zaterdag 26 september 2015

Leerkrachten in Naschoolse Opvang wachten al maanden op hun geld

MinOWC lijkt financiële administratie Naschoolse Opvang maar niet op orde te krijgen

26-09-2015  Door: Paul Kraaijer/De Surinaamse Krant


Terwijl minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zich vooral druk lijkt te maken om het opstellen van gedragsregels voor scholieren en leerkrachten, wachten diverse leerkrachten, werkzaam in het project Naschoolse Opvang, al vele maanden op hun geld en loopt de grote vakantie over een paar dagen ten einde.

Dat project wordt juist gedragen door de inzet van leerkrachten die na de gewone gewerkte schooluren in de ochtend, 's middags nog een paar uur doorwerken voor de Naschoolse Opvang. Echter, de waardering voor hun werk is binnen MinOWC niet zichtbaar, terwijl wel met het project wordt gepronkt. Op dit moment zijn er leerkrachten in de Naschoolse Opvang die al sinds maart van dit jaar, en anderen sinds mei, niet zijn uitbetaald voor hun werkzaamheden.

Betrokken leerkrachten hadden gehoopt hun geld te ontvangen voor aanvang van de grote vakantie, maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest.

Het is niet de eerste keer, dat het ministerie in gebreke blijft om op tijd de vergoedingen voor leerkrachten, werkzaam in de Naschoolse Opvang, over te maken. Dat niet op tijd uitbetalen kan op den duur leiden tot minder gemotiveerde leerkrachten en mogelijk tot vertrek.

Dat het niet de eerste keer is dat er problemen zijn met de uitbetaling blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand persbericht, dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling op 15 juli 2013 verzond, waarin werd uiteengezet hoe en wanneer de leerkrachten in de Naschoolse Opvang uitbetaald zouden gaan krijgen:Onderdirecteur Roy Narain van het toenmalige ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) zei 13 augustus vorig jaar nog, dat het uitbetalen van de leerkrachten het grootste probleem is binnen de Naschoolse Opvang en Begeleiding (NOB). Dit was volgens hem altijd het zorgpunt van de minister geweest. Maar, zo zei hij, de minister is afhankelijk van het ministerie van Financiën. ‘Wanneer dat achterwege blijft, ontstaat er veel ruis in het veld met alle consequenties van dien. Hij hoopt dat voldoende geld voor het project wordt uitgetrokken, zodat er geen stagnatie meer kan komen’, zei Narain in de Times of Suriname.

Hij zei destijds ook, dat men doende was het Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding onder te brengen bij het onderdirectoraat Onderwijs. Met de ordening van het bureau zou het ministerie meer armslag krijgen, waardoor bepaalde zaken die zich onder de commissie afspeelden, konden worden ingedamd.
 Het lijkt er echter anno september 2015 op, dat het ministerie de financiële administratie van het project maar niet onder de knie kan krijgen. Leerkrachten in de Naschoolse Opvang weten nog steeds niet wanneer ze worden uitbetaald voor hun gewerkte uren.

Het blijkt voor MinOWC kennelijk niet mogelijk te zijn om gelijktijdig met de uitbetaling van het normale salaris over een maand, de gewerkte uren in de Naschoolse Opvang van de maand ervoor uit te betalen. Tot de dag van vandaag weten de leerkrachten nooit waar ze aan toe zijn. Op willekeurige momenten wordt de vergoeding voor gewerkte uren in de Naschoolse Opvang voldaan en nooit over een maand, maar over een aantal maanden. Een specificatie van de vergoeding, met vermelding van het aantal gewerkte uren in de Naschoolse Opvang, ontvangen de leerkrachten overigens nooit.

