dinsdag 10 juli 2018

Karen Lynn Williams uit Missouri nieuwe ambassadeur van de VS in Suriname

(Bron foto: US State Department)
Williams diende eerder in onder andere Afghanistan, Paraguay en Bosnië-Herzegovina


De Amerikaanse president Donald Trump heeft eind juni Karen Lynn Williams uit Missouri aangewezen als de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten (VS) in Suriname. Williams is senior adviseur op het Bureau van Politieke-Militaire Zaken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een functie die zij sinds 2016 vervult. Dit meldt Starnieuws dinsdagavond 10 juli 2018.

De benoeming moet wel nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat.

Williams startte haar loopbaan bij de overheid in 1991 op het Amerikaanse Informatiebureau. De carrièrediplomate is lid van de Senior Foreign Service, class of Minister-Counselor. Zij heeft haar land al op zes buitenlandse posten gediend.waaronder Afghanistan, Paraguay en Bosnië-Herzegovina.

In de periode 2008-2010 fungeerde zij als Deputy Chief of Mission in Guyana.

De voorgedragen diplomate is onder meer ook belast geweest met militairen aangelegenheden op het Counterterrorism Bureau en als buitenland-adviseur van de Commandant van de Amerikaanse Special Operations Command. Williams was ook hoofdredacteur van het Springfield Business Journal in Missouri.

Als haar benoeming wordt goedgekeurd volgt zij de huidige VS ambassadeur Edwin Nolan op. Hij dient zijn land sinds 2015 in Suriname en verrtrekt eind derde kwartaal 2018.

John van Coblijn: ‘Politiek bezig staat uit te zuigen’

'Voorzitters verschillende politieke partijen werken legaal mee om de staat leeg te roven met hun dubbele en driedubbele salarissen als ex-minister, ex-parlementariër, adviseur of topambtenaar'


Politicus John van Coblijn neemt geen blad voor zijn mond - aldus dinsdag 10 juli 2018 het Dagblad Suriname - en vindt dat politici met hun dubbele en driedubbele salarissen al jaren bewust meewerken aan het kapotmaken van de staatskas. Ook ambtenaren die alla dol in dienst worden genomen om te komen niksen op ministeries, drukken zwaar op staatsfinanciën. 

'De politiek is bezig de staat uit te zuigen. Als je nagaat dat ex-ministers al op jonge leeftijd gebruik mogen maken van top inkomstenregelingen zonder een tegenprestatie, wat er betaald wordt aan spookambtenaren en instituten die geen tegenprestatie leveren, dan is het gigantisch veel geld. Over een periode van 20 jaar zijn zeker honderden miljoenen aan deze personen weggegooid', zegt de Unopo-trekker.

Van Coblijn neemt het vooral de voorzitters van de verschillende bestaande politieke partijen kwalijk, dat zij haast dagelijks hun bezorgdheid uiten over de financiële situatie van ’s landsfinanciën, terwijl zij legaal meewerken om de staat leeg te roven met hun dubbele en driedubbele salarissen als ex-minister, ex-parlementariër, adviseur of topambtenaar. Hieronder vallen leden van zowel oppositie en coalitie.

'Ik neem geen pensioen. Ik neem niets van de staat', benadrukt de politicus. ‘Ze zijn nu allemaal stuk voor stuk zakkenvullers!’

Het wordt volgens Van Coblijn daarom tijd, dat de politiek zichzelf goed in de spiegel bekijkt en tot het besef komt dat de zaak nu anders aangepakt moet worden.

'Parlementariërs bewijzen slechts lippendienst om de kans te krijgen dat zij ook in het machtscentrum komen. Dan gaan zij ook hetzelfde doen dat Bouterse nu doet. Hun rechtvaardiging zal zijn: Ik heb minder gestolen. Het blijft toch miljoenen die zijn verbrast. Sommige politieke partijen hebben zich vroeger onderscheiden door middelen van de staat niet ten eigen bate te gebruiken. Nu zie je dat niet meer. Ze zijn nu allemaal stuk voor stuk zakkenvullers.'

Adviesraad Internationale Vraagstukken: ’Mensenrechten Antillen niet goed beschermd’

(Bron foto: Suriname Mirror-eigen foto)
'Nederland moet meer doen om de mensenrechten op de zes Caribische eilanden te waarborgen'

 
De mensenrechten op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk houden geen gelijke tred met die in Nederland zelf. Nederland moet meer doen om die te waarborgen, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Nederland en zes Caribische eilanden maken samen deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Hun inwoners zouden op dezelfde mensenrechten moeten kunnen rekenen, vindt de AIV, een belangrijke adviseur van regering en parlement. Maar, als het Koninkrijk een mensenrechtenverdrag ondertekent, geldt dat vaak alleen in Nederland.

De andere drie landen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moeten vaak eerst allerlei maatregelen nemen voor het ook daar van kracht wordt. Dat komt er vaak niet van, omdat het eilandbestuur er niet aan toekomt. Daardoor 'dreigt een tweedeling', waarschuwt de raad.


Nederland moet beter gaan samenwerken met de zelfstandige eilanden en met de bijzondere gemeenten, vindt de AIV. Zeker voor die laatste draagt Nederland een grote verantwoordelijkheid.

Na ondertekening van een verdrag moet er daarom een plan van aanpak komen om het ook op de eilanden in te voeren. 'Nederland moet hierbij het voortouw nemen, uiteraard in goede samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid.'

Zes belangrijke verdragen, bijvoorbeeld het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties, gelden nu nog alleen voor Europees Nederland. Bij het laatste door de VN afgenomen mensenrechtenexamen kwam dat het Koninkrijk op een reprimande te staan. Als de mensenrechten op de eilanden achterblijven, kan Nederland ook niet meer geloofwaardig andere landen met een minder fraai blazoen op hun fouten wijzen, waarschuwt de AIV.

De AIV doet de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1  
Het aangaan van (mensenrechten)verdragen door het Koninkrijk der Nederlanden moet consequent worden bezien vanuit de inhoudelijke doelstellingen en de inhoud van het verdrag. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat mensenrechtenverdragen gelding hebben in het gehele Koninkrijk. Wordt ervoor gekozen om de gelding te beperken, dan moet daarvoor een overtuigende rechtvaardiging worden gegeven.

Aanbeveling 2  
Nu de BES-eilanden deel uitmaken van het Nederlandse staatsbestel en een afwijkend regiem inzake mensenrechten niet kan worden gerechtvaardigd door een ‘wezenlijk onderscheid’ in de zin van artikel 132a van de Grondwet, moet een einde worden gemaakt aan zulke verschillen tussen het Caribische en het Europese deel van Nederland.

