dinsdag 22 januari 2019

Jogi (VHP): ‘Verdere stappen ondernemen tegen ontheven Kasanmoesdiran'

'Iets is op het ministerie van LVV gebeurd dat niet juist is'

'Waarom zijn de zes Chinese hektrawlers toch gekomen naar Suriname, welke kracht schuilt erachter, zijn er steekpenningen betaald?'


Het ontheffen van Djoemadie Kasanmoesdiran als waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), betekent volgens VHP-Assembleelid Mahinder Jogi dat er iets op het ministerie is gebeurd dat niet juist is. 

Verwijzend naar de ondertekende toestemmingsbrief, waarin Kasanmoesdiran buiten zijn boekje is gegaan door toestemming voor 16 visvergunningen aan ROS National Fisheries te geven, vindt de parlementariër dat de regering verdere stappen moet ondernemen tegen deze ex-directeur, die nu rustig thuis is geplaatst met behoud van salaris.

'Conform de Visserijwet is de LVV-directeur niet bevoegd om zo'n vergunning te geven. Zijn ontheffing is daarom een afleiding en is helemaal niet interessant voor mij. De hamvraag blijft waarom deze 6 Chinese vistrawlers zich nog steeds op Surinaamse wateren begeven, terwijl het duidelijk is dat zij niet voldoen aan de voorwaarden. Waarom zijn zij toch gekomen naar Suriname? Welke kracht schuilt erachter? Zijn er steekpenningen betaald?', stelt Jogi dinsdag 22 januari 2019 in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus moet president Desi Bouterse bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen duidelijkheid verschaffen over de bedoeling van deze toestemmingsbrief en het ‘rondhangen’ van de Chinese fabrieksschepen op Surinaamse wateren.

Ondertussen is de visserijsector een rechtszaak begonnen tegen LVV-minister Lekhram Soerdjan, omdat hij niet is ingegaan op een schriftelijk verzoek van de sector om duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken. De uitlatingen van de president duiden volgens de vissersorganisaties erop, dat de regering ruimte creëert om nieuwe visserijtypes in Suriname te introduceren, wat nadelig kan zijn voor de sector en de ecologie voor de kust.

Robert-Gray van Trikt nieuwe regeringscommissaris Centrale Bank van Suriname (CBvS)

Van Trikt was lid Raad van Commissarissen bij de Hakrinbank

Oud-directeur De Surinaamsche Bank Sigmund Proeve ook lid van de nieuwe raad


Robert-Gray van Trikt is benoemd tot regeringscommissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij is in de plaats gekomen van Sylvano Tjong-Ahin, die sinds 2016 de leiding had van de raad. 

Starnieuws bericht dinsdagavond 22 januari 2019 vernomen te hebben, dat ook oud-directeur van De Surinaamsche Bank Sigmund Proeve deel uitmaakt van de nieuwe raad.

In de raad van de CBvS hebben verder zitting Jan Tawjoeram, directeur Financiën, Clairy Linger en Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Volgens de statuten hebben de directeuren van de ministeries van Financiën en Handel, Industrie en Toerisme automatisch zitting in de raad.

Van Trikt was ook lid van de Raad van Commissarissen bij de Hakrinbank. Hij is daar afgetreden. Hij is ook voorzitter van de van de Surinaamse Vereniging van Accountants.

Houtexploitanten in gemeenschapsbossen moeten bijdrage leveren aan ontwikkeling dorpen

(Bron foto: NII)
'Het kan niet zo zijn, dat al het hout wordt weggedragen en dat niet eens één plank ter plekke blijft'


Houtexploitanten in de gemeenschapsbossen moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dorpen in de omgeving waar ze werken.

'Ik ben blij dat het in de contracten wordt vastgelegd. Het kan niet zo zijn, dat al het hout wordt weggedragen en dat er niet eens één plank ter plekke blijft. Dorpelingen moeten dan helemaal naar Paramaribo om planken te kopen. Natuurlijk wil een ondernemer geld verdienen, maar er moet een gezonde balans gevonden worden tussen geld verdienen en ontwikkeling brengen', aldus districtscommissaris Yvonne Pinas van het district Sipaliwini, bestuursressort Boven-Saramacca, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, dinsdag 22 januari 2019.

De districtscommissaris haalde een en ander aan op 15 januari tijdens de bekrachtiging van een contract tussen het houtbedrijf NV Samara en de gemeenschap van het dorp Nieuw Jacobkondre. Ze vroeg zowel onderneemster Liu Beuyun als een vertegenwoordiging van de dorpsgemeenschap om vreedzaam samen te werken.

Kapitein Edson Tweeling heeft het contract getekend namens de dorpscommissie. De ondertekening vond plaats op het commissariaat Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo.

Er werden vorige week nog twee ‘gemeenschapsbosovereenkomsten’ getekend. Een daarvan was tussen het bedrijf Surocawood Timmer Export en de gemeenschap van Santigron. De andere overeenkomst was tussen het bedrijf Hopemore Seareless en de gemeenschap van Tapoeripa (Brokopondo). De contracten worden voorbereid door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Functionarissen van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, begeleiden zowel ondernemers als de dorpscommissies.

Etnel (NPS): 'Toename staatsschuld ligt aan jaknikkers van coalitie'

'De regering krijgt een dikke onvoldoende voor haar staatshuishouding'

'Als de begroting goedgekeurd wordt, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor de natie'
 

Het Assembleelid Patricia Etnel (NPS) heeft kennisgenomen van de bezorgdheid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) over de alsmaar toenemende staatsschuld. In een open brief heeft VES aan De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld, dat dit orgaan de verantwoordelijkheid draagt voor de goedkeuring van de begroting. Vooralsnog is het tekort op de begroting van 2019 ongeveer Srd 8.8 miljard, aansluitend zal de staatsschuld cumuleren van Srd 19 miljard naar Srd 28 miljard, met alle gevolgen van dien. Het instrument om het tij te keren, ligt volgens VES in handen van de DNA, die haar oordeel nog moet vellen over deze begroting tijdens de begrotingsbehandeling.

Etnel dinsdag 22 januari 2019 in het Dagblad Suriname: 'We weten al dat Suriname in een diep dal zit. De regering heeft bitter weinig gedaan om ervoor te zorgen dat we uit dat dal kunnen klauteren. De VES mag rekenen op mijn ondersteuning. We zullen alles op alles zetten om de strijd in het parlement te voeren. Maar, we hoeven niet veel te verwachten. De jaknikkers binnen de coalitie gaan namelijk braaf stemmen voor de goedkeuring van de begroting en daarmee op de verdere neergang van Suriname.'

