donderdag 11 juli 2019

Leden Vereniging van Medici in Suriname gaan op 15 juli in actie


VMS heeft geen vertrouwen meer in de leiding van SZF


De ledenvergadering van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft verschillende besluiten genomen die te maken hebben met de relatie met het Staatsziekenfonds, SZF. De besluiten van de ledenvergadering gaan per 15 juli in. De huisartsen zullen de dienstverlening aan SZF-verzekerden beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11.00 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen, zo schrijft Starnieuws donderdagmiddag 11 juli 2019.

De specialisten zullen eveneens op maandag 15 juli om 11.00 uur in beraad gaan (voor zover de werkzaamheden dat toelaten). Ook de administratie over garantiebrieven van SZF is gewijzigd.

De VMS heeft geen vertrouwen meer in de leiding van SZF.

In De Nationale Assemblee is de op handen zijnde actie van de VMS vandaag aangekaart door Asiskumar Gajadien (VHP). Minister Antoine Elias van Volksgezondheid antwoordde, dat aan de VMS was voorgesteld enkele maanden geleden om contracten te tekenen met de ziekenhuizen in plaats van met hey SZF. De VMS was het hier niet mee eens en vroeg tijdens een onderhoud met de presidentiële adviseurs om de brief terug te draaien. Dit is ook gebeurd.

Elias zegt dat er nog steeds overleg is met de VMS. Hij zal voorstellen aan de VMS om toch in zee te gaan met de ziekenhuisdirecties in plaats van SZF.

Tekst communiqué van de VMS: 

'De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Medici in Suriname (de VMS) heeft op 10 juli 2019 bijeen: 

Overwogen dat:

* zij na haar ALV van 25 maart jl., waarbij ernstige bezorgdheid is geuit over de ernstig verontrustende negatieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg in ons land, waarvan patiënten de dupe zijn en nog verder worden, jammer genoeg weinig tot geen verandering heeft gemerkt en dat de vooruitzichten op het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg ronduit slecht zijn; 

* de tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten nog steeds niet tot een duurzaam aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht; 

* schaarse geldelijke middelen worden aangewend voor zaken die de lopende en urgente medische zorg niet ten goede komen, zoals de aankoop van het Zorghotel, de bouw van ziekenhuizen en het aantrekken van o.a. Cubaanse artsen, zonder dat er vooraf een gedegen studie met alle actoren is verricht naar de noodzaak hiervan; 

* de VMS, de Surinaamse huisartsen en medisch specialisten, of zij nu lid zijn van de VMS of niet, worden geweerd en zelfs publiekelijk in de media door overheidsinstanties, waaronder m.n. het SZF, gecriminaliseerd;

* de door het zorgcollectief aangedragen en gedegen overwogen oplossingen stelselmatig worden genegeerd;

* het SZF nog steeds moedwillig geen uitvoering geeft aan de door partijen (zowel SZF als VMS) getekende overeenkomst van maart 2018 (bij partijen bekend als “Het Résumé”) om een deel van de problematiek op te lossen; 

* het SZF volhardt in het eenzijdig toepassen van absurde regels, waardoor inhoudingen onterecht worden gedaan en zorgverleners, waaronder ook ziekenhuizen, in een financiële impasse geraken en sluiting en wegvallen van de noodzakelijke zorgverlening dreigt; 

* transparantie van de financiële administratie en van betalingen bij het SFZ (waarop geen wettelijk toezicht wordt uitgeoefend en waarvan jaarrekeningen al jarenlang niet meer verschijnen) absoluut ontbreekt, maar waarbij bij toevallige controles blijkt, dat afrekeningen niet conform afspraak en goed fatsoen gaan; 

* ook door andere overheidsinstanties opgemerkt is dat de financiële geldstromen bij het SZF onduidelijk zijn en discrepanties vertonen; 

* tot nu toe, ondanks de vele gesprekken en toezeggingen door het SZF, de Minister van Volksgezondheid c.q. de Regering, er niets concreets is nagekomen met betrekking tot de oplossingsgericht gemaakte afspraken; 

* het SZF geen gesprekspartner meer van de VMS is, een rol welke vanwege alle perikelen met het SZF is overgenomen door de Minister van Volksgezondheid zelf;

*  verreweg de meeste problemen hun oorsprong bij het SZF vinden, waarbij uit de media is vernomen dat met een aanstaande verandering in regelgeving dit SZF nog meer verantwoordelijkheid zal krijgen en de chaos daarom niet meer te overzien zal zijn, 

Besloten dat: 

In een weloverwogen poging het tij te keren, zij alvast ertoe over gaat haar leden te adviseren de administratieve relatie met het SZF te herzien en wel als volgt: Aangezien een SZF “garantiebrief” in de praktijk niet vertegenwoordigt en dekt, waarvoor die zou moeten staan en SZF verwijsbrieven, recepten, laboratorium aanvragen en overige dat ook niet meer doen, deze zogenaamde garantiebrieven niet meer te gebruiken ingaande maandag 15 juli 2019. Hiervoor in de plaats de gebruikelijke particuliere documenten zullen worden gebruikt. Het staat de patiënt vrij, deze documenten door de medische dienst van het SZF te laten overschrijven/te garanderen. 

De huisartsen op maandag 15 juli 2019 de dienstverlening aan SZF-verzekerden zullen beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen. De specialisten eveneens op maandag 15 juli a.s. om 11.00 uur in beraad zullen gaan (voor zover de werkzaamheden dat toelaten). 

Aan alle patiënten duidelijk uitleg en instructies zullen worden gegeven. 

Ten overvloede benadrukt wordt door de leden, dat elke patiënt zal worden behandeld op de manier zoals het hoort. 

Ten slotte nu de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van haar medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding, dan ook -in het belang van met name de SZFverzekerden- dringend geadviseerd wordt deze leiding terstond te vervangen. 

De VMS hoopt van harte, dat dit werkelijk er toe zal leiden, dat het tij ten positieve keert. Het belang van de Surinaamse patiënt is ons allen heilig! N.B. 

De VMS zal wekelijks aan de hand van de ontwikkelingen de situatie evalueren en zo nodig bijstellen.

