw eerder optreden in DNA (De Nationale Assemblee), waar u vol trots sprak over de 83.000 personen die de Staat maandelijks van inkomen voorziet, al lang was vergeten, vond u het belangrijk daar wederom aandacht voor te vragen. Uiteraard is dat uw goed recht, maar dat u de vereniging er met de haren bij heeft gesleept, is ongepast. Het zou van goed bestuur getuigen indien u zich, als bestuurder in dienst van de gemeenschap, eerst afdoende had laten influisteren wat de 'herhaalde onjuiste informatie' van de VES dan precies geweest is.

U vond het nodig de VES te beschuldigen van het herhaaldelijk verspreiden van onjuiste/incorrecte informatie, zonder maar één van de gewraakte uitspraken te bewijzen. U vond het kennelijk nodig om u te beperken tot nader uitleg van wat u kennelijk de vorige keer had nagelaten. Nogmaals, die nadere uitleg is prima, maar dat u de vereniging er met de haren bij heeft gesleept, had u niet moeten doen. Voor de goede orde willen wij met klem benadrukken, dat er van herhaaldelijk verspreiden van onjuiste informatie met betrekking tot aantal ambtenaren door de VES absoluut geen sprake is geweest. Wij vragen u dan ook deze beschuldiging hard te maken, dat wil zeggen met feiten te staven of deze beschuldiging per ommegaande publiekelijk te corrigeren. 

Voorts willen wij u meegeven dat het feit dat zoveel mensen voor hun inkomen van de Staat afhankelijk zijn totaal geen wapenfeit is om trots op te zijn. Goed bestuur creëert namelijk zinvolle werkgelegenheid bij het bedrijfsleven en stopt ze niet in een reeds overvolle overheid waar er geen werk te doen is of er geen middelen zijn. 

Het is ook goed om van de gelegenheid gebruik te maken om u te informeren dat de Staat niet de zorg heeft over de gepensioneerde ambtenaren, deze hebben gedurende vele jaren een deel van hun maandsalaris aangevuld door de werkgever, in het Pensioenfonds 'gestort'. Dit wordt slechts door de Staat beheerd, maar het betreft 'hun' spaargeld. 

Van ernstiger aard is echter uw retorisch geformuleerde conclusie suggererend dat de VES politiek bezig zou zijn. Deze beschuldiging uwerzijds is echter niet nieuw. Uw regering heeft al op 15 februari  middels een NII (Nationaal Informatie Instituut) persbericht de VES ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een 'bepaald plan om de regering schade te berokkenen'. Het bestaan van een 'plan' evenals onze betrokkenheid daarbij heeft u nimmer kunnen bewijzen. 

Wij brengen u in herinnering, dat de vereniging al langer dan 46 jaren bestaat en haar leden actief zijn in diverse geledingen van de samenleving, ook op het kabinet van de vicepresident. De VES-leden stellen hun tijd, deskundigheid en inzichten vrijwillig ten dienste van de samenleving. Ze pretenderen niet de economische wijsheid in pacht te hebben maar proberen wel contentieus te werken op basis van wetenschappelijke economische principes en hun rijke ervaring in de Surinaamse en internationale economische beroepspraktijk. Wij discussieren met alle politieke partijen, maar laten ons door geen enkele politieke partij in een politieke hoek drukken. 

Aangezien u geen van uw beweringen heeft kunnen staven, en dat ook niet zal kunnen, trekken we de conclusie dat u de aandacht van de onacceptabele begroting 2019 heeft proberen af te leiden. Dat is precies waar de schoen wringt. 

De vereniging betreurt ook de plek waar u gemeend hebt om de VES negatief te mogen bespreken, namelijk in DNA. Daar kan de vereniging geen weerwoord geven, maar we hebben er geen moeite mee om deze bliksemafleider buiten DNA te ontzenuwen. 

