woensdag 12 februari 2020

PALU: de 'Minister van Financiën moet ook in staat van beschuldiging worden gesteld'

'Ex-governor Van Trikt zegt dat minister Hoefdraad van alles op de hoogte was'


'Met het in verzekering stellen van een tweede persoon in de kwestie van malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is het duidelijk dat het Openbaar Ministerie redenen heeft gevonden om dieper te graven. Inmiddels is ook naar buiten gekomen dat de ex-governor Robert van Trikt bewijzen heeft dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën van alles op de hoogte zou zijn. Tot ergernis van velen heeft in 2016 Hoefdraad ook al verklaard dat hij niet op de hoogte was van de financiële chaos die er toen heerste. Onder andere zouden de monetaire reserves tot een dieptepunt zijn gedaald.' Dit stelt de PALU woensdag 12 februari  2020 in een verklaring. 


'De eigen NDP-fractieleden, onder wie André Misiekaba en Amzad Abdoel overwogen toen stappen tegen hem, omdat Hoefdraad als governor van de CBvS wel op de hoogte was van en zelfs verantwoordelijk voor het monetaire beleid. En nu ook zou hij als minister van Financiën wel op de hoogte moeten zijn geweest van het contracteren van de Belgische consultant Clairfield voor diensten op het financiële vlak. 

De aankoop van een veel te duur en over gefactureerd vervoermiddel zou hebben plaatsgevonden waarbij ontheffing van invoerrechten is verleend door het ministerie van Financiën. Hoe wist de minister van Financiën daar dan niets van af? De procureur-generaal had allang het verzoek moeten hebben ingediend om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te laten stellen door DNA (De Nationale Assemblee). 

Ook volgens de Bankwet zou Hoefdraad op de hoogte moeten zijn van wat de ex-governor deed. In een groot aantal zaken is volgens de Bankwet goedkeuring van de minister vereist alvorens de governor over kan gaan tot uitvoering. Volgens de Bankwet moet de governor goedkeuring van de minister krijgen om bijzondere reserves te vormen. 

'Stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves behoeven ook de goedkeuring van de Minister' (artikel 6). 

Ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering en de politiek van de Bank en 'het voeren van een eensgezinde gedragslijn' op dat vlak moet de minister overleg voeren met de governor van de CBvS. Indien een verschil van mening bestaat moet dat schriftelijk worden vastgelegd (Artikel 24). De minister, in overleg met de president van de Bank en de Raad van 
Commissarissen (RvC), moet voorts de regelen vaststellen, welke nodig zijn om de tenuitvoerlegging van de Bankwet mogelijk te maken. De hele Bankwet ademt dus de sfeer uit van dat de twee monetaire autoriteiten in het land, te weten de minister van Financiën en de governor, constant in overleg met elkaar moeten zijn met betrekking tot de monetaire situatie in het land en het reilen en zeilen binnen de CBvS. Indien dat nu niet is gebeurd, of op het vlak van de kasreserves, of op het financiële vlak zoals het aantrekken van consultants is niet alleen de governor verantwoordelijk, maar ook de minister van Financiën. 

Alle schuld schuiven in de schoenen van de ex-governor Van Trikt is erg verdacht. Indien de ex-governor zich niet aan de Bankwet heeft gehouden, zouden zowel de minister als de RvC allang al aan de bel moeten hebben getrokken volgens de Bankwet en niet zolang moeten hebben gewacht. Inmiddels heeft de Managing Directeur van Clairfield Belgium reeds verklaard dat tussentijdse rapportages ook naar Hoefdraad gingen. En is reeds naar buiten gekomen, dat de ex-governor zegt bewijzen te hebben dat Hoefdraad op de hoogte was van het contract met Clairfield. 

Gezien het hierboven staande lijkt het ons niet meer dan logisch, dat de minister van Financiën ook in staat van beschuldiging moet worden gesteld. 

De vraag bij dit alles is waarom alles op de schouders van de ex-governor wordt geschoven. Ook de president heeft inmiddels verklaard dat Van Trikt zich zou hebben 'verstout aan ernstig plichtverzuim'. Moet Van Trikt inderdaad hangen om zijn uitspraak 'vraag het maar aan de president', die Van Trikt als antwoord gaf toen journalisten hem vroegen waar de goedkope dollars vandaan kwamen? Of waren het de grote belangen waar de CBvS aan zou komen toen het voornemen om de cambio’s te sluiten bekend werd gemaakt? Is het daarom dat de acties van de regering zich nu beperken tot slechts het sluiten van zogenaamde 'illegale cambio’s'

Ondertussen gaat de legale 'Chotelal' cambio door met het verkopen van goedkope (illegale?) dollars. Heeft de regering nog niet geleerd dat de koers omlaag brengen op deze wijze dweilen is met de kraan open? Bovendien gaat het vertrouwen in het regeerbeleid verder verloren met een beleid waar partijtoppers en partijvrienden worden bevoordeeld en zich verder verrijken terwijl het volk en met name de NDP-achterban zoet gehouden worden met voedselpakketten. 

De prijzen in de winkels zullen ook niet dalen als partij-gelieerde importeurs 'invoerrechten vrij' hun gang kunnen gaan over de ruggen van het volk. Stabilisatie zal slechts komen na het vervangen van verantwoordelijke beleidsmakers voor de zeer amateuristische bedrijfsvoering binnen de CBvS en het fundamenteel omgooien van het regeerbeleid.'

Boot met negen inzittenden slaat om op Marowijnerivier

Twee lichamen zijn geborgen, waaronder een militair, bootsman vermist


De Ware Tijd meldt woensdagavond 12 februari 2020, dat dinsdagmiddag een boot met negen inzittenden in de Marowijnerivier is gekapseisd. Onder de passagiers bevinden zich militairen. 

Naar verluidt konden enkele inzittenden zich in veiligheid stellen. Twee lijken zijn inmiddels geborgen, waaronder een militair.

