donderdag 28 mei 2020

Hoofdstembureau Paramaribo hervat verwerking processen-verbaal verschillende stembureaus

Werkzaamheden waren gestaakt, omdat stembureau- personeel zich geïntimideerd voelde


Kort vóór zes uur donderdagavond 28 mei 2020 heeft het hoofdstembureau Paramaribo de verwerking van de processen-verbaal van de verschillende stembureaus hervat. De werkzaamheden waren gestaakt, omdat stembureaupersoneel en andere helpers zich geïntimideerd voelden door de constante stroom opmerkingen van het publiek bij elke handeling die ze pleegden. Dit bericht de Ware Tijd.

Stembureauvoorzitter Mike Nerkust deed een beroep op de aanwezigen zich rustig te houden en de medewerkers de ruimte te geven het werk te doen. Hij voerde aan, dat hij zo veel als mogelijk transparant te werk wil gaan.

De niet aflatende kritiek en verdachtmakingen zorgen voor extra druk en onbehagen. 'Ook ik wil zo snel mogelijk de uitslag', zei de voorzitter.

De externe krachten die zijn aangetrokken voor verwerking van de gegevens - studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname - voelden zich niet op hun gemak door de kritiek.

Eerder op de dag was er ook gedoe omtrent de documentatie van stembureau 128. Hoofdstembureaulid Faried Ilahibaks liet het publiek later zien, dat er twee gelijkluidende kopieën van dat stembureau waren ingeleverd wat ongebruikelijk is. Ook dit kan de stembusuitslag beïnvloeden, hield hij de aanwezigen voor. Er zouden nog nadere mededelingen volgen wat met de twee processen-verbaal gedaan zou worden.

NII wringt zich in bochten om afstand te nemen van 'onjuiste berichtgeving'

'Kwaadwilligen hebben toegang gehad tot de social mediakanalen van NII'...🤔🤣


In de media circuleert een bericht dat vanuit het Nationaal Informatie Instituut (NII) bewust partijdige informatie gepubliceerd is om een politieke leider (lees: Chandrikapersad Santokhi, VHP) zwart te maken, zo schrijft het NII donderdag 28 mei 2020. 

Op de Facebookpagina van het NII zou een ingezonden bericht daterend van 29 augustus 2017 met als kop 'De A-nationale houding van Santokhi' weer naar boven zijn gehaald. De leiding van het NII spreekt tegen, dat dit vanuit het instituut is geïnitieerd en is een onderzoek gestart om na te gaan hoe dit mogelijk is geweest. De leiding is opgeschrikt door dit bericht en distantieert zich hiervan.

Op de Facebookpagina van het NII is woensdagavond een bericht met als titel 'COVID-19 maatregelen nog steeds van kracht' geplaatst. In dit geval wordt gebruik gemaakt van de link van het desbetreffende bericht op de nieuwssite De Boodschap, van het NII. Het is onverklaarbaar, zo beweert het NII, dat in dit specifieke geval de link van het ingezonden stuk onjuist is gekoppeld aan het 'COVID-19 bericht'. Er is bij deze post dus sprake van een dubbele link in een Facebookpost, wat heel ongebruikelijk is voor de social media posts van dit instituut...

Het vermoeden bestaat dat kwaadwilligen toegang hebben gehad tot de social mediakanalen van het NII.... 🤔🤣 Deze kwestie zal tot het uiterste worden onderzocht.

De bijdrage die NDP-parlementariër Roche Hopkinson heeft geleverd aan het onderdeel 'De Pen', is een van augustus 2017. Dit onderdeel is bij de totstandkoming van de website speciaal in het leven geroepen om burgers de gelegenheid te geven hun mening te ventileren. De schrijver van elk ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Politie-inspecteur Revelino Eijk door minister Getrouw uit Anthony Nesty Sporthal gezet

Eijk hield toezicht op de verkiezings- documenten


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft per direct politie-inspecteur Revelino Eijk laten verwijderen uit de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau Paramaribo is gevestigd. Het toezicht houden op de verkiezingsdocumenten lag in zijn handen.

Eijk zegt, aldus de Ware Tijd donderdagmiddag 28 mei 2020, dat zijn naam ten onrechte in diskrediet wordt gebracht met handelingen die zich in 'NIS' hebben voltrokken. De politie-inspecteur zegt, dat hij volgens het Politiehandvest assistentie heeft verleend aan districtscommissaris Mike Nerkust, die de hulpofficier is in het district en wordt gerekend tot het bevoegd gezag.

'Ik was de ordehandhaver van dat moment. Ik had geen bemoeienis met het inhoudelijke van de zaak', verduidelijkt Eijk. Hij zegt dat Nerkust hem om assistentie had gevraagd om originele processen-verbaal te verplaatsen naar een kantoor binnen de sporthal. De kopieën zouden dan in de zaal blijven. Vanuit de zaal kwam er tamtam toen zij deze handelingen hadden waargenomen.

De aanwezigen in 'NIS' maakten contact met Ronnie Brunswijk (ABOP-voorzitter), die ter plekke kwam en om inzage vroeg. Eijk was bij de controle op de documenten samen met twee politieagenten, de districtscommissaris, Brunswijk en de secretaris van het stembureau.

'Ik heb me ingezet en kapot gewerkt. Mijn naam wordt geroepen in iets dat wordt gesuggereerd.' De politie-inspecteur legt uit, dat er rekruten aan de poorten staan. Na elf uur 's avonds mag niemand het terrein op. Zij die zich in het gebouw bevinden mogen niet naar buiten. De inspecteur heeft ook geen rapportage gekregen van de rekruten dat personen het terrein 's avonds zijn opgereden.

Gefaseerde herstart onderwijs per 1 juni - Schooljaar 2019-2020 eindigt op 31 augustus


Bouterse laat van zich horen: 'NDP zal protest aantekenen zodat een landelijke hertelling kan plaatsvinden'

'Hertelling van elk stembureau op televisie, voor de ogen van het volk'

'De druiven worden zuur naarmate het einde nadert'

'Er komt een protest. Wij gaan een hertelling aanvragen en vragen dat heel het volk mee mag zien door wie waar gewonnen en waar verloren is. Ik bedoel openlijker, eerlijker en transparanter kan het niet', aldus president Desi Bouterse donderdag 27 mei 2020 tegenover het Nationaal Informatie Instituut, NII, in antwoord op de vraag over de huidige gang van zaken rond de informele verkiezingsuitslag. 

Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd moeten die volgens het staatshoofd opgeheven worden. Hij stelt voor dat van elk stembureau op de televisie, voor de ogen van het volk de hertelling plaatsvindt. Het staatshoofd drukt de samenleving op het hart niet in beroering te raken en zegt dat er voorshands niet aan de hand is.

'De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven', adviseert hij. De president wijst erop, dat nog heel wat stembussen geteld moeten worden. Hij zegt, dat er echter nu al kabaal wordt gemaakt, dat ook niet fundamenteel is en merkt ook op dat het verspreiden van fake news wordt voortgezet. Zo is eerder op de dag beweerd, dat Walter Bouterse, de kleinzoon van het staatshoofd, bij de Anthony Nesty Sporthal gezien zou zijn met de bedoeling dozen met processen-verbaal mee te nemen. 'Eerst begon men met men heeft Walter daar gezien...wel tegen dat uur kan ik u garanderen was Walter bij mij, niet bij iemand anders, bij mij. Walter is noch gister noch vandaag daar geweest', aldus de president, die aangaf dat zijn kleinzoon een klacht wegens smaad zal indienen bij de politie.

Het staatshoofd zegt ook, dat naarmate zijn regerende partij dichterbij de 18 zetels gaat er allerlei scenario’s worden afgedraaid en die in de schoenen van de regering worden geschoven. Hij herhaalt, dat wanneer het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de cijfers bindend heeft verklaard en wie dan ook de verkiezingen wint, de regering de eerste is die het hoofd zal buigen voor de wil van het volk en overgaat tot de orde van de dag.