De VES bestrijdt uw stelling dat de economie al uit de crisis is. De huidige broze stabiliteit is absoluut niet duurzaam en ook geen prestatie van de regering en zeker niet het resultaat van deugdelijke economisch beleid. Dit is het resultaat van het interen op onze goud- en deviezenreserves en het verhogen van zowel de Staatsschuld als die van de parastatale bedrijven, waarbij alle problemen naar de toekomst zijn geschoven. Deze stabiliteit is ook nog wankel aangezien de betalingsbalans over 2018 alweer een tekort van US$ 188 miljoen vertoont en de 'stabiele' koers van Srd 7,50 nu al rond de Srd 8,30 ligt. De VES vreest dat met uw begrotingsbeleid met een record tekort van over 2019 van maar liefst Srd 8800 miljoen het land wederom in een diepe financieel-economische crisis wordt gestort. 

De vereniging heeft al in januari 2019 de DNA-voorzitter, en alle 50 overige DNA-leden, aangeschreven met het dringend verzoek de door de regering ingediende begroting 2019 zodanig te wijzigen dat het tekort wordt teruggebracht naar maximaal 3% van het BBP. 

Wij doen van deze plaats op u vicepresident het dringend verzoek om de huidige begroting 2019 per ommegaande in te trekken en gewijzigd terug te sturen met een tekort van maximaal 3% van het BBP. De huidige generatie Surinamers, maar ook de hierna volgenden, zullen u hiervoor zeer erkentelijk zijn. Wij kijken uit naar de onderbouwing van de beschuldigingen en voor een eventuele nadere toelichting, houden wij ons van harte aanbevolen.'

Vicepresident Ashwin Adhin haalt hard uit naar de Vereniging van Economisten in Suriname

VES-bestuur zou persisteren met verstrekken verkeerde informatie over aantal ambtenaren....


Vicepresident Ashwin Adhin heeft maandag 13 mei 2019 in De Nationale Assemblee fel uitgehaald naar het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Adhin zei dat ondanks weerlegging van feiten, het VES-bestuur persisteert met het verstrekken van verkeerde informatie aan de samenleving over het aantal ambtenaren. 

Hij legde nog een keer uit, dat hij gezegd had dat 83.152 personen maandelijks afhankelijk zijn van een inkomen van de overheid. Hij verstrekte de gegevens van Cebuma (Centraal Bureau Mechanische Administratie) van maart 2019 over het totaal aantal personen dat in die maand een inkomen heeft ontvangen van de overheid. Het om 44.338 landsdienaren, van wie 38.338 ambtenaren in vaste dienst zijn. Hiernaast heeft de overheid ook nog de zorg en verantwoordelijkheid voor circa 28.677 overheidsgepensioneerden en onderstand-genietenden gezamenlijk. Verder zijn 3.747 personen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen, het resterend aantal betreft dienstverleners aan de overheid op parttime basis in die maand. Hierbij zijn inbegrepen de leerkrachten in het bijzonder onderwijs.

'Voorzitter u ziet hoe belangrijk het is om wederom op bepaalde gevestigde maatschappelijke organisaties en instellingen zoals de VES een beroep te doen, om eerst de juiste bronnen c.q. de aangewezen officiële autoriteiten te raadplegen alvorens over te gaan tot het herhaaldelijk verspreiden van incorrecte informatie in de ether. Ik probeer zoveel mogelijk het gevoel van mij af te zetten dat men politiek probeert te scoren, omdat dat niet in lijn zou zijn met de doelstellingen van een dergelijke organisatie.' 

'Mevrouw de voorzitter, het is betreurenswaardig dat nog recentelijk op 7 mei 2019 de Vereniging van Economisten heeft gemeend om wederom beledigende en denigrerende opmerkingen jegens alle landsdienaren te maken tijdens een publieke lezing, namelijk 'de productie wordt niet gecreëerd door ambtenaren en sociaal zwakkeren, maar door de private sector' en 'de grootste vijand van ondernemerschap is lanti wroko'. En op 07 april 2019 op Starnieuws, ik citeer: 'In plaats van de particuliere sector te stimuleren om duurzame werkgelegenheid te creëren worden mensen geregeld om bij de overvolle overheid te komen 'zitten', niet om te werken'. Men schroomt niet om alle landsdienaren over één kam te scheren in plaats van alsnog hun excuses aan te bieden aan de duizenden hardwerkende vrouwen en mannen op verschillende ministeries en organisaties die vallen binnen de overheidssector', stelde Adhin.

