vrijdag 25 oktober 2019

OM Nederland ziet Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank als verdachten in zaak inbeslagname 19.5 miljoen euro

'Vervolgstap van oneigenlijk druk plaatsen op de banken'


Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft de Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank afgelopen maandag laten weten, dat zij nu als verdachten worden aangemerkt in het onderzoek naar de in april vorig jaar in Nederland aangehouden geldzending. Zo melden de drie handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vrijdagmiddag 25 oktober 2019 in een gezamenlijke verklaring, aldus de Ware Tijd.

'Het advocatenteam dat de Centrale Bank en de handelsbanken bijstaat, ziet dit als een vervolgstap van oneigenlijk druk plaatsen op de banken. Deze druk is gericht op het afstand doen van de gelden aan het Nederlands Openbaar Ministerie. Het advocatenteam zal stevig verweer blijven voeren', luidt de verklaring.


De banken vinden het 'opmerkelijk', dat het Openbaar Ministerie deze stap doet twee weken voordat het klaagschrift dat ze over deze kwestie bij de Nederlandse rechter indiende in behandeling wordt genomen. De behandeling staat voor 5 november op de rol.

De Telegraaf:

 

Ruim achttien maanden wordt de geldzending van 19.5 miljoen euro door het Nederlands Openbaar Ministerie in beslag gehouden. Sindsdien hebben de Centrale Bank en de handelsbanken getracht de zaak in overleg op te lossen. De banken hebben volledig meegewerkt om informatie te verstrekken aan het OM.

Het Nederlands OM wilde, dat de banken de 19,5 miljoen euro aan de Nederlandse staat zouden afstaan in ruil voor een oplossing. De banken hebben dat geweigerd en een klaagschriftprocedure bij de Nederlandse rechter ingesteld. De geldzending is onder het beheer van de Centrale Bank uitgevoerd op basis van haar wettelijke taken.

'Het Nederlands Openbaar Ministerie grijpt zo bezien in tegen handelingen die tot de soevereiniteit van Suriname behoren en wordt de handeling van het Openbaar Ministerie gekwalificeerd als één die ten doel heeft om imagoschade toe te brengen aan het Surinaams belang. Daarnaast zal de Centrale Bank de stabiliteit van het financiële systeem in Suriname blijven waarborgen zoals zij dat steeds gedaan heeft', staat in de verklaring.

Uit andere bron wordt vernomen - aldus de Ware Tijd -, dat ook de cambio's die geld hadden in de zending als verdachten worden aangemerkt.

Bedreigde groene zeeschildpad voor oostkust Bonaire uit visnet gered

Schildpad heeft wond aan linkerachterflipper van waar het net in ledemaat snijdt


Twee vissers vonden vrijdagmiddag 25 oktober 2019 een volwassen mannelijke groene zeeschildpad (soepschildpad - Chelonia mydas) verstrikt in een verlaten visnet ('spooknet') voor de oostkust. Gelukkig konden de vissers het snel naar Sorobon brengen, waar Sea Turtle Conservation Bonaire-personeel het uit het net kon snijden met behulp van lokale vissers, Bonaire East Coast Diving en STINAPA Bonaire (Stichting Nationale Parken Bonaire). Dit bericht STINAPA.

Na de schildpad te hebben onderzocht, gemeten en getagged, werd de schildpad weer in zee vrijgelaten.

De schildpad zat al een tijdje in het net; het had een verwonding opgelopen aan zijn linkerachterflipper van waar het net in zijn ledemaat sneed, maar gelukkig was de wond niet erg diep.

'Heel, heel, heel erg bedankt aan de vissers voor het redden van deze schildpad! We zijn dankbaar voor je steun!!'

Illegaal slachten runderen neemt toe - Alleen poten worden meegenomen, de romp en kop worden achtergelaten

(Bron foto: De West)
Veehoudersbond: 'Elke koe moet een nummer krijgen' 


De West schrijft donderdag 24 oktober 2019, dat het Korps Politie Suriname vaak melding heeft gemaakt van de diefstal van koeien. De laatste tijd zijn er echter gevallen, waarin de koe wordt gedood en alleen de poten mee worden genomen, de romp en de kop worden achtergelaten. 

Edmond Blufpand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melk Boeren (VSMB), vermoedt dat de dieven dit doen, omdat poten nu eenmaal gemakkelijker te vervoeren zijn dan een hele koe. 'De ledematen zijn ook de beste delen van een koe, er zit meer vlees in dat gedeelte', zegt hij.

Mukesh Ramlaghan, voorzitter van de Veehoudersbond, geeft aan dat dit probleem al veel langer speelt. 'Het gebeurt niet nu, maar is iets van jaren. Steeds worden koeien van veeboeren gestolen uit de stalweide. De dieven nemen de ledematen mee en verkopen het voor de slagerij', aldus Ramlaghan.

Diefstal van koeien komt het meest voor in de districten Saramacca en Nickerie. Volgens Ramlaghan kan dit probleem alleen verholpen worden als de koeien gemerkt worden. 'Elke koe moet een nummer krijgen.'

Hij zegt dat de bond al eerder met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de tafel heeft gezeten, toen kwam niet alleen aan de orde dat er veel koeien worden gestolen, maar ook de smokkel van koeien. De bond had toen voorgesteld om een veemarkt op te zetten, dit om een beter overzicht te hebben op de handel, maar tot nog toe is dit niet van de grond gekomen.

CAft: 'Aruba neemt nog onvoldoende maatregelen om tot duurzame verbetering overheidsfinanciën te komen'

(Bron foto: Famoso Diaz/CAft)
College Aruba financieel toezicht verwacht dat afgesproken tekortnorm voor  begrotingsjaar 2019 wordt behaald


Er is nog onvoldoende zicht op een duurzame verbetering van de overheidsfinanciën van Aruba. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) verwacht op basis van de tweede uitvoeringsrapportage dat de afgesproken tekortnorm voor het begrotingsjaar 2019 wordt behaald, maar het gaat om meer dan dat, zo meldt het college vrijdag 25 oktober 2019 in een persbericht.

In het samenwerkingsprotocol tussen Aruba en Nederland is uitdrukkelijk bepaald, dat ook de onderliggende uitgaven en inkomsten moeten bijdragen aan duurzame overheidsfinanciën. Zo moeten de personeelsuitgaven blijven binnen de afgesproken norm van 479 miljoen gulden.

Advies tot aanwijzing 
Op 23 september 2019 heeft het CAft op basis van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft), als sluitstuk van een uitgebreid hoor en wederhoortraject, de Rijksministerraad een advies gestuurd tot het geven van een aanwijzing aan Aruba. Geconstateerd is, dat het land onvoldoende maatregelen neemt om tot duurzame verbetering van de overheidsfinanciën te komen.

Daarbij is het essentieel dat de personeelslastennorm uit het samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland 2019 - 2021 d.d. 22 november 2018 wordt gehanteerd en dat de hervorming van de belastingen wordt doorgevoerd. De afhankelijkheid van incidentele baten is te groot, hetgeen risico’s met zich meebrengt.