Zij is zich ervan bewust, dat met deze realiteit de bezorgdheid van de VES alleen maar groter zal worden.

Etnel voert aan, dat het verminderen van het begrotingstekort niet iets is dat nu aan de orde komt. Vanaf 2015 is het duidelijk dat het gat in de begroting disproportioneel is. 'Dit is vanzelfsprekend heel zorgwekkend. De regering krijgt een dikke onvoldoende voor haar staatshuishouding.'

Etnel verwacht, dat zich in het huidig jaar desastreuze taferelen betreffende de inflatie en devaluatie zullen voordoen naar aanleiding van het wanbeleid van de autoriteiten. 'Als de begroting goedgekeurd wordt, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor de natie.'

Verworpen motie oppositie in Assemblee aan regering om haar voorgenomen beleid aan te passen

Oppositie vraagt regering ook om reële begrotingstekort terug te dringen en om buitenlands beleid met name naar de regio en Venezuela te herzien'Regering vraagt al drie jaar tevergeefs internationale ondersteuning voor aanpak drugshandel...'

Bouterse: 'Regering is trots op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten'


President Desi Bouterse erkent, dat Suriname niet gespaard blijft van internationale drugsproblematiek. Hij heeft vanmiddag, dinsdag 22 januari 2019, in De Nationale Assemblee aangegeven, dat de regering al drie jaar om ondersteuning vraagt voor de aanpak van drugs aan buitenlandse organisaties die in de wereld bekend staan om drugsbestrijding, zonder die bij naam te benoemen. Dit schrijft Starnieuws.

Bouterse deelde mee, dat de regering zal doorgaan met de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit met steun van anderen in de wereld. Hij voerde aan dat de drugsgerelateerde criminaliteit een groot probleem is dat een integrale benadering vereist. Deze problematiek zal op nationaal niveau, maar zeker vanwege het grensoverschrijdend karakter ervan, ook in overleg met buitenlandse veiligheidsdiensten en waar nodig met inschakeling van buitenlandse dienstverlening ter zake worden aangepakt.

'Voorzitter, ter uwe informatie, reeds drie jaren vraagt deze regering ondersteuning aan organisaties die bekend zijn in de wereld, die een specialisatie hebben met betrekking tot drugsbestrijding om hier op onze kosten in Suriname, onder leiding van uiteraard de minister van Justitie, werkzaamheden te komen doen. Al drie jaar. Het niet komen zal wel een bepaalde reden hebben. Maar, wij zijn er van overtuigd dat wij in staat zullen zijn gezamenlijk, met of zonder ondersteuning van al die geweldigheden, dat er andere geweldigheden in de wereld zijn, die ons wel zullen helpen, welke straks op een andere wijze wordt geïnterpreteerd. En dat men aangeeft er wordt politiek gespeeld. Ik zeg het een beetje in tongen, mevrouw de voorzitter, maar zij die oren hebben, horen.' 

Wat de recente drugsvangst op de Jules Sedney haven betreft, vindt de regering het nodig om 'hier in uw geacht college aan te geven, dat de regering trots is op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten. Laat mij dat hier duidelijk zeggen. Met de beschikbare middelen zijn deze diensten erin geslaagd om, na nauwkeurig onderzoek, analyse en opsporing, een dergelijke omvangrijke drugsvangst te doen.' De president merkte op, dat als het mogelijk was in De Nationale Assemblee, hij zou vragen om te applaudisseren.

President Bouterse tracht met cijfers opleving economie aan te tonen in Assemblee

'De inflatie vertoont een neergaande trend'


In 2017 is een keerpunt gekomen ten opzichte van de negatieve economische groei in 2015 en 2016. Met cijfers, die het Algemeen Bureau voor de Statistiek in oktober 2018 heeft uitgegeven, heeft president Desi Bouterse vanochtend, dinsdag 22 januari 2019, in het parlement getracht aan te tonen dat het de goede kant opgaat met de economie.


Hij zei, aldus Starnieuws, dat er een lichte positieve toename was van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2017. 'In 2015 was de groei -3,4% en was het BBP Srd 16.357 miljoen. In 2016 was de groei -5,6% tegenover een BBP van Srd 19.770 miljoen. Het jaar daarop was de groei 1,7% met een BBP van Srd 22.978 miljoen.'

Het staatshoofd, die inging op vragen en opmerkingen van Assembleeleden tijdens de algemene politieke beschouwingen over het dienstjaar 2019, stelde dat diverse indicatoren uit de mijnbouw- en niet-mijnbouwsectoren wijzen op een voortgaande positieve groei in 2018. Voorlopige beschikbare cijfers van de sectoren visserij, landbouw en veeteelt, constructie en hotel en restaurants, duiden op een groei van ongeveer 10%. Ook de mijnbouwsector doet goede zaken en in die sector zal volgens de president een groei zijn van zo’n 8,5%.

Bouterse stelde ook, dat de inflatie een neergaande trend vertoont. De inflatie over 2018 zal volgens zijn informatie uitkomen op ongeveer 7%, terwijl dat in 2017 22% bedroeg. In november 2018 was het inflatiecijfer over de afgelopen twaalf maanden 5.5%, terwijl dat cijfer 9.25 was in 2017. In vergelijking met november 2016 was het inflatiecijfer 57%.

Activisten eisen importstop Ierland van 'bloedsteenkool' uit Colombia

Cerrejon-mijn beschuldigd van meerdere misbruiken van lokale gemeenschappen

'Ierland sponsort actief de vernietiging van het milieu'


Activisten dringen er bij Ierland op aan om 'bloedsteenkoolimporten' uit Colombia te beëindigen. Ierland is medeplichtig aan mensenrechtenschendingen in Colombia door steenkool te kopen van een mijn die beschuldigd wordt van meerdere misbruiken van lokale gemeenschappen, zeggen campagnevoerders. 


Ze roepen de ESB (Electricity Supply Board) en de regering op om niet langer te handelen met de Cerrejon-mijn in de arme provincie La Guajira. ESB heeft miljoenen tonnen kolen uit de mijn geïmporteerd om te verbranden in de Moneypoint-elektriciteitscentrale, terwijl de wereldwijde marketingafdeling van de mijn, CMC, in Dublin is gevestigd.