Er is een zoektocht ingezet naar de bootsman die nog vermist wordt.

Cft: 'Curaçao moet forse stappen zetten om begroting op orde te krijgen'

'Teveel nadruk op inkomstenverhogingen in plaats van op uitgavenverlagingen'

(Bron foto's: Cft)

Ondanks de betekenisvolle stappen die Curaçao heeft gezet om de begroting op orde te krijgen, zal het jaar 2019 weer met een tekort sluiten. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) constateert, dat tot nu toe teveel de nadruk wordt gelegd op inkomstenverhogingen in plaats van op uitgavenverlagingen, aldus het Cft woensdagavond 13 februari 2020, in een persbericht. Zeker in combinatie met economische hervormingen kunnen uitgavenverlagingen de economische groei aanjagen en de betalingsbalans verbeteren.

Voor 2020 ligt er nog een forse opgave. Zo zijn de exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis 81 miljoen gulden hoger dan voor het oude ziekenhuis Sehos, zijn bepaalde belastinginkomsten te hoog geraamd en moet er rekening mee gehouden worden dat de begrote dividenden van CBCS en RdK niet binnenkomen. Ook lopen maatregelen als de nullijn voor ambtenaren vertraging op.

Volgens de aanwijzing die de Rijksministerraad op 12 juli 2019 aan Curaçao gaf, dient het land de tekorten van 2017 en 2018 te compenseren door middel van overschotten op de gewone dienst in de jaren 2020 tot en met 2022. In 2017 is een tekort op de gewone dienst 116,8 miljoen gulden gerealiseerd. De conceptjaarrekening 2018 sluit met een negatief saldo van 58,5 miljoen gulden op de gewone dienst. De komende weken moet blijken of dit tekort verder zal oplopen op basis van de controle van de jaarrekening. Vooralsnog bedraagt het totaal van de tekorten over 2017 en 2018 175 miljoen gulden.

Inmiddels is ook duidelijk, dat 2019 met een tekort zal sluiten. Ook dit zal gecompenseerd moeten worden.

Het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) en de zorg vormen financiële risico’s voor de begroting van Curaçao: op de korte termijn gaat het onder meer om hogere exploitatiekosten voor het ziekenhuis en de zorg. De regering heeft in augustus vorig jaar een verzoek ingediend bij het Cft voor een aanvullende lening van maximaal 200 miljoen gulden voor het nieuwe ziekenhuis. Het is cruciaal dat Curaçao aangeeft op welke wijze deze hogere exploitatielasten door concrete ombuigingen in de ziekenhuiszorg worden gecompenseerd. Dit wordt ook getoetst in een second opinion van het SOAB en het is cruciaal dat deze – oorspronkelijk toegezegd vóór 1 december 2018 – nu snel beschikbaar komt.Het Cft identificeert een flink aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting van het Land. Eén daarvan is de oplossing die er wordt gezocht voor het probleem van de Girobank. Daarnaast is het vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de beoogde samenwerking tussen Refineria di Kòrsou en de Klesch-groep die geïnteresseerd is in voortzetting van de raffinageactiviteiten. Vooralsnog blijft het daarom onduidelijk welke effecten deze samenwerking zal hebben op de economie en de begroting van Curaçao.

Ook de maatregelen in de begroting 2020 lopen vertraging op en er is inmiddels al gebleken dat deze begroting bijstelling behoeft. Zo zullen de begrote dividenden voor CBCS en RdK naar verwachting niet binnenkomen, loopt de maatregel rondom de nullijn voor de ambtenaren voor een deel vertraging op en moeten bepaalde belastingramingen neerwaarts worden bijgesteld. Curaçao heeft toegezegd om op korte termijn een begrotingswijziging in te dienen om hierin te voorzien. Het Cft heeft nadrukkelijk geadviseerd om de uitgaven te verlagen.

De vooruitgang op de uitvoering van de Roadmap die moet leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2021 is beperkt. Een totaaloverzicht en centrale aansturing lijken te ontbreken. Voor een aantal projecten is technische assistentie aangevraagd en hoewel het Groeiakkoord hiertoe mogelijkheden biedt, is dit nog niet gerealiseerd.

Het Cft bracht 10, 11 en 12 februari een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), Curaçao Medical Center (CMC), de Kustwacht, de Sociaal Economische Raad (SER), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Douane haven Rotterdam vindt 1.000 kilo cocaïne tussen bananen

(Bron foto: Openbaar Ministerie)
Cocaïne verstopt in container met bananen in Ecuador


De Douane heeft vrijdagmiddag 7 februari bij een controle in de Rotterdamse haven een partij van ongeveer 1.000 kilo cocaïne aangetroffen, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag 12 februari 2012. 

De drugs zaten verstopt in een container die was geladen met bananen. De container was afkomstig uit Ecuador.

De lading was begin vorige week de haven binnengekomen met een zeeschip vanuit Costa Rica. De bananen waren bestemd voor een bedrijf in Portugal, dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Zeldzaam fossiel van botversplinterende neef van krokodil gevonden in Brazilië

(Bron: Márcio L. Castro)
Prehistorisch reptiel speelde waarschijnlijk verrassende, vitale rol in zijn Trias-ecosysteem


Rodrigo Müller werkte aan een blok rots en vuil aan de voet van de Agudo Berg, een uur van Porto Alegre, toen hij voor het eerst een ongebruikelijke set osteodermen zag, botachtige afzettingen die platen vormen op de huid van een reptiel of amfibie. 'Het was een verrassing, want we hadden nog nooit zoiets in Brazilië gezien', zegt Müller, een paleontoloog aan de Federale Universiteit van Santa Maria, over wat anders een gewoon bezoek was aan de Janner-opgraving, ooit de thuisbasis van enkele van de vroegste dinosaurussen die over de aarde zwierven. 

