dinsdag 24 oktober 2017

Donkere wolken boven geschil VMS en SZF zijn verdwenen

SZF heeft aangetoond dat veel meer betaald is dan de VMS had aangegeven

Minister Pengel trekt zich twee dagen terug met NZR om ziekenhuiszorg onder de loep te nemen


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is blij, dat het geschil tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en het Staatsziekenfonds (SZF) is opgelost. De medische specialisten zullen normaal hun diensten verrichten, waardoor de zorg gegarandeerd is, aldus Starnieuws dinsdag 24 oktober 017.

De bewindsman heeft dinsdag een goed onderhoud gehad met de VMS, het SZF en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Het SZF heeft aangetoond dat er veel meer betaald is dan de VMS heeft aangegeven.

Voor korte termijn zijn er afspraken gemaakt, terwijl verder gewerkt wordt aan structurele oplossingen, zegt de minister.

Aan de orde is gekomen dat de gezondheidszorg onder gefinancierd is. Gezondheidszorg moet hoger op de politieke agenda worden geplaatst. Minister Pengel geeft aan, dat hij deze week verder zal afstemmen met het SZF. Volgende week trekt hij zich twee dagen terug met de NZR om de ziekenhuiszorg diepgaand onder de loep te nemen. De NZR heeft indringende aandacht gevraagd voor de huidige financiële situatie. Er zijn grote achterstanden ontstaan bij leveranciers van goederen en diensten waar de ziekenhuizen niet zonder kunnen.

Tijdens de vergadering is door iedereen benadrukt, dat gezamenlijk naar een structurele oplossingen gewerkt moet worden. Het belang van de patiënten moet daarbij op de eerste plaats gesteld worden. Gezondheidszorg dient hoog op de prioriteiten lijst wordt geplaatst door de regering, waardoor essentiële financiële middelen vrijgemaakt worden om de financiële tekorten te dekken.

Rick Kromodihardjo, directeur van het SZF, heeft aangegeven dat een dreiging met stopzetten van medische zorg voor SZF-verzekerden overtrokken was in relatie tot het openstaand bedrag dat aan artsen betaald moet worden. Het probleem dat ontstaan was over achterstallige betalingen is diepgaand besproken en afgesproken is, dat een structurele oplossing zal worden gezocht waarmee de achterstanden weggewerkt zullen worden, deelt de minister mee. Voor deze maand is de behoefte aan middelen die het SZF nodig heeft voor de uitbetalingen al doorgegeven aan Financiën.

Minister Pengel heeft aangegeven welke projecten op korte en middellange termijn uitgevoerd zullen worden voor structurele maatregelen om te komen tot herstructurering binnen gezondheidszorg. Er komt een fiscale studie met ondersteuning van de PAHO (Pan American Health Organization) over hoe bijgedragen kan worden aan de gezondheidszorg. Het is niet mogelijk om door premies te heffen alle onkosten te dekken.

Verder denkt de bewindsman aan financiële maatregelen voor het verlichten van de schulden- en rentelasten, automatisering binnen de zorg en het opzetten van gemeenschappelijke dienstencentra voor het bevorderen van de (kosten)efficiëntie.

Voor de ziekenhuizen verdient het verlichten van de financiële schuldenlast zeer hoger prioriteit en wordt de inzet en committering van de regering verwacht.

Door het succesvolle overleg, dat in goede sfeer is gevoerd, is ervoor gezorgd dat de zorg aan patiënten niet in gevaar komt.

Deze week komt er een overleg met de waarnemend president Ashwin Adhin. Op de hoogste niveau kunnen de NZR en VMS hun zorgpunten naar op een hogere politieke agenda krijgen. De minister merkt op dat hij tijdens de begrotingsbehandeling reeds een plan heeft gepresenteerd over de gezondheidszorg. Met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij er niet meer nodig zal zijn om met noodmaatregelen en injecties te komen.

SoZaVo heeft 26.000 mensen met een beperking in haar bestand

Ministerie van SoZaVo voor mensen met een rolstoel niet toegankelijk....

Voorzitter Wan Okasi: 'Bij elke minister die binnenkomt, moet ik hetzelfde herhalen, dat doen wij al 20 tot 25 jaren'


Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de United Nations Resident Coördinator Office (UNRCO) maandag met mensenrechtentrainingen gestart. 

Die dag werd een aanvang gemaakt met een training omtrent 'Het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking'. Mensen met een beperking vallen in eerste instantie onder het ministerie van SoZaVo voor wat betreft de maandelijkse tegemoetkoming. Daarnaast heeft het ministerie ook volkshuisvesting in haar portefeuille. Mensen met een beperking hebben ook huisvestingsproblemen. Vanuit dat opzicht nam SoZaVo het initiatief om deze trainingen te organiseren.

'Het is belangrijk dat wij als burgers van dit land gaan beseffen dat mensen die leven met een beperking, een essentieel onderdeel zijn van onze samenleving. Het zijn geen aparte, maar onze medeburgers', zei minister Christine Polak. Het eerste specifieke waar het ministerie momenteel naar kijkt, is het vaststellen van de financiële vergoeding, die maandelijks wordt uitgekeerd.

Het ministerie werkt ook nauw samen met Wan Okasi (organisatie van mensen met een visuele beperking) en Stichting Dovenbelangen (Sudobe). Samen met deze organisaties kijkt het ministerie naar mogelijkheden om een multifunctioneel centrum op te zetten. 'Wij kunnen moeilijk vergelijken met Noorwegen of Zweden, omdat die meer dan 100 jaar verder dan ons zijn in ontwikkeling. Voor ons betekent het dat er een heel proces op gang moet komen. Vandaar dat wij de communicatie gaan bevorderen, zodat mensen meer doordrongen raken van het feit dat mensen met een beperking, gewone medeburgers zijn. Wij zijn er nog lang niet', zegt Polak. Als voorbeeld stelt de bewindsvrouwe, dat zelfs haar ministerie voor mensen met een rolstoel niet toegankelijk is.