Professor Aviva Chomsky van Salem State University in Massachusetts (VS), die een campagne voerde tegen de invoer van Cerrejon-steenkool in een energieplan in Salem, drong er bij Ierland op aan dit voorbeeld te volgen.Clodagh Daly van het Latijns-Amerikaanse Solidariteitscentrum zegt, dat Ierland hypocriet is door elk jaar miljoenen bij te dragen aan het VN-Klimaatfonds om ontwikkelingslanden te ondersteunen die reageren op klimaatverandering terwijl ze blijven importeren uit de Cerrejon-mijn.

'Ierland sponsort actief de vernietiging van het milieu', zegt ze.


De mijn, die ervan wordt beschuldigd 'bloedkolen' te produceren, verwerpt de beschuldigingen. ESB heeft gezegd dat het lid is van de alliantie Bettercoal die werkt aan het verbeteren van de normen in de kolenmijn.

Actievoerders beginnen dinsdag 22 januari 2019 hun rechtszaak tegen de staat in een poging om de regering te dwingen het 'National Mitigation Plan' af te schaffen en met een plan te komen dat de weg van het land naar koolstofneutraliteit nog dringender en vollediger uiteenzet.(Suriname Mirror/Irish Examiner/Twitter/YouTube)

ELN stelt geen voorkennis te hebben gehad van aanslag op politieacademie in Bogota, Colombia

(Bron foto: Twitter)
Hoofdonderhandelaar Beltran, ELN, eist van regering dat onderhandelaars veilig kunnen terugkeren uit Cuba


De hoofdonderhandelaar van Colombia's Nationale Bevrijdingsleger ELN (Ejército de Liberación Nacional) weigert vorige week voorkennis te hebben gehad van de aanslag op een politieacademie in Bogota en eist van de Colombiaanse regering dat onderhandelaars veilig kunnen terugkeren uit Cuba. 

Pablo Beltran, de hoofdonderhandelaar van het ELN, zegt dat zijn team niet wist dat de rebellengroep de aanslag, die 21 mensen van de academie het leven kostte, aan het plannen was.


Hij riep Colombia op een vooraf overeengekomen protocol te volgen en de onderhandelaars 15 dagen de tijd te geven veilig terug te keren naar hun jungle-kampen in de Zuid-Amerikaanse natie.'We waren niet betrokken', vertelde Beltran aan Telesur, een medianetwerk dat wordt gerund door Cuba, Venezuela en andere linkse Latijns-Amerikaanse regeringen. 'We zullen er tot de laatste dag op aandringen dat de regering garanties biedt voor onze terugkeer.'


(Suriname Mirror/The Associated Press/France24/El Espectador/Canal1/YouTube/Twitter)

In Nederlandse en Belgische havens in 2018 73.931 kilo cocaïne in beslag genomen.

Naar schatting wordt 90 procent verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië


Opsporingsdiensten hebben het afgelopen jaar in Nederlandse en Belgische havens 73.931 kilo cocaïne in beslag genomen. Het jaar ervoor was dat 54.792 kilo. Volgens de politie wordt Europa momenteel overspoeld met cocaïne. In Colombia wordt meer cocaïne dan ooit geproduceerd. Criminelen zijn op zoek naar nieuwe afzetmarkten en gebruiken de havens hier als doorvoerroute. 

De meeste cocaïne die via Nederland binnenkomt, is bestemd voor het buitenland. Naar schatting wordt 90 procent verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië. Dat Nederland zo'n belangrijke positie heeft in de internationale cokehandel, heeft volgens de politie onder meer te maken met onze goede infrastructuur. De gevolgen zijn groot, zegt de politie.

De handel gaat gepaard met veel geweld, zoals liquidaties, en werkt corruptie in de hand. Drugswinsten worden witgewassen en geïnvesteerd in de bovenwereld. Ook worden in sommige wijken jongeren geronseld om cocaïne te verkopen.

De politie probeert de stroom te stoppen door nauwer samen te werken met buitenlandse opsporingsdiensten. Ook zijn er inmiddels Nederlandse agenten gestationeerd in Colombia. Vooral in dat land neemt de productie de laatste jaren enorm toe. In 2015 werd 900 ton coke geproduceerd, een jaar later was dat al gestegen tot 1300 ton. Volgens de politie is die hoeveelheid sindsdien verder gegroeid. Daarna gaan de drugs naar Costa Rica, Panama, Ecuador, Brazilië, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Nederlanders hebben daar strategische posities ingenomen om de transporten te organiseren. Bijna driekwart van de wereldwijd onderschepte cocaïne wordt overigens in die zes landen in beslag genomen. Zo werd onlangs nog een partij van 2300 kilo coke gevonden in Paramaribo. Nog geen week later werd een in die zaak verdachte rijstexporteur doodgeschoten.

Nederland wil nauwer samenwerken met productielanden Colombia, Peru en Bolivia, maar focust ook op zogeheten 'transitielanden' als Brazilië, Ecuador, Panama, Suriname en Costa Rica, waar de cocaïne - vaak met bemoeienis van Nederlandse tussenpersonen - wordt doorgevoerd.

Dat zei chef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdagmorgen 22 januari 2019 op een groot internationaal congres voor drugsbestrijders in Voordorp, bij Utrecht.

De meeste drugs worden met containerschepen naar Europa gesmokkeld, maar criminelen gebruiken ook eigen boten, vliegtuigen en zelfs kleine zelf vervaardigde duikboten. De cocaïne komt meestal binnen in Antwerpen en Rotterdam, maar de laatste maanden is Vlissingen ook populair bij criminelen. Volgens de politie worden steeds vaker kleinere zeehavens gebruikt, waaronder ook Zeebrugge en Gent.

(Suriname Mirror/NOS/Het Parool)

Aanpak in centrum Paramaribo illegale venters van groenten en fruit zet geen zoden aan de dijk

'Tot vervelens toe is opgetreden, maar het is nu tijd om ordening te brengen'


Het lijkt erop, dat de verantwoordelijke instanties niet in staat zijn een einde te maken aan het jaren voortslepende probleem van illegale venters van groenten en fruit langs de openbare weg in het centrum van Paramaribo.. Herhaalde pogingen en beloften van zowel de politie als de bestuursdienst zijn mislukt. Nu wordt de belofte van een strenge aanpak opnieuw gedaan door districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost, zo meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 22 januari 2019.