Mensenrechten zijn universeel. Bescherming tegen discriminatie of mensensmokkel is bijvoorbeeld belangrijk voor iedereen, ongeacht de woonplaats. Dit betekent dat het voor de werking van een mensenrechtenverdrag principieel geen verschil mag maken of mensen wonen in het Europese of het Caribische deel van het Koninkrijk. Mensenrechten dienen gelijkelijk te gelden voor alle staatsburgers en andere inwoners van het Koninkrijk. Bovendien is gelding voor het gehele Koninkrijk voor de hand liggend vanuit een perspectief van consistent beleid. Nederland beveelt in zijn buitenlands beleid regelmatig aan om een verdrag gelding te geven voor het gehele grondgebied van de verdragsluitende staten. De geloofwaardigheid van dit beleid komt onder druk te staan als Nederland vervolgens zelf toelaat dat de territoriale gelding wordt beperkt.

Tot dusver is de praktijk dat bij ieder verdrag, ongeacht de inhoud of aard ervan, de vraag naar medegelding expliciet wordt voorgelegd en deze medegelding slechts wordt nagestreefd in geval van een bevestigend antwoord. Gelet op het bovenstaande moet voor mensenrechtenverdragen echter het tegenovergestelde uitgangspunt gelden, net als voor verdragen met duidelijke relevantie voor mensenrechten zoals de Overeenkomst van Parijs. Een dergelijk verdrag moet gelding krijgen voor het gehele Koninkrijk, tenzij de inhoudelijke doelstellingen en de inhoud van het Verdrag het redelijk maken dat hierop uitzonderingen worden gemaakt.

Gelet op het grote belang van mensenrechten, mag de gelding van deze verdragen ook niet achterwege blijven als gevolg van het ontbreken van voldoende bestuurscapaciteit, gebrekkige coördinatie of kennis bij de Nederlandse departementen of de hoogte van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van een verdrag. Ook is het belang van mensenrechten voor alle staatsburgers en andere inwoners van het Koninkrijk van dien aard dat in discussies over de gelding van mensenrechtenverdragen maar beperkt gewicht toekomt aan argumenten voor (legislatieve) terughoudendheid.  Beperkte bestuurscapaciteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk mag geen reden blijven om medegelding uit te stellen. Integendeel: dit moet juist aanleiding zijn om de samenwerking en ondersteuning vanuit Nederland te intensiveren en de Caribische landen en gemeenten hierin bij te staan, vanzelfsprekend op basis van gelijkwaardigheid tussen de vier landen.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een gelding van mensenrechtenverdragen die zich uitstrekt tot alle mensen die in het Koninkrijk der Nederlandsen leven; dat doel moet bij alle te treffen maatregelen en besluitvormingsprocessen steeds leidend zijn. Gelet daarop is een beleidsomslag nodig van een onderlinge afwachtende opstelling naar actievere samenwerking tussen de regeringen van de Koninkrijksdelen nadat een verdrag door het Koninkrijk is geratificeerd. In dit verband verdienen vooral de volgende aanbevelingen de aandacht:

Aanbeveling 3 
Indien de Koninkrijksregering bij de bekrachtiging van een verdrag kiest voor een tijdelijke territoriale beperking dient standaard een implementatieplan (inclusief financiële gevolgen) voor alle landen van het Koninkrijk te worden opgesteld zoals bedoeld in artikel 2 van de Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de samenwerking tussen de landen bij de implementatie van verdragen. De Nederlandse regering neemt hierbij het voortouw. De implementatieplannen worden tegelijkertijd met het verzoek om parlementaire goedkeuring aan de Staten-Generaal gestuurd en tevens gedeeld met de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Aanbeveling 4  
Binnen de Nederlandse overheid is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerstverantwoordelijk voor de samenwerking tussen de Koninkrijksdelen zoals bedoeld in aanbeveling 3. De coördinerende taak van dit ministerie inzake de gelding van (mensenrechten)verdragen dient op dit punt te worden versterkt. Ook de coördinerende taak van dit ministerie binnen de Rijksdienst voor Caribisch Nederland dient hierop te worden gericht.

Aanbeveling 5  
De Staten-Generaal moet jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van het implementatieplan zoals bedoeld in aanbeveling 3 worden geïnformeerd in de Memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting).

Aanbeveling 6  
De kennis binnen de centrale overheid in Nederland over de structuur van het Koninkrijk der Nederlanden en de samenwerking tussen de Koninkrijkslanden dient te worden vergroot.
Gelet op het belang van mensenrechtenverdragen is het wenselijk dat de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de samenwerking tussen de landen bij de implementatie van verdragen nauwkeuriger worden nageleefd en dat gehoor wordt gegeven aan de vele oproepen van de Raad van State aan de Nederlandse regering om implementatieplannen en tijdpaden voorafgaand aan ratificatie van (mensen)rechtenverdragen vast te stellen (aanbeveling 3).

Het is redelijk om hierbij het initiatief te leggen bij de Nederlandse regering, gelet op de relatief beperkte bestuurscapaciteit in het Caribische deel van het Koninkrijk en de coördinatie en uitvoeringscapaciteit in Nederland. De onderlinge coördinatie en samenwerking tussen de Nederlandse departementen verdient daarbij wel aandacht (aanbeveling 4). Daarbij heeft het de voorkeur om de coördinerende rol hoofdzakelijk te beleggen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op de ook nu al bestaande coördinerende rol van dit departement bij Koninkrijksvraagstukken. Opvolging van aanbeveling 5 draagt eraan bij dat er meer parlementaire controle mogelijk is op de belangrijke kwesties die in dit advies zijn besproken. Om tot daadwerkelijke verbetering te komen, is het daarnaast evident dat zowel bij de departementen als bij het parlement meer aandacht en kennis moet bestaan voor Koninkrijksrelaties en de daarvoor geldende regelgeving (aanbeveling 6).

(Suriname Mirror/De Telegraaf/AIV/Scribd Suriname Mirror)

Wijziging verkeerssituatie kruising Coesewijnestraat-Ephraimzegen en Rust en Werkweg

Verkeerslichten worden aangepast voor vlotte afwikkeling en bevordering van het verkeer


De afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) brengt, in samenspraak met het Korps Politie Suriname, een verandering aan in de verkeerssituatie op de kruising Coesewijnestraat-Ephraimzegen en de Rust en Werkweg. Deze verandering gaat zondag 15 juli in om negen uur 's morgens. 

Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van OWT&C, geeft aan - in het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 10 juli 2018 - dat er diverse evaluatie momenten zijn geweest die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de verkeerssituatie wordt veranderd. Gelet op de situatie in de praktijk is het van belang om het verkeer aldaar te optimaliseren.

Dagelijks blijkt dat enkele weggebruikers de signalen van het verkeerslicht negeren en dat er op bepaalde tijden sprake is van filevorming. De verkeerslichten zullen aangepast worden zodat er sprake kan zijn van een vlotte afwikkeling en bevordering van het verkeer.

Voor nu is de situatie als volgt: het verkeer komend vanuit de Coeswijnestraat (Noord) richting Nieuw Weergevondenweg is verplicht links af te slaan. Dat zal vanaf zondag niet meer het geval zijn. Het verkeer mag richting de Nieuw Weergevondenweg gaan en kan er nog steeds linksaf inslaan. Het verkeer dat vanuit de Ephraizmzegenweg komt en niet over de Coesewijnestraat richting Latour mag, zal dat vanaf zondag wel mogen. Ook mag het verkeer dan nog steeds rechtsaf inslaan richting de Coesewijnestraat (Noord).