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Wan Okasi, vindt dit soort trainingen en conferenties heel belangrijk. 'Uiteraard hoop ik dus niet dat het alleen zal blijven bij het praten, maar dat men inderdaad de stappen zal maken richting uitvoering van zaken', zegt Koendjbiharie. Hij heeft eerder ervaringen gehad met trainingen en conferenties, waarbij aan het eind alles dat werd besproken ter uitvoering van noodzakelijke programma’s vergeten was. Het praten op zich vindt hij geen probleem, maar het werken vindt hij veel belangrijker. 'Als de uitvoering niet plaatsvindt, heeft de doelgroep ook niets hieraan', stelt hij.

Transport, huisvesting, toegankelijkheid van gebouwen en straten, communicatie, arbeid, opleidingen, enzovoorts zijn zaken die momenteel aandacht vergen. Naar zijn oordeel is er in de afgelopen periode behoorlijk tot veel gesproken. In een laatste vergadering met de minister van Sociale Zaken heeft Koendjbiharie de bewindsvrouwe voorgehouden, dat hij de problemen van de doelgroep telkens moet herhalen.

'Bij elke minister die binnenkomt, moet ik hetzelfde herhalen. Dat doen wij al 20 tot 25 jaren. De ontwikkeling komt teweeg, maar de doelgroep komt niet vooruit', zei hij. Als de minister daadwerkelijk zal uitvoeren, zal volgens Koendjbiharie er een inhaalslag gemaakt moeten worden.

Er komt geld van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor de restauratie van de binnenstad en het pand aan de Waterkant. Hier wordt er volgens Polak wel rekening gehouden met mensen met een beperking. 'Het is een kwestie van zien, denken en gelijk ermee beginnen. SoZaVo bestaat er al langer dan 50 jaar. Het is meer dan belachelijk, dat het pand noch de voorkant, noch de achterkant toegankelijk is voor mensen met een beperking.'

Het ministerie heeft volgens haar momenteel meer dan 26.000 mensen met een beperking geregistreerd staan in zijn bestand. Als het echt allemaal om mensen met een beperking gaat, kan de minister nog niet met zekerheid stellen. 'Ik ben geen arts, maar het schijnt dat men tegenwoordig gemakkelijk aan een attest kan komen. De uitkering voor mensen met een beperking is meer dan de uitkering voor mensen met zwakke huishoudens.'

Zij geeft in het verlengde hiervan ook direct mee, dat er in het komend jaar werk van wordt gemaakt om de vraag te beantwoorden met een extra screening voor mensen met een beperking. Degenen die recht hebben op financiële bijstand, blijven die volgens de minister normaal ontvangen. Financiële bijstand aan mensen met een beperking zal de staat in het dienstjaar ruim Srd 64.572.000 kosten. Daarnaast is er op de conceptbegroting ook apart geld opgebracht voor zorgvervoer. Dat is geraamd op Srd 1.340.000. Het ministerie verstrekt een financiële tegemoetkoming van Srd 325 per maand aan mensen met een beperking. Gezien de huidige economische omstandigheden is het voorstel van 2016 om de tegemoetkoming op te trekken naar Srd 525, welke gelijk is aan de AOV-uitkering, voorlopig aangehouden.

Een dode en twee gewonden door omvallende boom in Nassaugebied, Oost-Suriname

Boom valt op goudzoekerskamp te Brokoboto; dode en twee gewonden


Het Dagblad Suriname meldt, dat dinsdagmiddag 24 oktober 2017 in het Nassaugebied te Brokoboto een boom door tot nog toe onbekende oorzaak is omgevallen op een goudzoekerskamp waardoor een goudzoeker om het leven is gekomen. 

Twee anderen zijn gewond geraakt.

De twee gewonde slachtoffers worden per vliegtuig c.q. helikopter overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het omgekomen slachtoffer naar naar het mortuarium.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de boom is omgevallen op de kamp. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Bee (ABOP) krtisch in Assemblee over nauwere samenwerking Surinaamse en Franse politie

Assembleelid wil geen overhand Franse politie op grondgebied Suriname


Marinus Bee, fractielid van de ABOP, heeft dinsdagmiddag 24 oktober in De Nationale Assemblee (DNA) diverse vragen gesteld over de uitvoering van een overeenkomst gericht op nauwere samenwerking tussen de Surinaamse en Franse politie. Het akkoord, dat al in 2006 door de regeringen van Suriname en Frankrijk is getekend en in 2008 naar het parlement werd gestuurd, is dinsdag in de Assemblee behandeld. Dit bericht de Ware Tijd op haar website.

De overeenkomst maakt gezamenlijke patrouilles op de Marowijnerivier mogelijk en binnen een strook van twee kilometer landinwaarts vanaf de oever van de Marowijnerivier aan weerszijden van de grens. Benadrukt wordt dat de werkingssfeer van deze overeenkomst beperkt is tot de loop van de Marowijnerivier en dat het betwist gebied in het zuiden buiten deze werkingssfeer valt.

Volgens de overeenkomst mogen agenten van het land op wiens grondgebied wordt gepatrouilleerd al hun wettelijke bevoegdheden uitoefenen. De agenten van de andere staat mogen slechts als waarnemers deelnemen aan de gezamenlijke patrouilles. Zij nemen deel aan de gezamenlijke operaties gekleed in hun nationaal uniform.

 
Wat Bee betreft kan de bepaling over de twee kilometer brede strook worden weggelaten. Hij voert aan, dat St. Laurent ruim zeven kilometer breed is en Albina slechts anderhalve kilometer. Er zal dus sprake zijn van een scheve verhouding, dat de Surinaamse politie slechts over een deel van St. Laurent rechtshandhavingsbevoegdheden krijgt terwijl de Franse gendarmerie in geheel Albina zou mogen opereren.


Ook wees Bee op de scheve verhouding wat betreft de personele bezetting van politieposten door beide korpsen. Waar de politieposten van Suriname in het betrokken gebied tussen de drie en zes man bedraagt, is de politie aan de andere zijde van grens in grotere getale aanwezig. In geheel Albina zijn, aldus Bee, maximaal zes politieagenten op post terwijl St. Laurent een politiemacht van circa 200 man heeft. De politicus wilde weten hoe de regering zal voorkomen dat bij gezamenlijke operaties op Surinaamse grondgebied de Franse politie niet de overhand heeft qua inzet van manschappen.

