donderdag 24 oktober 2019

Man (37) in Nederland viijf jjaar cel in voor verkrachting 21-jarig meisje te Oudenbosch door Surinaamse zwarte magie

(Compositietekening politie)
Veroordeelde man 'terecht gekomen in een web van eigen leugens'


De man (37) die in maart van dit jaar een vrouw van 21 in het huis van haar ouders in Oudenbosch heeft vastgebonden en vervolgens verkracht, moet vijf jaar lang de cel in. Dat heeft de rechter in Breda vandaag, donderdag 24 oktober 2019, bepaald, aldus Omroep Brabant.

De man - een bewaker die werkt voor Defensie - wonend in het Belgische Loenhout, werd op 9 april aangehouden. De politie kwam hem op het spoor na een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. Dit nadat onder meer de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht aandacht hadden besteed aan de zaak.

De rechter rekent het hem aan, dat hij de jonge vrouw in haar eigen huis heeft belaagd, terwijl dat juist de plek is waar een mens zich veilig zou moeten voelen. De straf is hoog, omdat de verkrachting volgens de rechter ook veel impact heeft gehad op de gemeenschap. Het slachtoffer was willekeurig gekozen door de man en het had dus ieder ander in Oudenbosch kunnen gebeuren, zei de rechter.

'Het is een forse straf. Er is een aantal omstandigheden meegenomen in dit besluit. Verkrachting is een ernstig feit en met langdurige gevolgen voor het slachtoffer. Dat blijkt ook uit de verklaring van de vrouw', zegt de persrechter.

Bij de behandeling van de zedenzaak twee weken geleden in de rechtbank in Breda bekende de verdachte, dat hij het slachtoffer inderdaad heeft geboeid. Dit nadat hij het huis van haar ouders binnendrong, terwijl hij zich voordeed als pakketbezorger. Dat hij haar verkrachtte, ontkende hij. 'De rechtbank vindt het ook kwalijk dat hij bijna niets heeft gezegd. De man heeft niet aangegeven over wat de aanleiding was van deze daad. Dat neemt de rechtbank mee in de straf.'

De verklaringen van de verdachte en het slachtoffer liggen ver uit elkaar zo bleek in de rechtbank. De verdachte beweert dat de vrouw toestemde in de seksuele handelingen die hij uitvoerde. Toen hij besefte dat zij geen seks wilde zou hij zijn gestopt. Volgens de jonge vrouw is de waarheid een heel andere.

De verdachte beweerde twee weken geleden tijdens de zitting, dat hij is geschrokken van wat er gebeurd is. 'Ik heb iets kwaadaardigs gedaan terwijl ik dat niet in me heb, en ik heb er enorm spijt van.' Hij denkt dat zwarte magie, dat groot is in de Surinaamse cultuur, daar mee te maken heeft.
Zo zag hij net voor hij aanbelde zijn overleden oma die hem waarschuwde. 'Het was precies twee dagen nadat mijn stiefmoeder terug kwam van Suriname. Zij werkt alles tegen. Ik hoorde dat ze naar iemand is geweest die zich bezighoudt met zwarte magie.'

De Officier van Justitie gaf tijdens de zitting aan dat de verdachte 'terecht is gekomen in een web van eigen leugens'. Behalve de gevangenisstraf eiste justitie ook dat de verdachte de jonge vrouw ruim 10.000 euro smartengeld moet betalen.

(Suriname Mirror/Omroep Brabant/BN-De Stem)

Cft: 'Bestuurscollege Bonaire moet belastinginkomsten en personeelslasten realistischer begroten'

'Meer aandacht voor het realiseren van de beleidsvoornemens' 


Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) vraagt het bestuurscollege en de eilandsraad van Bonaire om aandacht voor het realiseren van de begrote beleidsvoornemens. De tweede uitvoeringsrapportage toont een onderschrijding van de personeelslasten, terwijl versterking van het ambtelijk kader al geruime tijd een speerpunt van Bonaire is, aldus het Cft vandaag, donderdag 24 oktober 2019,in een persbericht.

Het Cft bezocht Bonaire op 22 oktober en voerde gesprekken met onder meer de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad.

Begrotingen 2018 en 2019 
De eilandsraad heeft op 25 juni de jaarrekening 2018 van Bonaire vastgesteld. Dat jaar is afgesloten met een positief resultaat van 12,7 miljoen dollar. Van het overschot heeft de eilandsraad 7,1 miljoen dollar bestemd voor onder meer infrastructuur en onderhoudswerkzaamheden.

De tweede kwartaalrapportage over 2019 toont tot en met juni 2019 een positief saldo van 11,2 miljoen dollar. Het Cft roept het bestuurscollege op om de beleidsvoornemens voortvarend te realiseren, om te voorkomen dat ook het jaar 2019 wordt afgesloten met een overschot.
Het Cft heeft het bestuurscollege tevens nogmaals verzocht om de belastinginkomsten en de personeelslasten realistischer te begroten. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren telkens te hoog geraamd en de belastinginkomsten te laag.

