vrijdag 15 maart 2019

Landbouwsector Suriname naarstig op zoek naar betaalbare vervanger onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik van glyfosaat officieel verboden


Hoewel de import van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat per 1 januari 2019 is stopgezet, mogen de voorraden bij de winkeliers wel ten verkoop aangeboden worden. Dit geldt tot eind van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik van dit middel officieel verboden. Dit bevestigt Ganeshkoemar Kandhai, voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta (LCK), vrijdag 15 maart 2019 in het Dagblad Suriname. 

Volgens Kandhai is gebleken, dat er gevaarlijke stoffen in glyfosaat zitten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens. 'Het is niet goed voor de gebruiker, terwijl dit middel bij niet juist gebruik ook door de planten opgenomen kan worden. In Nederland en enkele andere Europese landen is er een overgangsperiode van 5 jaar genomen om glyfosaat te verbieden. Suriname doet dat per ingaande 2020', zegt Kandhai.

Ook agrarische ondernemer Wim Bajnath is op de hoogte van dit fenomeen. Bajnath is heel optimistisch gesteld. De landbouwer legt uit, dat het verbod van glyfosaat een tweeledig karakter heeft. Enerzijds is het gebruik hiervan voordelig voor landbouwers, vooral wanneer in ogenschouw wordt genomen, het uitroeien van hardnekkig onkruid. Maar, anderzijds is het gebruik van glyfosaat niet zo best wanneer het aspect van milieueffecten nader wordt bekeken.

Als vervanger van de glyfosaat kunnen opgesomd worden de onkruid dodende middelen gramoxone en paraquat. 'Maar, ook deze middelen worden onder een vergrootglas geplaatst om na te gaan of deze met andere middelen vervangen kunnen worden. De Verenigde Staten heeft geruime tijd een verbod gesteld in het verhandelen van deze middelen. Het verschil tussen glyfosaat en gramoxone en paraquat is, dat de werking van glyfosaat vele malen giftiger is dan deze middelen', zegt Bajnath.

Coöperatie-voorzitter Kandhai geeft aan, dat glyfosaat via de bladeren tot aan de wortels van de plant en de grond komt te zitten. 'En dit middel blijft daar enkele maanden zitten. Als je na korte tijd weer gaat planten, kunnen de wortels de stoffen weer opnemen. Gramoxone werkt alleen op de bladeren', geeft hij aan.

Bajnath geeft mee dat indien een landbouwer biologische landbouw wil uitoefenen, hij geen stuk areaal kan gebruiken waarop glyfosaat is gespoten. ‘Want het gif blijft tot in de bodem zitten.’ Deze landbouwer moet dan op de primitieve wijze een nieuw stuk bos kappen. En voor deze landbouwer gaat het stukken moeilijker zijn om het hardnekkige onkruid de baas te blijven. Onkruid handmatig verwijderen, vergt meer tijd, moeite en manschappen. En deze worden in financiën uitgedrukt, die uit de zak van de landbouwer moet komen. Opmerkelijk is, dat biologische landbouw geschikt is voor personen die landbouw op kleine schaal doen.

Maar, Bajnath blijft positief gestemd dat ondanks het verbod op onkruiddodende middelen er een oplossing moet zijn voor het hardnekkige onkruid. Volgens Kandhai is LCK al bezig uit te kijken naar vervanging van glyfosaat. 'Het probleem is niet om een vervanging te vinden. Het gaat om de prijs die je ervoor moet betalen. Bij de Coöperatie-winkel hebben we momenteel een middel dat voorlopig als vervanging kan dienen, maar die kost Srd 90 per fles. De normale glyfosaat kost Srd 30 per fles. Maar, we kijken uit naar een goedkope vervanging op de internationale markt. Tot nu toe zien we alleen duurdere versies', geeft Kandhai aan.

Belgen gaan gebroken waterinstallatie van inheemse dorp Galibi herstellen - 'SWM en ministerie van NH hebben geen geld'..... (!)

Kapitein Alamijaware Silowen van Galibi: 'Het lijkt wel een cowboygebied'

- 'Door ontbreken van controles op de stranden gaat stropen van zeeschildpadeieren in hoog tempo door'
- 'Er zijn zoveel boten op het water, met en zonder nummer, het lijkt wel een cowboygebied'
- Ministerie van NH lijkt Galibi op alle fronten te negeren...


Kapitein Alamijaware Silowen zegt vrijdag 15 maart 2019 in het Dagblad Suriname, dat in de maand juni een Belgisch team naar Galibi zal afreizen om de gebroken waterinstallatie van het inheemse dorp te herstellen. Twee weken geleden hebben de Belgen al reparaties aangebracht, maar het blijkt dat er een groter technisch probleem zal moeten worden opgelost en dat zal later in juni plaatsvinden.

Silowen geeft aan dat eerder pogingen zijn ondernomen om de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) te benaderen om dit probleem op te lossen. 'Dit is niet gelukt. Men gaf aan dat er geen geld is.'


De kapitein is opgelucht, dat de Belgen zijn gekomen om het waterprobleem voor de dorpelingen enigszins te verlichten. 'Het gaat nu wat beter', zegt Silowen. Het water kan nu één keer per dag worden opgepompt. De waterinstallatie draait op de dorpsgenerator, waarvoor diesel nodig is. De hulpgenerator is defect. De zonnepanelen dienen als back-up. De Belgen uit de deelgemeente Koksijde hebben een nieuwe generator toegezegd.

Op dit moment is het toerisme aan de kustplaats levendig, die vooral voor de zeeschildpadden afreizen naar het uiterste puntje van Oost-Suriname. Recentelijk heeft de kapitein een brief van Natuurbeheer ontvangen. Het komt erop neer dat er vooralsnog geen controles op de stranden kunnen worden uitgevoerd. Het gevolg is dat de illegale rapingen, het zogenaamde ‘stropen’ van zeeschildpadeieren, in hoog tempo doorgaat. 'De controle van de boten is helemaal verwaarloosd', zegt de kapitein. 'Er zijn zoveel boten op het water, met en zonder nummer, het lijkt wel een cowboygebied.'

De overheid wil een ‘no fishing zone’ voor de zeeschildpadden, maar er is geen controle. Ook kapitein Ricardo Pane spreekt van een achteruitgang van de zeeschildpaddenpopulatie, maar vanuit overheidskant wordt er naar zeggen van Pane niets ondernomen. Pane bevestigt wat zijn collega kapitein Silowen ten aanzien van de visserij beweert, met name dat er geen enkele controle momenteel is. Het gevolg is overbevissing, die zich zowel op zee als aan de monding van de Marowijnerivier afspeelt. 'We zitten al in maart, terwijl het hele jaar door controle moet zijn.'

Volgens Pane is er een groot tekort aan ‘manpower’, waardoor ook jachtopzieners niet kunnen worden ingezet.

'Als het energievraagstuk van ons leefgebied niet wordt opgelost, dan los je niets op', zegt kapitein Pane. Hij vindt dat het energievraagstuk vanuit het ministerie van NH onbeantwoord blijft. Recentelijk heeft het dorp een brief geschreven, waarin is verzocht om Galibi ook op te nemen in het project waarin dorpen zullen worden voorzien van elektriciteit, opgewekt uit zonnepanelen. 'We hebben gevraagd om ook op de lijst te komen.' Nu bijna een maand verder heeft het dorpsbestuur nog steeds geen tegenbericht ontvangen.

'Onze installatie kan niet zonder energie, dus wij zijn in afwachting.' De kapitein legt uit dat de installatie dagelijks van zes uur 's morgens tot elf uur 's avonds uur draait. De voorwaarde is wel dat er diesel moet zijn, want zonder brandstof brandt geen gloeilamp op Galibi. 'We hopen dan ook dat de dieselleveranties worden gecontinueerd, want anders zitten we in het donker. Soms kopen we ook zelf diesel', vertelt Pane. 'Ook voor de generator kopen we soms zelf onderdelen. Het ministerie liet ons weten dat vanwege de precaire situatie er geen financiële middelen waren.'

