zondag 8 oktober 2017

Amazone Partij Suriname: Maho opnieuw in protest tegen ondernemer en Staat

APS wil einde ongecontroleerd en ongecoördineerd ontginnen van mineralen en andere grondstoffen

'Kapitaalkrachtigen lijken de touwtjes in handen te hebben en te bepalen hoe grond gebruikt wordt, en inheemse volken trekken nog steeds aan het kortste eind'


Afgelopen week is het dorp Maho opnieuw opgeschrikt door een sommering van de lokale autoriteiten, namelijk dat de bewoners alle medewerking moeten verlenen aan een ondernemer die zand zal afgraven in hun traditioneel inheems grondgebied. Al eerder maakte het dorpshoofd, Astrid Toenae, namens haar gemeenschap een rechtszaak aanhangig om deze aannemer een halt toe te roepen. In deze zaak heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan.

Door bemiddeling van de politiek, immers na indiening van een petitie aan de voorzitster van De Nationale Assemblee, stopten de activiteiten van de ondernemer. Hoe ironisch is het dat dezelfde lokale autoriteiten thans aan Maho opdraagt om medewerking te verlenen aan de zandgraver.

Op Starnieuws vandaag, zondag 8 oktober 2017, draagt de advocaat van de ondernemer argumenten aan alsof de ondernemer rechtmatig zand mag afgraven. Zal de volksvertegenwoordiging ditmaal opnieuw optreden nu zij weer een petitie heeft ontvangen? Of is zij en vertegenwoordigers van de regering overtuigd door de redevoering van de districtscommissaris van Saramacca, zoals aangehaald door de advocaat in eerder genoemde artikel, en geloven zij dat het gebied niet tot inheemse volken toebehoort en dus de ondernemer rechtmatig zand mag afgraven? 

Amazone Partij Suriname (APS) staat voor het behoud van het milieu en vindt principieel dat een stop moet worden gezet aan wat zij noemt het ongecontroleerd en ongecoördineerd ontginnen van mineralen en andere grondstoffen. In deze wil APS echter vooral haar bezorgdheid uitspreken over de schending van de rechten van Inheemse volken door de staat Suriname.

Het is wrang, dat de staat actief het pad voor de ondernemer vereffent door aan Maho op te dragen om de ondernemer ongestoord toegang te verlenen terwijl er internationaal een aanklacht tegen de staat Suriname loopt wegens het niet wettelijk erkennen van de collectieve grondenrechten. Maho deponeerde in 2009 samen met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) deze zaak bij de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). 

Inheemse woon- en leefgebieden worden continu bedreigt door kapitaalkrachtige en vaak genoeg politiek gelinieerde ondernemers die in de oorspronkelijke inheemse grondgebieden natuurlijke hulpbronnen willen weghalen. In veel gevallen wordt dit door de overheid ondersteund middels het verstrekken van concessierechten aan deze ondernemers. Inmiddels is de ingediende zaak al uitvoerig bestudeerd door de internationale mensenrechtencommissie en is voldoende aanleiding gevonden om de case door te sturen naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten die de aanklacht ook al heeft geaccepteerd. Gevoeglijk mag aangenomen worden, dat de redenen aangevoerd door de advocaat van de ondernemer kant nog wal raken. 

Als lid van de OAS behoort Suriname haar nationale wetgeving aan te passen aan de Amerikaanse Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken (American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Eerder al, in 2007, was daartoe aanleiding toen Suriname de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van Inheemse Volken (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) adopteerde. 

Inheemse volken zijn de traditionele bewoners en gebruikers van het gebied, en dit al ver voordat kolonisten, plantage eigenaren, contractanten en anderen de gronden voor zich claimden. Geschiedenis kan geschreven worden vanuit verschillende perspectieven, maar de internationale mensenrechten zijn bepalend voor de lid landen en bieden garanties voor gemarginaliseerden in de wereld.

APS vraagt zich met zwaar gemoed af hoe de staat Suriname het proces van dekolonisatie kan inzetten terwijl het toekennen en implementeren van mensenrechten van haar eigen ingezetenen zo problematisch lijkt te zijn? Kapitaalkrachtigen, zoals ondernemers, lijken net als toentertijd de plantage eigenaren, de touwtjes in handen te hebben en te bepalen hoe grond gebruikt wordt, en inheemse volken, de rechtmatige eigenaren van hun traditionele gronden trekken nog steeds aan het kortste eind. 

Vanuit het perspectief van inheemse volken, maar ook in naleving van de uitvoering van internationale mensenrechten en om daadwerkelijk los te komen van koloniaal verleden is APS bereid om bij te dragen aan oplossingsmodellen die gestoeld zijn op de uitvoering van de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof van Mensenrechten en natuurlijk, de mede door Suriname geadopteerde internationale mensenrechtenverklaringen. 