VMS, 
Paramaribo, 10 juli 2019'

Santokhi installeert District- en Ressort Campagneteams VHP in Commewijne

(Bron foto: VHP)
'U geeft mij hoop op 3 zetels waardoor onze target van 2 zetels zal worden overschreden'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft gisteravond te Tamanredjo de campagnestructuren van Commewijne geïnstalleerd. Naast het District Campagneteam bestaande uit afgevaardigden uit de verschillende ressorten zijn er voor de ressorten Alkmaar, Bakkie Laarwijk, Meerzorg, Tamanredjo en Nieuw Amsterdam Ressort Campagneteams geïnstalleerd waarbij het ressort Meerzorg, inclusief Laarwijk, met meer dan 125 campagnetrekkers vertegenwoordigd was, zo bericht de partij vandaag, donderdag 11 juli 2019.

De ressortmanagers beloofden bij hun installatie, dat dit ressort in haar eentje een zetel binnen brengt voor de partij. Santokhi memoreerde in zijn felicitatieboodschap de recente jongerenmeetings die door de zogenoemde jongeren stootgroep onder leiding van Preshand Baldew en Mark Lall zijn georganiseerd met overweldigende resultaten.

'Wij geven met onze Meet The People Campagne activiteiten in heel Suriname hoop op een betere toekomst voor elke Surinamer. Wel, wat ik in de afgelopen twee maanden in Commewijne heb meegemaakt en wat ik vandaag hier zie, geeft u mij hoop op 3 zetels waardoor onze target van 2 zetels zal worden overschreden.'

Santokhi zegt enorm verheugd te zijn, dat Commewijne in haar campagneteams ervoor heeft gezorgd dat de teams een weerspiegeling zijn van de samenleving in dit district. Er is een juiste balans gevonden tussen de etnische groepen, vrouwen, mannen, jongeren, 'first voters' en ouderen.

Het District Campagneteam staat onder leiding van Dhiradj Soekhai die tevens hoofdbestuurslid is en de arts Roy Mohan. Het District Campagneteam en de Ressort Campagneteams bestaan uit in totaal 238 personen die ervoor moeten zorgen, dat het doel voor de verkiezing van 25 mei 2020, te weten 3 zetels in Commewijne, voor de VHP wordt gehaald.

'De motivatie en inspiratie zit erin en wij gaan nog harder werken om die 3 zetels binnen te halen.'

Bonden in actie bij douane, St. Vincentius Ziekenhuis en Telesur

Staking bij douane protest tegen vervanging hoofd van de douanerecherche en subhoofd

Bonden bij St. Vincentius Ziekenhuis en Telesur willen goede afronding CAO-onderhandelingen


Leden van de douanebond zijn in beraad ofwel in actie en verrichten geen werkzaamheden. Inklaringen, verzendingen en postpakketten worden niet afgehandeld. De ledenvergadering heeft stelling genomen tegen het besluit van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om het hoofd van de douanerecherche en subhoofd per direct te vervangen bij de douane, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 11 juli 2019.

Er is een onderzoek gaande tegen de ambtenaren naar eventuele malversaties. De bond wil weten waarom tegen de ambtenaren drastische maatregelen worden genomen. De bond vindt dat de ambtenaren hun werk op de afdeling kunnen voortzetten totdat het onderzoek is afgerond, anders worden zij nodeloos gecriminaliseerd.

De bond is het ook niet eens met de adjunct-inspecteur die de leiding moet krijgen. Dit zou tegen het benoemingsbeleid en het rangenstelsel zijn. Aan de minister is gevraagd om zijn besluiten terug te draaien. Dit in afwachting van de onderzoeksresultaten. De douanebond is voorstander van een onderzoek, dat gedaan wordt door het Openbaar Ministerie. Volgens Starnieuws is de minister niet van plan  terug te komen op het besluit. Het gaat om ernstige malversaties waarvan de douane-kopstukken worden verdacht. Het werk op de haven ligt stil.

De bond bij het St. Vincentius Ziekenhuis is ook in actie. De bond wil afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst 2019. Aangezien dit uitblijft, is besloten om in actie te gaan. Het werk is neergelegd.

De leiding van het ziekenhuis zou de bond tevergeefs hebben gevraagd om het werk niet neer te leggen. Indien er niet gewerkt wordt, worden patiënten gedupeerd, terwijl er ook geen inkomsten zullen zijn. De bond was echter niet tot andere gedachten te brengen. De actie zal met zich meebrengen dat er geen nieuwe patiënten opgenomen zullen kunnen worden.

Hoe de directie de situatie zal opvangen, is nog niet duidelijk. In De Nationale Assemblee heeft onder andere Assembleelid Dew Sharman (VHP) vandaag gewag gemaakt van de actie. Ook bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden er prikacties gevoerd over de afbetaling van salarissen met terugwerkende kracht.

De bond bij Telesur en de directie van het bedrijf hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de collectieve arbeidsovereenkomst. De bond kan zich niet vinden in het aanbod van de directie over de gevraagde salarisverhoging.

Bondsvoorzitter Harvey Panka zegt op Starnieuws dat de bond 15% salarisverhoging heeft gevraagd. Het werk is per direct volledig neergelegd. Panka legt uit, dat de directie 12.5% verhoging wil geven, maar dan vallen twee belangrijke toelagen weg. Een andere optie die gegeven werd, was 10% verhoging met behoud van de toelagen. Dit is niet werkbaar voor de bond. De leden hebben het voorstel van de directie verworpen.

De bond vindt dat er lang genoeg gewacht is op de afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst. Sinds januari zou deze kwestie worden afgerond. Panka merkt op dat het publiek nu wel zal merken dat de bond in actie is.

De bond is vanaf maandag in beraad, maar het werk was niet volledig stilgelegd. Nu hebben alleen de leden bij de veiligheid en de polikliniek dispensatie. De directie heeft intussen de hulp van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname ingeroepen. Partijen moeten morgenavond bij de Bemiddelingsraad verschijnen.

Jongen (14) te Gujaba verliest linkeroog door mishandeling

Slachtoffer ernstig mishandeld door vier jongens (3 van 17 en 1 van 21 jaar)


Een 14-jarige jongen is deze week zijn linkeroog kwijtgeraakt in Gujaba, nadat hij zwaar was mishandeld en ernstig verwond werr met een mes aan zijn oog door vier jongens. 

