woensdag 31 oktober 2018

Politie Santo Dorp zit al twee maanden zonder vervoer ...

Agenten genoodzaakt om privévoertuigen in te zetten...


Volgens het Dagblad Suriname van woensdag 31 oktober 2018 zit het politiebureau van Santo Dorp al zo'n twee maanden zonder een dienstvoertuig. Het is al lang doorgegeven, dat het dienstvoertuig defect is. 

Agenten kunnen vanwege dit probleem niet adequaat uitrukken voor meldingen. Zij worden gedwongen om hulp te vragen aan collega’s van omliggende stations. In sommige gevallen worden zelf privévoertuigen van agenten ingezet.

Indien er geen andere mogelijkheid bestaat, wordt burgers gevraagd om naar het politiebureau te komen om aangifte te doen.

Breeveld (DOE): 'Beloven en niets doen is structureel bij regering'

'Gepensioneerden uit overheidsdienst moeten te lang wachten op beloofde pensioenaanpassing'


Dat de gepensioneerden uit overheidsdienst zo lang moeten wachten op de beloofde pensioenaanpassing vindt het DOE-Assembleelid Carl Breeveld heel erg. Breeveld typeert het niet nakomen van afspraken met de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) als onbehoorlijk bestuur. Ondanks beloften van de overheid met de BBGO en zoals vastgelegd in een staatsbesluit, is het de regering nu al maandenlang nog niet gelukt om de verhoging van de uitkering aan de gepensioneerden uit te betalen. 

Volgens de voorzitster van BBGO, Renate Wouden, heeft de regering ook niet gecommuniceerd met de bond.

'Het is op zijn zachtst gezegd ongepast dat gepensioneerden, dus 60-plussers, al zo lang achter de regering moeten aanzitten, terwijl er afspraken gemaakt zijn', aldus Breeveld, die het probleem van de groep wel begrijpt, in het Dagblad Suriname van woensdag 31 oktober 2018.

Hij zegt, dat de regering zo gauw als mogelijk de nodige middelen moet genereren om hun schulden te betalen en ook om de andere financiële verplichtingen na te komen. Dit kan volgens Breeveld door het verhogen van de productie en de verhoging van inkomsten.

'Maar, ook allerhande onnodige uitgaven moeten worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. Zo bijvoorbeeld het steeds reizen van functionarissen en de daggeldvergoedingen. Bovendien moeten de gelden steeds op een adequate manier bij de juiste instantie worden verantwoord. En daar ontbreekt het heel vaak aan.'

'Functie Mike Noersalim als BiZa-minister en voorzitter HVB niet conflicterend'

'Maar, beter zou het zijn als hij geen voorzitter van een politieke partij was'


Dat Mike Noersalim minister is van Binnenlandse Zaken (BiZa) en ook voorzitter van de politieke partij Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, HVB, mag niet als conflicterend getypeerd worden. Dat is de zienswijze van bestuurskundige ↑August Boldewijn en Lothar Boksteen ↑, oud-voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, zo bericht  woensdag 31 oktober 2018 de Ware Tijd

Boksteen: 'Het ministerie is bij wet belast met de verkiezingen en niet de minister. Hij kan niets doen om zaken te beïnvloeden en moet volgens het vastgestelde protocol werken.' Het enige waarover hij valt is het feit, dat de verkiezingen nog steeds door de regering worden georganiseerd en niet door een verkiezingsautoriteit, zoals in het buitenland het geval is. Toch stelt hij dat het huidige systeem aardig goed in elkaar zit. 'Suriname heeft nooit problemen gehad bij een verkiezing.'

Boldewijn stelt, dat er geen wet is die verbiedt dat de minister voorzitter is van een politieke partij en benadrukt dat de positie van de bewindsman afzonderlijk van de organisatie van de verkiezingen gezien moet worden. 'Hij moet leiding geven aan de verkiezingen.'

De bestuurskundige zegt verder, dat er in dit geval geen sprake is van directe inmenging in de verkiezingsuitslag. In één adem noemt hij de districtscommissaris die ook uit een politieke partij komt, maar voorzitter is van het stembureau in zijn district. Boldewijn wijst er wel op, dat de minister moet waken dat kwaadwilligen de rol van de bewindsman zouden kunnen misbruiken als er iets mis gaat. 'Beter zou het zijn als hij geen voorzitter van een politieke partij was.'

De bestuurskundige omschrijft de verkiezingen als een technische aangelegenheid. 'Ze moeten technisch en juridisch goed in elkaar zitten, dan is er geen gelegenheid voor malversaties.'

Boldewijn legt uit, dat het aan de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau is om te controleren dat de minister van BiZa geen invloed uitoefent op de verkiezingsuitslag. Verder wijst hij erop dat er naast het OKB (Onafhankelijk Kiesbureau) voldoende organen zijn die toezicht houden op een richtige gang van zaken bij de uitslag van de verkiezingen.

President Bouterse aanwezig op 50e verjaardag Anton de Kom Universiteit van Suriname

Stichting 8 december 1982: 'AdeKUS had Dies Natalis nooit als publicitair podium aan Bouterse moeten aanbieden'

'Aanwezigheid Bouterse moreel misplaatst en kwetsend voor nabestaanden slachtoffers ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname’


President Desi Bouterse zal de viering van de 50e verjaardag van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) bijwonen. De universiteit viert donderdag haar 50-jarig bestaan. Op deze bijeenkomst wordt verslag gedaan over het academisch jaar 2017-2018. Dit keer in een estafettevorm door 6 tot 9 sprekers, zo bericht woensdag 31 oktober 2018 het Dagblad Suriname.

Dit jaar worden twee Dies-redes gehouden. De eerste door Renata de Bies, met als thema 'Anton de Kom Universiteit van Suriname: van kennisinstituut naar kennisindustrieel', en het tweede wordt gehouden door Glenn Sankatsing, met als thema 'De Universiteit als autonoom kenniscentrum en partner in ontwikkeling'.

Op dit samenzijn wordt tegelijk de AdeKUS Alumni Associatie geproclameerd. Hiermee heeft de universiteit voor het eerst sinds haar bestaan een geïnstitutionaliseerde groep van voormalige studenten, die zich blijven inzetten voor de universiteit. De Dies Natalis wordt gehouden in het Centrumkerk (Kerkplein).

D e Stichting 8 december 1982 vindt echter de invulling van de Dies Natalis, de opening van het academisch jaar, ‘moreel misplaatst en kwetsend voor de nabestaanden van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname’.

De stichting doelt daarbij op ‘de prominente plaats die aan Bouterse en Sankatsing is toebedeeld’. Bouterse wordt als hoge gast verwelkomd en Sankatsing mag de Dies-rede houden. De stichting wijst erop ‘dat tegen Bouterse een strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf loopt, vanwege zijn aandeel in de decembermoorden’.

Sankatsing heeft ‘als vervangend minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van de decembermoorden, slaafs de leugen van ‘op de vlucht neergeschoten’ aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, verteld.

De stichting wijst erop dat onder de 15 slachtoffers van 8 december 1982, zich twee  universiteitsdocenten bevonden, Gerard Leckie en Sugrim Oemrawsing. 'Uit respect voor haar vermoorde docenten, de Universiteit van Suriname, en de gevoelens van de nabestaanden van ernstige mensenrechtenschendingen, had AdeKkUS nooit Dies Natalis als publicitair podium aan Bouterse en Sankatsing moeten aanbieden.'