Uitvoering bestuursakkoord 
Het bestuursakkoord, dat in november 2018 is gesloten tussen Bonaire en Nederland, is sinds april dit jaar in uitvoering. De tweede voortgangsrapportage is begin oktober opgeleverd. Daaruit kan worden afgeleid, dat er een begin is gemaakt met het versterken van de uitvoeringskracht. Op dit gebied dienen er echter nog meer slagen te worden gemaakt.

De afdeling Personeelszaken en Organisatie (P&O) voert daarom sinds mei een doorlichting van het personeelsbestand uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een verbeterplan worden opgesteld. Het Cft kijkt met belangstelling uit naar dit plan.

Begrotings- en verantwoordingscyclus 
Het Cft constateert verbeteringen op een aantal aspecten. Zo verloopt de begrotings- en verantwoordingscyclus volgens planning. De ontwerpbegroting voor begrotingsjaar 2020 is op 7 augustus bij het Cft ingediend voor advies en op 2 september aan de eilandsraad aangeboden, met in acht neming van het advies van het Cft.

Ook met de bemensing van de Raden van Commissarissen van de overheidsentiteiten is enige voortgang geboekt. Bij Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en Bonaire International Airport (BIA) zijn de Raden van Commissarissen inmiddels voltallig. Het bestuurscollege werkt nu aan de bemensing van de Raad van Commissarissen bij Oil Trading Bonaire (OTB).

Het tijdig indienen van jaarrekeningen van de overheidsentiteiten vergt nog wel veel aandacht.

Financieel beheer 
Het College vraagt blijvende aandacht van het bestuurscollege en de eilandsraad voor het financieel beheer, die nog steeds niet op orde is. Dat blijkt onder meer uit de verklaring van oordeelonthouding van de accountant voor de jaarrekening 2018, op grond van geconstateerde fouten en onzekerheden. Als verbetering uitblijft, kan dit het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 in de weg staan. In september is het verbeterplan financieel beheer 2.0 aan het bestuurscollege aangeboden.

De openstaande deelprojecten, stammende uit het verbeterplan 1.0, zijn deels meegenomen in het verbeterplan 2.0. De implementatie van het verbeterplan financieel beheer 2.0 zal nauwlettend door het Cft worden gemonitord.

Tijdens het bezoek van het Cft is gesproken met het bestuurscollege, de eilandsraad en de programmamanager van het bestuursakkoord. 

Nieuwe archeologische vindplaats op schelprits achter Alliance - Enkele aardewerkscherven in een berg schelpen gevonden

Vondst bewijs dat inheemsen op hoger gelegen schelpritsen in kustvlakte hebben gewoond


Op 22 oktober bracht een gemengde delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Johan Roozer, Irene Meulenberg en Stephen Fokké) en de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD (Winston Plet, Andy Emanuelson en Maikel Possé) een inspectiebezoek aan de schelprits achter Alliance. Dit bericht het Directoraat Cultuur vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

Aanleiding voor het inspectiebezoek was de ontdekking op 13 oktober van enkele aardewerkscherven in een berg schelpen naast de citrussteiger van Alliance. De schelpen bleken naderhand afkomstig te zijn van de schelpconcessie van de heer Laurence Soeleman, die eerder op Motkreek een schelpconcessie heeft verkregen.

De delegatie werd op Alliance opgewacht door Soeleman die voor het transport naar zijn concessie zorg droeg. Onderweg werd gestopt bij een oude schelpafgraving waar op diverse plekken pre-Columbiaanse aardewerkscherven zijn ontdekt, terwijl ook op de iets verder gelegen schelpconcessie van Soeleman verschillende aardewerkscherven zijn tegengekomen.

Deze nieuwe archeologische vindplaats op de schelprits achter Alliance is het zoveelste bewijs dat inheemsen op de hoger gelegen schelpritsen in onze kustvlakte hebben gewoond.

Deze vondst maakt andermaal duidelijk, dat het noodzakelijk is om de archeologische richtlijnen en het vergunningenstelsel op korte termijn af te kondigen en dat archeologisch vooronderzoek verricht moet worden alvorens tot uitgifte van concessies over te gaan. Daarnaast is de vondst een toevoeging aan de pre-Columbiaanse geschiedenis van dit gebied, daar er relatief weinig bekend is.

Nader onderzoek van de aardewerkscherven door archeologe Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst zal uitwijzen wat de relatieve ouderdom is. Vooralsnog is onduidelijk of het hier betreft om losse vondsten dan wel een nederzetting, gezien het feit dat het terrein al eerder verstoord werd voordat het als concessie werd uitgegeven.

Na afloop van het bezoek werd op Alliance een korte briefing door Meulenberg gehouden, waarbij de eerste bevindingen aan Soeleman werden medegedeeld. Hij zegde zijn volledige ondersteuning toe aan verder archeologisch onderzoek op zijn concessie.

Asbestdakplaten ministerie van RGB zonder beschermende kleding verwijderd - Suriname zit al jaren met asbestafval probleem

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
'Heeft u ooit van bauxietdakplaten gehoord?'


'Ik maak me ernstig zorgen om mijn eigen gezondheid en die van mijn collega’s', zegt Anthony Cabenda, ambtenaar op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) op persoonlijke titel vandaag, donderdag 24 oktober 2019, in de Ware Tijd. 