Terwijl hij zijn delicate werk voortzette, veegde hij vuil van een intacte schedel en verschillende andere gefossiliseerde botten. Samen vormde de collectie een goed bewaard gebleven en bijna volledig skelet van een zeldzaam reptiel Ornithosuchidae, een familie beschouwd als neven van de krokodillen en alligators van vandaag, die eerder alleen in Argentinië en Schotland waren waargenomen.


Gedateerd tot 230 miljoen jaar geleden, werd Dynamosuchus collisensis - zo nieuw genoemd vanwege zijn krachtige beet en de locatie van de vondst - op 31 januari beschreven in het tijdschrift Acta Palaeontologica Polonica door een team van collega's van Müller bij Museo de La Plata in Argentinië en Virginia Tech in de Verenigde Staten.

Slechts drie andere soorten Ornithosuchid zijn in de wereld ontdekt, waarvan de laatste in Argentinië werd gevonden en 50 jaar geleden werd beschreven. Hoewel de beet botten kon verpletteren en de mesachtige tanden door het vlees scheurden, geloven Müller en zijn team, dat Dynamosuchus collisensis een trage aaseter was, of necrofaag, vergelijkbaar met de gieren en hyena's van vandaag. Het voedde zich voornamelijk met kadavers en gemakkelijk te vangen prooien, wat betekent dat het een cruciaal deel van de voedselketen vulde waarvan paleontologen tot nu toe niet wisten dat het in deze regio van Brazilië bestond. 'Het helpt ons beter te begrijpen hoe dat ecosysteem werkte', zegt Müller.


Zonder aaseters zoals de Dynamosuchus collisensis zouden karkassen en ander organisch afval zich opstapelen in plaats van af te breken. Door dit verval kunnen planten essentiële voedingsstoffen opnemen. Die planten voeden dan herbivoren en omnivoren, waardoor de cyclus kan worden voortgezet.

Dit Trias reptiel was vrij groot, in vergelijking met andere dieren die tijdens die periode leefden, en meet ongeveer zeven voet lang. In tegenstelling tot zijn moderne familieleden was Dynamosuchus collisensis aards. Zijn vier ledematen zwaaiden onder zijn lichaam en niet aan zijn zijkanten, terwijl zijn osteodermen in twee beschermende rijen langs zijn rug liepen. Het liep langs beboste gebieden omringd door rivieren, naast enkele van de oudste bekende dinosaurussen ter wereld, zoogdiervoorouders genaamd cynodonts en andere reptielen zoals rhynchosauriërs.

De nieuw ontdekte fossielen verbinden de evolutie en interacties tussen de landmassa's waar Ornithosuchidae leefde, die destijds allemaal deel uitmaakten van het supercontinent Pangea.

Het in Brazilië ontdekte dier is nauwer verwant aan een van de exemplaren in Argentinië, dan de twee exemplaren in Argentinië met elkaar zijn verbonden. Deze bevinding geeft aan, dat de fauna leden over lange afstanden uitwisselde en niet op een geïsoleerde manier evolueerde, zegt Müller.

'Het feit dat u in dezelfde periode in Brazilië en Argentinië zeer nauwe organismen hebt wat betreft verwantschap, duidt op een overeenkomst in milieu en ecologieën, hoewel elke regio verschillen had die speciatie bevorderde', zegt Marco Aurélio Gallo de França, een paleontoloog van de Federal University of the Valley of San Francisco die niet heeft deelgenomen aan de ontdekking.

Dankzij de intactheid van het fossiel Dynamosuchus collisensis kunnen Müller en de andere onderzoekers verdere tests uitvoeren op de sterkte van de beet van het reptiel, met behulp van CT-scans om 3D digitale modellen te maken. 'Het is echt goed bewaard gebleven. Er is praktisch geen vervorming in een van de botten en er is een groot deel van de schedel en het postcraniale skelet, dus het is zeer compleet voor dit type dier', zegt Müller over het fossiel. 'Er zit zoveel informatie in die botten.'

(Suriname Mirror/National Geographic/YouTube)

Openbare Werken gaat jarenlange wateroverlast te Winti Wai aanpakken

(Bron foto: Suriname Herald)
Er wordt een nieuw pompgemaal gebouwd dat veel meer water kan afvoeren


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie treft voorbereidingen om een einde te maken aan de jarenlange wateroverlast te Winti Wai. Aannemingsbedrijf Kuldipsingh werkt aan een plan voor een structurele oplossing, zegt minister Vijay Chotkan, aldus de Ware Tijd woensdag 12 februari 2020. Er zal een stabiel ontwateringssysteem worden geïnstalleerd. 

Winti Wai ligt volgens hem lager dan de omliggende buurten, zoals Menkendam, waar dinsdag een bestratingsprogramma is opgeleverd. 'Winti Wai is in een kom, waardoor dit gebied water opvangt.' 

Kuldipsingh Infra moet binnenkort zeggen wanneer het zal beginnen met de daadwerkelijke werkzaamheden. 'Een van de belangrijke zaken is dat je het regenwater ergens moet kunnen opsparen om dat vervolgens af te voeren. Als je dat niet kan doen, zal het water zijn eigen weg zoeken', zegt Chotkan. Er zal een nieuw pompgemaal gebouwd worden dat veel meer water kan afvoeren dan het huidige dat niet optimaal functioneert. 'Het is een heel oud systeem en heeft zijn diensten al bewezen. We moeten nu moderniseren.'

Belangrijk is volgens de minister ook, dat de mensen ervoor moeten zorgen dat ze hun duikers op de juiste hoogte plaatsen. 'Wanneer je hen aanspreekt dat ze hun duikers niet goed hebben aangelegd, worden ze boos. Maar, het is gebleken dat dit probleem voor een obstakel zorgt in vooral de dicht bewoonde wijken', aldus Chotkan.