Bouterse laat alvast weten, dat er protest zal worden aangetekend en een hertelling aangevraagd zal worden. Hij stelt voor dat van elk stembureau de hertelling via de televisie voor de ogen van het volk geschiedt. Hij merkt op dat men eerst in een hoera-stemming verkeerde, maar dat de druiven zuur worden naarmate het einde nadert.

Indien er onregelmatigheden zijn, dan moeten die volgens de president weggewerkt worden. Hij zegt, dat het het goed recht van partijen is om gesprekken te voeren voor een regeerformatie. Als voorzitter van de grootste regeringspartij zegt president Bouterse verder de verkiezingsnederlaag niet verwacht te hebben. 'Maar, de eindgame moeten we afwachten en daar is men waarschijnlijk huiverig voor.'

Biodiversiteit Amazoneregenwoud in gevaar door aanleg 75 snelwegen - Komende 20 jaar zal ruim 2,4 miljoen hectare tropisch regenwoud verloren gaan

(Bron foto's: Fiscalia)
Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru plannen asfalteren 12.000 km


Bouwplannen voor de aanleg en het onderhoud van 75 snelwegen in het tropische regenwoud in Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru vormen een bedreiging voor 2,4 miljoen hectare bos. De regeringen van deze vijf landen zijn van plan om meer dan 12.000 kilometer te asfalteren te midden van het Amazoneregenwoud en veroorzaken daarmee grote schade aan de meest biodiverse plek op aarde.

In 2018 hebben verschillende organisaties die zich inzetten voor het beschermen van het Amazonewoud, zoals Fundación Gordon and Betty Moore en IPAM Amazônia, deze plannen bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen, dat de uitvoering ervan uiterst schadelijke gevolgen heeft voor de omgeving. Door middel van een specifiek model en het gebruik van Dinamica EGO-software hebben de organisaties de kans op ontbossing in kaart kunnen brengen op basis van ruimtelijke kenmerken zoals de aanwezigheid van hellingen, wegen, beschermde gebieden en gebieden waar mijnbouw plaatsvindt.

In het onderzoek staat:

'Gemiddeld konden we ontbossing correct voorspellen in 97% van de gebiedsdelen op ongeveer 20 km van elke geanalyseerde weg. We kijken ook naar de gevolgen van bedreigde diersoorten, zeldzame en unieke ecosystemen, koolstofemissies, waterbronnen en beschermde gebieden.'

Het gaat om de aanleg en het herstel van 24 snelwegen in Brazilië, 15 in Ecuador, 14 in Colombia, 11 in Peru en 11 in Bolivia.

Volgens Alfonso Malki, technisch directeur in Latijns-Amerika van de stichting Conservation Strategy Fund, bedragen de aanleg- en reparatiekosten van deze 75 wegprojecten meer dan 27 miljard dollar. Volgens Malki zou ongeveer 45% van de wegenprojecten meer schade teweegbrengen dan voordelen opleveren. Zo zou 1,1 miljoen hectare ontbossing meer dan 7,6 miljard dollar verlies veroorzaken. Bovendien blijkt tijdens de uitvoering vaak dat 20% van de wegenprojecten de investeringsbedragen overschrijdt.

Rodrigo Botero, directeur van de stichting voor het behoud en duurzame ontwikkeling Fundación para la Concervación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de wegenprojecten te veel kostenoverschrijdingen heeft:

'Aanvankelijk dienen deze financiële kosten als bewijs om de planning van deze wegwerkzaamheden te herzien. Daarnaast zijn veel projecten economisch onderverdeeld, dat wil zeggen dat hun werkelijke waarde niet de waarde is die in de planning is genoemd.'

In de komende twintig jaar zal er meer dan 2,4 miljoen hectare aan tropisch regenwoud verloren gaan door de komst van deze snelwegen, indien er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van deze ontbossing op grote schaal. Een verlies dat vergelijkbaar is met dat in Peru van de afgelopen twintig jaar.
Voor de uitvoering van deze plannen, zal er gemiddeld ongeveer 33.000 hectare ontbossing per wegproject plaatsvinden.

Het aantal hectare regenwoud dat verloren gaat verschilt echter per traject. Zo moet er voor het traject in Colombia tussen La Macarena en La Leona 86.600 hectare bos moeten worden gekapt en voor de uitbreiding van de Transamazonica, een snelweg die dwars door het Amazoneregenwoud in Brazilië wordt aangelegd, 185.000 hectare. De ontbossing en de aanleg van de Transamazonica zou in 2030 voltooid moeten zijn.


De aanleg van deze snelwegen, brengt grote gevolgen voor de biodiversiteit met zich mee. De waterkringloop, het klimaat en het vermogen van unieke ecosystemen worden hierdoor aangetast.

De inheemse bevolking van het regenwoud leeft vrijwillig geïsoleerd van onze samenleving. Van het grondgebied waar de inheemse bevolking woont, zou 4% worden aangetast door de 260.000 kilometer wegenaanleg die hun leefomgeving doorkruist en 5% van het grondgebied zou confrontaties genereren. Ongeveer 17% van de wegen zou negatieve sociale gevolgen hebben in verband met illegale overtredingen.


Om te voorkomen dat het resultaat van deze wegprojecten een economisch verlies genereert en om de sociale gevolgen en milieurisico´s zoveel mogelijk te beperken, vinden deskundigen dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Aan de regeringen, ontwikkelingsbanken en burgermaatschappij van deze vijf Amazonelanden raden zij aan om vier prioriteiten te stellen. Beginnende met uitsluitend wegprojecten uit te voeren die een positieve netto contante waarde (NCW) hebben. Een volgende prioriteit is het beperken van snelwegopties tot die met relatief kleine sociaal-ecologische gevolgen en grote economische voordelen. Een derde prioriteit is om alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces te betrekken en ten slotte moet er in een grondige analyse worden geïnvesteerd om de besluitvorming over het wegennet te stimuleren, stellen de deskundigen.

Onderzoek heeft aangetoond, dat investeren in positieve projecten (projecten met een NCW groter dan nul), ongeveer 4 miljard dollar zou opbrengen en er minder dan tien procent ontbossing voor nodig zou zijn.

(Bron foto: Twitter)
Volgens Botero zijn de vijf landen waarin het wegennet wordt aangelegd, nog op tijd om de gevonden gegevens voor te leggen aan de besluitvormers. Toch moet er volgens hem nog meer onderzoek worden gedaan. In het laatste onderzoek is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de onderverdeling van wegenprojecten, waardoor er geen juiste resultaten zijn gevonden voor afmetingen van wegroutes en ontbossing.

Botero wil dat de structurele en functionele connectiviteit binnen projecten en de intermodaliteit bespreekbaar worden. Er moet naar nieuwe modellen worden gekeken en bepaald worden aan welke ontwikkelingen de bevolking behoefte heeft, zoals wegen die toegang geven tot scholen en gezondheidsposten. Landelijke wegen met een lage berijdbaarheid in plaats van snelwegen voor groot vrachtverkeer.

Andere mogelijkheden zijn het gebruik van de rivier-, lucht- en spoorvervoersystemen in het gebied.

'Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het herstellen van luchtverkeerssystemen meer winst zou kunnen opleveren dan de aanleg van wegen, evenals spoorontwikkelingen. Wat betreft de riviergeulen is er een grote discussie, omdat de baggerindustrie verschijnt. Een van de uitdagingen zal zijn om te bepalen welke van deze systemen financieel het meest efficiënt is en de minste ecologische en sociale gevolgen heeft. We kunnen niet blijven vasthouden aan de voordelen van de particuliere bedrijven- en infrastructuurmarkt, maar gaan werken aan technologische processen en alternatieve energieën', aldus de directeur van de FCDS.