'De landsdienaren produceren diensten die onderdeel zijn van de nationale productie. De regering verbaast zich dus over de definitie die deze beroepsorganisatie schijnt te hanteren voor de productie van goederen en diensten zoals dat internationaal gangbaar is op basis van het system of national accounts van de verenigde naties. De productie van diensten door landsdienaren van de overheid is onderdeel van de definitie van het nationaal product van het systeem van nationale rekeningen. Het is dus absoluut onwaar dat de productie van landsdienaren niet meegenomen kan of mag worden bij de berekening van het Bruto Nationaal Product.'

'Het moet dus nu voor iedereen duidelijk zijn dat niet-tegenstaande beweringen van de VES, de producten en diensten die door landsdienaren dagelijks worden voortgebracht, onmisbaar zijn voor een goed functioneren van alle lagen van onze samenleving en voor alle particuliere bedrijven, ter illustratie: de vuilophaaldienst, de politie, de gevangenisbewakers, de duizenden verpleegkundigen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen en op de RGD-polies in stad en districten, BOG et cetera, alsmede de tienduizenden leraren en leraressen bij het Openbaar Onderwijs en het bijzonder onderwijs et cetera, die allemaal als landsdienaren worden bezoldigd dan wel uit overheidssubsidies worden betaald. Mevrouw de voorzitter, gegeven deze reactie van het VES-bestuur is het voor de regering onduidelijk welke definitie de VES hanteert bij haar analyse van de arbeidsproductiviteit in Suriname en welke cijfers zij gebruikt heeft daarbij. Uit de bestaande statistieken die vrij gebrekkig zijn, valt niet af te leiden dat de arbeidsproductiviteit alleen bij de overheid laag zou zijn. Technisch gezien is de voornaamste oorzaak van de daling van de arbeidsproductiviteit van de landsdienaren statistisch gezien, de daling van de overheidsuitgave en in het bijzonder het reële GDP van de overheid oftewel verloond bedrag bij de overheid per landsdienaar. Mevrouw de Voorzitter het is aan ons de taak, om onze landsdienaren juist te bezielen, zodat zij toegewijder zijn, plezier in hun werk beleven en zich erkend en gewaardeerd voelen', betoogde Adhin.

De VES komt nog uit met een formele reactie op de uitspraken van de vicepresident.

Doekhie (NDP): 'De winst met de komst van William Waidoe voor de NDP is nihil'

'Er mogen geen eisen worden gesteld, in dat geval mag de persoon de pot op'


'De winst met de komst van William Waidoe voor de NDP is nihil. Hij heeft niet eens echt vijftig personen achter zich', aldus Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) dinsdag 14 mei 2019 op Starnieuws. 'Eenieder mag erbij komen in de partij, maar er mogen geen eisen worden gesteld. In dat geval mag de persoon de pot op.'

Doekhie steekt zijn mening over de overstap van Waidoe niet onder stoelen of banken. Ook in zijn eigen partij heeft hij duidelijk gemaakt, dat Waidoe geen meerwaarde betekent voor de partij.

Indertijd zijn politici van de Pertjajah Luhur in Nickerie ook overgelopen naar de NDP. 'Maar Somohardjo heeft zijn 3.000 stemmen behouden in Nickerie. En dat zal nu ook het geval zijn', voorspelt de politicus. Mensen stemmen op een partij en niet op een persoon.