Agent Forensische Opsporing getuigt in terreur-broers rechtszaak: 'Niet genoeg bewijs dat broers aanslagen in Suriname wilden plegen'

Broers ook verdacht van het ronselen van strijders voor de Islamitische Staat


Bij de voortgang woensdag 31 oktober 2018 van de rechtszaak tegen de terreurverdachten Naser I. en Raoul A. heeft het lid van het team van de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname, Zamier Phierkhan, die als getuige verscheen, verklaard dat er niet genoeg bewijs is dat de broers van plan waren om aanslagen in Suriname te plegen. Dat schrijft de Ware Tijd.

De mannen staan terecht voor het ronselen van strijders voor de Islamitische Staat (IS) en het doen van voorbereidingshandelingen om terroristische aanslagen te plegen in Suriname.

De agent moest van de rechter voor de laatste keer verschijnen als getuige. Hij is al een paar keren gehoord. De rechter vindt het niet nodig om meer getuigen te horen. De fase van getuigenverhoor in de zaak is met dit verhoor afgesloten.

De zaak wordt op 28 november verder behandeld. Advocaat Murwin Dubois heeft gisteren gedurende de hele voortgang van de strafzaak vragen gesteld aan de getuige aan de hand van vijf lijvige dossiers.

Etnel (NPS): ‘Parastatale bedrijven totaal verziekt’ - Een administratieve kracht zou 10.000 Amerikaanse dollar per maand verdienen

Assembleelid wil Wet op de instelling van een Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) parkeren


NPS-parlementariër Patricia Etnel stelt voor om de evaluatie van de parastatale bedrijven voorop te stellen en de wet op de instelling van een Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) te parkeren. 

'De parastatale bedrijven zijn de aangewezen structuren die de productiviteit voor Suriname zouden moeten stimuleren. Zij zouden ervoor moeten zorgen dat er werkelijk productie komt, omdat ministeries dat niet kunnen. Waarom kunnen wij deze wet niet parkeren en ervoor zorgen dat wij de evaluatie doen van de parastatale bedrijven? Ervoor zorgen dat deze bedrijven goed functioneren en de juiste salarissen daar zijn vastgesteld. Alles goed evalueren en daarna dit centrum opzetten als controlerend orgaan', zei de NPS’er gisteren tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). Dit bericht het Dagblad Suriname woensdag 31 oktober 2018.

Ongeveer anderhalf jaar geleden had de regering bij monde van vicepresident Ashwin Adhin beloofd om alle staatsbedrijven door te lichten en corruptelingen hard aan te pakken. Ook zouden de salarissen en financiële voordelen van alle directieleden in het parlement worden besproken. Deze beloftes zijn echter nog niet afgerond.

Etnel benadrukte dat het werk met het opzetten van een NPC nu niet goed zal worden gedaan, omdat de parastatale bedrijven totaal verziekt zijn.

DOE-parlementariër Carl Breeveld vraagt zich af hoe dit NPC de verlammende bureaucratie binnen de overheid zal aanpakken, omdat al heel lang wordt gesproken over het saneren van het overheidsapparaat. 'Gaan wij maar een deeltje doen van het geheel of willen wij een integrale aanpak van een verlammende bureaucratie, welk zoveel geld van onze begroting eist en wij geen vooruitgang in zien', aldus Breeveld.

De politicus vindt dat het tijd wordt om naam en paard nu in het parlement te noemen van personen, die abnormaal te veel verdienen binnen parastatale bedrijven en andere overheidsorganisaties. De informatie over een administratieve kracht die 10.000 Amerikaanse dollar per maand verdient, is volgens hem de druppel die de emmer heeft doen overlopen. 'Ontmasker de zaak!', aldus de DOE-parlementariër.

NDP-parlementariër Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, kon zich niet vinden in het voorstel om de instelling van dit productiviteitscentrum aan te houden. De NDP’er vindt wel dat het hoog tijd wordt om staatsbedrijven door te lichten. 'Vooral als wij ze goed betalen. Dan moet het gebeuren en kunnen wij kijken wat hun productie is en welke knelpunten er zijn waarmee zij soms zitten.'

Controle regering Venezuela van veeboeren werkt smokkel rundvee naar Colombia in de hand

Het ELN zou betrokken zijn bij het smokkelen van vee uit Venezuela


Een groei in rundveesmokkel van Venezuela naar Colombia, met deelname van criminele organisaties, zou het gevolg kunnen zijn van controles die de regering van president Nicolás Maduro heeft opgelegd aan de boeren in Venezuela. 

Het hoofd van Colombia's belasting- en douane-politie, generaal Juan Carlos Buitrago, zei dat het controleren van de smokkel van runderen een steeds gecompliceerder zaak is geworden. Smokkelaars openen voortdurend nieuwe routes, waarbij autoriteiten alleen al dit jaar meer dan 100 grensoverschrijdende routes tussen Venezuela en Colombia hebben opgeheven.

Buitrago voegde eraan toe, dat ze 'beschuldigingen hebben onderzocht dat de guerrillagroep van het Nationale Bevrijdingsleger (Ejército de Liberación Nacional - ELN) vee toestaat de Venezolaanse grens over te steken - voor een prijs', meldde El Espectador 26 oktober 2018.

Volgens de politie rekent de ELN tot 200.000 Colombiaanse peso's (ongeveer $ 66) per dier dat naar Colombia is gesmokkeld. 'Meer dan 500 stuks vee zijn in verworven voor 200.000 Colombiaanse peso's en vervolgens verkocht voor 1 miljoen Colombiaanse pesos', zei Buitrago.

Ondertussen beschuldigde de president van de Nationale Federatie van Veehouders (Federación Nacional de Ganaderos - FEDENAGA), Armando Chacín, de regering ervan dat ze landeigenaren verplichtten om 30 procent van hun productie tegen gereguleerde prijzen te verkopen, wat tot felle conflicten binnen de sector leidde. Veel boeren zijn niet bereid zo veel van hun vee of hun winsten op te offeren voor zo weinig in ruil daarvoor.

(Suriname Mirror/InSight Crime)

Venezolaanse inlichtingendienst Sebin heeft nieuwe directeur

Benoeming van Manuel Cristopher volgt na geruchtmakende dood politicus Fernando Alban


Venezuela heeft een nieuw hoofd van zijn staats inlichtingendienst benoemd, aldus de officiële overheidskrant Official Gazette van woensdag 31 oktober 2018,  na de dood van een politicus in hechtenis die officieel werd geregistreerd als zelfmoord, maar door critici moord wordt genoemd.. 

Leger-generaal Manuel Cristopher neemt de dienst, bekend als Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), over enkele weken nadat de regering had aangekondigd dat politicus Fernando Alban zelfmoord had gepleegd door van de 10e verdieping van het hoofdkantoor van de dienst in Caracas te springen.


Oppositieleiders zeiden, dat de regering inconsistente verklaringen aflegde over het incident en dat Alban was gemarteld en later door veiligheidsdiensten was gedood. Het incident trok wereldwijde veroordeling en het Witte Huis beschuldigde de regering van president Nicolas Maduro van betrokkenheid bij de dood van Alban.

Hoofdaanklager Tarek Saab beschreef oppositiecritici als 'tovenaars van necrofilie' die misbruik maakten van de dood van Alban om Maduro te bekritiseren.


Alban werd op 5 oktober gevangen gezet wegens vermeende betrokkenheid bij de explosie van twee drones in augustus tijdens een militaire parade die de regering later beschreef als een poging om Maduro te vermoorden.

Cristopher vervangt de uitgaande Sebin-chef Gustavo Gonzalez. Het was niet meteen duidelijk of Gonzalez zijn functie neerlegde of een nieuwe functie zou krijgen.

