vrijdag 19 juni 2020

Weer 16 personen geïnfecteerd met Covid-1916 Personen zijn vrijdag 19 juni 2020 geïnfecteerd met Covid-19. De teller op de Covid-19 website spreekt boekdelen en dus voor zich...

Gebruikelijke persconferentie Covid-19 Managementteam afgelast

President Desi Bouterse komt zaterdag 20 juni met een verklaring


De gebruikelijke persconferentie van het Covid-19 Managementteam is vrijdagmiddag 19 juni 2020 afgelast. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) laten weten. 

De persconferentie is verplaatst naar maandagmiddag om vier uur. Het NII laat verder weten, dat de president Desi Bouterse zaterdag met een verklaring komt.

Waarover de verklaring van de president gaat en op welk tijdstip is nog niet bekend, zo schrijft Waterkant.net.

Nationaal Waarnemersinstituut Suriname blikt tevreden terug op verloop verkiezingen

SNWIS pleit wel voor oprichting onafhankelijk verkiezings- instituut


Ondanks ruis en berichten van onregelmatigheden tijdens de verkiezingen concludeert de Stichting Nationaal Waarnemersinstituut Suriname (SNWIS) dat de stembusgang 'in een ontspannen en harmonieuze sfeer zonder bijzondere geweldsincidenten is verlopen'

Voorzitter Stephen Smit spreekt van 'een goede participatie van waarnemers, maar ook burgers'. Een aanbeveling met prioriteit is de verkiezingen voortaan te laten organiseren door een onafhankelijk instituut, om situaties te voorkomen, zoals die zich nu hebben voorgedaan.
 
De stichting had ongeveer negentig waarnemers in negen van de tien districten. Zij hebben zich ondanks situaties, die mede zijn beïnvloed door Covid-19, zoals het langer openstellen van de stembureaus, goed van hun taak gekweten, zegt hij vandaag, vrijdag 19 juni 2020, in de Ware Tijd.

Hij is ook goed te spreken over de burgerparticipatie. Er was sprake van hoge burgerlijke waakzaamheid en actieve participatie door politieke partijen, ondersteund door internet en sociale media.

Burgers hebben zich na een oproep vrijwillig aangemeld bij de SNWIS om te ondersteunen bij het verzamelen van foto's van de processen-verbaal van de uitslag der stemming. 'Door meldingen van burgers aan het contactcentrum van SNWIS is over 588 stembureaus informatie ontvangen.' Er zijn 155 'incidenten' gemeld. Het ging onder meer om de al bekende zaken zoals verkeerde stembiljetten en lange rijen. 'Door de alertheid van kritische burgers en de verschillende waarnemingsinstituten is er weinig tot bijna geen ruimte geboden aan mensen om te frauderen', zegt Smit.

Dat burgers heel actief hebben meegedaan aan het verzamelen van informatie komt door het wantrouwen dat bestond voorafgaand aan de verkiezingen en op de dag zelf, zegt Smit. 'Je zou bijna willen zeggen, dat het gedrag van de overheid heeft bijgedragen aan het vergroten van het wantrouwen. Er was zoveel wantrouwen tijdens deze verkiezingen, dat men alles rapporteerde, maar gelukkig zijn de gerapporteerde incidenten geen grove schendingen geweest die invloed hebben gehad op de uitslag van de verkiezingen.'

Hij stelt  dat de maatregelen rondom Covid-19 zeker invloed hebben gehad op de dag van verkiezingen. Niet alle stembureaus hebben de maatregelen nageleefd. 'De Covid-19-situatie zorgde er in elk geval voor, dat sommige processen vertraagd zijn afgehandeld en ook was er verwarring bij stembureaus toen werd aangegeven dat zij langer open moesten zijn', zegt Smit.
 
Hij is positief, dat de samenleving het waarnemingsinstituut met open armen heeft ontvangen, ondanks dat het zich niet op tijd heeft kunnen accrediteren bij het Onafhankelijk Kiesbureau. Over het algemeen heeft het waarnemingsinstituut goede medewerking ondervonden van verkiezingsautoriteiten.


Hij verwacht dat SNWIS ook bij de verkiezingen in 2025 actief zal zijn, al dan niet met een uitgebreidere taakstelling. 'Er is in elk geval evaluatie geweest met andere instituten zoals het Anti-Fraude Platform hoe wij verder invulling kunnen geven aan samenwerking.'

Onafhankelijk Kiesbureau veegt vloer aan met hoofdstembureau Paramaribo

'OKB-leden zijn ernstig geschoffeerd'

'Gebrek aan organisatie skills en deskundigheid bij hoofdstembureau Paramaribo'


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) rapporteert vandaag, vrijdag 19 juni 2020, volgens Starnieuws, in zijn proces-verbaal dat met negen hoofdstembureaus een goede samenwerking was, in tegenstelling tot kieskring 1 in Paramaribo. Gedurende de 7 dagen van onderzoek is de vijandigheid jegens het OKB van diverse leden van het hoofdstembureau van Paramaribo zeer manifest geworden. 

Zo zijn toezichthouders en OKB-leden ernstig geschoffeerd geworden en bedreigd geworden met uitzetting uit het Anthony Nesty Sporthal gebouw. Op 31 mei was zelfs de opdracht gegeven om de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en de toezichthouders te verbieden om het gebouw te betreden totdat het voltallig Hoofdstembureau aanwezig was: het publiek mocht echter wel naar binnen. Dit noemt het OKB een dieptepunt zonder weerga en een dergelijk incident is voor het eerst in zijn veertigjarig bestaan voorgekomen.

De wijze van het onderzoek van het hoofdstembureau Paramaribo was een manifestatie van gebrek aan organisatie skills en deskundigheid.

Het is opvallend dat in vergelijking met het hoofdstembureau van Paramaribo de hoofdstembureaus van de 9 andere kiesdistricten redelijk tot zeer goed hun werk hebben gedaan. Opvallend is ook dat de samenwerking en communicatie tussen het OKB en de negen andere hoofdstembureaus zeer goed te noemen is, staat in het proces-verbaal.

VSB en ASFA willen ultrakorte termijn maatregelen nieuwe coalitie partijen

'Het ontbreekt aan geïntegreerd beleid, het ontbreekt vooralsnog aan perspectief''Suriname bevindt zich in een ernstige crisis. Zonder een samenhangend nationaal beleid zal deze langer duren. Momenteel is er gebrek aan eenduidige visie c.q. consensus tussen (sterk gepolariseerde) politiek, bedrijfsleven, vakbeweging en maatschappelijk middenveld. Kortom: gebrek aan nationale dialoog. Het ontbreekt aan geïntegreerd beleid om het land uit de huidige crisis te laten komen. Het ontbreekt Suriname vooralsnog aan perspectief. 

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn daarom ingenomen met de voortvarendheid van de onderhandelingen tussen de mogelijke nieuwe coalitiepartijen en de standvastigheid die is getoond door partijen op de wil van het electoraat te respecteren. Het vroeg opstarten van de consultatie rondes spreekt in ieder geval over een goede aanzet.

Met goede verwachtingen namen de VSB en ASFA ook deel aan de consultatieronde en wij verwachten dat de gesprekken zullen worden voorgezet waarbij de VSB en de ASFA haar expertise belangeloos ter beschikking zal stellen.

