dinsdag 9 augustus 2016

Den Blauwvinger: President Bouterse haalt rode streep door onbegrijpelijk cao-akkoord EBS

COLUMN: Gênante gang van zaken door onderhandelaar raadsadviseur Abrahams die president gewoon negeert

Afgesproken Srd 500 bruto loonsverhoging en Srd 1.200 eenmalige uitkering zijn onverantwoord

09-08-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De vakbond binnen de NV Energie Bedrijven Suriname, OWOS (Ogem Werknemers Organisatie Suriname), bereikte eind juli met de directie van het bedrijf een cao-akkoord waarin onder andere is opgenomen een salarisverhoging van Srd 500 bruto per maand, een eenmalige uitkering van Srd 1.200 (zogenoemde lumpsum) – te verdelen over twaalf maandelijkse termijnen –, een verhoging van de Kinderbijslag en va studietoelagen. Het principe-akkoord kwam tot stand door tussenkomst van raadsadviseur Ramon Abrahams, namens het Kabinet van de President, en president-commissaris Patrick Peneux.

Ongeloof
Een zeer opmerkelijk en verbazingwekkend akkoord. Het land zit in een financieel-economische crisis, overal moet (op) bezuinigd worden, prijzen van producten in de winkels rijzen op onverantwoorde en niet gecontroleerde wijze de pan uit (een product kan in de ene supermarkt Srd 10 kosten, terwijl het in een snesi tweehonderd meter verderop in de schappen staat voor Srd 16,75), de wisselkoers van de Amerikaanse dollar en Europese euro is op hol geslagen en lijkt niet te temmen en de burger moet gedwee en slaafs pinaren en hosselen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Daarenboven zijn er groepen in de samenleving die al jaren op de nullijn staan en geen enkel zicht op welke salarisverhoging dan ook hebben. Denk eens aan de leerkrachten die al jaren op een salarisverhoging wachten en waardering voor hun vak. En dan komen daar zomaar die ongelooflijke loonsverhoging en extra's voor het EBS-personeel uit de lucht vallen en dat is hard en vol ongeloof en onbegrip aangekomen in de samenleving.

Ongeloof en woede en dat juist bij de EBS, een bedrijf in opspraak met van corruptie verdachte oud-directeuren en een bedrijf dat het hoofd boven water tracht te houden door het verhogen van de stroomtarieven.

Bouterse draait afspraken terug
Maar, tot ieders verrassing ook ongeloof bij president Bouterse, aandeelhouder (lees: de Staat Suriname) bij de EBS. Op 4 augustus werd bekend, dat hij het niet eens was met alle financiële injecties voor het personeel en floot – hoe verrassend in meerdere opzichten – zijn onderhandelingsteam onder leiding van raadsadviseur Ramon Abrahams en president-commissaris Patrick Peneux terug.
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) droeg als gedelegeerde van de aandeelhouder de Raad van Commissarissen (RvC) op om zaken onmiddellijk terug te draaien. De directie van EBS, de vakbond en De Nationale Assemblee werden hiervan ook op de hoogte gesteld. Overigens werd een paar dagen later een en ander weer wat afgezwakt door te zeggen, dat de gemaakte afspraken niet van de baan zijn, maar door de aandeelhouder zijn opgeschort tot 2017.....

De aandeelhouder stelt, dat met de sociale partners overeengekomen is dat gezien de precaire situatie nu geen loonsverhoging kan worden toegekend. OWOS maakte ook deel uit van de afspraken die gemaakt zijn met de Raad van Vakcentrales in Suriname, RaVakSur. Er is een belastingvrije koopkrachtversterking van Srd 100 afgesproken met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Verder een belastingheffingskorting van Srd 125 per maand.

OWOS-voorzitter reageert als aangeschoten wild Steve Geerlings, voorzitter van de OWOS, reageerde meteen als aangeschoten wild en liet duidelijk blijken, dat de gemaakte afspraken met de directie overeind blijven staan. 'Als men problemen heeft met bepaalde privileges van de EBS, dan worden die meegenomen in de volgende onderhandelingen van 2017. Alles blijft overeind wat er is afgesproken.'

Daarenboven heeft RaVakSur coördinator Robby Berenstein tegengesproken, dat met de sociale partners overeengekomen is, dat vanwege de precaire financieel economische situatie, nu geen loonsverhoging kan worden toegekend.

Onderhandelaar negeert zijn baas Bouterse
Overigens dient nog opgemerkt te worden dat raadsadviseur Ramon Abrahams een fikse misstap, blunder, heeft begaan. Hij onderhandelde met de bond en directie van de EBS uit naam van de aandeelhouder, de Staat Suriname in casu president Desi Bouterse. Je zou dus verwachten, dat Abrahams op het moment dat het tot een principe-akkoord komt, eerst in contact treedt met baas Bouterse om te overleggen en meteen te horen of de aandeelhouder zich in gemaakte afspraken kan vinden. Dat is toch een normale gang van zaken. Maar, Abrahams opereerde op eigen houtje en heeft niet het fatsoen en onderhandelings finesses gehad om Bouterse even te bellen en te vragen of hij zich kon vinden in het onderhandelingsresultaat. Die - Bouterse - op zijn beurt, reageerde overigens met het verwerpen van de afspraken in een laat stadium, een paar dagen nadat 'de cao-deal' door zijn onderhandelingsteam was gesloten met de OWOS en de EBS-top.

Houden bonden en de Staat Suriname poot stijf?
Het is nu wachten op een vervolg. Blijven de bonden hun poot stijf houden en blijft de aandeelhouder vasthouden aan zijn standpunt, dan zal nog een strijd uitgevochten moeten worden, wellicht voor de zogenoemde groene tafel met als mogelijk verwachtbare uitkomst dat de afspraken, zoals gewenst door de aandeelhouder, definitief worden opgeschort tot 2017. Maar, dan rest de vraag wat er gaat gebeuren als de financieel economische situatie van het land komend jaar nog niet echt is veranderd. Enige garantie dat die situatie in 2017 in positieve zin is veranderd is er niet en kan door niemand worden gegeven. Immers, op onbetrouwbare constant schommelende goud- en olieprijzen in de wereld kun je als regering geen beleid ontwikkelen, het valt ook nog eens te bezien wat de nieuwe goudmijn in het Meriangebied van de, niet overal goed bekend staande, Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont de Staat gaat opleveren (die moet in 2017 volledig operationeel zijn en de regering staart zich nu al op zeer naïeve wijze blind op een vermeende stroom geld die vanuit de mijn zou moeten gaan vloeien naar de Staat) en daarenboven moet de regering ook nog eens diverse forse internationale leningen (gaan) aflossen. Worden dan de cao-afspraken bij de EBS in 2017 door de Staat Suriname definitief van tafel geschoven en kunnen nieuwe cao-onderhandelingen worden aangevangen?


In ieder geval heeft de aandeelhouder nu zijn tanden even laten zien en zullen de keffertjes van de OWOS en RaVakSur ongetwijfeld nog even door blijven jammeren en blaffen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
9 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo