vrijdag 31 januari 2020

Pertjajah Luhur: 'Verdwijning US$ 100 miljoen regelrechte ramp voor Surinaamse volk'

'Dat CBvS deze hoeveelheid Amerikaanse dollars heeft doen verdwijnen, is erger dan roven'


'De Pertjajah Luhur (PL) noemt de verdwijning van US$ 100 miljoen, die de particuliere banken als kasreserve in beheer hadden gegeven aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een regelrechte ramp voor het Surinaamse volk. Dat de CBvS deze hoeveelheid Amerikaanse dollars heeft doen verdwijnen, is erger dan roven. Wanneer iemand zou roven of verdacht wordt van roof, zou die persoon direct opgesloten worden. 

Nu is bekend dat de president van de CBvS en mensen om hem aansprakelijk zijn voor deze roof, wordt (nog) niemand aangehouden. Hoe kan US$ 100 miljoen zomaar verdwijnen, zonder dat andere hooggeplaatste functionarissen of instanties daar op de hoogte van zijn? Beseffen zij wel wat zij het Surinaamse volk hebben aangedaan met deze, in feite gewoonweg ordinaire diefstal van de gelden van het volk? 

Met het verdwijnen van deze enorme hoeveelheid geld heeft de regering geen dekking meer voor de import van de belangrijkste levensmiddelen en andere producten zoals medicijnen. De man van de straat is volkomen in de war en weet niet wat te doen met zijn geld. Er is namelijk geen enkele zekerheid dat het geld van de burger veilig is. Het geld thuis houden brengt de nodige risico’s voor diefstal, inbraak of beroving met zich mee, maar je geld zetten bij de bank, die het op haar beurt weer bij de CBvS in beheer moet geven, blijkt ook niet veilig te zijn. Komt bij kijken dat niemand weet waar de Amerikaanse dollars van Chotelal vandaan komen. Het is volkomen te begrijpen dat mensen helemaal radeloos zijn. 

De verantwoordelijke instanties zouden er alles aan moeten doen om te voorkomen dat er een rage ontstaat, waarbij de mensen al hun vreemde valuta willen opnemen en dat niet kunnen krijgen. Nu al is het zo dat ze per week slechts een bepaald bedrag mogen opnemen. 

Het is zeker niet uitgesloten dat door deze ontwikkelingen de koers verder omhoog zal gaan, met als gevolg dat de prijzen van goederen en diensten ook zullen stijgen. Immers importeren de handelaren haast alles wat we nodig hebben, omdat er weinig is dat we zelf produceren. Zelfs uien en aardappelen zijn nu al bijna onbetaalbaar. Waar is het geld gegaan? Is het bestemd voor pakketten om de mensen zoet te houden zodat ze weer stemmen op de NDP? Is alleen CBvS-president Robert van Trikt schuldig of is hij de enige die wordt opgeofferd? 

De PL wil totale transparantie in deze zaak en zal samen met andere oppositiepartijen tijdens een speciale Assemblee-vergadering indringende vragen stellen over de verdwenen US$ 100 miljoen, die diende als reserve voor ons land en waarvoor nu kennelijk een betalingsregeling zal worden getroffen van drie termijnen. 

Wie na al deze verwikkelingen nog steeds niet beseft in welk rampzalig avontuur deze regering ons heeft gestort, zal ervoor zorgen dat we als Surinaamse volk zal allemaal eronder zullen lijden. Niet zonder meer heeft het gerenommeerde ratingbureau Fitch min of meer gesteld dat Suriname in feite een junkstaat is, dat de schulden niet zal kunnen betalen. 

Er moet nu echt een verandering komen, niet alleen voor de politieke partij Pertjajah Luhur of voor welk individu dan ook, maar voor het totale volk van Suriname.'

LVV-minister Parmessar weerlegt kritiek oppositie op beleid inzake rijstsector

(Bron foto: LVV)
'We zijn geconfronteerd met achterstallig onderhoud en wel van decennialang'


In het parlement zijn deze week door de oppositie opmerkingen gemaakt aan het adres van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), dat onder andere op het gebied van de rijstsector het beleid heeft gefaald. Er werd een interpellatievoorstel door de oppositie ingediend om hierover meer informatie te verkrijgen van de bewindsman van LVV. 

Minister Rabin Parmessar van LVV reageerde naar aanleiding van het gestelde door de oppositie als volgt, aldus het Nationaal Informatie  Instituut, NII, vrijdag 31 januari 2020. 

'Het is het goed recht van de parlementariërs om te vragen naar meer informatie en ik ben daar zelf blij om. De rijstsector is een zeer uitdagende sector, binnen deze sector zijn er enorme uitdagingen waarmee het ministerie dealt. We zijn geconfronteerd geworden met achterstallig onderhoud en wel van decennialang. We hebben kanalen opgehaald, maar wegen en bruggen en pompgemalen hebben te lijden onder een grote achterstand aan onderhoud. Ook moet niet uit het oog verloren worden dat 3 ministeries verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur in het rijstdistrict. Namelijk het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie voor wegen en bruggen, het ministerie van Regionale Ontwikkeling voor de waterschappen en LVV voor de kanalen.'

'Een andere niet te onderschatten factor die grote invloed heeft op het geheel zijn de klimatologische veranderingen. Het heeft veel minder dan normaal geregend de afgelopen periode. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het zoute water steeds meer de rivieren binnendrong, waardoor er minder zoet water ter beschikking was. Er kan dus alleen gepompt worden bij vloed waterstanden. Ook de pompen konden vanwege te weinig watervoorraad niet optimaal functioneren, vanwege achterstallig onderhoud. LVV is niet blijven stilzitten en men is bezig de Arawarrasluis te herstellen, zodat er meer zoet water ter beschikking komt voor de rijstarealen.'

'Er is momenteel een project gaande waarbij samen met de Inter-American Development Bank, IDB, meer dan 30 miljoen US-dollars wordt geïnvesteerd in de rijstsector.'

Met betrekking tot de vastgestelde prijs van padi en ureum gaf minister  Parmessar aan, dat het vorig jaar nog Srd 225 werd betaald voor ureum, de bewindsman heeft deze prijs kunnen brengen naar Srd 160 en gaf de verzekering dat bij het komend seizoen de prijs maximaal Srd 150 zal bedragen. Voor wat betreft de padiprijs van Srd 95-100 is dat statistisch gezien een goede prijs, echter is deze nog niet vastgesteld dus kan er nog altijd gesproken worden en is het dus veranderbaar. De bewindsman kan het dus niet vatten waar de oppositie het over heeft, hij gaf aan cijfermatig de informatie te zullen geven in het parlement.

Een delegatie van het ministerie van LVV zal zaterdag, onder leiding van fungerend directeur Arthur Zalmijn, naar Nickerie afreizen om met de stakeholders zaken te bespreken om tot een oplossing te geraken. 'Wij zijn nu bezig met Venezuela en Cuba voor het sluiten van een overeenkomst voor de levering van rijst, als dit rond is zijn we de komende jaren verzekerd van afzet van rijst tegen een goede prijs. We werken in nationaal belang en zullen op de ingeslagen weg door blijven gaan', aldus Parmessar.

Moeder en haar twee minderjarige kinderen dakloos na woningbrand

Laagbouw houten woning te Leiding 21A compleet verwoest


Waterkant.net bericht vrijdag 31 januari 2020, dat een moeder en haar twee minderjarige kinderen donderdagmiddag dakloos zijn geworden nadat hun laagbouw houtenwoning te Leiding 21A compleet is verwoest door brand. 

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding rond het middaguur. Bij aankomst van manschappen van het Korps Brandweer Suriname kon slechts worden nageblust.

De moeder was ten tijde van de brand niet thuis, maar de kinderen wel. Vermoedelijk hebben zij met vuur gespeeld waarna de woning in vlammen is opgegaan.

Het is nog niet bekend of de woning verzekerd was tegen brand. De politie heeft de zaak in onderzoek.

DOE: 'Leiding CBvS, regering en Bankiersvereniging hebben Suriname in monetaire crisis gedompeld'

'Suriname in gevarenzone gebracht rond National Risk Assessment rapportage'


'De leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de regering en de Bankiersvereniging hebben Suriname in een monetaire crisis gedompeld. US$ 100 miljoen kasreserve van de commerciële banken, waarvan burgers en bedrijven de eigenaars zijn, zijn verduisterd. Mede hierdoor wordt Suriname ook in de gevarenzone gebracht rond het oordeel van de Caribbean Financial Action Task Force over de National Risk Assessment rapportage. 

Het huidige schandaal bij de CBvS, de zoveelste in betrekkelijk korte tijd, heeft bij DOE grote verontwaardiging en ongeloof opgeroepen. Dit, omdat de partij ervan uitging dat de monetaire autoriteiten, de CBvS en de minister van Financiën c.q. de regering ervan bewust waren, dat de kasreservemiddelen privé-tegoeden zijn van Surinaamse burgers en bedrijven waaraan nimmer mocht worden gekomen. 

De autoriteiten moesten zich ook bewust zijn van het feit, dat het onder de verantwoordelijkheid brengen van deze tegoeden bij de CBvS het vertrouwen op de proef gesteld is geworden. Een goed en gezond beheer van deze middelen is tenslotte fundamenteel voor een stabiele macro-economische situatie. Helaas is dit alles grof en brutaal overboord gegooid en gelden van de burgers misbruikt. 

Wij zien in deze niet alleen de ex-governor als verantwoordelijke, maar evenzo de Raad van Toezicht van de CBvS, de minister van Financiën, de president en de vicepresident van de republiek Suriname. Dit, omdat het doel waarvoor de middelen onwettig zijn ingezet ook consent nodig heeft van deze organen en instituten en tevens een verantwoordings- en toezichthoudende plicht op hun rust. 

De Bankiersvereniging gaat hierbij ook niet vrijuit, omdat zij de verantwoordelijkheid heeft om veiligheid van de middelen van hun cliënten te garanderen. 

De reeds zeer fragiele schijn economische stabiliteit en het vertrouwen is aan diggelen geslagen door deze onverantwoordelijke autoriteiten, organen, personen en instituten. Opnieuw een dieptepunt voor wat integer beleid zou moeten zijn. 

DOE vraagt daarom aan de regering om onmiddellijk aan de volksvertegenwoordiging tekst en uitleg te geven en gevolgen ook hieraan te verbinden. Ook wat betreft het ontslag van de Douaneleiding, waarover tot nog toe onduidelijkheid over bestaat. 

Aan de samenleving wordt de garantie gegeven dat DOE, als anti-corruptie partij, er alles aan zal doen om klaarheid in deze onsmakelijke zaak te brengen.'

DA'91: 'Voor ons staat vast dat governor Centrale Bank niet alleen heeft gehandeld'

'Lijst moet gepubliceerd worden met namen en doelen waarvoor en wie van de 100 miljoen USD heeft geprofiteerd'


'Met de escalerende schandalen onder de regering Bouterse zijn wij nu geconfronteerd met het verdwijnen van minimaal USD 100 miljoen aan privégelden van de samenleving. DA’91 gaf al in november 2019 aan, dat de banken door governor Van Trikt elk eind van de maand onder druk werden gezet om een belegging/geld voor de CBvS over te maken voor een week, zodat de moederbank die zogenaamd in haar 'boeken' kan registreren en dan doen lijken alsof de 'reserves' voor die maand ineens zijn toegenomen. 

Hoewel de gemeenschap al geruime tijd, vanaf het Fitch-rapport aangaande de CCC-rating, om verklaringen vanuit de Bankiers Vereniging riep, zweeg deze in alle talen. Het was deze zelfde voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) die tijdens het VES-debat in juni 2019 de gemeenschap de garantie gaf dat er dusdanige afspraken en controle zou zijn op de tegoeden ondergebracht bij de CBvS, dat niemand zich zorgen hoefde te maken. Dit zwijgen werd alleen doorbroken nadat tijdens de DA’91 anti-corruptie avond de inleider aangaf dat het geld van de gemeenschap is verdwenen en dat indien de SBV zwijgt, zij medeplichtig zijn aan corruptie. 

Als reactie hierop kwam de SBV uit met een verklaring dat zij misleid is door de leiding van de CBvS. 

Eerder wendde de Raad van Bestuur van de CBvS ook voor, dat zij misleid was door de leiding van de bank. En ook de minister van Financiën doet alsof hij van de prins geen kwaad weet. Deze stellingen van de SBV, de RvT en de minister zijn voor ons totaal ongeloofwaardig. Als zij hun werk correct hadden uitgevoerd dan was deze beroving van de Surinaamse samenleving ze absoluut niet ontgaan. Bovendien als het ze wel ontgaan is, dan is het een duidelijk brevet van ongeschiktheid naar alle drie instanties om een correcte inhoud te geven aan hun functie en de samenleving te beschermen. 

Voor ons staat vast dat de governor van Centrale Bank, geselecteerd en geplaatst door de regering Bouterse niet alleen heeft gehandeld. Het is dan ook heel wrang dat diezelfde voorzitter van de Bankiers Vereniging die 6 maanden terug met veel verve de samenleving de garantie gaf dat hun tegoeden veilig waren bij de CBvS en dat zijn organisatie daarop toe zou zien, nu aangeeft te zijn misleid en vervolgens wederom verwacht dat de samenleving hun vertrouwen in hem stelt om een nieuwe afspraak aan te gaan met deze zelfde regering. Een afspraak die overigens door deskundigen al bestempeld is als onuitvoerbaar. 

DA’91 eist dat alle resterende tegoeden van de burgers per direct worden teruggegeven aan de bankinstellingen. Voorts moet de lijst gepubliceerd worden met namen en doelen waarvoor en wie van de 100 miljoen USD heeft geprofiteerd. En allen die hieraan direct of indirect schuldig en medeplichtig zijn moeten terstond uit functie en via het recht beoordeeld worden. 

Ons totale bankwezen staat nu als onbetrouwbaar te boek en dat is desastreus voor onze economie. Met nog 6 maanden voor de boeg om ons Risk Assessment als land te presenteren maakt DA’91 zich bijzonder zorgen, dat Suriname ge-blacklist zal worden door het totale financieel beleid dat de regering Bouterse gevoerd heeft sinds 2010. 

De economisch ramp waarin ons land nu gestort wordt is jammer genoeg het verwachte gevolg van het structureel wanbeleid gevoerd door opeenvolgende regeringen Bouterse. DA’91 heeft steeds gewaarschuwd hiervoor. 

Wij roepen de totale samenleving op geen genoegen te nemen met niet verifieerbare verklaringen vanuit de regering. Deze regering is andermaal gebleken niet bereid en in staat te zijn om ons land goed te besturen. Onze roep van meer dan 3 jaar terug herhalen wij weer: Regering Bouterse moet naar huis. Suriname verdient beter! 

DA’91 Publiciteitsdienst'

SLM Boeing 737 aan de grond

Motor Boeing moet vervangen worden


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kan momenteel slechts één vliegtuig inzetten. De West bericht in haar editie van donderdag 30 januari 2020, dat de Boeing 737, die vorig jaar in gebruik werd genomen, voorlopig niet kan worden ingezet, omdat de motor vervangen moet worden. 

De SLM zou niet over voldoende financiële middelen beschikken om de motor in orde te maken.

De afdeling Public Relations van de SLM zegt, dat het vliegtuig weer ingezet zal worden, zodra het benodigde onderdeel is vervangen.

Er vinden bij de SLM heel wat verschuivingen plaats, omdat er maar één vliegtuig beschikbaar is. De passagiers worden wel op tijd gebeld en om het ongerief te beperken, worden bepaalde vluchten samengevoegd.