De SWM gaat over de watervoorziening en er zijn behoorlijk grote technische problemen op dit gebied. Een omvormer en een invertor zijn defect. Dit kost om te vervangen Euro 5.000. Doordat de Belgen het project in verband met de stedenband tussen Koksijde en Galibi nog niet officieel hebben overgedragen, voeren de Belgen de reparatie en vervangende werkzaamheden uit.

President Bouterse weekendje op verkiezingstournee in het ressort Kabalebo

(Bron foto: NII)
Bouterse laat zich in Apoera informeren over knelpunten bij bewoners en organisaties


President Desi Bouterse is momenteel in het ressort Kabalebo, in het inheemse dorp Apoera. Tijdens dit bezoek ontvangt het staatshoofd verschillende organisaties en werkgroepen om knelpunten en oplossingsmodellen te bespreken met betrekking tot vraagstukken in het gebied. 

Kapitein Carlo Lewis van Apoera zegt dat het een vruchtbare ontmoeting is geweest. Hij blikt tevreden terug en is blij dat zaken van het gebied met de president zijn besproken, aldus het staatspropaganda Nationaal Informatie Instituut, NII.

Een van de knelpunten is de weg van Apoera naar Washabo. De president belde volgens Lewis meteen met de verantwoordelijke om harde afspraken te maken. In september zal Baitali van start gaan met het asfalteren van de weg van Apoera naar Washabo. Vanaf heden tot september zullen er werkzaamheden voorafgaand aan de asfaltering worden verricht.

Verder geeft het dorpshoofd aan dat ze een motto hebben: 'give us the tools en dan voeren we uit. Nu wij de tools hebben gaan wij samen met de nieuwe districtscommissaris Joanna Aroepa er hard tegenaan.'

Er is ook aandacht gevraagd voor de weg van Apoera naar Nickerie, die ontwikkeling moet brengen voor onder andere het onderwijsproces, de gezondheidszorg en handel.

Bouterse heeft verder ook gesproken met onder andere de vrouwenorganisatie die zich bezighoudt met het verwerken van krappa olie, sportorganisaties, leerkrachten en individuen. De delegatie keert zondag terug naar Paramaribo.

Staatsolie en Kustwacht bezegelen hun samenwerking met tekenen overeenkomst

(Bron foto: Staatsolie)
Samenwerking moet leiden tot optimaliseren veiligheid in Surinaamse wateren


Staatsolie en de Kustwacht hebben vrijdag 15 maart 2019 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking moet resulteren in het optimaliseren van de veiligheid in Surinaamse wateren, aldus Staatsolie in een persbericht. 

De aanleiding hiertoe is het Nearshore Drilling Project (NSD), waarin vanaf 2 april acht exploratieputten geboord zullen worden voor de Surinaamse kust. De Kustwacht vervult een cruciale rol in het calamiteitenplan dat is opgesteld om afdoende in te kunnen spelen bij eventuele noodsituaties.

Staatsolie en de Kustwacht hadden al op 20 september vorig jaar een intentieverklaring getekend. Met de samenwerkingsovereenkomst wordt invulling daaraan gegeven.

Door de capaciteitsversterking van de Kustwacht is Suriname beter voorbereid om op te treden bij eventuele noodsituaties op zee.

Nieuwe, met ingang van 1 januari benoemde, leden Medisch Tuchtcollegen nu pas beëdigd

Minister Elias ziet de gang naar het Medisch Tuchtcollege als uiterste stap

(Bron foto: NII)

Waarnemend president Michael Ashwin Adhin heeft vrijdag 15 maart 2019 in het presidentieel paleis de nieuwe leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. De leden van dit college waren overigens al per 1 januari 2019 benoemd voor de duur van drie jaren. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Bij deze gelegenheid benadrukte Adhin, dat de basisbeginselen van het tuchtcollege behouden moeten worden. Suriname kent al meer dan 80 jaren een Medisch Tuchtcollege, dat gezien werd als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen. 'Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege toezicht te houden op de handelingen van, alsook uitoefening van tucht over geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen', aldus Adhin.

Het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak. Elke burger heeft het recht te stappen naar het Medisch Tuchtcollege indien zij ontevreden zijn over de medische dienstverlening.

Minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid adviseert de burger echter om eerst aan te kloppen bij de instantie waar de dienstverlening volgens hun gevoel niet naar behoren is geweest en indien het niet naar tevredenheid is opgelost, te stappen naar het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de minister kan de gang richting het Medisch Tuchtcollege gezien worden als uiterste stap.

Het Tuchtcollege wordt geleid door ,r. Anandkoemar Charan en bestaat verder uit mr. Suzanna M. M. Chu, plaatsvervangend voorzitter, drs. Annemarie Bueno de Mesquita, lid, dr. Walther Jap Tjoen San, lid, drs. Fauzia Henar-Karamat Ali, lid, drs. Dharma Ramautar-Gangaram Panday, plaatsvervangend lid, en drs. Wilfred Balraadjsing, plaatsvervangend lid.

Sea Shepherd vindt voor kust Mexico kritisch bedreigde dode vaquita-bruinvis

IUCN: 'Slechts ongeveer 10 vaquitas in 2018 in leven' 

(Bron screenshot: Sea Shepherd)

- 'Zonder onmiddellijke, effectieve actie van de kant van de Mexicaanse regering, is de vaquita gedoemd tot uitsterven'
- 'De kieuwnetten zijn een 'perfecte dodelijke valstrik'


Natuurbeschermers zeggen dat ze een dode vaquita-bruinvis hebben gevonden, een kritisch bedreigd zeedier waarvan slechts ongeveer 10 in de wereld zijn, in een visnet voor de kust van Mexico. Op 12 maart gingen bemanningsleden van milieugroep Sea Shepherd op patrouilleschepen in de Golf van Californië, toen ze een onbekend wit dier zagen dat vastzat in een illegaal kieuwnet, een net dat werd gebruikt om vissen vast te houden bij hun kieuwen. 

Het dier is vermoedelijk de met uitsterven bedreigde vaquita, maar zijn ernstig ontbonden lijk maakte het moeilijk te identificeren.

Foto's verzonden aan deskundigen bevestigden, dat het lichaam overeenkomt met dat van een vaquita-bruinvis.

De vaquita wordt vermeld als een 'kritisch bedreigde soort' op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor Behoud van de Natuur (IUCN). Een rapport gepubliceerd door de IUCN op 6 maart (zie onderaan) stelt, dat slechts ongeveer 10 vaquitas in 2018 in leven bleven, volgens een akoestisch monitoringprogramma in de Golf, hoewel er een kans van 95% is, tellen ze tussen 6 en 22.


Volgens Sea Shepherd bedreigen kieuwnetten de vaquita-bruinvis met ophanden zijnde uitsterving. Gebruikt om de totoaba vis te vangen, ook een kritisch bedreigde soort van dezelfde grootte als de vaquita, zijn de netten een 'perfecte dodelijke valstrik'. De totoaba vis wordt grotendeels gevangen voor zijn zwemblaas, en de aantallen zijn sterk verminderd als gevolg van overbevissing in de afgelopen decennia.

Sommigen hadden eerder betoogd dat kieuwnetten geen bedreiging vormen voor vaquitas en andere walvisachtigen.