(Suriname Mirror/Reuters/El Universal/Twitter/El Comercio)

DSB wil met uitgifte ruim 27.5 miljoen nieuwe aandelen eigen vermogen vergroten

Bank hoopt met deze emissie Srd 221 miljoen aan nieuw kapitaal binnen te halen


DSB-bank geeft iets meer dan 27.5 miljoen nieuwe aandelen uit om het eigen vermogen van de bank te vergroten en daarmee de solvabiliteit te versterken. De financiële instelling wil met deze emissie Srd 221 miljoen aan nieuw kapitaal binnenhalen. 'Het succes van de emissie is voor een groot deel reeds gegarandeerd door de garantie van grootaandeelhouder Assuria voor deelname tot een bedrag van Srd 170 miljoen', zei directrice Hanna Lieuw Hie-Gonesh tijdens een persbriefing, aldus vandaag, woensdag 31 oktober 2018, de Ware Tijd.

Belangstellenden hebben de gelegenheid van 1 tot en met 20 november in te schrijven. Bijgestaan door de directieleden Peter Ng A Tham en René van Rooij legde ze uit, dat indien 'niemand belangstelling zou hebben, dat we in ieder geval 170 miljoen kunnen toevoegen aan ons eigen vermogen'.De financiële projecties die zijn gemaakt geven vertrouwen, dat DSB een solide en gezonde toekomst tegemoet gaat. Dit is volgens Lieuw Hie mede gebaseerd op het nieuwe beleid dat is doorgevoerd door de bank. In dat beleid is de beheersing van de kredietportefeuille veel beter gegarandeerd dan voorheen.

In het afgelopen jaar zijn door de bank maatregelen genomen op het punt van risicobeheersing. 'Van belang is te benadrukken dat het uitbreiden van het aandelenkapitaal zeker niet betekent, dat DSB in de problemen is. Integendeel. De bank is voldoende liquide om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen', aldus Lieuw Hie.

Met een emissieprijs van Srd 8 per aandeel is hier sprake van een 'aantrekkelijke belegging'.

Er is inmiddels contact geweest verschillende oude aandeelhouders en potentiële beleggers over deze aandelenuitgifte. Volgens de DSB-top zijn de reacties tot nu toe positief. De aandelenemissie die al gepland was vormt nu onderdeel van het herstelplan om de bank weer op stevigere benen te laten staan.

DSB-bank kreeg in 2016 een zware klap toen het boekjaar met een groot verlies werd afgesloten. Commercieel-directeur Ng A Tham, stelt dat de slechte kredietportefeuille de belangrijkste oorzaak van het zware verlies, intussen inzichtelijk zijn gemaakt en worden opgeschoond. Daartoe worden verschillende maatregelen getroffen waaronder herschikking van slechte kredieten en uitwinning door het veilen van bezittingen van wanbetalers. Daarnaast worden maatregelen doorgevoerd ter verbetering van de vermogensstructuur.

Paar leerkrachten EBGS uit stevige kritiek op mutatiebeleid

Leerkrachten stellen ook, dat zij worden gekleineerd op het kantoor van de EBGS

EBGS-directrice Mildred Demon: 'Wij herkennen ons niet in de aantijgingen, alle medewerkers worden op professionele en correcte wijze bejegend'


Enkele leerkrachten van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) spuwen hun gal vandaag, woensdag 31 oktober 2018, in de Ware Tijd, over het mutatiebeleid van de werkgever en de wijze waarop ze worden behandeld. De onderwijsgevenden vinden dat zij worden gekleineerd op het kantoor van de EBGS. 

Leerkrachten die verbonden waren aan MULO-scholen kregen enkele dagen vóór aanvang van het nieuwe schooljaar te horen, dat zij overgeplaatst zijn naar een basisschool. Dit gebeurde zonder dat er afstemming met hen is gepleegd. Het gaat veelal om leerkrachten met een hoofdakte, die bevoegd zijn om les te geven tot en met het tweede leerjaar van het MULP of schoolleider kunnen worden op een lagere school.

Uit onvrede over deze aanpak hebben enkele leerkrachten ontslag ingediend en anderen overwegen uit het onderwijs van de broedergemeente te stappen. 'In plaats van mij te waarderen ben ik vernederd door de leiding van de EBGS. Collega's houden hun mond en slikken alles, omdat ze broodvrees hebben. Ik zal de laatste persoon zijn die deze behandeling accepteert. Ik heb mijn diploma's en kan overal werk vinden', zegt een gedupeerde leerkracht.

EBGS-directrice Mildred Demon: 'Wij herkennen ons niet in de aantijgingen. Alle medewerkers, van schoolleider tot interieurverzorgster, worden op professionele en correcte wijze bejegend.'

Over de bevoegdheid van leerkrachten op de VOJ-scholen zegt ze, dat 'met uitzondering van onderwijzers die ouder zijn dan vijftig jaar, alle leerkrachten die niet voldoen aangesproken en aangeschreven zijn, dat zij moeten voldoen aan de bevoegdheidseis van minimaal een MO A-diploma'.

Verder zegt Demon, dat leerkrachten die een opleiding willen volgen daarvoor ruimschoots de gelegenheid krijgen. 'Jaarlijks bespreekt de afdeling HRM het verloop van de opleiding met de desbetreffende leerkrachten. Met alle medewerkers zijn duidelijke mondelinge en schriftelijke afspraken gemaakt.'

Overplaatsingen worden ruim van te voren met betrokkenen besproken en vastgelegd, aldus Demon.

Nurmohamed (VHP): 'De regering Bouterse-Adhin gaat door met vernietigen van de universiteit'

Kritische blik op 50e verjaardagsfeest AdeKUS op functioneren universiteit

Nurmohamed dient als geschenk binnenkort initiatiefwet 'Wet op het Bestuur van de Universiteit' in


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) viert morgen haar 50 jarig bestaan. Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP), lid van de vaste commissie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblee, tevens docent aan de universiteit, zegt dat er wel valide redenen zijn voor een feestje. De universiteit is gegroeid de afgelopen jaren; er zijn meer studenten, docenten, opleidingen, onderzoeken en projecten. 

'Ondanks deze ontwikkeling staat de universiteit van Suriname volgens diverse wereldratings een paar duizend plaatsten onderaan op de lijst. Wat is de reden?'

Nurmohamed zal als geschenk binnenkort een initiatiefwet indienen, 'Wet op het Bestuur van de Universiteit'. De universiteit heeft zodanige dieptepunten gekend die de hoogste onderwijsinstelling nog steeds achtervolgen. Als voorbeeld noemt Nurmohamed de moord op drie docenten van de universiteit tijdens het militaire regime van Bouterse in 1982-1983 te weten Sugrim Oemrawsingh (wis- en natuurkunde docent), Gerard Leckie (hoogleraar aan de Sociaal-Economische faculteit en voorzitter van de vakbond voor wetenschappelijk personeel van de Universiteit Suriname) en Baal Oemrawsingh (hoogleraar Biochemie van de Medische Faculteit). Tijdens deze periode hebben veel studenten en docenten geprotesteerd tegen het dictatoriaal regime. De ramp werd groter. In december 1982 werd de universiteit voor bijna tien maanden gesloten. De toekomst van veel studenten is toen vernietigd geworden. Veel docenten en studenten zijn toen vertrokken naar het buitenland. Tot vandaag is de universiteit bezig zich te herstellen van de klappen van de jaren '80. 'Er lopen nog wat gefrustreerde docenten rond van die periode', zegt Nurmohamed.

De tweede grote ramp is de enorme schuld van meer dan Srd 60 miljoen waarin de universiteit is geplaatst in 2014-2015 door het wanbeleid van de regering Bouterse-I, stelt Nurmohamed. Het justitiële- en het CLAD-onderzoek zijn nooit gepubliceerd. Heel veel niet afgebouwde gebouwen en verwaarloosde infrastructuur zijn het gevolg hiervan. Opleidingen kampen met tekorten aan middelen.