Niet bekend is wanneer de Boeing 737 weer ingezet zal kunnen worden.

VHP-fractie dient ook interpellatievoorstel in over de verdwenen US$ 100 miljoen kasreserve

'Regering moet op zo kort mogelijke termijn parlement volledig informeren over ontwikkelingen in financiële sector'


De VHP-fractie heeft ook, naast de NPS en DOE, vandaag, vrijdag 31 januari 2020, een interpellatievoorstel ingediend over de US$ 100 miljoen kasreserve die door de Centralle Bank gebruikt is van de algemene banken. 

De regering wordt via Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om op zo kort mogelijke termijn het parlement volledig te informeren over de ontwikkelingen in de financiële sector en concrete plannen over dit schandaal in de financiële sector.

'Overwegende: 
- dat onlangs bekend is geworden dat meer dan 100 miljoen USD vanuit de kasreserve van middelen van cliënten van de commerciële banken onttrokken is; - dat er een verklaring is uitgegeven door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) met heel wat onduidelijkheden; 
- dat het onduidelijk is of (een deel) van de kasreserves door de regering en de CBvS zijn besteed voor de aflossing van de schulden in het buitenland, koersinterventie(s), of andere bestedingen; 
- dat de aangegeven terugbetaal regeling aan de commerciële banken volstrekt onacceptabel is; 
- dat de rekeninghouders van banken geen vertrouwen kunnen hebben dat hun bij de banken in beheer gegeven valuta intact blijft en niet voor oneigenlijke doeleinden verder wordt ingezet; 
- dat dit schandaal niet in de schoenen van slechts een of enkele personen dient te worden geschoven, wetende dat het onttrekken van een dergelijk groot bedrag niet zonder medeweten van de president, minister van Financiën, en andere autoriteiten kan hebben plaatsgevonden; 
- dat geen duidelijkheid vanuit de president, de regering, of de politieke monetaire autoriteit is gekomen welke in deze als verantwoordelijke personen en organen zijn aangemerkt en welke politieke en strafrechtelijke consequenties ten aanzien daarvan zullen volgen. 

Besluit 
De regering uit te nodigen De Nationale Assemblee op zo kort mogelijke termijn, volledig te informeren over de ontwikkelingen in de financiële sector en concrete plannen met betrekking tot dit schandaal in de financiële sector en haar voorgenomen beleid in conformiteit met de grondwettelijke vereisten.'

Assembleeleden Etnel (NPS) en Breeveld (DOE) dienen interpellatievoorstel in over CBvS-schandaal

Etnel en Breeveld willen informatie van regering over situatie bij CBvS en gebruik van US$ 100 miljoen kasreserve


De Assembleeleden Patricia Etnel (NPS) en Carl Breeveld (DOE) hebben vrijdag 31 januari 2020 bij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons een interpellatievoorstel ingediend over de kwestie Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

Zij willen informatie van de regering over de situatie bij de CBvS en het gebruiken van US$ 100 miljoen aan kasreserve.

De overwegingen voor de interpellatie zijn:
• dat de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname beschikbaar moeten zijn voor het publiek en deze vanaf 2015 niet zijn gepubliceerd.
• dat vanaf 2015 tot heden circa 1.2 miljard aan wisselkoersverliezen is geleden en als het juist is dat het eigen vermogen van de Centrale Bank van Suriname een negatief balans aangeeft.
• dat het IMF en de lokale deskundigen de regering hebben opgeroepen de kapitaalpositie van de Centrale Bank van Suriname te versterken en duidelijkheid komt wanneer dit zal gebeuren.
• dat er informatie gegeven moet worden met welke financiële middelen de recente onroerende goederen zijn aangeschaft, rekening houdende met het negatief eigen vermogen van de Bank.
• dat duidelijkheid gebracht moet worden over de bron van de goedkope USD van Chotelal en hoeveel er beschikbaar is gesteld en wat de bedoeling was van deze operatie.
• dat de samenleving geïnformeerd moet worden welke opdrachten Orion tezamen met Clairfield in de financiële sector hebben uitgevoerd.
• dat er nu een fors begrotingstekort is en hoe het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nu gedekt zal worden.
• dat met het ontslag van de governor van de Centrale Bank van Suriname er verschillende schandalen manifest geworden zijn, die talloze burgers grote zorgen baren.
• dat de leiding van de CBvS is vervangen en hoe deze ingevuld zal worden.
• dat het nu duidelijk moet zijn voor de samenleving wanneer de nieuwe bankwet komt en een einde komt aan monetair financieren.
• dat de regering de samenleving geen zekerheid en vertrouwen biedt dat voldaan wordt aan de aflossingsverplichtingen en evenzo een duidelijk overzicht dat de leningen tijdig worden afgelost.
• dat een in gebreke blijven van de Staat vele banken in ernstige liquiditeitsproblemen kan brengen en dat het duidelijk moet zijn wat de regering doet om dit te voorkomen.
• dat de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname betrekking hebben op verdamping van US$ 100 miljoen kasreserve van de commerciële banken.
• dat de samenleving door deze ontwikkelingen en het gevoerde beleid rechtstreeks benadeeld wordt.
• dat de samenleving geïnformeerd moet worden als de commerciële banken nog meer USD kasreserves moeten overdragen aan de CBvS en als deze middelen gebruikt worden voor valuta interventies van de CBvS.
• dat er informatie wordt verschaft betreffende het leenbeleid van de regering en de stand van zaken m.b.t. de klacht van VHP tegen de minister van Financiën, dhr. G. Hoefdraad inzake overschrijding kredietplafond van de Staat.
• dat er tot op heden geen duidelijkheid is gebracht m.b.t. het SPSB schandaal en waarom er geen harde maatregelen getroffen worden tegen met name dhr. Kromosoeto.

Besluit
De regering uit te nodigen, om op zeer korte termijn de Nationale Assemblee, zo omstandig mogelijk te informeren over de gevolgen van de bovengenoemde onduidelijkheden en schandalen die het volk direct treffen en de maatregelen om de toekomst van land en volk veilig te stellen.'

ABOP: 'Barbaars dat US$ 100 miljoen uit de kasreserve is verdwenen'

'De president moet verant- woording afleggen in De Nationale Assemblee'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) vindt het barbaars dat US$ 100 miljoen uit de kasreserve, van de negen algemene banken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), verdwenen is. Hierover moet de president verantwoording afleggen in De Nationale Assemblee, stelt de ABOP vrijdag 31 januari 2020 in een verklaring. 

'De partij wenst openheid van zaken en volledige transparantie. De kwaliteit van het toezicht op banken zeer ondermaats. De CBvS moet een onafhankelijke entiteit zijn, maar speelt onder één hoedje met de overheid. Het was geen goed idee van de overheid om de negen algemene banken voor indirecte monetaire financiering te gebruiken. 

Het is absurd, dat de moederbank kunstmatig in stand wordt gehouden met het geld van de handelsbanken. Het is belachelijk, dat een governor van de CBvS onmiddellijk na zijn benoeming peperdure auto’s koopt, op luxe reizen gaat, dure en onverantwoorde panden koopt en binnen 1 jaar op basis van 'diefstal' ontslagen wordt. 

Dit zwakke fiscaal beleid kan de start van het einde van de Surinaamse monetaire 'bubble' betekenen. De ontmaskerde corruptie en misleiding bij de CBvS zorgt voor enorme nationale monetaire onrust en internationale schande, meent de ABOP. 

Aan de regering wordt de volgende vragen gesteld: 
• Waar het geld is? En waarvoor is het aangewend? Zijn de bedragen van de vreemde valuta kasreserve naar de Staat of naar een particulier overgemaakt voor het financieren van het begrotingstekort? 
• Wie zijn allemaal verantwoordelijk geweest voor het beheer binnen de CBvS? 
• Welke garantie hebben burgers dat hun tegoeden op de bank veilig zijn? 
• Hoe gaat de regering het gestolen geld van de burgers terugbetalen? 
• Hoe gaat de regering het vertrouwen in de CBvS en de Surinaamse munt op korte termijn herstellen zodat de crisis niet verergerd? 
• Wat is gebeurd met de strikte voorwaarden waaronder de commerciële banken bereid waren om mee te werken aan het plaatsen van de vreemde valuta kasreserves onder beheer van de CBvS?'