'Als er enige bedenkingen zouden bestaan ​​over totoaba-kieuwnetten die een groot gevaar vormen voor vaquitas en andere walvisachtigen, ondanks ruim bewijs in het verleden, moet dit evenement absoluut geen twijfel laten bestaan', zei Sea Shepherd-directeur van Marine Operations Locky Maclean. In het rapport riep de IUCN de regering van Mexico op om inspanningen uit te breiden om het gebied te behouden waar de laatste paar vaquitas verblijven. 'Zonder onmiddellijke, effectieve actie van de kant van de regering, is de vaquita gedoemd tot uitsterven', voegt het rapport eraan toe.(Suriname Mirror/Time/Maritime Herald/Twitter/ISSUU Suriname Mirror)

Negentien plastic zakken gevuld met menselijke resten gevonden in rivier te Ixtlahuacan, Mexico

(Bron foto:  Twitter)
Forensisch experts onderzoeken of de zakken complete lichamen bevatten


Openbaar aanklagers in Mexico doen onderzoek naar de vondst van negentien plastic zakken gevuld met menselijke resten. De zakken werden gevonden in de staat Jalisco, waar bendegeweld de laatste jaren steeds meer toeneemt. 

De autoriteiten vonden de zakken donderdag 14 maart 2019 in een rivier met afvalwater in de plaats Ixtlahuacan, ongeveer 41 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Guadalajara.


Forensisch experts onderzoeken of de tassen complete lichamen bevatten en of de slachtoffers als vermist waren opgegeven, meldt een opsporingsambtenaar vrijdag 15 maart 2019 tegenover Reuters.Jalisco wordt de laatste jaren geteisterd door het Jalisco New Generation Cartel, momenteel een van de meest machtige drugsbendes in Mexico. De strijd tussen bendes droeg vorig jaar bij aan een recordaantal moorden in het Noord-Amerikaanse land. Uit officiële cijfers bleek dat rechercheurs vorig jaar 33.341 moordonderzoeken hebben geopend in Mexico.

Het land kampt al jaren met ernstig geweld. De overheid is verwikkeld in een strijd tegen drugskartels.

Een van de beloften van de nieuwe president Andrés Manuel López Obrador, die in december is beëdigd, is het terugdringen van geweld in het land. Desondanks is ook de eerste maanden van dit jaar het aantal geweldsincidenten hoog in Mexico.


(Suriname Mirror/economiahoy.mx/Reuters/notimerica.com/Twitter)

Labrador wacht al meer dan week voor ziekenhuis in San Salvador de Jujuy, Argentinië, op zijn overleden baasje

(Bron foto:  Twitter)
De lokale dierenbescherming zoekt nu een nieuw baasje voor Toto


Een trouwe labrador ligt al meer dan een week voor het ziekenhuis in San Salvador de Jujuy, Argentinië, te wachten op zijn baasje. De baas van de hond is echter overleden. De zes jaar oude hond, genaamd Toto, ligt braaf voor de deur van het Pablo Soria-ziekenhuis te wachten.


Volgens El Tribuno de Jujuy, een lokale krantt, is de hond naar het ziekenhuis gebracht om afscheid te kunnen nemen van zijn baasje. Maar, de familieleden van de man lijken - al dan niet opzettelijk - te zijn vergeten de hond mee te nemen. Het beestje wacht nog op zijn baas.


Fatima Rodriguez, een medewerkster van de lokale dierenbescherming, zegt op zoek te zijn naar een nieuw baasje voor Toto. Ze zegt daarbij dat de nieuwe eigenaar van de hond het huis goed moet afsluiten: het kan zijn dat de hond weg loopt om zijn vorige baasje te zoeken.

Toto is inmiddels bij een dierenarts geweest. Het dier zal moeten worden geopereerd aan zijn poten, ook zal hij gecastreerd worden. Toto is volgens El Tribuno de Jujuy een brave, rustige hond. Hij laat zich aaien door vreemden. Waar zijn baasje aan overleed, is niet bekend.
(Suriname Mirror/La Republica/Twitter/De Telegraaf/El Tribuno)

Zesde editie van de Rally Maya Mexico gaat 17 mei van start - Een van de beste automotive-evenementen in Mexico

Rally Maya Mexico met mooie old timers start in de oude Maya-stad UxmalKlassiekers gaan weer van start tijdens de zesde editie van de Rally Maya Mexico (RMM). In een persconferentie deed Benjamín de la Peña Mora, CEO en oprichter van de RMM, de officiële bekendmaking van de zesde editie van de Rally Maya Mexico 2019, die zal worden gehouden van 17 tot en met 26 mei met een nieuwe route.

De Rally Maya Mexico start in de oude Maya-stad Uxmal, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Mexico en een prachtig voorbeeld van Puuc-architectuur. Terwijl de geblokte vlag zal zwaaien in Chetumal, hoofdstad van Quintana Roo.

'Hoewel we de officiële aankondiging van de Rally Maya Mexico voorafgaand aan elke editie maken, is de waarheid, dat de rally geen introductie behoeft, omdat we gedurende zes jaar niet zijn gestopt met werken in de organisatie van deze wedstrijd; dat heeft de race gepositioneerd als een van de beste automotive-evenementen in Mexico. En aan het einde van elke editie is de volgende al gepland. Altijd met een andere route', verklaarde de oprichter van het evenement, dat uniek is in zijn soort.'We gaan langs 52 toeristische bestemmingen in deze zesde editie, wat een sterk economisch voordeel is voor het schiereiland Yucatan, we schatten dat er in slechts 5 jaar zo'n 118 miljoen peso's zijn gemorst. Bovendien biedt de Rally Maya Mexico de regio een internationale projectie, want het is niet alleen een wedstrijd en tentoonstelling van oude klassieke auto's, het is ook een evenement dat cultuur, gastronomie, tradities combineert en het belangrijkste: een sociale betrokkenheid met de meesten kwetsbare sectoren van onze samenleving', voegde De la Mora eraan toe.


'In zijn vijf edities tourde de Rally Maya Mexico door 180 steden, 19 archeologische vindplaatsen, zeven musea, 15 stranden en ongeveer 6.200 kilometer, zonder ongevallen door de steun van de federale, deelstaat- en gemeentepolitie, zoals evenals de Groene Engelen', vervolgde hij.


Meer dan 500 deelnemers uit 35 landen hebben genoten van de wonderen van het schiereiland Yucatan aan boord van 43 automerken, waaronder zeldzame edelstenen van autotechniek. En dit alles is bereikt met de deelname van 95 sponsors, die ook een aanzienlijk aantal rolstoelen hebben gedoneerd aan lokale bewoners van plattelandsgemeenschappen op het schiereiland.


'Het is belangrijk om erop te wijzen, dat we de steun hebben van de belangrijkste nationale en internationale automobielfederaties, zoals de FIA ​​(Federación Internacional del Automovilismo), OMDAI (Organización Mexicana De Automovilismo Internacional, die de vertegenwoordiging is van de FIA ​​in Mexico), FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), FEMADAC (Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C.) en FMAAC (Mexicaanse Federatie van Antieke en Collectie Automobielen, AC).' (Suriname Mirror/The Yucatan Times/Yucatan al Minuto/Facebook/Twitter)

Ruim 5.000 Venezolanen vinden nieuwe woningen via interne herhuisvestingsprogramma Brazilië

Meer dan 5.000 Venezolanen zijn verhuisd van deelstaat Roraima naar 17 andere staten

Venezolanen die uit de grensregio's van Brazilië zijn verhuisd, arriveren op Recife International Airport op weg naar Igarassu, Brazilië.(Bron foto: UNHCR-Allana Ferreira)


Meer dan 5.000 Venezolanen vinden nieuwe woningen via het interne herhuisvestingsprogramma van Brazilië. Dit zei de woordvoerster van de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Babar Baloch tijdens een persconferentie van vandaag, vrijdag 15 maart 2019, in het Palais des Nations in Genève, Zwitserland.

Meer dan 5.000 Venezolanen zijn verhuisd van de Braziliaanse deelstaat Roraima naar 17 andere staten in het land, dankzij een innovatief intern herplaatsingsprogramma dat wordt ondersteund door de UNHCR, het VN-vluchtelingenagentschap, het maatschappelijk middenveld en andere VN-organisaties zoals IOM, UNFPA en UNDP.