Het ministerie was niet bereikbaar voor een reactie,

zaterdag 19 september 2015

Den Blauwvinger: Surinaamse burger draait op voor verkwistend beleid regering Bouterse-I

COLUMN: Regering verhoogt van ene op andere dag brandstof-, water- en stroomprijs – FEP-voorstellen door regering genegeerd

Dat wordt pinaren en extra hosselen – Inkomens stijgen niet en volkspresident mijdt confrontatie met het volk

19-09-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De regering Bouterse-Adhin heeft ruim twee weken geleden, in de vroege ochtend van dinsdag 1 september, zijn ware gezicht al laten zien en getoond lak te hebben aan het parlement, het Financieel Economisch Platform en aan de burger. De burger die nog zo graag vijf jaar wilde. Als een dief in de nacht, let wel, van de portemonnee van de burger, was daar plotseling een persbericht van het ministerie van Financiën waarin werd aangekondigd, dat er ingaande dezelfde dag, 1 september dus, een zogenoemde solidariteitsheffing van 40 cent extra komt bovenop de prijs voor een liter benzine en diesel en dat de elektriciteits- en watertarieven per 15 september fors worden verhoogd, tot wel drie tot vier keer (een huishouden dat nu Srd 40 betaalt voor elektriciteit gaat na 15 september meer dan Srd 170 betalen. Voor iemand die Srd 160 betaalt, wordt het nieuw tarief Srd 500). 'Solidariteitsheffing'? Solidariteit met wie of wat? Niet met de burger, dat staat vast. Inmiddels is de verhoging van de tarieven uitgesteld – na gesprekken van president Desi Bouterse met de vakcentrales en organisaties uit het bedrijfsleven –, de tarieven gaan 'gefaseerd' worden ingevoerd. Met ingang van wanneer en hoe hoog de tarieven worden is vandaag, zaterdag 19 september 2015, nog niet bekend. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, en de vakcentrales en het bedrijfsleven zijn vandaag nog steeds aan het steggelen over de hoogte van de nieuwe tarieven.

Woedende reacties
Op alle fronten werd meteen terecht, die 1e september, woedend en verbouwereerd gereageerd. Het land schudde op zijn grondvesten, het land leek in rep en roer. Vakbonden, aannemers, bushouders, rijstboeren, pomphouders, burgers, leden van het Financieel Economisch Platform, consumentenorganisaties en leden van De Nationale Assemblee zowel uit de oppositie als uit de coalitie. Het reces van het parlement werd ruw verstoord door het onbegrijpelijke in het holst van de nacht genomen regeringsbesluit.

Regering verschuilt zich te gemakkelijk vooral achter olie- en goudprijs
De regering liet via het ministerie van Financiën uitgebrachte persbericht onder andere weten: 
'De inkomsten van de overheid zijn door de snelle en aanhoudende verslechtering van de internationale olie- en goudprijzen ernstig onder druk komen te staan en hebben een dieptepunt bereikt. Vanaf 2012 heeft ons land meer dan 75 procent van de inkomsten uit olie en mijnbouw verloren en we verwachten geen noemenswaardige stijging van deze inkomsten in de komende 2 jaar'. In ons streven naar macro-economische stabiliteit en de financiële levensvatbaarheid van de Surinaamse economie te herstellen, zijn wij genoodzaakt meer te leunen op binnenlandse bronnen van inkomsten om zodoende de internationale schokken van de grondstoffensector te minimaliseren. Na lange beraadslagingen binnen de regering en overleg met de sociale partners, heeft de regering besloten om enkele noodzakelijke maatregelen te treffen. Enerzijds zullen er maatregelen zijn die gericht zijn op het verhogen van de overheidsinkomsten, terwijl er anderzijds maatregelen getroffen zullen worden om de overheidssubsidies af te bouwen.'

Overleg met sociale partners?
Die partners werden echter in eerste instantie compleet genegeerd, die hadden immers in de gesprekken met Bouterse gepleit voor een gefaseerde invoering van de prijsverhogingen.
Overigens had minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen nog geen twee weken voor 1 september verkondigd, dat de tarieven voor stroom niet zouden worden verhoogd zolang het justitieel- en politieonderzoek binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) niet zijn beëindigd. Het volk wordt ermee opgezadeld om de regering uit het door de regering Bouterse-I gecreëerde financiële moeras te trekken, zonder enige vorm van overleg met wie of wat dan ook. Er werd geen enkele vorm van compensatie in het vooruitzicht gesteld voor de burger voor wie het inkomen hetzelfde blijft, maar de uitgaven explosief zullen gaan stijgen. Velen gaan gedwongen worden te pinaren en te hosselen om niet in de eigen misère te verdrinken.