'De regering Bouterse-Adhin gaat door met vernietigen van de universiteit', meent Nurmohamed. Zo zijn vorig jaar de inschrijfgelden drastisch verhoogd naar Srd 1.800. Tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe was dit Srd 350.

'We zien dat terreinen en gebouwen worden overgenomen voor zaken die niets te maken hebben met universitair onderwijs en onderzoek en ook niet met studenten voorzieningen. De regering Venetiaan-Sardjoe koos voor duurzame ontwikkeling met eigen middelen', betoogt de volksvertegenwoordiger/docent. 'Na 50 jaren universiteit zijn we op 1 november 2018 bijna weer op nul beland', is de conclusie van Nurmohamed. De gevolgen van de politieke schade zijn volgens hem te groot.

'Het is de hoogste tijd dat de bestuursorganisatie duurzaam wordt vernieuwd. Het bedrijfsleven moet een grote rol krijgen binnen de universiteit als ontwikkelings- en productie universiteit.'

Met de indiening van de initiatiefwet hoopt Nurmohamed dat het fundamentele probleem van de afgelopen jaren wordt geminimaliseerd, en dat de universiteit van Suriname over 50 jaren wel die plaats zal hebben verworven in de maatschappij en internationaal, met meer gezag, onderzoek en publicaties, een betere studieomgeving voor studenten en een hogere productiviteit.

Bouwwerkzaamheden Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao moeten worden gestaakt

Rechter schorst bouwvergunning wegens het ontbreken van een 'kenbare motivering'


De bouwwerkzaamheden aan het Kluivert Dog Rescue Center moeten worden gestaakt. De rechter heeft de bouwvergunning die is uitgegeven door de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) geschorst wegens het ontbreken van een kenbare motivering. Dat valt te lezen in het vonnis, dat maandag is uitgesproken in een zaak die het nabijgelegen Villapark Fontein had aangespannen tegen minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 oktober 2018.

Het Kluivert Dog Rescue Center moet volgens de op 6 augustus uitgegeven bouwvergunning in totaal 400 honden op gaan vangen, verdeeld over vier verschillende rennen op Plantage Porto Marie bij Willibrordus.

Het plan omvat daarnaast ten minste drie woningen, een operatie- en een bezoekersruimte.

Refineria Isla, Curaçao: 'Raffinaderij is niet een praktisch verlaten bedrijf'

‘Refineria Isla betaalt lonen en alle facturen’ 


De door PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) geëxploiteerde Refineria Isla stelt met klem, dat de Curaçaose raffinaderij niet een ‘praktisch verlaten’ bedrijf is, zoals volgens Isla in een publicatie van Argus Media wordt gemeld en anders op z’n minst gesuggereerd. 

'Elke dag komen er ruim duizend personen naar het werk op de Isla. Elke dag zijn er verscheidene aannemersbedrijven die onderhoudswerkzaamheden verrichten op het Isla-terrein', aldus de communicatieafdeling na publicatie van het Argus-bericht onder meer in het Antilliaans Dagblad, zo schrijft het dagblad vandaag, woensdag 31 oktoober 2018.

Belangrijker nog: 'Isla betaalt elke maand de salarissen. Isla betaalt alle facturen van aannemers. Isla betaalt alle rekeningen van leveranciers.'

Ook voldoet Refineria Isla, een volle dochteronderneming van PdVSA, de maandelijkse lease aan Refineria di Kòrsou (RdK), de overheids-nv die eigenaar is van de raffinaderij en dus ‘huisbaas’ van Isla. Refineria Isla betaalt ook maandelijks voor de afname van nutsproducten van Curaçao Refinery Utilities (CRU), dat onder RdK valt. CRU produceert en levert water, stroom, luchtdruk en stoom, nodig voor de productie van de raffinaderij.

Het ontbreekt momenteel aan stoom, meldt Isla in reactie op ‘de beschuldiging’ dat Isla niet operationeel is door het gebrek aan ruwe olie. Bij CRU wordt momenteel op verschillende onderdelen herstelwerk verricht. 'Om deze reden kan CRU op het moment niet voldoende stoom leveren. Als gevolg daarvan ligt Isla momenteel stil.' 

Toerisme op Curaçao ziet groei ten opzichte van vorig jaar

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Circa 70-74 procent van gestelde doelen gehaald 

Negatieve ‘Venezuela-effect’ lijkt grotendeels uitgewerkt


Het Curaçaose toerisme vertoont op haast alle fronten plussen en groei ten opzichte van vorig jaar. Het negatieve ‘Venezuela-effect’ lijkt grotendeels uitgewerkt, hoewel er nog altijd minder Venezolaanse toeristen komen. Al met al had het toerisme in de eerste negen maanden van 2018 een positieve reële invloed op de Curaçaose economie van 1,1 procent en van 0,4 procent op de werkgelegenheid. Met nog drie maanden te gaan, waarvan oktober voorbij is, zit het eiland op circa 70 tot 74 procent van de gestelde targets. 

Zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde resultaten over de eerste drie kwartalen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 oktober 2018. In die periode heeft Curaçao 309.000 verblijfstoeristen verwelkomd - een toename met 6 procent - die samen goed waren voor ruim 2,7 miljoen overnachtingen. Een stijging met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aldus toeristenbureau CTB.

De top 6 van landen waar deze toeristen vandaan komen vormen samen driekwart van alle bezoekers. Nederland steekt daar met een ‘marktaandeel’ van 42 procent met kop en schouders bovenuit, gevolgd door de Verenigde Staten met 17 procent, Canada en Colombia met ieder 5 procent, 4 procent uit Duitsland en 3 procent Brazilië. Venezuela, eerder de tweede voornaamste toeristenleverancier, komt in dit rijtje niet meer voor.

Het toerisme vanuit Nederland blijft in de lift met +10 procent vergeleken met de eerste negen maanden van 2017. Ook de VS vertoont een stijging met 19 procent. Idem Canada met +5 procent. En Colombia zit zelfs op een toename met 26 procent. Venezuela, al tijden zwaar in de min, ging nog verder onderuit met -58 procent gedurende de eerste drie kwartalen van 2018.

Conservation International Suriname over jacht op jaguar: 'Zo kan het niet verder'....

Bioloog Ouboter: 'We vermoeden dat de grootste populatie in Suriname te Brownsberg is'


'Elk deel van de schepping heeft zijn waarde binnen God’s plan en wij als mensen zijn de aangewezen beheerders over Zijn schepping', aldus bisschop Karel Choennie gisteren in het cultureel centrum van de Surinaamse Islamitische Vereniging, waar de Interreligieuze Raad in Suriname en het Comité Christelijke Kerken samenkwamen met tribale stammen, binnenland dignitarissen en andere belanghebbenden om te praten over de illegale jacht op en handel in de jaguar in Suriname. 

De conferentie werd samen met Conservation International Suriname georganiseerd, nadat iedereen na jaren eindelijk was wakker geschud door een onthullend artikel in het tijdschrift NationalGeographic over de illegale jacht op de jaguar voor commerciële doeleinden.Het doel van de samenkomst was niet alleen de tribale en religieuze leiders in het binnenland bewust te maken van deze illegale handel, maar hen er ook op te wijzen dat er samen moet worden gekeken naar een oplossing. 'We hebben vandaag de gelegenheid om samen na te denken over mogelijke oplossingen, want zo kan het niet verder', reageert Els van Lavieren van Conservation International Suriname.