Personeelslasten 
Wat de beoogde verlaging van de personeelslasten betreft, schrijft het protocol tussen Aruba en Nederland voor dat de personeelslasten - inclusief werkgeversbijdragen - in het jaar 2019 maximaal 479 miljoen gulden mogen bedragen. Omdat de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP) onder deze personeelslastennorm vallen, zijn in 2019 aanvullende besparingen nodig om aan de norm te kunnen voldoen. De Rijksministerraad zal ter zake beslissen.

Het CAft heeft recentelijk in overleg met de regering een analyse gemaakt van de overwerkkosten bij de overheidsdiensten waar overwerk het meest voorkomt. De resultaten van deze analyse zijn aangeboden aan de regering. Het CAft vertrouwt erop dat de bevindingen en aanbevelingen behulpzaam zullen zijn bij het bepalen van de aanpak van de te hoge personeelslasten.

Belastinghervorming 
Begin dit jaar is gestart met een belastinghervorming, waarbij het stelsel van heffingen en belastingen wordt gewijzigd en waar mogelijk eenvoudiger gemaakt. Tot nu toe is slechts een deel van het belastinghervormingsplan doorgevoerd, waardoor het risico bestaat dat de beoogde meerjarige meeropbrengsten onvoldoende zullen worden gerealiseerd.

Begrotingen 2019 en 2020 
In zijn reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2019 heeft het CAft aangegeven te verwachten, dat het financieringssaldo van de collectieve sector einde jaar binnen de afgesproken tekortnorm blijft van 0,5 procent van het bbp. Het CAft vraagt aandacht te blijven houden voor de ontwikkeling van het financiele resultaat van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en de regering heeft een doorlichting toegezegd.

De ontwerpbegroting 2020 is niet ingediend, terwijl de Staatsregeling van Aruba voorschrijft dat deze uiterlijk op 1 september moet zijn aangeboden aan de Staten. In 2020 dient het financieringssaldo met circa 50 miljoen gulden te verbeteren, afgezet tegen de huidige prognose van het resultaat voor 2019. Daarnaast zijn als gevolg van kostenstijgingen (22 miljoen gulden) en de autonome groei van de personeelslasten (10 miljoen gulden) aanvullende ombuigingen nodig om de overschotnorm in 2020 te halen.

Het CAft bracht op 24 en 25 oktober een bezoek aan Aruba. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de gouverneur, de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, de ministerraad en de Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie. Daarnaast heeft het CAft bezoeken gebracht aan de Aruba Tourism Authority (ATA), Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UOAZV) en de Belastingdienst.

Man (34) belazert mensen - via Facebook - met zogenaamde verhuur van woning

Na ontvangst Srd 2.000 huishuur van slachtoffer verdwijnt de 'verhuurder'


De politie van het bureau Nieuwe Haven woensdag de 34-jarige V.B. aangehouden voor oplichting via social media. B. publiceerde op Facebook een bericht, dat hij een huis verhuurde. Een woningzoekende vrouw reageerde op het bericht en maakte een afspraak met de man, zo  meldt het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 25 oktober 2019. 

Zij ontmoette B. op een afgesproken plek en betaalde hem een bedrag van Srd 2.000 voor huishuur. B. gaf te vrouw te kennen, dat het huis zich in de Vlierstraat bevond met huisnummer 82. Voorts, dat zij het huis mocht gaan bezichtigen en haar intrek mocht nemen nadat zij een borgsom betaald had. De vrouw begaf zich naar de Vlierstraat en kwam tot de ontdekking, dat in die straat geen huis is met nummer 82.

De vrouw maakte telefonisch contact met B. om klaarheid te krijgen. Hij vroeg haar om in de straat op hem te wachtten en beloofde haar, dat hij binnen een uur ter plaatse zou zijn. De vrouw wachtte tevergeefs op de man. Zij kon hem telefonisch ook niet meer bereiken. Uiteindelijk deed de vrouw aangifte van oplichting tegen B.

De man werd door de politie opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is deze Facebook-oplichter in verzekering gesteld.

Op social media gebruikt B. ook de namen Jagbahadoer en Perkash. Overige benadeelden mogen naar het politie bureau Nieuwe Haven gaan om aangifte te doen tegen B. alias Jagbahadoer of Perkash.

Abdoel (NDP): 'Jammer, dat de VES mijn reactie niet goed gelezen en begrepen heeft'

'De VES reageert emotioneel en gekleurd'

'Uw organisatie schijnt de neiging te hebben individuele parlementariërs aan te spreken, maar niet het probleem'


'Ik vind het jammer, dat een organisatie als Vereniging van Economisten in Suriname (VES) mijn reactie op Starnieuws niet goed gelezen en begrepen heeft. De persoonlijke uitlatingen tegenover mij geeft weer aan hoe emotioneel en gekleurd VES reageert. Ik verzoek VES om mijn reactie weer te lezen. 

In mijn reactie staat duidelijk en ik citeer voor u 'Hoewel er een hele maatschappelijke discussie is begonnen over de wetswijziging die is ingediend, kijk ik nog steeds naar reacties die oplossingen aandragen voor het vraagstuk van de Staatsschuld binnen de wet'. Leest u dat laatste deel opnieuw alstublieft. 

De 3 maatregelen die u opnoemt, zijn vrij algemeen. Deze maatregelen zijn in alle economische boeken te lezen. Deze maatregelen en andere maatregelen en combinaties daarvan welke verder uitgewerkt zijn in concrete acties van de regering, hebben geleid dat de neergang van de economie in 2017 is gestuit. De maatregelen zijn ook te vinden in verschillende beleidsstukken van de overheid. Ik zou u bijna willen verwijzen naar het 'Stabilisatie en Herstelplan' van de regering. Het zijn deze maatregelen en nog vele andere, die uw organisatie misschien in haar haast om te reageren niet heeft kunnen opsommen, vertaald in beleidsacties van de regering, die in 2017 en 2018, hoogstwaarschijnlijk in 2019 hebben geleid tot een bescheiden reële groei van de economie. 

Ter discussie is nu echter de Wet op de Staatsschuld en het door mij gestelde vraag welke concreet staat in mijn reactie. U heeft nog steeds niet kunnen aangeven wat in die wet gewijzigd dient te worden. Helaas moet ik ook hier concluderen, dat uw organisatie de neiging schijnt te hebben om individuele parlementariërs aan te spreken, maar niet het probleem. Wanneer u zover bent om mij aan te geven wat in de wet gewijzigd dient te worden, kunnen wij dat in de discussies meenemen. 

Tot nu is maar één oplossingsgericht voorstel gedaan door een coalitielied en dat is om in de wet op te nemen dat er een 'schuldsaneringsplan dient te komen'. 

Ik zal mij in het openbaar niet begeven op het persoonlijke en onsierlijke manier waarop VES zich heeft begeven. Ik hoop wel dat u deze openbare reactie van mij goed leest en dat u alsnog aangeeft wat concreet in de wet gewijzigd dient te worden om het probleem op te lossen. 

Dan nog is mijn dank aan VES groot voor de bijdrage die zij levert, bij wetten die behandeld worden in De Nationale Assemblee voor het volk. 