Gelet op dit project vinden er ook werkzaamheden op de weg plaats. Bij de nieuwe instellingen van het verkeerslicht wordt er een aantal randvoorwaarden gecreëerd. Een van de voorwaarden is, dat er een extra rijstrook geplaatst wordt op de Rust en Werkweg waarbij het fietspad versmald wordt van 2.60 meter naar 1.60 meter. Dit alles wordt gedaan om zoveel mogelijk filevorming te voorkomen en dat het verkeer over de eerdergenoemde wegen vlotter verloopt.

Ontslag van Glenn Gersie, governor Centrale Bank van Suriname, hangt in de lucht

Het zou al geruime tijd niet boteren tussen Gersie en minister Hoefdraad


Volgens het Dagblad Suriname van vandaag, dinsdag 10 juli 2018, zou binnen regeringskringen flink door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gelobbyd worden voor het ontslag van Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

Het ontslag moet komen op grond van de blunders van de CBvS bij de verscheping van 19,5 miljoen Euro, dat in april door Nederlandse autoriteiten in beslag is genomen. Het gaat om middelen van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en de Finabank. 12 Miljoen Euro is opgekocht via 5 cambio’s, terwijl 7,5 miljoen afkomstig is van bedrijven. Het geld was bestemd voor internationale betalingen in Euro’s. De CBvS heeft toen een financiële voorziening getroffen voor de bedrijven, waardoor aan de verplichtingen voldaan kon worden.

Het is minister Hoefdraad bijna drie maanden later nog steeds niet gelukt om deze middelen vrij te krijgen. Doordat banken al maanden weigeren Euro’s op te kopen van de cambio’s, is een behoorlijke koersdaling voor de Euro in de afgelopen weken genoteerd. Het aanbod van Euro’s is groot, maar deze valuta wordt niet meer gretig afgenomen. Financiële deskundigen verwachten dat de koers van de Euro verder zal dalen als er niet snel een oplossing komt.

Er is ook kritiek op verscherpte regelgeving van de banken.

Het zou al geruime tijd niet boteren tussen Gersie en Hoefdraad. Gersie werd in februari 2016 aangetrokken om de vacante post bij de CBvS in te vullen. Daarvoor had hij al 30 jaar in topposities bij de CBvS gezeten. In april 2013 viel hij in ongenade bij de toenmalige governor Gillmore Hoefdraad, nu minister van Financiën. Er was sprake van een vertrouwenscrisis. Gersie moest verplicht verlof opnemen, waarna de dienstbetrekking met hem werd beëindigd.

Minister Hoefdraad bevestigt het vertrek van Hakrinbank-directeur Bousaid

'Heeft niets te maken met welke ontwikkeling dan ook in financiële sector, pensioen is pensioen'


De dienstbetrekking van Jim Bousaid met de Hakrinbank wordt beëindigd. Het besluit daartoe is al genomen en wordt morgen op de vergadering van aandeelhouders geëffectueerd, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 10 juli 2018.

Per brief van 21 mei dit jaar werd de president-commissaris bij de Hakrinbank door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën geïnformeerd dat de dienstbetrekking met Bousaid wordt beëindigd. Hij verwijst daarbij naar een brief van februari 2017 waarin daar al op werd gezinspeeld.

Aan president-commissaris Robbert van Trikt wordt aangegeven, dat de Staat als grootaandeelhouder de beëindiging van het dienstverband onderschrijft. Hem wordt gevraagd de 'uitdiensttreding' van Bousaid en zijn pensionering alsook overdracht van werkzaamheden als algemeen-directeur op een vlotte manier af te wikkelen.

Minister Hoefdraad bevestigt het vertrek van Bousaid. Hij merkt op, dat de vertrekkende directeur al eerder zou moeten zijn teruggetreden, maar zijn dienstbetrekking 'was reeds met twee jaar verlengd'.

De beëindiging van het dienstverband nu 'heeft niets te maken met welke ontwikkeling dan ook in de financiële sector'. Hoefdraad: 'Pensioen is pensioen.'

Voorlopig komt de leiding in handen van de overige directieleden. In augustus vorig jaar maakte de bank bekend, dat over het eerste halfjaar van 2017 een geconsolideerde winst vóór belastingen van Srd 29,2 miljoen was gerealiseerd, een stijging van 17,2 procent ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2016. De toename werd veroorzaakt door de gestegen rentemarge en verdiende provisies, alsook een beheerste kostenontwikkeling.

Kabinet Curaçao overlegt over verbod op livemuziek voor cafés en restaurants in Pietermaai

Minister Martina: 'Er is veel verwarring over de interpretatie van de vergunningen'


Het kabinet overlegt deze week nog over het verbod op livemuziek voor cafés en restaurants in Pietermaai. Dat verklaarde minister Steven Martina (MAN) gisteravond bij TeleCuraçao, aldus vandaag, dinsdag 10 juli 2018, het Antilliaans Dagblad.

Martina gaf aan kennis te hebben genomen van het feit, dat de politie in het kader van handhaving het verbod heeft opgelegd. Sommige cafés hebben wel een vergunning voor livemuziek en anderen niet, aldus Martina. De minister verklaarde, dat er veel verwarring is over de interpretatie van de vergunningen.

Martina hoopt zo snel mogelijk tot een gebalanceerd besluit te komen, waarbij er aandacht is voor de geluidsoverlast voor omwonenden, het belang voor de ondernemingen in Pietermaai en het toerisme en het nachtleven in dat deel van de stad.

De minister beaamde, dat het probleem van geluidsoverlast eerder aangepakt had kunnen worden. De overlast is te meten, zo stelde hij. Het moet voor de ondernemingen mogelijk zijn om bij liveconcerten binnen de geldende geluidsnormen te blijven.

Geen vervolging politieagent op Curaçao na dodelijk schietincident

'Onder alle omstandigheden was het geoorloofd dat de agent heeft geschoten'

 
Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het niet opportuun om de agent N.I.V.M. verder strafrechtelijk te vervolgen voor het op 14 maart op de Amandelweg doodschieten van Heric Nicolaas N. Ricardo (1973). Het OM heeft de advocaat van de agent en de nabestaanden ingelicht over de maandag 9 juli 2018 genomen beslissing om geen verdere vervolging in te stellen. Indien de nabestaanden het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen zij hierover hun beklag doen bij het Gemeenschappelijk Hof die hierover dan zal oordelen, aldus het OM in een persbericht.

Naar aanleiding van dit schietincident heeft een strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie  heeft de onderzoeksresultaten bestudeerd en op grond daarvan het volgende vastgesteld.