'Wie de partij wil ondersteunen is welkom, maar dan zonder voorwaarden. Je kan niet vragen om hoog op de lijst te worden gekandideerd en ook geen andere privileges willen', zegt Doekhie. Hij keurt in elk geval de eisen die gesteld zijn, af. 'Want dan kom je om jezelf en niet om de partij.' Doekhie voegt eraan toe, dat hij nooit respect kan hebben voor iemand die nauwelijks tien jaar in de politiek zit en al vier partijen heeft doorlopen vanwege hebzucht.

De aap komt eindelijk uit de mouw: Assembleelid William Waidoe (PL) bekent kleur en loopt over naar NDP

Besluit Waidoe komt niet als een verrassing voor collega-Assembleeleden

'Ik zou het mooier vinden als de heer Waidoe zegt, ik bedank als lid van het parlement, dat zou meer synchroon zijn'


Maandenlang werd er gespeculeerd dat Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid William Waidoe zou overlopen naar de NDP. Nu heeft hij maandag 13 mei 2019 in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de begroting 2019 bekendgemaakt, dat hij naar de NDP stapt en niet een eigen fractie vormt. Dit bericht Starnieuws.

'Als gelovige is het voor mij heel belangrijk dat ik mensen hun gebeden met mijn daden moet bewijzen. Voorzitter, ik wil uw college informeren dat ik vandaag ben uitgetreden en niet meer behoor tot wat op dit moment gold te weten dat ik fysiek deze plek inneem. Ik wens graag per heden een andere rol te vervullen en wens te ondersteunen de fractie aan de andere zijde, NDP, en derhalve ondersteun ik de regering. Gaarne vraag ik uw medewerking en wens dus ook in mijn functioneren fysiek een andere plaats te krijgen', zei Waidoe.

Hij had eerder op vragen hierover aangegeven dat de NDP al jaren met hem bezig is. Ook de VHP zou hem hebben benaderd. Hij vroeg aan zijn partij om hem niet 'los te laten'. De moeder van Waidoe verklaarde onlangs nog tegenover Apintie TV, dat ze teleurgesteld is in Pertjajah Luhur. Partijvoorzitter Paul Somohardjo had niet eens kennis met haar gemaakt. Zij prees de NDP de hemel in. Het gaat nu veel beter met haar dan in de periode van het Nieuw Front. Zij zag graag dat haar zoon naar de NDP ging.


Fractieleider van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, ging maandag na een schorsing te hebben aangevraagd, kort in op de ondersteuning van Assembleelid Waidoe aan de NDP en de regering. Somohardjo vindt dat Waidoe in feite zou moeten bedanken als Assembleelid. Waidoe was waarnemend fractieleider. Nu is Ingrid Karta-Bink waarnemend fractieleidster.

Pertjajah Luhur had in V7-combinatie vijf zetels. Eerder stapten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan op en ondersteunen de coalitie.

'Het is nu de vastenmaand, een maand van bezinning en een maand van vrede. De mededeling van mijn waarnemend fractieleider is niet verrassend, het is al maanden aan de gang, bijna een jaar. Anderen zouden zeggen een zwakke leider, waarom reageert hij niet. Ik heb geleerd zolang je het niet kan aantonen, kan je niemand beschuldigen, totdat ik het vandaag hoor. Terugtrekken van de fractie is mooi. Mooier zou zijn - om lid van het parlement te worden, moet u zich aansluiten bij een bonafide partij en de partij draagt u voor - als de zetel van meneer Waidoe dankzij de partij die hem voordraagt. Ik zou het mooier vinden als de heer Waidoe zegt 'ik bedank als lid van het parlement, dat zou meer synchroon zijn'. Met het terugtrekken willen wij graag een brief hebben dat hij niet in de fractie is en hij moet zich terugtrekken uit alle commissies waarvoor hij voorgedragen is. Ik neem dit mee naar mijn hoofdbestuur, waar hij ook lid van is zodat wij weten waar wij aan toe zijn. Als hij toch naar de overkant gaat zeg ik no spiti in a preti pe yu nyang.'