dinsdag 9 april 2019

Stichting Elisabeth Samsons Huis koopt huis van Elisabeth Samson van overheid - Het is één van de oudste gebouwen van Suriname

(Bron foto: Facebook)
Aankoop heeft stichting ruim een half miljoen euro gekost

Restauratie zal zeker nog anderhalf miljoen euro kosten


Na jaren van vragen en lobbyen heeft de Stichting Elisabeth Samsons Huis, waar schrijfster Cynthia McLeod de trekker van is, toestemming van de overheid gekregen om het voormalig huis van de markante Elisabeth Samson te kopen. 'We zijn de koop aan het finaliseren en dan gaan we het verbouwen', zegt McLeod dinsdag 9 april 2019 in de Ware Tijd.

De aankoop heeft de stichting ruim een half miljoen euro gekost, dat mede door een buitenlandse gift zal worden betaald. 'Maar, dat is nog niet alles. De restauratie zal zeker nog anderhalf miljoen euro kosten en ik ben van plan er keihard aan te trekken om ervoor te zorgen dat het benodigde geld voor een groot deel door Suriname zelf wordt opgebracht', zegt de schrijfster.

McLeod wil het huis inrichten precies zoals het was toen Elisabeth Samson (Paramaribo, 1715-1771) er nog woonde om het dan een toeristische bestemming te geven.'Weet je waarom wij haar nagedachtenis moeten eren? Deze vrouw heeft getoond dat als je geen slachtoffer wil zijn dat ook niet hoeft. Tijdens de piek van de slavernij werd deze zwarte vrijgeboren vrouw rijk en had haar eigen geld. Dat is een voorbeeld dat navolging verdient zeker in deze tijd. We hoeven geen slachtoffers te zijn als we dat niet willen', aldus McLeod.

Het Huis van Elisabeth Samson is een monumentaal pand uit de achttiende eeuw, gelegen aan de Wagenwegstraat 22. Het is één van de oudste gebouwen van Suriname.

Tot 2013 was het ministerie van Arbeid er gehuisvest. Toen het ministerie vertrok, bijna zes jaar geleden, was het de bedoeling dat het gerenoveerd zou worden en dat het ministerie er weer gehuisvest zou worden. Het gebouw staat 150 meter buiten de Unesco-driehoek die in zich herbergt de historische panden die staan op de werelderfgoedlijst.

NCCR traint personeel districtscommissariaten in het adequaat optreden bij een ramp

(Bron foto: NII)
Focus van  training ligt op het opzetten van een gedecentraliseerde organisatie

Het is de bedoeling dat alle districten en ressorten een eigen rampenplan hebben 


Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is geruime tijd bezig geweest alle districtscommissariaten te trainen in het adequaat op kunnen treden bij een ramp in hun gebied. Het laatste district dat de training heeft gevolgd is Sipaliwini, bestaande uit zeven bestuursressorten. NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngard laat dinsdag 9 april 2019 via het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten, dat de focus van de training ligt op het opzetten van een gedecentraliseerde organisatie, waarbij op het niveau van de districtscommissariaten een organisatie ontstaat die in tijden van calamiteiten weten hoe effectief moet worden opgetreden. 

De bedoeling van de training is ook om een stuk bewustwording op gang te brengen onder de actoren.

Suriname heeft naar zeggen van Slijngard 64 ressorten die een eigen rampenplan moeten hebben. Belangrijk hierbij is na te gaan wat er als ‘first response’ gebeurd. Dit optreden vindt plaats vanuit de districtscommissariaten. Als de ramp groter is dan de mensen zelf kunnen afhandelen, dan komt het NCCR met haar expertise en mogelijkheden in, aldus Slijngard. Het is dus de bedoeling dat alle districten en ressorten een eigen rampenplan hebben en deze gezamenlijk het nationale rampenplan vormen.

Tijdens de training die op 4 april werd gehouden te Asewa Otono, was het de beurt aan het bestuursressort Boven Suriname. Het NCCR heeft aan de districtscommissaris (dc) Humphrey Jeroe van dit ressort enkele spullen overhandigd, zoals stretchers, EHBO-trommel en zwem- en reddingsgordels ten voordele van de plaatselijke gemeenschap.

Jeroe erkent het belang van een rampenplan. In zijn ressort kunnen zich ook calamiteiten voordoen waarop tijdig moet kunnen worden ingespeeld. Aan het einde van deze training zal het bestuursressort Boven Suriname een rampencomité in het leven roepen, bestaande uit vertegenwoordigers van het commissariaat, de politie, de Medische Zending en andere actoren om het plan op te zetten.

Het ressort Boven Suriname heeft in 2006 te kampen gehad met watersnood. Huizen en wc’s zijn destijds door het overtollige water weggespoeld en burgers moesten vluchten naar hoger gelegen gebieden. Met een rampenplan kan het bestuursressort de effecten van een calamiteit goed opvangen, stelt Jeroe.

Geweld tegen vrouwen en meisjes blijft enorm probleem in Latijns-Amerika

VN Vrouwen: 'In alle landen zien we de normalisering van geweld tegen vrouwen en meisjes'

(Bron foto: latintimes.com)
'Er zijn landen in de regio waar de straffeloosheid bij femicide oploopt tot 95 procent'


In weinig landen ter wereld worden zoveel vrouwen vermoord als in Latijns-Amerika. De samenleving blijft er geweld tegen vrouwen en meisjes tolereren, zegt Luiza Carvalho, directrice Latijns-Amerika van VN Vrouwen, dinsdag 9 april 2019 in een interview met IPS (Inter Press Service of IPS is een internationaal persagentschap dat zich richt op berichtgeving uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.)

Carvalho pleit voor meer middelen en meer samenwerking en vooral een totaalaanpak.Ook al gaat de bevolking steeds vaker de straat op tegen vrouwenmoorden (femicide) en heeft de regio baanbrekende wetgeving tegen deze misdaad, toch blijft Latijns-Amerika zeer slecht scoren op dit punt, stelt VN Vrouwen.

(Bron foto: Twitter)
'In alle landen zien we de normalisering van geweld tegen vrouwen en meisjes, het ontbreken van uitgebreide en kwaliteitsvolle diensten die patronen van geweld identificeren die tot femicide kunnen leiden, en een gebrek aan data, en de dominantie van onderzoek zonder genderperspectief', zegt de Braziliaanse Luiza Carvalho in Panama-Stad, waar zich het Latijns-Amerikaanse hoofdkantoor van VN Vrouwen bevindt. 'Het is van fundamenteel belang een einde te maken aan de straffeloosheid. Er zijn landen in de regio waar de straffeloosheid bij femicide oploopt tot 95 procent.'

Carvalho verwacht veel van het nieuwe Spotlight Initiative van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van een initiële investering van 500 miljoen euro gaan 55 miljoen naar Latijns-Amerika. Spotlight pakt het fenomeen van op gender gebaseerde moorden op een alomvattende manier aan via zes pijlers: regelgeving voor gendergelijkheid, institutionele versterking, primaire preventie, kwaliteitsdiensten, gegevensverzameling en de versterking van de vrouwenbeweging. De campagne werd op 21 maart in Argentinië gelanceerd, en is ondertussen ook in El Salvador, Mexico, Guatemala en Honduras actief. Deze landen werden onder meer geselecteerd op basis van de dynamiek van het maatschappelijk middenveld, zei Carvalho.

In Argentinië toonde de NiUnaMenos-beweging 'dat dit fenomeen niet langer getolereerd wordt, iets waar de regio en de wereld veel van kan leren'. De NiUnaMenos-beweging kreeg veel aandacht door de massademonstraties na nieuwe vrouwenmoorden.