Bij thuiskomst vanuit zijn nachtdienst zag de betrokken agent een gestolen auto rijden. De agent besloot de auto op afstand te achtervolgen en vroeg intussen herhaaldelijk om assistentie. Op enig moment kwamen beiden tot stilstand en stonden zij - de agent en de autodief (naar later bleek slachtoffer Ricardo) - op straat tegenover elkaar. Op bevel van de agent is Ricardo meermalen gaan liggen maar stond ook telkens weer op, en greep meermalen naar zijn schoudertasje. De agent heeft gewaarschuwd, dat hij zou gaan schieten als Ricardo niet zou stoppen met bewegen. Plotseling begon Ricardo weg te rennen. Op het moment dat Ricardo tijdens het rennen omkeek en met beide handen naar zijn schoudertas greep, heeft de agent (zelf) geschoten. Daarbij hebben 3 kogels het lichaam van Ricardo geraakt. Ricardo is ter plekke overleden als gevolg van bloedverlies.

Het Openbaar Ministerie stelt voorop, dat het verschrikkelijk is dat de heer Ricardo is komen te overlijden. Met name voor de nabestaanden van Ricardo zal dit veel verdriet en ongeloof met zich mee hebben gebracht. Anderzijds is het duidelijk geworden, dat de agent in kwestie dit gevolg nooit heeft gewild. De agent is aangeslagen door van het overlijden van Ricardo.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat agent N.I.V.M. - net 3 maanden in dienst – juist heeft gehandeld door tijdens de achtervolging constant om assistentie te vragen en zijn locatie door te geven. Ook heeft hij zich via de portofoon laten adviseren door de centrale meldkamer en andere ervaren politiemensen. Toen de agent ongewild oog in oog stond met Ricardo die zijn bevelen niet opvolgde, en onvoorspelbaar en bedreigend gedrag vertoonde, heeft de agent juist gehandeld door zijn wapen te trekken en meerdere waarschuwingen te geven.

De ervaring heeft geleerd dat vuurwapens geregeld in tasjes worden bewaard en vervoerd soortgelijk aan het tasje van Ricardo. Onder al deze omstandigheden is geoorloofd geweest dat de agent heeft geschoten op het moment dat Ricardo met beide handen naar zijn tasje greep.

Het Openbaar Ministerie is evenwel van oordeel dat de agent een onjuiste keuze heeft gemaakt door al rennend, en meermalen, te schieten.

Het OM gaat er echter vanuit dat de agent op deze wijze heeft gehandeld vanwege de grote druk en spanning waar hij op dat moment onder stond, gecreëerd door het gedrag van Ricardo. Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat het politiewerk op straat bijzonder lastig kan zijn, mede gelet op de zorgwekkende hoeveelheid vuurwapens op straat. In onvoorspelbare situaties moeten politiemensen in fracties van secondes beslissingen nemen.

De agent in kwestie heeft naar eer en geweten getracht te handelen in een voor hem onvoorspelbare en bedreigende situatie.


Elektronicawinkel Boolchand’s verlaat de Breedestraat 50 in hartje Punda op Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Boolchand’s: 'Hoewel we krimpen, verlaten wij Punda niet'


Het elektronicawinkelbedrijf Boolchand’s heeft de naar eigen zeggen ‘moeilijke beslissing’ genomen om de Breedestraat 50 in hartje Punda te verlaten. De onderneming, die al sinds 1930 bestaat en zowel de lokale markt als toeristen bedient, stelt dat de ‘retail’ al enkele jaren te maken heeft met aanzienlijke uitdagingen. Te groot om het op een toeristische toplocatie, wat het ‘vlaggenschipgebouw’ nu wordt genoemd, te kunnen bolwerken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 10 juli 2018.

Boolchand’s: 'Hoewel we krimpen, verlaten wij Punda niet.'

Met ingang van medio augustus worden alle winkels ondergebracht in één pand: Trompstraat z/n. Tegelijkertijd kondigt Boolchand’s aan, dat een internationale juwelier die zich richt op toeristen ‘ons gebouw’ per november in gebruik zal nemen, ‘een vooruitgang voor Punda als winkelgebied’.

Naast de Trompstraat blijft Boolchand’s op Curaçao in Zeelandia met Boolchand’s DigitalWorld en iWorld.

Het van oorsprong Curaçaose familiebedrijf, met aan het hoofd Ram Boolchand, heeft verder nog vestigingen op Aruba, Sint Maarten, Sint Thomas, Puerto Rico en in Miami.

Officiële ofwel wettelijke rente gaat naar vier procent op Curaçao

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) publiceert officiële rentevoet


De officiële ofwel wettelijke rente, die medio 2017 voor het eerst in acht jaar tijd werd aangepast en met een half procentpunt steeg van 3 naar 3,5 procent, stijgt verder en bedraagt in de tweede helft van dit jaar 4 procent. Zo leest vandaag, dinsdag 10 juli 2018, het Antilliaans Dagblad uit een onlangs door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gepubliceerde tabel. 

Tweemaal per jaar publiceert de Centrale Bank de officiële rentevoet. Niet door middel van een persbericht of een bekendmaking, maar in de vorm van een tabel met rentepercentages door de jaren heen. Dat is recentelijk weer gebeurd.


 De ‘official (legal) interest rate’ was lange tijd, al sinds 1 juli 2009, vastgesteld op 3 procent. Met ingang van 1 juli 2017 is hier 0,5 procentpunt bijgekomen en stond de wettelijke rente twaalf maanden lang op 3,5 procent. Voor de tweede helft van 2018 is deze vastgesteld op 4 procent; het hoogste niveau in bijna tien jaar tijd.

Afgezien van de verhoging medio vorig jaar is de officiële rente dus lange tijd zeer stabiel geweest. Begin 2017 was het voor het achtste achtereenvolgende jaar dat deze was vastgesteld op 3 procent, zo blijkt uit de gepubliceerde tabel met de officiële rentepercentages sinds 1987. In de jaren vóór 2009 was sprake van een soms veel hogere rente – van zelfs 11 procent in de eerste helft van 1987 – en vanaf 2003 zijn ook veel fluctuaties te zien.

In de periode 1988 tot en met medio 2002 stond de officiële rente jarenlang vast op 9 procent. Meer dan het dubbelen van de huidige, nieuwste stand.

Exact tien jaar geleden, per 1 juli 2008, bedroeg de wettelijke rente 4,5 procent. Maar zes maanden eerder, per 1 januari dat jaar, stond deze nog op 7 procent. Er zijn dus jaren geweest met de nodige stijgingen en dalingen, vooral tussen 2003 en 2009. Daarvóór was het lange tijd 9 procent en daarna vele jaren 3 procent.

Beruchte drugsbaron Shaheed 'Roger' Khan zou binnen een jaar vrij man in Guyana kunnen zijn

Khan sinds juni 2006 vast in de VS voor cocaïnehandel en illegaal vuurwapenbezit


In minder dan een jaar na vandaag, 10 juli 2018, zou een beruchte, in Guyana geboren, drugsbaron uit een Amerikaanse gevangenis als een vrij man kunnen stappen en gedeporteerd worden naar Guyana waar hij ooit werd beschouwd als de Pablo Escobar van het land.

Shaheed 'Roger' Khan, ook bekend als 'Shortman', wordt op 8 juli 2019 vrijgelaten. Khan is nu 46 en zit sinds juni 2006 in de gevangenis in de VS, nadat hij in Paramaribo was gearresteerd met drie van zijn lijfwachten in een operatie die volgens de Surinaamse politie meer dan 200 kilo cocaïne opleverde - de grootste cocaïnevangst in Suriname van dat jaar.