De ABOP-vertegenwoordiger wilde ook weten of de regering op de hoogte is van de operatiemethoden van de Fransen. Hij en NDP-fractielid Aida Nading wezen erop, dat de gendarme bij haar optreden bezittingen van verdachten vernielt en in brand steekt. In Suriname worden zaken niet vernield, maar in beslag genomen, zei Bee.

De volksvertegenwoordiger wilde verder weten hoe voorkomen zal worden, dat zich in de praktijk excessen voordoen. Als voorbeeld noemde hij de uitlevering van een verdachte met de Surinaamse nationaliteit enkele jaren geleden door een politieinspecteur in Albina aan de Franse autoriteiten. Hier was, aldus Bee, sprake van scsnd hending van mensenrechten en de Grondwet door de politie, aangezien de Grondwet expliciet verbiedt dat Surinaamse staatsburgers aan een vreemde mogendheid worden uitgeleverd. De politicus wees ook op andere misstanden die zich in het verleden hebben voorgedaan.

De regering moet nog antwoorden op de vragen die door Assembleeleden zijn gesteld. Rond vijf uur 's middags is de vergadering geschorst waarna de regering ingaat op gestelde vragen en opmerkingen.

37-Jarige man gedood door setigon bij Pusugrunu

Aangehouden verdachte zet setigon op op het looppad van een tapir...


De 37-jarige Abel Petrusi is gisteren dood aangetroffen langs de rijweg naar Posugrunu, in het district Sipaliwini. De informatie over het levenloze lichaam dat was aangetroffen, kon vanwege het ontbreken van communicatie mogelijkheden, in de middaguren pas doorgespeeld worden aan de politie, zo bericht het Korps Politie vandaag, dinsdag 24 oktober 2017.

Tijdens het onderzoek is de 37-jarige verdachte J.P. aangehouden. Volgens verklaring van de verdachte heeft hij in het weekend een val, in de vorm van de zogenoemde setigon, opgezet op het looppad van een tapir.

Hij deed zaterdag de plek aan en merkte op dat hij nog geen vangst had. Hij besloot het jachtgeweer nog een dag te laten. Gistermorgen trof hij het levenloos lichaam van Petrusi aan en sloeg alarm.

Het ontzielde van Petrusi is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Uit het verdere onderzoek is komen vast te staan, dat het slachtoffer door een broer in het gebied was afgezet om te gaan jagen. Vermoedelijk is hij het pad opgegaan van de setigon met het voor hem noodlottige gevolg.

Een setigon is een gespannen jachtgeweer dat door derden ergens wordt geplaatst voor het jagen op wild. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor onder andere het illegaal in bezit hebben van het jachtgeweer. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.

Dodelijke schietpartij in goudzoekersenclave Villa Brazil om een parkiet

Twee mannen krijgen ruzie met elkaar over een parkiet


De politie van Brokopondo kreeg maandagmiddag een melding binnen betreffende een schietpartij te Villa Brazil, zo meldt het Dagblad Suriname dinsdag 24 oktober 2017. 

Twee mannen kregen ruzie met elkaar omtrent een parkiet. Uit boosheid pakte de verdachte zijn jachtgeweer en schoot daarmee gericht op het slachtoffer. Het afgevuurde schot raakte het slachtoffer in een bovenarm. Als gevolg van de opgelopen schotverwonding is het slachtoffer doodgebloed.

De politie is ter plaatse geweest voor onderzoek. De verdachte heeft zich na het schietincident uit de voeten gemaakt.

De politie is bezig met de opsporing van de voortvluchtige schutter. Het lijk van het slachtoffer is hangende het verder onderzoek in beslag genomen.

Venezolaanse president Maduro investeert fors in sociale en welvaartsprojecten in de 23 staten

Maduro steekt ruim 400 miljard bolivares in projecten


De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een budget van meer dan 400 miljard bolivares goedgekeurd voor sociale en welvaartsprojecten in de 23 staten van het land. 'Hier zijn de middelen, ook voor de gemeenten, een totaal van 471.903 miljoen bolivares, dankzij de inning van belastingen die aan de regio's zijn toegekend in publieke investeringen', zei Maduro tijdens een workshop op Hoog Niveau voor Strategische Planning naar een Nieuw Stadium in de Bolivariaanse Revolutie in het Miraflores Paleis te Caracas.
Maduro heeft meerdere bijeenkomsten gehouden waarin hij de definitieve documenten en middelen goedgekeurd heeft voor de projecten die in de verschillende staten moeten worden ontwikkeld. Hij heeft gezegd, dat er sprake was van discussies op het gebied van veiligheid, openbare werken, gezondheid en economie.

Het budget gaat naar de continuïteit en versterking van sociale programma's, voedselvoorziening en het creëren van projecten die bijdragen aan de versterking van de nationale economie.

Hij zei, dat de workshop de gebieden van productie en levering heeft benoemd en de strijd tegen de economische oorlog, waarvan hij beweert dat het een van de tactieken was die rechtse vleugels gebruikten om de Bolivariaanse revolutie en zijn regering aan te vallen. 'We zullen politiek en moreel blijven winnen en zullen ons concentreren op het bouwen van een economie die de macht van de oligarchie, de financiële oligarchie en al zijn capaciteit voor schade overwint', zei Maduro.

De 18 gouverneurs die de recente regionale verkiezingen wonnen onder de regeringspartij Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, namen ook deel aan de vergaderingen. Vier van de vijf gouverneurs gekozen uit oppositiepartijen zijn al voor de nationale constituerende vergadering van Venezuela ingezworen.

Maduro keerde terug naar de hoofdstad nadat hij in het land de diverse installaties van gouverneurs had bezocht die bij de vorige verkiezingen zijn gekozen, en zei dat 'hij gedurende een week nieuwe triomfen voor het land voorbereidde' in verband met de komende stemming voor burgemeesters in de komende maanden.(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Nieuwe manakin-soort, genaamd Machaeropterus eckelberryi, ontdekt in Peru

Een studie van het gezang van de vogel bevestigt, dat het een unieke soort is

(Bron foto: Andy Kratter, Florida Museum of Natural History)

Een nieuwe manakin-soort, genaamd Machaeropterus eckelberryi, is ontdekt in de heuveluitlopers van de zuidwestelijke Loreto en de noordelijke San Martín regio's van Peru. De Machaeropterus eckelberryi werd overigens in 1994 voor het eerst gezien in de Cordillera Azul, een geïsoleerde bergrug in Peru, maar toen werd gedacht dat het ging om een andere soort, de gestreepte manakin (Machaeropterus regulus).