René Artist 
Voorzitter Amazone Partij 

PS:De APS keurt ten stelligste af dat de advocaat zich in het eerder genoemde artikel beklaagd over diefstallen, waarbij de indruk wordt gewekt alsof dorpelingen van MAHO daarbij betrokken zijn.

Trinidad & Tobago zegt weer toe dat Doksenclub doksenvlees mag exporteren

Suriname voorzitter van COTED-vergaderingen 4, 5 en 6 oktober in Georgetown

(Bron foto: Caricom Today)
Steeds worden toezeggingen gedaan, maar de vraag is of er daadwerkelijk geëxporteerd kan worden


Trinidad & Tobago heeft weer toegezegd dat doksenvlees binnen dertig dagen geëxporteerd mag worden door de doksenclub. Deze toezegging was in augustus ook al gedaan door de Council for Trade and Economic Development (COTED), maar in de praktijk bleken er toch obstakels te zijn. Gerard van den Bergh, eigenaar van de Doksenclub, zegt vandaag, zondag 8 oktober 2017, op Starnieuws dat deze kwestie al vier jaar gaande is. Steeds worden er toezeggingen gedaan, maar de vraag is of er daadwerkelijk geëxporteerd kan worden. 

De vergaderingen van de COTED hebben plaatsgevonden op 4, 5 en 6 oktober in Georgetown, Guyana. Op dit forum zijn de uitdagingen in de agrarische sector ter discussie gesteld, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.


De ontwikkeling en de uitvoering van agrarisch beleid, strategieën en plannen over voedselzekerheid en duurzame agrarische ontwikkeling in het Caribisch gebied ter bevordering van de handel, zijn aan de orde geweest.

De vergaderingen zijn door Suriname, voorzitter van de COTED, voorgezeten. De delegatie stond onder leiding van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De technische vergadering van deze landbouwvergadering heeft op 4 oktober plaatsgevonden en de ministeriële vergadering op 6 oktober op het secretariaat van de Caribbean Community (Caricom).

Het verkrijgen van markttoegang voor doksenvlees uit Suriname in Trinidad & Tobago is een slepende kwestie. Tijdens een in augustus van dit jaar gehouden overleg tussen deskundigen van de ministeries van Landbouw van beide landen werden de geschilpunten over de veterinaire importvoorwaarden, naar tevredenheid door beide partijen uitgesproken. Tijdens de vergaderingen werd verslag van deze laatste ontwikkeling gedaan.

Trinidad & Tobago heeft de toezegging gedaan om Suriname, vóór aanvang van de eerstvolgende reguliere COTED-vergadering in november dit jaar, te doen opnemen op de lijst van landen die toegestaan worden pluimveeproducten te exporteren.

Een ander onderwerp waar aandacht is geschonken tijdens deze landbouwvergadering is het effect en de aanpak van klimaatverandering. Tijdens de vergadering werd medeleven getoond aan de landen die getroffen zijn door de orkanen Irma, Maria en Nate. Er is een oproep gedaan voor het verlenen van de nodige ondersteuning door de zusterstaten bij de wederopbouw van deze getroffen Cacricom-lidstaten.


Minister Algoe heeft tijdens zijn verblijf in Guyana ontmoetingen gehad met verschillende diplomaten van andere landen, onder wie de ambassadeur van de Europese Unie, Jernei Videtic. Tijdens dit onderhoud werd de status aangegeven van het 'EC-Suriname Agriculture Market Access', gefinancierd uit het 11e Europese Ontwikkelingsfonds. Het doel is de stimulering van de tuinbouw. Daarnaast is aan de orde gekomen het Banana Accompanying Measures project ter versterking van de concurrentiepositie van de bacovenindustrie. Er is ook gesproken over projecten die reeds in uitvoering zijn, met name regionale projecten ter ontwikkeling van de cassave- en de cacao industrie, waaraan Suriname participeert.

Enige verkeerslicht in Nickerie werkt al jaren niet...

Ministerie van OWT&C reageert maar niet op verzoeken om stoplicht te herstellen...


Nickerie heeft keer op keer aandacht gevraagd van de minister van Openbare Werken & Transport en Communicatie (OWT&C) voor het verkeerslicht op de hoek van de Gouverneurstraat en Emmastraat in Nieuw-Nickerie. Er is maar één stoplicht in dit district (uit de jaren ’70) dat nu al jaren niet functioneert, waardoor het verkeer in gedrang komt en steeds aanrijdingen plaatsvinden, aldus het Dagblad Suriname zondag 8 oktober 2017 op haar website.