CARICOM-ambassadrice biedt geloofsbrieven aan aan de CARICOM Secretaris-Generaal

(Bron foto: Facebook)
Chairmè Haakmat-Konigferander toegelaten tot CARICOM Comité van Ambassadeurs


Ambassadrice Chairmè Haakmat-Konigferander heeft woensdag haar geloofsbrieven aangeboden aan CARICOM Secretaris-Generaal Irwin LaRocque in Georgetown, Guyana. Met deze handeling is de ambassadrice ook toegelaten tot het CARICOM Comité van Ambassadeurs. Leden van dit Comité zijn speciale vertegenwoordigers van hun land en spelen een belangrijke rol in de bestuursstructuur van de CARICOM, zo schrijft althans het Nationaal Informatie Instituut (NII) vrijdag 31 januari 2020. 

De belangrijkste taak van dit Comité is strategische adviezen en aanbevelingen te doen inzake de voortgang van het integratieproces in de regio. Ambassadrice Haakmat-Konigferander benadrukte de belangrijkheid van CARICOM als een regionale organisatie en de committering en de bijdrage die Suriname levert aan het integratieproces.

Om de zogenoemde 'CARICOM Joint Enterprises' gedachte van president Desi Bouterse, die in 2012 is geïntroduceerd in de CARICOM, uit te voeren heeft Suriname onder andere met Barbados de samenwerking op het gebied van implementatie van de agrarische productie nader inhoud gegeven. De CARICOM Joint Enterprises zal de private sector in de gelegenheid stellen om met gezamenlijke inspanningen duurzame kansen te creëren voor de Caribische regio. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de regio op het gebied van aardolie en gas zijn besproken.

De regio wordt bedreigd door klimaatverandering en Haakmat-Konigferander benadrukte het mandaat dat Suriname kreeg tijdens de conferentie van de landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad (HFLD, high-forest/low-deforestation) in februari 2019 (Panama, Colombia, Congo, Peru, Belize, Gabon, Guyana, Suriname, Bhutan, Zambia, Frans-Guyana). Zij gaf aan dat Suriname zich zal blijven inzetten op internationaal niveau voor financiering ten behoeve van HFLD ontwikkelingslanden.

Aan Surinames verantwoordelijkheid in de CARICOM voor gemeenschapsontwikkeling en Culturele Samenwerking, waaronder cultuur, gender, jeugd en sport zal ook ruime aandacht besteed worden, zodat Suriname een voortrekkersrol zal blijven vervullen van jeugdparticipatie op alle niveaus. De Secretaris-Generaal wees op de ervaring die de ambassadrice heeft binnen  CARICOM en gaf aan zich te verheugen op haar visie met betrekking tot de verschillende vraagstukken waarmee de regio wordt geconfronteerd en garandeerde de ondersteuning van het CARICOM Secretariaat in het verwezenlijken van haar taak.

Ministerie van Volksgezondheid ontzenuwt nepnieuws over coronavirus in Suriname

'Meldingen inzake coronavirus alleen via officiële kanalen door ministerie van Volksgezondheid'


Naar aanleiding van geruchten dat drie personen besmet zouden zijn met het coronavirus en door een ambulance in de Gompertstraat zijn opgehaald, heeft Cleopatra Jessurun, waarnemend directrice van het ministerie van Volksgezondheid, weer benadrukt dat deze beweringen niet op waarheid berusten. 

In een verklaring vandaag, vrijdag 31 januari 2020, tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt de functionaris: 'Tot op vandaag zijn er geen bevestigde, verdachte of vermoedelijke gevallen vermeld gekregen, bij het ministerie van Volksgezondheid noch bij het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg).

In een spraakbericht beweert een man, dat drie personen door een ambulance zijn opgehaald.

Na kennis te hebben genomen van deze beweringen heeft het ministerie haar public health officers gedirigeerd naar de locatie waar de personen zich zouden hebben bevonden. Volgens de waarnemend directrice is het team nagegaan of er inderdaad mensen door een ambulance zijn opgehaald. Er zijn ter plekke personen ondervraagd, die echter aangaven niets hiervan af te weten.

Het ministerie constateert dat er sprake is van nepnieuws. 'Het ministerie betreurt het, dat er paniekzaaiers zijn die zich al enige tijd bezighouden met het verspreiden van valse berichten. Op de samenleving wordt wederom een beroep gedaan geen onrust te zaaien én rassenhaat te voorkomen.'

Verder roept Jessurun de samenleving op zich niet laten misleiden door nepberichten. Meldingen ter zake het coronavirus zullen alleen via de officiële kanalen door het ministerie van Volksgezondheid gedaan worden. Het ministerie heeft reeds een Plan van Aanpak opgesteld en verder hebben alle instanties richtlijnen ontvangen.

'Volksgezondheid is alert en neemt alle maatregelen in acht om zoveel mogelijk te voorkomen dat het virus Suriname binnenkomt. Personen die recentelijk uit een hoog risico gebied zijn gekomen en symptomen van koorts, kortademigheid of longproblemen vertonen, dienen zich per direct naar hun huisarts te begeven of te bellen naar de BOG-hotline 178. De samenleving wordt gevraagd preventieve maatregelen in acht te nemen: handen goed wassen met zeep of desinfecteren, gebruik van wegwerpdoekjes bij het niezen of hoesten, contact vermijden met personen die griepachtige verschijnselen vertonen, zoals hoesten en/of niezen, hoofdpijn, koorts en lichaamspijnen. Ook wordt het contact met zieke veestapels afgeraden.'

Werving kinderen in Colombia door gewapende groepen blijft 'wijdverbreid en systematisch'

Minderjarigen vaak gebruikt voor cocaoogst of als moordenaars of seksueel uitgebuit

(Bron foto: Colombia Reports)

De werving van minderjarigen blijft een 'wijdverbreide en systematische' praktijk van de illegale gewapende groepen van Colombia, aldus niet-gouvernementele organisaties Humanidad Vigente, Oxfam en Benposta Nacion de Muchachos, tijdens de presentatie donderdag 30 januari 2020 in Bogota van een rapport over de praktijk.


De non-gouvernementele organisaties bestudeerden het fenomeen in vijf provincies waar de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de voormalige rebellengroep die in 2017 demobiliseerde en ontwapende, actief was.

Volgens het rapport blijven guerrilla-groepen zoals de ELN (Ejército de Liberación Nacional), dissidente FARC-facties en de EPL (Ejército Popular de Liberación), en paramilitaire groep AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) kinderen werven zoals de FARC deed tot hun demobilisatie in steden als Buenaventura en Tumaco, en gemeenten zoals Tibu en El Tarra nabij de Venezolaanse grens. Deze gebieden zijn van bijzonder strategisch belang vanwege de illegale handel in drugs.De minderjarigen worden vaak gebruikt om coca te oogsten, het basisingrediënt voor cocaïne, maar worden ook gebruikt als moordenaars of seksueel uitgebuit. Over het algemeen 'worden kinderen geworven met de belofte van betere levensomstandigheden en toegang tot financiële middelen', vertelde Sandra Mojica van Oxfam aan het Turkse persbureau Anadolu.

De non-gouvernementele organisaties konden tussen 2017 en 2019 311 gevallen van kinderwerving registreren in de vijf provincies die ze volgden.

Het kantoor van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zei eerder deze week, dat het gelooft dat meer dan 600 kinderen werden geworven tijdens het vredesproces dat in december 2016 begon. Het reële aantal slachtoffers is waarschijnlijk hoger volgens zowel de VN als de non-gouvernementele organisaties, 'vanwege de aanwezigheid van gewapende actoren, het gebrek aan effectieve actie door de gerechtelijke autoriteiten tegen de verantwoordelijken en het gebrek aan vertrouwen in openbare instellingen,' zei de Oxfam-vertegenwoordigster.