De uitgedachte aanpak is dat leden van de bestuursdienst samen met de politie op pad gaan om tegen de illegale verkopers op te treden. Nerkust erkent, 'dat er tot vervelens toe is opgetreden', maar dat het nu tijd wordt ordening te brengen. Mensen die hun waar op één van de markten moeten verkopen, weigeren dat, tot ergernis van de districtscommissaris. Dit leidt ertoe dat het aantal mensen dat naar de markt gaat vermindert. Ze kiezen er voor om voor het gemak hun groenten en fruit op straat te kopen. Nerkust noemt dit oneerlijke concurrentie voor venters die zich aan de regels houden en toch op de markt blijven verkopen.

Doelend op de illegalen zegt hij: 'Al die mensen moeten terug naar hun plek. Wie geen vergunning heeft, moet er één aanvragen en ze zullen die ook krijgen', verzekert hij. 'We moeten gaan naar het systeem waarbij iedereen zijn geld eerlijk verdient.'

Markmeester John Lecton van de Centrale Markt zegt, dat het probleem met de illegale straatventers integraal moet worden aangepakt. 'Wij weten hoe het er aan toe gaat. Vroeg in de ochtend kopen ze hun groenten bij de groothandelaren en landbouwers en gaan daarna gewoon op plekken staan waarvan ze weten dat er mensen langs komen. Het lijkt erop dat Surinamers dingen graag op straat kopen omdat het makkelijk is.'

Lecton ondersteunt het beleid van hard optreden tegen illegale venters. De regiocommandant moet volgens hem opdracht geven om hen te verwijderen en alles in beslag nemen. 'Het is misschien lastig om zo te handelen maar we weten waar ze staan, vanaf het gebouw van Pasha Global aan de Saramaccastraat tot aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Ze zijn net vliegen, als je aankomt rennen ze.'

Celstraf van vijftien jaar geëist tegen man (35) die zijn ex-echtgenote doodschoot

Man schoot op 6 juni tijdens woordenwisseling Isra Nasir dood


De Officier van Justitie heeft gisteren tegen M.K. (35), een BBS’er (Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname), een celstraf van vijftien jaar met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht geëist voor de moord op zijn ex-echtgenote Isra Nasir. Hij zou op 6 juni 2018 opzettelijk en met voorbedachten rade de vrouw van het leven hebben beroofd. Hij schoot haar neer op de Magentakanaalweg. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 22 januari 2019.

De Officier van Justitie acht voorbedachten rade niet bewezen. Wel acht zij opzet bewezen. Volgens de Officier van Justitie wilde K. wel de dood van de vrouw. Hij loste drie schoten op de vrouw, terwijl er geen levensbedreigende situatie was voor hem. Dit blijkt duidelijk uit beeldmateriaal. Bovendien werd het slachtoffer van dichtbij beschoten in haar borst, buik en hals.

Als er geen opzet aanwezig was, dan zou de vrouw niet drie keren van dichtbij zijn beschoten. De verdachte en het slachtoffer hadden vijf jaar lang een relatie. Maar, de relatie verliep niet goed en de vrouw wilde een echtscheiding. Tussen de verdachte en het slachtoffer ontstond en woordenwisseling.

K. verklaarde, dat zij de benodigde documenten om een voertuig dat hij had gekocht, aan hem zou overhandigen. Dit heeft zij echter niet gedaan en hield hem steeds aan het lijntje. Zo had K. op 12 maart van het vorige jaar haar mobiele telefoon kapot geslagen. Op die bewuste dag, nadat hij de woordenwisseling met haar kreeg, schoot hij haar neer. Toen de politie arriveerde, was de vrouw al overleden.

Op 18 februari zal advocaat Irvin Kanhai pleiten in deze strafzaak.

63-Jarige voetganger door een pick-up doodgereden op de Afobakaweg

Kamesie Saakie loopt plotseling de Afobakaweg op


De 63-jarige Kamesie Saakie is zondag door een pick-up doodgereden op de Afobakaweg. De politie van het ressort Brokopondo kreeg telefonisch de melding, dat op de Afobakaweg een aanrijding had plaatsgevonden en dat er sprake was van een dode, zo bericht het Korps Politie Suriname maandag 21 januari 2019. 

Bij aankomst op de locatie werd het slachtoffer op het wegdek aangetroffen. Hij vertoonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Inmiddels had de 34-jarige pick-up bestuurder, die na de aanrijding was doorgereden, zich gemeld bij de politie te Klaaskreek. Hij verklaarde, dat hij met zijn pick-up over de Afobakaweg reed, vanuit de richting Paranam gaande in de richting van Afobaka.

Plotseling zag hij iemand de weg op komen lopen, maar kon op dat moment niet meer afremmen met het gevolg, dat hij die voetganger aan reed. Uit vrees stopte hij niet, maar reed door en meldde zich bij de controlepost te Klaaskreek.

De pick-up bestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van de politie Regio Midden.

Voormalig kantoor KPMG Dutch Caribbean treft schikking met Openbaar Ministerie Curaçao

Schikking houdt verband met vervolging Curaçaose zakenfamilie Grynsztein voor witwassen


Het voormalige kantoor van KPMG Dutch Caribbean heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 22 januari 2019, te hebben vernomen uit meerdere goede bronnen. 

De schikking houdt verband met de zaak-Troja op Curaçao en de zaak-Cymbal in Nederland waarbij leden van de Curaçaose zakenfamilie Grynsztein worden verdacht van en vervolgd wegens op grote schaal witwassen.

In mei 2018 vond in verband hiermee huiszoeking plaats bij het hoofdkantoor van KPMG DC op Curaçao. KPMG Dutch Caribbean, dat sinds 1 januari 2019 KDC Interim heet, betaalt een boete van een onbekende hoogte. Naar verluidt wordt later deze week een officiële mededeling gedaan over deze regeling met het OM, waarmee voor het bureau de kous in principe af is.

De schikking treft de administratieve tak van het accountants- en advieskantoor waarbij sprake zou zijn geweest van tekortkomingen bij de samenstelling van de jaarrekeningen van de bedrijven van klant Grynsztein over de periode 2004 tot en met 2009. De partners van het bureau staan hier verder buiten, hoewel door het OM geoordeeld wordt dat ‘slordig is omgegaan met de meldingsplicht’.

De doorzoeking vorig jaar werd uitgevoerd door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) samen met het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Er werd documentatie in beslag genomen bij de inval, maar er werden geen arrestaties verricht. Deze actie vloeide voort uit het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige klant van de KPMG-accountants.