Ressortsraadlid Shantiperkash Changoer roept al geruime tijd om hulp. Dit verkeerslicht is volgens hem heel belangrijk voor Nieuw-Nickerie, vooral voor het oefenen/ afnemen van rijexamens. Nickerianen leggen al geruime tijd hun rijexamen af zonder ervaring met een verkeerslicht, terwijl alle examens theoretisch wel stoplichten kennen. Dit mag verder worden vertaald naar het rijgedrag in districten waar wel verkeerslichten zijn. Degenen die in Nickerie een rijexamen afleggen, moeten uiteindelijk na het in ontvangst nemen van hun rijbewijs, in bijvoorbeeld Paramaribo, komen oefenen met stoplichten.

Het klinkt wel als een gemakkelijk te mogen overzien onderwerp, maar in hoeverre dit fenomeen leidt tot ongewenst rijgedrag dient ook in acht te worden genomen. 'Hierdoor wordt ook het rijden in Paramaribo chaotisch voor een Nickeriaan. Wij vragen alleen om heel spoedig dit verkeerslicht te laten vervangen, zodat er zich geen calamiteiten voordoen.'

Een aantal verkeerslichten wordt binnenkort in Paramaribo in gebruik genomen. Zo wordt ook aandacht gevraagd om het enige verkeerslicht van Nickerie nu eens adequaat aan te pakken.

Dagblad Suriname: Hoofd Begrotingszaken MinOWC moet wijken voor familielid minister Peneux

'Ontheffing is een ontruimingsstunt van minister Robert Peneux'


Het hoofd van de afdeling Begrotingszaken van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Henny Dielingen, is donderdagmiddag ontheven uit zijn functie. Dit bevestigt de Bond Personeel van het Ministerie van Onderwijs (BPMO) vandaag, zondag 8 oktober 2017, in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Naar zeggen van de bond is gebleken dat deze ontheffing een 'ontruimingsstunt' is van  onderwijsminister Robert Peneux om een familielid te accommoderen voor deze functie. 'Het betreft een zwager van de minister die de plaats zal overnemen van Dielingen', werd meegedeeld aan de redactie van het dagblad.

Volgens de BPMO is Dielingen meer dan 25 jaren werkzaam geweest op de voornoemde afdeling. Zowel de bond als het personeel van deze afdeling heeft een gesprek aangevraagd met de minister, echter tevergeefs.

Het Dagblad Suriname heeft de minister getracht te bereiken over dit issue, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Sociale- en boerenorganisaties in Colombia eisen grondig onderzoek naar doodschieten protesterende cocaplanters

'Ik zag een politieagent op zo'n 50 meter afstand en hij schoot op me en raakte me in een arm'Sociale- en boerenorganisaties roepen het Colombiaanse Openbaar Ministerie op om een ​​commissie te sturen, om de getuigenis van de slachtoffers van het geweld donderdag in Tucamo te verifiëren, waarbij meerdere mensen gedood werden en tientallen gewonden vielen. Zij willen ook dat de Procureur-Generaal, de Verenigde Naties en het Bureau van de Ombudsman deelnemen aan het onderzoek. Een officieel overheidsonderzoek is al aan de gang.

Het incident vond plaats in Tumaco, Narino, in het zuidwesten van het land, omdat cocaplanters protesteerden tegen de vernietiging van hun aanplant door de regering. Lokale berichtgeving en boerenrechten groepen zeggen, dat staatsveiligheidstroepen het vuur openden op de boeren.

Het exacte aantal doden is in dispuut. Sociale organisaties zeggen dat negen mensen zijn gedood en 50 gewond. Terwijl het kantoor van de Procureur-Generaal het officiële cijfer houdt op zes doden en 30 gewonden.

Op een persconferentie eiste de sociale leider Luz Perly Cordoba van de Nationale Coördinator van Coca, Poppy en Marijuana Planters, COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), 'een verificatie-missie en een waarheidscommissie om schendingen van  mensenrechten door overheidsgeweld te onderzoeken'.

David Florez, van de van de Patriottische Mars organisatie, vertelde verslaggevers dat het incident in Tumaco een 'bloedbad tegen de boeren was. Wij vragen een verandering in de leiding van de politie in het gebied.'

Florez drong erop aan dat er twee commissies nodig zijn. De eerste moet 'snel gaan, foto's nemen, getuigenissen verzamelen en een eerste verslag uitbrengen'. De andere zou zich moeten concentreren op 'technische voorwaarden die hen in staat stellen om een ​​formeel deel van het proces te beginnen, om stap voor stap te vertellen wat bekend is, want dit incident moet door alle Colombianen worden afgekeurd.'


De politie heeft gezegd, dat dissidente FARC-rebellen, die het vredesproces in Narino hebben afgewezen, een van de gebieden die het zwaarst getroffen worden door staats- en drugshandelgeweld, verantwoordelijk waren voor de onrust.

De 'Daniel Aldana Mobile Column' is door het Colombiaanse ministerie van Defensie ervan beschuldigd om explosieven en vuurwapens te gebruiken om burgers aan te vallen, evenals politie- en militaire-troepen die zijn gestuurd om de cocagewassen handmatig te vernietigen.