Hij had in augustus bij een bezoek aan Winti Wai beloofd, dat het wateroverlastprobleem structureel opgelost zou worden. 'Ik moet het eerst zien gebeuren, want er is vaker gezegd dat het probleem wordt aangepakt, maar als het erop aankomt wordt er niets gedaan of ze jassen het werk af', zei een bewoner destijds.

Activist Stephano 'Pakittow' Biervliet mag protestmanifestatie op Onafhankelijkheidsplein houden

Biervliet wil maandag 17 februari 'alles plat leggen'


Activist Stephano 'Pakittow' Biervliet heeft toestemming gekregen voor een protestmanifestatie op het Onafhankelijkheidsplein maandag 17 februari vanaf negen uur 's ochtends. Hij had een aanvraag hiertoe ingediend. De directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, heeft woensdag 12 februari 2020 schriftelijk meegedeeld dat er geen bezwaar bestaat om toestemming te verlenen onder enkele voorwaarden, aldus Starnieuws. 

De organisator moet toestemming vragen aan de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost en deze ook krijgen. Er dient rekening te worden gehouden met het speciale karakter van het Onafhankelijkheidsplein. Binnen enkele uren na beëindiging van de activiteit moet de plek geheel zijn schoongemaakt en het vuil moet in eigen beheer worden afgevoerd.

Biervliet heeft op zijn Facebookpagina enthousiast gereageerd op de verkregen toestemming. Hij bedankt districtscommissaris Mike Nerkust en Van der San voor de goedkeuring. Het ligt in de bedoeling om op 17 februari 'alles plat te leggen'. Volgens Biervliet wordt de protestmanifestatie een succes. Er is steun van diverse kanten toegezegd.


Eerder had president Desi Bouterse op een persconferentie opgemerkt, dat wat hem betreft vergunning kan worden verleend. Hij is benieuwd naar hoeveel mensen op de been gebracht zullen worden. Bouterse kondigde aan dat hij veel meer massa zal mobiliseren voor 24 februari. Dan zal de NDP een massameeting houden. Zoals gebruikelijk worden rond middernacht elk jaar kransen gelegd bij 'Revo-plein'.

Den Blauwvinger: Bouterse durft Assemblee niet onder ogen te komen

COLUMN: Persconferentie Bouterse over Centrale Bank-schandaal meelijwekkende wanvertoning


President oogt tijdens persconferentie als een aan dementie lijdende bejaarde die de weg kwijt is


Het was een meelijwekkende, schandalige wanvertoning, de veel besproken en bekritiseerde persconferentie vrijdag 7 februari van president Desi Bouterse naar aanleiding van het schandaal rond de Centrale Bank vaan Suriname (CBvS), de zogenoemde  moederbank. Terwijl het schandaal al zeker een aantal weken als een etterende wond zich als een virus verspreidt door de samenleving en de roep om opheldering, transparantie rond het schandaal luider wordt, zag de president zich gedwongen om uit zijn riante stulpje te Leonsberg, aan de nog steeds niet uitgebaggerde Surinamerivier, te kruipen en met een verklaring te komen.

Laconieke Hoefdraad: 'Kasreserve verdwenen? Nee hoor.'
De persconferentie volgde overigens, nadat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zijn schandaal-betoog, welhaast laconiek, had voorgedragen in De Nationale Assemblee. Een verhaal over een moederbank-schandaal, dat volgens de zogenaamde monetaire autoriteit niet echt een schandaal is, immers de zogenaamde verdwenen kasreserve is niet verdwenen....., zo beweerde Hoefdraad, terwijl de oppositie-oren van ongeloof hoorbaar klapperden.

Bejaarde Bouterse warrig
Bouterse zat als een dementerende bejaarde ofwel seniore burger, achter de persconferentietafel, zichtbaar zwak en niet op z'n gemak, ingeklemd tussen minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, Vijay Kirpalani.


De verklaring van Bouterse was warrig, onsamenhangend, niet in lijn met wat Tsang en Kirpalani zeiden – zelfs in tegenstrijd – en verre van verhelderend. Neen, het was geen verklaring, maar had meer weg van een politiek NDP-betoog om zieltjes te winnen voor de verkiezingen op 25 mei.

President mijdt het parlement als de pest, maar niet de gedweeë journalisten
Maar, waarom die onsamenhangende persconferentie? Bouterse had zijn tekst en uitleg immers moeten doen in de Assemblee. Hij mijdt echter het parlement als de pest. Een president onwaardig. De Grondwet negerend. Bouterse durft de oppositie niet onder ogen te komen, uit vrees voor een spervuur aan indringende vragen. Hij bevestigt met zijn toneelstukje achter de persconferentietafel, dat hij niet beschikt over de kundigheid en kennis om vragen van oppositieleden te beantwoorden. Journalisten durft hij daarentegen wel onder ogen te komen, omdat zij makke schapen zijn die gedwee optekenen wat de bejaarde leider van het land allemaal beweert en geen antwoorden eisen...


Hoefdraad, de schaduw governor
Het gaat te ver om hier het schandaal te ontrafelen. Iedereen kent ondertussen
wat oud-governor van de Centrale Bank Robert van Trikt heeft geflikt met miljoenen Amerikaanse dollars van burgers, zijn extravagante aankoop van twee luxe peperdure auto's, het bevoordelen van zijn eigen bedrijf, de koop van onroerend goed, de kasreserves, enzovoorts. Strafrechtelijke onderzoeken zijn gaande. Mensen zijn en worden aangehouden en in verzekering gesteld voor verhoor. Maar, de hoofdverantwoordelijke, Hoefdraad, bleek dinsdag 11 februari - terwijl in de Assemblee het schandaal weer leidde tot verhitte interrupties, gescheld en hysterisch geschreeuw – weer eens in een buitenland te vertoeven, terwijl de politie ook hem wil horen. Regeringscoördinator minister van Arbeid Soewarto Moestadja zweeg in alle talen over de reden van de afwezigheid van Hoefdraad. Volgens de oppositie is Hoefdraad gevlucht. De man zou moeten aftreden, de eer aan zichzelf houden. Maar, hij lijkt de financiële teugels van het land strak in de handen te houden, een soort tweede, schaduw, governor achter de leiding van de CBvS.