Nu heeft een studie van het gezang van de vogel bevestigd, dat het een unieke soort is. 'Met de heldere gele veren aan de voorzijde verschilde de vogel van een lokale ondersoort, de gestreepte manakin, maar was bijna identiek aan de subsoort  Machaeropterus regulus aureopectus gevonden in de verre Venezolaanse tepuis, maar het heeft een heel andere stem', aldus ornitholoog dr. Andy Kratter, van het Florida Museum of Natural History en de Louisiana State University Museum of Natural Science.

'Het gezang van de Machaeropterus eckelberryi heeft geen ondertonen en heeft een opvallende stijgende vocalisatie, in plaats van een twee-noten vallende vocalisatie met ondertonen of een vallende monosyllabische vocalisatie met undertonen.'

De soort is genoemd ter ere van de 20e eeuwse vogel illustrator Don Eckelberry. 'Zelfs als we geen nieuwe soorten ontdekken, het alleen al reizen in regio's van de wereld die nog steeds nauwelijks bekend zijn om een beter beeld krijgen van de verspreiding van soorten, welke habitats ze gebruiken en hoe we deze kennis gebruiken om ze te behouden, is de moeite waard', zegt dr. Daniel Lane, een onderzoeker verbonden aan de Louisiana State University. 'Peru heeft nog steeds veel schatten verborgen in onontdekte hoekjes en gaten, en ik zou liegen als ik ze,i dat ik niet de kans had gehad om ze te ontdekken. Tot op de dag van vandaag kan het een van de meest maagdelijke terreinen zijn die ik ooit heb bezocht.''Het vinden van de nieuwe soorten en de geïsoleerde bergrug was belangrijk voor de wetenschappelijke gemeenschap, onder andere omdat de ontdekking Peru moet aansporen om het gebied te behouden', aldus dr. Kratter.

'De Peruaanse regering heeft in het begin van de jaren 2000 een nationaal park in het gebied opgezet, voornamelijk als gevolg van het vinden van deze nieuwe diversiteit in dit gebied, door onze expeditie.'

* Machaeropterus eckelberryi is beschreven 15 september 2017 in het tijdschrift Zootaxa. _____ Daniel F. Lane et al. 2017. Een nieuw Manakin-soort (Aves: Pipridae; Machaeropterus) uit Peru met een taxonomische herbeoordeling van de Gestreepte Manakin (M. Regulus) complex. Zootaxa 4320 (2); doi: 10.11646 / zootaxa.4320.2.11

(Suriname Mirror/Zootaxa/Sci Newss/Vimeo)

Venezuela wil verpand goud terug van Deutsche Bank

Overheid verwacht mogelijk een betere deal te kunnen sluiten met andere partij

(Bron foto: sincronizate.com.ve)


De regering van Venezuela heeft deze maand de verpanding van goud aan Deutsche Bank beëindigd, zo meldt Reuters vandaag, dinsdag 24 oktober 2017. In ruil voor $1.7 miljard aan goudbaren kreeg de centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land voor $1.2 miljard aan harde valuta, waarmee ze goederen uit het buitenland kon importeren en schulden in vreemde valuta kon blijven financieren. Maar, deze maand heeft Venezuela haar goud weer teruggehaald door een bedrag van $1.2 miljard op tafel te leggen. 

Venezuela besloot vorig jaar een deel van haar goud te verpanden, omdat het land valutareserves nodig had om noodzakelijke goederen te kunnen importeren. Het land kwam in grote problemen door de daling van de olieprijs, omdat de economie zeer afhankelijk bleek te zijn van de opbrengsten uit olie. Toen de bodem van de schatkist in zicht raakte begon de centrale bank meer geld bij te drukken om de tekorten te financieren, met hyperinflatie tot gevolg.

Om de meest essentiële goederen te kunnen importeren moest een deel van het goud geruild worden voor harde valuta.

Venezuela heeft in de tijd, dat de olieprijs hoog was, te weinig gedaan om haar economie te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van de inkomsten uit olie. Ook heeft de regering haar begroting niet op orde gebracht, met als gevolg dat de centrale bank geld moest bijdrukken om de tekorten te financieren.

De situatie in Venezuela is nog steeds problematisch en dat roept de vraag op waarom de swap met Deutsche Bank wordt stopzet. Volgens econoom Angel Alvaredo werd de goudswap met Deutsche Bank beëindigd, omdat de overheid verwacht een betere deal te kunnen sluiten.

Mogelijk is er een andere partij die bereid is een hogere prijs te betalen voor het goud of die bereid is een lening te verstrekken.

De centrale bank van Venezuela beschikte tot voor het uitbreken van de valutacrisis over ongeveer 360 ton aan goud, maar nu is daar nog maar 188 ton van over.

Het contrast met 2011 kan bijna niet groter zijn, toen Venezuela onder leiding van de voormalig president Hugo Chavez nog met veel bombarie een deel van de goudvoorraad liet terughalen uit Londen.(Suriname Mirror/Reuters/YouTube/MarketUpdate.nl/Mining.com)

Nieuwe staatssecretaris Raymond Knops (46) gaat over Koninkrijksrelaties

(Bron foto: CDA)
Als CDA-Kamerlid over Defensie en buitenlandbeleid is Knops bekend met de eilanden


Voor het eerst sinds 2010, na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, gaat niet een minister maar een staatssecretaris over Koninkrijksrelaties. Raymond Knops (46) van het CDA gaat vanavond, dinsdag 24 oktober 2017, officieel op gesprek bij formateur Mark Rutte, zo bericht het Caribisch Netwerk/NTR.

De beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Amsterdamse loco-burgemeester Kajsa Ollongren (D66), maar de verschillende, aldus het Caribisch Netwerk/NTR, hoofdpijndossiers over de eilanden wachten op Knops.