De regio beschikt over een Inter-Amerikaanse Conventie ter Voorkoming, Bestraffing en Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. De conventie, die in 1994 werd aangenomen in de Braziliaanse stad Belém do Pará en door 32 landen is ondertekend, legt geweld tegen vrouwen formeel als een mensenrechtenschending vast. Ze leidde tot de ontwikkeling van mechanismen in de strijd tegen geweld tegen de fysieke, seksuele en psychologische integriteit van vrouwen, zowel in de openbare als privésfeer. In 2013 werd het juridische concept van femicide erin opgenomen. De regio werd met die conventie een 'wereldwijde pionier op het gebied van wetgeving inzake geweld tegen vrouwen', zegt Carvalho.

Femicide is opgenomen in het strafwetboek in twaalf landen (Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Honduras, Mexico, Panama, Peru, de Dominicaanse Republiek en Uruguay). Nog zes landen hanteren femicide in andere wetten (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay en Venezuela). 

Daarnaast hebben de 32 landen die deelnemen aan het verdrag, wetten die de rechten beschermen van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

(Bron foto: Reuters)
Vorige maand lanceerden VN Vrouwen, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en het expertencomité dat het Verdrag van Belem do Pará opvolgt (Mesecvi - Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en la Región), officieel de Inter-Amerikaanse Modelwet ter Voorkoming, Bestraffing en Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen en Meisjes. De modelwet 'moet de basis vormen voor het opstellen of aanpassen van wetgeving inzake de gewelddadige dood van vrouwen in de regio, en ook voor de versterking van acties op het gebied van preventie, bescherming, zorg, onderzoek, vervolging, bestraffing en totale schadeloosstelling', zegt Carvalho.


Een onderzoek door Small Arms Survey laat zien dat 14 van de 25 landen met het hoogste percentage vrouwenmoorden ter wereld (per 100.000 vrouwen) in Latijns-Amerika liggen. Helemaal bovenaan staan El Salvador, Honduras en Guatemala. Carvalho schrijft dat toe aan het gebrek aan alomvattende maatregelen 'waardoor een kloof ontstaat tussen formele rechten en effectieve toegang tot de rechten voor vrouwen.' 'De Pará-conventie maakte duidelijk dat een totaalaanpak inzake geweld tegen vrouwen nodig is, dat wil zeggen dat de landen naast het bestraffen ervan ook preventie-, beschermings-, onderzoeks- en herstelacties moeten ontwikkelen, zowel voor de families van de slachtoffers als voor de overlevenden.' Die totaalaanpak ontbreekt nog steeds, zegt ze.

'De landen beschikken niet over data over schadeloosstelling, over verdwenen vrouwen, ze hebben geen genetische gegevens die de lokalisering van slachtoffers mogelijk maakt of andere mechanismen die hun rechten garanderen.' 'We hebben statistieken nodig om te analyseren en te vergelijken tussen landen wat werkt en wat niet om femicide uit te roeien. Als we betere statistieken hebben, kunnen we de patronen en de ernst van de situatie zien en een gefundeerd beleid uitwerken.'

Bovendien is in het strafrecht nog steeds sprake van een 'androcentrisme', wat zich vertaalt 'in een normatieve context die zich niet leent tot goede strafrechtelijke bepalingen die specifieke vormen van geweld tegen vrouwen bestraffen.' 'Wanneer vrouwen worden vermoord, moeten deze zaken onmiddellijk worden onderzocht vanuit het vermoeden dat het een femicide is, zoals in Mexico. De gevallen moeten goed worden onderzocht, zonder vooroordelen of genderstereotypen, en er moeten herstelbetalingen worden gedaan.'

Volgens het Mesecvi-expertencomité besteden de landen die de Pará-conventie ondertekenden, minder dan 1 procent van hun begroting aan acties ter bestrijding van gendergeweld. 'Algemene wetten hebben middelen nodig om te kunnen worden geïmplementeerd', zegt Carvalho. 'We moeten ook veel nadruk leggen op preventie. Zelfs als we alle agressors in de gevangenis zouden stoppen, dan zullen we nooit een einde maken aan het geweld tegen vrouwen als we de structurele oorzaken, attitudes en percepties niet veranderen.' 'Ondanks enkele veelbelovende veranderingen, onder impuls van jongeren in de regio, blijft de samenleving geweld tegen vrouwen en meisjes tolereren. Een wijziging van de maatschappelijke normen is nodig om schadelijke masculiniteit aan te pakken.'

De VN-topvrouw geeft het voorbeeld van Colombia. Dat land nam in 2015 een wet aan die de onderwijssector betrekt bij preventie-activiteiten. 'Femicide is de laatste schakel in een keten van gewelddaden tegen vrouwen. Daarom moeten gezondheidszorg, sociale diensten, politie en justitie samenwerken.' Ze wijst in dat verband op projecten zoals in Uruguay, waar rechtbanken, politie en het Nationale Vrouweninstituut nauw samenwerken. In een risicosituatie kan een rechter daar de agressor bevelen een elektronische band te dragen die verbonden is met een apparaat dat het slachtoffer bij zich draagt. Als de aanvaller het slachtoffer nadert, waarschuwt het apparaat de politie automatisch. Tijdens het programma krijgen beiden ook psychologische ondersteuning. 'Tot nu toe is geen van de vrouwen die deel uitmaken van dat programma vermoord', zegt Carvalho hoopvol.

(Suriname Mirror/IPS/Twitter)

KLM start vanaf winter 2019 vier keer per week vluchten op Guanacaste Libera in Costa Rica

(Bron foto: KLM/The Tico Times)
'Guanacaste Liberia is een waardevolle toevoeging aan ons KLM-netwerk'


Vanaf de winter van 2019 gaat de KLM vier keer per week met een rechtstreekse vlucht vliegen naar Guanacaste Libera in Costa Rica, aan de Pacifische kust. 'Guanacaste is de op één na grootste regio van Costa Rica. De streek staat bekend om zijn prachtige natuur, wat het maakt tot een unieke vakantiebestemming in combinatie met San José. Dit alles maakt Guanacaste Liberia een waardevolle toevoeging aan ons KLM-netwerk', aldus Pieter Elbers (CEO KLM).


Op de heenweg maakt deze vlucht een tussenlanding in San José (Costa Rica), een bestemming die momenteel al in de winterdienstregeling van KLM opgenomen is. KLM vliegt vanaf 29 oktober 2019 op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen Amsterdam-Schiphol, San José en Guanacaste-Liberia. De vluchten worden uitgevoerd met de Boeing 787-9, met 30 stoelen World Business Class, 45 stoelen Economy Comfort Class en 219 stoelen Economy Class.

KL0717/KL0719 vertrekt van Amsterdam-Schiphol om 11:35 uur, en arriveert om 17:15 uur lokale tijd in San José, Costa Rica. Daar vertrekt de vlucht vervolgens om 19:15 uur richting Guanacaste Liberia, om daar om 20:10 uur te landen. Onder hetzelfde vluchtnummer gaat de retour vlucht vervolgens na 65 minuten rechtstreeks door naar Amsterdam, met een vertrek uit Guanacaste Liberia om 21:15 lokale tijd, en arriveert de volgende dag om 13:20 uur in Amsterdam-Schiphol. Het is mogelijk om op hetzelfde ticket een heenreis reis naar San José te combineren met een terugreis vanaf Guanacaste Liberia, wat deze nieuwe vlucht tot een ideale combinatie maakt voor iedereen die de prachtige natuur en pura vida van Costa Rica wil ontdekken.