Bij het ministerie zijn  gisteren dakplaten van het dak verwijderd. 'Asbest', beweert Cabenda stellig. Als dat werkelijk zo is, zijn bij het verwijderen niet de vereiste veiligheidsvoorschriften gevolgd. 'Die mannen die op het dak hebben gewerkt hadden geen speciale beschermende kleding en schoeisel aan en daarbovenop gooiden ze de platen gewoon naar beneden.'

De arbeiders op het dak waren volgens Cabenda niet van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest. 'Ze zijn ambtenaren net als ik, maar dan van het ministerie van Openbare Werken.' Bovendien wisten de mannen zelf niet eens met welk materiaal ze te doen hadden. 'Men heeft aan hen verteld dat het bauxietplaten zijn en ze zich geen zorgen hoeven te maken, maar heeft u ooit van bauxietdakplaten gehoord?', vraagt Cabenda.

Hij stelt daarnaast, dat hij al meer dan dertig jaar voor de overheid werkt, het dak nooit is vervangen en hij nog van vroeger zeker weet dat het asbestplaten zijn.

Inademen van asbestdeeltjes kan, vooral als dat over een langere periode gebeurt, schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Bij langdurige blootstelling kan het tot kanker leiden. Asbest is daarom ook al bijna dertig jaar in verschillende delen van de wereld streng verboden. De nuancering is wel dat zolang er geen beschadiging van de asbestplaten heeft plaatsgevonden, er geen deeltjes vrijkomen en er geen gevaar is voor de gezondheid. Precies daar wringt voor Cabenda de schoen.

Daken zijn vanwege het weer altijd onderhevig aan erosie. Hoe ouder het dak, des te groter het eroderend effect. En doordat gisteren de platen naar beneden werden gegooid, gingen ze kapot. 'Nu ze de platen hebben verwijderd, is het gevaar niet geweken', stelt de ambtenaar. 'Ze hebben de kapotte platen net daar op het terrein laten staan. Ook op het dak staan nog steeds dakplaten', zegt hij.

Ter extra informatie:
Al jaren worden asbesthoudende dakplaten gedumpt op de vuilstortplaats Ornamibo. Het wordt daar een paar meter onder de grond begraven. Al het overige asbestafval belandt waarschijnlijk tussen het reguliere huis- en grofvuil.

'Er is op de stortplaats te Ornamibo inderdaad een locatie waar asbest wordt opgeslagen. Deze locatie is in de tijd samen met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven', zei in juni 2012 Steven Codrington, destijds waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking binnen het ministerie van Openbare Werken.

Asbest is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, mits het maar niet uit elkaar wordt getrokken of gescheurd. Wanneer asbest kapot wordt getrokken komen kleine stofdeeltjes, vezels, vrij die kankerbevorderend zijn. Bij de verwijdering, opslag en verwerking van bijvoorbeeld oude asbestdakplaten dient voorkomen te worden dat de platen beschadigd raken. Het een paar meter onder de grond begraven van asbestafval lijkt risicovol. Bij branden op de vuilstort wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘shovels’ die zand afgraven om daarmee een brand te bedwingen.

Codrington verzekerde in juni 2012, dat er geen enkel risico bestaat dat in een dergelijke situatie een shovel begraven asbestafval kapot zou kunnen trekken. ‘De locatie waar asbestdakplaten worden begraven is afzonderlijk van de locatie waar het dagelijks huishoudelijk afval wordt verwerkt. Er rijdt dus geen machine over de locatie waar de platen worden geplaatst.’

Suriname Mirror heeft bij herhaling in mei 2018 het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) benaderd over hun beleid inzake-, aanpak van- en stand van zaken omtrent asbestafval benaderd. Een reactie bleef uit. Dat geldt ook voor het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), dat weigert te reageren op vragen over wat vandaag de dag de stand van zaken is met betrekking tot de opslag en verwerking van asbestafval.

Dat zwijgen van allen is veelzeggend. Het versterkt een vermoeden, dat asbestafval overal in het land opgeslagen en gedumpt kan worden en dat verantwoordelijke autoriteiten en instanties daar geen zicht op hebben en dat asbestafval een lage prioriteit heeft, ondanks risico's voor de volksgezondheid wanneer op een onjuiste wijze wordt omgesprongen met dat afval.

Foto van roofmieren in Costa Rica wint onderscheiding van Natural History Museum in Londen

Fotograaf Daniel Kronauer legt bijzonder bivak van de mieren vast...Het Natural History Museum in Londen heeft Daniel Kronauer onderscheiden als 'Natuurfotograaf van het jaar' dankzij een foto van roofmieren (army ants) in Costa Rica. 

Kronauer won de categorie 'Gedrag: ongewervelde dieren' voor de foto die enkele centimeters verwijderd van het bivak van de mieren, een tijdelijk huis bestaande uit hun eigen lichaam, gemaakt is.

Kronauer, hoofd van het Laboratorium voor Sociale Evolutie en Gedrag aan de Rockefeller University in New York City, nam de foto  in La Selva Biological Station in Sarapiquí.

Volgens een interview met Kronauer, gepubliceerd door Rockefeller University, was de onderzoeker in Costa Rica 'met behulp van DNA-barcodering om te bepalen welke soorten roofmieren er jagen, evenals hun interacties met de vele geleedpotigen die in hun kolonies leven'.