Ik heb ook opgemerkt dat er andere organisaties hebben gereageerd die helaas, de voorgestelde wijzigingen niet hebben begrepen of misschien zelfs gelezen. In de wijziging is nergens voorgesteld dat het obligoplafond wordt opgeheven. Dat is ook niet zo. Wij gaan in dit land vaak ervan uit, dat een begroting altijd met een tekort wordt ingediend. Over financiering van dat tekort is er in de wijzigingswet een voorstel gedaan. Dit voorstel is ook niet nieuw. Echter vergeet men dat het parlement ook een begroting kan goedkeuren zonder een tekort. 

Aan de andere kant kan dit artikel weggelaten worden maar nog steeds is dan de wet van 3 februari 2017 ter financiering van het tekort in werking. Ik vind het heel goed om te reageren, maar beter om eerst goed geïnformeerd te zijn en dan te reageren. 

Amzad Abdoel 
Assembleelid (NDP)'

Negen mannen doodgeschoten in zuiden Mexico in vuurgevecht criminele bendes

(Bron foto: Twitter)
Doden zouden behoren bij Zenen Nava, leider van de 'Rojos'


Negen mannen, die naar verluidt verband houden met de georganiseerde misdaad, zijn in Zuid-Mexico doodgeschoten tijdens een confrontatie met andere gewapende burgers, zeiden de autoriteiten, terwijl het land worstelt met een golf van geweld. 

De lichamen werden woensdagavond 23 oktober 2019 gevonden in het afgelegen dorp Zitlala, volgens het kantoor van de Officier van Justitie in de staat Guerrero, een van de armste en zwaarst getroffen Staten in Mexico's langlopende drugsoorlog.

Het kantoor zei, dat de overledenen zouden worden geassocieerd met Zenen Nava, leider van de 'Rojos', een van de criminele bendes die in de staat actief zijn. Kogelhulzen van AK-47 en AR-15 geweren werden in de buurt gevonden.De afgelopen weken is Mexico bijzonder hard getroffen door verschillende uitbarstingen van geweld in verband met georganiseerde misdaad.

Vorige week leidde de mislukte arrestatie van een van de zonen van de gevangen drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman tot een urenlange belegering van de stad Culiacan, de hoofdstad van de noordelijke staat Sinaloa, onderbroken door blokkades en lopende vuurgevechten met veiligheidstroepen tegen een klein leger van Sinaloa kartel-leden.


Andere incidenten van bendegeweld speelden eerder deze maand in de stad Tepochica in Guerrero, waar 15 voornamelijk burgerslachtoffers werden neergeschoten, en de westelijke Michoacan-staat, waar 13 agenten door schutters in een hinderlaag werden gelokt en gedood door het Jalisco New Generation Cartel.

De uitbarstingen van geweld hebben geleid tot scherpe kritiek op de veiligheidsstrategie van de linkse president Andres Manuel Lopez Obrador, die eind vorig jaar aantrad en beloofde het land te pacificeren. Lopez Obrador heeft betoogd, dat geweld alleen maar meer geweld zal voortbrengen en is in plaats daarvan verdubbeld naar een strategie die gericht is op het aanpakken van de diepere oorzaken van criminaliteit, waaronder armoede, werkloosheid en gebrek aan educatieve kansen voor jongeren.

(Suriname Mirror/Contra Replica/Reuters/Excelsior/Univision/Twitter)

Honderden clowns in Mexico-Stad vieren 24e Internationale Conferentie van Gelach

Zo'n 450 professionele clowns spreken zich uit tegen geweld en voor de lachHonderden clowns verzamelden zich woensdag 23 oktober 2019 in Mexico-Stad bij het Monument voor de Revolutie om de 24e jaarlijkse Internationale Conferentie van Gelach te vieren. De bijna 450 professionele clowns uit 14 landen, waaronder Mexico, Nicaragua, Costa Rica, Peru en de Verenigde Staten gebruikten de conferentie om zich uit te spreken tegen geweld, en om ideeën uit te wisselen om thuis te gebruiken. 

Het vierdaagse evenement, georganiseerd door de Brotherhood of Latin Clowns, organiseert seminars en workshops waarin professionele clowns hun ambacht kunnen aanscherpen en op de hoogte blijven van de nieuwste kostuums, make-up, oversized schoenen, pruiken en goocheltrucs.

Ze dansten en brachten grappen voor nieuwsgierige toeschouwers in de hoop, dat hun acties daar en thuis mensen zouden dwingen meer te glimlachen en te lachen in plaats van hun toevlucht te nemen tot woede en geweld.


Mexico heeft een rijke clowncultuur en het beroep is populair bij straatartiesten. De Latin American Clown Association meldt, dat er ongeveer 10.000 geregistreerde professionele clowns in het land zijn.

Als een verder bewijs van de populariteit van clowning in Mexico, heeft de in de VS gevestigde organisatie Clowns Without Borders (CWB), die mensen in crisissituaties gelach brengt, meer projecten in Mexico dan in enig ander land ter wereld.

In maart 2019 organiseerde CWB een vijfdaags evenement in Tijuana, waar workshops en optredens werden georganiseerd voor daar gestrande migranten. De organisatie werkt voornamelijk met inheemse gemeenschappen in Chiapas.


(Suriname Mirror/Mexico News Daily/TeleDiario/Twitter)

Colombiaanse geheime dienst voor Belgisch gerecht voor intimidatie en spionage

Tussen 2005 en 2010 hield DAS ngo’s en mensenrechten- organisaties van EU- en VN-instellingen in de gaten


In het Brusselse Justitie-paleis start na negen jaar een rechtszaak tegen de Colombiaanse geheime dienst Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Tussen 2005 en 2010 voerde die 'Operatie Europa' uit, en hield daarbij ngo’s en mensenrechtenorganisaties van EU- en VN-instellingen in de gaten. Het misbruik werd destijds door MO* gebracht. 

Colombiaanse en Belgische mensenrechtenverdedigers leden schade door de acties van DAS. Zo werd bij een Colombiaanse advocaat ingebroken, waarbij usb-sticks werden gestolen. Telefoongesprekken en e-mails werden onderschept en persoonlijke informatie en foto’s werden verzameld en naar Colombia gestuurd.

In oktober 2010 legden twee privépersonen, drie Belgische ngo’s en drie internationale organisaties klachten neer. De illegale acties, zoals spionage, intimidatie en smaad, belemmerden volgens hen de werking van het democratische systeem in Europa en Colombia. De Liga voor Mensenrechten ondersteunt de klagers, gezien de ernst van de inbreuk op de fundamentele rechten.

In België werden twee mensen geïdentificeerd die spionnen waren voor DAS: Patricia Betancourt en Victor Hugo Herrera. Beiden gaven toe door DAS te zijn betaald, maar de Belgische onderzoeksrechter kreeg geen toestemming van de Colombiaanse autoriteiten om de vroegere verantwoordelijke van DAS te ondervragen, die op dat moment in de gevangenis zat.