De wederopbouw van Sint-Maarten, het hulpfonds en de crisis in buurland Venezuela zorgden onder het bewind van Ronald Plasterk (PvdA) al voor de nodige discussies. Ook de Caribische gemeente Sint-Eustatius is in Den Haag een zorgenkind. Het eiland wil autonomie afdwingen: een eis die gepaard gaat met hoogoplopende ruzies met het ministerie van BZK.

Ook wacht de CDA-politicus nog boeken vol constateringen en aanbevelingen van de commissie-Spies over de ongelijkheid tussen het Caribische en Europese deel van Nederland.

Knops is oud-militair en bestuurskundige. Als Kamerlid over Defensie en het buitenlandbeleid, is hij bekend met de eilanden.

Sinds 11 oktober 2005 is hij lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA (met onderbrekingen van 30 november 2006 tot 1 maart 2007 en van 17 juni tot 7 september 2010). Hij was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Knops is getrouwd, heeft 2 zonen en woont met zijn gezin in Hegelsom, Limburg.


In één van zijn laatste Kamerdebatten met voorganger Plasterk was er onlangs vooral irritatie te bemerken. Knops sprak zijn ongenoegen uit over in zijn ogen de lakse houding van het kabinet-Rutte II als het gaat om het investeren in de kustwacht op de eilanden:


(Suriname Mirror/Caribisch Netwerk-NTR/CDA/YouTube)

Vreemdelingendienst zet in september 97 personen Suriname uit

Grootste groepen uitgezette vreemdelingen zijn Chinezen (48) en 35 Brazilianen


De afdeling Vreemdelingendienst heeft in september 97 illegalen het land uitgezet. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 24 oktober 2017.

Het betreft 35 Brazilianen, 48 Chinezen, 2 Vietnamezen, 8 Indonesiërs, 1 Haïtiaan en 3 Dominicanen.

De meeste uitgezette vreemdelingen mogen respectievelijk na 2 tot 6 maanden of een jaar, indien hun documenten in orde zijn, Suriname weer binnenkomen.

Nog steeds donkere wolken boven geschil tussen VMS en SZF

Beide partijen hebben een persstilte ingelast

SZF heeft in 2017 nog geen enkele betaling verricht voor Basiszorg- verzekerden die in ziekenhuis hebben gelegen


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft gisteravond om de tafel gezeten met de directie van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) over perikelen rond de betaling. VMS-voorzitter Pieter Voigt zal de leden informeren. Hij wil niet uitweiden, maar zegt vandaag, dinsdag 24 oktober 2017, in de Ware Tijd, dat de actiedreiging nog niet is geweken. 

Het SZF heeft over 2017 nog geen enkele betaling verricht voor Basiszorgverzekerden die in het ziekenhuis hebben gelegen. Er zou een achterstand van negen maanden zijn. De krant verneemt van SZF-zijde dat dit jaar aan 171 specialisten Srf 56 miljoen is betaald. Het fonds geeft toe, dat er een achterstand is, maar noemt die miniem.

Beide partijen hebben nu een persstilte ingelast.

Voigt zegt, dat het niet de bedoeling is om de zorg stop te zetten, maar om begrip op te brengen voor elkaars standpunten.

Hij kan zich vinden in de oproep van de voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) Manodj Hindori, om via dialoog tot een oplossing te komen.

Een heikel punt is voor de VMS ook dat het SZF de afspraken niet is nagekomen over de verzekerden die het heeft overgenomen van Self Reliance, Assuria en Parsasco. Voigt is ervan overtuigd dat iedereen in de zorgsector van goede wil is, maar dat er een tijdbom tikt onder de gezondheidszorg. 'De ziekenhuizen trekken al een paar jaar aan de bel. Samen met hen moeten wij werken aan een rustige situatie om goede en verantwoorde zorg te geven.'

Een model zou kunnen zijn om de Staat te vragen de premies te subsidiëren tot alles weer in rustig vaarwater is. De patiënt mag in elk geval niet de dupe worden van een meningsverschil tussen partners, vindt de VMS-voorman. 'Het is van belang dat wij elkaar goed begrijpen.'

Belastingwetgeving Curaçao voldoet niet aan internationale normen

Curaçao een van twintig landen en gebieden van 164 bestudeerde jurisdicties door OECDCuraçao is een van twintig landen en gebieden, op een totaal van 164 bestudeerde jurisdicties, waarvan de belastingwetgeving niet voldoet aan internationale normen. Dat schrijft voormalig Statenlid Alex Rosaria (PAIS) 22 oktober op zijn blog, aldus vandaag, dinsdag 24 oktober 2017, het Antilliaans Dagblad.

Rosaria refereert aan het rapport ‘Harmful Tax Practices - 2017 ProgressReport on Preferential Regimes van deOrganization of Economic Cooperationand Development' (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), dat een week geleden is gepubliceerd.

Het Forum on Harmful Tax Practices heeft namens de OECD de belastingwetgeving in 164 jurisdicties getoetst aan internationale normen, zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde BEPS-agreements. Uit de analyse is gebleken. dat twintig landen en gebieden niet in overeenstemming met internationale afspraken handelen.

In het geval van Curaçao gaat het om de E-zone, Tax holiday en de nieuwe exportregeling. De BEPS-normen inzake preferentiële belastingregelingen zijn bedoeld om landen ervan te weerhouden ondernemers en investeerders belastingvoordelen te bieden die tot ongelijkheid en onevenredige winst leiden.

UTS Curaçao gaat personeelsleden dwingen ontslag te nemen

'Afvloeiingsregeling op basis van vrijwillig ontslag is van de baan'


UTS gaat personeelsleden dwingen ontslag te nemen, de afvloeiingsregeling op basis van vrijwillig ontslag is van de baan. Dat heeft directeur Paul de Geus gistermiddag bekendgemaakt, zo schrijft vanochtend, dinsdag 24 oktober 2017, het Antilliaans Dagblad

Gedwongen ontslag zou pas in januari 2018 aan de orde komen, nadat de medewerkers in eerste instantie tot afgelopen vrijdag, 20 oktober, de tijd kregen om vrijwillig ontslag te nemen, en daarvoor ten slotte twee weken meer de tijd kregen, tot 3 november.