Premier Mark Rutte: 'Wat we hier zien, is het ontstaan van een nieuwe economie'

Curaçao en Nederland tekenen MoU's ter modernisering samenwerkingsrelatie

(Bron foto: Regering van Curaçao/Facebook)

Op de eerste dag van de Bon Biní for Business Summit zijn acht Memoranda of Understanding (MoU’s) en Letters of Intent (LoI’s) getekend en is als afsluiter een convenant overeengekomen tussen Curaçao en Nederland waarmee partijen beogen de samenwerkingsrelatie tussen de landen te moderniseren, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 22 januari 2019.

De Nederlandse premier Mark Rutte sprak van een groot succes en de minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath zei voldaan: 'Ik ben trots op Curaçao.' 

Ten overstaan van de pers blikte Rutte terug op de eerste dag van de summit. 'Ik ben enorm onder de indruk. Je ziet hoe op een prachtige manier ondernemers van Curaçao en van Nederland schouder aan schouder staan om economische ontwikkeling aan te jagen. Wat we hier zien, is het ontstaan van een nieuwe economie.'

Dat economische groei het grootste doel is van de summit, bleek bij de afsluiting van de eerste dag gisteren, toen Rutte en Rhuggenaath in aanwezigheid van de media hun handtekening plaatsten onder het samenwerkingsconvenant ‘Groeistrategie Curaçao’.


Curaçao heeft het plan ‘Groeistrategie Curaçao Integraal en Samen’ opgesteld, niet alleen ter bevordering van economische groei, maar ook van het financieel beheer en de overheidsorganisatie van Curaçao. Nederland is gevraagd om samenwerking bij de uitvoering van dit plan. Concreet houdt dit in dat Nederland de Curaçaose regering zal ondersteunen bij uitdagingen op onder andere het gebied van de overheidsfinanciën.

'Het biedt meer mogelijkheden om op een duurzame manier verbeteringen door te voeren voor de economie, het financieel beheer en de overheidsorganisatie, en niet alleen geleid te worden door de kortetermijnproblemen met de begroting, zoals die onder meer worden geïdentificeerd door het College financieel toezicht', aldus de regering in een schriftelijke verklaring.
Een enthousiaste Nederlandse premier Mark Rutte op Curaçao voor handelsmissie ‘Bon Biní for Business’

(Bron foto: Twitter/Rutte)
'Als ik iets heb geleerd de afgelopen 8.5 jaar dan is het, dat als je ondernemers bij elkaar brengt, er áltijd mooie dingen gebeuren'


De Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Curaçaose collega Eugene Rhuggenaath straalden gisterochtend vriendschap en optimisme uit bij de aftrap van de handelsmissie ‘Bon Biní for Business’, zo bericht althans vandaag, dinsdag 22 januari 2019, het Antilliaans Dagblad.

De ‘investment summit’ is een initiatief van de twee premiers en staat in het teken van het ontdekken van innovatieve zakelijke kansen op Curaçao. De organisatie gebeurde in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Premier Rutte zei gisterochtend in zijn openingsspeech erin te geloven dat de twee dagen resultaten opleveren. 'Als ik iets heb geleerd de afgelopen acht en een half jaar in deze functie, dan is het dat als je ondernemers bij elkaar brengt, er áltijd mooie, bijzondere dingen gebeuren. Simpelweg omdat een ondernemer van een ander wil leren. Hoe pak jij dat aan? Hoe kan ik bijdragen aan jouw succes en wat zou jij voor mij kunnen doen?'

Rutte verwacht dat er dergelijke interacties binnen de Nederlandse delegatie zullen zijn, ‘maar, vooral natuurlijk tussen de 45 bedrijven, meer dan 60 ondernemers, die hier nu uit Nederland zijn en hun 70 counterparts op Curaçao’.

De Nederlandse premier bracht in herinnering hoe het in 2013 begon ‘met een kleine handelsmissie van zeven, acht Nederlandse bedrijven naar de zes eilanden van het Koninkrijk’. 'Het is zó motiverend als je dan ziet dat het nu is uitgegroeid tot 45. Dat wat we toen voor ogen hadden, ook echt werkt!'


Verband tussen Colombiaanse cocaïne-duikboot en illegale airstrip te Tibiti Savanne

Advocaat Kanhai: 'Is het bouwen van een duikboot strafbaar?' Nee'


In de spraakmakende Colombiaanse cocaïne-duikboot strafzaak heeft de rechter gisteren agenten gehoord als getuigen. In de zaak staan E.C., J.P., L.R., A.V., S.P., A.B., M.B. en M.G. terecht. Na het verhoor van de politiemannen is duidelijk geworden, dat er een link bestaat tussen de onderschepte duikboot en een illegale airstrip die te Tibiti Savanne werd ontdekt, zo berichten vandaag, dinsdag 22 januari 2019, de Ware Tijd en Starnieuws.

Het vliegveldje in de Tibiti-savanna heeft een landingsbaan van ongeveer twee kilometer lang en vijf meter breed. Onderzoek van luchtvaartwaakhond CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) heeft uitgewezen, dat de landingsbaan geschikt is voor éénmotorige vliegtuigjes met een vrachtgewicht van ongeveer zevenduizend kilo. Vermoed wordt, dat drugs vanuit dat vliegveldje met een vissersboot over de Tibitirivier naar de duikboot op de Coppenamerivier zou worden getransporteerd.

De airstrip was volgens de getuigen goed onderhouden en er waren ook duidelijke bandensporen van een vliegtuigje te zien. Er zijn op het vliegveldje vier vaten kerosine, drie vaten gasoline en kruiwagens gevonden en niet ver daar vandaan is een klein kamp ontdekt. De politieagenten vermoeden dat daar drugstransporteurs logeerden. De afstand van de landingsbaan naar de Tibitirivier is ongeveer twee kilometer.

De duikboot is in Saramacca gebouwd. Uit het aangetroffen materiaal op de plaats delict blijkt, dat er eventueel een tweede duikboot gebouwd zou worden. Toen de politie het terrein binnen viel, werd E.C. in de nabije omgeving aangetroffen. Daar werden ook een graafmachine, een vissersboot en een vrachtwagen aangetroffen. C. was betrokken bij de bouw van de duikboot en had een emmer bij zich. In die emmer trof de politie onder andere mobiele telefoons aan. Bij het onderzoek werd een adres gevonden. Dit leidde tot aanhouding van A.B., M.B. en S.P. A.B. werkte voor R.O. die nog niet aangehouden is.

Advocaten Irvin Kanhai en Benito Pick vinden dat er geen duidelijk bewijs is dat de verdachten bezig waren met criminele activiteiten en dat hun arrestatie vooral is gebaseerd op vermoedens. 'Is het bouwen van een duikboot strafbaar?', vroeg Kanhai en antwoordde zelf: 'Nee.'
De rechter daarentegen spreekt van 'duidelijke bewijzen'.