Maar, getuigen zeggen dat agenten en militairen op de betogers hebben geschoten. Een vertelde de media: 'We kwamen aan in een menigte vol mensen en de politie vuurde op ons, ik zag een politieagent op ongeveer 50 meter afstand en hij schoot op me en raakte me in een arm, het waren geen dissidenten die ons schoten.'

De president van Colombia, Juan Manuel Santos, ging vrijdag niet in op de claims van de boeren, maar in plaats daarvan gaf hij de schuld van het incident aan criminele bendes die betrokken zijn bij drugshandel. Santos merkte ook op, dat het een FARC-grondgebied was, zonder expliciet de FARC als schuldige te benoemen, die nu overgaat in het burgerleven en een politieke partij.
Hij erkende dat de versie van de veiligheidstroepen wordt weersproken uitgedaagd en zei dat dit zou worden onderzocht. 'Zo, voorlopig bevestigen we dus geen enkele versie van wat er gebeurd is.'


Santos drong er echter op aan, dat de massamoord niet door de politie was gepleegd en kondigde een verhoging aan van de beloningen voor de dissidente FARC-commandanten 'Guacho' en 'David' die actief zijn in de omgeving

Volgens de Afro-Colombiaanse gemeenteraad van Alto Mira en Frontera staan lokale plattelandsgemeenschappen onder toenemende druk van gewapende groepen die burgers willen gebruiken als 'menselijke schilden' tegen overheidsactiviteiten om coca-aanplant te vernietigen.Bogota streeft ernaar om het doel te bereiken van 100.000 hectare vernietigde coca-aanplant tegen het einde van dit jaar.

Het incident heeft internationale veroordeling ontvangen. Het hoofd van de VNe Speciale Missie in Colombia Jean Arnault zei, dat hij 'veroordeelt wat er gebeurd is ... in Tumaco' en bood condoleances aan de families van de slachtoffers aan.
Tientallen parlementariërs in de Verenigde Staten hebben 'ernstige bezorgdheid' uitgesproken over de 'acties van de Colombiaanse overheidstroepen in Tumaco' die leidden tot de dood van een dertienjarig kind. En de mensenrechten groep, Washington Office on Latin America, veroordeelde de 'slachting onder burgers' in Tumaco als 'onvereeflijk'.

(Suriname Mirror/Twitter/TeleSUR)

Italiaanse, Zwitserse en Venezolaanse journalist gearresteerd in noorden van Venezuela

Journalisten aangehouden in Tocoron-gevangenis, staat Aragua, voor maken rapportage

(Bron foto: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP)


Een Italiaanse, een Zwitserse en een Venezolaanse journalist zijn gearresteerd toen ze een artikel aan het voorbereiden waren over een gevangenis in Noord-Venezuela, aldus mensenrechten- en persvrijheidsgroepen. Het gaat omt Roberto Di Matteo (Italië), Filippo Rossi (Zwitserland) en Jesus Medina (Venezuela). Rossi was eerder geïdentificeerd als Italiaan, zo bericht het persbureau AFP vandaag, zondag 8 oktober 2017.

Critici zeggen, dat Venezolaanse gevangenissen overbevolkt zijn en gevangenen ondervoed, ondanks de overheidsdoelstellingen om het aantal gedetineerden verminderen. 'De Zwitserse ambassade in Caracas is in contact met de bevoegde autoriteiten en helpt de Zwitser in overeenstemming met de consulaire bescherming die hem is verleend', aldus het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken
Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei Italië 'vanaf het begin de arrestatie van de Italiaan Roberto Di Matteo heeft gevolgd, en is in nauw contact met de lokale overheden'.

Di Matteo, Rossi en Medina werden vrijdag gearresteerd, nadat ze de Tocoron-gevangenis in de noordelijke staat Aragua waren binnengekomen met een televisieteam, aldus de mensenrechtengroep Foro Penal.

'Ze waren ... onderdeel van een media-onderzoek toen ze gearresteerd werden', aldus de nationale journalistenbond. Media rechtengroepen hebben niet bevestigd voor welke media de Italiaanse en Zwitserse journalisten verslag deden. Medina is een fotojournalist voor anti-regerings website DolarToday.

De vakbond heeft een foto van de drie journalisten vrijgegeven (zie top), blijkbaar geboeid en begeleid door twee militairen. Hun mobiele telefoons en kleine camera's werden in beslag genomen.

Vertegenwoordigers van de bond vertelden AFP, dat zij de journalisten zaterdag in goede gezondheid zagen. 'Het gaat goed met ze en laten geen tekenen van mishandeling zien', aldus de SNTP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela). 'Ze hadden een uitnodiging om Tocoron binnen te komen. Ze hadden zich geregistreerd om binnen te komen en werden vervolgens gearresteerd. Het lijkt erop dat er een tegen-bevel was om hen toegang te weigeren.'