De toenmalige minister van Justitie en Politie van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, beval dat Khan naar Trinidad zou worden gevlogen in plaats van naar Guyana en dat hij bij aankomst op het vliegveld werd overgedragen aan immigratie-autoriteiten, die hem vervolgens overleverden aan Amerikaanse functionarissen.

Minder dan 24 uur nadat hij uit Suriname was gezet, werd Khan op 30 juni 2006 voor het Brooklyn Federale Gerechtshof in New York aangeklaagd wegens 'samenzwering om cocaïne te importeren' en kreeg het bevel om te worden vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn . Hij werd formeel veroordeeld in oktober 2009 tot 40 jaar celstraf voor het verhandelen van grote hoeveelheden cocaïne in de VS, manipuleren van een getuige en illegaal vuurwapenbezit.

Gevangene 03651-082, die ook wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn voor diverse moorden in Guyana in de vroege tot midden jaren 2000, dient de rest van zijn straf uit in de Federale Correctional Institution in Miami, Florida.Volgens de Amerikaanse wet zal hij na zijn vrijlating voor detentie en deportatie naar zijn thuisland worden overgedragen aan de Amerikaanse immigratie- en douanediensten.

Khan heeft cocaïne vanuit Colombia de Verenigde Staten binnengesmokkeld en gebruikt bouw- en bosbouwbedrijven om geld wit te wassen.

Volgens kabels gepubliceerd door Wikileaks, betaalde Khan zijn low-level veiligheidspersoneel 1.600 Amerikaanse dollar per maand - minstens acht keer zovel dan wat ze eerder verdienden bij de Guyana Police Force.

Ondertussen citeerde HGTV, een Guyanese televisiezender, de Crime Chief, adjunct-commissaris van politie Paul Williams, die zei dat Guyanezen niets te vrezen hebben en Khan zich aan de wet moet houden zodra hij daar terugkomt.


Ter informatie:

(Suriname Mirror/News Americas Now/Scribd Suriname Mirror/YouTube)

ADRON-personeel heeft nu eigen vakbond

ADRON Werknemersorganisatie telt 45 leden onder totaal van 75 medewerk(st)ers

'Een heet hangijzer op dit moment is de voortdurende late uitbetaling van de lonen'

 
Van de 75 medewerk(st)ers van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) hebben 45 zich georganiseerd in de ADRON Werknemersorganisatie (AWO). Een aantal werknemers kijkt nog de kat uit de boom. Er zijn in het verleden al pogingen gedaan om een vakbond op te richten, maar die zijn steeds mislukt.

Het voltallig bestuur onder leiding van Dayanand Dwarka heeft gisteren gesproken met directeur Narin Gayadien en het bestuur van de Stichting Nationaal Rijstonderzoek Instituut onder leiding van Dewkoemar Mahespalsingh, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 10 juli 2018.

'We hebben afspraken gemaakt over het functioneren van de bond en de verhouding tussen werkgever en de werknemersorganisatie. Ook hebben wij benadrukt voorstander te zijn van overleg om alle problemen die er zullen zijn te kunnen oplossen.'

Dwarka noemt ADRON een zeer belangrijke schakel in de rijstsector en benadrukt de noodzaak van onderzoek. 'Het moet een continu proces zijn zodat de rijstsector in Suriname goed kan worden ontwikkeld.'

De vakbond wil door goed overleg met de leiding helpen daadwerkelijk inhoud te geven aan de doelstellingen van dit instituut. 'Wij zijn bereid en in staat om medeverantwoordelijkheid te dragen. De vakbond is er primair ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Daarbij zal er een heleboel werk te verzetten zijn', zegt Dwarka.

Een heet hangijzer op dit moment is de voortdurende late uitbetaling van de lonen. 'Dit is de eerste stap die wij als vakbond hebben gezet om na te gaan hoe wij gaan samenwerken om de problemen ten aanzien van de uitbetaling van de lonen op te lossen.' 

Het bondsbestuur, dat zeven man telt, heeft intussen bij de autoriteiten de documenten ingediend voor rechtspersoonlijkheid van de bond.

Delen Oost-Westverbinding Nickerie-Saramacca gevaarlijk onoverzichtelijk door hoog onkruid

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
'We kunnen het niet zelf aanpakken, omdat wij het geld ervoor niet hebben en geen machine met  maaibalk'


Delen van de Oost-Westverbinding van Nickerie tot en met Saramacca zijn onoverzichtelijk door hoog wied (onkruid). Vooral in de bochten op het weggedeelte tussen Wageningen en Burnside is  sprake van een gevaarlijke situatie. Het gras groeit ongeveer een halve meter tot een meter op het wegdek waardoor er sprake is van een wegversmalling. 

'We rijden heel voorzichtig wanneer een tegenligger nadert, omdat we weten dat de situatie onoverzichtelijk is', zegt Ramon Sardjoe vandaag, dinsdag 10 juli 2018, in de Ware Tijd. Hij stelt, dat de situatie met de dag erger wordt en roept de verantwoordelijke instanties op maatregelen te nemen en zo (meer) ongelukken te voorkomen.

Districtscommissaris Remie Tarnadie van Coronie heeft contact met de Wegenautoriteit Suriname. 'We weten dat de aannemers die de afgelopen maanden de bermen hebben onderhouden nog niet uitbetaald zijn', zegt hij en voegt eraan toe, dat hem niet duidelijk is wanneer ze zullen worden uitbetaald. 'Wij hebben vernomen dat het elk ogenblik kan plaatsvinden, maar intussen groeit het gras en de situatie wordt steeds onoverzichtelijker.'

Hij heeft de verantwoordelijke instanties op de hoogte gesteld van de gevaarlijke situatie op de weg. 'We kunnen die niet zelf aanpakken, omdat wij het geld ervoor niet hebben en ook geen machine met een maaibalk.'

Coronie wordt volgens hem aantrekkelijk gemaakt voor het toerisme. Hij verzekert er alles aan te doen om het centrum van Coronie aantrekkelijk te houden, 'maar, bij het probleem op de Oost-Westverbinding zijn wij aan handen en voeten gebonden'.

Hij is ook bezorgd over het wegdek dat met de dag slechter wordt. Hij stelt dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie bezig is met het dichten van de gaten in het wegdek. Voorlopig zal het verkeer op deze manier gebruik moeten maken van de weg in afwachting totdat het gedeelte van de Oost-Westverbinding tussen Jenny in Coronie en Groot Henarpolder in Nickerie wordt geherasfalteerd. Hij heeft vernomen dat het ministerie reeds bezig is met een aannemer en dat het contract spoedig kan worden ondertekend.