Naïef en dom
Het schandaal zal nog vele weken blijven etteren. Bouterse is weer terug gekropen in zijn stulpje en heeft ondertussen alweer geblunderd met zijn naïeve voordracht van een tijdelijke governor.

De grote vraag is of het CBvS-schandaal van invloed gaat zijn op de verkiezingen van 25 mei. Gaan Bouterse en zijn NDP klappen krijgen of blijft een trouwe aanhang, die â-politiek is en slechts kijkt naar de uitstraling, het charisma, van hun leider, hem blind en dom steunen?

Blijft voor zijn naïeve aanhang 's lands belang ondergeschikt aan het charisma van een militair, een à-politieke leider die aan de basis staat van de deplorabele financieel-economische situatie van het land, die amper bevriende internationale leiders heeft, die ronddwaalt met een verknipt anti-koloniaal syndroom en Nederland steeds de schuld geeft van feitelijk zijn eigen falen om als internationaal gerespecteerd democratisch handelend president gewaardeerd te worden?

De president, de veroordeelde crimineel, die 31 jaar gevangenisstraf moet uitzitten; 11 jaar in Nederland voor zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en 20 jaar in Suriname voor de 15 8 decembermoorden van 1982. Ja, zijn achterban moet wel naïef en dom zijn.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 februari 2020
Paramaribo – Suriname

Public Private People Partnership project voor Brownsberg Natuur Park start 14 februari

Private bedrijven kunnen zich inschrijven voor herstel en exploitatie van  Brownsberg  


De officiële start van het Public Private People Partnership project (PPPP) voor het Brownsberg Natuur Park vindt vrijdag plaats. Daarbij kunnen private bedrijven zich inschrijven voor herstel en exploitatie van het Brownsberg Plateau en de voortzetting en ontwikkeling van natuurtoerisme en gemeenschapsontwikkeling in het gebied. 

Het Brownsberg Natuur Park is een natuurreservaat dat gelegen is in het district Brokopondo. Het gebied ligt op een heuvel met een 515 meter hoge top en is rijk aan flora en fauna. Net als grote delen van Suriname is ook dit gebied bedekt met het tropisch regenwoud dat deel uitmaakt van het Amazoneregenwoud. Maar, flinke stukken van Brownsberg zijn de afgelopen jaren ten prooi gevallen aan illegale goudzoekers en verwoest.

Er zal na toewijzing door de selectiecommissie – bestaande uit deskundigen met een relevante achtergrond- een overeenkomst, volgens de vergunningsvoorwaarden, worden gesloten tussen de geselecteerde private investeerder en de overheid. In dit traject zullen de partijen ondersteund worden door Conservation International Suriname als belangrijke partner, met input van de lokale gemeenschap van Brownsweg.

De inschrijving is open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders, bij voorkeur in de natuurtoerisme-sector en met kennis van lokale omstandigheden. Conservation International Suriname ondersteunt dit project in het kader van haar ‘Groene Groei Strategie’, waarbij duurzame groei, toegevoegde waarde, ondernemerschap en toename werkgelegenheid (lokale) bevolking, de uitgangspunten zijn. Dit PPPP-project moet het Brownsberg Natuur Park geleidelijk aan weer in zijn oude glorie herstellen op basis van moderne ondernemingsinzichten.

(Suriname Mirror/Waterkant.net)

Staatsolie neemt raffinaderij  te Tout Lui Faut uit bedrijf voor grote onderhoudsbeurt

(Bron foto: NII)
De raffinaderij is 23 maart weer volledig  operationeel


Staatsolie heeft woensdag 12 februari 2020 de raffinaderij  te Tout Lui Faut  uit bedrijf genomen voor de eerste Turn Around (TA) ofwel grote onderhoudsbeurt. Het is de eerste grote onderhoudsbeurt sinds de nieuwe raffinaderij in 2015 in gebruik is genomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Er is voldoende brandstof opgeslagen voor verkoop aan de pomp. Retailer en dochtermaatschappij, GOw2 Energy Suriname N.V., zal indien nodig importeren om gedurende de TA de beschikbaarheid van olie aan de pomp te blijven garanderen. 

Staatsolie zal de TA samen met de Italiaanse hoofdaannemer IREM S.p.A uitvoeren. De voorbereidingen zijn ruim twee jaar geleden gestart. Er zullen 539 verschillende activiteiten worden uitgevoerd. In totaal zijn 68 aannemingsbedrijven erbij betrokken, terwijl zo’n 600 werknemers actief zullen zijn op het bedrijfsterrein. Ongeveer de helft hiervan zijn lokale aannemingsbedrijven en werknemers. Het totaal geschatte manuren dat aan de TA besteed zal worden is 100.000.

Volgens de huidige planning is de raffinaderij vanaf 23 maart weer volledig  operationeel. Het streven is om de TA binnen de geplande tijd en het budget, maar boven alles, veilig uit te voeren. De verwachting is dat na deze onderhoudsbeurt de betrouwbaarheid van de raffinaderij verhoogd wordt. 

De volgende TA is gepland voor over vier jaar. De TA is een geplande periodieke stillegging van de raffinaderij om onder andere inspecties uit te voeren op statisch en roterend materieel. Alle installaties die niet getest kunnen worden tijdens de reguliere operationele activiteiten, worden tijdens de TA opengemaakt, geïnspecteerd en schoongemaakt. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd of onderdelen vervangen. Hierna moeten de installaties in principe weer vier jaar ononderbroken kunnen functioneren.