Guanacaste is een regio in het noordwesten van Costa Rica aan de Grote Oceaan en ligt op 250 kilometer van de hoofdstad San José. De regio staat bekend om zijn prachtige kustlijn met rustige baaitjes, witte stranden en kleine eilandjes voor de kust. Het klimaat in Guanacaste is uniek voor Costa Rica, van november tot april valt er vrijwel geen enkele neerslag, wat de regio tot een geliefde vakantiebestemming maakt.


Ook qua natuur heeft de regio veel te bieden, de jungles rondom de vulkanen in het binnenland vormen een groen decor voor wandelaars en liefhebbers van flora en fauna. De belangrijkste plaats in Guanacaste is Liberia, met 60.000 inwoners. De moderne internationale luchthaven van Guanacaste Liberia ligt op nog geen 20 kilometer rijden van de kust.

(Suriname Mirror/The Tico Times/Travelpro.nl/La Nacion)

'Maduro-regime is het grootste drugskartel op het westelijk halfrond'

Venezolaanse advocaat Sosa: 'Maduro gebruikt de hele Venezolaanse staat om te opereren als een drugskartel'


'Maduro gebruikt winst uit de verkoop van deze drugs om terrorisme te financieren'


De Venezolaanse advocaat Juan Carlos Sosa beweert, dat het socialistische regime van Nicolas Maduro fungeert als een drugskartel om illegale drugs wereldwijd te verzenden. 'Maduro's regime is in feite misschien wel het grootste drugskartel op het gehele westelijk halfrond', zei hij dinsdag 9 april 2019 tijdens een interview met FOX Business' Trish Regan Primetime.

'De drugs gaan naar Latijns-Amerika, Noord-Amerika, de Verenigde Staten, Europa en zijn afkomstig uit Venezuela.'

Sosa, die ooit de voormalige Venezolaanse president Hugo Chávez aanklaagde in Den Haag, vertelde Trish Regan, dat Maduro de staatsinfrastructuur gebruikt om de narcotica te cultiveren. 'Hij gebruikt in feite de hele Venezolaanse staat om te opereren als een drugskartel.'


Sosa voegde eraan toe, dat Maduro winst gebruikt uit de verkoop van deze drugs om terrorisme te financieren. 'Hij gebruikt de narco-dollars om deze cellen te financieren. Hezbollah is sinds 2002 in Venezuela en Maduro maakt Venezolaanse paspoorten vr Hezbollah-agenten, zodat ze de wereld kunnen rondreizen en ook ons ​​grondgebied kunnen gebruiken om hun agenten te trainen', zei hij.

Sosa zei dat de drugscrisis zich uiteindelijk ver buiten de grenzen van Venezuela zal verspreiden. 'Het is een zaak van nationaal belang voor de Verenigde Staten, die elk jaar miljarden belastingbetaler-dollars uitgeeft in de oorlog tegen drugs en de strijd tegen het terrorisme.' Meer dan 130 burgers sterven elke dag aan opioïd-overdoses in de Verenigde Staten, volgens de National Institutes of Health.

(Suriname Mirror/FOX Business/Twitter)

Verloren beschouwde ‘videoclip’ van The Beatles opgedoken in Mexico

Beelden van enige keer dat The Beatles optraden in populaire televisieprogramma Top of the Pops


In Mexico is een clip opgedoken van de enige keer, dat The Beatles in het razend populaire televisieprogramma Top of the Pops zijn aangetreden, zo heeft de Britse openbare omroep BBC vandaag, dinsdag 9 april 2019, gemeld. 


Op 16 juni 1966 playbackten de Fab Four hun nummer ‘Paperback Writer’ tijdens het popprogramma waarin het hun enige verschijning was. De originele opnames daarvan zijn niet bijgehouden.


Maar, een gezin in Liverpool filmde met een 8mm-camera het gebeuren terwijl het zich op televisie afspeelde. De opname zonder klank duurt elf seconden en belandde uiteindelijk bij een verzamelaar in Mexico. Die contacteerde Kaleidoscope, een organisatie in Birmingham die gespecialiseerd is in het lokaliseren van vermiste televisiebeelden.

'Ik denk dat als je een Beatles-fan bent, dit de heilige graal is', zei Chris Perry van Kaleidoscope tegenover de BBC. 'Men dacht dat het voor altijd verloren was, want videotapes werden in 1966 niet bijgehouden. Dit jaren later vinden is verbazingwekkend.'


(Suriname Mirror/Plasticos y Decibelios/Belga/YouTube/Twitter/tonica.la)

Brazilië ontslaat ambtenaar milieuagentschap Ibama die president Bolsonaro ooit beboette voor illegaal vissen

Congreslid Jair Bolsonaro in 2012 betrapt bij vissen in een zeereservaat voor kust Rio de JaneiroEen boete voor het illegaal vissen in een natuurpark verklaart mogelijk de afkeer van de huidige Braziliaanse president Jairr Bolsonaro tegen zijn eigen milieuagentschap Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). De ambtenaar die de boete destijds ondertekende, is vorige week ontslagen.

Op 25 januari 2012 werd Jair Bolsonaro, toen nog een gewoon congreslid, betrapt terwijl hij aan het vissen was in het Tamoios Ecological Station, een zeereservaat voor de kust van Rio de Janeiro. Bij de vaststelling van de overtreding waren verschillende ambtenaren betrokken.

Maar, het was José Olímpio Augusto Morelli, werkzaam voor het Braziliaanse milieuagentschap Ibama, die zijn handtekening zette onder de boete van 10.000 real (zo’n 2300 euro). Hij stelde ook het rapport op over het incident en hij was degene die een inmiddels beruchte foto nam van de betrapte Bolsonaro in witte zwembroek en met een vishengel.


Bolsonaro zou de aanvaring met Morelli en Ibama niet snel vergeten. Enkele weken na de boete al beschreef hij tijdens een toespraak in het congres hoe hij zich 'als een hond' behandeld had gevoeld tijdens het incident. En het jaar daarop probeerde hij met een wetsvoorstel Ibama-ambtenaren het recht te ontzeggen om een wapen te dragen. Hij moest uiteindelijk toegeven dat het om een wraakactie ging en trok het voorstel in.

Bolsonaro richtte zijn pijlen meteen op Ibama en bestempelde het agentschap onder meer als een 'boetefabriek' die door radicale groenen wordt geleid. Ook een poging om een persoonlijke vergunning aan te vragen om legaal te vissen in het beschermde gebied viel in dovemansoren bij het ministerie van Justitie. Daarmee leek zijn strijd verloren - maar eind vorig jaar werd hij plots tot president van Brazilië verkozen.

Bolsonaro richtte zijn pijlen meteen op Ibama. De president kondigde aan om de middelen voor het agentschap aanzienlijk te beperken en grote delen van het Amazonewoud open te stellen voor land- en mijnbouw. Begin dit jaar diende de directrice van het milieuagentschap haar ontslag in na kritiek van Bolsonaro.

Ook Morelli, de ambtenaar die in 2012 de boete had uitgeschreven, lijkt nu de gevolgen van het incident te dragen, schrijft de website Climate Home News. Hij werd op 28 maart zonder verdere uitleg uit zijn functie ontheven als hoofd Luchtoperaties in Brasília. Hij coördineerde er voor Ibama de luchtverkenningen naar illegale mijnbouw en houtkap in het Amazonewoud. Als vastbenoemde ambtenaar kan hij niet zomaar ontslagen worden, maar wel overgeplaatst worden naar een minder prestigieuze en lager betaalde functie.