Uitgangspunten voor goed crisisbeleid volgens de VSB/ASFA: 

 - Transparantie in beleidsontwikkeling als randvoorwaarde om krachten te mobiliseren en verbindingen te maken tussen tripartiete partners, namelijk de overheid, werkgevers en vakbeweging. 
- Integer handelen bij de overheid vrij van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en fraude en corruptie is essentieel om het vertrouwen in de overheid te herwinnen.
- Co-creatie van effectief en samenhangend overheidsbeleid; meer interactieve beleidsvorming zal de kwaliteit van de output binnen de publieke sector substantieel vergroten.

Hiervan uitgaande is er gecommuniceerd over ultrakorte termijn maatregelen die onder te verdelen zijn in 5 clusters: 

* Verbetering financiële weerbaarheid private sector MKB: het handhaven c.q. verhogen van de beschikbare liquiditeit in met name het Midden- en Kleinbedrijf om faillissementen en massa ontslagen te voorkomen dan wel te minimaliseren;
en het beheersbaar houden van de bedrijfskosten door alle niet direct noodzakelijke administratieve kostenverhogende maatregelen vanuit de overheid uit te stellen.
* Fiscale ondersteuning en fiscaal stimulus plan: het stimuleren van investeringen middels het aanbieden van fiscale incentives om het beschikbaar kapitaal bij bedrijven te mobiliseren. Hierbij is het stabiliseren van de wisselkoers een belangrijke voorwaarde.
* Covid-19: in het kader van de Covid-19 bestrijding het beheersbaar openhouden van de economie waarbij alle (vernieuwde) inzichten en ervaringen van de ons omringende landen moeten worden meegenomen.
* Wetgeving en instituten: het versterken en versneld laten functioneren van belangrijke instituten en het herzien van bestaande wetgeving.
* Internationale samenwerking: Het versterken van de samenwerking met het buitenland.'

Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) verklaart uitslag verkiezingen bindend voor Assemblee

Uitslag ressortraden Tammenga en Pontbuiten wordt nader bekeken...

'Verkiezingen vergeleken met die van 2005, 2010 en 2015 de slechtst georganiseerde verkiezingen' 


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanochtend in de Royal Ballroom van Hotel Torarica bij monde van mr. Jennifer van Dijk-Silos om elf uur de uitslag van de verkiezingen bindend vastgesteld voor De Nationale Assemblee in alle tien kiesdistricten. Dit geldt ook voor de uitslag van de verkiezingen van de leden voor de ressortsraden en de districtsraden in de kiesdistricten II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

De uitslag van de ressortraden Tammenga en Pontbuiten wordt nader bekeken binnen drie weken tijd. De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee.

Bepaald is dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen 3 weken na heden nader te bekijken in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Het proces-verbaal van het OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond. Het is volgens het OKB noodzakelijk de vijf stembureaus nader te bekijken, omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Het gevolg daarvan is, dat het resultaat is dat de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de Districtsraad van Paramaribo nog niet bindend kan worden verklaard.

Het OKB vindt, dat de verkiezingen vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en 25 mei 2015, getypeerd kunnen worden als de slechtst georganiseerde verkiezingen. Die van 2005 was in deze reeks volgens OKB-voorzitster Jennifer van Dijk-Silos de best georganiseerde verkiezingen.

WNF: 'Goede afvalwaterzuivering cruciaal voor kansen op natuurherstel Caribisch Nederland'

'Toegezegde 7,2 miljoen euro voor behoud koraalriffen is anders zinloos'


Het aanleggen van goede afvalwaterzuivering is cruciaal voor de kansen op natuurherstel in Caribisch Nederland. De door minister Carola Schouten toegezegde 7,2 miljoen euro voor het behoud van koraalriffen is anders zinloos. 'Dweilen met de kraan open', stelt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuurfonds (WNF) in Trouw. gisteren, aldus vandaag, vrijdag 19 juni 2020, het Antilliaans Dagblad.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid presenteerde in april het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland. Tot en met 2024 is hierin de 7,2 miljoen euro extra uitgetrokken voor natuurherstel. Naast behoud van de koraalriffen moet ook de natuur op land worden hersteld door erosie tegen te gaan en de alles grazende geiten op Bonaire en Sint Eustatius op te sluiten.

Schouten wil met het beleidsplan ook werken aan behoud van biodiversiteit. Die loopt ernstig gevaar, bleek uit een overheidsrapport.

De plannen zijn volgens de WNF-directeur verre van toereikend: 'Het koraal verkeert in slechte staat. Als er niet tijdig wordtingegrepen raakt het rif binnen vijf tot tien jaar in verval.'

Er is volgens haar veel meer nodig dan 7 miljoen euro.

Op Bonaire is weliswaar een riool aangelegd, maar alleen voor de kuststrook bij Kralendijk. Er is ook een beperkte zuiveringsinstallatie. Op Saba en Sint Eustatius is geen riolering. Bij regen loopt de toplaag van de bodem gewoon de zee in, net als poep van loslopende geiten en ezels.

Funest volgens Schuijt, de gevolgen zijn rampzalig voor het koraal. Schouten wil tot 2025 geen extra geld uittrekken voor natuurherstel. Ze wil de eerste resultaten in 2024 evalueren voor er verdere plannen worden gemaakt.

In Trouw zegt gezaghebber Edison Rijna van Bonaire dat de situatie niet zo somber is als het WNF zegt. Maar, ook hij erkent dat er problemen zijn met het wegspoelen van grond in de zee. 'Daarbij speelt mee dat oude systemen van dammen om regenwater op het eiland vast te houden niet meer functioneren. Daar valt voor Bonaire nog veel winst te halen.'

Isla-bonden Curaçao roepen op alle banen te behouden tegen 50% loon

Voorstel bonden opgesteld vanuit het oogpunt van solidariteit


Het voorstel van Isla-vakbonden PWFC, Apri en STK om alle medewerkers in dienst te houden van CRU met de helft van hun salaris, wordt op details geanalyseerd door Refineria di Kòrsou (RdK) en de overheid. De bonden verwachten vandaag een concreet antwoord. Dat heeft PWFC-voorzitter Angelo Meyer gisteren toegelicht, aldus vandaag, vrijdag 19 juni 2020, het Antilliaans Dagblad

In een gezamenlijk schrijven hebben ze hun standpunt nog eens kracht bijgezet. Het voorstel van de bonden is opgesteld vanuit het oogpunt van solidariteit. Alle 911 Isla-medewerkers blijven in dienst, maar moeten het de komende maanden ook allemaal doen met vijftig procent van wat zij op dit moment verdienen.

'In die drie, vier maanden kan becijferd worden hoeveel mensen er precies nodig zijn. Voor dat proces is meer tijd nodig.'

De vakbonden zaten gisteren aan tafel met de directies van RdK en Curaçao Refinery Utilities (CRU) en vertegenwoordigers van de overheid, namelijk premier Eugene Rhuggenaath. Het plan van de bonden wordt op details beoordeeld. 'Want RdK heeft nu 2,7 miljoen beschikbaar voor het betalen van salarissen, terwijl voor 50 procent van de lonen 3,7 miljoen nodig is', zegt Meyer.

Tegelijkertijd voert het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gesprekken met de banken op het eiland over mogelijke betalingsregelingen voor mensen die hun baan verliezen of het straks moeten doen met de helft van hun inkomen. 'Het gaat dan om hypotheken en leningen', zegt de vakbondsman.