'Zieltogend Suriname verhoogt de prijzen fors', kopte de Telegraaf dinsdag 1 september zelfs. Met andere woorden noodlijdend Suriname. Dat beeld heeft de wereld nu van Suriname.

Volkspresident voor het volk ontwijkt het volk
Zoals gezegd, vanuit alle fronten werd woedend en verontwaardigd gereageerd. De aanstichter van die woede en verontwaardiging heeft zich echter nauwelijks laten zien. Tot verontwaardiging van de oppositie in De Nationale Assemblee was Bouterse 10 september ook niet aanwezig toen een speciale openbare vergadering werd gehouden over de prijsverhogingen. Politici onderbraken hun reces. Maar, Bouterse had het te druk, zo liet hij weten na de beëdiging 11 september van de nieuwe leden van de Staatsraad. 'En, er waren toch genoeg ministers aanwezig, die meer van de zaak weten dan ik.' Ook zei hij, dat de maatregelen nodig zijn om de economie draaiende te houden. Bouterse, die zichzelf zo graag neerzet als volkspresident, lijkt echter maling te hebben aan dat volk. Als hij het volk serieus neemt en dus ook de vertegenwoordig(st)ers van dat volk in het parlement, dan was hij aanwezig geweest en had antwoord gegeven op de vele vragen van Assembleeleden. Hij bood wel zijn excuus aan voor de slechte communicatie met de samenleving over de maatregelen. Maar, wat heeft het volk – dat hij ontloopt – daaraan?

Tijdens de openbare vergadering maakte vicepresident Ashwin Adhin bekend, dat er een sociaal vangnet (Bron foto: orangemonday.nl) komt, bedoeld om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen in verband met de kostenverhogende maatregelen van de regering. Ook wordt een solidariteitsfonds opgezet. Maar, hoe dat vangnet er precies uit gaat zien en wie er precies voor in aanmerking kunnen komen blijft vaag, neen, onduidelijk. Het lijkt sussende politieke cliché-praat. Vangnet? Hoe dan...?....tjoerie.

De politiek correcte vakcentrales
Terugdraaien van de prijsverhogingen was de eerste dagen na 1 september voor de regering niet aan de orde. Verzoeken uit het parlement om de verhogingen gefaseerd door te voeren werden door de regering aangehoord, maar of het een serieuze optie is voor de regering viel toen nog ernstig te betwijfelen. Bouterse is niet iemand die graag op zijn gezicht gaat ofwel gezichtsverlies lijdt. De man kan een flinke dosis arrogantie uitstralen. De oppositie, de vakbeweging en alle anderen met wie Bouterse in aanloop naar 1 september had gesproken, spraken tegen dovemansoren. Maar, dat hadden ze kunnen en moeten weten. Een vos verliest immers nooit zijn streken.
Gedwee werd de afgelopen weken door Jan en Alleman gereageerd op de regeringsmaatregelen. Ferme taal werd geuit, veel theater ook. Een enkel Assembleelid nam het woord actie in de mond en organisaties in de rijstsector dreigden met een landelijke actie. Dat was het. De vakbonden? Die stelden zich netjes, politiek correct op. Geen enkele oproep tot actie. Maar, RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) liet wel constant weten tegen de verhogingen te zijn en voor een gefaseerde invoering ervan. En als klap op de vuurpijl werd 20% loonsverhoging voor ambtenaren gevraagd.....
Waar waren de vakcentrales met hun gedachten en verstand?
20% Salarisverhoging voor ambtenaren vragen, nu, in deze periode?
Hoe geloofwaardig is RaVakSur? Maar, door de opstelling van RaVakSur werd de invoering van de nieuwe tarieven voor water en stroom per 15 september wel voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Hieronder een overzicht van reacties na de bekendmaking door de regering op 1 september

VHP, Pertjajah Luhur, NPS en ABOP
De VHP, de Pertjajah Luhur (PL), de NPS en de ABOP verklaarden op 2 september 2015, dat zij in hun communicatie met de president steeds kenbaar hadden gemaakt geen voorstander te zijn van verhoging van de brandstofprijzen.