Schattingen van hoe gebruikelijk de praktijk was toen de FARC nog steeds gewapend was, lopen sterk uiteen; Het Unified Victims Registry van de regering heeft sinds 1985 bijna 8.100 gevallen van kinderwerving gevonden, terwijl het National Center for Historical Memory naar schatting minstens 17.300 slachtoffers heeft geregistreerd in de afgelopen 30 jaar.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Reuters/Twitter)

Brandweerlieden vliegveld Zorg en Hoop slaan alarm over onacceptabele gevaarlijke situatie op vliegveld

'We zitten al drie jaren zonder blusvoertuig en hebben genoeg van de onveilige situatie'

'Brandweerlieden hebben geen kleding, geen schoeisel, niets, en komen gewoon elke dag naar het werk om te zitten'


Het vliegveld Zorg en Hoop voldoet al jaren niet aan de minimale internationale standaarden voor brandveiligheid. Enkele brandweerlieden luiden vandaag, vrijdag 31 januari 2020, in de Ware Tijd de noodklok. Zij zijn ten einde raad omdat zij - ondanks talrijke brieven - geen gehoor vinden bij de autoriteiten. 

Er is geen blusvoertuig, de brandweerlieden missen de meest noodzakelijke attributen om te werken en al jaren worden er geen trainingen en andere bijscholing gegeven. De brandweer controleert al geruime tijd niet meer welke vracht de vliegtuigen meenemen.

De brandweer van Zorg en Hoop staat los van het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de brandweer van de internationale luchthaven te Zanderij en ressorteert rechtstreeks onder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C).

'We zitten al drie jaren zonder blusvoertuig. We hebben genoeg van de onveilige situatie. Er moet een permanente oplossing komen', zegt een verontruste brandweerman op basis van anonimiteit.

De manschappen van de lichting van 2009 hebben al zeker vier jaar geen nieuwe werkkleding gekregen, hun persoonlijke uitrusting waaronder bluspakken is al afgeschreven en er worden geen opfristrainingen meer verzorgd, terwijl die op kwartaal- en jaarbasis moeten worden gegeven. Drills, paraatheidsoefeningen, worden evenmin gedaan. 'Omdat we het materiaal om te werken en te oefenen gewoon niet hebben.' 

De lichting brandweerlieden van 2015, bestaande uit personen die via politieke lijnen zijn binnengehaald, heeft nog nooit een basistraining als brandweerman gekregen. 'Ze hebben geen kleding, geen schoeisel, niets, en komen gewoon elke dag naar het werk om te zitten. Gewoon frustrerend', aldus een brandweerman.

De dienstindeling op de zondag is teruggebracht van twee naar één shift. Na twee uur 's middags is er geen brandweer meer aanwezig.

Aan de autoriteiten is voorgesteld om de problemen in één keer op te lossen, de achterstallige bevorderingen in orde te maken en de brandweer van Zorg en Hoop onder te brengen bij het KBS, zeggen de ontevreden mannen. Waarom dat voorstel niet is overgenomen is hen een raadsel. Ze wijzen ook op de zeer onveilige situatie aan de kant van de Parastraat. Daar zijn vlak langs het vliegveld appartementen gebouwd nabij drie opslagtanks voor vliegtuigbrandstof die samen 300.000 liter kunnen bevatten.

VHP-Aassembleelid Riad Nurmohamed. lid van de vaste parlementaire commissie voor OWT&C, is verbaasd dat de problemen te Zorg en Hoop nog niet zijn aangepakt. Steeds weer beloven de autoriteiten een oplossing, vertelt hij. 'Als je niets meer hoort, ga je ervan uit dat het is opgelost. Maar, het is wel erg als dat nog niet het geval is.'

De politicus merkt op dat er veel binnenlandse vluchten vanaf dit vliegveld worden uitgevoerd, en dat het aantal vluchten naar omliggende landen blijft toenemen. Hij verwacht dat door de ontwikkelingen op aardoliegebied in Guyana de vliegbewegingen tussen Paramaribo en Georgetown zelfs zullen toenemen.

De komende periode zal hij deze kwestie desnoods schriftelijk onder de aandacht van de minister van OWT&C brengen en ook in De Nationale Assemblee aandacht van de autoriteiten vragen. Intussen maken ook buitenlandse olie-exploratiemaatschappijen frequent gebruik van Zorg en Hoop om personeel te vervoeren naar boorschepen voor de kust.

Meest prominente vlinderactivist van Mexico dood aangetroffen in waterput

Doodsoorzaak Homero Gómez González nog niet duidelijk

Familie vreest dat hij mogelijk een slachtoffer van kartelgeweld is


Man bekend als de meest prominente vlinderactivist van Mexico is dood aangetroffen in een waterput, en zijn familie vreest dat hij mogelijk een slachtoffer van kartelgeweld is, volgens lokale media donderdag 30 januari 2020.

Homero Gómez González, een voormalige houthakker die een van de meest vocale verdedigers van de monarchvlinderpopulatie in centraal Mexico werd, verdween op 13 januari - zo meldden alarmerende milieuactivisten in het hele land en de VS, de Washington Post.

Mensenrechtengroeperingen vermoedden onmiddellijk, dat boze houthakkers of criminele groepen in de stad Ocampo in de staat Michoacán - bekend om zijn gewelddadige bendes - mogelijk González hebben aangevallen.

Zijn lichaam werd drijvend woensdag gevonden in een waterput niet ver van het dat hij beheerde. Zijn doodsoorzaak was niet onmiddellijk duidelijk, zijn lichaam vertoonde geen duidelijke tekenen van geweld.


Maar, de familie van González vertelde lokale media, dat een georganiseerde misdaadbende de natuurbeschermer had bedreigd, volgens de BBC. Zijn familieleden zeiden ook dat ze telefoontjes ontvingen van mensen die beweerden hem te hebben ontvoerd en losgeld eisen, volgens de Washington Post.

González werd voor het laatst gezien tijdens een bijeenkomst in het dorp El Soldado op de middag van 13 januari, en familieleden meldden zijn verdwijning de volgende dag, meldde de BBC. Meer dan 200 vrijwilligers hielpen bij het zoeken naar González - en politiediensten in Ocampo en het naburige Angangueo werden vorige week vastgehouden voor ondervraging.

González opende zijn heiligdom Santuario El Rosario in november, een poging om illegale houtkap in het gebied te stoppen - een belangrijk leefgebied voor monarchvlinders,

In een Twitter-video die kort voor zijn verdwijning werd gepubliceerd, wordt González omringd door een wolk van vlinders getoond, terwijl hij mensen aanmoedigt om het heiligdom te bezoeken.


De Mexicaanse regering heeft houtkap in de regio verboden, waardoor de vlinders tot bloei konden komen - maar het verbod heeft spanningen tussen lokale houthakkers en natuurbeschermers aangewakkerd. 'Het is een gevecht geweest om het te handhaven', vertelde González vorige maand aan de Washington Post. 'En het is niet gemakkelijk geweest.'
(Suriname Mirror/Mexico News Daily/New York Post/El Universal/Twitter/CNN Español/)

Van Dijk-Silos, voorzitster Onafhankelijk Kiesbureau: 'Kosten verkiezingen lopen absurd hoog op'

'Ik vraag mij af waar al dat geld voor nodig is'

'Ik verwacht wel dat de minister van Financiën zal ingrijpen, gezien het onrealistische bedrag'


Er wordt teveel geld uitgegeven aan de algemene verkiezingen in Suriname. 'Een kiezer in landen als de Verenigde Staten kost slechts 6 tot 7 Amerikaanse dollar. Hier in Suriname lopen de kosten absurd hoog op tot ruim 50 Amerikaanse dollar per kiezer. Dat is nergens voor nodig', zegt Jennifer van Dijk-Silos, voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) vandaag, vrijdag 31 januari 2020, in de Ware Tijd. 