Morelli twijfelt er niet aan dat de beslissing te maken heeft met de boete uit 2012, liet hij verstaan in de Braziliaanse media. In zijn departement werken negen werknemers op hetzelfde hiërarchische niveau, maar enkel Morelli werd uit zijn functie ontheven.

(Suriname Mirror/IPS/MO.be/Twitter)

Tien Braziliaanse soldaten gearresteerd voor afvuren meer dan 80 kogels op auto met gezin in Rio

(Bron foto: Twitter)
Chauffeur Evaldo dos Santos Rosa gedood en een inzittende en een passant gewond geraakt

Bezorgdheid over inzet van troepen om de veiligheid te vergroten in gebieden met veel criminaliteit


Tien Braziliaanse soldaten zijn gearresteerd nadat hun legerpatrouille schoten heeft afgevuurd op een auto met een gezin in de stad Rio. De politie beschuldigt de soldaten van het afvuren van meer dan 80 schoten op de auto, het doden van de chauffeur Evaldo dos Santos Rosa en het verwonden van een passagier en een passant. 

Rosa reed met zijn gezin naar een baby shower in het noorden van Rio. Onderzoekers geloven dat de patrouille de auto van het gezin verwarde met een van dezelfde kleur van bendeleden.

Agenten die de auto van het gezin doorzochten, zeiden dat er geen wapens waren gevonden. Detective Leonardo Salgado zei, dat de 'familie uiteindelijk het slachtoffer van het leger werd'.De officier zei, dat hij 'geen legitieme verdediging voor het aantal schoten' kon ontdekken.

De soldaten zijn beschuldigd van 'niet-naleving van de regels van betrokkenheid' en zullen worden berecht door een militaire rechtbank. Lokale media zeiden, dat de soldaten deel uitmaakten van een routinepatrouille bij een militaire installatie, maar het incident roept niettemin bezorgdheid op over de inzet van troepen om de veiligheid te vergroten in gebieden met veel criminaliteit.

In januari werden 300 troepen naar de noordoostelijke stad Fortaleza gestuurd om een ​​toename van gewelddadige misdaad aan te pakken en vorig jaar zond toenmalig president Michel Temer het leger tijdelijk naar de staat Rio.

Sommige analisten denken ook, dat leden van de veiligheidstroepen meer in de ban zijn geraakt van de harde benadering van de nieuwe extreem-rechtse president Jair Bolsonaro. Tijdens de presidentiële campagne zei Bolsonaro, dat politieagenten die criminelen doodschieten moeten worden versierd met medailles. 'Als hij (een politieagent) 10, 15 of 20 met elk 10 of 30 kogels doodt, moet hij een medaille krijgen en niet worden vervolgd', zei hij.Het incident waarbij de heer Rosa werd gedood vond zondag 7 april 2019 plaats in de noordelijke Guadalupe-wijk van Rio. Een vrouw die met Rosa, zijn vrouw, haar stiefvader en de zevenjarige zoon van het echtpaar in de auto zat, zei dat de soldaten zonder voorafgaande waarschuwing op hen schoten. 'We stapten uit de auto, ik rende met het kind en toch bleven ze vuren', vertelde ze aan Globo TV.

Er zijn tientallen schoten te horen in een video die is opgenomen door een bewoner in een nabijgelegen gebouw, waarbij de witte auto stilstaat en de deuren openstaan. De heer Rosa, een 51-jarige muzikant en bewaker, stierf kort nadat hij werd neergeschoten. Zijn schoonvader en een man die het gezin probeerde te helpen, raakten beiden gewond. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

Het oostelijke militaire commando van het leger zei aanvankelijk dat zijn mannen hadden gereageerd op 'een onrechtvaardige agressie door aanvallers'. De verklaring beweert, dat het leger werd beschoten door 'twee criminelen'. Maar in een volgende verklaring zei het, dat de zaak door militaire aanklagers zou worden onderzocht nadat er 'inconsistenties' waren ontdekt tussen de manier waarop het incident aanvankelijk werd gemeld en informatie die later van het militaire commando kwam.(Suriname Mirror/BBC/The Intercept/Twitter/americatv.com.pe/YouTube)

Beelden vrijgegeven van bezoek aan geïsoleerde stam Brazilië

Doel bezoek geweld tussen Korubo-stam en de Matis te beteugelen


Een delegatie van de Braziliaanse overheid heeft een bezoek gebracht aan een geïsoleerde stam in het Amazone regenwoud. Doel van het bezoek was om het geweld tussen twee stammen te verminderen. Het was de grootste expeditie in meer dan twintig jaar. 

De expeditieleden brachten een bezoek aan leden van de Korubo-stam. Die leven al vijf jaar op voet van oorlog met een andere stam in het gebied, de Matis. Bij gevechten tussen beide groepen zijn sinds 2014 al zeker zeventien doden gevallen.

Beelden van het bezoek aan de Korubo-stamEen emotionele hereniging, diep in het regenwoud van Brazilië. Twee groepen van dezelfde stam hebben elkaar, met hulp van de overheid, teruggevonden.

Een gevaar voor geïsoleerde stammen is dat ze niet immuun zijn tegen sommige veelvoorkomende westerse ziektes, zoals bijvoorbeeld mazelen of zelfs een simpele verkoudheid. Om die reden gingen de expeditieleden negen dagen in quarantaine voorafgaand aan hun bezoek.

Bij een gezondheidscheck van de Korubo-stam bleek een van hen ziek. Hij had malaria onder de leden. Tientallen stamleden zijn gevaccineerd. De Braziliaanse overheid heeft beelden van het bezoek verspreid.


(Suriname Mirror/renovamidia.com.br/RTL Nieuws/Folha de Sao Paulo/Facebook/YouTube)

Minister Ferrier houdt vast aan ontslag in opspraak geraakte leerkracht LBO-Brokopondo

'Hij mag van mij niet eens op het schoolerf na het geval'

Leerkracht: 'Ik ben na verhoor door politie onschuldig bevonden en heengezonden'


Als het aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ligt ziet zij niet af van het besluit om Urvin W. met ontslag te sturen. De bewindsvrouwe blijft erbij dat de leerkracht, die een leerlinge op hardhandige wijze heeft aangepakt op het LBO Brokopondo, de laan moet worden uitgestuurd. 'Hij mag van mij niet eens op het schoolerf na het geval.'

Echter zegt de bewindsvrouwe vandaag, dinsdag 9 april 2019, in de Ware Tijd, dat zij rapportage afwacht van een delegatie van het ministerie die naar het gebied is vertrokken om na te gaan wat er precies gebeurd is op die dag. Ferrier wacht ook het politieonderzoek van de afdeling Jeugdzaken af.

'Onze inspecteurs zijn naar Brokopondo gegaan om te onderzoeken wat er is gebeurd. Wij hebben een hechte samenwerking met politie Jeugdzaken dus wachten wij het resultaat van hun onderzoek ook af.' 

Ook Assembleeleden die tijdens de begrotingsbehandeling om opheldering hebben gevraagd, hebben pas op de plaats gemaakt. Ferrier heeft nog geen antwoord gegeven op de protestbrief die collega's van Urvin W. hebben ingediend bij het Bureau Lager Beroeps Onderwijs. Hierin vragen zij waarom het uiterste middel is toegepast op hun collega. Ze eisen dat de minister haar besluit terugdraait en zaken in heroverweging neemt.

De minister vraagt om begrip van de media, gemeenschap en alle andere belanghebbenden totdat het team dat belast is met het onderzoek dat heeft voltooid. Ze zegt dat in haar besluitvorming er voorlopig geen verandering komt. 'Ik blijf bij mijn besluit, omdat die man verkeerd heeft gehandeld. We hebben verdragen getekend en dit is in strijd met de rechten van het kind.'