Waterkant.Net bericht vandaag, donderdag 11 juli 2019, vernomen te hebben, dat het viertal het slachtoffer meer dan vijf keren op verschillende plaatsen heeft verwond met het mes. Daarbij is het slachtoffer geraakt aan zijn linkeroog.

Inmiddels zijn de daders aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om drie 17-jarigen en één 21-jarige.

Het slachtoffer verkeerde in kritieke toestand en is overgevlogen naar Paramaribo voor verdere medische behandeling. Wat de aanleiding is van het voorval is vooralsnog onduidelijk. De gezondheidstoestand van het slachtoffer is ook niet bekend.

De politie van Atjoni heeft de zaak in onderzoek.

Gezochte Haagse huisjesmelker Harry Oemrawsingh opgepakt in Suriname - Man was al sinds 2015 in Suriname

Groot geldbedrag in euro’s bij Oemrawsingh aangetroffen en in beslag genomen

De 65-jarige man moet nog bijna acht jaar gevangenisstraf uitzittenDe gezochte huisjesmelker Harry Oemrawsingh is een dag nadat hij op de nationale opsporingslijst kwam, opgepakt in Suriname, zo meldt de Nederlandse politie vandaag, donderdag 11 juli 2019. Oemrawsingh verbleef in een hotel in de wijk Morgenstond. Morgenstond ligt noordoostelijk van het centrum van Paramaribo aan de Surinamerivier, een wijk met veel dure huizen en onder meer de ambassade van de Verenigde Staten.De 65-jarige Oemrawsingh moet nog bijna acht jaar achter de tralies, maar was sinds zijn veroordeling in 2015 op de vlucht. Hij wordt ervan verdacht honderden slachtoffers te hebben gemaakt in de Haagse huizenhandel en daar miljoenen euro’s aan te hebben verdiend. En daar zou hij nog steeds mee bezig zijn.

De oplichter stond daarom met voor- en achternaam én foto op de nationale opsporingslijst.

Dankzij een goede samenwerking tussen de politie in Nederland, FASTNL en de Surinaamse politie kon Harry O. gisteren aangehouden worden in Suriname. De uitleveringsprocedure wordt zo snel mogelijk opgestart en daarna wordt bekend wanneer Oemrawsingh  naar Nederland komt.

De Surinaamse politie bericht, dat uit onderzoek is komen vast te staan dat deze verdachte in 2015 in Suriname is aangekomen. Er is een groot geldbedrag in euro’s bij Oemrawsingh aangetroffen en in beslag genomen. Inmiddels is door het Bijzonder Onderzoeksteam (BOT) van de Surinaamse politie de uitleveringsprocedure van de verdachte ingezet.

Ontbossing in Colombia verrassend afgenomen in 2018

Milieu-minister Ricardo Lozano: '197.000 Hectare bos verdwenen in 2018, tegen 222.000 in 2017'Ontbossingsniveaus in Colombia namen verrassend genoeg in 2018 af voor het eerst sinds de vredesovereenkomst van 2016 met FARC-guerrilla's (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) die een piek teweegbrachten. Volgens milieuminister Ricardo Lozano is 197.000 hectare bos verdwenen in 2018. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2017, toen Colombia bijna 220.000 hectare bos verloor. 


De aankondiging kwam als een verrassing, omdat dezelfde minister in december vorig jaar zei, dat zijn ministerie een toename van 48% in ontbossing had geregistreerd. Maar, volgens het IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), het meteorologisch instituut dat sinds 2012 bezig is met het meten van ontbossing, waren eerdere beweringen van de minister onjuist.


De preventie van ontbossing is het moeilijkst gebleken in het Amazonegebied, waar de FARC gezag had, de economische ontwikkeling vertraagde en strikte milieunormen oplegde, verordeningen tot een staakt-het-vuren in 2016 dat leidde tot hun demobilisatie en ontwapening een jaar later. De staat heeft grote moeite gehad om de controle over te nemen in het voormalige guerrillagebied, wat leidde tot een grote piek in milieumisdrijven, waaronder ontbossing.


Meer dan 70% van de ontbossing vond dit jaar plaats in het Amazonegebied vergeleken met 65% vorig jaar. In totaal verloor het Amazonewoud in Colombia meer dan 138.000 hectare in 2018, oftewel 534 vierkante kilometer regenwoud.

De regio registreerde een afname van de ontbossing met 4,1% ten opzichte van 2017. De oostelijke vlaktes, een van de belangrijkste veefokkerijregio's in Colombia, zagen de ontbossingspiek met 21,3%. De Pacific regio zag de ontbossing dalen met een spectaculaire 44% van 13.474 naar 7.454 hectare.


Lozano was bijna sneller om de verrassingsdaling in ontbossingsniveaus aan zichzelf toe te schrijven, dan dat hij de regering van de voormalige president Juan Manuel Santos de schuld gaf voor de toename, zo zei hij in december. De waarheid is, dat de meeste ontbossing meestal gebeurt in februari en maart, wanneer het droge seizoen het mogelijk maakt dat veehouders het bos platbranden om hun territorium uit te breiden. De regering van president Ivan Duque was toen nog niet in functie. Duque is zelfs bekritiseerd, omdat hij weigerde zich in te zetten voor het verlagen van de ontbossingsniveaus.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

'Conceptovereenkomsten met Alcoa/Suralco zijn zijn heel nadelig voor Suriname'

'Suriname had een veel betere deal eruit kunnen slepen, maar dat kan alsnog'

'Bij de onderhandelingen moet Suriname het principiële uitgangspunt hanteren, dat Alcoa/Suralco wanprestatie heeft geleverd'


De conceptovereenkomsten die door de presidentiële onderhandelingscommissie met Alcoa/Suralco zijn gesloten zijn 'heel nadelig' voor Suriname, omdat de commissie verkeerde uitgangspunten heeft gehanteerd tijdens de onderhandelingen, beweert energiedeskundige Viren Ajodhia. 'Suriname had een veel betere deal eruit kunnen slepen. Dat is helaas niet gebeurd, Maar, dat kan alsnog', zei Ajodhia dinsdagavond in het Lalla Rookhgebouw tijdens een discussie van Kenniskring over de Alcoa-deal, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 11 juli 2019.