De journalisten werden voor eerst tegengehouden door gevangenisambtenaren voordat ze aan de autoriteiten werden overhandigd, aldus de bond.

Foro Penal-directeur Alfredo Romero zei, dat een aantal advocaten van zijn organisatie zijn afgereisd  om rechtsbijstand te bieden aan het trio, die door de nationale politie worden vastgehouden.

Eind vorig jaar schatte de mensenrechtengroep Una Ventana a La Libertad dat er ongeveer 88.000 gevangenen in een land zijn, met een officiële gevangeniscapaciteit van 35.000.

De regering van president Nicolas Maduro, die zegt dat het onterecht wordt gediscrimineerd in nationale en internationale media, zegt dat het succesvolle maatregelen heeft toegepast om de gevangenissen te pacificeren en hun normen te verheffen naar internationale normen.


(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

Westerscheldetunnel even dicht vanwege fietsende Braziliaanse toerist

Levensgevaarlijke onderneming van 22-jarige Braziliaan


De Westerscheldetunnel was vanmorgen, zondag 8 oktober 2017, richting Terneuzen korte tijd dicht vanwege een fietser in de Westbuis. Een 22-jarige toerist uit Brazilië dacht dat het een goed idee was om tijdens zijn fietsvakantie in Europa de tunnel te gebruiken om van Nederland naar België te fietsen, maar de Koninklijke Marechaussee dacht daar anders over, aldus Omroep Zeeland.

Fietsen door de zes kilometer lange tunnel is levensgevaarlijk, omdat de andere weggebruikers er met honderd kilometer per uur voorbij razen. Andere weggebruikers meldden het dan ook bij de tunnelbeheerders, maar toen die wilden ingrijpen was de fietser al weg.

Een transport van de Koninklijke Marechaussee dat toevallig net op dat moment passeerde, had de fietser al opgepikt. Binnen tien minuten na de afsluiting kon de tunnel daardoor alweer worden vrijgegeven.

'Ons transport was onderweg naar de post in Terneuzen', vertelt woordvoerder Marloes de Ridder van de Marechaussee. 'Toen ze de fietser zagen, zijn ze meteen gestopt. Ze hebben de Braziliaanse fietser met fiets en al ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen.'

De Braziliaan heeft in ieder geval een verhaal te vertellen als hij weer thuis aankomt. En hij heeft nog een aandenken: de Marechaussee heeft hem beboet voor fietsen op een plek waar dat niet is toegestaan, dus fietst hij nu door België met een boete van 140 euro op zak.

Dodental aanslag Braziliaanse crèche opgelopen van zes naar negen

Man overgoot kinderen en zichzelf met alcohol en stichtte vervolgens brand


Het aantal dodelijke slachtoffers van de aanslag op een Braziliaanse crèche donderdag (zie foto - Bron: AFP) is gestegen van zes naar negen. Een man overgoot in de opvang kinderen en zichzelf met alcohol en stichtte vervolgens brand. De slachtoffers zijn acht kinderen en een begeleidster. 

De 50-jarige dader liet bij de aanslag zelf ook het leven.

Er liggen nog meerdere kinderen en volwassenen gewond in het ziekenhuis. Ten tijde van de aanval waren er 75 kinderen en 17 volwassenen in het gebouw.

De brandstichter werkte al acht jaar als bewaker bij de instelling te Janaúba in de staat Minas Gerais. De autoriteiten hebben nog steeds geen idee wat zijn motief kan zijn geweest.

De Braziliaanse president Michel Temer zei diep geraakt te zijn door de tragedie en betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hun familie.

(Suriname Mirror/BBC Brasil/RTL Nieuws/Correio do Brasil/Twitter)

Zes doden bij aardverschuiving in goudmijn in Colombia

Dodelijke aardverschuiving nabij de stad Tado, in Choco, het armste deel van het landBij een aardverschuiving in een goudmijn in het noordoosten van Colombia zijn vrijdag 6 oktober 2017 zeker zes mensen om het leven gekomen, meldt het Rode Kruis. De dodelijke aardverschuiving vond plaats nabij de stad Tado, in Choco, het armste deel van het land, zegt Walter Valoyes, hoofd van de hulpdiensten. 

Vier mannen en twee vrouwen op zoek naar goud, lieten het leven.


De aardverschuiving zou te verklaren zijn door een overdreven bewerking van het land en overvloedige regenval.