UTS heeft haar best gedaan om de werknemers een aantrekkelijk pakket ontslagvergoedingen te bieden, aldus directeur De Geus. 'Maar, dit is niet in goede aarde gevallen. Ook de beslissing om het personeel meer tijd te geven, leidde tot discussie. We hebben gepoogd iedereen duidelijk te maken waarom de afvloeiing van personeel noodzakelijk is en wat wij kunnen bieden, maar niettemin stapte de vakbond naar de rechter om het proces te stoppen. De directie van UTS heeft daarop besloten om direct over te gaan tot gedwongen ontslag, op basis van de in de cao omschreven voorwaarden voor deze procedure.'

Ministers Curaçao lijken Guangdong Zhenrong Energy beetje zat te zijn...

'Het wordt tijd om andere alternatieven overname Isla-raffinaderij na 2019 te bestuderen'


In het kader van de aanhoudende bezorgdheid over het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE), is tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van Ministers gisteren aangegeven, dat het tijd wordt om andere alternatieven voor de overname van de Isla-raffinaderij na 2019 te bestuderen. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vandaag, dinsdag 24 oktober 2017, in het Antilliaans Dagblad

Ruim een jaar na de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Curaçaose regering en GZE heeft het Chinese staatsbedrijf nog steeds geen volledige helderheid verschaft over verschillende financiële en technische aspecten, zo meldt Rhuggenaath.

Ondertussen groeit de bezorgdheid op Curaçao. In dit kader heeft het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) gisteren onder leiding van voorzitter Clift Christiaan aangegeven dat een ‘fall back position’ moet worden bekeken, dit indien de onderhandelingen met GZE, of zelfs met PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), op niets uitlopen.

Radjoe Bhikharie gaat onverdroten door met eenmansactie bij Assemblee

Voorzitter Bond van Surinaamse Padieproducenten in actie tegen brandstofverhogingen

'De vijf DNA-leden uit Nickerie schenken geen aandacht aan het probleem van de BSP'


Met een karton in zijn hand met daarop de tekst 'Rijstsector kapot DNA help' vraagt Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), aandacht. Hij zat gisteren voor de tweede keer voor het gebouw van De Nationale Assemblee om een signaal te geven en te protesteren tegen de brandstofverhogingen, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 24 oktober 2017. 

Bhikharie geeft aan, dat de autoriteiten geen reactie hebben gegeven na zijn eerste actie een week geleden. De BSP-voorzitter zegt, dat na de oprichting anderhalf jaar geleden meermaals geprobeerd is contact te maken met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, echter zonder succes. 'We hebben nooit, nooit een reactie gehad van de minister. We zijn de mening toegedaan dat we te veel praten in de rijstsector. Er wordt te veel geklaagd. En nu is de tijd aangebroken dat we concreet met acties komen', aldus Bhikharie. Hij geeft aan dat de sector met meerdere problemen kampt.

Bhikharie vindt het erg, dat de vijf DNA leden uit Nickerie volgens hem geen aandacht schenken aan het probleem van de BSP. 'Die DNA-leden zijn mede gekozen door die kleine boeren en worden op de koop toe betaald door de belastingbetaler. Maar, niemand heeft enige aandacht voor de problemen waarmee ze te kampen hebben.'

Hij stekt, dat indien deze week geen response wordt gegeven, fase twee van de actie ingaat. 'En dan is het echt geen eenmansactie meer.' Volgens de BSP voorman telt de bond 112 leden die ook achter de actie staan. Hij geeft aan dat meerdere rijstboeren ook de actie steunen. 'Het is geen 5 voor 12 meer. Voor de boeren is het 10 over 12. We hebben ook een beroep gedaan op de andere bonden om de acties te ondersteunen. Maar, zij kunnen alleen maar mooie praatjes houden en wanneer het er op aankomt te strijden, weten we niet of we op hun steun kunnen rekenen.'

Hij beweert, dat indien er geen aandacht komt deze week, de acties vanuit Nickerie een impact zullen hebben.

'BTW is niet socialer en dreigt juist kleine man zwaarder te treffen dan bredere schouders'

'Invoering nieuwe belastingvorm moet simultaan lopen met compensatiemaatregelen'


'Het is tijd voor een eerlijker belastingsysteem waar iedereen belasting betaalt en niet slechts een deel van de gemeenschap, zoals de werkende klasse. Daarom wordt de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), een hogere en uitgebreidere vorm van omzetbelastingen, gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar, het is niet socialer en dreigt juist de kleine man zwaarder te treffen dan de bredere schouders in de samenleving. Om dat te voorkomen moet de invoering van de nieuwe belastingvorm simultaan lopen met compensatiemaatregelen', zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Economisten, vandaag, dinsdag 24 oktober 2017, in de Ware Tijd.

De econoom spreekt naar aanleiding van een open debat vrijdag, georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Fiscalisten over de invoering van deze 'ingrijpende' wijziging in het belastingsysteem.

Ook het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn bezorgd. 'BTW kan niet komen als je niet zover bent om andere verzachtende maatregelen te treffen', zegt Marlon Telting van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie: 'Een ander punt van zorg is als de overheid daadwerkelijk stappen zal ondernemen om de Belastingdienst te versterken om dit nieuwe systeem in te voeren. De Belastingdienst moet goed bemenst zijn voor deze taak.' Hij wijst er ook op, dat de vakbeweging al jaren opkomt tegen het feit dat de arbeidersklasse gedwongen wordt om de belastingdruk van het land te dragen.

Telting benadrukt, dat het verlagen van loonbelasting ook voor een stukje koopkrachtversterking zal zorgen die het bedrijfsleven ten goede zal komen. 'We hebben koopkrachtversterking nodig vanwege de gedaalde verkoop.'

Zowel Telting als Zunder pleit ervoor, dat BTW landelijk wordt ingevoerd en niet slechts in Paramaribo. 'De deskundigen hebben aangegeven dat de overheid inderdaad met verzachtende maatregelen komt, maar er is geen garantie dat de overheid de adviezen inderdaad gaat opvolgen', aldus Telting.