Bij de sluiting van de conferentie hebben partijen een declaratie ondertekend. 'Wij willen hiermee een coalitie vormen om een stem te hebben voor het behoud van onze jaguar. Als wij ons bundelen moeten wij zeker gehoord worden', aldus Van Lavieren.

Bioloog Paul Ouboter zei in een presentatie, dat de jaguar een grote rol speelt binnen het ecosysteem van de natuur. 'Als één van de grote katachtigen in het Amazonebos heeft dit dier als taak om de populatie van onder meer knaagdieren te helpen monitoren. Suriname heeft als één van de weinige landen in de Amazone een hoge dichtheid van jaguars. Er komen er zeker één op de drie voor op honderd vierkante meter. We vermoeden dat de grootste populatie in Suriname te Brownsberg is.'

Hij heeft onderzoek gedaan naar de status van het dier in het land.

Tussen de presentaties door was er ruimte voor vragen. Het was vrij duidelijk, dat wetgeving en controle twee van de grote pijnpunten zijn binnen de tribale en binnenlandse gemeenschappen. 'Wij missen de controle van de overheid in ons binnenland. Vroeger waren er zoveel controleposten; waar zijn die nu?', vroeg Tutu Simons Duwa, kapitein van Cottica. Er zou volgens hem strengere wetgeving moeten komen. 'Doordat er geen controle is, wordt er ook geen wetgeving toegepast. De boetes en straffen moeten veel zwaarder. De illegale jagers moeten niet ongestraft weglopen.'


Lees hier, op een speciaal Surinaams jaguar weblog, diverse artikelen over de jaguar!
Lees hier jaguar-berichtgeving op Suriname Mirror.

Internationale aandacht voor artikel:

https://www.animalstoday.nl/jaguars-suriname-gestroopt-chinees-medicijn/ 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jaguar-bones-chinese-medicine-poaching-south-america-suriname-a8549451.html 

https://www.news-journal.com/ap/national/undercover-investigation-shocking-new-evidence-finds-wild-jaguars-cruelly-poached/article_5b227b3b-095c-5cb7-9354-e74c347a3289.html

http://www.onegreenplanet.org/news/jaguars-brutally-poached-south-america-ridiculous-reasons/ 

https://news.sky.com/story/hunted-jaguars-die-agonising-deaths-to-be-boiled-into-paste-for-chinese-medicine-says-charity-11507455

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/geheime-slachtpartijen-blootgelegd-de-chinese-jacht-op-jaguars-waarbij-dieren-op-bestelling-worden-vermoord~aca01795/?referer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F

IAmGold wil dat consortium feasibility studie uitvoert naar mogelijkheid vuil om te zetten in energie

'Indien project wordt uitgevoerd, zal het probleem van Ornamibo tot het verleden behoren'


Een consortium wil voor IAmGold een feasibility studie uitvoeren naar biomassa voor energie-oplossingen. Een delegatie onder leiding van Michel Raafenberg, Senior Associate Corparate Affairs van IAmGold, heeft zondag een bezoek gebracht aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om de mogelijkheden te bespreken, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 31 oktober 2018.

De bewindsman zegt, dat dit gesprek gevoerd is naar aanleiding van de problematiek van de vuilstortplaats te Ornamibo. De mogelijkheid kan worden bekeken om het vuil om te zetten in energie. Er is een duurzame oplossing nodig voor dit probleem.

Hoefdraad stelt, dat de mogelijkheid van public private partnership is besproken. De studie zal Suriname niks kosten. Indien het project wordt uitgevoerd, zal het probleem van Ornamibo tot het verleden behoren. Daarnaast zal er ook goedkopere energie beschikbaar komen. Dit betekent tevens dat de Staat minder subsidie hoeft te geven aan de energiesector.

De verdere gesprekken zullen worden gevoerd door de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie en Volksgezondheid. Er moet volgens de minister ook een mindshift komen over hoe omgegaan wordt met vuil.

Het consortium heeft ervaring met het omzetten van huisvuil in energie. In verschillende landen zijn deze studies succesvol uitgevoerd.

Directeur van Combémarkt doet aangifte van, telefonische, bedreiging

Kalipdewsing al meer dan twee weken anoniem beschuldigd van verduisteren van 50 kilo cocaïne


Kries Kalipdewsing, directeur van Combémarkt, heeft aangifte gedaan van telefonische dreigementen Kalipdewsing wordt al meer dan twee weken anoniem gebeld en beschuldigd van het verduisteren van vijftig kilogram cocaïne. Hij en familieleden worden bedreigd met de dood. De ondernemer ontkent de beschuldiging. Hij zegt de zaak te hebben aangegeven bij de justitiële autoriteiten, omdat hij niets van de drugs af weet en de dreigementen heel serieus neemt. 

'Ik bemoei me niet met die branche. Ik doe geen drugszaken', zegt Kalipdewsing vandaag, woensdag 31 oktober 2018, in de Ware Tijd, die geen idee heeft wie achter de dreigementen zit en wat die persoon beoogt. 'Ik heb die man zelf gevraagd om hem persoonlijk te spreken, omdat het mij stoort. Ik heb hem gevraagd of ik niet naar hem toe kan gaan zodat ik weet wat hij precies van me wil hebben. Hij blijft mij bedreigen en zeggen dat ik drugs van hem heb. Als het iemand is die ik moet betalen moet hij bij mij komen. Ik weet uiteindelijk niet waarom iemand zoiets doet en zulke zware beschuldigingen uit.'

Kalipdewsing heeft twee weken geleden een beloning van tussen Srd 5.000 en Srd 10.000 uitgeloofd voor de persoon die hem informatie kan verschaffen over de dader. Tot heden is er geen informatie bekend over de beller. De ondernemer zegt, dat hij op zowel bedrijfs- als privénummers voortdurend wordt gebeld en dat zijn bedrijf hiervan schade ondervindt. Hij heeft ervoor gekozen om het probleem wereldkundig te maken via Facebook om op zo'n manier hulp van de gemeenschap te krijgen bij het achterhalen van informatie over de persoon.


In 2017 was Kalipdewsing ontvoerd door een man die zich voordeed als makelaar en die driehonderdduizend euro losgeld eiste. Deze verdachte en handlangers zijn opgepakt en wachten op hun berechting.

Suriname en Frankrijk weer rond de tafel over grensprobleem

(Bron foto: NII)
Situatie op de Marowijnerivier geniet hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk


Tijdens een tweede overleg tussen Suriname en Frankrijk is afgesproken dat heel binnenkort wederzijdse delegaties om de tafel zullen zitten, om de situatie op de Marowijnerivier te bespreken. Er moet eenduidigheid zijn over onder andere de loop van de grenslijn, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag 30 oktober 2018 via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Na een oriëntatiebezoek van een regeringsdelegatie aan het Marowijnegebied, hebben minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van de Franse Republiek, Antoine Joly, maandag een onderhoud gehad op het ministerie. Hierbij is het belang van goed nabuurschap benadrukt.

Er is op gewezen, dat beide landen een grensrivier met elkaar delen, waarover de noodzaak nu groot is om op korte termijn te komen tot uitdrukkelijke afspraken over het beheer van en de samenwerking over de Marowijnerivier.

Het is cruciaal om langs de weg van dialoog te geraken tot duurzame oplossingen, zowel op diplomatiek als technisch gebied. De situatie op de Marowijnerivier geniet de hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk.