Zij was inleidster tijdens een paneldiscussie woensdagavond over het verband tussen corruptie en de financiering van politieke partijen, georganiseerde door de buitenparlementaire partij DA'91. 'Ik vraag mij af waar al dat geld voor nodig is', vraagt zij zich af.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zei eerder, dat hij de kosten voor de verkiezingen van 2020 schat op ongeveer Srd 160 miljoen - een recordbedrag. Dat is praktisch een verdubbeling van de begroting voor de verkiezingen van 2015. 'Ons budget (voor het OKB) voor de verkiezingen is Srd 6 miljoen. Ook de begroting van 2015, Srd 80 miljoen, was veel te hoog', zegt de OKB-voorzitster.

Van Dijk-Silos zegt, dat het ministerie zou moeten verklaren waar dat het recordbedrag van 160 miljoen allemaal naartoe moet gaan. Minister Noersalim zei, dat er bijna 7.000 mensen landelijk worden ingezet bij onder meer de stembureaus. De kosten voor deze krachten komen voor rekening van Binnenlandse Zaken.

De OKB-voorzitster zegt dat zij niet in de positie is om iets te doen tegen het hoge budget. Zij kan hooguit kritische kanttekeningen plaatsen. Zij verwacht wel dat de minister van Financiën 'zal ingrijpen', gezien het onrealistische bedrag. De regering heeft voor 2020 een recordbegroting geprojecteerd van bijna Srd 15 miljard, inclusief de verkiezingsbegroting. De begroting is nog niet behandeld en goedgekeurd door het parlement, maar wordt in elk geval als 'onverantwoordelijk hoog' bestempeld door lokale en buitenlandse financiële deskundigen.

Kustwacht Caribisch Gebied succesvol in hinderen cocaïne-boten

(Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)
Verdachte drugsboten zodanig verstoord, dat bemanning drugs overboord gooit

Na overboord gooien coke vluchtten drugsboten richting territoriale wateren van Venezuela


Afgelopen week heeft de Kustwacht Caribisch Gebied in korte tijd meerdere succesvolle disrupts uitgevoerd. Bij een disrupt worden verdachte drugsboten zodanig verstoord, dat de bemanning de balen met drugs overboord gooit. In de afgelopen dagen heeft de Kustwacht vier verschillende drugsboten afgeschrikt, aldus de Kustwacht vandaag, vrijdag 31 januari 2020.

Na het overboord gooien van de contrabande vluchtten de drugsboten richting de territoriale wateren van Venezuela.

De disrupts zijn door de vliegeenheden van de Kustwacht en van het stationsschip Zr.Ms. Groningen, dat nu voor de Kustwacht vaart, uitgevoerd.

Ondanks zoektochten zijn de pakketten in geen van de gevallen teruggevonden en vermoedelijk afgezonken. De disrupts worden door de Kustwacht als succesvol aangemerkt, omdat de contrabande niet is aangekomen op bestemming en het een fors financieel verlies (vaak vele honderdduizenden dollars) betekent voor de criminele organisaties die zich hiermee bezighouden.

Colombiaanse toeristen in On Vacation Hotel op Curaçao verbolgen over service hotel

Ook personeel On Vacation Hotel ontevreden: nog geen salaris uitbetaald


De spanning onder de toeristen die bij het On Vacation Hotel naast het World Trade Center te Piscadera verblijven, liep gisteren verder op. De met name Colombiaanse toeristen filmden de gebeurtenissen bij het hotel en deden een beroep op Colombiaanse media kennis te nemen van de situatie die zij op Curaçao ervaren. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 31 januari 2020.

De toeristen hebben maanden eerder een all inclusive pakket gekocht, maar hebben sinds aankomst bij het hotel geen eten gekregen. 'We hebben betaald en dus hebben we er recht op', zo zei een boze toerist tegenover TV Direct. 'We hebben inmiddels begrepen dat het personeel niet is uitbetaald. Dat is niet eerlijk, en wij zijn hier nu ook de dupe van.' 

Gisteren werd duidelijk, dat het personeel nog geen salaris heeft gekregen en daarom het werk heeft neergelegd. 

Kenneth Valpoort van vakbond Horecaf liet weten, dat hij de directie van het hotel van tevoren heeft gewaarschuwd dat dit de gevolgen zullen zijn, namelijk dat het personeel het werk neer zou leggen. 'Ik heb ook ruim een week geleden contact gehad met Hugo Clarinda en Hensley Koeiman (respectievelijk waarnemend directeur CTB en minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn), maar er is niets gebeurd. En nu zitten we met de gebakken peren', aldus Valpoort. 

Een personeelslid verklaarde dat de werknemers al vijf maanden moeilijkheden ervaren bij het krijgen van hun salaris aan het einde van de maand. 'Het einde van de maand komt en gaat en we krijgen niet uitbetaald. Soms op de 12e of de 13e van de volgende maand ook nog steeds niet.' Daarom werd het werk neergelegd.

Tarieven van Curaçao Port Services (CPS) zijn niet verhoogd

‘Administratieve fout al gecorrigeerd'


De tarieven van Curaçao Port Services (CPS) zijn niet verhoogd. Dat het op Bonaire gevestigde zeevrachtbedrijf Don Andres nv over de maand januari 2020 te veel in rekening is gebracht, werd veroorzaakt door een administratieve fout, maar vooral door niet correct handelen van het bedrijf zelf. Dat zegt CPS-directeur Fernando da Costa Gomez vandaag, vrijdag 31 januari 2020 in het AntilliaansDagblad

Op Bonaire is de afgelopen dagen commotie ontstaan nadat directeur Eugenio de Jongh van Don Andres liet weten verrast te zijn door ‘een enorme verhoging van de stuwadoorstarieven van CPS’.

De Jongh protesteert in een brief van 29 januari aan CPS tegen de extra kosten die onaangekondigd in rekening worden gebracht. De factuur over januari zou daarom 10.000 gulden hoger zijn dan gebruikelijk. Da Costa Gomez zegt dat er geen sprake is van een tariefsverhoging, maar dat het gaat om een administratieve fout die inmiddels is hersteld.

'De berekening klopte niet, maar we hebben dat direct gecorrigeerd met creditnota’s.' Het bedrijf is bovendien zelf de oorzaak van het hele probleem, stelt de CPS-directeur.

'Wij brengen voor Bonaire-containers 34,50 dollar in rekening. Zo subsidiëren wij het eiland als bedrijf al dertig jaar. Dat tarief is nooit gewijzigd. Don Andres vervoert sinds kort vracht uit de Dominicaanse Republiek en heeft die containers onterecht binnen de Bonaire-lading, dus onder het gesubsidieerde tarief, binnen willen brengen. Men probeerde het systeem te omzeilen. In ons administratiesysteem is er iets misgegaan toen we dat wilden herstellen. De totale rekening van januari is ingevoerd met het buitenlandtarief voor de Dominicaanse Republiek.'

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth, Curaçao: 'Geen reden voor paniek inzake coronavirus''

(Bron screenshot: YouTube)
'We bagatelliseren het probleem niet'


Nu het coronavirus zich verder verspreidt vanuit China, blijkt het minder dodelijk dan vlak na de uitbraak leek. Net zoals bij elke griep zijn vooral mensen met een slecht afweersysteem kwetsbaar. 'Er is absoluut geen reden voor paniek', benadrukte epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gistermiddag tijdens een persconferentie, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 31 januari 2020. 

'We bagatelliseren het probleem niet. Het is een nieuw virus dat zich snel verspreid en er is nog weinig bekend over bijvoorbeeld de incubatietijd, de periode tussen besmetting en ziekteverschijnselen, dus we moeten goed voorbereid zijn.'