Start bouw hypermodern medisch centrum Regionale Gezondheidsdienst (RGD) Nickerie

Nickerie één van zeven projecten gezondheidssector goedgekeurd door Islamitische Ontwikkelingsbank


Het startsein voor de bouw van een hypermodern medisch centrum van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is gisteren gegeven in het district Nickerie. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh vindt de plaats waar dit gebouw komt te staan heel goed gekozen. Het is even buiten het centrum in de Van Pettenpolder. Joeloemsingh geeft wel aan, dat hij niet hoopt dat het alleen blijft bij een nieuw gebouw, maar ook uitkijkt naar een goede dienstverlening, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 24 oktober 2017.


Rayoncoördinator van de RGD Nickerie, Radha Ramjattan, merkt op dat dit nieuwe gebouw een heel grote vooruitgang zal betekenen voor de dienstverlening. Het huidige gebouw voldoet allang niet meer aan de behoeftes dus moest er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie.

Waarnemend RGD-directeur Edwin Noordzee geeft aan, dat er een hypermodern medisch centrum zal verrijzen, waarin de dienstverlening verder uitgebreid wordt voor de Nickeriaanse bevolking. Eigenlijk zou het oude gebouw afgebroken worden om een nieuwe op te zetten op die locatie. Er is gekozen om te gaan waar de groei van de bevolking is.

Noordzee deelt mee dat in Nickerie één van de zeven projecten wordt uitgevoerd, die zijn goedgekeurd zijn door de Islamitische Ontwikkelingsbank voor de gezondheidssector. Dit gebouw zal volgens hem helemaal nieuw ingericht worden. Alle apparatuur en benodigdheden zullen beantwoorden aan de eisen van de tijd.

Noordzee zegt dat RGD binnenkort zal overstappen naar 1x24 uur zorg per dag. Nu wordt er al op zeker twee locaties in Paramaribo van zeven uur 's morgens tot elf uur 's avonds gewerkt en Nickerie volgt binnenkort.

Ondanks terugtrekken grote Surinaamse sponsors gaat SuriMEP 2017 door

Op instigatie minister Dodson trekken Staatsolie en Grassalco hakken over de slootOrganisator AME Trade Ltd. begrijpt redenen ministerie, om zich zo kort vóór het evenement terug te trekken, niet zo goed


Surimep 2017 gaat gewoon door. Dit zegt Sergio Silva, projectmanager en Head of Sustainability and Energy Events van AME Trade Ltd, vandaag, dinsdag 24 oktober 2017, op Starnieuws. De tweede editie van de Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition wordt 1, 2 en3 november gehouden in het KKF-gebouw. 

Silva bevestigt dat Staatsolie en Grassalco hebben besloten om geen sponsor meer te zijn. Dit gebeurde kort na uitspraken van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen dat het ministerie niet betrokken is bij de conferentie.

Geen sponsor zijn van het evenement wil echter niet zeggen dat er ook geen sprake kan zijn van deelname. Silva zegt, dat Staatsolie en Grassalco weliswaar sponsors waren tijdens SuriMEP 2014, maar benadrukt dat het niet verplicht is voor de genoemde bedrijven om te sponsoren om deel te kunnen nemen aan het evenement. Dit geldt overigens voor alle mijnbouw- en/of olie- en gasmaatschappijen.

Silva ontkent niet dat het afgenomen aantal sponsors voor SuriMEP 2017 de financiering van het evenement heeft beïnvloed. 'Sponsors helpen ons heel erg met de kosten van het organiseren van het evenement, maar we hebben alle deelnemers beloofd dat dit evenement doorgaat en dat is een belofte die we van plan zijn te honoreren.'

Op dit moment heeft de organisatie 122 afgevaardigden geregistreerd van 47 bedrijven, waaronder deelnemers uit Nederland, de Verenigde Staten, Trinidad en Tobago, Guyana, Frans-Guyana en het Verenigd Koninkrijk.

SuriMEP 2014 was één van de grootste gebeurtenissen in de mijnbouw- en aardoliesector in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Het was een evenement dat veel buitenlandse directe investeringen en een positieve discussie over de stand van zaken binnen de industrie heeft aangewakkerd.

AME Trade Ltd. zegt bij monde van Silva de redenen van het ministerie, om zich zo kort vóór het evenement terug te trekken, niet zo goed te begrijpen. Echter benadrukt de organisatie het besluit van NH te respecteren, omdat het om een zakelijke activiteit gaat en niet een politieke. Voorts hoopt de AME Trade Ltd. dat het ministerie ingaat op haar uitnodiging om deel te nemen aan de conferentie en rechtstreeks informatie te verkrijgen uit de industrie. Uiteindelijk wordt met de conferentie beoogd dat gesprekken en discussies worden aangegaan ter bevordering van de groei in het land.

De organisatie is ervan overtuigd dat de onderwerpen die op de agenda staan relevant zijn voor de discussies die in de branche moeten plaatsvinden. Daartoe behoren onderwerpen zoals Local Content, wetgeving, belastingen op inkomsten en de energie-infrastructuur.

Grootscheepse actie politie Rotterdam bij achttien Money Transfer-kantoren

Een van de geldtransactiekantoren is Suri-Change

(Bron foto: Politie Rotterdam)

Actie onderdeel grotere landelijke actie gericht tegen witwassen van crimineel geld via deze kantoren


De politie in Rotterdam voert vanochtend, dinsdag 24 oktober 2017, een controle uit bij achttien geldtransactiekantoren, zogeheten Money Transfer-kantoren. De actie is onderdeel van een grotere landelijke actie die gericht is tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren. De actie vindt plaats in twee straten in Rotterdam-Zuid en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie (OM). Ook een douanehond zoekt mee naar ’fout’ geld.

Bij twee van de invallen betreft het een strafrechtelijk onderzoek, zo legt een woordvoerder van het OM uit. Bij de andere zestien bezoeken controleren de deelnemende overheidsinstanties of de bedrijven voldoen aan alle regels, bijvoorbeeld op het gebied van gemeentelijke bestemmingsplannen.

Ook elders in het land vinden invallen plaats voor strafrechtelijk onderzoek. Onbekend is nog waar en hoeveel.