Op 31 oktober 2011 werd DAS opgeheven en is het overgegaan in de DNI: Dirección Nacional de Inteligencia. Door een gebrek aan bewijs was het niet mogelijk om Betancourt en Herrera strafrechtelijk te vervolgen.

Een van de twee ex-agenten van DAS, Betancourt, kon door het federale parket wel worden vervolgd voor laster.

De gedupeerde organisaties die de juridische stappen tegen DAS zetten, gaan verder dan de zaak tegen Betancourt. Zij willen beklemtonen hoe belangrijk het is, dat het Belgische rechtssysteem zich inzet voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers op eigen grondgebied. De organisaties geven aan, dat België illegale activiteiten van buitenlandse geheime diensten onmogelijk kan accepteren en dat België erover moet waken dat deze buitenlandse organisaties zich aan de Belgische wetgeving houden. ‘

(Suriname Mirror/MO Mondiaal Nieuws/Colombia Reports)

Vader in Brazilië verbrast 170.000 euro bedoeld voor zijn doodzieke zoontje (2)

(Bron foto: Twitter)
Vader Mateus geeft ingezameld geld uit aan luxe vakanties, horloges, designerkleding, drank, drugs, parfum en prostituees...

Zoontje overlijdt aan de gevolgen van zijn spierziekte...


De 2-jarige João Miguel Alves in Brazilië leed aan een ernstige spierziekte, waarvoor een dure behandeling nodig was. De Braziliaanse overheid betaalde alleen voor een bepaalde periode medicijnen, maar gelukkig haalde het gezin 230.000 euro op via crowdfunding. Helaas ging de vader er met een groot deel van het geld vandoor. 

De kleine João kon zijn medicatie krijgen en het leek beter te gaan met het gezin. Tot zijn vader in mei plotseling liet weten het niet meer aan te kunnen en met de noorderzon vertrok. Toen zijn vrouw zag dat er grote bedragen van hun rekeningen werden afgeschreven, schakelde ze de politie in.

Die kwam er al snel achter, dat vader Mateus een aanzienlijk deel van het geld had verbrast aan luxe vakanties, horloges, designerkleding, drank, drugs, parfum en prostituees. Hij investeerde bovendien 20.000 euro in een bordeel. In totaal was er 170.000 euro verdwenen.


Het jongetje overleed vorige week aan de gevolgen van zijn spierziekte.

Zijn vader wordt beschuldigd van diefstal en verwaarlozing van zijn gezin. Nu zijn zoontje is overleden hangt hem mogelijk nog een zwaardere straf boven het hoofd.

(Suriname Mirror/Todo Noticias/Canal10/Twitter/G1.Globo)

Uittredend president Evo Morales wint voor vierde keer presidentsverkiezingen in Bolivia

(Bron foto: EPA)
Morales weet 47,07 procent van de kiezers achter zich te scharen

Opponent centrum-kandidaat Carlos Mesa strandt op 36,51 procent


Uittredend president Evo Morales heeft de presidentsverkiezingen in Bolivia van zondag gewonnen. Dat blijkt volgens het Tribunal Supremo Electoral (TSE) uit de, gedeeltelijke, officiële resultaten. 

Volgens de website van het kiesorgaan behaalde Morales voldoende stemmen in de eerste ronde en wist hij, met 99,81 procent van de stemmen geteld, 47,07 procent van de kiezers achter zich te scharen.


Zijn voornaamste rivaal, centrumkandidaat Carlos Mesa strandt op 36,51 procent. Het verschil tussen beide kandidaten bedraagt daarmee meer dan 10 procentpunten, waardoor een tweede ronde volgens het kiestribunaal niet nodig is.In Bolivia ontstond na de verkiezingen van zondag een zware polemiek over het tellen van de stemmen. De eerste voorlopige verkiezingsuitslagen gaven zondagavond aan, dat Morales en Mesa het in een tweede stemronde tegen elkaar zouden moeten opnemen, maar volgens nieuwe uitslagen die maandag verspreid werden, had Morales de verkiezingen al in de eerste ronde zo goed als gewonnen, waardoor vermoedens van fraude rezen bij de oppositie en internationale waarnemers.

Het kwam de voorbije dagen op verschillende plaatsen in het Zuid-Amerikaanse land tot relletjes en protesten.

De bekendmaking van de officiële uitslag komt er nadat de Europese Unie gisteren nog opriep tot een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die is volgens de EU nodig 'om het vertrouwen te herstellen'.


Europa schaart zich daarmee achter de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die eerder al had gezegd dat de Boliviaanse autoriteiten beter de telling stopzetten en een tweede ronde houden.

(Suriname Mirror/Pagina Siete/Belga/Perfil/Twitter)

Gemor onder leden en potentiële kandidaten verkiezingen bij KKF

Leden en potentiële kandidaten hebben geen toegang tot definitieve kiezerslijsten

Ook bezwaren tegen 'enorme invloed' van oud-KKF-voorzitter Robert Ameerali in het bestuur


Onder leden en potentiële kandidaten voor de aanstaande verkiezingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heerst grote ontevredenheid. Zij beklagen zich erover, dat ze geen toegang hebben tot de definitieve kiezerslijsten. Hierdoor worden ze beknot in hun recht om ondersteuners voor hun kandidatuur te zoeken bij ondernemers in hun branche. Dat stellen huidig KKF-bestuurslid Raymond Hasnoe en de potentiële kandidaten Lai Yeung Kong en Michael Chan vandaag, vrijdag 25 oktober 2019, in de Ware Tijd. 

Zij uiten ook hun ongenoegen over de enorme invloed van oud-KKF-voorzitter Robert Ameerali in het bestuur, terwijl hij geen enkele officiële functie bekleedt.

Hasnoe legt uit, dat de wet op de Kamer van Koophandel en Fabrieken expliciet voorschrijft dat de kiezerslijsten fysiek, dus in hard copy, ter inzage moeten worden gelegd. In verband met de aanstaande verkiezing koos het bestuur er echter voor de kiezerslijsten slechts digitaal ter inzage te stellen. Wat de kandidaten steekt is dat bij de voorlopige kiezerslijsten er wel toegang was om het complete kiezersbestand te bekijken.

In de definitieve kiezerslijsten krijgen belanghebbenden nu uitsluitend toegang tot hun eigen gegevens en die van hun bedrijven. Hierdoor kunnen zij niet nagaan welke ingeschreven leden aan de voorwaarden voldoen om hun stem te mogen uitbrengen. Bedrijven die willen stemmen moeten tot 1 juni dit jaar contributie hebben betaald.

'Dat soort zaken kunnen wij nu niet zien. Wat heeft het bestuur te verbergen? Waarom mogen we geen kopie krijgen van de kiezerslijsten? Waarvoor is men bang?' werpt Hasnoe op. Hij zegt, dat het KKF-bestuur zegt dat er beperkte inzage is vanwege privacyregels, terwijl die bij voorgaande verkiezingen nimmer hebben gespeeld. 'Welke ondernemer wil niet dat men weet waar zijn bedrijf staat en in welke branche hij opereert? Je wilt juist dat dat zoveel mogelijk bekend is. Dus dat privacy-argument snap ik niet zo goed', aldus Hasnoe.