'Deze plotselinge prijsverhoging van brandstof wordt onzerzijds afgekeurd. Het gevaar is immers, dat de armoede sterker zal toeslaan en een groter deel van het volk onder de armoedegrens komt, zonder enige vooruitzicht op verbetering. (…) Het treffen van losse maatregelen is wederom dweilen met de open kraan, waarbij de samenleving weer moet inleveren en die verder onder druk komt. Door ons werd aanbevolen om het beleid eerst zorgvuldig voor te bereiden en met het volk te bespreken. Bij het treffen van zware maatregelen voor het volk, moest vooraf worden voorzien in opvang ter voorkoming van achteruitgang in de levensomstandigheden en ontwikkelingskansen van het volk. De genoemde partijen roepen de regering op, om de genomen maatregelen onmiddellijk terug te draaien en het te voeren beleid op een begroting te brengen en die voor te leggen aan DNA, zoals de Grondwet dat voorschrijft', aldus de partijen in hun verklaring.

Leden Financieel Economisch Platform
Diverse leden van het Financieel Economisch Platform (FEP) lieten 2 september weten, dat de regering hun voorstellen naast zich had neergelegd. Het FEP had onder andere voorgesteld om een extra governement-take te heffen, indien de wereldmarktprijs het toelaat, en de water- en elektriciteitstarieven gefaseerd te verhogen.

VHP-Assembleelid Mahinder Jogi
Het VHP-parlementslid Jogi zei 2 september: 'Verhogingen met zo'n impact wordt niet in het holst van de nacht met een persbericht bekendgemaakt.' Hij benadrukte, dat de volksvertegenwoordiging compleet buitenspel was gezet door de regering.

VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing 
Het VHP-parlementslid Girjasing zei 2 september: 'De oorzaak van de prijsverhoging ligt niet bij de hoge rekening van de EBS, maar bij het verspillend beleid van de afgelopen vijf jaren. Wat wij moeten doen, is protesteren voor de woningen van de NDP’ers. Dit hebben ze ons absoluut niet verteld. De president heeft ons alleen verteld hoe rooskleurig het was. Misiekaba had het over Dubai en vandaag gaan wij richting Haïti. '

NPS-Assembleelid Patricia Etnel
Het NPS-parlementslid zei 2 september: 'Dit is vreselijk. De verhogingen zijn volksonvriendelijk.' Ze riep op tot stopzetten van de verhoging. Ze betoogde, dat Assembleeleden door het volk zijn aangesteld en dat daarom zij goedkeuring zouden moeten geven aan de verhoging van vaste lasten. 'Ik vind het heel erg wat gebeurt. Als iemand dit goed praat hou je niet van het volk. Wat willen wij van de burgerij?'

VHP-Assembleelid Dew Sharman
Dew Sharman van de VHP zei 2 september, dat de samenleving is overvallen met de maatregelen en hij voorspelde grote gevolgen van de maatregelen. De politicus verwachtte een ontevredenheidsgolf en zei, dat de samenleving voorbereid had moeten worden. 'Dat wat nu gepresenteerd wordt is niet wat de samenleving verwacht had.' Hij pleitte voor een vangnet voor minder draagkrachtigen.

NDP-Assembleelid Silvana Afonsoea
Parlementslid Silvana Afonsoea van de NDP zei 2 september het vreemd te vinden, dat van de ene op de andere dag een verhoging wordt ingevoerd. Ook zij vond, dat er overeenstemming met het parlement bereikt had moeten worden.