Nieuwe op Aruba gesloten overeenkomst tussen regering en Alcoa/Suralco roept vele vragen op

Assemblee- voorzitster: 'Deze nieuwe deal zal leiden tot ernstige vragen aan de regering'

Niet het Surinaamse recht, maar het Nederlandse rechtssysteem is van toepassing op nieuwe deal


De nieuwe op Aruba gesloten overeenkomst tussen de regering en de Alcoa/Suralco is sinds enkele weken in bezit van De Nationale Assemblee. Deze overeenkomst, van 280 pagina’s, die is aangevuld met enkele wetten, heeft nog voordat het parlement een standpunt heeft kunnen innemen al gezorgd voor enige commotie, aldus vandaag, woensdag 31 oktober 2018, de Ware Tijd. 

'Deze nieuwe deal zal leiden tot ernstige vragen aan de regering', zegt Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. Ze was maandagavond aanwezig bij een technische bijeenkomst over de overname van de Afobakastuwdam eind 2019. De discussie was een initiatief van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Hoewel het ging om een puur technische discussie, waren de panelleden Virin Ajodhia en Edmund Neus keihard in hun beoordeling over de nieuwe deal. In het panel zaten ook EBS-technisch-directeur Marcel Eindhoven en de energiedeskundige Eddy Boetius.

Ajodhia, die de nieuwe deal intussen ook heeft ingezien, zegt dat alles wat in de nieuwe overeenkomst staat al drie jaar bekend is, 'alleen nu met meer ellende'. Een simpel maar belangrijk voorbeeld is, dat in de eerdere deal stond vermeld dat de stuwdam in goede staat zou worden overgedragen. Nu staat in de nieuwe overeenkomst, dat de dam wordt overgedragen in de staat waarin die verkeert.

Neus maakt duidelijk, dat de multinational Suriname in feite al jaren onder druk heeft gezet en zelf de zakelijke belangen van het land heeft geschonden.

Geerlings-Simons zegt, dat de eerste indrukken over de nieuwe deal niet erg positief zijn en vragen doen rijzen. 'Er zijn een paar dingen waar we vragen over hebben en met meer deskundigen over willen praten.' Ze noemt als voorbeeld de beslissing in de deal dat, niet het Surinaamse recht. maar het Nederlandse rechtssysteem van toepassing is op deze nieuwe deal. Daarnaast zijn er dringende detailvragen over hoe en onder welke voorwaarden de overdracht van de Afobakastuwdam moet plaatsvinden.

De parlementsvoorzitster benadrukt, dat dit een eerste observatie is en dat het parlement vooralsnog geen besluit heeft genomen over wat er verder moet gebeuren. Volgens haar staat het standpunt van alle 51 leden nog overeind, namelijk dat de eerder getekende Memorandum of Understanding waarop de deal is gebaseerd, door het college is afgewezen. 'We hebben een schriftelijk standpunt in het parlement ingenomen en ik heb nog niet gehoord dat iemand zich daarvan heeft gedistantieerd', zegt Geerlings-Simons.

Ze is van mening, dat het voor Suriname belangrijk is dat er een zakelijke beoordeling komt van de nieuwe deal. Ook vindt zij dat naast het parlement de totale gemeenschap het stuk moet kunnen beoordelen. Zij heeft dan ook terstond de opdracht geven de documenten online te plaatsen, wat sinds maandag dan ook zou zijn geschied, aldus de Ware Tijd.

De DNA-voorzitster zegt, dat het parlement intussen Surinaamse deskundigen uit het buitenland heeft laten halen. Zelf is zij hier op zoek naar meer technocraten en andere deskundigen om de nieuwe raamovereenkomst te becommentariëren en beoordelen.

Rechter hervat strafzaak tegen twee broers verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten

Broers ook verdacht van voorbereiden aanslag op Amerikaanse ambassade in Paramaribo


De Surinaamse rechter gaat vandaag, woensdag 31 oktober 2018, verder met de zaak tegen de broers Raoul A. en Nasr I. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten in Suriname. De advocaten van de broers krijgen de gelegenheid om de agent die het politieonderzoek heeft geleid te ondervragen, aldus persbureau ANP.

De broers, die in Paramaribo een islamitische slagerij runden, hebben de Nederlandse nationaliteit. Ze zitten inmiddels al een jaar en drie maanden in de gevangenis. Verzoeken om hen voorlopig in vrijheid te stellen zijn tot nu toe afgewezen.

Uit het politiedossier is tijdens de afgelopen zittingen naar voren gekomen dat de broers zeker twee mensen hebben geholpen naar Syrië af te reizen om zich daar bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Uit diverse chats is gebleken dat de broers duidelijke sympathie hebben voor deze organisatie.

De twee worden ook beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

Den Blauwvinger: Natuurbeschermingsorganisaties in Suriname beschermen amper de natuur, maar meer hun eigen bestaan

COLUMN: Wat hebben de jaguar en Brownsberg Natuurpark aan WWF Guianas, Conservation International Suriname en Stinasu?

- Suriname ontbeert nog steeds een echte ervaren actiegroep die wèl opkomt voor de bescherming van flora en fauna
- Natuur in Suriname wordt niet echt beschermd en milieu bewustwordingsuitstapjes van wat Assembleeleden naar Costa Rica en Voltzberg veranderen daar niets aan


De jaguar (Panthera onca) in Suriname is vogelvrij en het Brownsberg Natuurpark is deels vernietigd door illegale goudzoekers, onder toeziend en instemmend oog van onder andere de Stichting Natuurbehoud Suriname, Stinasu. Dàt is natuurbescherming in Suriname.

Aan haar lot overgelaten
De natuur in Suriname, de unieke biodiversiteit, wordt aan haar lot overgelaten. Heet land kent geen gedegen milieubeleid gebaseerd op deskundigheid en specifieke milieuwetgeving laat op zich wachten.
Wat het land daarentegen wèl kent is kleinschalige (legaal èn illegaal) goudwinning, twee reusachtige goudmijnen in handen van de Canadese goudmijngigant IAmGold (eigenaar van de Rosebel goudmijn) en de Amerikaanse goudmijnreus Newmont (eigenaar van de Merian-goudmijn), legale en illegale houtkap en ongebreidelde jacht op onder andere de beschermde jaguar, stropen van eieren van een paar bedreigde zeeschildpadsoorten.

Maar, natuurbeschermingsorganisaties zijn amper te zien en te horen. Het heeft er alle schijn van dat beschermen van de natuur geen prioriteit is, maar wel hun eigen voortbestaan. Organisaties als het WWF Guianas en Conservation International Suriname zijn bureaucratische internationale organisaties die het niet in hoofd halen om echt in actie te komen (tegen de regering). Ze zijn netjes, politiek correct, voorzichtig.

Ze keken – en kijken – toe hoe bijvoorbeeld
het beschermde (!) Brownsberg Natuurpark ten prooi viel aan illegale, kwik gebruikende goudzoekers,
hoe de jaguar wordt afgeknald voor geldelijk gewin,
hoe het binnenland wordt kaalgekapt,
hoe asociale burgers hun afval verbranden zonder oog en oor voor omwonenden,
hoe Suriname al vele jaren binnen de International Whaling Commission steun en stem verleend aan walvisjager Japan en daarvoor beloond wordt met financiële donaties van Japan ten faveure van de Surinaamse visserijsector,
hoe het binnenland verwordt tot een illegale vuildump.
hoe onzorgvuldig wordt omgegaan met onder andere medisch- en asbestafval en pesticiden,
et cetera.

Bestaansrecht verloren
In feite hebben organisaties als het WWF Guianas en Conservation International Suriname hun bestaansrecht in het land verloren. Zij zouden vervangen kunnen worden door een afdeling van Greenpeace of Milieudefensie, die wèl actie voeren en hun nek durven uit te steken.