Onder de aanwezigen waren ook hoofdonderhandelaar Dilip Sardjoe en commissielid Marc Waaldijk.

Ajodhia wees erop, dat de Brokopondo-overeenkomst hoofdzakelijk bedoeld was ter ondersteuning van het Brokopondoplan, dat gericht was op ontwikkeling en benutting van Surinames hydro-potentieel. 'Het doel was niet om zomaar een dam te bouwen.'

Hij constateert verschillen in de arbitrageregelingen in de Brokopondo-overeenkomst en de conceptovereenkomsten. In de Brokopondo-overeenkomst zou arbitrage op basis van redelijkheid en billijkheid plaatsvinden, in de conceptovereenkomst zal dat op basis van recht gebeuren. Arbitrage naar redelijkheid en billijkheid is volgens Ajodhia 'vele malen voordeliger voor een relatief zwakkere partij als Suriname'.

Hij vindt het fout, dat de onderhandelingscommissie van het standpunt uitgaat dat Alcoa niet gehouden kan worden aan zaken die niet expliciet zijn beschreven en omschreven in de Brokopondo-overeenkomst. Ook de visie van president Desi Bouterse en de commissie, dat Alcoa met de vroegtijdige beëindiging van haar activiteiten in Suriname geen wanprestatie heeft geleverd, is onjuist meent de deskundige.

Hij merkt op dat in overeenkomsten niet alles tot de laatste letter wordt uitgeschreven. Bij onderhandelingen dienen daarom zaken te worden besproken in samenhang met elkaar en op basis van het doel van de desbetreffende overeenkomst.

Ajodhia vindt dat teruggegaan moet worden naar de Brokopondo-overeenkomst: een joint venture om samen iets tot stand te brengen, namelijk ontwikkeling van Surinames hydro-potentieel. De wanprestatie die Alcoa/Suralco volgens hem levert, is dat de multinational zich voortijdig terugtrekt uit de joint venture.

Bij de onderhandelingen moet Suriname het principiële uitgangspunt hanteren, dat Alcoa/Suralco wanprestatie heeft geleverd en dat daarover gesproken dient te worden, vindt Ajodhia. 'Als je geen wanprestatie wilt eisen, heb je niets te eisen. Heb je niets om over te onderhandelen.' Hij vindt ook dat Suriname arbitrage niet bij voorbaat moet uitsluiten zoals in dit geval is gedaan. Door dat te doen wordt de eigen onderhandelingspositie verzwakt. De deskundige voerde verder aan dat aangezien bauxiet momenteel niet meer rendabel is, met Alcoa gekeken zou kunnen worden naar andere economische activiteiten die samen uitgevoerd kunnen worden.

Alcoa is niet meer de maatschappij van veertig jaar geleden, meent Ajodhia. Hij stelde verder dat de onderhandelingscommissie open dient te staan voor de mening van anderen en zich niet halsstarrig moet vastklampen aan wat zij heeft bereikt. Per slot van rekening wil iedereen het beste voor het land uit deze deal, stelde hij.

CBB heeft sinds lancering e-ID kaart ongeveer 77.000 aanvragen ontvangen

(Bron foto: NII)
25.000 Kaarten zijn gemaakt en liggen in Bureaus voor Burgerzaken om te worden afgehaald


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sinds de lancering van de e-ID kaart op 15 maart, ongeveer 77.000 aanvragen gehad. Hiervan zijn er al ruim 25.000 gemaakt en liggen gereed in de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s), om te worden afgehaald. Dit zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteitskaarten van het CBB, vandaag, donderdag 11 juli 2019, via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Wanneer personen hun ID-kaart hebben aangevraagd krijgen zij een afhaalbewijs. Hierop staat duidelijk de aanvraagdatum vermeld. Tussen de aanvraagdatum en de afgifte is een wachttijd van dertig werkdagen. Nadat de ID-kaarten zijn vervaardigd door de Printhouse, die gehuisvest is op het terrein van het CBB, worden de kaarten gedistribueerd naar de desbetreffende BvB’s.

'De status van de aanvragen is digitaal te volgen. Na het ontvangen van de ID-kaarten op de BvB’s worden deze alfabetisch gesorteerd en in een bak gezet. Bij het afhalen dient betrokkene zich wederom aan te melden bij een speciaal daartoe aangewezen loket met medeneming van het afhaalbewijs en de eerder uitgegeven ID- kaart, als het om een inruil geval gaat.'

De ambtenaar van het BvB neemt het afhaalbewijs in ontvangst en verifieert de identiteit van de aanvrager aan de hand van het bewijs, de ID-kaart en een vingerafdruk. 'Hierna wordt de ID-kaart geactiveerd en een pincode naar wens ingevoerd. Daarna zal er wederom gevraagd worden naar een vingerafdruk, maar deze zal dan gelden om de elektronische gegevensdrager uit te kunnen lezen', zegt Finsy.

'In eerste instantie geldt de pincode voor personen die geen vingerafdrukken kunnen afstaan. De pincode is om toegang te geven voor het uitlezen van de gegevens die niet vermeld zijn op de ID-kaart, maar wel in de elektronische gegevensdrager. Het is belangrijk om de code te onthouden, omdat als deze drie keer achtereenvolgend verkeerd wordt ingetoetst, de code dan automatisch wordt geblokkeerd. Het zou daarom heel verstandig zijn een zodanige code uit te zoeken die men niet of nauwelijks kan vergeten.'

Het BVB Combé maakt op dagbasis ongeveer 115 ID-kaarten. Dit bureau hanteert een nummeringssysteem, waarbij er van kwart over zeven in de ochtend tot ongeveer half één in de middag tachtig nummers worden verstrekt. Daarna wordt er van drie tot zes uur in de middag wederom ongeveer 35 personen geholpen, zegt Eurtha Kensenhuis, belast met de aanmaak van de e-ID kaarten op BVB-Combe.