(Suriname Mirror/AnimalsToday/Semana/Twitter/IPS)

Walter Bouterse doet aangifte tegen Brunswijk (ABOP) en de sites Waterkant.net en Mijn Suriname

Zoon Dino Bouterse ontkent wegdragen dozen NIS en/of vermoedens van brandstichtingWalter Bouterse (zoon van Dino Bouterse, kleinzoon van president Desi Bouterse) heeft vanmiddag, donderdag 28 mei 2020, onderstaande verklaring uitgebracht.

'De heer Walter Bouterse heeft in de avond van 27 mei 2020 als ook in de ochtend van 28 mei 2020 nimmer zijn huis verlaten. Hij kon derhalve niet aanwezig zijn geweest bij de locatie van het Hoofdstembureau te NIS. 

Alle laster die gecreëerd is via een live persconferentie hedenochtend over het wegdragen van dozen en/of vermoedens tot brandstichting, worden resoluut ontkend. 

Er is hedenochtend aangifte gedaan tegen dhr. Brunswijk, en de sites Waterkant.net en Mijn Suriname wegens smaad en laster.'

Van Dijk-Silos: 'OAS-waarnemersmissie slaat plank volledig mis over ontmoeting OKB met Bouterse'

OAS: 'Ontmoeting OKB en Bouterse verontrustend, vooral omdat het staatshoofd ook kandidaat is'


Voorzitster Jennifer van Dijk-Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, vindt dat de waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de plank volledig misslaat met haar commentaar over de ontmoeting die zij op de verkiezingsdag heeft gehad met president Desi Bouterse en enkele anderen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Bij dit spoedoverleg, dat op verzoek van van Dijk-Silos plaatsvond, werd het staatshoofd geïnformeerd over het besluit van het OKB om de duur van de stemming met twee uren te verlengen. De OKB-voorzitster wilde namelijk niet dat de president dit via de media moest vernemen.

Maar, de waarnemersmissie noemt een interactie op de verkiezingsdag tussen de president van het land en de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de validering van de verkiezingen 'verontrustend', vooral omdat het staatshoofd in dit geval ook kandidaat is.

'Een dergelijke interactie kan suggereren dat hij door zijn speciale toegang tot informatie en het besluitvormingsproces een oneerlijk en gedifferentieerd voordeel heeft ten opzichte van andere kandidaten', schrijft zij in haar voorlopig rapport over de verkiezingen.Van Dijk-Silos: 'Ik ben het niet eens met de OAS en ik neem het ze ernstig kwalijk. De Kieswet geeft aan, dat het OKB rapporteert aan de president. Met wie moet ik anders afstemmen of wie moet ik informeren? Ze komen observeren, hebben van tevoren alle wetten gehad en de wetten niet bestudeerd, anders zouden ze weten, dat de OKB-voorzitster aan de president rapporteert. Het staat in de wet.' 

Volgens Van Dijk-Silos mag de missie haar privé mening hebben en had hooguit kunnen constateren, dat de Kieswet zulks wel toestaat, maar dat een wetswijziging wordt geadviseerd.

De OKB-voorzitster noemt voorbeelden uit het verleden tijdens het bewind van voormalig president Ronald Venetiaan toen zij ook aan hem rapporteerde. 'Hij was toen toch ook kandidaat? Dan was het geen probleem? Ze moeten niet vals beschuldigen of beïnvloeding insinueren. Ik ben niet te beïnvloeden. Het is ook een belediging voor mij. Ik ben geen os die aan de leiband van mensen loopt.'

De OKB-voorzitster zegt, dat ze haar ongenoegen via een app heeft laten weten aan de missie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is op de hoogte gesteld hiervan.

Woedende oppositieleiders in NIS eisen vertrek Nerkust en ingrijpen Onafhankelijk Kiesbureau

Grote onrust en irritatie over gang van zaken in NIS

(Bron foto: Twitter/@ptmathura)
Walter Bouterse, kleinzoon van president Bouterse, was in sporthal aanwezig om dozen mee te nemen - Ook waren er mensen die brandstof bij zich hadden om brand te stichten.


Publiek in de Anthony Nesty Sporthal is zeer geagiteerd vanwege pogingen van het hoofdstembureaupersoneel enkele dozen die vanochtend vroeg werden dichtgeplakt te openen. Kort na middernacht was er al consternatie toen werd geprobeerd de dozen uit de zaal te verwijderen en elders - buiten het zicht van het publiek - onder te brengen. Gesteld werd dat het om al verwerkte processen-verbaal ging. Dit bericht de Ware Tijd.

Het publiek, onder wie Assemblee-kandidaat Priscilla Dawsa (ABOP), protesteerde heftig daartegen. Het vermoeden is groot  dat gepoogd wordt te sjoemelen met de uitslag.

Vernomen wordt dat ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vanochtend verontrustende zaken heeft aangetroffen in de sporthal waar het Hoofdstembureau Paramaribo is ondergebracht.

Naar aanleiding van die ontwikkelingen hielden de leiders van de VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur een persconferentie in de Anthony Nesty Sporthal. Ze eisen onder andere het vertrek van districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost Mike Nerkust die voorzitter is van het hoofdstembureau van Paramaribo, en ingrijpen Onafhankelijk Kiesbureau.


'Deze districtscommissaris vragen wij nu om op basis van wet en recht zijn werk te doen. Als hij dat niet kan, moet hij bedanken. Er is geen vertrouwen meer in hem', zei Chan Santokhi. Er zijn teveel incidenten geweest om te zwijgen. Er worden juridische stappen ondernomen.


Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten is op de hoogte gesteld en zal langer blijven in het land.

Brunswijk deelde mee dat er mensen met brandstof waren om het NIS-gebouw in brand te steken. Toen is de politie opgebeld voor versterking. De kleinzoon van president Desi Bouterse, Walter Bouterse, was ook ter plekke. Hij zou volgens Brunswijk dozen meenemen.

Van de kant van de regering en de NDP van Desi Bouterse is nog niets over het uitblijven van de uitslag gezegd.

Man (21) aangehouden voor steekincident Huigenbos Amsterdam-Zuidoost

(Bron foto: Crimesite)
Slachtoffer zou iemand zijn uit de drillrapcrew FOG uit Venserpolder


De politie bericht vandaag, donderdag 28 mei 2020, dat gisteravond rond half zeven een steekincident heeft plaatsgevonden op Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. Hierbij is een man zwaar gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar en het is nog zeer onduidelijk wat er precies heeft afgespeeld. 

Wel is duidelijk, dat het slachtoffer door meerdere mannen is aangevallen en dat daarbij ook gebruik is gemaakt van een groot mes, mogelijk een machete.

Meerdere politie-eenheden hebben gezocht naar mogelijke verdachten en korte tijd later is er een 21-jarige man aangehouden. Recherche en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld op het plaats delict. Door een speurhond van de Landelijke Eenheid is er in de omgeving gezocht en zijn er meerdere goederen in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek. De verdachte zit nog vast en zit in volledige beperkingen.

Getuigenoproep
Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie die de recherche kan helpen in het onderzoek? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Volgens bronnen is het slachtoffer met een machete in zijn buik en gezicht gestoken, aldus Crimesite. Het slachtoffer werd door de politie op straat aangetroffen.

Het slachtoffer zou naar verluidt iemand zijn uit de drillrapcrew FOG uit Venserpolder. FOG is dezelfde crew waar de in september 2019 doodgestoken drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) alias “RS” en “TrappyDemon” in zat. Voor die dodelijke steekpartij zitten twee verdachten vast.

FOG vecht online en offline een ruzie uit met drillgroep KSB uit Kraaiennest. KSB wordt ook in verband gebracht met de steekpartij van gisteravond.