Want de vraag is niet óf zich een eerste geval zal voordoen op Curaçao, maar wanneer. 'De wereld is klein. We reizen en mensen uit andere landen dragen het virus met zich mee. Dat is niet te voorkomen.'

Volgens Gerstenbluth zijn er op dit moment wereldwijd meer dan 8.000 bevestigde gevallen van besmetting met het nieuwe type coronavirus. Enkele dagen geleden waren dat er nog 2.000, maar het aantal doden is onveranderd 171. Het aantal werkelijke besmettingen zal nog veel meer zijn dan het bevestigde aantal van 8.000.

Gerstenbluth: 'Dit is het topje van de ijsberg. Het aantal gevallen neemt exponentieel toe, maar het aantal doden niet. Elke dode is er een te veel, maar de cijfers laten zien dat de meeste mensen niet ernstig ziek worden. Waarschijnlijk zal de kans op overlijden vergelijkbaar zijn met de meeste griepvirussen. We moeten dus rustig blijven.'

Ondertussen worden alle zeilen bijgezet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, op het moment dat zich een besmettingsgeval aandient.

Gajadien (VHP): 'Verklaring Bankiers Vereniging nog geen geruststelling naar samenleving toe'

'De SBV kan ook laksheid verweten worden'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vrijdag 31 januari 2020 op Starnieuws, dat de verklaring door de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) uitgegeven nog geen geruststelling is naar de samenleving toe. Hij vindt dat de SBV ook laksheid verweten kan worden. Destijds zijn er voorwaarden vastgelegd om het beheer gezamenlijk te voeren. Gajadien zag de SBV niet aan de bel trekken, daar er geen uitvoering gegeven werd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de afspraken. 

Nu blijkt dat US$ 100 miljoen van burgers is gestolen door de CBvS en de regering. De geruststelling moet komen van de twee monetaire autoriteiten waarbij duidelijkheid moet komen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke stappen ondernomen zullen worden tegen deze personen die zich schuldig hebben gemaakt.

'De CBvS moet duidelijkheid geven over wat zich afgespeeld heeft bij de verschillende valuta interventies, de juiste stand van de netto monetaire reserve en welke verschuivingen er binnen de bank zijn. Wie zijn ontslagen en wie zijn buiten functie gesteld? Tevens zal duidelijkheid moeten worden verschaft over de monetaire financieringen, waarbij gebouwen en percelen zijn gekocht. Aan de andere kant moeten de minister en de regering duidelijkheid brengen welke concrete afspraken gemaakt zijn met de banken en de CBvS. Welke stappen er ondernomen zullen worden rond het wisselkoersregiem nu de buitenkoers boven de Srd 9 voor US$ 1 is geschoten. Duidelijkheid over de aflossing van de leningen en de financiering van de staatsbegroting is nu dringend vereist. '

Gajadien stelt,dat CBvS niet meer belast moet zijn met medebeheer van de kasreserve. Deze moet terug naar de banken. Bovendien moet het geld onmiddellijk teruggestort worden. Een regeling om maandelijks af te lossen, is niet acceptabel. Het gaat om geld van burgers en niet van de banken, benadrukt Gajadien.

Hij merkt op dat er sinds 2016 een depositobeschermingssysteem moest komen om tegoeden van burgers veilig te stellen als er iets zou gebeuren. Dit is niet uitgevoerd. Gajadien ziet dit schandaal nu naar buiten komen, maar deze werkwijze werd ook in 2015 toegepast.

Recentelijk heeft beoordelaar Fitch Ratings zeer kritisch de dataverschaffing van de CBvS onder de loep genomen, waarbij duidelijk is aangegeven dat geen volledige informatie werd verschaft. Nu blijken de zaken daadwerkelijk te kloppen, terwijl de regering beweerde dat Fitch niet correct bezig is geweest.

NPS eist per direct dat alle verantwoordelijken consequenties verbinden aan hun wandaden'

Rusland (NPS): 'Zoveelste keer is bewezen dat regering niet te vertrouwen is'


De NPS eist per direct, dat niet alleen gewezen governor Robert van Trikt, maar ook alle andere verantwoordelijken consequenties verbinden aan hun wandaden. Verder wil de NPS een grondig onderzoek naar de omvang van de benadeling van de rekeninghouders, aldus vandaag, vrijdag 31 januari  2020, Starnieuws. 

Nu is bekendgemaakt, dat US$ 100 miljoen gebruikt is van de kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om tegoeden van burgers, benadrukt NPS-voorzitter Gregory Rusland. Hij vraagt openheid van de regering of ook termijndeposito van particuliere banken is gebruikt.

'De zoveelste keer is bewezen dat de regering niet te vertrouwen is, vooral ook niet met het beheer van onze financiën. Wij hebben keer op keer erop gewezen dat het huidige beleid ons in de grootste problemen zal brengen. Wij hebben gewaarschuwd toen werd besloten de kasreserve onder het beheer te brengen van de CBvS, omdat wij intussen weten dat men in staat is tegen alle beloften en afspraken in, tegoeden die niet aan hen toebehoren op te nemen en te doen verdwijnen. Nu blijkt dat US$100 miljoen van de burgers is weggemaakt. Het bewijs is duidelijk, dat als het hen uitkomt, ze niets te maken hebben om tot het uiterste te gaan om hun belangen veilig te stellen ten koste van het volk.'

'De regering heeft ongeveer een jaar geleden besloten de leiding van de bank, onder wie Glenn Gersie, te vervangen omdat die niet mee wilde meewerken aan nadelige maatregelen voor ons land. Nu zitten wij met de gebakken peren en moet nagegaan worden hoe wij de grote verliezen zullen opvangen. Wij kunnen dit niet accepteren. In de Assemblee hebben wij de afgelopen week reeds aangegeven, dat governor Robert van Trikt niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor de wandaden gepleegd binnen onze moederbank. Er is toegestaan door de direct verantwoordelijken en toezichthouders dat dit kon gebeuren. Het volk moet begrijpen dat met de huidige leiding bij de bank en in het land wij hele grote risico's lopen en dat wij er erg benadeeld vanaf zullen komen.'

De voorzitter van de NPS vindt dat de kasreserve niet meer onder beheer moet vallen van de CBvS. Dit is belangrijk om het vertrouwen te herstellen. Rusland roept de commerciële banken op naar behoren hun verantwoordelijkheden uit te voeren en zich niet meer laten misleiden. 'De vinger moet aan de pols gehouden worden en er dient tijdig aan de bel te worden getrokken als zaken misgaan.'

De NPS-voorzitter benadrukt, dat het hier gaat om geld van het publiek 'en daar mogen geen grappen mee gemaakt worden, want de gehele economie kan worden ontwricht als er niet onmiddellijk daadkrachtig wordt opgetreden'. Advertenties

'Dit kan nooit gebeurd zijn door toenmalig governor Robert van Trikt alleen'

'Als geld van burgers niet veilig is bij CBvS dan wordt voor het ergste gevreesd'


De vakbond bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is geschokt, dat US$ 100.000.000 aan spaartegoeden van burgers is gebruikt, zonder dat de banken hiervan op de hoogte waren. 

Vakbondsleider Robby Berenstein zegt vandaag, vrijdag 31 januari 2020, op Starnieuws, dat hier sprake is van fraude en diefstal.
'Dit kan nooit gebeurd zijn door de toenmalige governor Robert van Trikt alleen. Deze zaak moet grondig worden uitgezocht en de schuldigen moeten worden gestraft. Het vertrouwen in de bank en de regering zijn ernstig geschaad', stelt Berenstein.

De vakbondsleider zegt dat opheldering zal worden gevraagd. Hij heeft vernomen dat naast de US$ 100 miljoen aan kasreserve ook tientallen miljoenen aan termijndeposito die bij de CBvS was van particuliere banken zijn gebruikt voor valuta-interventies en betalingen van schulden. 'Als het geld van burgers niet veilig is bij de CBvS dan wordt voor het ergste gevreesd', stelt Berenstein.