Urvin W. is in het afgelopen weekend verhoord door de politie. Hij zegt dat alles goed verlopen is. 'Ik heb de politie alles voorgelegd. Er zijn wel wat storende vragen gesteld, maar ik heb ze duidelijk verteld wat gebeurd is en ik ben onschuldig bevonden en heengezonden. Ik wil van de minister weten wat mijn schorsing inhoudt', aldus de leerkracht. Hij zegt ook te hopen dat de minister tot andere gedachten komt en bereid is een ander besluit te nemen nadat zij een totaal beeld heeft van wat zich heeft voorgedaan op de school te Brokopondo.

One Stop Window (OWS) handelt diensten Surinamers in diaspora af in één locatie

(Bron foto's: NII)
'De wachttijd voor de documenten zal aanzienlijk verkort worden'


De One Stop Window (OWS), met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is gisteren gelanceerd, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, dinsdag 9 april 2019.

Deze samenwerking moet leiden tot het efficiënter afhandelen van de diensten waaronder paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de Surinaamse diaspora, zegt Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt, dat aan de totstandkoming van de OSW een heel proces vooraf is gegaan. Zowel zijn ministerie als Buitenlandse Zaken hebben één doel en dat is een tevreden klant. 'Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80%, niet 90%, niet 95% maar 100% klanttevredenheid kunnen hebben.' 

Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde sinds 2018. Minister Yldiz Beighle van Buitenlandse Zaken ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar onze diaspora.

De OWS is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB-hoofdkantoor aan de mr. Jaggernath Lachmonstraat. Het is open voor het publiek op de maandag, woensdag en vrijdag en het personeel van BuZa zal de werkzaamheden vanuit deze unit verrichten.

'De afstand BuZa-BiZa wordt hiermede verkleind en het personeel van BuZa zal het proces ter afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de wachttijd voor de documenten zal aanzienlijk verkort worden', aldus Bodeutsch.

Minister Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij houdt ontslag op verzoek president aan

Reden voor ontslag nog onduidelijk

President Bouterse vraagt 'een en ander aan te houden'


Lekhram Soerdjan, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft gisteren zijn ontslag ingediend bij president Desi Bouterse. Wat de reden precies is voor deze stap, is onduidelijk. Starnieuws schrijft vandaag rond het middaguur, dinsdag 9 april 2019, te hebben vernomen, dat er veel strubbelingen waren in de leiding van het ministerie. Volgens de Ware Tijd gaat het om een hoog opgelopen ruzie tussen de bewindsman en de onlangs aangestelde waarnemend directeur Deepak Jairam.

Naar verluidt zouden er tussen de bewindsman en de directeur over verschillende zaken verschil van inzicht zijn over het te voeren beleid. Soerdjan zou de houding en handelingen van de directeur zelfs hebben ervaren als bewuste tegenwerking en desavouering.
Wat de emmer heeft doen overlopen is onduidelijk.

Soerdjan was gisteren niet verschenen bij de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Het is nog niet duidelijk of president Desi Bouterse het ontslag van de minister heeft aanvaard.

Soerdjan zei vorig jaar april de uitdaging aan te gaan. Toen hem gevraagd werd of hij belangstelling had voor de functie van minister van LVV, zei hij vooral gekeken te hebben naar de kans om een bijdrage te leveren. 'Ik weet dat er beperkte middelen zijn en heel wat problemen aangepakt moeten worden. Als wij goed met elkaar samenwerken en de middelen nuttig gebruiken, moet het lukken om stappen voorwaarts te maken', zei Soerdjan, die het lidmaatschap van de VHP had opgezegd om minister te kunnen worden.

Het Nationaal Informatie Instituut meldt in een persbericht: 

'Onlangs is er binnen de leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een ernstig meningsverschil ontstaan met betrekking tot het beleid en de beleidsuitvoering. De regeringsleider, de heer D.D.Bouterse heeft naar aanleiding daarvan een spoed meeting bijeen geroepen teneinde aan dit verschil het hoofd te bieden. 

Tijdens dit gesprek heeft de minister, dhr L. Soerdjan zich dusdanig beledigd gevoeld dat hij besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen van het staatshoofd. 

De president heeft toen gemeend de minister te vragen een en ander aan te houden, zodat er ruimte gevonden kan worden om na te gaan op welke wijze de minister op basis van zijn expertise en ervaring anderszins ingezet kan worden in het ontwikkelingsproces van ons land. 

De minister is meegegaan met het voorstel van de president ten gevolge waarvan hij zijn ontslagbrief aanhoudt, in afwachting van de komende ontwikkelingen.'

Onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur voor geschorste woordvoerder OM Curaçao

(Bron foto: Facebook)
'Willens en wetens in strijd met de waarheid aangifte gedaan dat zijn Facebook-account was gehackt'

Het gerecht rekent verdachte zwaar aan dat hij op moment van zijn valse aangifte bij OM werkzaam was


Norman Serphos, de geschorste woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), heeft gisteren van het Gerecht in Eerste Aanleg een onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur opgelegd gekregen. Indien deze straf niet naar behoren wordt uitgevoerd, wordt Serphos 20 dagen in hechtenis gesteld. Eerder had hetOpenbaar Ministerie een voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 60 uur tegen Serphos geëist, te vervangen door dertig dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaar, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 9 april 2019.

De rechter acht wettig en overtuigend bewezen, dat Serphos op 20 december 2018 een valse aangifte heeft gedaan ‘door willens en wetens in strijd met de waarheid bij de politie aangifte te doen dat zijn Facebook-account was gehackt’.

Het verweer van de raadsvrouwe van Serphos, Olga Kostrzewski, dat hij heeft gehandeld in een noodtoestand gaat volgens het gerecht niet op. De rechter acht namelijk niet aannemelijk, dat Serphos zich vanwege doodsbedreigingen naar aanleiding van een door hem op Facebook geplaatst commentaar gedwongen achtte om in strijd met de waarheid aangifte te doen. Uit het dossier blijkt namelijk - zo voert het gerecht aan - dat Serphos op aandringen van de procureur-generaal en de Hoofdofficier van Justitie aangifte heeft gedaan, nadat Serphos aanvankelijk zelf geen aangifte wilde doen.

'Het doen van een valse aangifte is strafbaar omdat daardoor het gevaar bestaat dat politie en justitie misleid worden', aldus de rechter. 'De verdachte heeft zich daaraan schuldig gemaakt, nota bene toen hij zelf werkzaam was bij het Openbaar Ministerie. Het gerecht rekent dat de verdachte zwaar aan.'

De rechter stelt dan ook vast, dat met de vervolging van Serphos geen sprake is van ‘het schieten met een kanon op een mug’ zoals door de raadsvrouwe van Serphos ter terechtzitting is aangevoerd.

Minister Armin Konket, Curaçao: 'Ongeoorloofd verzuimende stakende ambtenaren worden toch uitbetaald'

Stakende politieagenten worden echter niet uitbetaald - 'Het is wel een beetje scheef'


Gelijke monniken, gelijke kappen is niet het motto van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en de minister Armin Konket (MAN) waar het gaat om de uitbetaling van ongeoorloofd verzuimende stakende ambtenaren. De stakende ambtenaren worden namelijk - uit onmacht en onvermogen, zo stelt Konket - toch uitbetaald, zo schrijft vandaag, dinsdag 9 april 2019, het Antilliaans Dagblad.