Eén zelfverklaarde milieuactivist
En dan heeft Suriname nog één zelfverklaarde milieuactivist en zijn 'organisatie', die slechts op papier bestaat. Een man die zichzelf graag in de media ziet, ijdel. Een 'activist', een eenling, die overal verstand van meent en waarschijnlijk gelooft te hebben:
kwikverontreiniging door kleinschalige goudwinning,
bedreigende schelpzandafgravingen voor broedplaatsen van zeeschildpadden,
schadelijke afvalresten van Suralco/Alcoa,
de jacht op de jaguar en
natrapt tegen twee van zijn oud-werkgevers, Stinasu en het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname).
De man bereikt echter niets met zijn zogenoemde acties. Even een beetje publicitaire aandacht.
Helaas. Treurig.

De natuur in Suriname wordt niet echt beschermd. En milieu bewustwordingsuitstapjes van wat Assembleeleden naar Costa Rica en de Voltzberg veranderen daar niets aan...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
31 oktober 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: Natuurbeschermingsorganisaties in Suriname beschermen amper de natuur, maar meer hun eigen bestaan

COLUMN: Wat hebben de jaguar en Brownsberg Natuurpark aan WWF Guianas, Conservation International Suriname en Stinasu?

- Suriname ontbeert nog steeds een echte ervaren actiegroep die wèl opkomt voor de bescherming van flora en fauna
- Natuur in Suriname wordt niet echt beschermd en milieu bewustwordingsuitstapjes van wat Assembleeleden naar Costa Rica en Voltzberg veranderen daar niets aan


De jaguar (Panthera onca) in Suriname is vogelvrij en het Brownsberg Natuurpark is deels vernietigd door illegale goudzoekers, onder toeziend en instemmend oog van onder andere de Stichting Natuurbehoud Suriname, Stinasu. Dàt is natuurbescherming in Suriname.

Aan haar lot overgelaten
De natuur in Suriname, de unieke biodiversiteit, wordt aan haar lot overgelaten. Heet land kent geen gedegen milieubeleid gebaseerd op deskundigheid en specifieke milieuwetgeving laat op zich wachten.
Wat het land daarentegen wèl kent is kleinschalige (legaal èn illegaal) goudwinning, twee reusachtige goudmijnen in handen van de Canadese goudmijngigant IAmGold (eigenaar van de Rosebel goudmijn) en de Amerikaanse goudmijnreus Newmont (eigenaar van de Merian-goudmijn), legale en illegale houtkap en ongebreidelde jacht op onder andere de beschermde jaguar, stropen van eieren van een paar bedreigde zeeschildpadsoorten.

Maar, natuurbeschermingsorganisaties zijn amper te zien en te horen. Het heeft er alle schijn van dat beschermen van de natuur geen prioriteit is, maar wel hun eigen voortbestaan. Organisaties als het WWF Guianas en Conservation International Suriname zijn bureaucratische internationale organisaties die het niet in hoofd halen om echt in actie te komen (tegen de regering). Ze zijn netjes, politiek correct, voorzichtig.

Ze keken – en kijken – toe hoe bijvoorbeeld
het beschermde (!) Brownsberg Natuurpark ten prooi viel aan illegale, kwik gebruikende goudzoekers,
hoe de jaguar wordt afgeknald voor geldelijk gewin,
hoe het binnenland wordt kaalgekapt,
hoe asociale burgers hun afval verbranden zonder oog en oor voor omwonenden,
hoe Suriname al vele jaren binnen de International Whaling Commission steun en stem verleend aan walvisjager Japan en daarvoor beloond wordt met financiële donaties van Japan ten faveure van de Surinaamse visserijsector,
hoe het binnenland verwordt tot een illegale vuildump.
hoe onzorgvuldig wordt omgegaan met onder andere medisch- en asbestafval en pesticiden,
et cetera.

Bestaansrecht verloren
In feite hebben organisaties als het WWF Guianas en Conservation International Suriname hun bestaansrecht in het land verloren. Zij zouden vervangen kunnen worden door een afdeling van Greenpeace of Milieudefensie, die wèl actie voeren en hun nek durven uit te steken.

Eén zelfverklaarde milieuactivist
En dan heeft Suriname nog één zelfverklaarde milieuactivist en zijn 'organisatie', die slechts op papier bestaat. Een man die zichzelf graag in de media ziet, ijdel. Een 'activist', een eenling, die overal verstand van meent en waarschijnlijk gelooft te hebben:
kwikverontreiniging door kleinschalige goudwinning,
bedreigende schelpzandafgravingen voor broedplaatsen van zeeschildpadden,
schadelijke afvalresten van Suralco/Alcoa,
de jacht op de jaguar en
natrapt tegen twee van zijn oud-werkgevers, Stinasu en het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname).
De man bereikt echter niets met zijn zogenoemde acties. Even een beetje publicitaire aandacht.
Helaas. Treurig.

De natuur in Suriname wordt niet echt beschermd. En milieu bewustwordingsuitstapjes van wat Assembleeleden naar Costa Rica en de Voltzberg veranderen daar niets aan...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
31 oktober 2018
Paramaribo – Suriname

'Waarom gaat overheid verder met PLO, terwijl ze de 'verdwenen' Srd 1.4 miljoen nog steeds niet kan verantwoorden?'

'Op allerlei manieren wordt getracht aanpassing bustarief en brandstofcompensatie op lange baan te schuiven'


Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), vraagt zich af waarom de overheid verder contact onderhoudt met het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), terwijl zij de vermeende Srd 1.4 miljoen nog steeds niet kan verantwoorden.

Het is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), dat initieel tot de ontdekking kwam dat er gesjoemeld wordt bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie. Die verantwoordelijkheid ligt overigens bij de PLO. Sahadew-Lall vindt het dus helemaal niet verstandig, dat het ministerie, ondanks dit alles, toch nog doorgaat met de PLO als ‘belangen behartigende organisatie’.

'Er is altijd wat gaande met de brandstofcompensatie; de bushouders worden niet op tijd uitbetaald of de uitbetaling loopt stroef. En toch zien we, dat de PLO-voorzitter niets doet om op te komen voor de bushouders. Ook mevrouw Blokland die altijd over ordening praat, heeft niets voor ons kunnen realiseren', zegt Sahadew-Lall dinsdag 30 oktober 2018 in het Dagblad Suriname.

Hij plaatst een groot uitroepteken achter haar zogenaamde ordeningsbeleid. Gezien de dubbele agenda, die zowel bij Joyce Blokland-Wijnstein, directrice van Transport, alsook bij PLO te merken is, concludeert Sahadew-Lall, dat er op allerlei manieren getracht wordt om de aanpassing van het bustarief en de brandstofcompensatie op de lange baan te schuiven. Een heel groot deel van de bushouders voelt zich daardoor compleet aan hun lot overgelaten.

Sahadew-Lall merkt voorts op dat het heel opvallend is, dat de contactpersonen/woordvoerders en het bestuur van PLO wel altijd in aanmerking komen voor de brandstofcompensatie, ongeacht voor welk traject zij ingeroosterd zijn.

'De bestuursleden en contactpersonen zijn immers ook bushouders. Maar, wie oefent controle uit op hen? Of hun bussen nu rijden of niet, zij ontvangen altijd hun subsidie. Aan de andere kant worden vele van de overige bushouders continue benadeeld. Is dit ook opgenomen in het beleid van mevrouw Blokland?', vraagt Sahadew-Lall zich af.

Politie vordert in week tijd 34 rijbewijzen van hardrijders in

In de week van zondag 21 tot en met zaterdag 27 oktober zijn 170 weggebruikers bekeurd


Het Korps Politie Suriname meldt, dat de Motor Surveillance Dienst (MSD) in de week van zondag 21 oktober tot en met zaterdag 27 oktober in totaal 34 rijbewijzen heeft ingevorderd van verkeersdeelnemers, die de maximumsnelheid op de openbare weg overschreden hebben. 