Nationaal Informatie Instituut (NII) toont weer eens NDP-propagandist te zijn

NII publiceert artikel uit 2017 ‘De A-nationale houding van Santokhi‘


Het zogenaamd Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft gisteravond opnieuw duidelijk laten zien, dat zij geen onpartijdige informatie aan de Surinaamse bevolking kan verschaffen. Direct na een tv-optreden van VHP-leider Chandrikapersad Santokhip  met Ronnie Brunswijk (ABOP) en Gregory Rusland (NPS) bij ABC TV, publiceerde het NII namelijk een artikel met de titel ‘De A-nationale houding van Santokhi‘. Dit tot grote verbazing van veel Facebook volgers. 

Het gaat om een oud artikel, dat op 17 augustus 2017 reeds gepubliceerd was op de site van het NII en geschreven is door NDP’er Roché R. Hopkinson Sr. Dat het NII het überhaupt toestaat om NDP’ers propaganda te laten maken op een platform dat neutraal zou moeten zijn, riep in 2017 al vragen op. Dat ze het nu weer doet en Santokhi probeert zwart te maken na de grote overwinning van de VHP, is schaamteloos zeggen Facebook-gebruikers, aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Dat het NII niet onafhankelijk is en in feite gewoon het verlengde is van de NDP propaganda, is al jaren duidelijk. Het instituut werd op 1 maart 2017 opgericht en is de opvolger van de omstreden Nationale Voorlichtingsdienst (NVD), die we nog kennen van de militaire dictatuur. Het NII is verre van professioneel te noemen. De artikelen die zij publiceert zijn van een bedenkelijk laag niveau. Leerlingen in groep 8 zouden het zelfs beter doen.

Directeur-perschef sinds de oprichting van het NII is Clifton Limburg, ook wel bekend als Limbo, die regelmatig politieke opponenten op schofterige en huichelachtige manier bejegend, ook in zijn programma Bakana Tori op de staatsradiozender SRS, ook een verlengstuk van de NDP. Hij is de buikspreekpop van president Desi Bouterse. Het zogenaamd instituut valt rechtstreeks onder de president en wordt daarom door veel media ook gezien als verlengstuk van het beleid van Bouterse.

'Het is duidelijk dat deze figuren continu staatsmiddelen gebruiken om politiek te bedrijven. Dit is ook de eerste organisatie die een nieuwe regering moet schrappen' is een veel gehoorde opmerking op social media.

De post van het NII is inmiddels verwijderd, maar gelukkig hebben Facebook volgers een schermafdruk gemaakt.

(Suriname Mirror/Waterkant.net)

NPS-voorzitter Rusland: 'Deze verkiezing is het begin van de gloriedagen van de partij'

(Bron foto: De West)
'Dat beide zetels van Coronie naar de NDP zijn gegaan, komt door diefstal'


De Nationale Partij Suriname (NPS) hield gisteren een vergadering in het partijcentrum Grun Dyari. 'Deze verkiezing is het begin van de gloriedagen van de partij', zei NPS-voorzitter Gregory Rusland tegen de partijleden, aldus De West vandaag, donderdag 28 mei 2020. 

Hij bracht tevens zijn dank uit aan de leden voor de bijdrage die zij geleverd hebben in de aanloop naar de verkiezingen toe en het resultaat dat behaald is. Volgens Rusland heeft de NPS 73 jaar bewezen wat zij betekent voor de samenleving, maar de samenleving heeft het niet altijd begrepen.

'In 2010 hebben ze ons afgewezen, in 2015 ook met 2 zetels. Maar, vandaag als we naar de voorlopige cijfers kijken, dan heeft de NPS 4 van de 17 zetels in Paramaribo', zei Rusland. Hij gaf aan dat de partij moeilijke jaren heeft meegemaakt, vooral na de periode 2010. 'We moeten nu naar voren kijken. Vandaag moet het begin zijn daarvan. Het begin waar we gaan naar de gloriedagen die we ook hebben gekend in de geschiedenis van onze partij. We hebben deze 4 zetels gehaald onder moeilijkste omstandigheden in een van de moeilijkste kiesdistricten', zei Rusland.

Hij hield de leden voor, dat de NPS in 2015, landelijk 16.000 stemmen behaalde, maar dat de partij volgens de voorlopige cijfers, nu reeds 25.000 stemmen landelijk heeft. Rusland is van mening dat de NPS ook een goede beurt heeft gemaakt in Coronie. Dat beide zetels van het district naar de NDP zijn gegaan, komt volgens hem door diefstal. Rusland haalde het incident aan van bussen met kiezers die niet bekend zijn in Coronie die naar het district zijn gebracht om op de regeringspartij te stemmen. De partij bekijkt de mogelijkheid om dit met ondersteuning van een advocaat aan de orde te stellen. 'Want we willen onze zetel terug.'

Rusland zei ook, dat in het proces tot verbetering van Suriname, ook de structuren binnen de partij zodanig ingericht zullen worden dat er nu wel wordt omgekeken naar de NPS’ers. 'We hebben lange tijd partijgenoten verwaarloosd. De tijd is aangebroken om naar hen om te zien. We gaan de principes van ons algemene bestuur natuurlijk niet overboord gooien, maar we moeten naar ze omkijken, want bij de volgende verkiezingen moet de NPS weer de grootste partij in Suriname zijn.'

Binnen de organisatie zal er overgestapt worden naar professionalisering, terwijl de leden ook meer ruimte zullen krijgen om hun initiatieven uit te voeren ten voordelen van de partij. Rusland zei verder, dat terwijl mensen nu kijken naar posities, hij denkt aan de moeilijke dagen die voor Suriname liggen.

'De uitdagingen zijn niet eenvoudig. Wat de regering die nu aanzit, heeft gedaan met Suriname, is complete vernietiging van alles dat we hadden. Wanneer de NPS in de nieuwe coalitie zal deelnemen, zal het geen eenvoudige taak zijn, maar we zullen alle krachten nodig hebben om ervoor te zorgen dat de financiële problemen worden aangepakt.'

Er zullen waar nodig harde besluiten genomen worden. 'Het pakketten gedoe moeten we zo snel mogelijk achterwege laten. We willen trotse Surinamers die met waardevolle Srd’s naar de winkel gaan en zelf hun pakketten kunnen samenstellen. We willen geen toestanden waarbij Chotelal koning is van de handel', aldus Rusland.

'VHP heeft haar goed leiderschap bewezen en het volk heeft ons ondersteund'

'Zetel of geen zetel, Assembleelid of niet, ik wil de belangen van het volk behartigen'


De officiële uitslagen van de verkiezingen zijn nog niet bekend, maar volgens de voorlopige uitslag heeft de VHP de meeste Assemblee-zetels, landelijk 20. VHP-kandidaat Cedric van Samson zegt vandaag, donderdag 28 mei 2020, in De West, dat de partij blij is met de overwinning en de voorlopige uitslagen, maar meer had verwacht. 

'Het streven van de partij was natuurlijk op 28 Assemblee-zetels, echter is het de keus van het volk en daar zijn we tevreden mee', aldus Van Samson. 'De VHP heeft haar goed leiderschap bewezen en het volk heeft ons ondersteund. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is het voorgekomen, dat meer dan 75 procent zijn stem heeft uitgebracht. Ik ben heel blij met de opkomst.'

Van Samson haalt aan, dat de VHP een behoorlijke groei heeft doorgemaakt. 'We zijn van 9 zetels landelijk naar 20 zetels geklommen, en daar mogen we trots op zijn. Dit is het bewijs van goede interne structuren en goed leiderschap. Ook is het een bewijs van hard werken om het Surinaamse volk te dienen.'

De VHP heeft van de 10 kiesdistricten in 5 districten zetels binnengehaald. De VHP heeft ook de meeste zetels van alle 17 partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De VHP heeft in de drie grootste districten (Paramaribo, Wanica, Nickerie) de meeste zetels behaald.