Dat het oneerlijk is blijkt uit de reactie van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). Zij stelt dat bij de Dienst Openbare Scholen nagegaan is welke docenten eerder dit jaar staakten. 'Dit lijstje wordt doorgegeven aan BPD. Ik zou wel na moeten gaan of ook inderdaad overgegaan is tot het niet uitbetalen van deze onderwijsgevenden', zo voegt de Onderwijsminister eraan toe.

Zij stelt dat het niet uitbetalen van onterecht stakende ambtenaren geregeld is in de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). 'Het is wel een beetje scheef', zegt Konket zelf, als gevraagd wordt hoe het dan zit met de stakende politieagenten. Die worden, zo mag uit deze reactie blijken, niet uitbetaald. Wat het probleem is volgens de BPD-minister is dat er geen goed registratiesysteem is bij de verschillende ministeries.

'Sommigen hebben een prikklok, maar bij het WTC is die er bijvoorbeeld niet. Daar komt bij dat ook sommige secretarissen-generaal gestaakt hebben of passief meegewerkt hebben aan het niet registreren van de afwezige ambtenaren. Als het gaat om informatieve vakbondsbijeenkomsten, dan is het toegestaan dat ambtenaren twee uur van het werk weg mogen. Als je ambtenaren op foto’s ziet staan bij die bijeenkomsten, wil dat niet direct zeggen dat zij de hele dag gestaakt en niet gewerkt hebben.'

Plan officiële vrije dinsdagmiddag vóór afscheidsoptocht carnaval Curaçao vindt geen genade bij DER

'Van directe overheidsinmenging hoeft in beginsel geen sprake te zijn'


De Sociaal Economische Raad (SER) schiet het plan voor het instellen van een officiële vrije dinsdagmiddag vóór de afscheidsoptocht van carnaval af. Dat blijkt uit een nu pas algemeen bekend geworden advies. 

'Het is naar de mening van de SER een individuele keuze en vooral een individuele verantwoordelijkheid van de deelnemers om tijd en geld te steken in deelname aan de carnavalsoptochten. Van directe overheidsinmenging hoeft in beginsel dan ook geen sprake te zijn', aldus de SER, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 9 april 2019..

Daarnaast merkt het adviesorgaan op, dat het verzoek voor de vrije middag herhaaldelijk is aangekaart door de organisatie van het carnaval, maar dat er geen overleg is geweest met de private en semi-private sector. 'Immers, het onderhavige wetsvoorstel heeft niet alleen financiële gevolgen voor de overheidsbegroting, maar tevens voor de private sector', zo wordt beargumenteerd.

Aangevoerd wordt ook, dat het voordeel van de carnavalsdeelnemers om geen halve werkdag te hoeven opnemen niet opweegt tegen de nadelen die anderen ondervinden van deze extra vrije middag. 'De nadelen zijn niet alleen van financieel-economische aard, maar betreffen ook de beperkende werking die van een officiële vrije middag uitgaat naar de toegang tot goederen en diensten. Van een ‘treffen van een juiste balans tussen de verschillende belangen’, zoals in de Nota van Toelichting (NvT) wordt gesteld, is naar de mening van de SER dan ook geen sprake.'

Wat de SER ook niet begrijpt is, dat er in Nota van Toelichting (NvT) aangevoerd wordt dat de ‘Marcha di Despedida’ op tijd moet kunnen beginnen en eindigen, omdat dit op een doordeweekse dag plaatsvindt. Dit valt echter niet te rijmen met het feit dat het verbranden van koning Momo altijd rond middernacht plaatsvindt.

PALU gaat zich richting 2020-verkiezingen als het politiek alternatief presenteren in paar geselecteerde districten

'We zijn overgeleverd aan stemming en creativiteit van toevallige regeringen en politieke partijen die beleid formuleren'


Het Centraal Kader van de PALU heeft afgelopen weekend besloten dat de partij, op weg naar de algemene verkiezingen van 2020, zich tussen de genoemde stromingen als HET politiek alternatief zal presenteren in een paar geselecteerde districten, zo bericht de partij vandaag, dinsdag 9 april 2019.

'Wij Surinamers hebben de plicht om elkaar te motiveren, om de inrichting van ons land af te stemmen op onze eigen behoeften en mogelijkheden. Dit is voor de PALU de belangrijkste opdracht die wij, Surinamers hebben meegekregen bij de onafhankelijkheid.'

'Na 43 jaren is deze opdracht nog steeds niet opgepakt en zijn wij overgeleverd aan de stemming en creativiteit van toevallige regeringen en politieke partijen die beleid formuleren, zonder duidelijke richting, concept of doel. Aan deze onsystematische en onsamenhangende manier van leidinggeven aan onze natie, moet bij de komende verkiezing een eind komen. Politieke partijen die leiding moeten geven aan de uitvoering van deze opdracht, zijn op basis van hun visie te verdelen in twee groepen. Partijen die inderdaad roepen dat wij Surinamers zelf onze ontwikkeling ter hand moeten nemen en daarom het land en de Surinamer centraal stellen, maar niet weten hoe en in de praktijk slechts enkele individuen centraal stellen…het herkenbare resultaat van de evolutie van de (eens revolutionaire) regeringspartij.'

'En aan de andere kant staan partijen die denken dat wij Surinamers de opdracht van onze onafhankelijkheid niet op eigen kracht en met eigen inzichten kunnen invullen. We zouden volgens deze partijen daarbij absoluut de hulp moeten hebben van het ex-moederland, onze vroegere eigenaar, Nederland. Deze basisgedachte van de originele Oude Politiek wordt door steeds meer oppositie partijen gepredikt in verschillende vormen. Deze groep begrijpt maar niet dat die opdracht alleen maar kan bestaan juist OMDAT Suriname staatkundig onafhankelijk is.'

'De PALU vindt dat wij Surinamers, zelf richting moeten geven aan- en inspraak moeten hebben in onze ontwikkeling, in een samenhangend en breed gedragen nationaal beleid, met een duidelijke toekomstvisie. Het opstellen van zo’n plan is voor de PALU essentieel om welke ontwikkeling dan ook op duurzame wijze te verwezenlijken. Zonder langetermijnplan, geen duurzame ontwikkeling!'

'De PALU is voorstander van een ontwikkelingsplan met politiek- en maatschappelijk draagvlak waar wij onze regeringen en volksvertegenwoordigers aan kunnen houden en op kunnen afrekenen. Onze ontwikkelingsrichting moet voor de huidige en komende generaties duidelijk zijn, zodat zij zorgeloos kunnen plannen voor de toekomst. Kinderen moeten kunnen dromen en de vrijheid hebben hun dromen waar te maken, jonge starters moeten gestimuleerd en ondersteund worden om de top te kunnen bereiken, terwijl ouderen zonder al te veel dyugu dyugu moeten kunnen terugkijken op een actief leven.'

22 Nieuwe, diverse voertuigen voor verschillende diensten ministerie van Volksgezondheid

'De aanschaf van de voertuigen zal zorgen voor een enorme verlichting binnen deze diensten'

Minister Elias gaat persoonlijk steekproeven nemen over het gebruik en onderhoud van de voertuigen


Minister van Volksgezondheid Antoine Elias heeft een project uitgewerkt om de werkarmen die onder zijn ministerie vallen te voorzien van transportmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van 6 vrachtbussen, 6 passagiersbussen en 10 dubbel cabine pick-ups, totaal 22 voertuigen voor de verschillende diensten. Het ministerie heeft veel werkarmen verspreid over het gehele land. 