Kwijtschelding van boeterente AKF-lening voor agrariërs

(Bron foto: NII)
Boete-rentes bij Agrarisch Krediet Fonds zijn heel hoog opgelopen


Agrariërs die niet in staat waren hun leningen bij het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) af te lossen, hebben kwijtschelding gekregen voor het betalen van boeterentes. De Nationale Ontwikkelingsbank heeft dit schriftelijk bevestigd aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), aldus woensdag 12 februari 2020 het Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden hetAKF opgericht. Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het fonds tegen een lage rente. LVV diende eerder een voorstel in om het AKF op te trekken naar Srd 10 miljoen.

Door verschillende oorzaken en het feit dat veel boeren niet staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij de rente opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen.

Minister Parmessar stelt, dat hij zich er bewust van is dat de problemen van de agrarische sector niet volledig geschoven mogen worden in de schoenen van de boeren.

Vorig jaar nam hij het initiatief om in overleg te treden met de Nationale Ontwikkelingsbank. Door de vele problemen in onder andere de rijstsector en als tegemoetkoming aan de boeren is er intensief beraad geweest om te komen tot mogelijkheden voor kwijtschelding van de boete-rentes die heel hoog zijn opgelopen. De bank is intussen in contact met de cliënten voor afhandeling van deze kwestie.

Minister Ferrier wil niet reageren op 'rotzooi' op social media

Minister niet ziek thuis vanwege schandaal rond haar zoon Van Trikt

Ferrier is herstellende van een gebroken arm...


Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Lilian Ferrier heeft woensdag 12 februari 2020 in de Times of Suriname gereageerd op geruchten over haar langdurig ziekteverlof, aldus Waterkant.net

Via social media werd haar afwezigheid in verband gebracht met de perikelen rond haar zoon, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname Robert-Gray van Trikt. In werkelijkheid heeft de bewindsvrouwe een armfractuur opgelopen.

Boze tongen beweerden; dat Ferrier plotseling ‘ziek’ zou zijn geworden na het nieuws over het ontslag van haar zoon Robert. Maar, Ferrier zou in december thuis uitgegleden zijn en daarbij een arm hebben gebroken. Ze is sindsdien met ziekteverlof en zal op 20 maart haar werk hervatten.

Ferrier zegt in de Times als reactie op de geruchten, dat ze niet wil ingaan op rotzooi. De minister zegt dat ze zich nu bezighoudt met de kwestie van de Centrale Bank van Suriname, waarbij haar zoon is aangehouden en ingesloten.

Minister Lilian Ferrier is het nichtje van Johan Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname. Ze studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Leiden. In april 2018 nam zij het roer over van Robert Peneux op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Registeraccountant aangehouden in het onderzoek naar CBvS-schandaal

Accountant is partner bij Orion, accountantskantoor van oud-CBvS-governor Van Trikt


De Surinaamse autoriteiten hebben begin deze week een registeraccountant aangehouden in het onderzoek rondom mogelijke onrechtmatige handelingen door de vorige maand ontslagen president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat melden verschillende Surinaamse media

De accountant, Ashween A., is partner bij Orion, het accountantskantoor van de ook aangehouden CBvS-governor en registeraccountant Robert van Trikt. 

Ashween A. werd afgelopen maandag verhoord in het kader van het voorlopige onderzoek naar Van Trikt. Daarbij zouden belastende zaken naar boven zijn gekomen, waarop de aanhouding volgde. 

Van Trikt werd vorige week aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van een mogelijke diefstal van 100 miljoen Amerikaanse dollar, geld dat Surinaamse banken bij de Centrale Bank hadden gestald. Het Surinaamse Openbaar Ministerie verdenkt hem ook van het antedateren van leningen en belangenverstrengeling, omdat de bankpresident projecten heeft laten uitvoeren door zijn eigen accountantskantoor.

Naar verluidt wordt later deze week de Surinaamse minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ook verhoord. De Surinaamse website De Ware Tijd zegt te hebben vernomen van verschillende bronnen, dat Van Trikt heeft verklaard dat de zaken die hem worden verweten waren afgestemd met de minister. Hij zou daar ook bewijs voor hebben, onder meer in WhatsApp-berichten.

(Suriname Mirror/Accountant.nl)

BEP-voorzitter Ronnie Asabina beschuldigt NPS van 'rioolpolitiek'

'Laten we issues bespreken en niet op de man spelen, maar op de bal'

Ondervoorzitter NPS Pawiroredjo: 'Stemmen op BEP en HVB is stemmen op de NDP'


'Dezelfde verkiezingsissue die ABOP in 2015 heeft gepropageerd, wordt nu door de NPS gebruikt. We spreken onze afkeuring erover uit', zegt BEP-voorzitter Ronnie Asabina, aldus de Ware Tijd woensdag 12 februari 2020. Hij regeert op de uitspraken van de ondervoorzitter van de NPS, Jerrel Pawiroredjo, zaterdag in Para, dat 'stemmen op BEP en HVB is stemmen op de NDP'. Asabina spreekt van rioolpolitiek. 

'Laten we issues bespreken en niet op de man spelen, maar op de bal. Als men dit als strategie gebruikt dan hebben wij geen keus dan te reageren. In 2015 was het: stemmen op BEP is Santokhi tot president maken. Vandaag de dag horen wij dat ABOP en VHP praten over samenwerking. Wie houdt wie voor de gek?'

Hij roept de kiezers op zich niet op deze manier te laten beïnvloeden. Asabina heeft er moeite meem dat partijen geen verkiezingsprogramma en issues presenteren over de ontwikkeling van Suriname, maar zich bezighouden met het zwart maken van de tegenstander. 'Ik weet niet hoe men aan de uitspraken komt. Het is al bekend dat samenwerking vóór de verkiezing verboden is. Het kiezersvolk bepaalt wie leiding mag geven aan het land de komende vijf jaar. Wij gaan NPS op een gepaste wijze antwoorden.'