RdK/CRU nam de Isla-medewerkers januari dit jaar tot eind deze maand in dienst. Vorige week liet Marcelino de Lannoy, interim-directeur van RdK, weten dat CRU in afwachting van de overname door de Klesch Group met 300 tot 400 personeelsleden verder gaat en zich nog uitsluitend richt op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie. De reserves raken op nu de komst van Klesch langer op zich laat wachten dan verwacht, terwijl CRU wel moet opdraaien voor de salarissen van de 911 personeelsleden en het basale onderhoud van een niet-draaiende raffinaderij.

De maandelijkse kosten bedragen ongeveer 18 miljoen gulden, waarvan 7 miljoen gulden aan salarissen, terwijl de inkomsten nul gulden zijn. Dus is er haast geboden.

De eerste olietanker moet nog deze maand aanmeren bij Bullenbaai. Zaterdag 20 juni wordt bekendgemaakt wie een aanbod krijgt om op basis van een halfjaarcontract bij CRU nieuwe stijl in dienst te treden. Alle partijen - bonden, regering en RdK/CRU - lijken op een lijn te zitten wat betreft het streven om zo veel mogelijk banen te behouden. Maar of het solidariteitsvoorstel van de vakbonden haalbaar is, zal vandaag blijken.

Regering Curaçao wil één tarief voor omzetbelasting invoeren van 7 procent

Op dashboard programma overbrugging en hervorming 


De regering wil één tarief voor omzetbelasting invoeren van 7 procent. De ‘grondslag wordt enigszins verbreed’. Eerder was er sprake van een tariefsverhoging naar 9 procent. De invoering van ‘één tarief van 7 procent voor de omzetbelasting’ is als overbruggingsactie opgenomen in het ‘Overbruggings- en Hervormingsprogramma Curaçao’ dat afgelopen zaterdag voor advies is ingediend bij het College financieel toezicht (Cft). Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

Het pakket maatregelen zal worden beoordeeld en meegenomen in de besluitvorming over de derde tranche liquiditeitssteun in de Rijksministerraad van 3 juli.

De invoering van het ob-tarief is ‘in voorbereiding’ en valt onder de verantwoordelijkheid van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Het is een van de zes overbrugginsacties die op korte termijn moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën. De normering van de topsalarissen in de (semi-)publieke sector is op het dashboard bij het programma afgevinkt als ‘uitgevoerd’.

De verlaging van de arbeidsvoorwaarden in de (semi-)publieke sector (12,5 procent) en van ministers en Statenleden (25 procent) zijn nog ‘in uitvoering’ onder leiding van minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

De regering kiest voor een multidisciplinaire aanpak en een combinatie van acties ter overbrugging en van hervorming, omdat Curaçao ‘nog steeds in een crisissituatie verkeert waarvan de duur en intensiteit nog uiterst onzeker is’. Op korte termijn (0-6 maanden) ligt de nadruk op ‘het beschermen van de bevolking, van werkgelegenheid en de (toekomstige) verdiencapaciteit’.

De structurele hervormingen en plannen die op middellange termijn (3-24 maanden) gerealiseerd moeten worden, zijn gericht op het ‘heropstarten van economische activiteit en het doorvoeren van herstelacties’.

Premier Rhuggenaath, Curaçao: 'Wat er moet gebeuren is al langer bekend, natuurlijk'

'Uitvoeren hervorming mijn belangrijkste aandachtspunt' 


De thema’s in het Hervormingsprogramma van Curaçao zijn over het algemeen niet nieuw, erkent premier Eugene Rhuggenaath (PAR). 'Het gaat nu om het omzetten van plannen in acties.' Een onlangs speciaal daarvoor ingesteld ‘Ondersteuningsteam herstel en wederopbouw’ helpt daarbij, zegt hij vandaag, vrijdag 19 juni 2020, in het Antilliaans Dagblad

De minister-president toont, ondanks de diepe crisis en grote tegenslagen, niet de indruk bij de pakken neer te willen zitten. Rhuggenaath geeft toe: 'Wat er moet gebeuren is al langer bekend, natuurlijk', verwijzend naar de ‘structurele hervormingen’, die mede van belang zijn voor de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 3 juli aanstaande over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland in verband met de coronacrisis.

'Het gaat nu om een daadkrachtige introductie van een nieuwe aanpak en een nieuw elan.' Dat wil de eerste minister van Curaçao nadrukkelijk doen ‘in samenwerking’ met Nederland. 'De uitvoering van het Hervormingsprogramma is wat mij betreft een vast agendapunt van het reguliere bestuurlijk overleg met staatssecretaris Raymond Knops.'

Rhuggenaath blijft het partnership binnen het Koninkrijk zoeken en ook voeden.
'We moeten gefocust blijven. Dat is belangrijk. Het is nu of nooit. Wij moeten blijven streven naar verbintenis en constructieve samenwerking.'

Hij wijst op het Ondersteuningsteam, dat direct onder de premier valt. Daarmee wordt gekozen voor een andere aanpak. Het team staat onder leiding van Daisy Tyrol-Carolus, die eerder al voorzitter was van de Commissie Noodfonds. Dit team, met nog meer leden van genoemde commissie, moet bijstaan bij het nu - ‘daadwerkelijk’, zegt de regeringsleider - tot uitvoering komen van het Overbruggings- en Hervormingsprogramma Curaçao. 'Dit is ook mijn belangrijkste aandachtspunt', aldus de minister-president.

Frankrijk herinnert Suriname aan toezegging scalians te weren van Marowijnerivier

'Scalians mogelijke bron van spreiding coronavirus aan beide zijden rivier'


De Fransen herinneren de Surinaamse autoriteiten, in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, aan haar toezegging om scalians geen nieuwe vergunningen en verlengingen te geven om te opereren op de Marowijnerivier. Frankrijk had deze beslissing verwelkomd. De Fransen verzoeken nu de autoriteiten om zich te houden aan dit besluit. Deze verbintenis zal ertoe leiden dat de Marowijnerivier in 2021 bevrijd is van de goudactiviteiten die volop worden ontplooid, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

In een verklaring zegt de Franse ambassade, dat zij er niet aan twijfelt dat de nieuwe regering deze toezegging die in overeenstemming is met de wet zal respecteren 'voor een rivier die we delen, aangezien deze activiteit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid van de inwoners'. En juist daarom betreurt de Franse ambassade het  dat het Covid-19 Managementteam deze activiteiten niet verbiedt tijdens de coronavirus epidemie zoals voorheen.

Gezien de stromen mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, is het volgens de Fransen een mogelijke bron van spreiding van het coronavirus aan beide kanten van het stroomgebied van de rivier.

De Franse ambassade zal vanmorgen een verzoek sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken om zich te houden aan het besluit om de goudactiviteiten te verbieden gedurende de coronavirusepidemie opdat er geen verspreiding van Covid-19 plaatsvindt.

Alle activiteiten op de Marowijnerivier waren stopgezet - ook de werkzaamheden van de scalians - in verband met de Covid-maatregelen. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton. De scalians worden echter beschouwd  als een zogenoemde essentiële dienst.

In de samenleving is een storm van kritiek losgebarsten. Niets aan de hand, volgens de onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel. Ze zei dat de skalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiële dienst. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. En dat is ook waar de Franse buren op wijzen.

Secundaire voorzieningen directeuren en onderdirecteuren ministeries verhoogd

Laatste aanpassing dateert van 2006 - Voor het zingen goed gevuld kerk uit...