'Natuurlijk waren er hier en daar wat kleine incidenten, maar het meest belangrijke is, dat de verkiezingen ordelijk zijn verlopen. Bepaalde zaken konden wel voorkomen worden, omdat die niet door de beugel konden. Bijvoorbeeld foutieve stembiljetten voor de ressortraad voor de verkeerde wijk aanleveren. Dit zijn geen toevallige fouten, ze kunnen gewoon niet gemaakt worden', stelt Van Samson.

Volgens hem heeft de VHP in de productiedistricten de meeste stemmen behaald, omdat de partij door middel van haar wederopbouwplan heeft bewezen de productiesector weer op gang te zullen brengen. 'In de verzorgingsdistricten hebben we ook zetels behaald, maar in mindere mate. In deze districten heeft de tegenstander, de NDP, meer zetels behaald, omdat die er heel sterk in is om mensen om te kopen. In deze districten heb je ook een gemengde samenstelling van de sectoren.'

Hoeveel stemmen Van Samson zelf heeft behaald, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat indien er niet onder voorkeurstemmen gekozen wordt, hij in het parlement zitting neemt. 'Zetel of geen zetel, Assembleelid of niet, ik wil de belangen van het volk behartigen. We moeten het volk blijven dienen, ik maak mij nog steeds sterk voor de zaken die ik eerder heb aangehaald, waaronder huisvesting en orde in het verkeer.'

Tumult in NIS vanwege uit hal dragen twee open dozen met processen-verbaal

Na ophef werden dozen weer in de hal gezet en dichtgeplakt

Wakers vinden alles verdacht en twijfelen of dezelfde dozen weer in de hal geplaatst zijn


Waterkant.net bericht vanochtend, donderdag 28 mei 2020, dat in NIS  kort na middernacht tumult ontstaan nadat twee open dozen met processen-verbaal (pv's) plotseling buiten de hal werden gebracht in opdracht van districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost Mike Nerkust. 

Aanhangers en kopstukken van de diverse politieke partijen die daar waken dat er niet met de dozen en stemkits gerommeld wordt, kwamen massaal in opstand. Uiteindelijk gaf de Nerkust aan, dat hij de dozen met de pv’s niet in de hal wilde achterlaten. Naar zijn zeggen liet hij de dozen halen om te plaatsen in de kamer van een secretaresse.

Nadat er tumult ontstond liet Nerkust de dozen weer in de hal plaatsen en dichtplakken. De dozen zijn afgebakend. De aanwezigen vinden de handeling verdacht en twijfelen of dezelfde dozen weer in de hal geplaatst zijn. Naar hun zeggen werden de dozen zonder te melden weggebracht uit de hal.

VHP Assemblee-kandidate Reshma Mangre die ter plaatse is, is niet te spreken over het voorval. 'Wie kan ons nu garanderen dat de dozen misschien niet snel geruild zijn. Bovendien weten wij niet of er werkelijk alleen pv’s in de dozen zitten. Dat wordt beweerd maar wij hebben geen inzage.'

COPPPAL roept de verkiezingsautoriteiten op overtredingen tijdens verkiezingsproces te corrigeren.

Waarnemers van COPPPAL werd de toegang tot Suriname is geweigerd


COPPPAL is voornaamste forum van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied


De Permanente Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied (COPPPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe) roept de verkiezingsautoriteiten van Suriname op om de geconstateerde overtredingen tijdens het verkiezingsproces van afgelopen maandag te corrigeren. Copppal, waar de VHP lid van is, maakte dit bekend tijdens haar vergadering in Mexico-Stad. 

Dit meldt de VHP in een persbericht, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 28 mei 2020.Het COPPPAL Electoral Observatory heeft niet als waarnemer kunnen deelnemen, omdat hen de toegang tot Suriname is geweigerd.

Vicepresident van COPPPAL in het Caribisch gebied, Rudy Croes, informeerde de Algemene Vergadering over de door de VHP gemelde problemen met kiezerskaarten en de weigering om in bepaalde stembureaus waarnemers toe te laten en de slechte organisatie die tot lange rijen hebben geleid.


COPPPAL-voorzitter Alejandro Moreno Cárdenas zei, dat de toetsing van de stemming een van de meest cruciale stadia van een verkiezingsproces is, en riep daarom op dat deze tijdig, transparant en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Hij riep de Surinaamse autoriteiten op de onregelmatigheden te verhelpen en dat de wil van het volk wordt gerespecteerd.

Moreno Cárdenas vertrouwt er op dat Suriname zal streven naar betere democratische scenario's en alle dictatoriale en koloniale overblijfselen zal verbannen  omdat die geen plaats meer hebben in de wereld en nog minder in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio.

COPPPAL is het voornaamste forum van politieke partijen in de regio van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. 'De toetreding van VHP tot de Copppal in 2018, is omdat ze als een verantwoordelijke belanghebbende politieke partij, mee wil helpen denken en werken aan een toekomst voor de regio en in het verlengde daarvan voor de wereld.'

Assembleevoorzitster Geerlings-Simons reageert afwachtend op fors verlies NDP

'We zijn achteruitgegaan in zetels en dat is natuurlijk niet leuk, dingen gebeuren nu eenmaal'


'We zijn achteruitgegaan in zetels en dat is natuurlijk niet leuk. Maar, we hebben een moeilijke regeerperiode gehad met daarbovenop een financiële crisis. Dingen gebeuren nu eenmaal', dat is een eerste reactie van parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vandaag, donderdag 28 mei 2020, in de Ware Tijd op de nederlaag die haar partij, de NDP, heeft geleden bij de verkiezingen van maandag.

Volgens de voorlopige uitslagen valt de partij terug van 26 naar 16 zetels. Zoals de kaarten er nu liggen zal de NDP de komende vijf jaar, zoals al door de peilingsinstituut IDOS was voorspeld, plaats moeten nemen in de oppositiebanken.

Geerlings-Simons, ook ondervoorzitster van de NDP en gekandideerd op plek nummer twee in kieskring Paramaribo, neemt zelf de term verlies niet in de mond. Of het resultaat een afstraffing is van de kiezer, wil ze ook niet zeggen. 'Nadat alle stemmen zijn geteld en officieel zijn vastgesteld, zullen wij het resultaat rustig evalueren.'

De VHP heeft volgens de voorlopige resultaten 20 zetels behaald, de ABOP 7, NPS 4 en Pertjajah Luhur en BEP elk 2. Hoewel de verdeling van de gekozen ressortraadskandidaten nog moet plaatsvinden, voorspelt IDOS, dat de gezamenlijke oppositie op meer dan zeshonderd zetels, inclusief districtsraden, kan rekenen. Een absolute meerderheid.

Alle oppositionele partijen hadden in aanloop naar de verkiezingen herhaaldelijk aangegeven niet met de NDP te zullen samenwerken. Dit maakt regeringsdeelname in de periode 2020-2025 zeer onwaarschijnlijk voor de NDP.

Lijk van man (38) aangetroffen bij uitgebrande auto langs Oost-Westverbinding bij Morikokreek te Potribo

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Sadath H. vermoedelijk door misdrijf om het leven gekomen


Het lichaam van Sadath H.(38) is gistermiddag aangetroffen niet ver van een uitgebrande auto langs de Oost-Westverbinding dichtbij de Morikokreek te Potribo in het district Commewijne. Het lichaam verkeerde in verre staat van ontbinding, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Het voertuig zou sinds maandag in het bosschage langs de weg was. De politie werd op de hoogte gesteld, maar nam de zaak waarschijnlijk niet serieus. Volgens een buurtbewoner reed hij woensdagochtend weer langs en zag dat het voertuig vermoedelijk in brand was gestoken. De politie werd weerom in kennis gesteld. Deze keer gingen agenten wel op onderzoek uit. Daarbij werd een sterke geur waargenomen en vervolgens het lijk van H. in de directe omgeving van het afgebrande voertuig aangetroffen.

De man werd al enkele dagen door zijn familieleden gezocht. Het vermoeden bestaat dat hij door middel van een misdrijf om het leven is gebracht.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, die het onderzoek verder zal verrichten.