Hij stelt dat er sprake zal zijn van oneerlijke verkiezingen, omdat alleen de KKF-leiding en haar medestanders toegang hebben tot alle informatie. Tijdens Kamervergaderingen zijn deze zaken aan de kaak gesteld. De gevraagde correctie is tot nu toe uitgebleven.

'We zullen genoodzaakt zijn gehandicapte kandidatenlijsten in te dienen', zegt Chan. De kans is dan groot dat deze lijsten worden afgewezen.

'Dit is een nationale schande, stuur deze rechters terug naar Nederland' - Curaçao

Statenlid Cooper (MFK) woedend over uitspraak Hof in kwestie-Martina


'Dit is een nationale schande. Stuur deze rechters terug naar Nederland', roept Statenlid Charles Cooper van oppositiepartij MFK - de partij van de gedetineerde ex-premier Gerrit Schotte - op de radio in verband met de beschikking inzake MAN-politicus Steven Martina, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 25 oktober 2019.

Cooper maakt een vergelijking tussen deze uitspraak waarbij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) volgens het Hof niet als ‘rechtstreeks belanghebbenden’ geldt in hun verzoek om verdere strafvervolging van Martina enerzijds, en anderzijds de eerdere veroordeling van zijn politiek leider Schotte ‘op basis van een anonieme getuige’.

Daar begrijpt Cooper, ooit zelf voorman van MAN maar na een verkiezingsnederlaag overgestapt naar MFK, niets van en hij heeft geen goed woord over voor de drie rechters die op 22 oktober oordeelden dat KdNT en de parlementariërs Amparo Dos Santos en Meindert ‘Mènki’ Rojer niet-ontvankelijk zijn, omdat zij dus geen rechtstreeks belanghebbenden zijn in dezen.

Hun zaak is gebaseerd op een beklag ex artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering (artikel 15 Sv), om op grond daarvan het Hof te verzoeken het Openbaar Ministerie (OM) te bevelen alsnog over te gaan tot vervolging of deze voort te zetten. Het OM besloot namelijk, na strafrechtelijk onderzoek, dat Martina voorwaardelijk niet zal worden vervolgd.

In de zaak Schotte was er echter helemaal geen artikel 15 Sv-procedure. Het OM is destijds dus zelf gaan vervolgen, mede op basis van aangiften. De vergelijking die Cooper maakt gaat dus helemaal niet op.

Voogdijraad Curaçao krijgt in 2020 meer subsidie om Vaderschapswet uit te voeren

'Zo veel mogelijk kinderen moeten kunnen achterhalen wie hun biologische vader is'

'Bij een kwart van de kinderen wordt bij aangifte bij bevolkingsregister geen vader geregistreerd'


De Voogdijraad krijgt in 2020 een verhoogde subsidie om onder andere uitvoering te kunnen geven aan de Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dat heeft de minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), in de Staten laten weten bij de begrotingsbehandeling 2020, zo bericht vandaag, vrijdag 25 oktober 2019, het Antilliaans Dagblad

De wet moet garanderen dat zo veel mogelijk kinderen kunnen achterhalen wie hun biologische vader is, zo legt de minister nader uit. 'Als een moeder een kind opgeeft bij het bevolkingsregister, kan zij ook in afwezigheid van de vader aangeven wie de vader is. Dan krijgt de vader een dagvaarding en wordt hem de gelegenheid geboden aan te tonen of hij wel of niet de vader is. Dit garandeert dat kinderen weten wie hun vader is. Op Curaçao wordt bij een kwart van de kinderen bij aangifte bij het bevolkingsregister geen vader geregistreerd', aldus Girigorie.

De wet werd in 1995 al door rechtsdeskundige Jan de Boer ontwikkeld in samenwerking met Sentro di Dama (Seda). Het ontwerp werd op 1 januari 2012 Landsverordening, 17 jaar na aanbieding door de Seda aan de Staten. Maar, de in 2012 ingevoerde gerechtelijke vaststelling van het vaderschap hielp niets, aldus De Boer tijdens een vorig jaar gehouden lezing op de University of Curaçao (UoC).

In 2018 werd een nieuw voorstel ‘geprovoceerde erkenning buiten de rechter om’ aan Girigorie aangeboden. In dit voorstel kunnen de moeder of de Voogdijraad de verwekker noemen bij de burgerlijke stand. Als de moeder of de Voogdijraad de naam van de vader noemt, kan het bevolkingsregister ‘Kranshi’ de genoemde man daarmee confronteren.

Stichting Sehos verliest spoed Kort Geding tegen het Land Curaçao op alle onderdelen verloren,

'Partijen blijven gebonden aan Memorandum of Understanding van 2013'


Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft het spoed Kort Geding tegen het Land op alle onderdelen verloren, maar de rechter stelt dat partijen nog wel gebonden zijn aan het Memorandum of Understanding (MoU) van 2013. Het gerecht deed gisteren al uitspraak in de zaak die afgelopen dinsdag diende, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 25 oktober 2019.

Volgens de rechter is voldoende gebleken van het vereiste spoedeisende belang. Sehos heeft betoogd, dat de continuïteit van de door haar verleende medische zorg op het spel staat als gevolg van het niet nakomen door het Land van het MoU. Het Land heeft dat overigens betwist.

Uit de overlegde berichten en de ter zitting afgelegde verklaringen komt volgens het gerecht een beeld naar voren, dat Sehos ‘slechts met moeite het hoofd boven water kan houden’ en dat van dag tot dag bepaald moet worden welke zorg en in welke mate die zorg verleend kan worden.

De vordering van Sehos strekt tot nakoming door het Land van zijn, volgens Sehos, uit het MoU voortvloeiende verplichtingen om over te gaan tot sanering van de schulden van het bestaande ziekenhuis. Het gaat dan om kwijtschelding loonbelastingschuld (ruim 26,5 miljoen) en een geldleningschuld (bijna 31 miljoen).

Verder is, mede omdat het nieuwe ziekenhuis per 15 november in gebruik zal worden genomen, nu ook het moment aangebroken dat het Land bijna 45 miljoen aan sanering betaalt. Het Land heeft daartegen aangevoerd dat kwijtschelding niet leidt tot inkomsten voor Sehos. 'Dit verweer slaagt', aldus de rechter, die erop wijst, dat het belang van Sehos met name is gelegen in het verkrijgen van meer financiële armslag, zodat zij haar leveranciers kan betalen en voortzetting van de zorg kan garanderen. Met het schrappen van de schuld is Sehos in zoverre niet gebaat.

Filmpje Staatsolie als steun aan LGBT-gemeenschap valt niet bij iedereen goed

Filmpje op Facebook naar aanleiding van de Pride Month

'Je merkt dat er nog veel weerstand is, wij zijn er gewoon open over'


Een Facebookfilmpje van Staatsolie Maatschappij Suriname, waarin de onderneming ondersteuning betuigt aan de LGBT-gemeenschap, heeft veel negatieve reacties ontlok, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 25 oktober 2019.