De regering heeft op de valreep besloten de secundaire voorzieningen van directeuren en onderdirecteuren van departementen te verhogen. De Raad van Ministers heeft het besluit op maandag 15 juni goedgekeurd. De Staatsraad komt de volgende week bijeen voor een advies over het Staatsbesluit. Dit besluit moet terugwerken tot 1 januari 2020. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020.

De bedragen zijn ook van toepassing op de gepensioneerde directeur, onderdirecteur en hun gezinsleden.

De verhogingen zijn: 
a. Telefoontoelage wordt verhoogd naar Srd 120 per maand.
b. Autotoelage: Srd 1.500 per maand.
c. Representatietoelage: 20% van de maandbezoldiging.
d. Vergoeding tandheelkundige behandeling: Srd 2.000 per jaar.
e. Vergoeding t.b.v. het gezichtsvermogen: Srd 2.500 per jaar.

De bedragen laten onverlet de aanspraak om op declaratiebasis de meerkosten vergoed te krijgen. In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat de laatste aanpassing dateert van 2006. De regering vindt het nodig om gelet op de gestegen kosten en het onvoldoende verzekerbaar zijn van de kosten voor het gezichtsvermogen en tandheelkundige behandeling, de bedragen aan te passen.

Benadrukt wordt dat de directeur en onderdirecteur de spil zijn op het departement en belast zijn met de dagelijkse leiding en uitvoering op het hoogste ambtelijke niveau.

Minister Akiemboto: 'Als je mij vraagt, moeten de scalian-activiteiten volledig worden stopgezet'

Scalianhouders zouden hebben gesproken met Brunswijk, voorzitter ABOP...

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen komt onder de hoede van de ABOP


In januari 2021 moeten de activiteiten van scalians worden stopgezet volgens een contract dat gesloten werd met de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Met de Covid-19-maatregelen waren alle activiteiten op de Marowijnerivier stopgezet, ook de werkzaamheden van de scalians. Het is scalianhouders echter gelukt om toestemming te krijgen van het Covid-19 Managementteam om de activiteiten op de rivier op te starten, ondanks de enorme problemen in oost-Suriname met de Franse grens en het besmettingsgevaar op de ponton, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 19 juni 2020. 

Scalianhouders zouden een gesprek hebben gevoerd met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, over voortzetting van de activiteiten. Wat er uit dit onderhoud is gekomen, is niet duidelijk, aangezien het niet lukt om een reactie van Brunswijk te krijgen.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat gaat over vergunningen, zal onder beheer komen van de ABOP.

De onderdirectrice Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel, zei deze week tijdens een persbriefing van het Covid-19 Managementteam, dat de scalians weer mogen opereren, omdat deze beschouwd worden als een essentiële dienst.

Er is een storm van kritiek losgebarsten hierover in de samenleving. Behalve dat het om een zeer milieu-onvriendelijke activiteit gaat, zijn de veiligheidsrisico's groot. Diverse andere bedrijven in het land moeten hun deuren sluiten en staan op de rand van faillissement.

'Het is steeds aangegeven door het Managementteam dat economische activiteiten zo min als mogelijk gestopt moeten worden. Dus wanneer we als Managementteam hebben opgemerkt, dat er bedrijven zijn die essentieel zijn en gewoon door kunnen gaan met de activiteiten, met dien verstande dat ze natuurlijk een geldige vergunning hebben en alle andere zaken in orde zijn, dan hebben wij binnen deze operatie geen reden om dergelijke activiteiten stop te zetten', legde Babel uit.

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zegt, dat het een uit de hand gelopen situatie is met de scalians in het Marowijne-gebied. 'Als je mij vraagt, moeten de activiteiten volledig worden stopgezet', zegt de bewindsman. Hij is wel gebeld om te vragen naar de status en duur van de vergunningen, maar er is niet met hem gesproken over toestemming om de werkzaamheden te hervatten in het gebied. Ook was hij er niet van op de hoogte gesteld, dat de werkzaamheden waren stopgezet.

Oud-premier Jules Sedney (97) overleden

Nieuwe Haven Terminal in november 2016 naar Sedney vernoemd

Sedney was paar jaar governor van de Centrale Bank van Suriname


Jules Sedney, oud premier van Suriname (1969-1973), is gisteravond overleden. Hij werd 97 jaar. Volgens de Ware Tijd van vandaag, vrijdag 19 juni 2020, is hij tussen zeven uur en half acht 's avonds ingeslapen in De Mantel. Sedney heeft enkele dagen daarvoor kort in een ziekenhuis gelegen. 
 
Geboren in Paramaribo op 28 september 1922 werd Sedney in november 1969 premier van het land nadat de Progressieve Nationale Partij (PNP) en de VHP de regering vormden. In dat kabinet was Sedney ook minister van Algemene Zaken.
Daarvoor (in 1958) had hij als NPS'er de functie van minister van Financiën bekleed in het kabinet-Emanuels.

Later trad hij toe tot de PNP, die was opgericht door ex-NPS'er Just Rens. Ook Franklin Essed en de eerder dit jaar overleden Hans Prade zijn lid geweest van de PNP.

Sedney, die economie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, werd in 1963 president van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Zeventien jaar daarna volgde hij Victor de Miranda op als governor van de Centrale Bank van Suriname. Die functie bekleedde hij tot zijn ontslag in 1983 na een dispuut met de toenmalige legerleider Desi Bouterse.

Sedney's naam werd in november 2016 vereeuwigd toen besloten werd de Nieuwe Haven Terminal naar de markante Surinamer te vernoemen. Andy Rusland, toenmalige minister van Transport, Communicatie en Toerisme, zei bij het 45-jarig bestaan van Havenbeheer dat de opdracht kwam van president Bouterse.

Havenbeheer werd opgericht toen Sedney premier van het land was. Drie jaar vóór de naamsverandering was er al een bronzen kop van de oud-politicus geplaatst op de Nieuwe Haven in Paramaribo, één van de belangrijkste wapenfeiten tijdens Sedney's bewind.

Ook binnen de sport heeft Sedney zijn sporen verdiend. Hij was Surinames oudste bridger en is vaker in het zonnetje geplaatst door onder meer Bridgeclub '52 van de Matawlies. Zo was er een Jules Sedney-bridgedrive. Tot zeker 2013 participeerde hij actief in de denksport.

Acht patiënten overleden aan Covid-19

Aantal actieve gevallen bedraagt 197


Een achtste persoon is vandaag, vrijdag 19 juni 2020, overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het gaat om zes mannen en twee vrouwen, aldus Starnieuws. 

Tot nu toe zijn 277 besmette personen geregistreerd. 72 Personen zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen bedraagt 197. Op dit moment zijn 333 mensen in quarantaine.

De Covid-19 website is inmiddels aangepast (10.45 uur).

Vanmiddag om vier uur is er een persbriefing van het Covid-19 Managementteam.

Piraten bedreigen olie-operaties in Golf van Mexico

VS State Department: Olieplatforms en andere installaties potentieel doelwit


Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor toegenomen piratenactiviteit in de zuidelijke Golf van Mexico. Daar is een grotere kans op piraterij, met olieplatforms en andere installaties als potentieel doelwit, heeft de Amerikaanse regering gewaarschuwd. 