Zogenoemd Actie Comité ALCOA gaat 19 juli protesteren bij de Suralco-raffinaderij

'Het is een bundeling van activisten en belanghebbenden'

(Bron foto: Facebook)
- 'Zij komen op voor de belangen van het milieu, de lokale bevolking, de arbeiders, de gezondheid, de geschiedenis'
- Niet iedereen staat achter het houden van acties, maar ziet meer in een juridische benadering


Het Actie Comité ALCOA gaat 19 juli protesteren te Paranam bij de Suralco-raffinaderij, gevolgd  op 20 juli met het aanbieden van een petitie bij De Nationale Assemblee. De organisatie eist transparantie van de overheid over de intentieverklaring (Memorandum of Understanding) die met Suralco is getekend. Het is tot nu niet duidelijk wat de regering met de multinational heeft afgesproken ondanks dringende vragen van De Nationale Assemblee. Wat wel zeker is, is dat het complex waar de raffinaderij staat, ontmanteld wordt. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 10 juli 2018.

Het Comité is gisteren in het gebouw van Solidariteitsfonds Seniore Burgers geproclameerd. 'Het is een bundeling van activisten en belanghebbenden', aldus coördinator Wim Bakker. 'We benaderen de kwestie vanuit verschillende invalshoeken. Het zijn mensen die het nodig vinden dat het volk gehoord wordt. Zij komen op voor de belangen van het milieu, de lokale bevolking, de arbeiders, de gezondheid, de geschiedenis.'Er is uit de doeken gedaan wat het doel is van de organisatie: 'de regering dwingen om volledige openheid van zaken te geven over de inhoud van de MoU zodat uitvoerig antwoord gegeven kan worden op de vragen die hierover in DNA zijn gesteld.'

De ‘veldgroep’ van de organisatie gaat fysieke acties organiseren. De strategische tak onderzoekt de beste manieren om de regering, of Alcoa of beiden voor het gerecht te slepen. 'Er is een scramble aan de gang tussen allerlei machten. We zien niet precies wat er gebeurt maar we horen het gerommel. Het is duidelijk dat het gaat om wie gaat de nyang maken wanneer Alcoa weg gaat en weg is. Wij vinden dat vóór het traject wordt afgesloten dat eerst integraal en totaal de hele impact van 100 jaar bauxiet en Alcoa in Suriname wordt meegenomen in de schadebalans. Schade moet hersteld en vergoed worden.'

Er is ook discussie gevoerd over wat wel of niet zou kunnen werken om de samenleving zover te krijgen om achter de acties te staan. Er moet een vertaalslag gemaakt worden van een ver van mijn bed show naar het persoonlijk belang van de burger, haalde een aanwezige aan.

Anderen zijn sceptisch over acties voeren. Zij zien meer heil in een juridische benadering. Enkelen geven aan dat ook onderzocht moet worden of Suriname de bauxietsector niet zelf ter hand kan nemen.

Ministerie van Financiën weerspreekt bericht dat Hoefdraad vertrek eist van Hakrinbank-directeur

'Zeer gevaarlijk gerucht kan heel nadelig zijn voor de stabiliteit van het financieel wezen'


Het ministerie van Financiën weerlegt met klem de beweringen die in een artikel in de media van een anonieme bron geuit worden als zou minister Gillmore Hoefdraad het vertrek van directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank eisen. 

Financiën betreurt het dat een kwalijk en zeer gevaarlijk gerucht bedacht wordt dat heel nadelig kan zijn voor de stabiliteit van het financieel wezen. Dit stelt het ministerie in een persbericht dat vandaag, dinsdag 10 juli 2018, werd uitgegeven via het Nationaal Informatie Instituut.

http://dagbladdewest.com/2018/07/09/hoefdraad-eist-vertrek-bousaid-als-ceo-hakrinbank/
'Er is geen sprake van dreigen met ontslag of vroegtijdig vertrek of een scenario tegen de heer Bousaid door de overheid. In tegendeel, de heer Bousaid heeft in augustus 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar zijn dienstbetrekking werd in goed overleg met de groot aandeelhouder met nog twee jaar verlengd. Twee jaar verlenging is uniek in de hele geschiedenis van de bank.'

'Er is steeds goed overleg tussen de directie en de RvC (Raad van Commissarissen) geweest, en een verwijzing naar het pensioneren van de heer Bousaid staat zelfs in het jaarverslag over het jaar 2017. De directeurspost valt aldus binnenkort open en in de vacature moet volgens de statuten deugdelijk en zonder oponthoud worden voorzien. De RvC zal in conformiteit met de statutaire voorschriften uit de twee directeur een aanwijzen als algemeen directeur. Dit traject waarbij de heer Bousaid eind september met pensioen gaat is in overleg met hem afgesproken en wordt in alle gemoedelijkheid uitgevoerd.'

'Het ministerie van Financiën wil aldus de gemeenschap voorzien van de ware informatie. Het valt ernstig te betreuren, dat de vreemdste en gevaarlijkste geruchten de ronde doen en dat mensen worden opgeroepen hun gelden weg te halen bij deze bank. Dit komt ons financieel systeem niet ten goede. Financiën benadrukt nogmaals om niet mee te gaan met tendentieuze berichten.'

Vermeend ’racistisch’ kinderboek over Suriname, uitgegeven in 2012, alsnog uit de handel gehaald

Auteur De Bakker: 'Ik ben uitgescholden, bedreigd, geïntimideerd, onterecht beschuldigd voor racist'


De verkoop van het boek 'Suriname, here we come' van kinderboekenschrijfster Sanne de Bakker is, nadat er voor de tweede keer ophef over ontstond, gestopt. Dat meldt de schrijfster, die momenteel zegt overladen te worden met haatreacties en bedreigingen, op Facebook. 

Passages en ’weetjes’ in het boek, dat in 2012 werd uitgegeven, stuitten veel mensen tegen de borst. Vorig jaar werd de volgende passage al verwijderd: ’Weet je dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan? De meeste mannen in Suriname hebben minstens één ’buitenvrouw’ en het liefst meerdere’.

Toch ontstond er deze week weer ophef, toen een moeder het boek doorbladerde en meer ’schokkende’ passages las.Ze plaatste foto’s op sociale media van ’weetjes’ als: ’Weet je dat sommige mensen in Suriname honden expres aanrijden om te zien hoe ze daarna liggen te creperen?’ Of: ’Weet je dat telefoongesprekken tussen Surinamers vaak lang kunnen duren? Een Surinamer heeft een eindeloze intro nodig en is niet in staat om een gesprek te beëindigen.’


Na een stormvloed van reacties en steunbetuigingen - vooral uit de hoek van anti-Zwarte Piet activisten - voor de verbouwereerde moeder, is het boek door uitgeverij Kluitman, in overleg met de schrijfster, per direct uit de handel genomen.


Schrijfster De Bakker biedt haar oprechte excuses aan ’voor alle fragmenten die verkeerd zijn gevallen uit mijn boek’. Ze laat via sociale media weten ontzettend geschrokken te zijn van alle reacties.

'Helaas was ik afgelopen weekend genoodzaakt om mijn Facebook-pagina te blokkeren. Er kwam een stortvloed van kwade berichten binnen, mijn openbare pagina’s werden gestalkt, ik werd uitgescholden, bedreigd, geïntimideerd, onterecht beschuldigd voor racist, waardoor ik totaal de controle kwijt was over wat er op mijn tijdlijn gebeurde.'
En: 'Zoals ik een jaar eerder al meldde is het nooit mijn bedoeling geweest wie dan ook te kwetsen en draag ik Suriname een warm hart toe.'