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen, zegt de woordvoerder. 'Van zo’n honderd in 2008 naar ongeveer vijftienhonderd nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken.'

Volgens de woordvoerder heeft het Landelijk Parket de kantoren al langer in het vizier. De actie maakt deel uit van een grote actiedag, waarin ’fout geld’ wordt aangepakt, zo meldt de politie via Twitter.


(Suriname Mirror/De Telegraaf/Twitter)

Maisha Neus: '80% Van wat overheidsprogramma's uitzenden is vergelijkbaar met slootwater'

'Het is pure propaganda wat zij doen'


Activiste Maisha Neus vindt het een schande, dat de overheid miljoenen investeert in de verbetering van de overheidsvoorlichting en communicatie, terwijl er volgens haar geen geld is om de subsidies van kindertehuizen op tijd te betalen, geen middelen zijn voor medische instellingen en andere belangrijke betalingen te verrichten. 

'We hebben pas nog het NII (zogenoemd Nationaal Informatie Instituut) en De Boodschap gehad. Het is pure propaganda wat zij doen. De Boodschap is een mooie website, maar de informatie die erop wordt geplaatst mag iedereen aan zijn laars lappen. Het is hetzelfde als de informatie die via de SRS, Anders Bekeken, Info Act, Opo Yu Ai en alle andere Facebookpagina’s die aan deze overheid gelieerd zijn naar buiten wordt gebracht. Het feit dat zij communicatie hebben met het volk is wel goed, maar 80% van wat zij uitzenden is kolder. Het is vergelijkbaar met slootwater', zegt Neus maandag 23 oktober 2017 in het Dagblad Suriname. En ze heeft absoluut een punt....

Daarenboven is de kwalitatieve inhoud van berichten van het NII op de eigen website De Boodschap abominabel - onprofessioneel. gekleurd en vol grammatica- en andere fouten -. Een cursusje Nederlands en hoe schrijf ik nieuwsberichten zou geen kwaad kunnen. Maar, essentie is, dat de overheidsvoorlichting ondoorzichtig en te versnipperd is geworden,  met steeds die ene naam van Clifton Limburg, die geen oog en oor heeft voor kwaliteitven een goede eindredacteur met ervaring....

In het dienstjaar 2018 is de regering van plan om een bedrag van Srd 1.7 miljoen te investeren in deze branche. De regering komt binnenkort ook met een eigen televisiekanaal op kanaal 8.3. GOV.TV zal dagelijks een 24 uurs programmering hebben, terwijl overheidsprogramma’s overwegend via het eigen televisiekanaal zullen worden uitgezonden.

Neus benadrukt dat zij niets tegen overheidsvoorlichting heeft mits deze op de juiste wijze geschiedt. 'Het volk moet geïnformeerd worden en als het op een eerlijke, transparante wijze en alle andere zaken in orde waren geweest, had ik gezegd: top initiatief', aldus de activiste.

Neus benadrukt terecht, dat het haar is opgevallen dat bepaalde regerings gelieerde Facebook-pagina’s als Opu Yu Ai de afgelopen periode er werk van hebben gemaakt om kritische vrouwen via karikaturen te vernederen. Zo is zij een tijdje geleden ook slachtoffer geworden van een geval waar uitgebeeld werd dat een bekende oppositiepartijvoorzitter haar wilde verkrachten. 'Natuurlijk is het de stijl van aanhangers om mensen zwart te maken. Deze uitbeelding vond ik wel heel erg, omdat het insinueerde dat verkrachting normaal is en dat seksisme in Suriname nog een hele grote rol speelt. Ik weet dat heel veel vrouwen worden aangerand, verkracht worden en voorgehouden worden door leidinggevenden om seks met ze te hebben voor een hogere positie, terwijl niemand iets hierover zegt. Iedereen vind het normaal', zegt Neus.

Volgens de activiste zijn ook andere bekende vrouwen als Sharmila Mansaram en Patricia Etnel slachtoffer geworden van deze ‘seksistische aanvallen’. 'Het is echt iets gericht tegen vrouwen. Ik vind het laag en beneden alle niveaus', aldus Neus.

(Suriname Mirror/Dagblad Suriname)

Hulpagent trekt wapen in wachtruimte NVB

Hulpagent aangehouden en in verzekering gesteld


Getuigen hebben het Dagblad Suriname geïnformeerd, dat een hulpagent van politie in het weekend na een woordenwisseling zijn vuistvuurwapen trok in de wachtruimte van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) aan de Heiligenweg in Paramaribo/

De mensen die wachtende waren op een bus renden daarop verschillende richtingen op, zo schrijft het dagblad maandag 23 oktober 2017.

De politie werd ingeschakeld, waarna de hulpagent, die dronken bleek te zijn, werd gearresteerd en  afgevoerd.

De hulpagent werd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij heeft de aangever met zijn dienstvuistvuurwapen bedreigd. In het belang van het verdere onderzoek is hulpagent R.A. ingesloten.

2.438 Kilo cocaïne onderschept in Colombiaanse havenstad Barranquilla

Drugs in container met hout aan boord schip

(Bron foto: Twitter/@PoliciaAntiNar)

Schip had volgens de Colombiaanse Justitie Zuid-Spaanse havenstad Algeciras als bestemming


De politie in Colombia heeft een partij cocaïne van 2.438 kilo onderschept. De drugs werden gevonden in een schip dat in de havenplaats Barranquilla lag. Aan de vondst ging een maandenlang onderzoek vooraf.

De cocaïne kwam tevoorschijn uit een container met hout. Het schip had volgens de Colombiaanse justitie de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras als bestemming.

Volgens de Verenigde Naties neemt de Colombiaanse productie van coca, het hoofdbestanddeel van cocaïne, de laatste tijd flink toe.

De regering van Colombia hoopte in 2016 na het sluiten van een vredesverdrag met de rebellen van het FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dat de cocaproductie zou teruglopen. FARC gebruikte de opbrengst van coca om zijn acties te financieren. Maar, alles wijst erop dat het tegendeel waar is en er juist steeds meer coca wordt geproduceerd.(Suriname Mirror/El Tiempo/De Telegraaf/Twitter/YouTuube)