Dependance Surinaams consulaat te St. Laurent, Frans Guyana, tijdelijk gesloten vanwege inbraak

(Bron foto: thetinytravelogue.com)
Aantal toeristenkaarten en paspoorten gestolen


In de dependance van het Consulaat Generaal van Suriname te Saint Laurent du Maroni is ingebroken, waardoor sinds gisteren de dienstverlening vanuit het departement van het ministerie van Buitenlandse Zaken sindsdien tijdelijk is komen weg te vallen, zo laat het ministerie vandaag, donderdag 11 juli 2019, weten.

Hervatting van deze dienstverlening op de dependance zal na afronding van het politieonderzoek tijdig worden bekendgemaakt. Ter garanttievan de voortgang van het personenverkeer zal er vanaf vandaag voor reizigers komende vanuit Saint Laurent naar Suriname de mogelijkheid worden geboden een toeristenkaart te betrekken bij de Douane nabij de veersteiger te Albina. Voor de overige Consulaire Diensten wordt verwezen naar het Consulaat Generaal van Suriname te Cayenne, Frans Guyana.

Het ministerie maakt verder bekend, dat een aantal toeristenkaarten, met de volgende serienummers 6473736 t/m 6474000 en 6476401 t/m 6478000 zijn ontvreemd en derhalve nietig zijn verklaard. Ook zijn er paspoorten van enkele personen, met de Surinaamse nationaliteit ontvreemd en nietig verklaard.

Ten aanzien van de vervanging van de reisdocumenten van deze personen, zal in overleg met de relevante autoriteiten, nagegaan worden hoe dit zo snel als mogelijk in orde te maken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet er alles aan om de dependance te Saint Laurent du Maroni, spoedig weer open te stellen en vraagt het nodige begrip van de samenleving.

Indien men informatie die van belang kan zijn bij het onderzoek of vragen heeft met betrekking tot de aangepaste dienstverlening kan contact worden gemaakt met, het Onder Directoraat Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Cayenne, Frans Guyana, op respectievelijk de volgende telefoonnummers 477030 toestel 278 en 00594594344968.

Overkoepelende vissersorganisatie Sunfo wil liever invoering AIS en niet het VMS

MPS International : 'Het AIS is niet afhankelijk van satellietverbindingen'

'De nieuwe LVV-minister wordt onvolledig ingelicht'


Het overkoepelende vissersorgaan Suriname National Fisher Folk Organisation (Sunfo) is voorstander van invoering van een ander controlesysteem op vissersboten dan dat van de overheid. Dat schrijft vandaag, donderdag11 juli 2019, de Ware Tijd vernomen te hebben van 'haar bronnen'. Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, dat is aangesloten bij Sunfo, wil hierover echter nog niets zeggen, omdat de organisatie morgen zal praten met functionarissen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

Het departement is thans bezig met belanghebbenden in de visserijsector om besluiten te nemen over de invoering van het Vessel Monitoring System (VMS).

Robert Suete, chief operations officer van Maximum Protective Service (MPS) International, zegt dat Sunfo in 2018, na testen heeft gekozen voor het Automatisch Identificatie Systeem (AIS). 'Het AIS is niet afhankelijk van satellietverbindingen die vaak duur zijn en je hebt altijd intervallen in het signaal, die gemiddeld tien minuten duren. Bovendien: als er bewolking hangt dan zie je niets, maar AIS werkt met VHF-frequenties die door alle obstakels heengaan', legt Suete uit.

De overheid gaat volgens de MPS-topman voor een satellietsysteem. 'Een buitenlands bedrijf heeft, totdat wij op de markt kwamen, een prijs van 750 Amerikaanse dollar aangeboden. Merkwaardig genoeg kon die prijs ineens omlaag naar 435 Amerikaanse dollar en dat is ons prijsniveau', zegt hij.

MPS International heeft volgens Suete een controlecentrum dat elk uur van de dag alle scheepsbewegingen tot tweehonderd zeemijl kan volgen. Het marine base station onderhoudt dag en nacht radiocontact met de uitgeruste schepen. 'Bij een noodgeval kan zeer snel gereageerd worden.'  Het systeem volgt volgens Suete wereldwijd dagelijks 1,3 miljoen schepen. Hij beweert dat de vissersorganisatie zich meerdere malen heeft uitgesproken voor het AIS. 'Maar, de opposanten onder de stakeholders blijven zich daartegen verzetten en willen de vissers het satellietsysteem door de strot duwen.'

De vissers houden zich volgens hem vast aan de mededeling van toenmalig LVV-minister Lekhram Soerdjan in De Nationale Assemblee, dat hij de keuze overlaat aan de vissers, zolang het systeem aan de eisen voldoet. 'Dat blijkt nu op losse schroeven te staan, omdat na de wisseling van ministers de kans nu schoon is gezien om de nieuwe minister onvolledig in te lichten', aldus Suete.

Gerechtshof Den Bosch: 'Kinderarts schuldig aan dood jongetje' - Ze woont en werkt nu in Suriname

'Arts heeft te laat nader onderzoek laten doen, waardoor jongen door haar schuld is overleden'


De 62-jarige kinderarts Magda S. is ook in hoger beroep veroordeeld voor de dood van Dean Weerts (10). Door haar schuld en nalatigheid is het jongetje overleden tijdens zijn behandeling. Net als eerder bij de rechtbank in Maastricht is de vrouw veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 2.500 euro, zo bericht 1Limburg vandaag, donderdag 11 juli 2019. 

Dean werd in mei 2013 opgenomen in het toenmalige Orbis-ziekenhuis in Geleen. Daar was Magda destijds werkzaam als kinderarts. De jongen kampte al even met hevige hoofdpijn en braakneigingen. Eenmaal in het ziekenhuis werden die klachten zelfs erger. Magda liet echter geen CT-scan maken. Ook raadpleegde ze geen collega voor een consult. Toen ze dat later wel deed, bleek dat de druk op de hersenen van Dean zo groot was dat vitale functies uitvielen. Hij was niet meer te redden.


Het Hof in Den Bosch oordeelt, net als de rechtbank in Maastricht, dat de arts te lang heeft vastgehouden aan haar eerste diagnose. Een collega stelde migraine vast en daar bleef ook Magda geruime tijd bij. Die diagnose bleek niet te kloppen.