(Suriname Mirror/The Tico Times/Rockefeller University)

Costa Ricaans minister van Financiën Rocio Aguilar neemt ontslag

(Bron foto: Twitter)
Minister zou zonder goedkeuring Congres betalingen hebben verricht


Costa Ricaans minister van Financiën Rocio Aguilar heeft woensdag 23 oktober 2019 ontslag genomen te midden van een fiscale hervormingspoging gericht op het vermijden van problemen met toekomstige schuldenbetalingen, maar die scherp is bekritiseerd vanwege bezuinigingsmaatregelen.


Aguilar, een 62-jarige advocate, trad af nadat zij formeel was berispt door de controleur van het land, die Aguilar opriep om uit haar functie te worden geschorst na haar vorig jaar al te hebben beschuldigd zonder goedkeuring van het congres machtigingen te hebben betaald.


Aguilar vertelde op een persconferentie, dat ze het niet eens is met de vastberadenheid van de controleur. 'Ik heb alleen spijt dat ik niet meer dingen heb bereikt op fiscaal gebied', zei ze.


President Carlos Alvarado prees het werk van Aguilar als minister op Twitter. 'Haar harde werk was de sleutel tot het stabiliseren en opruimen van de overheidsfinanciën', zei hij.Het aftreden van Aguilar werd verwelkomd door velen die bezorgd waren vanwege haar steun voor bezuinigingsmaatregelen, maar werd beklaagd door degenen die de fiscale hervorming steunen die zij samen met het Congres steunde.

De hervorming omvat een belastingverhoging plus limieten voor de salarissen van ambtenaren. De economie van Costa Rica zal dit jaar naar verwachting met 2,6% groeien, wat de laagste expansie van het land in tien jaar zou zijn.

(Suriname Mirror/VoA News/The Tico Times/Twitter/YouTube)

Zeker vijf doden bij crash klein vliegtuig in Mexicaanse staat Michoacan

Vliegtuigje belandt ondersteboven in een rivier


Ten minste vijf mensen zijn woensdag 23 oktober 2019 om het leven gekomen bij de crash van een klein vliegtuig, aldus ambtenaren in de Mexicaanse staat Michoacan.

Het Openbaar Ministerie, zei dat het de crash in de gemeente Las Juntas, Madero, aan het onderzoeken was. Ambtenaren hebben niet de identiteit van de slachtoffers verstrekt.


Later zei het bureau Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dat de vlucht vermoedelijk afkomstig was uit de noordelijke staat Durango en op weg was naar de zuidelijke staat Guerrero.

Er zouden zes mensen aan boord zijn geweest...Foto's die het bureau op social media deelt, tonen het vliegtuigje ondersteboven in een rivier. Het gebied ligt ongeveer 460 kilometer ten westen van Mexico-stad.


(Suriname Mirror/Excelsior/Aristegui Noticias/Twitter)

Eduardo Bolsonaro geen ambassadeur van Brazilië in de VS

(Bron foto: Twitter)
'Ik geef toe dat ik niet de steun van de meerderheid had'


Parlementslid Eduardo Bolsonaro, de derde zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, heeft woensdagavond 23 oktober 2019 bekendgemaakt, dat hij geen ambassadeur van Brazilië wordt in de Verenigde Staten. 

'Ik denk al lang na over de beslissing. Ik heb geluisterd naar de raad van veel mensen en ik moet denken aan mijn kiespubliek. Ik geef toe dat ik niet de steun van de meerderheid had.'


Jair Bolsonaro had in augustus nog de formele goedkeuring gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump voor een mogelijke benoeming van zijn zoon op een van de meest prestigieuze posten van de Braziliaanse diplomatie. Maar, voor een officiële benoeming was de goedkeuring nodig van de Senaat, wat helemaal niet vanzelfsprekend was volgens de meeste waarnemers.

Jair Bolsonaro zei maandag al, dat zijn zoon nuttiger zou kunnen zijn voor de interne politiek, om zijn partij, de Partido Social Liberal (PSL), te 'pacificeren'. Er woedt een ware clanoorlog in de partij, die geplaagd wordt door een schandaal van mogelijke kiesfraude.

(Suriname Mirror/Brasil247/Belga/G1.Globo/Twitter)

Inheemse Braziliaanse leiders in Nederland willen actie tegen ontbossing

(Bron foto: Greenpeace)
Aantal bosbranden van januari-augustus 145% toegenomen ten opzichte 2018


Nederlandse bedrijven en politici zijn aan zet om met oplossingen te komen tegen mensenrechtenschendingen en ontbossing in Brazilië. Met die boodschap komen inheemse leiders uit Brazilië van 29 oktober tot 2 november naar Nederland. De leiders uit onder andere de Amazone toeren op dit moment door Europa om in gesprek te gaan met politici en het bedrijfsleven.

De inheemse leiders zijn Sônia Guajajara, Célia Xakriabá, Angela Kaxuyana, Nara Baré, Elizeu Guarani Kaiowá, Kretã Kaingang, Alberto Terena en Dinaman Tuxá.