Volgens officiële cijfers heeft Brazilië sinds 2017 meer dan 200.000 Venezolanen ontvangen. Ongeveer 85.000 van hen hebben asielaanvragen ingediend, terwijl ongeveer 40.000 tijdelijk ingezetene visa hebben ontvangen.

Venezolanen hebben hyperinflatie, tekorten en politieke instabiliteit achtergelaten en hebben veiligheid gezocht in Brazilië, waarvan de meeste de oversteek over land maakten.

De vluchten zijn gericht op het verminderen van de zwervende bevolking in grensregio's, waar veel Venezolanen op straat hebben gewoond en in hostels, met beperkte mogelijkheden. Op woensdag (13 maart) vertrok een vliegtuig van de Braziliaanse luchtmacht (FAB) met 225 Venezolanen uit Boa Vista (de hoofdstad van de staat Roraima, zo'n 200 kilometer van de grens met Venezuela). De vluchtelingen en migranten kozen ervoor om naar 13 verschillende steden in Brazilië te gaan en het luchtvervoer was dienovereenkomstig georganiseerd. Meer vluchten zijn gepland in de komende weken.

Het vrijwillige relocatie-initiatief begon in april 2018 en omvat nu 50 verschillende steden in heel Brazilië. Het werd ontworpen om de druk op gastgemeenschappen in het noorden van Brazilië, waar vluchtelingen en migranten uit Venezuela zijn aangekomen, te verminderen, gedwongen om hun land te ontvluchten vanwege de moeilijke sociaal-economische situatie, mensenrechten en politieke situatie.

UNHCR speelt een sleutelrol bij de implementatie en coördinatie van het interne herhuisvestingsprogramma van Brazilië, met name door begunstigden te identificeren onder de bewoners van tijdelijke opvangcentra in Boa Vista en ervoor te zorgen dat mensen over de vereiste reisdocumentatie beschikken.

Het relocatie-initiatief, uitgevoerd in samenwerking met de regering, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en andere VN-organisaties op basis van het Global Compact on Refugees, creëert nieuwe lokale integratiekansen voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten in andere delen van Brazilië. Andere modaliteiten zijn gezinshereniging en een programma voor arbeidskansen, waarbij vluchtelingen en migranten in Roraima van tevoren worden geselecteerd door privébedrijven en banen krijgen in andere staten. UNHCR helpt deelnemers bij het ondersteunen van huishuur en huishoudelijke uitgaven.

(Suriname Mirror/UNHCR)

Haven van Natal in Brazilië nieuwe link in cocaïneketen naar Nederland

De gesmokkelde cocaïne is afkomstig uit drie afzonderlijke landen: Colombia, Bolivia en Peru


De Braziliaanse autoriteiten hebben een nieuwe cocaïne-smokkelroute onthuld van een Braziliaanse haven naar Nederland, waarmee wordt bevestigd dat het land nu een voorkeursontvanger is van cocaïne uit heel Latijns-Amerika. 

In februari namen Braziliaanse autoriteiten 3,3 ton cocaïne in beslag in twee afzonderlijke zendingen tropisch fruit in de haven van Natal, de eerste van dergelijke inbeslagnames in de meest oostelijke haven van Brazilië, zo meldde globo.com 15 februari 2019. Beide containers waren op weg naar Rotterdam.


In de afgelopen vier maanden hebben de autoriteiten in Rotterdam zeven ton cocaïne ontdekt in zendingen die allemaal afkomstig waren van dezelfde Braziliaanse haven. De tien ton drugs die in slechts vier maanden in beslag werd genomen, was gelijk aan meer dan de helft van de 18 ton cocaïne die in 2018 werd onderschept in de haven van Santos, zo meldt de grootste van Brazilië, Tribuna do Norte.

De betrokken hoeveelheden wijzen naar de haven van Natal, die in 1932 werd geopend, en een belangrijk smokkel vertrekpunt werd voor drugs uit Brazilië, met Nederland als de beoogde bestemming.

Reactie van de Franse scheepsreus, CMA CGM Group, de enige onderneming die fruit exporteert uit de haven, kwam snel, waarbij het bedrijf zijn activiteiten in Natal heeft opgeschort en de export via de nabijgelegen haven van Fortaleza heeft omgeleid.

Autoriteiten hebben een onderzoek van drie maanden gestart en hebben om een ​​nieuwe containerscanner gevraagd, die de haven eerder niet had. De afwezigheid van dergelijke apparatuur werd veroorzaakt door het gemak waarmee criminele groepen Natal gebruikten om hun drugstransporten te exporteren.

De inbeslagnames in Nederland en Brazilië hebben een vergelijkbare modus operandi laten zien: cocaïnepakketten gecamoufleerd tussen fruitdozen. Maar een chemische analyse van de cocaïne onthulde, dat het uit drie afzonderlijke landen kwam: Colombia, Bolivia en Peru. Dit geeft aan dat de betrokken criminele groepen cocaïne uit verschillende bronnen ontvangen, combineren en verpakken om naar Nederland te verzenden.

(Suriname Mirror/InSightCrime)

Anderhalve ton cocaïne onderschept in de haven van de Belgische stad Gent

(Bron foto: FVV)
Cocaïne  aan boord van vrachtschip Ibis Arrow uit Brazilië


De federale gerechtelijke politie (FGP) van Gent heeft woensdagavond een lading van anderhalve ton cocaïne onderschept in de Gentse haven. Dat schrijft De Gentenaar vandaag, vrijdag 15 maart 2019. De drugs kwamen binnen via een vrachtschip uit Brazilië. 

De speurders van de FGP zouden een tip gekregen hebben dat op het schip Ibis Arrow drugs te vinden waren. Toen het schip aan het aanmeerde, gingen ze meteen aan boord en vonden de enorme lading drugs die verstopt zat in een container tussen de rest van de lading. De anderhalve ton cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 75 miljoen euro.

Het schip vervoert gewoonlijk bevroren sinaasappelconcentraat en fruitsap vanuit het Braziliaanse Santos in opdracht van de Louis Dreyfus Company. Er zou woensdagavond niemand opgepakt zijn.

Het is niet de eerste keer dat een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept wordt in de Gentse haven.

In augustus 2018 trof de FGP nog twee ton cocaïne aan die verstopt zat tussen een lading tegels, ook al uit Brazilië. Dat was toen de grootste drugsvangst ooit in de Gentse haven, volgens hoofdcommissaris Patrick Willocx van de FGP Oost-Vlaanderen.

Twee daders schietpartij in Braziliaanse school wilden gelijksoortige incidenten in de VS imiteren

De twee (17, 25) wilden groter bloedbad aanrichten dan dat in de Columbine High School, 1999


De twee daders van de schietpartij in een Braziliaanse school hadden de aanval meer dan een jaar geleden gepland. Dat melden lokale media vrijdag 15 maart 2019. De twee wilden gelijksoortige incidenten uit de Verenigde Staten imiteren. 

Bij de schietpartij kwamen zeven mensen en de twee daders om in een school in de Braziliaanse deelstaat Suzano. De aanvallers, van 17 en 25 jaar, waren voormalige studenten van de school. Ze hadden online informatie gezocht over schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten en wilden een groter bloedbad aanrichten dan dat in de Columbine High School, waar dertien mensen omkwamen in 1999.

Gisteren drongen de twee ’s morgens de school binnen. Daar schoten ze vijf studenten, tussen de 15 en 17 jaar oud, en twee leerkrachten neer. Elf mensen raakten gewond. Uiteindelijk doodde een van de twee zijn mededader en pleegde hij vervolgens zelfmoord.

Voor ze naar de school trokken, schoten ze ook de oom van een van de twee neer. De daders woonden in dezelfde straat en kenden elkaar al sinds hun kindertijd.