Ze voelt zich echter niet meer welkom in het land ’na deze cyberaanval’ en zal de uitnodiging van volgend jaar om naar Suriname te komen ’moeten afwijzen’.

Dat het boek en de schrijfster nu weer, heviger en soms ongenuanceerder, zijn aangevallen vindt waarschijnlijk zijn voedingsbodem in een steeds meer zwart-wit kort-door-de-bocht-denkende en op alle slakken zout leggende kleine groep mensen.
In essentie heeft De Bakker toch een punt en zelfs gelijk met haar opmerkingen in het boek, zij het wat sterk uitgedrukt. Maar, in de huidige gevoelige zwart-wit denkende wereld en tijdsgeest trap je snel op lange tenen die van alles een issue willen maken...


 (Suriname Mirror/De Telegraaf/Twitter)

Patiënten moeten nog steeds fors betalen voor radiologische diensten en fysiotherapie

Reactie minister Elias: 'Wij zijn nog bezig'


Mensen die radiologische diensten en fysiotherapie nodig hebben, blijven zich blauw betalen, zonder dat er uitzicht is op een oplossing. Diverse particuliere radioklinieken accepteren geen verzekeringspasjes van de particuliere verzekeraars, terwijl patiënten van Staatsziekenfonds moeten bijbetalen voor MRI, CT-scan en andere diensten, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 10 juli 2018.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt in een reactie 'wij zijn nog bezig'. Meer informatie over wanneer er een oplossing komt, kan hij niet geven.

Op 18 mei werd een bespreking gehouden onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin met diverse betrokkenen in de gezondheidssector. Afgesproken werd, dat de regering op zoek zal gaan naar een oplossing voor de achterhaalde tarieven van de radiologische zorg. Tot overmaat van ramp zijn echo-apparaten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo defect. Op dit moment worden er alleen echo's gemaakt voor spoedgevallen en mensen die zijn opgenomen. Mensen die verwezen worden, kunnen geen echo maken in dit ziekenhuis. Dit jaagt verzekerden in nog meer kosten en oponthoud.

De radiologische klinieken hebben aangegeven dat de tarieven, die vanaf 2012 gelden, achterhaald zijn. De Srd is enorm gedevalueerd, waardoor zij niet in staat zijn hun dienstverlening met deze tarieven op niveau te houden. De radiologische klinieken stellen dat ze niet onder de kostprijs, zorg kunnen verlenen. Er is volgens hen geen rek meer in.

Hoewel vanuit het ministerie van Volksgezondheid is meegedeeld dat er geen extra betaling zal worden gevraagd, blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Zo rekent het ziekenhuis Srd 120 voor een behandeling bij de fysiotherapeut. SZF keert maar Srd 65 per behandeling uit. Het verschil moet de patiënt betalen, zonder dat hij deze kan reclameren. Veel mensen zijn niet in staat om de extra kosten op te hoesten, waardoor zij niet in staat zijn foto's te maken.

President Bouterse bezorgd over de ontstane situatie bij de AdeKUS

Bouterse en minister Ferrier spreken studenten toe

(Bron foto: NII)

President Desi Bouterse en onderwijsminister Lilian Ferrier hebben studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) te kennen gegeven hun bezorgdheid over stagnatie in het onderwijs te delen. 

De president ontving de studenten gisteren, maandag 9 juli 2018, nadat zij op 5 juli een brief naar hem hebben geschreven, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Ferrier heeft aangegeven de zorgpunten van de studenten mee te zullen nemen in het gesprek dat ze vandaag heeft met het bestuur van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU). De actie van de docenten, waarbij geen les wordt gegeven, is de derde week ingegaan. De studenten hebben in hun brief enkele knelpunten en eventuele oplossingsmodellen opgenomen.

De president gaf aan zich heel erg zorgen te maken over de ontstane situatie en dat alle stakeholders samen een bijdrage zullen moeten leveren om te komen tot een oplossing, zodat studenten niet gedupeerd worden. De regering is bereid er alles aan te doen om de colleges zo snel als mogelijk te laten hervatten.

Emanuel Scheek, vertegenwoordiger van de studenten en lid van het universiteitsbestuur, verklaarde dat de studenten willen gaan voor de oplossingen die zij op papier hebben staan en dat het een commitment van alle partijen eist.

Volgens Scheek zou de brief al in 2017 aan de president overhandigd worden. De problemen op de universiteit hebben volgens hem nu een climax bereikt en de studenten willen het risico voorkomen dat hun toekomst in gedrang komt.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, benadrukte dat de regering en ook het parlement de noodzaak inzien om de enige universiteit in Suriname op het niveau te brengen waar het moet zijn. Volgens Bouva moeten de problemen op de universiteit fundamenteel worden opgelost.

Bootsman waarschijnlijk verdronken in Marowijnerivier bij Albina

Bootsman valt uit boot tijdens schermutseling met passagier die hij wilde beroven


De politie van Albina kreeg maandagochtend 9 juli 2018, een bericht van een beroving op de Marowijnerivier. Aangever W. M. (35) kwam vanuit St. Laurent naar Albina. Dichtbij de oever van Albina haalde hij - zo schrijft het Dagblad Suriname - zijn portemonnee uit zijn zak om de bootsman te betalen. 

De bootsman zag een bundel geld en veranderde van mening en voer weer op. Hij voer de boot naar het midden van de rivier en viel M. aan. Er ontstond een worsteling tussen beide, waarna de bootsman het slachtoffer met een pagaai aanviel.

Op een gegeven moment viel de bootsman in het water en verdween in de diepte. M. heeft de boot naar de oever gevaren en deed aangifte.

UPDATE woensdag 11 juli:

http://www.politie.sr/bootsman-die-passagier-moet-hebben-beroofd-verdrinkt-in-de-marowijne-rivier/
 

Peru in rouw na overlijden vrouw (31) aan gevolgen brandwonden nadat benzine op haar was gegooid

Roep om zware straffen voor daders brandaanvallen op vrouwen 


In het laatste geval van een gruwelijke aanval op een vrouw in Peru - vrijdagavond 29 juni -, is het brandwondenslachtoffer Juana Mendoza zondag 8 juli 2018 aan haar verwondingen overleden, bevestigen verschillende functionarissen. De 31-jarige vrouw stierf aan ademhalingsproblemen nadat benzine op haar was gegooid in Cajamarca en in brand werd gestoken.


Verdachte Esneider Estela Terrones zit in een preventieve hechtenis, omdat hij in afwachting is van een proces voor mogelijke betrokkenheid bij de aanval, waarvan de aanklagers zeiden dat de aanval voortkwam uit wraak op Mendoza.


President Martín Vizcarra, die vorige week voorstelde nieuwe beschermingen tegen vrouwen uit te voeren, twitterde zondag zijn condoleances aan de familie van Mendoza. 'Deze laatste femicide zal niet ongestraft blijven', schreef de president op zijn officiële account. 'We zullen doorgaan met de volledige macht van de staat om te vechten tegen gendergerelateerd geweld.' 