Nederland heeft volgens Greenpeace, in een vandaag, donderdag 24 oktober 2019, gepubliceerd artikel, als grootste soja-importeur van Europa een belangrijke verantwoordelijkheid in het stoppen van ontbossing en mensenrechtenschendingen. In Brazilië is de productie van soja voor veevoer de afgelopen twee decennia verviervoudigd. Een ontwikkeling die leidt tot grootschalige ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Sinds het aantreden van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt de inheemse bevolking steeds meer te maken met geweldsincidenten en doodsbedreigingen. Bolsonaro moedigt met verminderde milieu-inspectie illegale houtkap aan en geeft agro-bedrijven daarmee een vrijbrief om gebieden van inheemse bewoners binnen te dringen.

De Braziliaanse Conselho Indigenista Missionário (Cimi) meldde onlangs, dat er dit jaar al 160 invasies in 153 inheemse gebieden zijn geteld. Een toename vergeleken met 2018 waarin 111 invasies in 76 gebieden werden gemeld.
In de Amazone was dit jaar in de maand juni een toename van 88% ontbossing ten opzichte van vorig jaar.


Door het opzettelijk in brand steken van land maken criminele netwerken gebieden vrij voor de landbouw. Het aantal bosbranden is tussen januari en augustus van dit jaar met 145% procent toegenomen ten opzichte 2018.

In Europa is Nederland een van de grootste importeurs van soja. Jaarlijks voert Nederland gemiddeld 8,1 miljoen ton soja in waarvan ruim de helft uit Brazilië komt. De Nederlandse veestapel leunt sterk op geïmporteerde soja als voer voor onze kippen, koeien en varkens. Een derde van onze soja-import wordt gebruikt voor onze eigen dieren. Twee derde wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Onze honger naar soja en de effecten daarvan op de inheemse bevolking van Brazilië is een van de onderwerpen die aan de orde zullen komen in een gesprek met Kamerleden en tijdens een debat met toekomstige boeren en beleidsmakers op de Universiteit van Wageningen.

In augustus erkende VN-klimaatpanel IPCC de rol van inheemse volkeren als beste beschermers van het bos en hun bijdragen aan klimaatoplossingen, aangezien zij de meeste kennis hebben om binnen de grenzen van de natuur te leven en te werken.

De toer door Nederland is onderdeel van de APIB-tour waarin acht inheemse leiders uit Brazilië in 35 dagen 12 Europese landen bezoeken. Met de campagneboodschap ‘Inheems bloed: geen enkele druppel meer’ willen de inheemse leiders Europa wakker schudden en druk zetten op de Braziliaanse overheid om de situatie te veranderen. Bekijk deze video.


Woensdag 30 oktober om 13.00 uur:
Gesprek in de Tweede Kamer.
Tijdens een hoorzitting met Kamerleden van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zullen de inheemse leiders vertellen over de mensenrechtenschendingen waar ze mee te maken hebben en de bosbranden die de Amazone en andere regio’s teisteren.

Donderdag 31 oktober van 17.00 tot 19:00 uur:
Inheemse leiders in gesprek met boeren en beleidsmakers van de toekomst. Deze bijeenkomst organiseert Greenpeace in samenwerking met WUR Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid en de Boerengroep.
Locatie: Impulse, Stippeneng 2, Wageningen

Vrijdag 1 november van 9.00 tot 10.00 uur: Een van de inheemse leiders brengt een bezoek aan Lilly Platt, de bekendste klimaatstaker van Nederland. Sinds september 2018 zit Lilly elke week voor de deur van het gemeentehuis in Zeist. Sinds september 2019 zit zij er niet meer iedere week, maar nog wel iedere eerste vrijdag van de maand. Op 1 november zal een inheemse leider Lilly in Zeist ontmoeten.
Locatie: Het Ronde 1, Zeist

(Suriname Mirror/Boeddhistisch Dagblad/Greenpeace/YouTube)

Cft: 'Snelle en daadkrachtige uitvoering structurele hervormingen van doorslaggevend belang voor Curaçao”

(Bron foto: Cft-Berber van Beek)
'Het is van groot belang om optimaal gebruik te maken van het Groeiakkoord'


'Curaçao moet snel en daadkrachtig uitvoering geven aan de hervormingen die het land duurzaam zullen versterken', zo stelt het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), aldus het Cft vandaag, donderdag 24 oktober 2019, in een persbericht. 

De aanwijzing die de Rijksministerraad in juli aan Curaçao gaf, gecombineerd met de uitvoering van de Groeistrategie, bieden mogelijkheden om het tij duurzaam te keren. De Rijksministerraad gaf op 12 juli 2019 een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao om de uitgaven en inkomsten in de begroting meerjarig in evenwicht te brengen. De aanwijzing schrijft onder meer voor dat een verwacht tekort in 2019 nog in datzelfde jaar dient te worden gecompenseerd en dat de gezamenlijke tekorten van 2017 en 2018 van 175,3 miljoen gulden met overschotten in 2020, 2021 en 2022 moeten worden gecompenseerd. Uit deze overschotten dienen bovendien de betalingsachterstanden op de schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarvan de betalingstermijn is verstreken, te worden opgelost.