'De aanschaf van de voertuigen zal zorgen voor een enorme verlichting binnen deze diensten', zegt de minister, aldus maandag 8 april 2019 het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De eerste levering bestaat uit 6 vrachtbussen om de diensten te kunnen transporteren. Deze voertuigen werden vrijdag door de bewindsman in bruikleen overgedragen aan de vertegenwoordigers van de verschillende werkarmen,de Medische Zending voor transporten naar de binnenlandse gebieden, Regionale Gezondheidsdienst, Marwina ziekenhuis, Mungra Medisch Centrum, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), alsook het ministerie zelf voor de diensten die op het ministerie moeten worden verricht.


De minister benadrukte, dat bij constatering van het niet naar behoren inzetten en of onderhouden van de voertuigen, deze per direct terug zullen worden gebracht in de boezem van het ministerie. Verder gaf hij aan persoonlijk steekproeven te zullen nemen over het gebruik en onderhoud van de voertuigen.

Binnenkort worden de pick-ups verwacht die aan de behoeftige werkarmen zullen worden toegewezen, zodat de diensten gestaag kunnen worden verricht. De afdelingen die vanwege gebrek aan transsport niet optimaal functioneren zullen hiermee nieuw leven worden ingeblazen. Ga als een goede huisvader om met de aan u in bruikleen afgestane voertuigen. 'Wij blijven positief en gaan er daarom vanuit dat u goed gebruik zult maken van de voertuigen en deze in prima staat zal houden', aldus Elias.

Vereniging van Medici in Suriname: 'Uitspraken hoofd van de Medische Dienst bij SZF onderdeel van een scenario'

'Hasrat probeert met valse voorlichting publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat men negatief gaat denken over artsen, met name specialisten'


'Het ophitsen van bevolkingsgroepen door de heer Hasrat is zeer verwerpelijk en bovendien levensgevaarlijk'


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) stelt, dat Humphrey Hasrat, hoofd van de Medische Dienst bij het Staatsziekenfonds (SZF), leugens over de vereniging heeft verkondigd. De handeling is onderdeel van een scenario. Dit zei VMS-voorzitter Pieter Voigt gisteren tijdens een persconferentie waarop puntsgewijs is ingegaan op de beweringen van Hasrat in het radioprogramma Bakana Tori op staatszender SRS, zo  bericht vandaag, dinsdag 9 april 2019, Starnieuws.

'Deze man probeert door middel van valse voorlichting de publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat men negatief gaat denken over artsen, met name specialisten', sprak Voight.

Hasrat beweert dat er specialisten zijn die fraude hebben gepleegd en onderzocht worden. De VMS ontkent niet dat er collega's zijn die 'onrechtmatig' hebben gehandeld. 'Immers, overal zijn er wel rotte appels, zeker ook onder medici, maar zeer zeker ook bij het Staatsziekenfonds bijvoorbeeld', aldus Voigt.

'Er zijn genoeg contractuele mechanismen om in te grijpen. De VMS heeft het SZF hier vaker op gewezen, maar deze heeft er nooit iets meegedaan. Het VMS wordt er met de haren bijgesleept.'


De leden zijn zeer verbolgen dat zij over één kam met de overtreders worden geschoren. Er zijn 170 individuele contracten met het SZF afgesloten; het ligt aan de instantie om dit op te lossen, deelde Voigt mee. 'Kennelijk is de heer Hasrat die daar al enkele jaren bivakkeert, niet capabel om dit probleem op te lossen. Hij denkt de publieke opinie nodig te hebben om hier iets te kunnen forceren en misschien een ander hoger doel te bereiken. Helaas doet hij dit vooral met leugens, ophitsen en valselijk beschuldigen.'

Hasrat stoort zich eraan, dat ruim 70% van de artsen die aangesloten zijn bij de VMS, zich als een stichting of NV hebben aangemeld bij het SZF. 'Ik vind het jammer dat het geen 100 procent is', reageerde Fitzgerald Gopie, ondervoorzitter van de VMS. Hij legde uit waarom volgens dit model gewerkt wordt. 'We zijn dienstverleners voor SZF, Assuria en Self-Reliance. Het SZF houdt 40 procent van ons inkomen in. Dat is een verkapte vorm van belastinginning terwijl de anderen dat niet doen. We zijn niet in dienst van SZF, we zijn dienstverleners. Als je een deel van ons inkomen inhoudt en de regels het toelaten dat we als een stichting bruto uitbetaald worden, gaan we dat doen. De onkosten die we maken, kunnen we aftrekken van de belasting. Maar, de belasting doet geen restitutie.'

Bestuurslid Ildemar Fakkel voegde toe dat om deze toestanden te omzeilen, het model bij wet is vastgelegd. 'Het is nooit veranderd en dat weet het SZF ook.'

Volgens Hasrat zorgt de VMS ervoor dat personen op basis van hun etniciteit geen toegang krijgen tot de Medische Faculteit. Alleen familieleden krijgen de kans beweert Hasrat. Voight zei, dat de VMS totaal geen bemoeienis heeft met wie wordt toegelaten tot de Medische faculteit en dat de procedure geregeld is door het Onderwijs-ministerie. 'Het ophitsen van bevolkingsgroepen door de heer Hasrat is zeer verwerpelijk en bovendien levensgevaarlijk. Dit soort gedrag heeft 25 jaar geleden tot heel veel ellende geleid in Rwanda.'

Hasrat heeft ook gesteld dat de Surinaamse artsen niet in het binnenland willen werken. De VMS leden benadrukten dat het al langer dan 60 jaar zo is, dat assistent artsen en afstuderenden in het binnenland en de districten gestationeerd worden. Het is altijd een essentieel onderdeel geweest van het afstudeertraject. Als men niet diende kon men niet afstuderen. Waarom het ministerie en de RGD dit niet willen handhaven of toepassen is voor de VMS onbegrijpelijk. 'Dat is weer een andere leugen van Hasrat', aldus Voigt. 'Alsof wij daar iets mee te maken hebben. Artsen in opleiding zijn geen lid van de vereniging. Hij doet alsof wij hen het advies geven om niet naar het binnenland te gaan, terwijl wij er totaal niets mee te maken hebben.'

Voigt gaf aan dat er geen sprake is van verzet tegen andere specialisten die zich willen komen vestigen, zoals Hasrat heeft beweerd. Hasrat heeft vooral Voigt ervan beschuldigd dat hij een buitenlandse specialist belemmert om zich te komen vestigen. 'Hij heeft gepoogd karaktermoord te plegen. Ik ontken dit ten stelligste, evenals de direct betrokkene die u zelf kunt contacten om te verifiëren', zei Voigt.

Tijdens de persconferentie heeft Voigt journalisten acht pagina's met spullen die in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ontbreken, laten inzien. Enkele leden hebben ook hun relaas gedaan over de problemen aan het werk door het nijpend gebrek in hun ziekenhuis. Hasrat heeft in Bakana Tori gesteld dat de situatie helemaal niet zo erg is. zoals de VMS aanhaalde en dat er gelogen is. 'We worden afgeschilderd als boeven, geldwolven en fraudeurs. Waarom doet Hasrat dit? Is het om zodoende de huisartsen, specialisten en apothekers straks te vervangen met Spaanssprekende dokters en apothekers?' 

Voigt vermoedt dat er meer speelt. SZF is bezig te monopoliseren. Het RCR Zorghotel is door de overheid overgekocht, terwijl vier ziekenhuizen creperen, merkte Voigt op. RCR moet een top ziekenhuis worden en gaat diensten aanbieden die andere ziekenhuizen ook kunnen, maar de spullen moeten ontberen. Hasrat is voorzitter van de stichting die het Zorghotel moet gaan draaien...