'De arts heeft te laat nader onderzoek laten doen, waardoor de jongen door haar schuld is komen te overlijden', schrijft het Hof in haar vonnis. Justitie eiste ook een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de kinderarts, maar dat ziet het Hof niet zitten. 'Aangezien verdachte een dergelijke fout niet eerder heeft gemaakt en er geen aanwijzingen zijn dat de vrouw nog eens zo'n fout zal maken.'

De vrouw werkt overigens niet meer in het ziekenhuis. Ze woont en werkt nu in Suriname.

Sehos claimt bij de Landsoverheid Curaçao enkele tientallen miljoenen...

'De stichting is vanuit financieel optiek volledig uitgehold’


De stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) claimt bij de Landsoverheid alles bij elkaar enkele tientallen miljoenen, zo blijkt uit een gistermiddag uitgestuurde persverklaring, aldus vandaag, donderdag 11 juli 2019, het Antilliaans Dagblad

Door jarenlange en structureel te lage bekostiging van de zorg die Sehos aan de gemeenschap biedt, is de stichting die altijd zonder winstoogmerk het ziekenhuis heeft laten functioneren ‘vanuit financieel optiek volledig uitgehold’, terwijl Sehos niet (verder) kan bezuinigen op de bestaande zorgprocessen.

'Deze financiële uitholling is de reden waarom er op dit moment geen materialen en medicatie kunnen worden aangeschaft, waardoor de continuïteit van de zorg in gevaar komt', stelt het Sehos in reactie op het nieuws van gisteren.

De Raad van Bestuur (RvB) en de medische staf hebben altijd de veiligheid en kwaliteit van de zorg als belangrijkste uitgangspunten voor de zorgverlening gesteld, daarom is de genomen maatregel om voorlopig geen electieve operaties uit te voeren ‘juist in het belang van de patiënt en de patiëntveiligheid’.

'Sehos verontschuldigt zich voor het ongemak voor de patiënt dat onvermijdelijk met deze maatregel gepaard zal gaan en zal zich maximaal blijven inzetten om verantwoorde zorg te blijven leveren tot de overdracht aan het Curaçao Medical Center (CMC).'

CMC is het nieuwe ziekenhuis dat volgens planning nog dit jaar opengaat. Intussen heeft Sehos bij de bestuursrechter beroep ingesteld tegen de budgetten van 2016, 2017, 2018 en 2019 en is naar eigen zeggen in afwachting van een datum van mondelinge behandeling van deze rechtszaken.

Sea Turtle Conservation Curaçao waarschuwt voor bijtgrage zeeschildpad

'Blijf daarom op afstand, want een beet van de schildpad, zal je zeker voelen'


Op de Facebookpagina van Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) worden bezoekers van Playa Piskadó op Westpunt gewaarschuwd voor deze schildpad, die de laatste weken rond het drukbezochte strand hangt. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 11 juli 2019.

De STCC geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat deze schildpad ook snorkellaars en duikers bijt. Blijf daarom op afstand, zo waarschuwt STCC, want een beet van de schildpad, zal je zeker voelen.

Nederland trekt 4,4 miljoen euro uit voor politiekorpsen eilanden Caribisch deel van het Koninkrijk

Geld onder meer naar beter politieonderwijs op Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Caribisch Nederland en de kustwacht


Nederland trekt 4,4 miljoen euro uit voor de politiekorpsen van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat liet de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gisteren weten tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) met de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 11 juli 2019.

De 4,4 miljoen gaat onder meer naar beter politieonderwijs voor het opleiden van politiepersoneel van Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Caribisch Nederland en de kustwacht.

De regionale slagkracht van de politiekorpsen binnen het Koninkrijk is de afgelopen jaren fors verbeterd door verbetering van de kwaliteit en expertise in de landen. Drie jaar geleden zijn hiertoe de eerste stappen gezet en in relatief kort tijdsbestek is veel vooruitgang geboekt. Met dit extra geld wordt deze ontwikkeling voortgezet, aldus Grapperhaus.

Het gaat om een cofinanciering waarbij de landen zelf voorzien in de kosten van reis en verblijf. De aangeboden opleidingen zijn dezelfde als in Nederland, maar worden waar nodig vertaald naar de lokale context.

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid sprak zijn collega’s hierover tijdens het tweejaarlijks JVO, dat deze keer op Sint Maarten plaatsvond. 'Het is goed dat de ingezette ambitie tot betere samenwerking wordt voortgezet. Mijn beide korpschefs, die van Caribisch Nederland en die van de Nederlandse politie, en ik steunen dit traject met raad en daad', zo gaf Grapperhaus te kennen.

'Voor dit gebied en voor het Koninkrijk is het van belang dat we samenwerken aan een betere politie. Niemand van ons kan het alleen opnemen tegen de criminelen die onze burgers en samenleving bedreigen.'

Minister Hoefdraad vraagt RaVakSur twee maanden de tijd voor belastingverlichtende maatregelen

'De complexiteit van deze maatregel vergt meer tijd'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) twee maanden de tijd gevraagd voor belastingverlichtende maatregelen. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 11 juli 2019, te hebben vernomen, dat de minister de organisatie schriftelijk heeft meegedeeld dat de regering voorstander is van aanpassen van de belastingschijven, maar dat er meer tijd daarvoor nodig is, gezien de complexiteit van deze maatregel. 

De bewindsman laat RaVakSur weten, dat de belastingwetgeving een integrale aanpassing behoeft. De aanpassing moet ertoe leiden, dat de financiële duurzaamheid en de productieprocessen worden ondersteund.

Hoefdraad heeft gereageerd op brieven van de coördinator van RaVakSur, Robby Berenstein. Hij had in maart en in juni aangedrongen op een vervolggesprek met de bewindsman. Het ministerie van  Financiën is begonnen met noodzakelijke aanpassingen van het belastingstelsel. Deze moeten ertoe bijdragen dat de belastingdruk voor loontrekkers verlicht word. De fiscale aanpassing moet ook te financieren zijn, legt de minister uit aan RaVakSur. Als de balans wordt verstoord, kan deze een nadelige invloed uitoefenen op het prijspeil.

De minister heeft RaVakSur aangegeven dat vooral de werkenden in de formele sfeer de druk van de loon- en inkomstentarieven dragen. Er zijn compensatiemaatregelen getroffen in de crisisjaren om deze groep tegemoet te komen door vaste toelagen en belastingvrijstellingen te verruimen.