De werkloosheid in Curaçao is hoog in vergelijking met andere Caribische eilanden. Onder de jeugd is dat zelfs 33 procent. In de Groeistrategie heeft de regering aangegeven, hoe de economie hervormd kan worden. Dat betreffen vooral structurele hervormingen, zoals de hervorming van de arbeidsmarkt, de versterking van de bestuurskracht en het realiseren van een meer stimulerend ondernemersklimaat, waardoor onbenut menselijk en financieel kapitaal daadwerkelijk kan worden ingezet.

Curaçao en Nederland hebben een Groeiakkoord getekend over de concrete stappen die de regering de komende periode moet nemen en de ondersteuning die Nederland daarbij zal bieden. Het Groeiakkoord biedt ruimte om extra middelen en personele assistentie in te zetten. Ook staat het Groeiakkoord een verlenging van de compensatietermijn toe, als in juli 2021 blijkt dat in voldoende mate aan de afspraken is voldaan. Het is van groot belang om optimaal gebruik te maken van het Groeiakkoord.

De prognoses voor het begrotingsjaar 2019 zijn aangepast en de begroting inclusief eerste begrotingswijziging toont een sluitende gewone dienst. Er is sprake van een toename in de belastinginkomsten, deels toe te rekenen aan een incidentele meevaller van 42,1 miljoen gulden vanuit de belastingregeling koninkrijk (BRK). Ook voor 2019 ligt er nog een opgave om de uitgaven te beheersen en de inkomsten daadwerkelijk te realiseren, ook na de brand bij de Landsontvanger.

De opening van het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) staat gepland voor 15 november 2019. De regering heeft in augustus een verzoek ingediend voor een aanvullende lening van 200 miljoen gulden. Vooruitlopend op de nog steeds niet ontvangen geactualiseerde business case met de bijbehorende second opinion heeft het Cft op 27 september 2019 een voorlopige reactie gestuurd, waarin een mogelijkheid is opgenomen om voor 103,7 miljoen gulden te kunnen lenen via de lopende inschrijving, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Behalve de business case gaat het dan ook om onder andere de dekking van de meerkosten van de exploitatie van het CMC ten opzichte van SEHOS. Na ontvangst van de gevraagde stukken – nu toegezegd voor over vijf weken – volgt een definitieve reactie van het Cft op het leenverzoek.

De meeste deelprojecten uit de Roadmap naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 zijn inmiddels van start gegaan. Het land voorziet dat voldoende capaciteit voor deuitvoering van de plannen ontbreekt. Het Cft adviseert de regering dan ook om de ruimte die het Groeiakkoord biedt te benutten door ook voor dit doel ondersteuning te vragen. Het is essentieel dat er na het verkrijgen daarvan nadrukkelijke aandacht is voor borging van opgedane kennis en vaardigheden.

Het Cft bracht van 21 tot en met 23 oktober een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën (twee keer, waarbij de minister een keer ondersteund werd door het MRT), de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, de Voortgangscommissie Groeiakkoord, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), de directie van SEHOS, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Op maandag 21 oktober gaf de voorzitter van het Cft, professor Raymond Gradus, een openbare lezing getiteld 'Financieel toezicht en economische groei'.


Premier Rhuggenaath, Curaçao, wil aansluiting Landen en Gebieden Overzee bij 'Green Deal' EU

(Bron foto: Rhuggenaath)
Rhuggenaath spreekt met Frans Timmermans over Green Deal


Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, tevens portefeuillehouder Klimaat, Frans Timmermans, gesproken en het verzoek ingediend of ook de Landen en Gebieden Overzee (LGO) bij de ‘Green Deal’ kunnen aansluiten. Dat heeft Rhuggenaath deze week in zijn verslag over zijn bezoek aan de Association of the Overseas Countries and Territories (Octa) - waar hij voorzitter van is - aangegeven, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, ‘biobased economy’, bouw en voedsel.

Ook is met Timmermans gesproken over de situatie in Venezuela, evenals met Europarlementariër Samira Rafaela (D66) die de eilanden in het Caribisch gebied een warm hart toedraagt.

De premier heeft met onder andere een mooi filmpje, een update gegeven over de besteding van de gelden van het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Het gaat om de upgrade van de infrastructuur in de wijken Sapaté, Tera Kòrá, Nieuw Nederland en Otrobanda. De projecten voor de 11e EOF van 16,9 miljoen euro zijn bijna gereed om ingediend te worden.

Rhuggenaath: 'Begin 2020 kan voor de financiering een akkoord getekend worden. Het thema is ‘veerkrachtige gemeenschappen’ waarbij naast investeringen in de infrastructuur, zoals ook nu gebeurt, ook gewerkt wordt aan milieuaspecten zoals het aanleggen van zonnepanelen en waterzuiveringsinstallaties waarmee bijvoorbeeld planten water gegeven kunnen worden. Zo kan met dit geld de waterzuivering bij Tera Kòrá hersteld worden.'