Volgens de lokale krant Folha de Sao Paulo speelden ze graag schietgames op de computer en in een lokale game room. De 17-jarige dader kwam uit een onstabiele familie en was opgevoed door zijn grootmoeder. Volgens zijn moeder was hij vorig jaar gestopt met school.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro liet via Twitter weten dat hij zijn medeleven heeft betuigd met de families van de slachtoffers 'van deze onmenselijke aanval'. Hij sprak nog van een 'onmetelijke monsterlijke en laffe daad'.
(Suriname Mirror/Folha de Sao Paulo/Belga/Gazeta do Povo/YouTube/Twitter)

De.gevaarlijke tocht van jonge zwangere Venezolaanse vrouw naar grensstad Cúcuta, Colombia, voor preenatale zorg

(Bron foto's: Andres Brenner-IRC)
Omdat de grens gesloten is werd Lorena (23) gedwongen door een rivier te waden

'Het was eng, ik dacht dat ik zou vallen en meegesleept zou worden, en ik weet niet hoe ik het heb gedaan'


Een recente massale stroomstoring in het hele land heeft de problemen van mensen, die proberen de economische instorting en politieke instabiliteit in Venezuela te overleven, alleen maar doen toenemen. Miljoenen Venezolanen zijn vertrokken, in de hoop een nieuwe start te maken, terwijl anderen uitstapjes maken langs de officieel gesloten grens met Colombia om naar school te gaan, eten te kopen of medische hulp in te roepen.

Directrice van het International Rescue Committee (IRC), Marianne Menjivar, is in Cúcuta, Colombia, waar ze onlangs sprak met Venezolaanse vrouwen die gezondheidszorg en andere steun van het IRC ontvingen: wat we horen van vrouwen die vanuit Venezuela oversteken, is van toenemende ontberingen en moeilijkheden.

Gisteren ontmoette ik een vrouw genaamd Lorena (23), die vijf maanden zwanger is en ons centrum in Cúcuta bezocht om gratis prenanatale zorg te ontvangen, inclusief labwerk, echografieën en medicijnen die niet beschikbaar waren in Venezuela vanwege de hoge kosten en tekorten.


Lorena woont bij haar moeder en heeft in een sinaasappelboomgaard gewerkt: ze zegt dat ze dankbaar wordt betaald in eten als er geen contant geld beschikbaar is. De vader van de baby is vertrokken en er is niemand anders om haar te steunen. Om van haar huis naar onze kliniek te komen, liep Lorena anderhalf uur in extreme hitte. Omdat de grens gesloten is, werd ze gedwongen door een rivier te waden, waardoor zowel zijzelf als haar baby in gevaar kwamen. Ze had niet het geld om de bendes die de illegale grensovergangen controleerden te betalen, dus stak ze alleen over, uit het zicht.

'Het was eng', vertelde ze me. 'Ik dacht dat ik zou vallen en meegesleept zou worden, en ik weet niet hoe ik het heb gedaan.' Lorena en de andere vrouwen die ik ontmoette, vertelden me hoe het leven in Venezuela nog steeds achteruitgaat. 'Er is niets meer in Venezuela - geen eten, medicijnen, water, elektriciteit', zei Lorena.

Hoewel ze nu enige elektriciteit hebben na de black-out van zes dagen, zeiden de vrouwen dat ze zich zorgen maken over het vinden van schoon drinkwater - Venezuela's watersysteem wordt aangedreven door elektriciteit. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we repercussies zullen zien voor de gezondheid van mensen van deze laatste episode in de crisis.

Aanstaande moeders en hun baby's zijn bijzonder kwetsbaar. Zo'n 200 vrouwen zoals Lorena hebben de afgelopen weken afspraken gemist bij de IRC-klinieken, hoogstwaarschijnlijk vanwege de sluiting van de grens. Veel vrouwen zullen de kosten van de bendes bij de grensovergangen niet kunnen betalen en willen niet het risico nemen zoals Lorena die de grens alleen heeft overschreden.

'In Colombia richt het IRC zich op toegang tot gezondheidszorg, bescherming van kinderen, bescherming en empowerment van vrouwen en ondersteuning van het economisch welbevinden van mensen. Via onze partners in Venezuela helpen we Venezolanen vitale gezondheidszorg te leveren, inclusief telegeneeskundige diensten op afstand en toegang tot basisgeneesmiddelen.'

(Suriname Mirror/International Rescue Committee)

Boliviaanse president Morales: 'Europese landen moeten dialoog in Venezuela ondersteunen'

(Bron foto: Twitter)
'Geschiedenis heeft geleerd dat interventies van buitenaf nooit een oplossing hebben geboden'


De linkse, inheemse, president van Bolivia, Evo Morales, een aanhanger van de president van Venezuela, Nicolas Maduro, zei vrijdag 15 maart 2019, dat de Europese naties een dialoog in Venezuela moeten ondersteunen.

Morales, die op bezoek is in Griekenland, zei dat bemoeienissen in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land nooit goed zijn. 'De geschiedenis heeft geleerd dat er van buitenaf veel interventies zijn geweest, zoals het geval van Libië en Irak, en ze hebben nooit een oplossing geboden', zei Morales in vertaalde commentaren na een ontmoeten met de Griekse premier Alexis Tsipras. 'Integendeel, het heeft de democratie afgeschaft', zei hij.


Morales is een van de weinige Latijns-Amerikaanse leiders die de strijdende Maduro, wiens land aan het wankelen is door een humanitaire crisis, steunt. 'De enige oplossing ... is de dialoog, en dat is wat de Europese landen zouden moeten ondersteunen', zei hij.

'De oppositie van Venezuela moet aan dezelfde tafel zitten met de officiële autoriteiten van dit land voor een dialoog en een oplossing vinden.'

Venezuela stortte zich in januari in een diepe politieke crisis toen Juan Guaido, hoofd van het door de oppositie gecontroleerde Congres, de Grondwet opriep om een ​​interim-presidentschap aan te nemen, met het argument dat de herverkiezing van Maduro in 2018 niet legitiem was.

Die actie heeft Venezuela in het hart geplaatst van een geopolitieke worsteling, waarbij de Verenigde Staten de meeste westerse landen leidt in het erkennen van Guaido als legitiem staatshoofd, terwijl Rusland, China en anderen (waaronder Suriname) Maduro ondersteunen.

Griekenland heeft gezegd dat het een politieke dialoog tussen de partijen in Venezuela steunt.


(Suriname Mirror/Reuters/EuroNews/Twitter)

Drugsverdachte in 11 kilo cocaïnezaak trekt werkwijze BID-team in twijfel

Getuigend lid van BID-team verklaart voor rechter 'bepaalde zaken' te zijn 'vergeten'


Verdachte M.M. ontkent iets af te weten van de 11 kilo cocaïne, die in zijn koffer op de Johan Adolf Pengelluchthaven werd aangetroffen. Op de strafzitting gisteren vertelde de man aan de Kantonrechter, dat hij grote vraagtekens plaatst bij de manier waarop drugstesten op de luchthaven worden uitgevoerd door het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname. Dit schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 15 maart 2019.

Hij beweert drie pakken pindasambel op de Centrale Markt te hebben gekocht en deze samen met enkele versnaperingen in zijn reiskoffer te hebben gestopt voor zijn reis naar het buitenland. Het verbaasde hem, dat hij kort voor vertrek in de vertrekhal naar de visitatieruimte werd geroepen, waar zijn koffer aan een grondige controle werd onderworpen.

Hij schrok toen het BID-team vier pakken pindasambel uit de koffer haalde, maar kreeg toch enige opluchting toen de drugstesten een negatief resultaat opleverden. Hierna mocht hij terug naar de vertrekhal.

Hij geloofde later echter zijn oren niet, toen hij weer naar de visitatieruimte moest en de leden van het BID-team ineens wel erin waren geslaagd om een positief resultaat uit de testen te krijgen. Hij ziet het als een opgezette zaak en een wraakactie van de politie.