'Het is bekend dat gewapende criminele groepen commerciële schepen, olieplatforms en offshore bevoorradingsschepen in de baai van Campeche in de zuidelijke Golf van Mexico aanvallen en beroven', zei het State Department in een bijgewerkt reisadvies, zoals geciteerd door Reuters.


Er is jarenlang piratenactiviteit geweest in de baai van Campeche, waarbij de criminelen zich voordeden als vissers en probeerden aan boord te gaan van offshore-platforms en schepen in de Golf, volgens berichten in Mexicaanse media. Ze bezorgden Pemex in Mexico hoofdpijn, omdat ze zich op zijn platforms richtten en er verschillende keren in slaagden zaken als pijpen, elektrische bedrading, koper en verschillende apparatuur, evenals contant geld te stelen.


Volgens een artikel in januari 2019 was er in de zuidelijke Golf van Mexico een toename van 310 procent in de drie jaar tot eind 2018, van 48 aanvallen in 2016 tot maar liefst 197 in 2018. Getuigen zeiden, dat de piraten reisden in snelle boten, gingen aan boord van platforms en bedreigde bemanningen met geweren voordat ze stalen wat er ook maar van waarde was, van boorapparatuur tot schroeven.

Maar, volgens de president van Mexico hebben ze ook ruwe olie rechtstreeks van de platforms gestolen.

Deze oliediefstal kostte volgens een artikel in oktober 2019 Pemex maar liefst $ 1 miljard per jaar. Oliediefstal is niet ongebruikelijk in Mexico, en de meeste ervan zijn gekoppeld aan lokale kartels die gebruikmaken van de diensten van  Pemex-werknemers.

Maar, de meeste van deze diefstal vindt plaats op het land: in slechts twee maanden in 2018 boorden criminelen bijna 2.300 illegale tappunten in Pemex-pijpleidingen in Mexico. Volgens eigen schattingen van Pemex hebben de verliezen als gevolg van brandstofdiefstal in de afgelopen drie jaar 7,5 miljard dollar (147 miljard Mexicaanse peso's) bereikt. Veel van de diefstal wordt gepleegd door bendes die snel hun toevlucht nemen tot geweld, terwijl ze onderling vechten voor een betere toegang tot staatsbrandstoffen en zich ook bezighouden met afpersing van oliearbeiders.

(Suriname Mirror/OilPrice/Twitter)

Rechter die narco-zaken behandelde Colima, Colombia, vermoord

Uriel Villegas Ortiz en zijn vrouw doodgeschoten voor de ogen van hun jonge kinderen


Een federale rechter en zijn vrouw zijn dinsdagochtend 17 juni 2020 vermoord in hun huis in Colima, aldus de federale autoriteiten. Uriel Villegas Ortiz, die de drugshandel en andere georganiseerde misdaadzaken behandelde, en Verónica Barajas werden doodgeschoten voor de ogen van hun twee dochters van 3 en 7 jaar en een huishoudster. De schutters vluchtten van de plaats delict en zijnn nog spoorloos. 

Bij aankomst in het gehuurde huis van de rechter veinsden de moordenaars belangstelling voor een pick-up die hij hem verkoopt voordat ze het vuur openden, meldde de krant Reforma.Voordat Villegas in februari naar Colima verhuisde, was hij voorzitter van de zaken waarin de zonen van twee van de beruchtste drugsbaronnen van Mexico betrokken waren. In 2018 onderzocht hij een zaak tegen Rubén Oseguera González, zoon van Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, leider Nemesio 'El Mencho' Oseguera. 'El Menchito', zoals Oseguera González bekend staat, werd niet veroordeeld voor misdaden in Mexico, maar werd in februari uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van drugshandel.

In een afzonderlijk geval wees Villegas een door Ismael Zambada Imperial - zoon van Sinaloa-kartelleider Ismael "El Mayo" Zambada - ingediend verzoek om een ​​definitief opschortingsbevel tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten af.

De gedode rechter hoorde ook zaken met betrekking tot brandstofdiefstal en witwassen.


Opperrechter van het Hooggerechtshof, Arturo Zaldívar, riep de autoriteiten op om een ​​grondig onderzoek in te stellen naar de dood van Villegas en zijn vrouw en drong er bij hen op aan 'de veiligheid van federale rechters en hun families te waarborgen'. 'Het is de plicht van de staat om de veiligheid van alle burgers te garanderen, maar vooral van degenen die dapper ... hun leven riskeren om de rechten van iedereen te beschermen', zei hij tijdens een virtuele hoorzitting.

Tijdens zijn reguliere persconferentie op woensdagochtend 17 juni veroordeelde president López Obrador de aanval en beloofde hij dat de moorden niet ongestraft zullen blijven. 'Wij [de regering] hebben de missie en het mandaat om vrede en rust in het land te garanderen, en we zullen niet toegeven aan enige dreiging of [daad van] intimidatie. Niets weerhoudt ons ervan het land van corruptie schoon te maken en gerechtigheid en vrede te garanderen', zei hij.


'[Het moordonderzoek] vordert [en] ik kan zeggen dat er geen straffeloosheid zal zijn. ... We gaan door met het bestrijden van misdaad', zei López Obrador, eraan toevoegend, dat het Openbaar Ministerie en de uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden daarbij samenwerken. 'De relaties tussen de [uitvoerende en gerechtelijke] bevoegdheden en het Openbaar Ministerie zijn goed. We sluiten de gelederen zodat dit soort misdaden niet worden herhaald.'

De moord op de rechter en zijn vrouw vond plaats twee weken nadat het lichaam van Colima-wetgever Francis Anel Bueno Sánchez in een verborgen graf was gevonden.

Colima, een kleine staat aan de Pacifische kust, had vorig jaar het hoogste moordcijfer per hoofd van de bevolking in Mexico. In de afgelopen jaren hebben rivaliserende drugsbendes een bloedige strijd gevoerd om de staat onder controle te krijgen, de thuisbasis van de grootste haven van Mexico in Manzanillo, waardoor grote hoeveelheden drugs, waaronder zendingen van fentanyl uit Azië, het land binnenkomen.

(Suriname Mirror/El Financiero/Mexico News Daily/Reforma/YouTube/Twitter)

Mexico concentreert zich op het coronavirus, maar geweld drugsbendes neemt toe

Machtige Jalisco-kartel en rivalen voeren strijd voor controle drugshandel op


Leger en politie nu vooral ingezet in strijd tegen Covid-19


Het coronavirus dreigt de strijd van Mexico tegen enkele van de meest wrede drugsbendes te verstoren, aangezien politie en ambtenaren ziek worden, veiligheidstroepen worden omgeleid om medische centra te bewaken en militaire kazernes worden omgetoverd tot Covid-19 klinieken. Het machtige Jalisco-kartel en zijn rivalen maken gebruik van een veiligheidsruimte om de strijd voor controle over de drugshandel in Mexico op te voeren, zeggen veiligheidsfunctionarissen en analisten. 

Het aantal nationale moorden is tot recordhoogte gestegen, ook al is het aantal andere misdrijven gedaald doordat het grootste deel van het land thuis blijft om het coronavirus te vermijden. In de afgelopen weken hebben gewapende mannen zeven politieagenten ontvoerd en vermoord, tien mensen vermoord in een afkickcentrum en twaalf met kogels doorzeefde lichamen van een concurrerende misdaadeenheid gedumpt, allemaal in gebieden waar het Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) actief is.