Voorzitter hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust: 'Geen sprake van hertelling 32 stembureaus'...

Volgens BiZa zijn van 32 stembureaus geen processen-verbaal zijn ingeleverd

- Nerkust: 'Ik begrijp niet hoe Binnenlandse Zaken deze informatie heeft doorgegeven'
- BiZa erkent onjuiste mededeling over 32 stembureaus


'Het is helemaal niet waar dat 32 stembureaus opnieuw geteld moeten worden in Paramaribo', zegt de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust, vanochtend, donderdag 28 mei 2020, op Starnieuws. 

Jutta Sewkaransing, woordvoerster Commissie Voorlichting Verkiezingen, heeft gisteravond gezegd bij het Nationaal Informatie Instituut, dat gegevens van 64 stembureau nog binnen moeten komen van Paramaribo bij Binnenlandse Zaken (BiZa) voor de officieuze uitslag. Maar  van 32 stembureaus zouden er geen processen-verbaal zijn ingeleverd, volgens Sewkaransing. 'Het gevolg is dat je alles moet gaan hertellen. Zolang de hertelling niet heeft plaatsgehad, kunnen we de officiële telling niet doorgeven van kiesdistrict Paramaribo. Een van de consequenties is de hertelling nu er geen processen-verbaal zijn. Je kan geen cijfers doorgeven als je niet de officiële status hebt, als je geen proces-verbaal hebt. Vandaar de hertelling,'


Ook de resultaten van 14 stembureaus uit Sipaliwini zijn niet binnen. Binnenlandse Zaken moet volgens Sewkaransing de informatie van de hoofdstembureaus doorkrijgen. Het is volgens haar een heel normale zaak om de stembiljetten opnieuw te tellen. Er is daar niks mis mee. Er zullen van Paramaribo geen resultaten meer verwerkt worden, zolang de hertelling niet heeft plaatsgevonden.

De voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo hoort het echter in Keulen donderen. 'Deze mededeling komt niet van mij. Ik begrijp niet hoe Binnenlandse Zaken deze informatie heeft doorgegeven. Ik hoop dat er geen enkel stembureau, behalve dat ene dat wij geteld hebben van Latour opnieuw geteld moet worden.'

Nerkust merkt op, dat de stembureaus waar er tekortkomingen zijn op het proces-verbaal geïdentificeerd moeten worden. Nagegaan wordt of met de turflijsten en andere informatie een juist beeld wordt verkregen. Alleen in uiterste gevallen, als de situatie onduidelijk blijkt zal er hertelling plaatsvinden.

Nerkust is niet te spreken over de verkeerde informatie die doorgegeven is. 'Het hoofdstembureau is de autoriteit om te zeggen wat er gaat gebeuren. Wij hebben geen enkele beslissing genomen over hertelling. Wij willen het proces zo snel mogelijk afronden.'

Ook de voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, weet niks van hertellen. Zij zegt, dat zij nog overleg heeft gehad met de voorzitter van het hoofdstembureau. Hij heeft geen besluit genomen over hertelling. Er is gesproken over enkele probleemgevallen. Nerkust reageerde ook verbaasd tegenover haar, dat Binnenlandse Zaken die mededeling heeft gedaan over hertelling.

'Er is in een interview vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, abusievelijk aangegeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moeten worden herteld. Dit is niet correct.'  Dit deelt het ministerie vanochtend mee in een persbericht.

Aangekondigde bezuinigingen en fusies scholen openbaar onderwijs op Aruba vallen slecht bij hoofden van zestien scholen

HOOO vraagt de premier om de bezuinigingen op te schorten


'Veranderingen en fuseren zonder noodzaak, zonder het onderwijsveld te hebben gehoord en zonder rekening te houden met de verschillen tussen schoolculturen.' Zo categoriseren de hoofden van zestien scholen, verenigd in het Hoofden Overleg Openbaar Onderwijs (HOOO) de door minister Armando ‘Rudy’ Lampe aangekondigde bezuinigingen op het openbaar onderwijs in een brief aan minister-president Evelyn Wever-Croes. Ze vragen de premier om de bezuinigingen op te schorten. Dit bericht vandaag, donderdag 28 mei 2020, het Antilliaans Dagblad.

De brief, namens HOOO geschreven door advocaat Desiree Croes, opent met begrip: 'Voorop dient te worden gesteld, dat HOOO zich bewust is van de moeilijke financiële situatie van het Land. Bezuinigen lijkt dan noodzakelijk, doch vooralsnog lijken de voorgenomen bezuinigingsplannen van de minister ondoordacht te zijn. Hierdoor hebben de voorgestelde bezuinigingen voor veel onrust en onzekerheid gezorgd onder leerlingen, ouders, docenten en schoolhoofden.'

Uit de brief blijkt, dat vooral de voorgenomen fusies tussen scholen niet goed vallen bij HOOO: 'Dit zou betekenenm dat scholen die gestoeld zijn op verschillende levensfilosofieën en ideologieën in één grote ‘ideologieloze’ school zullen opgaan. Het zou niet alleen een fusie van het organisatieklimaat betekenen, hetgeen een versplintering en/of aantasting van de besluitvorming, de financiële administratie, de communicatie tussen ouders en school en de leiderschapsstijl van de directeur inhoudt, maar ook de meer aan de schoolvisie en -missie gerelateerde aspecten zoals de unieke identiteit van de school, haar korte- en langetermijndoelen en de met zorg ontwikkelde zorgstructuur zal eraan moeten geloven.'

De scholen die voor fusie zijn voorgedragen, zijn volgens HOOO niet structureel in leerlingenaantal achteruitgegaan. 'Op deze scholen is er ook niet een daling van het aantal leerlingen te verwachten. Het tegendeel is eerder het geval: elk jaar raken de klassen van deze openbare scholen snel vol, waardoor zelfs een wachtlijst is ontstaan. Noch wordt kwalitatief laag onderwijs geboden op bedoelde scholen. Kort gezegd: er is geen objectieve noodzaak die de voorgestelde veranderingen en/of fusie rechtvaardigt, zodat het voorstel van de minister eerder een gelegenheidsbezuiniging te noemen is.'

'Opstarten hotels Curaçao in laagseizoen heeft geen enkele zin en kost veel meer dan het opbrengt'

(Bron foto: Suriname Mirror)
CHATA-voorzitter strijdt tégen angstregime en vóór realiteitszin 

'En een hotel leg je niet voor twee of drie maanden in de mottenballen'


Wanneer de Curaçaose hotels niet uiterlijk 1 juli - het begin van het zomer hoogseizoen - opengaan zónder restricties, dan zullen de grotere hotels in de ‘mottenballen’ gaan tot 1 december 2020 of zelfs 2021. Dat geldt vooral voor hotels die zich richten op de Amerikaanse markt. Dat zegt Hans Slier, voorzitter van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA), de belangenvereniging van de economische sector die waarschijnlijk het hardst is getroffen door de coronaviruscrisis, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Zelf heeft hij de Papagayo Group ‘letterlijk uit het niets opgebouwd’. Papagayo bestaat uit een resort met villa’s, een hotel, beachclub, casino en shopping plaza. 'Opstarten in het laagseizoen heeft geen enkele zin en kost veel meer dan het opbrengt', zegt Slier. 'En een hotel leg je niet voor twee of drie maanden in de mottenballen.'

Slier legt uit dat daarnaast een ‘leadtime’ van minimaal vier weken nodig is om te zorgen dat een bestemming weer vliegtuigen heeft die vliegen en toeristen die boeken. 'Dat lukt niet in een paar dagen', aldus de ervaren hotelier, die zijn hart al decennia terug verknocht heeft aan Curaçao en naar eigen zeggen alles wat hij verdient weer herinvesteert in Curaçao. ,

'Dus die aankondiging zal binnen nu en een week moeten gebeuren', zo doet hij een beroep op de ‘sense of urgency’ van alle betrokkenen; in dit geval vooral de overheid. 'Anders is de economische infrastructuur van Curaçao voor lange tijd verwoest!'