Vorig jaar kwamen er bij dergelijke mijnongevallen 124 mensen om het leven, weet het nationaal mijnagentschap.
(Suriname Mirror/El Tiempo/Nieuwsblad/Confidencial Colombia)

Opinie: In Brazilië is het gevaar op ecologische ramp niet geweken

Terugtrekken beslissing RENCA-reservaat open te stellen voor mijnbouw wil niet zeggen dat gevaar geweken isHet was opmerkelijk. De Braziliaanse president Michel Temer kondigde eind augustus aan dat hij het RENCA-reservaat in het Amazonewoud zou openstellen voor mijnbouw. Dat reservaat is zo groot als Zwitserland en is sinds 1984 beschermd tegen commerciële activiteiten. Om de economie aan te zwengelen, was de man echter bereid de beperking op te heffen en de boskap toe te laten. Het nieuws verspreidde zich als een vuurtje. Nationaal en internationaal brak het protest uit. 

Het Braziliaans gerechtshof blokkeerde meteen het decreet dat Temer wilde doorvoeren. De beschermde status van het reservaat mocht immers enkel opgeheven worden via het congres, en niet zomaar via een administratieve pennenstreek van de president. Maar, nu trekt de president zich plots terug.

Bijna twee jaar na de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië, namelijk de mijnramp in Minas Gerais, lijkt de Braziliaanse regering zich van het gevaar bewust te zijn geworden. Maar is dat wel zo?

Greenpeace spreekt van een overwinning, maar het terugtrekken van deze beslissing wil niet zeggen dat het gevaar geweken is. Met zijn beslissing bracht Temer immers een erg duidelijke politieke boodschap. Daarin reikt hij ontegensprekelijk de hand naar de mijnbouwsector. Deze week benadrukte het ministerie van Energie en Mijnbouw dit opnieuw: 'Het land moet groeien en jobs creëren en investeringen aantrekken in de mijnsector om het economische potentieel van de regio te exploiteren.' Van een mentaliteitswijziging is dus geen sprake.

Als we de vernietiging van het Amazonewoud op lange termijn willen stoppen, is het van groot belang dat we die boodschappen correct interpreteren en er gepast op reageren. In landen die in de greep zijn van de extractieve industrie moeten mens en milieu het steevast ontgelden.

Brazilië is intussen het meest dodelijke land voor milieuactivisten. Sinds 2015 werden niet minder dan 138 milieuactivisten vermoord. De meeste moorden werden gelinkt aan de mijnbouwindustrie. Als we de grootste groene long van onze aarde willen beschermen, is het daarom nu niet het ogenblik om op onze lauweren te rusten. Niets garandeert immers dat deze, of een volgende, regering alsnog op het besluit zal terugkomen en de boskap nieuw leven zal inblazen. Zolang de wereldwijde honger naar grondstoffen blijft vergroten, hangen ecologische en sociale rampen boven onze hoofden.

Hoewel veranderen niet eenvoudig lijkt, zijn de oplossingen economisch en ecologisch zeer interessant. Als we erin slagen meer materialen te hergebruiken en tegelijk slimmer kunnen fabriceren, komen we er samen sterker uit. Door minder en bewuster te consumeren en meer te recupereren, pakken we niet enkel ons afvalprobleem aan. Daarnaast verlagen we onze importafhankelijkheid, voorkomen we sociale drama’s en tackelen we de wortels van de klimaatcrisis.

Laat ons daarom nog niet te snel juichen na de beslissing van de Braziliaanse president, maar vooral op langere termijn voorkomen dat deze ideeën nog opduiken.

De oplossingen liggen voor het grijpen. En voor zij die het zich afvragen: het Amazonewoud ontbossen, mijnbouw op de bodem van oceanen of zelfs ‘space mining’ zijn geen oplossingen, enkel uitstelgedrag.

7 oktober 2017 - Over de auteurs: Jonathan Janssens en Ellen Debackere zijn medewerkers van CATAPA (www.catapa.be) dat sinds 2005 actief is rond de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika.

'Terrein dat in eigendom toebehoort aan mijn cliënt is niet gelegen in Maho'

Advocaat van ondernemer  Abdoelraham weerspreekt uitleg bewoners Maho


Naar aanleiding van het door Starnieuws geplaatst nieuwsbericht 'Maho vraagt weer indringende aandacht DNA', wil ik namens mijn cliënt Mohamed A. Abdoelrahman het volgende expliciet stellen:

- dat terrein van mijn cliënt is geen domeingrond c.q. is niet in grondhuur afgegeven en heeft als titel: EIGENDOM. 
- dat terrein dat in eigendom toebehoort aan mijn cliënt is niet gelegen c.q. maakt geen deel uit van het woongebied c.q. dorp Maho. 
- het gebied waar dat dorp Maho bevindt, is oorspronkelijk geen woongebied van inheemsen, doch ligt de oorsprong van voormeld dorp in een interne ruzie tussen twee groepen van een andere Indiaans stam. 