'Belang van patiënten Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) - Curaçao - is niet in gevaar'

'Taak van Inspectie voor de Volksgezondheid te waken voor belang patiënten'


Het belang van patiënten bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is niet in gevaar. Dat wordt zo onterecht door de Raad van Bestuur van Sehos aangevoerd. Dat stelt het Land in de Kort Geding-procedure tegen Sehos, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

Dat het belang van patiënten niet in gevaar is, blijkt - zo voert het Land aan - uit de bevestigingen per WhatsApp en per brief door Sehos en uit het feit dat de SVB momenteel zorg draagt voor de inkoop van alle noodzakelijke medische middelen en materialen tot aan de verhuizing van patiënten op 15 november naar het Curaçao Medical Center (CMC).

'Daarnaast is de Inspectie voor de Volksgezondheid als onafhankelijk orgaan de taak toebedeeld om te waken voor het belang van patiënten op Curaçao. Het is niet aan Sehos als zorginstelling om eenzijdig - als het haar uitkomt - uit hoofde van financiële motieven vast te stellen dat het belang van patiënten in gevaar is', aldus het Land.

Die ‘objectieve vaststelling’ is het prerogatief van de Inspectie voor de Volksgezondheid die het optreden van zorginstellingen toetst, zo vervolgt het Land.

'Mocht er sprake zijn van gevaar voor het belang van patiënten, dan zal de Inspectie actie moeten ondernemen.'

Het Land geeft aan, dat Franke Scheper, directeur Medische Zaken van Sehos, op 8 oktober 2019 via WhatsApp de Inspecteur Gezondheidszorg nog heeft bericht, dat er geen sprake is van een acute situatie binnen het ziekenhuis. Ook is er volgens het Land momenteel geen sprake van materiaalschaarste binnen Sehos, waardoor urgente operaties gewoon kunnen plaatsvinden.

'De door Sehos geleverde zorg die afhankelijk is van het Cathlab is veiliggesteld. Er is simpelweg geen sprake van een acute situatie binnen Sehos die noopt tot (toewijzing van) de verzochte voorzieningen', aldus het Land tot slot.

Finabank opent filiaal in het district Wanica

'Met opening is ingespeeld op de vraag van heel veel klanten om in het district een filiaal te vestigen'


Met de slogan 'Stilstaan is geen optie' van de Finabank is gisteren door commercieel directeur Almar Giesberts een toost uitgebracht op de opening van het filiaal van deze bank in het district Wanica, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

'Uw ambities realiseren, ook hier in Wanica bieden wij op maat gesneden financiële oplossingen aan', zei Gabriela Gonesh, branche manager. Ze gaf aan, dat ongeveer 20.000 bedrijven en ondernemingen geregistreerd staan in het district. Volgens haar geeft het de potentie van Wanica aan.


Giesberts zei, dat met de opening is ingespeeld op de vraag van heel veel klanten om in het district een filiaal te vestigen. 'Als je naar Wanica kijkt heeft het ruim honderdduizend inwoners. Het is een belangrijk district. Op Google maps zie je dat het enorm uitbreidt. Heel veel mensen gaan hier wonen.' 

Hij stelde, dat het district steeds drukker en professioneler wordt. Ook zijn er veel bedrijven in de buurt om zaken mee te doen.

Gonesh deelde mee dat gekozen is voor Pad van Wanica als locatie vanwege de uitgestrektheid van het district. 'Omdat het een groot district is, hebben we gekeken naar een centrale plek. Zo zijn we dan nog te bereiken voor de verschillende ondernemingen en de huishoudens.'

De bouw van het filiaal heeft ruim US$ 1 miljoen gekost.

Giesberts zei, dat de strategie van de bank is om veel meer digitale diensten te leveren. Hij merkte op dat het echter nog tijd kost. De klanten van de bank kunnen hier ook tot acht uur 's avonds zaken komen doen.

Nieuwe Highway wordt voorzien van een tweede asfaltlaag

Highway krijgt het karakter van een autosnelweg....De nieuwe Highway die het district Para in verbinding brengt met Brokopondo wordt voorzien van een tweede asfaltlaag. De werkzaamheden hiertoe zijn onlangs aangevangen, zo laat het Nationaal Informatie Instituut woensdag 23 oktober 2019 weten. 

Het gaat om een weggedeelte van 9,6 kilometer, bedoeld om de twee districten te ontsluiten en ontwikkeling tot stand te brengen in het belang van Suriname.

De infrastructuur en alle bijbehorende nutsvoorzieningen, zullen ervoor zorgen dat de basisvoorwaarde wordt gelegd voor de duurzame ontwikkeling die op gang zal worden gebracht. Deze weg zal het karakter hebben van een autosnelweg en zal dus alleen toegankelijk zijn voor snelverkeer.


VSB vraagt Assembleevoorzitster wijziging Wet op de Staatsschuld niet aan te nemen

Bedrijfsleven pleit voor nationale dialoog over toekomst van het land


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vraagt in een brief aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (zie hieronder) de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, niet aan te nemen. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

Gepleit wordt voor een nationale dialoog over de toekomst van het land, in het bijzonder op welke wijze het fragiele economisch evenwicht kan worden bestendigd en uitgebouwd naar reële economische groei.

Het bedrijfsleven wijst er op dat Suriname reeds een buitensporig hoge schuldenlast heeft.Het verder opvoeren van de schuldpositie is onverstandig, zonder dat er een duidelijk beleid is over de aanwending van deze middelen. Projecties over hoe de verdiencapaciteit van Suriname en daarmee het vermogen van de Staat om deze leningen terug te betalen, ontbreken volledig, aldus de organisatie.