Door het sociaal beleid van de overheid zijn alle werkers binnen de economie beschermd. Zo worden de energie- en watertarieven alsook het publieke transport, het onderwijs en tarieven binnen de gezondheidszorg, laag gehouden. De overheid heeft als beleidsdoel te werken aan rechtvaardige belastingen en heffingen, heeft de minister benadrukt in zijn schrijven aan RaVakSur.

Bonden bij ministerie van OWT & C willen onderhoud met minister Chotkan over dringende problemen

'Veel van de problemen liggen direct op het bord van de ministeriële leiding'


De bonden bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) willen dat minister Vijay Chotkan hen ontvangt om dringende problemen te bespreken. Veel van deze zaken zijn direct op het bord van de ministeriële leiding, zegt Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). Dit schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 11 juli 2019.

De bonden zijn bij de COL aangesloten. Het gaat om de Algemene Bond Personeel Milieubeheer, Werknemers Organisatie Luchtvaart, Bond Personeel Sluizen en Gemalen en de Werknemers Organisatie Openbare Werken. De bonden willen dat de bewindsman met onmiddellijke ingang met ze om de tafel gaat zitten.

Bij de bonden zijn er gemeenschappelijke en uiteenlopende punten die dringend opgelost moeten worden. Hoewel ook andere ministeries betrokken zijn bij de oplossingen, moet het voorwerk volgens Blanker door OWT& C gedaan worden, zodat zaken voor goedkeuring voorgelegd kunnen worden aan de Raad van Ministers.

Het gaat om zaken die spelen vóór het aantreden van de intussen afgetreden minister Patrick Pengel van OWT&C. Rond het aftreden van Pengel was aan de bonden medegedeeld, dat de punten zouden worden opgepakt zodra de nieuwe minister van dit departement in functie zou zijn. Een periode daarna werden de bonden gebeld met de mededeling dat zij direct na de begrotingsbehandeling voor de besprekingen zouden worden uitgenodigd. Dit is echter niet gebeurd, terwijl de problemen zich volgens de COL opstapelen. De besturen zullen afstemmen met hun leden om ervoor te zorgen dat de impasse wordt doorbroken.

Zo'n 70 procent van 1.187 deelnemers VWO-eindexamen direct geslaagd aldus voorlopige cijfers

Slagingspercentage voorlopige resultaten VWO-eindexamen ligt al hoger dan vorige schooljaar


Uit de voorlopige resultaten van 1.187 deelnemers aan het VWO-eindexamen blijkt dat 827 leerlingen (69,7%) direct zijn geslaagd. Bij deze resultaten is het aantal deelnemers van de Scholengemeenschap Nickerie (SGN) niet geteld. Die leerlingen en die van het Avond HAVO krijgen vandaag. donderdag 11 juli 2019, hun uitslag te horen, aldus Starnieuws.

Aan het eindexamen HAVO hebben 873 leerlingen deelgenomen. Hiervan zijn 452 (51,7%) direct geslaagd. Voor 274 kandidaten (31,3%) is er nog een kans om te slagen.


Landelijk, met uitzondering van het Avond HAVO en SGN, zijn 142 (16,2%) HAVO -examenkandidaten afgewezen. Voor het HAVO -examen hebben 5 leerlingen inhaal. Voor het VWO-eindexamen zijn 182 kandidaten (15,3%) afgewezen, terwijl 169 (14,2%) herkansingen hebben. Zes leerlingen hebben inhaalexamen.Het slagingspercentage van de voorlopige resultaten voor het VWO-eindexamen ligt, zonder herexamen, al hoger dan van het vorige schooljaar met 65%. In de afgelopen drie jaren is er een stijgende trend bij het VWO-eindexamen te bemerken. Zonder herexamen heeft het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (AAHA) dit jaar ook het hoogste percentage direct geslaagden met 87,3%; van de 63 kandidaten zijn 55 direct geslaagd. Vijf leerlingen hebben herexamen. Vorig jaar bedroeg het percentage zonder herexamen 91%.

Al drie achtereenvolgende jaren scoort het AAHA het hoogste slagingspercentage. De Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) volgt met 83,6% direct geslaagden. Van de 61 kandidaten zijn 51 direct geslaagd, vier zijn afgewezen en vijf hebben herkansing.

Het Mr. J.C. de Miranda Lyceum volgt met 75,2% direct geslaagden (218) met 28 herexamen-kandidaten. Vorig jaar scoorde de Scholengemeenschap Nickerie goed met 90% direct geslaagden. De cijfers van de SGN voor dit schooljaar worden vandaag bekendgemaakt.

Bij de HAVO eindexamenresultaten is er een stijging te zien. De afgelopen twee jaren was het slagingspercentage 44% zonder herexamen. Dit jaar ligt het slagingspercentage al op 51,7% zonder het Avond HAVO . De verwachting is dat het landelijk slagingspercentage voor zowel het VWO als het HAVO hoger zal eindigen na het herexamen.

Bond en directie Telesur rond de tafel inzake afronding CAO-onderhandeling

Directie Telesur vertrouwt op een gezamenlijk positief resultaat


De bond bij Telesur onder leiding van Harvey Panka is sinds maandag in actie. De leden komen vanochtend, donderdag 11 juli 2019, n vergadering bijeen in het bondsgebouw, aldus Starnieuws.

De bond dringt aan op het inwilligen van de eis om de onderhandeling over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te ronden. De directie heeft de bond uitgenodigd voor afronding van de bespreking vandaag. De bond heeft zijn strategie voor vandaag aangepast.

De algemene ledenvergadering is verschoven naar het hoofdgebouw van het telecommunicatiebedrijf. Daar zullen de leden wachten op het resultaat van de bijeenkomst met de directie.

De directie laat via de Manager Corporate Communication, Jennis Asraf, weten dat er vertrouwen in is dat gezamenlijk een positief resultaat wordt bereikt. De leiding van het bedrijf heeft de impact op het werk gemerkt, omdat de werknemers 's morgens in vergadering bijeenkomen.