De nieuwste femicide heeft opnieuw geleid tot debat in een land waar huiselijk geweld in historische proporties doorgaat.

Mendoza's dood lijkt veel op de zaak eerder dit jaar van Eyvi Ágreda, een jonge vrouw die in een bus in brand werd gestoken door een man die ook gemotiveerd leek te zijn door wraak.

De Peruaanse Oombudsman tweette zondig krachtig, waarop de brandaanvallen op vrouwen sinds 2017 werden getoond met een begeleidende tekst: 'Hoeveel femiciden moeten er nog meer komen voordat het rechtssysteem de bescherming van vrouwen serieus gaat nemen? Sinds 2017 zijn er naast Juana Mendoza en Eyvi Ágreda nog 15 andere vrouwen brutaal aangevallen met vuur.' 


Van de 17 brandaanvallen op vrouwen in Peru in het afgelopen jaar zijn zes van de aanvallers nog niet geïdentificeerd.

Net als Vizcarra hebben Peru's topfunctionarissen gezegd, dat ze een zware straf willen zien voor de aanvaller en de moord op Mendoza om een norm te stellen voor op gender gebaseerde misdaden en verdere gruwelijke misdaden te ontmoedigen.'Dit is een ernstttige femicide, dat een maximale levenslange straf met zich meebrengt', zei Ana Maria Mendieta, minister van Volksgezondheid en Kwetsbare Groepen, zondag in het ziekenhuis waar Mendoza stierf. 'We willen de maximale straf in dit geval. We willen niet meer straffeloosheid voor deze gewelddaden.'


(Suriname Mirror/Peru Reports/Twitter/YouTube)

Cindy Alvarez Garcia (27) steunde haar Mateus Uribe tijdens WK-voetbal in Rusland

Colombiaans model en tv-persoonlijkheid stal de show op de tribunes

(Bron foto: Pulzo)
'Ik ben zeker trots op wat hij allemaal heeft bereikt'


Cindy Alvarez Garcia is de vriendin van Mateus Uribe, de Colombiaanse voetbalinternational die tijdens de strafschoppenserie de cruciale misser achter zijn naam kreeg. Zijn spetter knalde via de onderkant van de lat uit het doel, waardoor Engeland de strafschoppenserie uiteindelijk met een marge van één won. De 27-jarige middenvelder van het Mexicaanse Club América kon daardoor naar huis.A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on


Al steunde Alvarez Garcia haar vriend ook op Russische bodem. Ze stal de show op de tribunes in de diverse stadions waar Colombia speelde. Foto's postte ze ook vrolijk op haar Instagram-account en zelfs op YouTube zijn speciale videocompilaties van haar bezoek aan het WK 2018 te vinden.


Alvarez Garcia is in Colombia een bekende verschijning. Zowel als model voor verschillende merken en bedrijven en als tv-presentatrice. Ze werd 27 jaar geleden geboren in Remedios, Antioquia. Al vroeg wist ze dat ze bekend wilde worden. Al op negenjarige leeftijd werd ze verkozen tot prinses tijdens de Miss Antioquia-verkiezingen. Later nam ze ook deel aan de Miss Colombia voorronden. Ze haalde ook één keer de finale.Haar debuut voor de televisie maakte ze op de regionale televisie. Zo verscheen ze bij de zenders CNC en Cosmovisión. Bij die laatste presenteerde ze zelfs een sportprogramma. De naam van het programma was Fútbol del bueno ('Het beste voetbal'). Daarin kreeg ze een vaste rubriek: El Tocador de Cindy. Daarin interviewde ze spelers en hun familie. 'Dat waren mooie momenten, waar ik erg van heb genoten. Ik kijk er naar uit om dit werk te hervatten', vertelde ze tegenover Pulzo.

Als kind was ze al sportief. Ze deed aan fietsen, aan basketbal, aan fitness. 'Ik ga nog steeds regelmatig naar de sportschool. Dat is op dit moment mijn beste vriend. Ik let altijd goed op mijn voeding. Wat en hoe? Die geheimen houd ik het liefst voor me. Maar sport zal altijd een goede bondgenoot blijven als het gaat om het lichaam mooi en gezond te houden.' Ze volgde het voetbal ook al voordat ze een relatie kreeg met Uribe. 'Maar, niet één ploeg bijzonder. Ik was ook geen fan van een bepaalde club. Ik steunde vooral de nationale ploeg van Colombia. Nu steun ik mijn man overal waar ik kan. Het liefst zou ik in elk stadion aanwezig zijn waar Matheus speelt. Maar, dat gaat natuurlijk niet. Ik ben zeker trots op wat hij allemaal heeft bereikt. Vooral toen hij twee jaar geleden international werd.'

Drie jaar geleden ontmoetten de twee elkaar. In 2016 trouwden ze. In Esteban kregen ze al snel een zoontje en vorig jaar werd ook dochter Antonia geboren. Het weerhield Alvarez Garcia er niet van om haar modellenwerk op te pakken. Diverse bekende merken hebben haar alweer gestrikt.Nu het WK voor Colombia voorbij is, heeft ze ook weer meer ruimte voor opdrachten.

Op haar social media kent ze enorm veel volgers. Op Twitter heeft ze er bijna twaalfduizend. Instagram is haar booming kanaal. Daarop heeft ze via haar account @cindyalvarezgarcia989 nu ruim 209.000 volgers. Daarop is ze ook erg actief. Zo postte ze al ruim 8.100 foto's op haar account. Nu de hele wereld door het WK kennis met haar heeft kunnen maken, zal dat aantal ongetwijfeld nog verder groeien.Señor GRACIAS por este aprendizaje tan hermoso, por los momentos tan grandiosos que nos diste en este mundial, es inimaginable lo que uno puede sentir y lo que genera ver un equipo completo dándole felicidad a un país entero, con el amor que siento por ti @matheus_uribe y por el amor que siento por mi país GRACIAS INFINITAS SEÑOR porque quienes somos nosotros para reprochar tu voluntad y eres tú quien nos glorifica y no das todo lo que hoy tenemos y vivimos... vamos, vamos colombia 🇨🇴 vamos mi amor 🙌🏻 esto no termina acá, esta es la puerta a lo que DIOS no prometió y recuerda que tenemos sueños y unas ganas que no nos deja dormir 💪🏻 ha sido la experiencia más gratificante y gloriosa que hemos podido sentir, sé qué hay aprendizajes muy dolorosos en nuestras vidas pero de ellos salimos triunfantes y más más fuertes. TE AMO ♥️ acá no acaba nada, acá se abre una puerta 🚪 inmensa a la victoria de nuestras vidas. ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE TI 💪🏻🇨🇴 DIOS ES FIEL Y EL NOS LO PROMETIO lo estamos viviendo 🙏🏻🌻 siempre hay que creer ♥️😍💪🏻 siempre hay que tener fe 🙌🏻♥️ @matheus_uribe
A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on


(Suriname Mirror/ElfVoetbal/Instagram/Pulzo)