Het filmpje houdt verband met de Pride Month die van begin tot eind oktober loopt. 'Liefde blijft liefde, blijf daarop vertrouwen', is de tekst daarbij. De maatschappij roept anderen op om ook steun te betuigen aan de LGBT-gemeenschap. Dat niet iedereen zich hierin terug kan vinden, blijkt uit de reacties.


De maatschappij reageert zelf ook onder de reacties. Enid Bergval, manager Corporate Communication, zegt dat de reacties een signaal zijn voor de onderneming om juist extra aandacht te geven aan dit onderwerp. 'We weten dat we de samenleving de ruimte moeten geven om zich aan te passen. Je merkt dat er nog veel weerstand is. Wij zijn er gewoon open over.'

Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), stelt dat elke onderneming, ook een staatsbedrijf, mag betuigen dat die tegen discriminatie is. Hij zegt het juist positief te vinden, dat een onderneming openlijk laat blijken dat zij niet discrimineert en niet ervoor kiest om dit verborgen te houden. Dit mag volgens hem geen probleem vormen.

'Het is te betreuren dat er in deze tijd nog mensen zijn die aanstoot nemen aan personen die een andere seksuele voorkeur hebben. Ons land staat voor veel ergere problemen dan dit. We moeten niet kijken naar wat ons scheidt, maar naar wat ons bindt.' 

Mac Andrew verwijst naar de Verklaring van Paramari­bo die is getekend door een aantal bedrijven waaronder Staatsolie. Hiermee committeert de werkgever zich eraan, om zich maximaal in te spannen voor een veilige en comfortabele werkomgeving met gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht hun geaardheid. Wanneer een werkgever de verklaring ondertekent, houdt dat in dat die er actief naar zal streven om een werkomgeving te creëren, waarin LGBT-medewerkers zichtbaar zichzelf willen en kunnen zijn op de werkvloer. Tot nu toe hebben meer dan zeventig bedrijven de verklaring ondertekend.

Mac Andrew: 'Als je iets tekent, moet je ook daadwerkelijk erachter staan.' De steunbetuiging van Staatsolie op sociale media, plaatst hij onder deze noemer.

Open brief VES aan NDP-Assembleelid Abdoel

'Uw professionele integriteit als econoom vraagt om nationale opstelling'

'U weet drommels goed dat onze economie volledig uit evenwicht is gebracht'


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is onaangenaam verrast met uw onterechte opmerkingen jegens de Vereniging op 23 oktober in Starnieuws. De VES heeft in de afgelopen jaren op meerdere momenten aan alle leden van DNA haar bezorgdheid t.a.v. het Overheids financieel beleid kenbaar gemaakt. Helaas heeft niet alleen u maar ook een meerderheid van de leden haar verantwoordelijkheid nimmer opgepakt. 

Het is ronduit onwaar, dat de VES nimmer heeft aangegeven hoe het wel zou moeten. We hebben telkenmale de hoofdrichting van de oplossing aangegeven t.w.: 
1. ”het faciliteren van (particuliere) productiegroei”. 
2.“drastische verlaging van de uitgaven, met name beperken c.q. uitstellen van de niet dringend noodzakelijke of onnodige uitgaven, inclusief subsidies” en 
3.“verhoogde inkomsten (zowel de belasting- als de niet-belastinginkomsten) door verbeterde wet- en regelgeving en drastische versterking van het gehele Belastingapparaat”. 

Daarenboven zijn alle brieven van de VES aan u afgesloten met het welgemeende aanbod om voor verdere detaillering of nadere toelichting te allen tijde beschikbaar te zijn. Als u zich werkelijk van bewust bent dat de schuld omlaag moet en zelfs al zou niemand u de weg hebben gewezen dan zou u om deskundige hulp moeten vragen. Dit is zowel nationaal als internationaal in ruime mate beschikbaar, ook voor U. 

Bovendien is dat op geen enkele wijze een rechtvaardiging om nu zelf het initiatief te nemen om blanco volmacht te geven aan de Regering om nu in sterkere mate ongebreideld te kunnen lenen, en de huidige en toekomstige generaties op te zadelen met torenhoge schulden. 

We hebben begrip voor uw discipline naar uw partijleiders toe, maar uw professionele integriteit als econoom, nota bene van onze eigen Anton de Kom Universiteit van Suriname, alsmede uw verplichting naar uw verarmde achterban toe, vragen om een nationale opstelling. Om dit juist in economisch moeilijke tijden met een “A No Mi” verontschuldiging af te doen, past iemand met uw economische achtergrond niet. 

Hoewel dat niet uit uw befaamde uitspraken blijkt, weet u drommels goed dat onze economie volledig uit evenwicht is gebracht en dat continuering van dit beleid onze economie rechtstreeks in een nieuwe crisis zal doen belanden. U weet ook goed genoeg dat dit slechts middels een onsmakelijk Structureel Aanpassings Programma (SAP) zal kunnen worden gecorrigeerd. 

U weet ook dat het zal betekenen dat we zullen worden gedwongen om o.a. het overvolle Staatsapparaat af te slanken, de belastingen nog verder te verhogen, de stroomtarieven te verhogen etc. 

U weet ook dat niet de huidige politieke top (ministers, DNA-leden, adviseurs, geregelde topambtenaren, toppers van Staatsbedrijven etc.) noch hun bevriende handelaren/ondernemers, hiervoor gaan opdraaien. 

Het is de werkende bevolking die hier jarenlang nog grotere offers zal moeten brengen om de komende regeringen in staat te stellen de rente en aflossing van deze schuldenberg te kunnen betalen.

De verantwoordelijkheid ligt nu bij alle 51 vertegenwoordigers van het volk, daar kunt óók u geacht lid Abdoel zich niet aan onttrekken.'

Hof van Justitie acht zich onbevoegd in kwestie uitlevering Oedit door Nederland

Advocaat Kanhai: 'Mijn cliënt wordt onnodig beroofd van zijn vrijheid'


Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 25 oktober 2019, dat advocaat Irwin Kanhai afgelopen maandag een verzoekschrift heeft ingediend bij het Hof van Justitie, om het verzoek door de Surinaamse autoriteiten om rijstondernemer  Ramchander (Raj) Oedit aan te houden en uit te leveren, wordt opgeheven. Ook moet de voorlopige hechtenis opgeheven worden. Aan de Nederlandse autoriteiten moet de onmiddellijke invrijheidstelling van zijn cliënt worden gevraagd. 

In deze zaak heeft het Hof van Justitie zich onbevoegd verklaard.

Op 26 oktober 2018 is op verzoek van de Surinaamse autoriteiten tot uitlevering, Oedit in Nederland aangehouden. Hij wordt verdacht van invoer van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie in de Cessna cocaïne-zaak. Hij is intussen gedagvaard.

De raadsman benadrukte, dat op 18 maart 2019 de zaak uitgesteld werd naar 1 april. Op 6 mei zijn de bescheiden in het geding gebracht over de medische toestand van de verdachte. Op 3 juni en 4 juli is de zaak in behandeling genomen en zou de rechter een beslissing nemen over het horen van Oedit in Nederland. Dit is volgens Kanhai niet gebeurd en de zaak is in dezelfde stand uitgesteld naar 21 oktober 2019.