Eén van de vrouwelijk verdachten was volgens de rechter kok voor de ploeg die bezig was met de bouw van de duikboot. De andere vrouw heeft voor iets meer dan 65.000 Amerikaanse dollar een graafmachine en de vissersboot gekocht. Daarnaast huurde ze een ponton voor 12.000 Amerikaanse dollar per maand en heeft ze voor duizenden Srd's diverse andere materialen gekocht.
Dit alles was bestemd voor de bouw van het vaartuig. Ook zijn bij haar paspoorten van andere verdachten aangetroffen.

J.P. werd aangehouden nadat de politie informatie over hem binnenkreeg. Uit het onderzoek bleek dat deze verdachte samen met een ander lid van een Colombiaans drugskartel gezocht worden door de Drugs Enforcement Administration (DEA) in de Verenigde Staten.

Een van de politiemannen gaf aan dat de duikboot gebruikt zou worden om cocaïne te transporteren. De duikboot had grote brandstoftanks, waardoor het geschikt zou zijn voor transport. De boot zou niet als pleziervaartuig gebruikt worden. Deze had ook geen slaapgelegenheid. Geen van de verdachten heeft aangegeven, dat de duikboot voor drugstransport gebruikt zou worden. Volgens de politieman zijn zij tot deze conclusie gekomen door het onderzoek en de informatie die ze van DEA hadden.

Het vervaardigen van een duikboot is niet strafbaar. De duikboot was niet door een deskundige geïnspecteerd.

De raadslieden Irvin Kanhai, Benito Pick en Edward Redjopawiro deden het verzoek om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te schorten. De rechter wees dit verzoek af, omdat zij van mening is dat ernstige bezwaren nog overeind staan. Verder bestaat er vluchtgevaar.

Op 18 februari zullen vier andere getuigen gehoord worden in deze zaak.

'Snoepreisje' VSJS-bestuursleden Desney Romeo en Quaraisy Nagessersing naar Lausanne, Zwitserland,

Romeo en Nagessersing wonen 82e jaarlijks congres van wereldwijde sportjournalisten organisatie AIPS bij


Waterkant.net bericht vandaag, dinsdag 22 januari 2019, dat Desney Romeo en Quaraisy Nagessersing, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS), deze week in Lausanne, Zwitserland het 82e jaarlijks congres van de mondiale overkoepeling ‘Association Internationale de la Presse Sportive’ (AIPS) bijwonen. 

De AIPS is een wereldwijde sportpersorganisatie waarbij 144 landen zijn aangesloten. Zij telt 8500 kaarthouders en is gevestigd in Lausanne. Het congres duurt van 21 tot en met 24 januari.

Romeo en Nagessersing arriveerden gisteren  in Lausanne. Vanuit Nederland waren ze eerder op de dag gevlogen naar Genève en vervolgden met de trein hun reis naar de eindbestemming.

De AIPS Sport Media Awards Ceremony vond gisteren plaats in het Lausanne Palace Hotel.
Het 82e congres wordt vandaag officieel geopend. Daarvoor heeft elk van de continenten (AIPS Europe, AIPS Africa, AIPS America en AIPS Asia) zijn eigen vergadering. Bij de vergadering van AIPS America zal aandacht worden besteed aan het congres en de Zuid-Amerikaanse Spelen voor Sportjournalisten later dit jaar in Colombia.

Wat het belang is van de aanwezigheid van Romeo en Nagessersing in Lausanne voor de Surinaamse sportjournalistiek is onduidelijk.....

Advocaat Kanhai hoopt dat hij zeer spoedig zijn cliënten in mega cocaïne-zaak kan spreken

Openbaar Ministerie had een beperking aan verdachten opgelegd voor acht dagen


Advocaat Irvin Kanhai hoopt vandaag, dinsdag 22 januari 2019, toegang te krijgen tot zijn cliënten die in verzekering zijn gesteld in de mega-drugszaak, zo bericht Starnieuws. Het Openbaar Ministerie had een beperking opgelegd voor acht dagen. In deze zaak zijn meer dan tien personen aangehouden. Gisteren zijn nieuwe aanhoudingen verricht in Nickerie. 

De politie heeft bij sommige verdachten ook huiszoekingen gedaan, waarbij gestuit is op geldbedragen.

Het lichaam van ondernemer Nitender Oemrawsingh is nog steeds niet aangekomen in Suriname. Hij werd op 14 januari dood aangetroffen op het strand in Berbice, Guyana. Hij werd gevonden met een schotwond in zijn voorhoofd. De Guyanese politie doet een onderzoek naar de moord. De familie had gehoopt dat het lichaam vorige week zou worden vrijgegeven. Kanhai verwacht dat morgen het stoffelijke overschot in Nickerie zal zijn.

Hij zegt, dat hij pas nadat hij zijn cliënten heeft gesproken, meer inzicht in de zaak heeft. Hij had de rechter gevraagd de beperking op te heffen, maar dat is niet gebeurd. De advocaat ziet geen reden aanwezig om de beperking te verlengen.

Een van zijn cliënten, S.O., neef van Nitender Oemrawsingh, heeft geprobeerd de hand aan zichzelf te slaan in de cel. Hij is voor medische behandeling opgenomen. Zijn situatie is stabiel.

Stroperij en illegale handel in Bolivia en Suriname vormen serieuze bedreiging voor soorten

Jaguarstroperij, illegale handel in huisdieren en illegale handel in bushmeat belangrijkste oorzaken van wildlife-criminaliteit


Stroperij en illegale handel vormen een serieuze bedreiging voor unieke soorten in het Amazonegebied van Bolivia en Suriname. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van IUCN NL, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, gepubliceerd dinsdag 22 januari 2019. Stropers hebben het vooral gemunt op jaguars, vogels en reptielen, zeeschildpadden en diverse dieren die worden verhandeld voor menselijke consumptie (bushmeat). 

Het onderzoek stelt, dat de illegale handel wordt aangewakkerd door de toenemende aanleg van nieuwe infrastructuur in deze landen. 'Tot voor kort was er nog maar heel weinig bekend over stroperij en handel in wilde dieren in Bolivia en Suriname', zegt Liliana Jauregui van IUCN NL. 'Dit rapport vult dat kritieke gat. Voor het eerst is er meer inzicht in de situatie rondom wildlife crime. Dat geeft houvast voor maatregelen om de illegale handel aan te pakken.'