Het leger, een centraal onderdeel van de strijd tegen kartels in Mexico, is opgesteld om het coronavirus te helpen stoppen en de kazernes om te vormen tot Covid-19-behandelklinieken. Politieagenten met overgewicht of met onderliggende gezondheidsproblemen zijn in sommige regio's van de straat gehaald, omdat ze worden beschouwd als een hoog risico voor Covid-19, zeggen Mexicaanse functionarissen.


In de staat Guerrero, waar ongeveer 40 gewapende groepen, waaronder de CJNG, opereren, is de politie verzwakt door uitbraken van het coronavirus in haar gelederen, zei een hoge politiefunctionaris van Guerrero. Als een officier ziek wordt, moeten er gemiddeld nog vier gedurende twee weken in isolatie, voegde hij eraan toe, waarbij hij klaagde dat sommige officieren ook opdaagden met twijfelachtige ziektebeelden om werk te vermijden. Op het platteland van Guerrero, een bergachtige staat aan de Pacifische kust waar regeringen al lang moeite mee hebben om te beheersen, hebben gewapende burgerwachtgroepen waarvan analisten zeggen dat ze banden hebben met kartels, uitgaansverboden opgelegd en de inwoners de toegang tot dorpen ontzegd om te proberen het virus in te dammen.

Met een officieel aantal van meer dan 18.300 dodelijke slachtoffers, heeft Mexico het zevende hoogste dodental van het coronavirus ter wereld. Coronavirus belast de bandbreedte van de federale overheid om de georganiseerde misdaad aan te pakken, zei een andere hoge veiligheidsfunctionaris. 'Coronavirus is op dit moment ongetwijfeld de prioriteit', zei de ambtenaar. 'Dat voel je.'

Landelijk hebben 4.700 beveiligingspersoneel van de Nationale Garde, op een totaal van 90.000, de taak om ziekenhuizen, medische apparatuur en gezondheidswerkers te bewaken, vertelde het federale ministerie van Veiligheid aan persbureau Reuters. De Mexicaanse regering reageerde niet direct op een verzoek van Reuters om commentaar te geven op de vraag of de bestrijding van het coronavirus de strijd tegen kartels tegenhoudt, maar een hoge ambtenaar van het ministerie van Veiligheid zei  dat de regering gefocust blijft op haar taken. De functionaris zei, dat slechts een klein percentage van de gemilitariseerde politiemacht van de Nationale Garde opnieuw is toegewezen aan coronavirusplichten en dat de meerderheid hun misdaadpreventie- en -bestrijdingsfuncties handhaaft.

President Andres Manuel Lopez Obrador zei deze maand, dat Mexico 'niet ophoudt te reageren op en de georganiseerde misdaad het hoofd te bieden'.

Het streven van CJNG naar dominantie heeft ertoe bijgedragen, dat het aantal moorden in de eerste vier maanden van 2020 tot een recordhoogte is gestegen, waardoor Lopez Obrador een klap kreeg. Een record van 34.582 mensen werden vermoord in 2019. Lopez Obrador zei deze maand, dat ongeveer 70% van de moorden dit jaar kartelgebonden waren.

Mexico is sinds 23 maart in lockdown vanwege het coronavirus, toen het scholen, bedrijven en regeringskantoren de opdracht gaf te sluiten. Maar gevechten met drugsbendes stuwden de moordcijfers hoger in maart, toen 3.000 moorden werden geregistreerd. Dat was de op één na hoogste maandelijkse telling ooit, en de grootste sinds Lopez Obrador in december 2018 de macht overnam. Het dagelijkse moordcijfer was in april vrijwel identiek, toonden overheidsgegevens en op 7 juni leed Mexico de meest gewelddadige dag van de jaar met 117 moorden.

'Er zijn shootouts die je bijna niet dagelijks mag missen', zegt Jose, een student in Aguililla, een van de vele steden in de staat Michoacan waar lokale kartels vechten om de Jalisco-bende buiten te houden.

CJNG, onder leiding van voormalig politieagent Nemesio "El Mencho" Oseguera, die een premie van $ 10 miljoen op zijn hoofd heeft, heeft te maken gehad met stevige weerstand van kleinere bendes in hun zoektocht naar controle over smokkelroutes voor methaphetamine, heroïne en fentanyl naar de Verenigde Staten. Vorige maand vond de politie in Michoacan 12 lichamen van vermoedelijke CJNG-leden in een vrachtwagen. Een briefje dat over de lichamen was gedrapeerd, zogenaamd ondertekend door het Familia Michoacana-kartel, beschimpte een regionaal hoofd van de CJNG.

Kartels hebben lang gevochten voor de controle- en drugshandelroutes over de grote strook land die bekend staat als Tierra Caliente, of 'Heet Land'-regio in het westen van Mexico, die de staten Michoacan, Guerrero en Mexico omvat. Zelfs vóór de pandemie waren federale en staatsautoriteiten vaak afwezig op het platteland in de hele regio. 'Er zijn gebieden waar de regering niet binnenkomt ... en misdaadgroepen hebben de totale controle', zegt Gregorio Lopez Jeronimo, een rooms-katholieke priester beter bekend als 'Vader Goyo' in de Michoacan-stad Apatzingan, onderdeel van de Tierra Caliente. Nog erger nog, bendes proberen een deel van de rol van de overheid over te nemen om de sociale behoeften tijdens de pandemie te verlichten.

In verschillende regio's lenen ze geld aan hard-up bedrijven in gebieden waar mensen door de sluiting een economische klap hebben opgelopen, blijkt uit een regeringsdocument dat door lokale kranten is uitgewerkt. Video's van gewapende strijders van verschillende bendes die boodschappen uitdelen aan verarmde lokale bevolkingsgroepen tijdens de lockdown, hebben het verlies van territoriale controle door de regering naar huis gedreven. 'De pandemie heeft de hiaten in de controle van de regering over bepaalde gebieden volledig blootgelegd', zegt Mike Vigil, een voormalige Amerikaanse Drugs Enforcement Administration-agent. 'Die leegte wordt helaas opgevuld door de drugskartels.' 


(Suriname Mirror/Reuters/YouTube)

Zwaar getroffen Peru telt intussen meer coronabesmettingen dan Italië

(Bron foto's: AFP)
Naleven social distancing probleem voor veel Peruanen


Peru wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Het telt intussen meer dan 240.000 coronagevallen. Dat zijn er meer dan Italië, terwijl dat bijna dubbel zoveel inwoners heeft als Peru. Het hoge cijfer is ook opmerkelijk, omdat Peru al heel snel draconische maatregelen nam om het coronavirus in te dammen. 

Latijns-Amerika is al enige tijd het epicentrum van de corona-pandemie. Vooral Peru, Chili en Brazilië zijn de afgelopen weken zwaar getroffen. In Peru zijn intussen meer dan 240.000 besmettingen geregistreerd, meer dan in Italië. 7.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wat dan wel weer veel minder is dan in Italië (meer dan 34.000 doden). In Latijns-Amerika telt alleen Brazilië meer coronabesmettingen dan Peru, terwijl beide landen er een heel andere aanpak op na houden.

Terwijl de Braziliaanse president Jair Bolsonaro het coronavirus van meet af aan bagatelliseerde en zich verzette tegen de lockdownmaatregelen in de deelstaten, nam de regering in Peru juist draconische maatregelen. Nog voor er een coronadode te betreuren viel, werd een strenge lockdown ingevoerd, scherp gecontroleerd door de politie en het leger.