 De raadsman noemt uitstel van de zaak onrechtmatig en vindt dat deze elke grondslag mist. Verwijzend naar Artikel 259 van het Wetboek van Strafvordering stelt Kanhai dat de behandelende rechter de verplichting heeft om zoveel mogelijk onafgebroken het onderzoek voort te zetten. De schorsing mag in geen geval langer dan drie maanden duren.

Kanhai vindt dat de schorsing onrechtmatig is. Hij stelt dan zijn cliënt onnodig wordt beroofd van zijn vrijheid.

Eerstesteenlegging herbouw vroegere gebouw Assemblee in eerste week november

(Bron foto: DNA)
Ook vroegere ministerie van Algemene Zaken wordt in oude glorie hersteld


De eerstesteenlegging van de herbouw van het vroegere gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) aan de Henck Arronstraat, vindt plaats in de eerste week van november. Elviera Sandie, directrice van Directoraat Cultuur, ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft eerder deze maand het contract met de directeur van het Chinese aannemingsbedrijf 23rd Metallurgical Construction Co getekend. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 25 oktober 2019.

Het huidige DNA-gebouw aan de Waterkant zal haar functie als vergaderzaal blijven behouden.

Het historische pand was tijdens een brand op 1 augustus 1996 volledig verwoest. Ook het aangrenzende pand op de hoek van de Henck Arronstraat en de Grote Combéweg, het vroegere ministerie van Algemene Zaken, wordt weer in haar oude glorie hersteld.

De herbouw van deze panden is onderdeel van het project ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program’ (PURP). Dit project is een lening van US$20 miljoen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB), die in 2017 is gesloten.

Volgens het bouwplan krijgen de panden aan de buitenzijde de bekende wit met groene historische houtwerken van de monumentale gebouwen en aan de binnenkant een moderne indeling. Beide panden op het oud terrein van DNA met drie bouwlagen, krijgen een gecombineerde functie. Op de begane vloer van het parlementsgebouw komen er een galerij en een bibliotheek. In het pand ernaast, het vroegere ministerie van Algemene zaken, komt een expositieruimte. De andere verdiepingen worden de kantoor- en vergaderruimten voor de operationele diensten van het parlement.

De herbouw van deze twee gebouwen gaat twee jaar duren. In het plan gaat het niet alleen om de historische panden, maar ook om de verbetering en verfraaiing van de Waterkant en ordening van de verkeerssituatie in de binnenstad. Het project wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, via het Directoraat Cultuur. De Stichting Gebouwd Erfgoed, als onderdeel van het ministerie, huisvest een Project Implementatie Unit (PIU) belast met de projectuitvoeringen, meldt de PIU in een persbericht.

Ter extra informatie:

https://www.digibron.nl/search/detail/012de441c7bb061c5e72b0c6/parlementsgebouw-suriname-in-de-as
  • Gepubliceerd op:

Parlementsgebouw Suriname in de as

 

Brandweer machteloos door gebrekkig materiaal


Het gebouw van het Surinaamse parlement en twee ministeries in het centrum van Paramaribo zijn gisteravond door brand volledig verwoest. De brandweer kon weinig uitrichten. Voorzover bekend zijn er geen slachtoffers.
De brand brak uit rond 23.30 uur Nederlandse tijd. Binnen een uur waren de houten gebouwen van de Nationale Assemblee en de ministeries van buitenlandse zaken en van algemene zaken in de Gravenstraat in Paramaribo tot de grond toe afgebrand. Het gebouw van het ministerie van algemene zaken werd gerenoveerd nadat er een paar jaar geleden al brand was gesticht. Dit ministerie is nu helemaal uitgebrand.

De vlammen sloegen kort na ontdekking van de brand aan alle zijden uit de 18e-eeuwse monumenten. De brandweer van de hoofdstad kon door de geringe waterdruk nauwelijks iets uitrichten. Hoewel de brandende gebouwen op slechts 300 tot 400 meter van de Surinamerivier liggen, kon de brandweer door gebrek aan materieel daaruit geen water betrekken. De bevolking werd opgeroepen zo min mogelijk water te gebruiken. 

De kantoren van het parlementsgebouw, het ministerie van buitenlandse zaken en het oude ministerie van algemene zaken vormden een hele hoek bij het Onafhankelijkheidsplein. De gebouwen moeten als verloren worden beschouwd, verklaarde een huilende minister Mungra van buitenlandse zaken voor de televisie. ,,Het is triest om te zien", zei hij over het ministerie waar hij vijf jaar werkte. Het zal jaren duren voor alles is hersteld, aldus de minister. 

De meeste dossiers en documenten lagen op zijn ministerie niet in de kluis, dus de meeste paperassen moeten als verloren worden beschouwd. Onder de in vlammen opgegane documenten zijn internationale verdragen, waaronder overeenkomsten met Nederland. 

Het houten parlementsgebouw aan de Gravenstraat stamt uit het begin van de 18e eeuw. Het deed eerst dienst als kantoor van de Geoctroieerde Sociëteit van Suriname. Later werd het de zetel van achtereenvolgens (Koloniale) Staten, parlement en Nationale Assemblee. 

Oorzaak
De oorzaak van de brand is onduidelijk maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Ook over de schade is nog niets te zeggen. Een ooggetuige verklaarde dat de brand is ontstaan op de bovenverdieping van het uit hout opgetrokken parlementsgebouw, vermoedelijk in de koffiekamer van de Assemblee. De snelheid waarmee de vlammen oversloegen naar de ministeries doet vermoeden dat in deze gebouwen brandstof moet zijn verspreid, zeiden waarnemers.

De politie van Suriname is direct met een uitgebreid onderzoek begonnen. Minister Girjasing van justitie wilde niet speculeren over brandstichting en zei het onderzoek af te wachten.

Assemblee stemt in met verstrekken pensioen aan ministers uit periode staatsgreep 1980-1987

'Op basis van rancune kregen de gewezen ministers hun pensioen niet'De Nationale Assemblee is gistermiddag met 29 (algemene) stemmen ermee akkoord gegaan, dat ongeveer 50 ministers uit de periode van de staatsgreep (1980-1987) in aanmerking komen voor een pensioen. Op voorstel van de NDP-Assembleeleden Jennifer Geerlings-Simons en Amzad Abdoel is uit de 'Wet Financiële voorzieningen voor ministers en onder-ministers' de zin waarin deze functionarissen uitgesloten waren, geschrapt. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 25 oktober 2019.

De NPS- en de VHP-fractie, die tegen het toekennen van deze voorziening aan de 'Revo-ministers' zijn, waren tijdens de stemming van de wet niet in de zaal.