Een groep is toen in de jaren '70 verhuisd naar de huidige locatie. Dit was naar voren gebracht door de districtscommissaris van Saramacca op een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de regering en ook de in uw bericht genoemde persoon van Audrey Cristiaan aanwezig was. Zij heeft dit toen niet tegengesproken. 

Dat mijn cliënt eveneens beroep doet op het Inter-Amerikaans mensenrechtenverdrag, waar in artikel 21 het recht van eigendom als mensenrecht wordt genoemd. 
- dat de rechten zoals hier voren genoemd niet moet wijken voor 'gepretendeerde' rechten van anderen. 
- dat de gestelde zandafgravingen niet in strijd met de Mijnbouw Decreet plaatsvindt. Dat afgegraven zand wordt op het perceelland gebruikt. 
- dat mijn cliënt vaker slachtoffer is geworden van diefstallen. hiervan heeft hij meerdere malen aangifte gedaan bij de politie. 
- dat de politie rechtmatig handelt door rechtsbescherming te bieden aan een Surinaamse burger die conform wet en recht onderneemt. 

mr. Gregory A.T.T. Sitaram 
advocaat

Ministerie van Justitie en Politie knapt ruim dertig politieauto's in eigen beheer op

'Deze auto's doen goede dienst bij de bestrijding van de criminaliteit'

 
Het ministerie van Justitie en Politie heeft meer dan dertig politievoertuigen in eigen beheer laten opknappen. Minister Ferdinand Welzijn bevestigt vandaag, zondag 8 oktober 2017, op Starnieuws dat de auto's ingezet worden waar een tekort was. Deze auto's doen goede dienst bij de bestrijding van de criminaliteit, zegt de bewindsman. 

Ruim veertig politievoertuigen waren bij een monteur. Er werd niet aan gewerkt, omdat er een betalingsdispuut zou zijn. Er zou een regeling hiervoor worden getroffen.

Besloten is om de auto's in eigen beheer op te knappen door technici van de politie en brandweer. De minister stelt, dat de auto's na een opknapbeurt goed gebruikt kunnen worden. Door in eigen beheer de voertuigen op te knappen wordt er behoorlijk bezuinigd, aldus Welzijn...

Sleuteloverdracht eerste vijf woningen woningbouwproject City of Para

1.200 Woningen gaan nog gebouwd worden


Dankzij de inspanningen van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de Stichting Projecten Ontwikkeling Para en enkele externe financiers, zijn enkele burgers in aanmerking gekomen voor een huis. De sleuteloverdracht vond gisteren, zaterdag 7 oktober 2017, plaats van de eerste vijf woningen op het woningbouwproject City of Para.

Ricardo Panka, voorzitter van de stichting, gaf aan dat er hobbels waren die overbrugd moesten worden om het doel te bereiken. Het streven is om het district verder tot ontwikkeling te brengen en het helpen terugdringen van de plaatselijke woningnood.

De bank heeft gewerkt op basis van zekerheid. De SPSB had in eerste instantie goedkeuring gegeven voor de bouw van één huis en nu staan er vijf, benadrukte Panka. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat er nog 1.200 woningen gebouwd zullen worden.

'Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om leven en vertier', zei de directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto.

De Stichting Projecten Ontwikkeling Para heeft dat bewezen door een start te maken. Het gevolg hiervan is, dat er nog meer woningen op het project zullen verrijzen. De SPSB zal voor 100 procent financiering zorgen. Het enige dat vereist wordt van de woningzoekenden is, dat zij hun schuld op tijd aflossen, aldus de SPSB-directeur.

Palmera Holland, één van de gelukkige eigenaars, gaf aan, dat zij niet kon wachten op dit moment. Zij heeft zich meer dan zes jaar geleden geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en nu kan zij eindelijk beschikken over haar eigen woning.

Bekijk hieronder een kort videoverslag.

Regering vergroot behandelcapaciteit voor nierdialysepatiënten

Onmiddellijke financiële injectie aan dienstverlenende dialyseerinstellingen


Een spoedbijeenkomst is vrijdag is het Kabinet van de President gehouden over de ernstige situatie rond nierdialyse, waaraan de regering onder leiding van de waarnemend president, Ashwin Adhin, heeft deelgenomen. Verder waren aanwezig minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de raadsadviseurs van de president. Namens de dienstverleners waren aanwezig de directrice van het Academisch Ziekenhuis Suriname (AZP), Marcia Redan-Marica, samen met de nierspecialist van het AZP, dokter Amar Punwasi en de directrice van het Nefrosur Medical Center, dokter Ingrid Heerenveen. Ook was aanwezig dokter Jim Rasam, directeur van het nierdialysecentrum Diapura. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut zaterdag 7 oktober 2017.

Er is besloten om terstond beleidsmatig te interveniëren en om per direct de behandelcapaciteit inzake nierdialysepatiënten in een versneld tempo te vergroten.