Jaguarstroperij, illegale handel in huisdieren en illegale handel in bushmeat zijn de belangrijkste oorzaken van wildlife-criminaliteit in beide landen. In Suriname is ook de stroperij van zeeschildpaddeneieren een groot probleem. Die worden beschouwd als culinaire delicatesse.

Snelle stijging in illegale handel in jaguars 
'De meest verontrustende trend die we hebben gevonden was de toenemende handel in jaguaronderdelen, met name hoektanden', zegt Jauregui. Dit lijkt bijna volledig te worden gedreven door de vraag vanuit China, waar jaguartanden, -vlees en -botten worden verwerkt tot medicijnen en sieraden. In Bolivia is de stijging in jaguarhandel ingezet sinds 2012, zo blijkt uit cijfers van inbeslagnames. Tussen 2014 en 2016 ontdekte de Boliviaanse postdienst Ecobol maar liefst 300 jaguarproducten verdeeld over 16 zendingen, allemaal bestemd voor China. Veertien daarvan waren afkomstig van Chinese burgers die in Bolivia werkzaam waren.

In Suriname zijn er aanwijzingen gevonden dat men al in 2003 jaguaronderdelen verkocht aan Chinezen. Het lijkt erop, dat de situatie sindsdien alleen maar is verslechterd. Uit het onderzoek blijkt dat een netwerk van Chinezen betrokken is bij het verhandelen van jaguaronderdelen vanuit het binnenland naar Paramaribo, waar ze verder verwerkt worden. Supermarkten, juweliers en andere winkels gerund door Chinese winkeliers worden gebruikt als dekmantel. Sociale media zoals Facebook en WeChat worden ook gebruikt voor het adverteren van producten.Vandaag de dag zijn er naar schatting 2.000 tot 3.000 jaguars in het wild in Bolivia over. Het aantal jaguars in Suriname is onbekend. Jauregui: 'Hoewel het probleem van jaguarhandel op de radar staat van diverse belangrijke overheidsinstanties, is er simpelweg te weinig capaciteit om het aan te pakken. Voor heel Bolivia, met een oppervlakte van 1.099 km2 zijn een schamele 50 agenten beschikbaar voor de bescherming van wilde dieren.' Desondanks biedt een recente veroordeling van smokkelaars hoop. 'In november 2018 zijn twee Chinese burgers veroordeeld tot respectievelijk vier en drie jaar gevangenis voor het smokkelen van 185 jaguartanden.'

Handel voor huisdieren 
Naast de recentere trend in jaguarhandel, vormt illegale handel voor huisdieren en voor menselijke consumptie al decennialang een probleem. Maar, ook dit is aan verandering onderhevig, zo laat het rapport zien. Van oudsher waren dieren uit Latijns-Amerika bedoeld voor zowel de nationale als de internationale huisdierenmarkt, met de Verenigde Staten en Europa als grootste afnemers. Dankzij strikte wetgeving is de export teruggedrongen, maar er is nog altijd een aanzienlijke binnenlandse huisdierenmarkt. Vooral papegaaisoorten zijn geliefd.

De illegale handel in levende dieren gaat gepaard met ernstig lijden. De dieren worden gesmokkeld in thermosflessen, nylonkousen en zelfs onderbroeken. Voor elk dier dat als huisdier wordt verkocht, sterven naar schatting 8 tot 10 dieren als gevolg van het transport.

Voedsel 
Een laatste grote dreiging vormt de menselijke consumptie van dieren. Bushmeat, het eten van wilde dieren, is wijdverbreid in de meer afgelegen gebieden van zowel Bolivia als Suriname. Inheemse gemeenschappen zijn wettelijk toegestaan om te jagen voor eigen consumptie, maar commerciële jacht is illegaal. Uit het rapport blijkt echter, dat dit wel degelijk gebeurt, en zelfs toeneemt als gevolg van de groeiende vraag naar bushmeat van Chinese arbeiders die werkzaam zijn in de infrastructurele projecten in de regio. Een bron verklaart, dat Chinezen in de rurale gebieden regelmatig lokale mensen inhuren om voor hen op bushmeat te jagen. Hiervoor worden allerlei dieren gedood, waaronder herten, pekari’s, gordeldieren, tapirs, apen en slangen.

In Suriname blijft de illegale handel in zeeschildpaddeneieren een groot probleem. Het rapport maakt melding van zes gevallen tussen 2008 en 2017, waarbij 39.748 eieren werden geconfisqueerd. Bij één inval werden 23.500 eieren aangetroffen op een boot op de Marowijne-rivier, vlakbij de broedplek van de schildpadden, Galibi. Naar verwachting is dit het topje van de ijsberg, omdat slechts een klein percentage van de illegale handel wordt onderschept. Suriname is een belangrijk leefgebied voor zeeschildpadden. Maar liefst vier van de zeven zeeschildpadsoorten op aarde gebruiken de stranden van Suriname om te nestelen. Alle vier hebben een bedreigde status op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten.

Aanleg van nieuwe wegen 
Opvallend is dat het rapport de infrastructurele ontwikkelingen in Bolivia en Suriname aanwijst als een sleutelfactor in de toename van stroperij. Nieuwe wegen maken het ondoordringbare bos toegankelijk voor stropers, terwijl de toestroom van arbeiders in de infrastructuur- en mijnindustrie, vaak van Chinese komaf, een vraag naar bushmeat creëert. Zij doden zelf ook geregeld dieren. In Bolivia zijn bijvoorbeeld plannen om een snelweg te bouwen door het Isiboro Sécure Indigenous Territory en National Park (TIPNIS). Dit stuit op veel controverse, omdat men vreest dat dit onvermijdelijk zal leiden tot meer stroperij en illegale handel in planten en dieren.

Aanbevelingen 
Het rapport geeft verschillende aanbevelingen om wildlife crime een halt toe te roepen. Het versterken van de lokale handhaving is een groot aandachtspunt. Zowel in Bolivia als Suriname is de capaciteit ondermaats. Lokale gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van stroperij. Jauregui: 'Zij zijn de ogen en oren in het veld.' Ook moet de samenwerking tussen instanties op verschillende niveaus en tussen landen worden verbeterd. Tot slot kan nader onderzoek uitwijzen waar de precieze hotspots voor stroperij en handel zijn. Haast is echter geboden: 'Er moeten urgent maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze regio haar meest iconische soorten verliest', zegt Jauregui. 'De tijd dringt.'