Initiatiefneemster Geerlings-Simons merkte op, dat in 2015 voor de leden van de benoemde Assemblee en anderen die hun volle periode van vijf jaar niet afgerond hadden, wel de financiële voorziening is rechtgetrokken. Dit is met medewerking van alle fracties gedaan. Net als de ministers uit de Revo-periode was ook de toenmalige Nationale Assemblee niet op basis van de verkiezing in functie. Benadrukt werd, dat de ministers én de benoemde Assembleeleden hun werk hebben gedaan. De gewezen ministers zijn nu boven de zeventig jaar.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken antwoordde op vragen, dat het bij benadering gaat om ongeveer Srd 2.4 miljoen aan pensioen per jaar. Hij voerde aan, dat het gaat om recht trekken van een gelijkheidsbeginsel.


Commissievoorzitter Roché Hopkinson (NDP) stelde, dat op basis van rancune de gewezen ministers hun pensioen niet uitgekeerd hebben gekregen. Dit onrecht moet gecorrigeerd worden. In 1994 is de wet door De Nationale Assemblee bijgesteld, omdat de gewezen ministers een karig pensioen kregen. Toen is besloten dat alleen ministers die zijn aangesteld op basis van de verkiezingen recht hebben op een pensioen. 'Dit onrecht heeft erin geresulteerd dat een groep ex-ministers geen pensioen kon genieten', sprak Hopkinson. Hij voerde aan, dat het om een vergeldingsactie ging gericht tegen de ministers die gediend hebben tijdens de staatsgreep.

Mahinder Jogi (VHP), Marlon Budike en Patricia Etnel van de NPS stelden, dat in de periode van de staatsgreep er geen recht en wet heeft gegolden. Er was geen vrije meningsuiting en geen democratie. Mensen zijn vermoord en spoorloos verdwenen. Etnel benadrukte, dat in een democratische rechtsstaat zaken van een staatsgreep niet kunnen worden gerechtvaardigd. In die periode is er een ernstige vertrapping geweest van de democratie.

Geerlings-Simons antwoordde, dat het parlement in 1980 de militaire staatsgreep heeft gelegaliseerd en daarmee ook de regering van toen. Zij voerde aan dat er verschillende dingen zijn gebeurd in diverse periodes, 'maar, dat neemt niet weg dat mensen die hun werk gedaan hebben, geen recht hebben op een pensioen'.

Commissielid Carl Breeveld (DOE) is het enige oppositielid dat vóór de wet heeft gestemd. Hij zei, dat het gaat om het gelijkheidsbeginsel. 'Zaken zijn in orde gemaakt voor Assembleeleden. Dit moet ook gelden voor de uitvoerende macht.'

Suriname krijgt steun van IMO bij bestrijding illegale visserij

(Bron foto: NII)
IMO trekt consultant aan om een assessment te maken

Minister Parmessar: 'IMO is een organisatie die snel handelt en daar moeten wij goed gebruik van maken'


Suriname zal bij het tegengaan van illegale visserij steun krijgen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is momenteel op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij te Torremolinos in Spanje en heeft hierover met dit instituut gesproken. 

De Director Technical Cooperation van de IMO, Juvenal Shiunde, zegt dat de IMO samen met LVV de problemen zal aanpakken. Parmessar heeft bij dit gesprek aangegeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot havenstaat maatregelen, Port State Measures Agreement (PSMA).

IMO zal een consultant aantrekken, die een assessment zal maken en een eindrapport zal uitbrengen. Aan de hand van dit eindrapport zal de strategie worden bepaald voor het aanpakken van de geconstateerde problemen. De consultant zal de werkzaamheden uitvoeren op kosten van de IMO, zo bericht het ministerie donderdag 24 oktober 2019 via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het ministerie zal op termijn per brief om de assistentie van de IMO vragen. De gesprekken over de aandachtspunten zijn al aan de gang. De directeur van de maritieme organisatie is al gestart met het voeren van interne gesprekken daar, zegt Parmessar.

'Wij werken eraan om de aanvraag zo spoedig mogelijk te verzenden, zodat kan worden gestart. De IMO is een organisatie die snel handelt en daar moeten wij goed gebruik van maken.'

Jongen (20) neergeschoten tijdens beroving - Slachtoffer in borststreek geraakt en in kritieke toestand opgenomen in AZP

Overvallers beroven jongen van zijn gouden halsketting


Het Korps Politie Suriname bericht donderdag 24 oktober 2019, dat een 20-jarige jongen maandagavond van zijn gouden halsketting is beroofd en neergeschoten. Deze beroving vond plaats op de openbare weg in het politie ressort Santo Dorp. 

Het slachtoffer was voor de komst van de politie door omstanders afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo, AZP.

Volgens het voorlopige politieonderzoek is het slachtoffer door een groep mannen aangevallen om beroofd te worden. Het slachtoffer verzette zich en een van de overvallers schoot hem neer teneinde zijn halsketting buit te kunnen maken.

Het slachtoffer is in zijn borststreek geraakt en is in kritieke toestand opgenomen in de ziekeninrichting.

RaVakSur verwerpt gewraakte wijziging Wet op de Staatsschuld

'Raad beraadt zich over vervolgstappen in deze zeer ernstige zaak'


'De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) is verontwaardigd over het besluit van de regering om via een initiatiefwet het leningenplafond in de Wet op de Staatsschuld te verwijderen en alle strafmaatregelen uit de huidige wet te schrappen. De vakbeweging kan dit als democratische organisatie nimmer toestaan', schrijft RaVakSur donderdag 24 oktober 2019 in een persbericht. 

De hele samenleving is volgens de organisatie in het recente verleden op brute wijze geconfronteerd met de effecten van een ongebreideld uitgaven- en monetair beleid van regeringen. De recente gevolgen van dit beleid waren ernstige devaluatie van de Srd en inflatiecijfers van meer dan 50 procent per jaar.

'We hebben het toen allemaal in onze zakken gevoeld, omdat de koopkracht sterk is afgenomen en er sterke verarming is opgetreden bij grote delen van de werkende klasse. Thans zijn de gevolgen nog voelbaar.'

RaVakSur heeft aan de basis gestaan en concreet bijgedragen aan de ideeënvorming van de wet op de Staatsschuld. De beperking van het leningenplafond en de in de wet opgenomen strafbepaling zijn volgens de raad niet voor niets opgenomen. Deze bepalingen moeten de werkende klasse en de overige delen van de samenleving beschermen tegen budgettair wanbeleid en monetair onevenwichtig beleid.

De raad vindt het een uitermate gevaarlijke situatie als de minister van Financiën op zijn Facebook-pagina aangeeft, dat het juist de schuld van de wetgeving dat ongezonde economische situaties zich voordoen.


'Hiermee gaat de minister totaal voorbij aan zijn eigen desastreus budgettair en monetair beleid met zeer ernstige gevolgen voor de werkende klasse. Het accent wordt hiermee volledig verlegd', schrijft de raad verder. 

'Daarnaast kan de vakbeweging als democratische organisatie nimmer toestaan dat er een situatie van de straffeloosheid ontstaat doordat alle strafbepalingen in de wet op de Staatsschuld met een pennenstreek worden verwijderd.'

'RaVakSur roept de regering en het parlement op, om de ingeslagen weg te verlate, en de werkende klasse niet weer te storten in nog meer armoede en ellende. De raad is bezig zich verder te beraden over vervolgstappen in deze zeer ernstige zaak.'