Op de strafzitting gisteren werd het lid van het BID-team gehoord die de bagage van M. had gecontroleerd. In eerste instantie beweerde deze agent, dat de eerste drugstest gelijk een positief resultaat toonde. Nadat de verdachte dit tegenover de rechter tegensprak, beweerde de politieman dat dit pas bij een derde test was gebeurd. Hij ontkende echter, dat de verdachte eerst weg mocht en later weer terug is geroepen.

Volgens het lid van het BID-team is alles in bijzijn van M. gebeurd, waarna alle kleding weer netjes terug is geplaatst in de reiskoffer.

Advocaat Benito Pick vond het vreemd, dat de politieman stelde dat de kleding teruggeplaatst was in de koffer, terwijl Miguel geen kleding in de reiskoffer had, maar alleen pindasambel en enkele versnaperingen. De politieman beweerde dat hij bepaalde zaken is vergeten.

Op 11 april wordt vonnis uitgesproken.

Verdachte Dijksteel in 8 decemberstrafproces moet 27 maart als getuige verschijnen in zaak Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno

Naarendorp en Hardjoprajitno op cruciale momenten aanwezig in Fort Zeelandia


Bij de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno in het 8 Decemberstrafproces, zijn gisteren enkele verklaringen van getuigen voorgelezen door de Kantonrechter. Ze zijn opgenomen in dossiers die zijn overlegd door het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om verklaringen van Rita Chin A Loi, Iwan Dijksteel, Soepardi Moeslikan, Florence Daal en Joyce Rahman en Rudi Chotkan, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 maart 2019.

De rechter bepaalde dat getuige Iwan Dijksteel, eerder al als verdachte gehoord, bij de volgende zitting op 27 maart moet verschijnen en gelaste zijn medebrenging.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de Decembermoorden, vindt het niet verstandig om nu te beoordelen hoeveel waarde gehecht kan worden aan deze getuigenverklaringen. 'Ik denk dat wij de gelegenheid moeten geven aan de verdediging en het OM een bepaalde waarde of gewicht te hechten aan de verklaringen.'

De raadsman is wel de mening toegedaan, dat er nieuwe informatie is opgenomen. In een verklaring staat, dat Naarendorp en Hardjoprajitno op cruciale momenten aanwezig waren in het Fort Zeelandia waar de Decembermoorden zijn gepleegd.

De verklaring dat een van de getuigen hoofdverdachte Desi Bouterse heeft zien schieten op een van de slachtoffers, is volgens Essed niet relevant in deze zaak. 'Het gaat hier om twee andere verdachten. Dat deel van de verklaring is voor deze zaak niet van belang. Bij eerdere zittingen bij de krijgsraad zijn de verklaringen toen ook afgelegd', aldus Essed. Volgens hem is het voor de waarheidsvinding van belang, dat Dijksteel als getuige wordt gehoord.

Srd 72.000 boete totaal voor zes vissers in Nickerie voor bezit verboden visgerei

Mannen aangehouden bij een verkeerscontrole te Corantijn


De politie van Nickerie heeft dinsdagavond zes vissers aangehouden en in verzekering gesteld. Bij een verkeerscontrole te Corantijn werden de mannen aangehouden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 15 maart 2019. 

Uit onderzoek blijkt, dat de verdachten visgerei bij zich hadden waarmee het verboden is te vissen. In het belang van het onderzoek werd het zestal overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is een boete aan het zestal opgelegd.

De mannen hebben de boete, in totaal Srd 72.000, betaald en zijn gelijk daarna in vrijheid gesteld. De goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Guangdong Zhenrong Energy moet nog steeds 2 ton voldoen aan Refineria di Kòrsou

Refineria di Kòrsou schoot Chinees bedrijf 2 ton voor 


Het bedrag van twee ton, 201.775 gulden, dat Guangdong Zhenrong Energy (GZE) aan overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) moet terugbetalen - in verband met een groep van 29 personen die op uitnodiging van GZE naar China is gegaan - is nog steeds niet voldaan door GZE. Dit meldt een nieuw rapport Kostencontrole van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) inzake de bestedingen van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 15 maart 2019.

Eerder al deed Soab onderzoek naar de kosten van het MDPT, toen dit geleid werd door voorzitter Werner Wiels. Het jongste rapport betreft de periode juni 2017 tot en met mei 2018, toen Clift Christaan voorzitter was. Het bedrag dat het Chinese GZE moet terugbetalen dateert nog uit de periode dat Wiels voorzitter van het MDPT was.


Guangdong Zhenrong, dat later in eigen land in opspraak kwam en waarmee het kabinet van premier Ben Whiteman (PS) vergaande contracten had getekend voor de overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij en de miljarden dollars die geïnvesteerd zouden worden, heeft nog altijd een schuld op Curaçao. Onder ‘travel expenses’ meldt het Soab-rapport dat de reis- en verblijfskosten van het MDPT voornamelijk bestaan uit de 201.775 gulden in verband met een groep van 29 personen die ‘op uitnodiging van GZE’ naar China ging om cursussen te volgen in het kader van het project Workforce Development.

'GZE dient dit bedrag aan RdK terug te betalen, maar gezien de geringe kans dat dit nog zal plaatsvinden, is dit bedrag volledig voorzien ten laste van het MDPT-budget 2017.' Zo meldt het overheidsaccountantsbureau.

Carnaval op Curaçao heeft 97.243 kilo vuil opgeleverd...

Dit jaar 13 procent meer afval dan in 2018, 86.050 kilo


Het carnaval heeft 97.243 kilo vuil opgeleverd. In vergelijking met 2018 is dit 13 procent meer afval (2018: 86.050 kilo). Dat wordt door het vuilverwerkingsbedrijf Selikor bekendgemaakt, aldus vandaag, vrijdag 15 maart 2019, het Antilliaans Dagblad.

Bij het Kindercarnaval is 11.160 kilo opgehaald, bij de Tienerparade 11.670 kilo, de optocht van Bándabou leverde 4.500 kilo op, ‘Zongo’ (feest voorafgaand aan de optocht, red.) 1.060 kilo, de Gran Marcha 27.468 kilo, de afscheidsoptocht van de kinderen 8.932 kilo en de Marcha di Despedida 25.273 kilo.

Na het carnaval, toen alle stellages waren weggehaald, is nog eens 7.180 kilo vuilnis opgehaald.

De overheids-nv is positief over de medewerking van alle carnavalsvierders bij het helpen schoonhouden en -maken van de straten. Zo heeft Selikor zelf vuilniszakken uitgedeeld. Jongeren hebben geholpen deze zakken uit te delen.

CHATA: 'Curaçao minder aantrekkelijk voor toeristen na fiscale hervormingen'

(Bron foto:  Eigen foto Suriname Mirror)
'Curaçao zal zich tevens uit de markt prijzen als bestemming'


Curaçao zal minder aantrekkelijk zijn voor toeristen wanneer de fiscale hervormingen worden doorgevoerd. Zo waarschuwt CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association) in een brief aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en premier Eugene Rhuggenaath (PAR), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 15 maart 2019. Volgens CHATA kan na het doorvoeren van de hervormingen een grote daling van bezoekers worden verwacht, evenals een daling in de uitgaven van de bezoekers. 

Curaçao zal zich tevens uit de markt prijzen als bestemming en daardoor minder competitief worden, zo waarschuwt de hospitalityvereniging. 'Deze veranderingen zullen niet voordelig zijn voor ons investeringsklimaat.'

Volgens CHATA is het van spoedeisend belang, dat rekening wordt gehouden met haar positie, zeker ‘aangezien de toeristische sector de enige sector is die op dit moment relatief goed presteert en de economische ontwikkeling van de eilanden in stand houdt’. CHATA stelt, dat Curaçao in het algemeen en de toeristenindustrie in het bijzonder zich eenvoudigweg geen tegenslagen kan veroorloven ‘omdat onze economie en welvaart van de eilanden bijna volledig afhankelijk is van het succes en de groei van de toeristensector’. 'We raden de voorgestelde maatregelen sterk af, met name de maatregelen waar in onze position paper naar wordt verwezen', aldus de vereniging, die in dit kader verwijst naar de voorgestelde verhoging van de logeergastenbelasting (LGB) van 7 naar 9 procent; de verhoging van accijnzen op alcohol en tabak; de verhoging van de omzetbelasting; en de toename van de eigen ziektedagen (van 3 tot 5 dagen).