Hij vindt dat president Desi Bouterse en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zo snel mogelijk uitleg moeten geven.

Berenstein merkt op dat er enorme ongerustheid is in de samenleving. Personeel bij de banken weten niet wat ze in de ochtend aan klanten moeten zeggen. 'De situatie is van dien aard, dat alles er aan gedaan moet worden om het vertrouwen terug te krijgen. Een verklaring van de banken alleen is niet voldoende. Immers, het geld is weggemaakt door monetaire autoriteiten', benadrukt de vakbondsleider.

'Deze kwestie moet niet met de mantel der liefde worden bedekt, want op die manier komt het vertrouwen niet terug. Mensen die hier medeverantwoordelijk voor zijn, moeten ook de consequenties van dragen', meent Berenstein.

Er moeten harde garanties komen over hoe zo een situatie wordt voorkomen. De vakbondsleider merkt op dat waarvoor gewaarschuwd was, is gebeurd. Toen heeft men alle kritiek weggewuifd, brengt hij in herinnering. Er zijn strafbare handelingen gepleegd waartegen volgens hem opgetreden moet worden.

VHP: 'Regering heeft haar geloofwaardigheid volledig verloren en dient op te stappen'

Partij eist onmiddellijk opheldering over de verdwenen US$ 100 miljoen kasreserve bij CBvS

- 'Het inhoudelijke als politieke toezicht op de CBvS heeft in elk opzicht gefaald'
- 'Gezien de ernst van de zaak verwacht de VHP dat de president dit keer persoonlijk de Assemblee uitleg verschaft'


De VHP stelt, dat de regering door ernstige misleiding van De Nationale Assemblee en volk haar geloofwaardigheid volledig heeft verloren en dient op te stappen. De partij eist onmiddellijk opheldering over de verdwenen US$ 100 miljoen kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Deze gelden zijn van particulieren en waren bij de CBvS ondergebracht, met keiharde garanties dat die ze veilig zou beheren. De VHP is geschokt, dat de CBvS dit vertrouwen zo ernstig heeft geschonden. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 31 januari 2020.

Uit de gisteravond uitgebrachte verklaring van de Surinaamse Bankiersvereniging blijkt, dat de banken maandenlang zijn misleid en verkeerd geïnformeerd. De VHP zal daarom in De Nationale Assemblee vragen stellen aan president Desi Bouterse en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad hoe dit onder hun verantwoordelijkheid heeft kunnen gebeuren.

Kernvragen die de VHP heeft zijn:

1. Is het juist dat (een deel) van de kasreserves door de regering en de CBvS zijn besteed voor de aflossing van de schulden in het buitenland en voor koersinterventie(s)? 
2. Hoe gaan de commerciële banken worden terug betaald, zodat hun klanten worden gevrijwaard van het wanbeleid van de CBvS? 

Voor de VHP is het duidelijk, dat zowel het inhoudelijke als politieke toezicht op de CBvS in elke opzicht heeft gefaald. In feite zijn de rekeninghouders van de banken voor US$ 100 miljoen ‘bestolen’. Door op deze wijze te ‘spelen’ met het geld van burgers hebben de CBvS en hun toezichthouders elke geloofwaardigheid verloren en kunnen zij niet meer worden vertrouwd. Hierdoor zijn de door de Bankiersvereniging beschreven afspraken met de CBvS volstrekt ongeloofwaardig.

'Wat zijn afspraken met de huidige toezichthouders, de minister van Financiën en de President nog waard, als men vorige harde afspraken stiekem heeft genegeerd? Daarnaast blijkt dat de regering de verdwenen 100 miljoen USD in tranches wil terugstorten, een extra onzekerheid, gezien het ‘track-record’ van financieel wanbeheer van deze regering. Gezien de ernst van de zaak verwacht de VHP dat de president dit keer persoonlijk De Nationale Assemblee uitleg verschaft en welke consequenties hij trekt ten aanzien van alle bij deze zaak betrokken verantwoordelijke personen en organen.'

'Dit is een nationale kwestie en raakt het vertrouwen in ons financieel systeem op het hoogste niveau. De VHP ziet deze kwestie als het zoveelste bewijs, dat de regering op een desperate wijze geld aan het lenen is en gaten dicht met oneigenlijke middelen. Ze schroomt daarbij niet valse informatie te verschaffen. Het patroon van manipulatie en corruptie past in eerder door de VHP aangekaarte financiële kwesties die hebben gespeeld bij onder andere de Naschoolse Opvang, Carifesta, de Surinaamse Postspaarbank en naar verluidt binnenkort ook bij het SZF. Hier moet een einde aan komen en de regering en toezichthouders moeten de eer aan zichzelf houden en opstappen.'

Banken woedend op oud-governor CBvS Robert van Trikt

'CBvS heeft US$ 100 miljoen kasreserve (tegoeden van burgers) gebruikt zonder dat Bankiers Vereniging het wist'

'Banken zijn kennelijk maandenlang misleid door met name de gewezen governor met onjuiste en onvolledige informatie'


De handelsbanken zijn woedend op Robert van Trikt, de ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zij zijn zaterdag door de minister van Financiën en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht, dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet zijn nagekomen. 

De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun ongenoegen geuit dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen governor met onjuiste en onvolledige informatie. Zo stelt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) in onderstaand donderdagavond 30 januari 2020 uitgegeven persbericht.

De Centrale Bank van Suriname heeft US$ 100 miljoen van de kasreserve (tegoeden van burgers) gebruikt zonder dat de Surinaamse Bankiers Vereniging het wist. De banken zijn zeer verontwaardigd over dat ze maandenlang zijn misleid. Na dagen vergaderen is uiteindelijk een verklaring uitgegeven over de ruis rond de kasreserve:

'Op zaterdag 25 januari 2020 is de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) in een gesprek met de President van de Republiek Suriname, de Minister van Financiën, de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet zijn nagekomen. De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun misnoegen geuit dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen Governor met onjuiste en onvolledige informatie. 

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de SBV wederom aan de CBvS gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valuta reserves van de Centrale Bank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve. Dit is in uitvoerige werkvergaderingen vanaf zondag 26 januari dan ook geschied. 

De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd. 

Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve middelen veilig te stellen. Ook zijn er maatregelen door de SBV afgedwongen om het tekort op te vangen waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid is gesteld. 

Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de CBvS en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn. De CBvS zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV. De uitvoering van de “investment policy” waarin de regels zijn beschreven voor het beheer van de kasreservemiddelen zal binnen 2 weken volledig afgerond zijn. 

De SBV heeft aan de autoriteiten duidelijk gemaakt, dat de SBV terstond het publiek zal informeren indien er door de autoriteiten geen of onvoldoende medewerking wordt verleend om de investment policy uit te voeren binnen de gestelde tijdlijnen. 

Eveneens onderzoekt de SBV met haar juridisch adviseurs om rechtsmaatregelen te treffen tegen de hoofdverantwoordelijke zoals het doen van aangifte of het starten van een rechtszaak als verdere maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen. 

De SBV heeft wederom haar bezorgdheid geuit over de stijging van de wisselkoers welke een direct gevolg is van het gapend begrotingstekort waarbij de uitgaven twee keer zo hoog zijn als de inkomsten en de onhoudbare wijze waarop deze wordt gefinancierd. De autoriteiten werden er derhalve op gewezen dat sterke verlaging van de overheidsuitgaven noodzakelijk is voor het stabiliseren van de wisselkoers. 

De SBV geeft de samenleving de verzekering dat zij erop zal blijven toezien dat de aan de banken toevertrouwde middelen veilig worden beheerd en dat alle banken aan haar verplichtingen kunnen voldoen. 

De SBV vertrouwt erop met deze verklaring haar deposanten en de samenleving adequaat te hebben geïnformeerd. 

Surinaamse Bankiersvereniging, 
Het bestuur 
30 januari 2020'