De lockdown ging medio maart in en is nog tot eind juni van kracht. Toch slaagde Peru er niet in de coronacurve af te vlakken. Vooral in mei piekte de epidemie en er waren dagen waarop meer dan 8.000 nieuwe gevallen werden opgetekend. Ter vergelijking: woensdag 17 juni 2020 werden zo'n 4.750 besmettingen gemeld, wat laat zien dat de epidemie dus wel vertraagt.

Waarom telt Peru zo veel besmettingen, ondanks de strenge maatregelen? President Martín Vizcarra wijst erop dat het land uitgebreid test, 'meer dan enig ander land in de regio'. Dat lijkt inderdaad een deel van de verklaring, maar artsen denken daarnaast ook dat de bevolking zich niet voldoende aan de lockdown en de afstandsmaatregelen hebben gehouden. Wellicht was dat voor velen in de praktijk ook zo goed als onmogelijk. Zo werkt zo'n 70 procent van de Peruvianen in de informele economie, met jobs als straatverkoper of huishoudhulp. Zich strikt aan de coronamaatregelen houden en het huis niet verlaten, zou betekenen dat zij geheel zonder inkomen komen te zitten.

Het hoogste aantal besmettingen in Peru concentreert zich rond de hoofdstad Lima, maar de meeste sterfgevallen doen zich voor in de Amazoneprovincies, waar minder ziekenhuizen zijn, en waar die bovendien slechter uitgerust zijn.

De regering krijgt hoe dan ook kritiek, omdat er jarenlang nauwelijks is geïnvesteerd in openbare sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. 'Ons gezondheidssysteem is gebaseerd op hoogmoed en winstbejag, niet op mededogen en solidariteit met de bevolking', zei aartsbisschop Carlos Castillo Mattasoglio van Lima vorige zondag tijdens een herdenkingsmis voor de duizenden coronadoden.


Wegens de nog altijd geldende lockdown mochten gelovigen de kathedraal niet in, maar toch was de kathedraal van Lima niet leeg. Op de kerkstoelen had de aartsbisschop foto’s van de vele Peruaans coronadoden gezet.


(Suriname Mirror/VRT/Twitter)

Cerrejón-kolenmijn in Colombia opgeschrikt door beschuldiging schenden mensenrechten

Wayuu inheemsen wenden zich tot Mensenrechten- raad 

Cerrejón-kolenmijn vervuilt drinkwater van inheemsen en verontreinigt de lucht


De Australische krant Sydney Morning Herald bericht donderdag 18 juni 20200 dat drie wereldwijde mijnbouwbedrijven, waaronder de BHP in Australië, verwikkeld zijn geraakt in een vermeende mensenrechtencrisis in Colombia,.

Inheemse gemeenschappen claimen, dat de Cerrejón-kolenmijn hen berooft van water en ziekten verergert te midden van de noodsituatie van het coronavirus.


Cerrejón, in gelijke mate eigendom van mijnbouwmultinationals BHP, Anglo American en Glencore, is een van de grootste dagbouwkolenmijnen ter wereld en beslaat 69.000 hectare te midden van het inheemse voorouderlijke land van de Wayuus.De inheemse bevolking van Wayuu in Colombia verzoekt de VN-Mensenrechtenraad om in te grijpen in wat volgens hen een gezondheidsnoodsituatie is die wordt verergerd door de besmetting van het gebied in de Cerrejón-mijn.


Vertegenwoordigd door advocaat Monica Feria-Tinta, beweren de gemeenschappen dat de mijnbouwactiviteiten 24 miljoen liter water per dag gebruiken en dat ze vervuild drinkwater hebben op een moment dat de lokale bevolking moeite heeft met toegang tot schoon, gebotteld water als gevolg van beperkingen vanwege een lockdown.


Ze zei dat de belangrijkste bron van drinkwater in het gebied, de Rancheria-rivier, besmet is en niet langer in staat is om de lokale bevolking te onderhouden, terwijl de Bruno-stroom dreigt te worden afgeleid door een mijnbouwuitbreiding.

Luchtverontreiniging door Cerrejón verergert ook luchtwegaandoeningen bij de zeer kwetsbare bevolking en verhoogt het gezondheidsrisico van Covid-19, volgens het verzoek aan de speciale VN-rapporteurs in Genève.

(Suriname Mirror/SteelGuru/Sydney Morning Herald/Twitter/YouTube)

Colombia verbiedt dierproeven voor cosmetica

'Een grote stap in de verdediging van de rechten van de dieren'


Twee jaar na het begin van de besprekingen en een jaar na een positieve stemming in het Huis van Afgevaardigden (wetsvoorstel 120 / 2018C), heeft de Colombiaanse Senaat op 11 juni 2020 het wetsvoorstel om dierproeven voor cosmetica (264 / 2019S) te  verbieden aangenomen. 

Volksvertegenwoordiger Juan Carlos Losada, die de wettekst steunde, vierde de goedkeuring en verzekerde dat het een grote stap is in de verdediging van de rechten van de dieren.


Als gevolg van enkele wetswijzigingen in de Senaat, onder meer om de steun voor onderzoek zonder dieren te versterken, moest de wetstekst in beide kamers worden aangenomen voordat hij ter ondertekening aan president Iván Duque werd voorgelegd.

Dit gebeurde woensdag 17 juni 2020 en de tekst is nu klaar voor de presidentiële handtekening.


(Suriname Mirror/Premium Beauty News/Twitter)

6 Colombiaanse soldaten gedood en 8 gewond in hinderlaag drugsbende

Soldaten voerden offensief tegen drugshandel in San Juan de Lozada, Caqueta

(Bron foto: Twitter)

De Colombiaanse president Ivan Duque zegt, dat hij de volledige troepenmacht zal gebruiken om de drugsbende te berechten die tenminste zes soldaten heeft gedood en acht van hen tijdens een hinderlaag heeft verwond, in de buurt van de jungle van het land.De autoriteiten zeiden dat de aanval van woensdag 17juni 2020 op de legereenheid plaatsvond toen soldaten een offensief voerden tegen de drugshandel in een landelijk gebied dat bekend staat als San Juan de Lozada, Caqueta.

Duque noemde de gevallen soldaten 'helden'.


Afzonderlijk verwelkomde Duque woensdag een nieuw rapport van de Verenigde Naties, dat een daling van 9 procent laat zien van de illegale cocabladplantages in Colombia in 2019 ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch blijft Colombia de grootste cocaïneproducent ter wereld.


(Suriname Mirror/RCN Radio/VOA News/Twittef)

Zes verdachten van smokkel van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië aangehouden in België

(Bron foto: Reuters/Amanda PEROBELLI)
7e Verdachte in Nederland opgepakt - Bende vooral actief via haven Rotterdam

Onderschepte lading cocaïne verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts


De onderzoeksrechter in Brugge, België, heeft zes verdachten aangehouden voor de invoer van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, donderdag 18 juni 2020. De bende was vooral actief via de haven van Rotterdam. 

'Dankzij een internationale samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse justitie is de onderzoeksrechter van Brugge erin geslaagd een internationaal vertakt drugsnetwerk op te rollen', aldus het persbericht van het parket.

Uit het onderzoek bleek, dat een bende actief was met het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne vanuit Brazilië, via de haven van Rotterdam. De onderschepte lading cocaïne zat verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts.