Er moet nu dringend worden voorzien in financiële ondersteuning om:
de betaalachterstanden aan nierdialyse-instellingen te kunnen inlopen;
het huiswaarts keren van buitenlandse gespecialiseerde nierdialyseverpleegkundigen te voorkomen; het treffen van voorzieningen om het mogelijk te maken voor Surinaamse verpleegkundigen, zich te doen specialiseren tot nierdialyseverpleegkundigen;
het mogelijk te maken dat het AZP op zeer korte termijn over een intramurale nierdialysezorg met zes dialyse-stoelen zal beschikken, zodat patiënten ook hier geholpen kunnen worden.

Er is staande de vergadering besloten dat een onmiddellijke financiële injectie wordt gegeven aan dienstverlenende dialyseerinstellingen, waardoor het voor hen mogelijk wordt ook tegemoet te komen aan de thans gestegen vraag aan medische hulp in deze, zodanig, dat emergency situaties kunnen worden voorkomen.

Ook is besloten om maandag op het kantoor van Adhin weer bij elkaar te komen om direct over zaken die voor de middellange en lange termijn structureel van aard zijn, te beraadslagen en om daarover tot overeenstemming te komen. De bedoeling is om spoedig te geraken tot een meer effectief gestructureerde samenwerking tussen de dienstverlenende instellingen van de overheid en die van particulieren enerzijds en anderzijds tussen alle instellingen ter zake en de verzekeraars.

De problematiek van het groeiende aantal nierdialysepatiënten baart zowel de overheid als de particuliere dienstverleners in deze, grote zorgen. Het is duidelijk dat preventie door middel van een grootscheepse voorlichting over de oorzaken van nierfalen meer dan ooit hard nodig is. Vooral het voedingspatroon en het eetgedrag van ons allen, zullen drastisch aangepast dienen te worden. Dit om een duurzame teruggang in de ongewenste groei van nierpatiënten te krijgen. Intussen hebben wij nu ruim 750 nierdialysepatiënten en circa 800 pré-dialyse- patiënten.

Ook blijkt dat medische dienstverleners nog steeds nieuwe gevallen van nierfalen binnenkrijgen. Deze alarmerende situatie plaatst een hele hoge druk op de curatieve dienstverlening, met name op de nierdialysezorg in ons land. Zowel de instellingen van de overheid voor dialyse als die van particuliere instellingen voor dialyse hebben onlangs aan de bel getrokken, omdat de routine-matige opvang en behandeling van nierdialysepatiënten met deze buitensporige groei bijna niet meer is bij te benen.

Werknemers Newmont Suriname roeren zich en hebben vakbond opgericht

Arbeiders voelen zich in hoek gedrukt en vrezen elk moment ontslagen te worden


'We zijn in een fase terechtgekomen waarbij we de handen ineen moeten slaan om op te komen voor onze rechten in de werkrelatie met Newmont.' Dit zegt Murwin Leeflang naar aanleiding van de recente oprichting van de Newmont Werknemers Bond, waarvan hij voorzitter is, aldus de Ware Tijd zaterdag 7 oktober 2017.

De bond staat op het punt zijn statuten in te dienen. 'Wij moeten zekerheid hebben, want de positie waarin we nu zitten is er niet één waarmee we tevreden moeten zijn. De situatie in het bedrijf is dat werknemers het gevoel van onzekerheid niet langer aankunnen.'

Werknemers voelen zich in een hoek gedrukt en vrezen dat zij elk moment met ontslag gestuurd kunnen worden. 'Er was tot voor kort geen organisatie die voor hen opkwam. Wij kunnen de mensen niet laten werken onder zulke omstandigheden', zegt Leeflang.

Na ruim een jaar overwegen heeft een groep arbeiders besloten om de stap te nemen om de vakbond op te richten. 'Een supervisor moet maar eens vinden dat je je werk niet goed doet en je bent geleverd. Je kan niet eens met de mensen praten over een verschil in je salaris. Het lijkt wel alsof wij niet bestaan in hun ogen', zegt een werknemer. Hij kan zich niet voorstellen dat een leidinggevende niet openstaat voor dialoog met de veldwerkers die het bedrijf als het ware in productie houden.

De perikelen bij de multinational zijn volgens de voorzitter zo erg, dat veel werknemers gedemotiveerd zijn. Zo zou het vaak voorkomen dat mensen die al langer dan twee jaar voor het bedrijf werken, opnieuw een tijdelijk contract krijgen en niet in vaste dienst treden. De bondsvoorzitter heeft de leden opgeroepen om geen enkele stap terug te doen, maar juist de strijd op te voeren zodat de huidige structuur verandert. 'Wij willen niet staken, maar wij willen dan ook het respect en de waardering die wij verdienen.'

Het is niet de eerste keer dat Newmont in opspraak is...