In die week zijn in totaal 170 personen bekeurd van wie 
28 die zonder veiligheidsgordel om reden
7 die zonder rijbewijs reden
20 die hun voertuig niet gekeurd of herkeurd hebben
9 voor stoppen en 7 voor rijden op zodanige wijze waardoor het verkeer in gevaar is gebracht of belemmerd is
10 voor handmatig bellen tijdens het rijden en
de overige personen voor andere verkeersovertredingen.

dinsdag 30 oktober 2018

Colombia opent onderzoek naar kolenbedrijf Drummond Ltd.in VS wegens banden met milities

Drummond Ltd. verdacht van financieren paramilitaire groep tijdens het bloedige burgerconflict


Het kantoor van de hoofdaanklager van Colombia zegt dinsdag 30 oktober 2018, dat de autoriteiten een onderzoek starten naar de vraag of een in Alabama, VS, gevestigd steenkoolbedrijf een paramilitaire groep financierde tijdens het bloedige burgerconflict in de Zuid-Amerikaanse natie. 

Naar verwachting zal het onderzoek naar Drummond Ltd. zich richten op onregelmatige betalingen die naar verluidt zijn gedaan aan een aannemer die al schuldig is bevonden aan de moord op twee arbeidsleiders.


Beschuldigingen hebben lang in de lucht gehangen, dat Drummond een paraplu-paramilitaire groep heeft gefinancierd, maar die claims zijn herhaaldelijk afgedaan in Amerikaanse rechtbanken.

In een verklaring zei Drummond dinsdag, dat het nooit illegale gewapende groepen heeft gesteund.

Een advocaat noemde het openen van het onderzoek een 'eerste stap' naar gerechtigheid voor familieleden van degenen die gedood werden door de rechtse milities tijdens het conflict.

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)

Braziliaanse voetballer van São Paulo op gruwelijke en bizarre wijze om het leven gebracht

Daniel Correa Freitas (24) had twee diepe sneeën in zijn nek en zijn hoofd lag er bijna af


Een gruwelijk bericht uit Brazilië: São Paulo-speler Daniel Correa Freitas (24) is zwaar verminkt gevonden in de struiken langs de weg in Sao Jose dos Pinhais, in het zuiden van Parana. De details zijn schokkend, melden Braziliaanse media.

De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar de speler zou verschrikkelijk gemarteld zijn. 'Gezien de staat van het lichaam, gaat het om een zeer gewelddadige situatie', laat een politiewoordvoerder weten aan de lokale krant Band B. 'De man had twee diepe sneeën in zijn nek en zijn hoofd lag er bijna af. Zijn genitaliën waren zelfs afgesneden.'


Freitas - zo zou uit bewijs blijken - is op straat vermoord en daarna zo'n dertig meter over straat gesleurd, om vervolgens in de struiken achtergelaten te worden. De plek waar Freitas werd aangetroffen staat bekend als een gure en verlaten plek waar de politie nauwelijks komt.


Over de aanleiding van de moord is nog niets bekend.

De aanvallende middenvelder begon zijn carrière bij Botafogo. In 2015 transfereerde hij naar Sao Paulo. Dit seizoen werd hij verhuurd aan São Bento.


(Suriname Mirror/voetbalprimeur.nl/em.com.br/goal.com/Twitter)

Nieuwe president Brazilië Jair Bolsonaro sluit steun aan mogelijke militaire interventie in Venezuela uit

'Wij hebben daar geen belang bij, Brazilië gaat dat probleem vreedzaam proberen op te lossen'De nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft uitgesloten dat hij een mogelijke militaire interventie in Venezuela zou steunen. Hij zei wel dat de 'dictatuur' van Nicolas Maduro 'serieuze problemen' veroorzaakt. 'Wij hebben daar geen belang bij. Brazilië gaat dat probleem steeds vreedzaam proberen op te lossen', zei de extreemrechtse president zondag, in een interview op de Braziliaanse tv-zender Record. 

'Ik heb gesprekken gehad met de autoriteiten van andere landen, ook over Venezuela. Ze vragen ons of Brazilië op een of andere manier deel wil zijn van een oplossing voor het probleem. Uiteindelijk zijn de Venezolanen onze broeders, en hebben ze serieuze problemen onder de dictatuur van Maduro', zei de ex-militair', zonder te zeggen met welke landen hij gesproken heeft.

Bolsonaro kreeg ook vragen over een artikel in de krant Folha de Sao Paulo gisteren. Daarin stond dat Colombia bereid zou zijn om Brazilië te steunen als het hielp om 'Nicolas Maduro omver te werpen via een militaire interventie'. De krant citeert een hooggeplaatste in Bogota, die anoniem wil blijven. Maar, de Colombiaanse regering ontkende officieel. Bolsonaro zegt dat het onderwerp niet ter sprake kwam in zijn 'protocollair gesprek' met de Colombiaanse president Ivan Duque.

Bolsonaro wil de prominentste corruptieonderzoeker van het land benoemen tot minister van Justitie. Hij zal rechter Sergio Moro de ministersfunctie aanbieden in zijn regering, zei hij maandag 29 oktober 2018, aan de evangelische zender Record TV, in zijn eerste interview sinds zijn verkiezing.


Moro zette als onderzoeksrechter vaart achter het onderzoek ‘Lava Jato’, het grootste corruptieschandaal van Latijns-Amerika. Vorig jaar is ex-president Luiz Inácio Lula da Silva in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf in de corruptiezaak. In de grootste economie van Latijns-Amerika zijn politici over de partijgrenzen heen betrokken in smeergeldaffaires. Het was in Brazilië jarenlang de gewoonte dat ondernemingen miljoenenbedragen betaalden aan politici en ambtenaren om lucratieve openbare aanbestedingen binnen te halen.

(Suriname Mirror/AFP/Belga/em.com.br/Oantagonista/YouTube)

Ongeveer 5.400 jaar oude resten van cacao gevonden in potten in Ecuador

Archeologische vondst wijst op consumeren cacaoboon 1.500 jaar langer dan werd aangenomen


Archeologen hebben in Ecuador resten van cacao gevonden in potten van ongeveer 5.400 jaar oud. Dat wijst erop, dat de boon vijftienhonderd jaar langer door mensen wordt geconsumeerd dan vooraf werd gedacht. 

Dat schrijft een onderzoeksteam onder leiding van de Canadese archeoloog Michael Blake in vakblad Nature Ecology & Evolution, na jarenlange studie van zetmeelkorrels, cacaorestjes en sporen cacao-dna die men opgroef in een 5.400 jaar oud dorp in het zuiden van Ecuador.


Daarnaast blijkt dat de cacaoboon dus eerder in Zuid-Amerika werd gebruikt dan in Midden-Amerika, wat tot nu toe werd gedacht.

De potten zijn gevonden in Santa Ana La Florida in het zuidoosten van Ecuador. Het dorp is volgens de onderzoekers ontzettend goed bewaard gebleven.

De hoeveelheid cacao die is gevonden, wijst erop dat de bewoners wisten hoe ze het moesten verbouwen en gebruiken voor consumptie. De onderzoekers vonden ook resten van gecultiveerde cacaobomen.

Cacao werd in die periode alleen gebruikt om een soort chocolademelk van te maken, het werd niet gegeten. Volgens de onderzoekers lijkt de cacaodrank van toen niet op de chocolade die tegenwoordig wordt gegeten.

(Suriname Mirror/Reuters/archaeology.org/Spiegel/Azteca Noticias/Nu.nl/Twitter)