Nog onduidelijk wanneer Suriname begint met uitvoering verplichte Nationaal Risico Analyse (NRA)

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) levert twee technische deskundigen 

- Suriname moet een Project Management Team (PMT) in het leven roepen
- NRA is de eerste van veertig aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF)


Suriname is een stapje dichter bij de uitvoering van de verplichte Nationaal Risico Analyse (NRA). Simultaan lopen er nu twee initiatieven, zegt Roy Baidjnath Panday, voorzitter Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC), vandaag, dinsdag 9 april 2019, op Starnieuws. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelt twee technische deskundigen beschikbaar, die het werkplan met tijdspad ontwikkelen. En Suriname moet een Project Management Team (PMT) instellen. De PMT is de technische werkarm van de NAMLAC en het landencontactpunt voor de IDB. 

'Het PMT zal met de IDB alles uitvoeren om informatie te krijgen uit de publieke en private sector voor het opstellen van het concept NRA-rapport.' Wanneer de NRA precies start is nog onduidelijk. 'Wij verwachten elk moment dat de IDB zover is met het werkplan', aldus Baidjnath Panday. De NAMLAC hoopte vorig jaar oktober te starten met het onderzoek en had een jaar hiervoor uitgetrokken. Maar, in oktober gebeurde er nog niets. 'Als je praat over een tijdspad, dan wordt het dus een stuk problematischer om oktober 2019 te halen.' De eerste bevindingen op papier worden nu rond eind 2019 verwacht, denkt de voorzitter.

President Desi Bouterse heeft op 19 maart 2019 de presidentiële resolutie getekend, ruim zes maanden na ontvangst van de NAMLAC-adviesbrief van 3 augustus 2018. In de resolutie committeert de Surinaamse overheid zich aan de NRA-uitvoering en samenstelling van het bijbehorende rapport, met technische ondersteuning van de IDB. Het PMT zal uit drie tot vijf leden bestaan. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de ministers van Justitie & Politie en Financiën doen de voordrachten.

De NRA is de eerste van de veertig aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Suriname staat ingedeeld voor de vierde landenevaluatie in maart–juni 2020, door hun Caribische tak, de CFATF. Suriname werd hiervan lid in 1998 en wordt sindsdien vertegenwoordigd door Baidjnath Panday. Het NRA-rapport is de basis voor deze evaluatie. De rode draad in het gedetailleerd onderzoek is het zichtbaar maken van de kwetsbaarheden op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en handel in wapens & munitie.

Het onderzoek richt zich op overheid en private organisaties inclusief de non-gouvernementele organisaties. Deze kunnen financiële en ook niet-financiële ondernemingen zijn, zoals accountants, advocaten, autohandelaren, banken, cambio’s, casino’s, juweliers, makelaars in onroerend goed, notarissen.De Centrale Bank van Suriname heeft alleen al 10 banken, 12 verzekeringsmaatschappijen, 32 pensioen- en 2 voorzieningsfondsen, 24 krediet coöperaties, 6 investerings- en beleggingsmaatschappijen, 1 houdstermaatschappij, 25 geldwissel- en 5 geldovermakingskantoren onder haar toezicht.

'Het gaat om iedereen in de financiële en ook niet-financiële sector die te maken heeft met het initiëren van geldstromen die weleens bevuild zouden kunnen worden met gelden van een verdachte bron.'

De NAMLAC-voorzitter schetst als voorbeeld een persoon die op illegale manier geld heeft verkregen en onroerend goed koopt. De schakels die de koop mogelijk maken, zoals de makelaar, notaris en misschien een bank, die moeten de melding doen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), dat de melding verder analyseert.

Het NRA-onderzoek zou eigenlijk begin 2018 starten. Tijdens kick-off activiteiten hiervan (conferentie en training) in februari 2018, lanceerde de Amerikaanse ambassade ook hun driejarig financieringsproject van 390.000 Amerikaanse  dollar ter ondersteuning van Suriname’s inspanningen voor witwasbestrijding. 'De Amerikanen betalen de opstart van de NRA en de trainingen van alle ketenactoren die gaan over meldingen van ongebruikelijke transacties tot aan de berechting van strafbare handelingen', zegt Baidjnath Panday. Hij legt uit dat de financiering vrijkwam via de justitiële samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten (VS). De middelen zijn onderdeel van het Caribbean Basin Security Initiative, een VS-programma met Caribische landen om de veiligheid in de regio te vergroten. 'Suriname vroeg om een budget voor capaciteitsversterking op het gebied van witwasbestrijding en terrorismefinanciering.' 

Zo volgden MOT-medewerkers vorige maand een training in de versterking van hun analyse capaciteit. Ze deden kennis op over hoe meldingen van ongebruikelijke transacties te analyseren. Maar, ook de Centrale Bank en MOT draaien trainingen uit eigen middelen om hun personeel en hun dienstverleners bij te scholen.

Baidjnath Panday onderstreept, dat Suriname als eerste verantwoordelijk blijft voor de eigen NRA-uitvoering en betaling. 'Suriname moet zelf ervoor zorgen dat het overige budget beschikbaar komt. Wat dit is, zal gaande de uitvoering duidelijk worden.' Suriname moet het ‘NRA-pakket’, een computerprogramma, kopen bij de IDB. 'Het initieel kapitaal dat beschikbaar is, naar wat ik heb begrepen, is voor de start en de betrokkenheid van de IDB voldoende om te beginnen.'

Het is vooralsnog niet bekend wat het IDB ‘NRA-pakket’ kost en hoeveel gelden uit de beschikbare 390.000 Amerikaanse  dollar aan welke projecten al zijn besteed. De Amerikaanse ambassade riep het Suriname kantoor van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in als budgetbeheerder. OAS Suriname trok vervolgens de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) aan voor de ondersteuningen van de trainingen. De OAS heeft sinds vorig jaar geen vertegenwoordiger meer in Paramaribo.

Bewoners rechteroever Commewijnerivier krijgen drinkwater in jerrycans van overheid....

Situatie aan rechteroever werd nijpend vanwege de aanhoudende droogte

(Bron foto: NII)

De overheid heeft binnen korte tijd een tussentijdse oplossing gevonden om de bewoners woonachtig aan de rechteroever van de Commewijnerivier te voorzien van drinkwater. Een team van het districtscommissariaat Commewijne, de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft zaterdag een 100-tal jerrycans met elk 20 liter water geleverd, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 8 april 2019.

Hiermee werd een aanvang gemaakt te plantage Johan & Margaretha. In de loop van deze week worden de overige gebieden voorzien van drinkwater. Het gaat verder om de gebieden Pomona, Rust en Werk en Kroonenburg. In totaal gaat het om 320 huishoudens.

De situatie in deze gebieden werd nijpend vanwege de aanhoudende droogte.

Districtscommissaris (dc) Adjaikoemar Kali van Commewijne zegt, dat zolang er nog geen structurele oplossing is, de overheid de bewoners van water zal voorzien. Hij geeft aan dat er samen met de SWM druk gewerkt wordt aan de verbetering van de watervoorziening in het district.

Na een telefoontje met SWM-directeur Marlon Oosterling werdbinnen 24 uur ervoor gezorgd dat de bewoners als tussentijdse oplossing water aangeleverd krijgen. De districtscommissaris is ook blij met de inspanningen van het NCCR en het plaatselijke bedrijfsleven.

André Singat, een van de buurtbewoners van Johan en Margaretha, is ingenomen met de snelle actie van de overheid. Hij geeft aan dat er een registratie van de bewoners heeft plaatsgevonden, om zo de behoefte in kaart te brengen. Normaal gesproken zijn de buurtbewoners aangewezen op regenwater maar door de droogte is de beschikbare voorraad opgeraakt.