CHATA verzoekt de regering de voorstellen te heroverwegen en doet als ‘eenvoudige manier om extra inkomsten voor de overheid te genereren’, de aanbeveling om LGB uit de sector ‘alternatieve accommodatie’ te innen. 'We hopen op uw aandacht voor deze kwestie te kunnen rekenen voor een goede evaluatie van het belastingherzieningsvoorstel. CHATA is toegewijd om deel uit te maken van het team dat met de overheid andere creatieve manieren veiligstelt om tot beter uitgebalanceerde oplossingen voor iedereen te komen', zo schrijft CHATA-ceo Miles Mercera tot slot.

Rijstboeren zeggen vertrouwen in LVV-minister Soerdjan op

Harrynannan Oemraw (SPBA): ‘We willen met de president praten’

'Export van 30.000 ton witte rijst naar Venezuela zou niet doorgaan, maar wel 7.000 ton rijst naar Portugal'


‘Praten met de minister van LVV heeft geen zin. We willen met de president praten en hem een compensatie vragen’, zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, vandaag, vrijdag 15 maart 2019, in het Dagblad Suriname. ‘We willen ontvangen worden door de president.’ 

Om dit te bewerkstelligen, wordt vanochtend omstreeks elf uur een petitie overhandigd aan de districtscommissaris van Nickerie, Nisha Kurban. ‘We willen het via de districtscommissaris doen’, aldus Oemraw, die aangeeft dat zijn leden het vertrouwen in de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, hebben opgezegd.


Wat bijzonder kwaad bloed bij de leden van de SPBA heeft gezet, is dat de LVV-bewindsman samen met de opkopers c.q. verwerkers de prijs van Srd 85 voor een baal padie is overeengekomen. Dit heeft de afgelopen week donderdag plaatsgevonden. De SPBA is niet gekend bij het nemen van dit besluit. Ook is het de SPBA-leden ter ore gekomen, dat de export van 30.000 ton witte rijst naar Venezuela niet doorgaat. In de plaats hiervan wordt een hoeveelheid van 7.000 ton rijst naar Portugal geëxporteerd. ‘En dit is niet persoonlijk aan ons medegedeeld’, zegt Oemraw.

De leden van de SPBA zijn er beslist niet over te spreken, dat er een opkoopprijs van Srd 85 per baal is vastgesteld. Dit, terwijl volgens de recentste berekening van de SPBA de kostprijs van een baal padie Srd 133 bedraagt.

‘De LVV-minister kent al onze problemen. Toch gaat hij akkoord met die Srd 85. We willen met de president praten over een compensatie.’

Suriname nog niet klaar voor 'tax free shopping'

'Beleidsmakers moesten dit landelijk introduceren en niet geven aan slechts één onderneming'


Suriname heeft administratief en technisch nog niet alles op orde om probleemloos het duty free shoppen te kunnen introduceren. Behalve dat malafide ondernemers misbruik zouden kunnen maken van de regels die er nu zijn, kunnen ook corrupte douaneambtenaren meewerken aan fraude en daarmee benadeling van de Staat. Dit beweren twee Douaneofficieren vandaag, vrijdag 15 maart 2019, in de Ware Tijd, naar aanleiding van de onlangs uitgelekte beschikking van Kirpalani NV om invoerrechtenvrij goederen te kunnen importeren en die aan toeristen door te verkopen. 

De douaniers reageren op basis van anonimiteit te woord, omdat naar hun zeggen binnen de dienst ontevredenheid heerst over de gang van zaken omtrent dit vraagstuk. Ook is er tot nu toe geen enkele instructie gegeven dat douaneambtenaren bij vertrekkende passagiers moeten controleren welke goederen die belastingvrij hebben gekocht.

'Er is wel een soort administratie, maar daar kan heel gemakkelijk mee gesjoemeld worden. Als je toerisme wil ontwikkelen door middel van tax free shopping, behoort dit met alle stakeholders te gebeuren. De beleidsmakers moesten dit landelijk introduceren en niet geven aan slechts één onderneming', zegt een van de officieren. Hij voegt er aan toe dat het controlesysteem door een onafhankelijke partij beheerd zou moeten worden.

'Als alle winkels een eigen systeem opzetten, hoe controleer je dat? Dit zorgt voor conflicts of interest', voegt hij eraan toe. Volgens hem werkt dit ook oneerlijke concurrentie in de hand.

Als blijkt dat de invoerrechtenvrij geïmporteerde goederen aan de lokale gemeenschap worden verkocht, hebben andere bedrijven die wél invoerrechten moesten betalen 'een groot probleem om te kunnen concurreren'.

Gajadien (VHP): ‘Minimaal Sr 5.250 verdienen om in aanmerking te komen voor woning Altona 2’

'Driekamerwoning kost niet Srd 1.750, maar Euro 300 per maand'

- 'Dat nu razendsnel huizen door particulieren gebouwd worden, is money making business tussen de regering en enkele bevriende ondernemers
- 'Broad Homes Suriname PC Factory te Smalkalden lijkt nu meer op een rattenfabriek dan een huizenfabriek'


VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien stelt, dat president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin de samenleving weer een worst voorhouden met de nieuwe belofte om 3.250 sociale woningen te Altona 2, Vredenburg Serie B in het district Wanica, te bouwen. Hij vraagt zich af of particuliere ondernemers ook bewust hieraan meewerken. Volgens de volksvertegenwoordiger uit Wanica gaat het hier helemaal niet om sociale woningen, terwijl de aangewezen bedragen door vicepresident Ashwin Adhin in schril contrast staan met wat op de website van P&D Real Estate staat. 

'In de afgelopen 8½ jaar heeft de president zijn beloofde 18.000 woningen niet kunnen realiseren, waardoor nu een worst met een andere smaak wordt gehangen om de mensen weer naar zich te trekken. Op de website van deze particulier zien we dat zo'n 3-kamerwoning geoffreerd wordt voor een maandelijkse aflossing van Euro 300, terwijl de vicepresident gesproken heeft over een tweekamerwoning voor Srd 1.500 per maand en een woning met drie slaapkamers voor Srd 1.750 per maand. Dat betekent, dat het helemaal niet om sociale woningen gaat. Als iemand Srd1.750 per maand moet aflossen en wil voldoen aan de voorwaarden voor financiering, moet deze persoon dan zeker minimaal drie maal meer dan dit bedrag, ongeveer Srd 5.250, maandelijks verdienen. Uitgaande van de huidige koersontwikkeling komt Euro 300 anderzijds neer op meer dan Srd 2.500. Heeft de vicepresident gelogen of houdt de ondernemer ons allen voor de gek', benadrukt Gajadien verwijzend naar de bedragen op www.pdrealestatenv.com, in het Dagblad Suriname donderdag 15 maart 2019.

Gajadien verwijst naar de verkiezingsstunt in maart 2015, waar een huizenfabriek te Smalkalden in het district Para met veel fanfare in gebruik werd genomen door president Bouterse. Dat was 2 maanden voor de verkiezing van 2015. Deze ‘Broad Homes Suriname PC Factory’ zou 3.000 woningen per jaar kunnen fabriceren wanneer het op volle toeren zou draaien. Er werd zelfs gesproken over 3 woningen per dag. Deze ‘made in Suriname’ huizen zouden niet alleen ingezet worden om de lokale behoefte te dekken, maar zouden ook geëxporteerd worden.