(Suriname Mirror/IUCN Nederland/Twitter)

Chinees Nieuwjaar op dinsdag 5 februari 2019 - Nationale vrije dag


'Mangrove-man' Siewnath Naipal verrast door plan aanleg kunstmatig beschermingswerk Weg naar Zee

'Uit de media vernemen we over een dijk of damwanden die zullen worden opgezet'


Professor Siewnath Naipal is niet formeel op de hoogte, dat er bij de oever van Weg naar Zee een kunstmatig beschermingswerk zal worden aangelegd. Hij werkt al enkele jaren letterlijk en figuurlijk in de modder om kwelders te maken waarop mangrove wordt geplant. 'Ik ben al drie jaar daar bezig en de resultaten zijn zichtbaar, tastbaar en meetbaar.' Er is onder meer landaanwinst. Dit meldt de Ware Tijd maandag 21 januari 2019.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zei donderdag, dat gekozen is voor een combinatie van damwanden en dijklichamen, maar dat zijn deskundigen bezig zijn met een definitief ontwerp. Er wordt volgens hem rekening gehouden met de mangrovebeplanting. Waar de erosie zorgt voor onder meer verzilting van landbouwgrond en vernietiging van infrastructuur moet spoedig een kunstmatig oeverbeschermingswerk komen. Op de plekken waar de afkalving nog geen invloed heeft op de gemeenschap, wordt de ontwikkeling van de mangroveplanten bekeken.

Te Weg naar Zee gaat het volgens het contract dat OWT&C met Dalian heeft getekend op 17 januari om een oeverbeschermingswerk van acht kilometer, tussen het crematieoord en de Brantimakasluis.

'In die strekking ben ik ook bezig. Dat is vanaf de sluis van richting het oosten over een lengte van ongeveer achthonderd meter', zegt Naipal. Hij verwijst naar een presentatie die hij vorig jaar voor OWT&C heeft gehouden in verband met het mangroveverbeterproject. Ook het ingenieursbureau Sunecon is gehoord tijdens die bijeenkomst. Dat bureau heeft geopperd een dijk te bouwen.

'Wat de minister toen heeft besloten is niet medegedeeld. Daarbij is het gebleven, totdat wij nu uit de media vernemen over een dijk of damwanden die zullen worden opgezet', stelt Naipal. Hij ziet graag dat zijn project in versneld tempo wordt uitgevoerd. 'Ons concept is dat building with nature werkt. Dit heeft ook zijn voordelen voor de gemeenschap, want het mangrovebos is een inkomstenbron.' Er kan bijvoorbeeld aan bijenteelt gedaan worden. Net als een dam breekt de kwelder de golven van de zee af. Maar de kwelder heeft een natuurlijke werking, namelijk het aanspoelen van sediment, waarbij er sprake is van landaanwinst in plaats van landverlies. Mangrove groeit op modder. Dit gebied is ook een habitat voor krabben en vogelsoorten.

Naipal is in juli 2015 gestart met het project, nadat hij na lang aandringen bij Conservation International Suriname gehoor vond en vijftienduizend Amerikaanse dollar kreeg. Daarnaast bood OWT&C hulp en kon er gestart worden met de bouw van de kwelder.

Venezuela zou muiterij door soldaten Nationale Garde hebben neergeslagen - Explosieve situatie in Venezuela

(Bron foto: Twitter)
Juan Guaido, voorzitter Congres: 'Incident een teken van groeiende ontevredenheid binnen de strijdkrachten'


De Venezolaanse regering zegt maandag 21 januari 2019, dat een muiterij heeft plaatsgevonden door een eenheid van de Nationale Garde in een arme wijk op enkele kilometers van het presidentiële paleis van Venezuela. De opstand leidde tot protesten in dezelfde buurt die werden uiteen geslagen met traangas.


De strijdkrachten zeiden in een verklaring, dat het alle betrokkenen had gevangen in wat het beschreef als 'verraderlijke' daden gemotiveerd door 'obscure belangen verbonden met extreem rechts'. De verklaring meldt ook, dat 's ochtends rond 2.50 uur lokale tijd een kleine groep leden van de Garde een kapitein gevangen nam die de leiding had over een politiebureau in het westen van Caracas en vervolgens met twee militaire vrachtwagens de hoofdstad doorkruisten naar de arme wijk Petare, waar ze een voorraad wapens stalen van een andere buitenpost . Ze ontmoetten weerstand en werden uren later gepakt bij een buitenpost van de Nationale Garde op 3 kilometer afstand van het presidentieel paleis van Miraflores.


De strijdkrachten zeiden, dat alle wapens waren teruggevonden en de muitende troepen gevangen waren genomen.

Een paar uur eerder publiceerde een groep zwaarbewapende nationale gardesoldaten een reeks video's op sociale media met de mededeling dat ze de regering van president Nicolas Maduro niet zullen herkennen. In een van de video's dringt een man, die zichzelf identificeert als 3e Sgt Figueroa, zich richtend tot de 'bevolking van Venezuela', bij zijn landgenoten aan om de straat op te gaan om steun te betuigen voor hun rebellie. 'Je vroeg om de straat op te gaan om de Grondwet te verdedigen, goed hier zijn we', zei hij in een video-opname 's nachts waarin op de achtergrond meerdere zwaar bewapende mannen en een Nationale Gardewagen te zien zijn. 'Je wilde dat we de lont aanstaken, dus dat hebben we gedaan, we hebben jouw steun nodig', voegde hij eraan toe.


In de aangrenzende wijk Cotiza was een kleine groep bewoners te zien die potten en pannen sloeg, afval verbrandde en stenen wierp naar veiligheidstroepen die bij de Nationale Gardepost waren gestationeerd.Juan Guaido, voorzitter van het Congres, zei dat het incident een teken is van groeiende ontevredenheid binnen de strijdkrachten. 'Ons leger weet dat de commandoketting wordt verbroken door de usurpatie van het presidentschap', zei Guaido in een bericht op Twitter waarin hij een belofte herhaalde om alle leden van de strijdkrachten te steunen die zich inzetten om de democratische orde in Venezuela te herstellen.

Er is druk op Maduro ontstaan ​​om af te zien van de macht nadat hij deze maand een tweede termijn van zes jaar had gestart, nadat hij verschillende leidende tegenstanders had verbannen.Minister van Defensie Vladimir Padrino Lopez zei op Twitter, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het incident zouden worden gestraft met de volledige kracht van de wet.
(Suriname Mirror/The Advocate/Venezuela al Dia/Twitter/YouTube)