Hij vermoedt dat de partij geen issue heeft. 'Men probeert op deze manier zieltjes te winnen om positief over te komen bij het kiezersvolk', meent hij. Asabina stelt dat de BEP, NDP en HVB samen optrekken als coalitiegenoten, maar dat de samenwerking tot mei 2020 loopt.

BEP-ondervoorzitter Edgar Dikan zei eerder op persoonlijke titel, dat hij de samenwerking met de NDP graag wil voortzetten.

Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB,) ligt er niet wakker van dat de partij gelinkt wordt met de NDP. Hij voelt zich hierdoor juist gevleid, omdat dit betekent dat de HVB gezien wordt als een 'gevaar' in de positieve zin wat haar extra motivatie geeft. Sapoen zegt, dat hij zich dat kan voorstellen, omdat de partij 'enorme' groei doormaakt in Wanica, Saramacca en Nickerie. Hij benadrukt dat de HVB geen verlengstuk of aanhangsel is van de NDP zoals dat beweerd, maar een zelfstandige organisatie. 'We leggen ook haarfijn uit aan de achterban, dat we zelfstandig de verkiezingen zullen ingaan. We zullen ook zelf onze kandidaten kiezen.'

De politiek leider zegt, dat zijn partij haar eigen identiteit en kernwaarden heeft. Ze ondersteunt wel de coalitie, maar behoudt zich het recht voor om kritisch te zijn waar en wanneer dat nodig is. Hij vreest niet dat de link die wordt gemaakt met de NDP negatief zal uitwerken bij HVB-kiezers die niet op paars willen stemmen. 'Er zijn voldoende kritische kiezers die weten hoe de verhoudingen liggen.' 

Of de partij na de verkiezingen weer zal samenwerken met de NDP, weet Sapoen nog niet.

30-Jarige ABOP gaat voor 15 zetels bij verkiezingen 25 mei

'Deze regering gaat over lijken en is niet meer in staat het land te besturen'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), mikt op vijftien zetels bij de verkiezingen van 25 mei. Dit zei hij dinsdag bij de viering van het 30-jarig bestaan van de politieke organisatie in het partijcentrum aan de Verlengde Keizerstraat in Paramaribo waar een dankdienst werd gehouden. 

Brunswijk zei, dat de ABOP niet weg te denken is en uitgegroeid is tot een nationale partij. 'Zonder bevrijding geen ontwikkeling', merkte hij op. ABOP-ondervoorzitter Hendrik Cairo zei dat de partij zich niet slechts richt op verkiezingen, maar op ontwikkeling. De partij is opgericht op 11 februari 1990. Vanaf 1991 heeft de ABOP deelgenomen aan de verkiezingen, maar wist pas in 2005 een zetel te behalen. Brunswijk heeft vanaf 2005 de partij verder gestalte gegeven. Hij is de derde voorzitter.

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de hoogte en dieptepunten die de ABOP in drie decennia heeft meegemaakt. De ABOP maakte, in A Combinatie-verband, na de verkiezingen van 2005 deel uit van de Nieuw Front-regering. Brunswijjpk: 'Het was een gouden zetel. Wij wisten hoe met deze zetel te handelen om telefoonontsluiting te bewerkstelligen voor het achterland.' Naar zijn weten heeft deze zetel er ook voor gezorgd dat de weg van Paranam naar Atjoni is geasfalteerd. 'Wij hebben heel veel gedaan voor het binnenland. Wij hebben de weg geplaveid dat marronvrouwen ministers konden worden.' Hij doelde op Alice Amafo, die op 28-jarige leeftijd toen Surinames jongste minister ooit werd. Ze kreeg de portefeuille Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Als hoogtepunt ziet hij het bekleden van zes ministersposten tot 2015. Hij is er ook trots op dat de vicepresident uit de ABOP kwam.

Voor de partij was het een grote slag dat ze na twee regeerperioden vanaf 2015 geen deel meer uitmaakte van de regering. 'Niet na elke slag moet je opgeven. Wij gaan deel uitmaken van de aankomende regering. Houdt u nog drie maanden vol. Wij hebben ons honderddagenplan af. We hebben een jaarplan. We zullen ze bewijzen hoe geld te maken.'

Tijdens de vergadering werd flink kritiek geleverd op het beleid van de regering, waar voormalige partner BEP deel van uitmaakt. 'Bouta nanga BEP pina a kondre', stelde de politicus.

De ABOP maakt zich klaar om de regeermacht over te nemen na 25 mei en de koers die moordend is, omlaag te brengen. Volgens Brunswijk zijn er genoeg deskundigen in huis om het land weer op het juiste spoor te krijgen. De strategie is al uitgedacht. In plaats van showprojecten moet de productie worden gestimuleerd. Er zal geïnvesteerd moeten worden in diverse sectoren om de verdiencapaciteit van het land weer op te krikken.

Brunswijk riep op tot eerlijke verkiezingen, omdat zijn partij geen fraude zal accepteren. Volgens Brunswijk is de regering bezig met een Chinees bedrijf om de nog te winnen olie in onderpand af te staan. 'Deze regering gaat over lijken. Ze zijn niet meer in staat het land te besturen. Het volk wordt in een greep gehouden. Stemt u bewust. Stemt u om de hinder op dit land te verwijderen.' 
 
Paul Abena van Seeka riep zijn gehoor op om hun eigen mensen te stemmen. 'Als u uzelf niet waardeert, zal niemand het doen. Komt u in de geel-zwarte boot zoals Seeka dat heeft gedaan', riep hij partijen op met een marronachtergrond. Abena zegt dat de partij is gegroeid van een kleine partij naar één die nu dertig jaar bestaat. Vandaar dat de ABOP recht van bestaan heeft. Zijn partij heeft vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend om onder de vlag van de ABOP de verkiezingen in te gaan.