'Als ik me niet vergis, lopen er nu ratten daar in het complex rond, want het is al geruime tijd dicht. Hierdoor lijkt het nu meer op een rattenfabriek dan een huizenfabriek', benadrukt de VHP’er. ‘

Als volkspresident wil het staatshoofd voor elk gezin een woning. Alle inspanningen die er nu gepleegd worden om de samenleving te doen geloven dat er nu razendsnel huizen door particulieren gebouwd zullen worden, ziet Gajadien echter als een ‘money making business’ tussen de regering en enkele bevriende ondernemers. 'Die worst van de president is meer bedoeld om gelieerde particulieren dusdanig te bevoordelen, dat zij snel geld kunnen maken. Men gaat met een zogenaamd woningbouwfonds komen. Maar, als je met zo'n fonds komt, zou je dat geld al moeten hebben. Waarom heeft hij het dan in de afgelopen 8½ jaren niet kunnen doen? Of er werkelijk verlichting zal komen voor de 25.000 woningzoekenden betwijfel ik. Daarvoor heb je een gezonde economie en een verstandige regering nodig', aldus de politicus.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 1 januari 2018 zei de president, dat de overheid een bouwlening van maximaal S 50.000 tegen een rente van 1% per jaar met een looptijd van 15 jaar aan burgers zou bieden, die hun eigen huis willen bouwen en over een eigen terrein beschikken. De totale bouwprijs van een woning mocht maximaal Srd 125.000 zijn. Tijdens een kadervergadering van de NDP in november 2018 in Ocer, dat ‘woningbouw’ als thema had, kondigde Bouterse ook aan, dat er meer dan 13.000 huizen in aanbouw zijn. In juli 2017 zei Bouterse bij de viering van de 30e verjaardag van de NDP, dat hij tot aan de verkiezingen van 2020 minstens 1.500 woningen wil opzetten. Het volk is zich volgens Gajadien al bewust van deze loze beloftes en zal zich in ieder geval niet voor een derde keer laten pakken.

Het Altona-project 2 is van P&D Real Estate van de ondernemer Sarwankoemar Poenai, maar de uitvoering is in handen van het Chinese bouwbedrijf Sudong. De president heeft tijdens zijn toespraak zich vol lof geuit over de inspanningen van de ondernemer Poenai. Te Mawakabo zag deze ondernemer kans om 102 woningen in minder dan 100 dagen op te leveren. 72 Sleutelklare woningen zijn zondag ook opgeleverd. Deze huizen staan op Altona 1. Hier heeft P &D 200 woningen opgeleverd. De 3.250 sociale woningen zullen door de lokale banken gefinancierd worden en de moderne woningen kan de klant ook intern bij P&D financieren.

In februari is nog ophef in De Nationale Assemblee ontstaan nadat bekend werd dat P&D Contractors een onderhandse gunning van Srd 801.500 kreeg om de zandwegen in Wanica te rehabiliteren. Het was NDP-parlementariër Amzad Abdoel, die vond dat hier niet om een urgente zaak ging. Hij eiste de nodige documentatie vanuit de regering.

Vakbondsleider Berenstein wil verlaging belastingdruk vanwege invoering Rij- en Voertuigenbelasting

Berenstein wil onderhoud met minister Hoefdraad over maatregelen om belastingdruk te verlagen


Vakbondsleider Robby Berenstein, coördinator van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), herinnert minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eraan, dat belastingvrije voet en de belastingschijven aangepast dienen te worden. Op 9 januari is dit aangegeven tijdens een bespreking. Een week later zou hier verder over worden gesproken, maar een vervolgvergadering is uitgebleven. Nu heeft de vakbeweging een brief geschreven naar de bewindsman met de vraag ontvangen te worden voor bespreking van maatregelen om de belastingdruk te verlagen. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 15 maart 2019.

In een eerder schrijven gericht aan de president, waarvan een kopie is gestuurd naar Hoefdraad, is erop gewezen, dat de belastingdruk aanzienlijk verhoogd werd door de invoering van de Rij- en Voertuigenbelasting. RaVakSur vraagt om de totale belastingdruk te verlagen.

Intussen is de Rij- en Voertuigenbelasting een voldongen feit welke direct en indirect, de reeds zwaar getrokken wissel op de koopkracht verder verzwaard, stelt Berenstein.

Arbeid(st)ers die aangesloten zijn bij de verschillende RaVakSur lidorganisaties zijn volgens de brief aan de minister teneinde raad en eisen van de vakcentrales maatregelen die verbetering van de koopkracht voor de werkers zullen betekenen. Dit houdt in, dat de vervolgvergadering een nog spoedeisender karakter krijgt dan voorheen, benadrukt de vakbondsleider. Hij doet daarom mede namens de overige leden van het presidium van RaVakSur een beroep op de bewindsman om op korte termijn ontvangen te worden.

De vakbeweging wil concrete maatregelen om de belastingdruk te verlagen bespreken.

Dinie Blokland verlaat NDP voor de VHP

(Bron foto: Facebook)
'We moeten ons land redden uit de klauwen van deze corrupte boevenbende!'

'Vandaag de dag zien we hoe een kleine top het land plundert en het volk tot armoede heeft gebracht'


'Dinie Blokland, meer bekend als 'ma Dinie', 'een diehard NDP’ster', verlaat de NDP voor de VHP. Mevrouw Dinie Blokland heeft zich officieel aangemeld als lid van de VHP. Zij heeft VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi daarover geïnformeerd', zo laat de partij vandaag, vrijdag 15 maart 2019, weten.

Blokland zegt dat ze 'een weloverwogen besluit' heeft genomen. Volgens haar is ze niet over één nacht ijs gegaan. Ze is jarenlang een belangrijke steunpilaar geweest binnen de NDP, ook vanwege haar familierelatie met de president. 'Ik heb al die tijd mijn krachten en energie gegeven aan die partij, omdat we niet corrupt en rancuneus zouden zijn. Maar, die beloftes zijn verbroken, heel zwaar verbroken. Vandaag de dag zien hoe een kleine top het land plundert en het volk tot armoede heeft gebracht', zo schrijft ze aan de VHP-voorzitter.

Na de verkiezingen van 2015 was het voor haar al duidelijk, dat ze de koers van de NDP niet meer kon ondersteunen. Ze heeft te kennen gegeven, dat ze nu definitief en openlijk afscheid heeft genomen van de NDP.

'Ma Dinie, heeft een bewuste keus gemaakt om zich in te zetten voor de VHP, de Orange Movement. Ze geeft aan dat de VHP onder leiding van VHP-voorzitter Chan Santokhi, zich ontwikkeld heeft tot een brede en nationale partij voor alle Surinamers. Volgens haar is de VHP het enige reële alternatief dat ons mooie land, ons geliefd Suriname kan redden', stelt de VHP.


'Het redden van het land, want dat is waar het nu om gaat, we moeten ons land redden uit de klauwen van deze corrupte boevenbende!', zo schrijft ze.

Wat haar ook heeft geïnspireerd is het feit, dat in de periode die zij als politieke activiste actie voerde (ze voerde actie onder de mama bon, onder de naam Ma Dinie), Santokhi haar altijd respectvol heeft behandeld. 'De heer Chan Santokhi, maakt een goed onderscheid tussen het verschil in politieke keuzen die mensen maken en hoe je als mens met elkaar moet omgaan.' Dat is ook een reden waarom zij geloof,t dat Santokhi als politieke leider de Surinamers kan herenigen, binden.

Mevrouw Ma Dinie: 'Chan Santokhi zegt steeds, we hebben iedereen nodig, die het goed met ons land menen. Beste Chan, vandaag zeg ik tegen eenieder die het wil horen: Mi na VHP, mi e dji mi krakti na VHP foe mek a kondre seti kon boen.'

'Santokhi verwelkomt de intrede van mevrouw Ma Dinie, in de Orange movement. Hij waardeert de durf en moed van haar om toe te treden tot de Oranje Partij. Dat doet ze als een gelovig mens, als een dja dja Sranan uma, als een oprechte Surinaamse.' 

'We zullen samen Suriname redden. U bent een mederedster geworden, een reddende engel', aldus Santokhi.