Er bestaat dan ook steeds meer een spanningsveld tussen wat experts onderling verklaren over de volksgezondheid en het wel of niet verstandig zijn van het openen van de economie. Daarnaast is het voor ondernemers noodzakelijk, want met name in de toeristische sector is de bedrijfsvoering nagenoeg dood.

Sentro Pro Arte op,Curaçao wordt met de grond gelijk gemaakt

(Bron foto: Persbureau Curacao)
Regering bestudeert verschillende mogelijkheden om te beslissen waar nieuw theater komt


Sentro Pro Arte, Curaçaos eerste echte schouwburg die na 20 jaar van leegstand en verval als klap op de vuurpijl in 2016 ook nog eens in brand werd gestoken, wordt met de grond gelijk gemaakt. In een brief aan Statenlid Gilbert Doran (MFK) - die vragen had gesteld over de status van een nationaal theater voor Curaçao - vertelt Eugene Rhuggenaath in zijn hoedanigheid van minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) dat de regering in het proces verkeert om het gebouw te laten slopen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Hiervoor heeft reeds een openbare aanbesteding plaatsgevonden om vast te stellen welk bedrijf belast zal zijn met de werkzaamheden. De OWCS-minister stelt in zijn schrijven aan de Staten  dat de regering van Curaçao met de jaren verschillende inspanningen heeft geleverd om een nieuw nationaal theater te realiseren. Rhuggenaath verwijst in dit kader naar een vergadering van 14 maart 2018 waarin de Raad van Ministers het besluit heeft genomen dat het nationaal theater in de binnenstad moet komen. In die periode werd ook bekend dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) interesse had in het gebied en dit wilde vercommercialiseren.


Een ander alternatief was dat de regering het eigendom aan APC zou verkopen en de opbrengst hiervan zou investeren in het cultureel centrum dat in de binnenstad moet komen.

Rhuggenaath schrijft in zijn brief, dat op dit moment de verschillende mogelijkheden worden bestudeerd om te beslissen waar het theater precies zal komen te staan.

Met de sloop van Sentro Pro Arte wordt afscheid genomen van een schouwburg die de afgelopen jaren nog maar een ruïne was. Onlangs heeft auteur Diana Lebacs, die zelf in het bestuur van Sentro Pro Arte heeft gezeten, in een bijdrage in het dagblad nog stilgestaan bij de officiële opening van Sentro Pro Arte op 10 september 1968. Toen werden de voorstellingen ‘Esta riku nos bida ta’ met een cast van meer dan 70 spelers en ‘Gai bieu ta traha sòpi stèrki’ opgevoerd.

'Het toneel minnend publiek was in vervoering en er volgde een periode van grote bloei van het toneelleven met originele en vertaalde stukken, maar ook kinder- en jeugdtheater en dansvoorstellingen met de inbreng van vele scholen en optredens van internationale gezelschappen', zo schreef Lebacs.

Het is volgens haar vier jaar na de verwoestende brand uit 2016 ‘ten minste onze heilige verplichting om op eerbiedwaardige wijze en met een gebaar van verzoening afstand en afscheid te nemen van Sentro Pro Arte op de oude plek om de gunst van de Muze van de Kunsten niet in toorn om te zetten’. Wanneer de sloop precies plaatsvindt, is vooralsnog onbekend.

Voorzichtige start scholen voor funderend onderwijs op Curaçao

Iedereen moet wennen aan het ‘nieuwe normaal’


Niet alle scholen voor funderend onderwijs (fo) zullen maandag op dezelfde manier opengaan, zo blijkt uit een belronde langs de drie grote schoolbesturen op het eiland, het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en de Dienst Openbare Scholen (DOS), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 28 mei 2020.

Alle scholen zullen een voorzichtige start maken om de leerlingen, ouders en leerkrachten te laten wennen aan het ‘nieuwe normaal’ waarbij rekening wordt gehouden met allerhande regels die in een protocol door de regering zijn voorgeschreven.

Het RKCS geeft leerkrachten de ruimte om daar zo lang als nodig is over te doen, ook het openbaar onderwijs heeft de scholen vrij gelaten in hoe de eerste dagen of mogelijk zelfs weken georganiseerd worden, terwijl de VPCO alleen de eerste twee dagen van volgende week klein opstarten, met uitloop voor die docenten die dit wensen tot en met donderdag om vervolgens woensdag of vrijdag in elk geval volledig van start te gaan met alle leerlingen.

(Bron foto: Deya Mensche)
Lisette van Lamoen-Garmers, directrice van het RKCS, legt uit dat het bij dit schoolbestuur om de meeste scholen gaat op het eiland, waarvan sommige ook in achterstandswijken staan. 'Wij willen bezien of ouders en leerlingen alle regels wel in een keer begrijpen en of instructies goed zijn doorgelezen. We beginnen met maandag en dinsdag de helft van de klassen, vervolgens woensdag en donderdag de andere helft. Als dit de eerste week goed gaat, kunnen scholen eigenhandig besluiten alle kinderen te ontvangen.'

'Het protocol zegt weliswaar dat scholen weer volledig open kunnen, maar ik heb met de schoolleiders gesproken die vooral om organisatorische redenen vinden dat niet alle kinderen tegelijk als vanouds naar school kunnen komen. We moeten ons namelijk aan een heleboel regels houden, zoals het samenspelen van niet te grote groepen kinderen, het gebruik van de toiletten en het kunnen wassen van de handen. Met kleine kinderen is het lastig om dat allemaal aangeleerd te krijgen en ik ben wel verantwoordelijk voor het goede verloop van alle regels. Ook menen sommige scholen dat er meer tijd nodig is om na te gaan hoe het gaat met de kinderen, in verband met de (problematische) thuissituatie en de mogelijk opgelopen achterstanden.'

Minister Konket, Curaçao: ‘Er komt een oplossing voor de salariskorting’

'Er wordt naar verschillende factoren in arbeidsvoor- waarden gekeken om tot  12,5% te komen'


Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN) is ervan overtuigd dat er een oplossing komt voor de korting op salarissen van ambtenaren met 12,5 procent, waar alle partijen tevreden over kunnen zijn. Dat heeft hij gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad verklaard nadat er in de ministerraad over vergaderd is, aldus het dagblad vandaag, donderdag 28 mei 2020. 

'Er wordt naar verschillende factoren in de arbeidsvoorwaarden gekeken om tot die 12,5 procent te komen. Alle opties zijn open, dus er wordt gesproken over korten in de secundaire arbeidsvoorwaarden, het salaris, de vakantie-uitkering of de pensioenpremies waarbij de werknemers bijvoorbeeld meer gaan afdragen', zo legt Konket uit.

Gisteravond is een ambtelijke commissie nog verder gegaan met het uitwerken van de voorstellen en de onderbouwing ervan, en dit wordt vandaag in een vervolgvergadering van de ministerraad besproken.

'Met de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) is afgesproken dat zodra het voorstel op tafel ligt, dit doorgestuurd zal worden. Er kan daarna nog onderhandeld worden over de getallen en cijfers.'

De wet schrijft voor dat er binnen het CGOA consensus bereikt moet worden over veranderingen in de rechtspositie van ambtenaren. In een eerder gevoerd gesprek met de bonden binnen de CCvV kreeg Konket de indruk, dat er begrip was voor de penibele situatie van de overheid en de eisen vanuit Nederland. ,

'Mocht er niet tot overeenstemming gekomen worden, dan biedt de wet nog de mogelijkheid dat de Raad van Advies (RvA) een advies uitbrengt. Als er geen bereidheid is tot samenwerking dan kan ook nog afgeweken worden van de overeenstemmingsvereiste in de wet. Er hoeft geen arbitrage aan te pas te komen, want dat duurt te lang. We hebben het hier over een urgente situatie', aldus Konket tot slot.