In het dossier werden ondertussen zes verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om mensen uit Knokke en Antwerpen, die ook in het Antwerpse havengebied actief waren. 'Zij worden er allemaal van verdacht om minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd, bedoeld voor de Belgische en Nederlandse markt.'

 Een zevende verdachte werd in Nederland opgepakt, met het oog op de overlevering aan het Belgische gerecht.

De verdachten moeten dinsdag in Brugge voor de raadkamer verschijnen. Dan zal beslist worden of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

Julian With: 'Surinamers zijn getuige van levensgevaarlijk geklungel Covid-19 Managementteam'

'Ze komen niet massaal in opstand, dat is onbegrijpelijk'

'Covid-19 Managementteam handelt ondoordacht'


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) distribueerde afgelopen maandag voedselpakketten aan behoeftigen. Er waren zoveel mensen op de distributie afgekomen, dat er een chaotische situatie ontstond. Criticus en schrijver Julian With, schreef donderdagochtend 18 juni 2020 op zijn Facebook-pagina, dat de situatie uit de hand dreigde te lopen, aldus De West. 

Volgens With is de totale lockdown geen verkeerde maatregel, zolang de diensten op de juiste manier worden uitgevoerd.

'Totale lockdown is geen verkeerde maatregel! Met deze maatregel is het New York en andere landen waar het virus het piekpunt had bereikt, gelukt om de verdere toename van de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en alle landen die tot op heden succes geboekt hebben, hebben deze maatregel getroffen. Maar, wie haalt het in zijn hoofd om een algehele lockdown af te kondigen, maar dan coronapakketten op een zodanige manier aan de bevolking te verstrekken, dat er dagelijks honderden mensen naar het loket gaan voor hun pakket?', 

aldus With.

Volgens hem vergroot deze manier van pakketten distribueren juist de kans op besmetting.

Hij zegt ook  dat er meer besmettingen plaats kunnen vinden dan wanneer er helemaal geen lockdown zou zijn afgekondigd.

'Surinamers zullen veel spijt hebben dat ze de ontbinding van het huidige COVID-19 Managementteam niet afgedwongen hebben. Dat ze het verantwoordelijk en het verstandelijk vermogen missen om te zien dat ze hiermee het paard achter de wagen spannen, is tot daaraan toe. Surinamers zijn getuige van dit levensgevaarlijk geklungel en ze komen niet massaal in opstand, dat is onbegrijpelijk', 

zegt With.

Volgens With is de aanpak van de geïnfecteerden zeer amateuristisch. Tot slot stelt hij, dat de uitvaartbranche momenteel in Suriname ‘lacht’, vanwege de foutieve aanpak van patiënten, die de dood tot gevolg heeft.

Ministerie van HI & T houdt prijzen brood, kip en eieren tegen het licht

Burgers constant onaangenaam verrast door plotselinge prijsstijgingenHet ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) is druk bezig om de prijzen voor een aantal consumptiegoederen aan een nadere beschouwing te onderwerpen teneinde te komen tot goede adviesprijzen. Het gaat voornamelijk om de prijzen van brood, kip en eieren. Met ter zake deskundigen wordt nagegaan welke adviesprijs kan worden gehanteerd. De samenleving is de afgelopen dagen onaangenaam verrast met de stijging van de prijzen voor deze producten, aldus het Nationaal Informatie Instituut donderdag 18 juni 2020.

Tijdens de persconferentie van het Covid-19 Managementteam donderdagmiddag ging Rachel Koningsbloem-Pinas, directrice Toerisme van het ministerie van HI & T, hierop in.


De prijs van eieren varieert nu tussen Srd 50 en Srd 80 per rek. Deze prijzen worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit ministerie zal samen met deskundigen kijken naar de kostprijscalculatie, waarna een adviesprijs in samenspraak met alle stakeholders wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de broodprijs, de bekende Chinese puntjes, kost deze Srd 1 per stuk. Uiterlijk vrijdag zal een gesprek komen met de vereniging van bakkers om een adviesprijs te bepalen. De prijzen zijn aangepast vanwege de verhoogde prijs van suiker, zout en gist, die een dollar component hebben. De regering heeft met de Islamic Development Bank afgesproken om de meelprijs te subsidiëren via het bedrijf De Molen. Nagegaan wordt hoe de bakkers geregistreerd kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Ook de hoge prijs van kip baart de samenleving zorgen. De prijs is binnen korte tijd gestegen van Srd 40 naar Srd 50. De prijs van dit product is voor zeker 60% afhankelijk van de US$. Doordat de dollarkoers gestegen is, is de prijs ook omhoog gegaan. Met het ministerie van LVV wordt ook nagegaan om een betaalbare prijs voor de consument vast te stellen. Koningsbloem-Pinas gaf aan dat enkele lokale slagerijen wel een lagere kiloprijs hanteren van rond de Srd 30 tot Srd 39.

Ambtenaren druk bezig kantoorbenodigdheden naar huis te slepen

Bij het Nationaal Informatie Instituut wordt dure apparatuur meegenomen


Over enkele dagen wordt de nieuwe Assemblee geïnstalleerd en dat betekent voor bepaalde mensen uit de publieke sector, dat hun functie niet gegarandeerd is op de plek waar zij momenteel wel of niet functioneren. Volgens De West van donderdagavond 18 juni 2020 wordt er na de uitslag van de verkiezingen, van alles en nog wat weggedragen uit overheidsgebouwen. 

'Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en andere apparatuur op de verschillende ministeries, gewoon naar huis worden meegenomen', aldus De West.

Ook bij het Nationaal Informatie Instituut (NII) zou naar verluidt sprake zijn van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur, die gewoon weg worden gedragen. Deze mensen zouden naar verluidt, van huis uit diensten verlenen aan derden.

'Wij hebben ook vernomen, dat splinternieuwe voertuigen die de overheid in de afgelopen jaren heeft aangeschaft, overgeschreven zouden worden op naam, zodat bepaalde ambtenaren die ook kunnen behouden in afwachting van de nieuwe leiding op de verschillende ministeries.'

Volgens regering van HI & T woedt wèl regelmatig opgetreden tegen ongebreidelde prijsverhogingen winkels

'De Economische Controle Dienst is dagelijks op het veld bezig'


De overheid, met name het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) treedt regelmatig op tegen winkels of personen die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Verder wordt er continu van gedachten gewisseld met winkeliers en importeurs om betaalbare prijzen te hanteren. 

Op burgers wordt weer een beroep gedaan om bij gevallen waar er volgens hen te hoge prijzen gehanteerd worden, dat onmiddellijk door te geven aan de Economische Controle Dienst (ECD).

Sancties blijven ook niet uit, verzekerde directeur Rachel Koningsbloem-Pinas van HI&T donderdagmiddag 18 juni 2020 tijdens de persconferentie van het Covid-19 Managementteam, aldus het Nationaal Informatie Instituut.

Ze gaf aan, dat er ook tussenhandelaren zijn die zich schuldig maken aan woekerwinsten. 'De ECD is dagelijks op het veld bezig en ook de kwestie van schaarste aan enkele basisgoederen wordt niet zo gelaten. Vooral suiker en zout zijn momenteel moeilijk te verkrijgen.'

'Binnenkort start het ministerie met een voorlichtingscampagne als bewijs dat het degelijk de zorg van de samenleving serieus neemt. De consument zal zien hoe een klacht wordt behandeld en hoe er actie op het veld wordt ondernomen.'