(Suriname Mirror/Starnieuws/de Ware Tijd)

Regering gaat over tot betaling salarissen 1.200 werknemers van Food and Agriculture Industries (FAI)

LVV-minister Parmessar: 'Zij kunnen niet in de steek gelaten worden'


De regering heeft besloten de salarissen van de 1.200 werknemers van de Food and Agriculture Industries (FAI) uit te betalen. 'Zij kunnen niet in de steek gelaten worden. De arbeiders hebben slechts een voorschot van Srd 500 ontvangen van het bedrijf voor de maand januari', zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dinsdagavond in De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws woensdag 12 februari 2020. 

De Belgische moedermaatschappij - de Fruit Farm Group - , die 90% van de aandelen heeft, wil FAI verkopen met alle schulden voor een symbolische dollar. Als de regering niet bereid is om het bedrijf over te nemen of een derde te interesseren, dan zal faillissement worden aangevraagd, is aan de minister per brief meegedeeld.

De buitenlandse directieleden zijn reeds vertrokken uit Suriname.


Er zijn ook geen dozen om de bacoven te exporteren naar Trinidad & Tobago. FAI had de regering een injectie gevraagd van US$ 20 miljoen. Uiteindelijk is  besloten om het bedrijf met US$ 5 miljoen tegemoet te komen, maar dan onder strikte voorwaarden waarbij ook een plan van aanpak gepresenteerd moest worden. 'De regering kan niet in een bodemloze put geld stoppen.'

Parmessar legde uit dat de moedermaatschappij binnen een dag besluiten wil hebben van de regering voor overname van het bedrijf. Het is ook niet duidelijk wat de schulden zijn. Een lokaal managementteam is benoemd om de zaak draaiende te houden. Een jurist met wie de regering contact had, kan niet meer optreden, omdat de machtiging is ingetrokken. Met de buitenlandse directie is  slechts app-contact en mailwisseling.

De bewindsman kreeg de instemming van De Nationale Assemblee na de mededeling, dat de arbeiders deze week worden uitbetaald. Raymond Sapoen (coalitie) zei, dat de werknemers om humanitaire redenen uitbetaald moeten worden. Hij merkte op, dat de regering ook geen toegang heeft tot de loonadministratie. Hij heeft ook gepleit voor het benoemen van een commissie om na te gaan hoe het bedrijf kan worden genationaliseerd.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel zei, dat de situatie zorgwekkend is en dat er een structurele oplossing moet komen. Mahinder Jogi (VHP) zei dat de opties goed bekeken moeten worden om het bedrijf over te nemen, zodat de sector van meer dan 50 jaar, behouden blijft.

Oppositieleden in Assemblee voelen zich misleid door regering

Oppositie kijkt reikhalzend uit naar documenten inzake CBvS-schandaal

Jogi en Gajadien (VHP): 'Hoefdraad is voor een poosje gaan onderduiken in het buitenland'


Oppositieleden in De Nationale Assemblee voelen zich misleid door de regering over de verwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat vooral over het oneigenlijk gebruik van kasreserves in deviezen, die de handelsbanken bij de zogenoemde moederbank in bewaring hebben gegeven, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 12 februari 2020.

Carl Breeveld van DOE en fungerend Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) hebben er gisteren tijdens een openbare vergadering op aangedrongen, dat de regering beloofde documentatie opstuurt naar het parlement. Die stukken zouden moeten bijdragen aan duidelijkheid in wat er gaande is bij de CBvS.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei tijdens de Assembleevergadering van 4 februari, dat er niet zo veel aan de hand is, behalve dan dat er geen overleg is gepleegd met de Bankiersvereniging over de besteding van het geld. Toen was er sprake van een bedrag van 100 miljoen Amerikaanse dollar. Maar, enkele dagen later zeiden president Desi Bouterse en president-commissaris Vijay Kirpalani van de Centrale Bank tijdens de veel besproken persconferentie van de president, dat bijna 200 miljoen Amerikaanse dollar uit de valutareserve is gehaald.

Aan het begin van de openbare vergadering van gisteren heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid als regeringscoördinator gezegd, dat de regering werkt aan het uitvoeren van een motie uit de vergadering van 4 februari. Daarin is de regering gevraagd orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk een nieuwe governor wordt benoemd. Moestadja deelde slechts mee, dat Sigmund Proeve, die was gevraagd de functie te bekleden, zich heeft teruggetrokken. Verder voelde de bewindsman zich niet bevoegd te antwoorden op vragen van het parlement.

De oppositie vindt het niet correct van Bouterse om een persconferentie te beleggen over de perikelen bij de CBvS in plaats van grondwettelijk verantwoording in het parlement af te leggen. Oppositeleden blijken ook het snelle vertrek van minister Hoefdraad na de vergadering van 4 februari naar het buitenland niet pluis te vinden. Zij vinden dat hij ter beschikking moet blijven, in verband met het onderzoek naar de verwikkelingen bij de moederbank. Mahinder Jogi en Asiskoemar Gajadien van de VHP, stelden dat de minister voor een poosje is gaan onderduiken in het buitenland.

Marinus Bee van de ABOP wilde weten of Hoefdraad door de politie werd opgewacht om gehoord te worden. 'Ik heb vernomen, dat de politie op hem wacht om hem te ondervragen. Klopt het dat de minister de politie heeft gevraagd telefonisch verhoord te worden?', vroeg Bee.

De oppositie plaatste overigens ook vraagtekens bij de staat en de manier waarop president Bouterse zich als staatshoofd heeft gedragen op de persconferentie.

Moestadja heeft vrijwel geen enkele vraag beantwoord. Hij zei, dat de regering voortvarend werkt aan het informeren van de gemeenschap via het parlement, maar dat minister Hoefdraad de aangewezen persoon is om uitgebreid op zaken in te gaan.