Het is echter wel gelukt om het publiek zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bond én directie hopen dat na de bespreking vandaag de situatie binnen het bedrijf zal zijn genormaliseerd

Suriname dient lijvig klaagschrift in bij OM Nederland in zaak inbeslagname 19.5 miljoen euro

OM moet het beslag van de 19.5 miljoen euro opheffen

- 'OM heeft zich direct gemengd in de publieke taakuitoefening van Suriname en deze ernstig belemmerd'
- Hoogleraar internationaal publiek recht Cedric Ryngaert: 'De beslaglegging is in strijd met de immuniteit'


Starnieuws berivht vandaag, donderdag 11 juli 2019, dat Suriname een lijvig klaagschrift heeft ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland. De advocaten van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank hebben de rechtbank gevraagd hun beklag gegrond te verklaren. Gevraagd is het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bevel te geven om over te gaan tot opheffing van het beslag van de 19.5 miljoen euro. 

De beslaglegging is gedaan in april vorig jaar. De banken stellen, dat het beslag op de geldzending onrechtmatig is. De verdenking van witwassen is volgens hen gebaseerd op een misplaatste toepassing van witwasindicatoren op een evident reguliere en legitieme economische activiteit van de Surinaamse Staat en de drie banken van onbesproken gedrag. Het OM heeft volgens de klaagsters verzuimd de verklaring over rechtmatige herkomst van de geldzending terstond aan hen door te geven.

'Waarheidsvinding als beslaggrond kan niet aan de orde zijn, aangezien de contante geldbiljetten zijn geconverteerd naar giraal geld', stellen de banken. Verbeurdverklaring kan volgens de klaagsters eveneens worden uitgesloten. Het is volgens hen uitgesloten, dat het in deze zaak tot een vervolging en veroordeling voor witwassen (zonder gronddelict) zal komen.

Het beslag is tevens disproportioneel, gelet op de schade die met het beslag wordt toegebracht aan de Surinaamse economie, wordt betoogd. De klaagsters vinden dat het beslag op de geldzending in strijd is met het volkenrechtelijke beginsel van immuniteit. Het OM heeft zich daarmee direct gemengd in de publieke taakuitoefening van Suriname en deze ernstig belemmerd. 'Dit is in strijd met de soevereine gelijkheid van Staten, hetgeen noopt tot de conclusie dat Nederland niet beschikte over rechtsmacht om de geldzending te beslaan, waardoor het beslag om die reden al dient te worden opgeheven', stellen de advocaten van de banken.

Suriname heeft advies gevraagd van hoogleraar internationaal publiek recht, Cedric Ryngaert. Hij stelt onomwonden vast dat de beslaglegging in strijd is met de immuniteit. 'Indien de Nederlandse rechter de immuniteit van de Centrale Bank van Suriname zou verwerpen, gaat hij op de stoel van de Surinaamse overheid zitten. Die laatste kan in de uitoefening van haar soevereiniteit, op legitieme wijze beslissen om de centrale bank bepaalde financiële diensten te laten verstrekken aan handelsbanken', stelt Ryngaert.

Hij wijst ook op de nadelige invloed van de beslaglegging op de wisselkoers van de Surinaamse munt. 'Die wisselkoers kan slechts gestabiliseerd worden indien de Centrale Bank van Suriname opnieuw euro’s kan exporteren zonder vrees voor inbeslagname. Zonder twijfel is het waarborgen van monetaire stabiliteit een kerntaak van een centrale bank. Zoals eerder vermeld dienen goederen die hiervoor bestemd zijn – de geldzendingen naar het buitenland - immuniteit van executie te genieten.'

FIOD houdt twee mannen aan voor beleggingsfraude met goudmijnen in onder meer Suriname

Via Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) vermoedelijk 2 miljoen euro  ontvangen


De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft gisteren twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. Zij worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, Suriname en West-Afrika, zo bericht de FIOD vandaag, donderdag 11 juli 2019.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt, dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) vermoedelijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van mijnbouwconcessies.

Volgens de FIOD is in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen.

'Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen', aldus de FIOD.

In het onderzoek heeft de FIOD twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen doorzocht. Er is beslag gelegd om onder meer twintig bankrekeningen, drie auto's, een goudbaar van 500 gram, dure horloges en zes schilderijen. Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD via fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl.

Weer hoge delegatie op reis naar Ghana

RO-minister Dikan woont 20e viering bij van het koningschap van Osei Tutu II....

Dikan hoopt op samenwerking met Ghana op het gebied van onderwijs en mijnbouw


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is gisteren met vertegenwoordigers van drie marronstammen afgereisd naar Ghana voor de twintigste viering zondag van het koningschap van Osei Tutu II. De delegatie uit Suriname bestaat uit onder andere vertegenwoordigers van marronstammen die een beëdigd en geïnstalleerd grootopperhoofd hebben. Het zijn onder meer de Aucaanse- en Saamaca stam en de stam der Matuariërs, zo bericht vandaag, donderdag 11 juli 2019, de Ware Tijd.

Vicepresident Ashwin Adhin woonde in april in Ghana al festiviteiten bij rond de viering van de troonsbestijging. Dit feest duurt drie maanden en wordt zondag afgesloten.

Dikan zal van de gelegenheid gebruik maken om mogelijkheden tot samenwerken te bekijken op het gebied van onderwijs en mijnbouw.

Osei Tut II was vorig jaar eregast bij de viering van 43 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid in Suriname. Hij sprak ook met de particuliere sector. Uit de toen gehouden presentaties bleek dat er mogelijkheden zijn tussen de beide landen voor samenwerking bij de cassave productie, bauxiet- en oliepalmsector en het toerisme. Osei Tutu II zei, dat zijn land bereid is de kennis over cassave en oliepalm te delen.

Omgekeerd zou Ghana op het gebied van bauxiet veel kunnen leren van Suriname. Hij heeft tijdens zijn bezoek een lezing gehouden bij het Instituut voor Onderzoek en Graduate Studies van de Anton de Kom Universiteit van Suriname over de rol van een traditionele Paramount-koning in een hedendaagse moderne natie. Op initiatief van de Anton de Kom Universiteit werd besloten om een gezamenlijke leerstoel African-Surinamese Cultural and Phylosophy studie in te stellen.