Overigens adviseerde de RvA, nog vóór de corona-uitbraak, met betrekking tot het invoeren van de nullijn dat de partijen met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om er samen uit te komen. Ondanks het feit, dat er een patstelling was en de bonden geen gehoor gaven aan de geplande CGOA-vergaderingen.

Nu ook een Covid-19 drive-thru in Rincon op Bonaire

Drive-thru vrijdag 29 mei achter bij de praktijk van huisarts CastroNa Playa is Rincon nu aan de beurt voor een Covid-19 drive-thru. Bij de drive-thru worden mensen getest op het coronavirus terwijl ze in de auto zitten. De drive-thru wordt vrijdag van 15:00 – 18:00 uur gehouden, achter bij de praktijk van huisarts Castro, aan de Kaya E.B. Sint Jago in Rincon, aldus het Openbaar Lichaam Bonaire donderdag 28 mei 2020. 

De drive-thru is voor volwassenen en kinderen met klachten zoals lichte koorts en (kriebel)hoest. Iedereen die zich niet lekker voelt kan zich laten testen. In iedere auto kunnen twee personen worden getest. Bij de test wordt even een wattenstaafje in de keel en neus gedaan. De naam en andere gegevens van de personen worden genoteerd. Ze krijgen te horen wanneer het resultaat van de test bekend is.

Om mee te doen aan de Covid-19 drive-thru kunnen mensen tijdens kantooruren een afspraak maken via het nummer 715 8966. Mensen kunnen ook op de dag zelf zonder afspraak naar de drive-thru komen. Dat kan dan vrijdag tot 17:00 uur achter bij de praktijk van dokter Castro.

Tot nu toe zijn er 306 mensen op Bonaire getest. In totaal zijn er tot nu toe twee mensen bij wie het coronavirus is aangetroffen. Deze mensen zijn beter geworden.

Bij de drive-thru in Playa in april en begin mei zijn in totaal 210 personen getest.

Santokhi (VHP), Rusland (NPS) en Brunswijk (ABOP) reageren op verkiezingenVHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, NPS-voorzitter Gregory Rusland en ABOP:voorzitter Ronny Brunswijk waren woensdagavond 27 mei 2020 live te zien op ABC TV. 

Zij gingen in deze special uitzending voor het eerst in op de verkiezingen.

OAS-waarnemers sluiten veldwerk in Suriname af en presenteren voorlopig rapport

'Betere planning zou ongelukkige gebeurtenissen hebben voorkomen, wat niet zou moeten gebeuren in een verkiezingsproces'


De verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS/EOM) onder leiding van de stafchef van het secretariaat-generaal, Gonzalo Koncke, aanwezig in de Rrepubliek Suriname voor de algemene verkiezingen van 25 mei, verwelkomde de democratische betrokkenheid van de burgers op de verkiezingsdag, aldus de waarnemers woensdag 27 mei 2020 in dit persbericht.


'De OAS-missie naar Suriname – de eerste verkiezings-waarnemingsmissie die in de Amerika's werd ingezet na de verklaring van de WHO over de Covid-19 pandemie – vereiste een innovatieve aanpak. Om ervoor te zorgen, dat de OAS haar observatiewerk effectief kon leveren, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden, maakte zij gebruik van een tweeledige observatiemethodologie, waarbij zowel gebruik werd gemaakt van virtuele betrokkenheid bij de belanghebbenden vóór haar aankomst in Paramaribo als van meer traditionele persoonlijke ontmoetingen met de belanghebbenden ter plaatse. Voorzorgsmaatregelen, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en social distancing, werden geïmplementeerd voor alle persoonlijke ontmoetingen. De OAS-missie voldeed aan alle door de regering vereiste maatregelen, waaronder twee Covid-19 tests voor alle leden van het team. De missie heeft nu haar veldwerk in Suriname afgerond en zal terugkeren naar Washington D.C.De missie prijst de Surinaamse autoriteiten voor hun inspanningen om de gezondheid en veiligheid van de kiezers te waarborgen, maar merkt op dat het moeilijk is om deze voorzorgsmaatregelen te handhaven buiten de stembureaus zelf, waar het verkeer van personen moeilijk te beheren was. De Missie merkt ook op dat, hoewel deze acties in de context van Suriname adequaat leken te zijn, ze in een ander land, met een andere telling van de gevallen en waar de verspreiding van Covid-19 door de gemeenschap een probleem is, niet voldoende zouden zijn.

Op de verkiezingsdag waren de leden van de Missie in zeven van de tien districten van het land aanwezig en observeerden zij het proces vanaf de opening van de stembureaus tot aan de telling en de toezending van de voorlopige resultaten. In totaal heeft de Missie in de loop van de dag 96 stembureaus in 53 kiescentra bezocht. De leden meldden dat de door hen geobserveerde stembureaus over het algemeen op tijd opengingen en dat alle stembureaumedewerkers en -materialen aanwezig waren om een goed verloop van de stemming mogelijk te maken. De verkiezingsmedewerkers, waarvan de meerderheid vrouwen waren, waren ijverig in hun taken en hadden kennis van de procedures. De missie prijst de verkiezingsautoriteiten, met inbegrip van de stembureaumedewerkers, het toezichthoudend personeel, de functionarissen van de Onafhankelijke Kiesraad en de politieagenten die lange uren hebben gewerkt om het verloop van het verkiezingsproces te vergemakkelijken.

De missie nam nota van de pauze in het onofficiële voorlopige registratieproces op het ministerie van Binnenlandse Zaken, rond 10.00 uur ’s ochtends op de dag na de verkiezingen, 26 mei. Als gevolg daarvan zijn de politieke partijen en het grote publiek ongeveer zeven uur lang verstoken gebleven van informatie. Terwijl de ambtenaren van het ministerie adviseerden dat dit te wijten was aan de vermoeidheid van de ambtenaren die de resultaten verwerken, zou een betere planning dergelijke ongelukkige gebeurtenissen hebben voorkomen, wat niet zou moeten gebeuren in een verkiezingsproces. Desondanks merkte de missie op dat de verwerking van de resultaten later op de dag werd hervat met hetzelfde percentage als waarop het was geschorst (72% van de stemverklaringen). Hoewel de voorlopige resultaten niet zijn afgerond, zijn er geen significante veranderingen in de trends vastgesteld. De missie blijft werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De missie heeft een voorlopig verslag uitgebracht met haar opmerkingen en aanbevelingen over de belangrijkste aspecten van het verkiezingsproces, waaronder de organisatie en de technologie van de verkiezingen, de verkiezingsrechtspraak, de politieke financiering en de politieke participatie van vrouwen. Een eindrapport zal worden voorgelegd aan de Permanente Raad van de OAS in Washington, D.C. en zal worden gedeeld met alle belanghebbenden in Suriname.

De missie is de regeringen van Bolivia, de Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Italië, Nederland en de Verenigde Staten dankbaar voor hun financiële bijdragen die deze missie mogelijk hebben gemaakt.'

Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam keren voor NDP terug in Assemblee

Derde zetel in Para gaat naar Ramon Koedemoesoe van de ABOP


In Para zijn de stemmen geteld. Starnieuws schrijft woensdagavond 27 mei 2020 te hebben vernomen, dat van de NDP zijn gekozen Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam. Zij keren terug in De Nationale Assemblee. De derde zetel in Para is gegaan naar Ramon Koedemoesoe van de ABOP. 

Intussen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de uitslagen van Para volledig verwerkt.

De NDP is van drie zetels in Para teruggaan naar twee. De ABOP had in Para een samenwerking met de Pertjajah Luhur.

Paramaribo en Sipaliwini moeten nog worden verwerkt bij Binnenlandse Zaken. De verwerkingsploeg heeft niet alle resultaten binnen om de data in te kunnen voeren.