De VSB heeft net als veel andere organisaties en personen er steeds op gewezen, dat één van de belangrijkste voorwaarden om uit de diepe crisis te geraken, het voeren van een prudent overheidsbeleid is. In het bijzonder is een sterke begrotingsdiscipline nodig, waarbij uitgaven en inkomsten in evenwicht worden gebracht.

In de brief aan de Assembleevoorzitster benadrukt de VSB haar grote bezorgdheid. Pijnlijke fouten uit het verleden kunnen voorkomen worden. De Nationale Assemblee heeft als belangrijke grondwettelijke taak het garanderen van de 'checks and balances'.

Deel studenten Natin gedupeerd door tekort aan leslokalen

Directeur Natin houdt zijn kaken op elkaar


Ouders van studenten van onder meer de studierichting Electro op het Natuur Technisch Instituut (Natin) in Paramaribo zijn bezorgd. Een deel van de studenten kan geen theorielessen volgen, omdat er een tekort aan lokalen zou zijn, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 24 oktober 2019.

In Paramaribo heeft Natin vestigingen aan de Jagernath Lachmonstraat en de Leysweg. In Nickerie is ook een dependance.

De directeur van het Natin liet via de secretaresse weten, dat hij de Ware Tijd niet te woord kon staan. Een soort­gelijke reactie kreeg de krant van Ashok Rambali, onderdirecteur Bureau Lager Beroepsonderwijs.

In de eerste week van oktober hebben de studenten wel hun roosters en boeken gekregen, met de mededeling nadere berichten af te wachten. De eerste officiële schooldag voor de VOS-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) was op 14 oktober, zoals door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was bepaald in samenspraak met het directeurenberaad.

Een deel van de gedupeerde studenten is vorige week gaan kijken of de lessen al zijn begonnen, maar moest onverrichter zake terugkeren. Zij zullen vandaag een nieuwe poging wagen om praktijklessen te volgen.

Weer illegale goudzoekers aangehouden in Rosebel's Royal Hill-Pit

Goudzoekers blijven concessiegebied Rosebel illegaal binnendringen

Agenten en militairen met stenen bekogeld


De politie heeft gistermiddag weer vier illegale goudzoekers die zich bevonden in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines/ IAmGold, in de Royal Hill-Pit, aangehouden, aldus vandaag, donderdag 24 oktober 2019, Waterkant.net

De verdachten - J.T. ( 23 ), S.R. ( 47 ), O.L.( 45) en J.J.( 24) - zijn overgebracht en overgedragen aan politiebureau Brownsweg voor verder tegen hun in te stellen onderzoek.

De politie had dinsdag ook al drie mannen aangehouden nadat zij betrapt waren met illegale goudwinningsactiviteiten in de Royal Hill-Pit.

Rosebel Gold Mines/IAmGold had begin oktober uit veiligheidsredenen weer de Royal Hill operaties stopgezet, nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf was binnengedrongen, ondanks dat het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Het bedrijf heeft na zo'n twee weken de mijnactiviteiten weer hervat en werkt nu om de volledige productie weer op gang te brengen.

Vanochtend werden surveillance eenheid bestaande uit politie- en militaire ambtenaren hoogstwaarschijnlijk door illegale goudzoekers met stenen bekogeld in de Royal Hill- Pit. Daarbij heeft een militair een barstwond opgelopen aan zijn hoofd.

In de nachtelijke uren houdt men zich schuil in de mijn om vanuit het donker de surveillerende eenheden te bekogelen met stenen.
De verdachte(n) zullen ter aanhouding worden opgespoord, zo meldt het Korps Politie Suriname.

Vrouwen worden door Surinaamse media mannen in bepaalde functies...

Suriname Mirror hanteert wèl vrouw- vriendelijke benamingen voor bepaalde functies en beroepen


Het merendeel van de redacties van Surinaamse kranten en nieuwswebsites blijkt te leven in een stereotype macho-, mannencultuur. Dat is dagelijks waarneembaar in hun artikelen, de berichtgeving.

Het is opmerkelijk en opvallend dat redacties met name niet weten hoe ze bepaalde functies waarin vrouwen functioneren moeten en behoren te benoemen. Vrouwen worden door het lokaal journaille vaak in bepaalde functies, beroepen, omgetoverd tot mannen....

Zo wordt bijvoorbeeld
de vrouwelijke leiding van De Nationale Assemblee een voorzitter genoemd in plaats van voorzitster,
de vrouwelijke leiding van bijvoorbeeld het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een directeur genoemd in plaats van directrice,
en moet
een vrouwelijke ambassadeur een ambassadrice zijn, en
een vrouwelijke coōrdinator een coördinatrice.

Suriname Mirror is progressiever, moderner, vooruitstrevender en hanteert wèl consequent vrouwvriendelijke benamingen voor bepaalde functies en beroepen. Suriname Mirror onderscheidt zich kwalitatief, inhoudelijk, in meerdere zaken van andere Surinaamse nieuwswebsites.

In ieder geval denkt Suriname Mirror na en heeft ze oog en oor voor haar lezers.

(Suriname Mirror, 23 oktober 2019)