ABOP-Assembleelid Marinus Bee
'De regering moet de maatregelen aanhouden totdat in het parlement een discussie is gehouden over zulke ingrijpende besluiten. De oppositie moet het volk niet in de steek laten, maar krachtig haar stem laten horen.' Dit was 2 september een eerste reactie van het Assembleelid Marinus Bee (AC/ABOP).
Bee zei ook, dat de regering het volk heeft misleid. Tijdens de verkiezingscampagne was immers gezegd, dat het goed ging met de economie. Nu werd iets anders beweerd. Het Assembleelid vroeg zich af waarom president Desi Bouterse zoveel groepen gehoord heeft, als hij toen al wist dat de voorstellen niet meegenomen zouden worden. 'Waarom heeft hij zoveel tijd en energie gestopt hierin?'

Moederbond-voorzitter Errol Snijders
Errol Snijders reageerde op 2 september als volgt: 'Je kunt de gemeenschap niet straffen voor de onduidelijkheden bij de EBS.' Hij weest op het schokeffect die deze maatregelen teweeg zou brengen in de samenleving. 'Dit is niet goed.'

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur)
De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) zond 3 september een brief naar president Desi Bouterse waarin hem gevraagd werd de verhogingen die in het 'holst van de nacht' waren genomen, terug te draaien. Robby Berenstein, voorzitter van RaVakSur, zei dat na het spoedberaad dat de vakcentrales woensdag 2 september 2015 hielden.

Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging (AAV)
De samenleving mag, na de verhoging van de tarieven voor stroom, water en benzine, erop rekenen dat ook de prijzen in de bouwsector aanzienlijk zullen stijgen. 'Alles zal duurder worden', waarschuwde voorzitter Anthony Wong van de Algemene Aannemersvereniging op 2 september. Hij verwachtte een gemiddelde prijsstijging van minimaal 20 procent over de gehele linie. 'De transportkosten, bouwkosten, bouwmaterialen en arbeidskosten worden hoger', voorspelde Wong.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelbare Ondernemingen in Suriname (AKMOS)
Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelbare Ondernemingen in Suriname, zei 2 september, dat vooral startende gezinnen die willen bouwen het zwaar krijgen. 'Sinds 1 september is benzine veertig cent duurder per liter. Ingaande 15 september worden stroom en water duurder. De prijsverhoging bij stroom ligt tussen de 50 en bijkans 280 procent, terwijl water over de gehele linie met bijna 280 procent de lucht in gaat. De economie zal massaal achteruit gaan. Het ziet er zorgwekkend uit', zei Binda, die deze ontwikkeling triest noemde. 'Het zijn ongenuanceerde verhogingen.'

Laurence Pereira, lid van de Raad van Commissarissen van de Melkcentrale
Laurence Pereira, lid van de Raad van Commissarissen van de Melkcentrale, zei 4 september niet te spreken te zijn over de door de regering aangekondigde maatregelen. De door de regering onlangs bekend gemaakte prijsverhogingen gaan volgens Pereira zware effecten hebben op de prijs van melk. 'We hadden met de president afgesproken dat er geen verhoging komt in de prijs van melk. Het zou de komende drie jaren precies zo blijven. Hij gooit nu 40 cent op de diesel. Hoe komen we zo uit? Melkcentrale gaat het niet kunnen betalen. Melkcentrale gaat kapot, failliet. Dit betekent de dood voor de sector. Het is niet alleen de melksector die problemen krijgt. Ook de rijstboeren krijgen zo meteen gigantische problemen. Er zijn dus meer bedrijven die naar de verdoemenis gaan. Met verhoging van de elektriciteits- en watertarieven krijgen wij nog meer problemen. Hoe wij dit gaan opvangen, weten wij niet', zei Pereira.

Radjoe Bikharie, voorzitter van de onlangs opgerichte Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP)
‘De verhoging van de heffingen op de brandstofprijs heeft de kopzorgen van de rijstboeren nog groter gemaakt. De boeren worstelden al met een te lage opkoopprijs van padie. Deze ligt nu zelfs onder de Srd 30 per baal natte padie, terwijl de kostprijs tussen de Srd 55 en 60 ligt. Brandstof is een van de belangrijke componenten bij de productie van padie. Dus de kostprijs gaat hierdoor verder omhoog, terwijl de verkoopprijs blijft dalen.’ Dit zei Radjoe Bikharie, voorzitter van de nieuwe Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) 4 september 2015.
Volgens Bikharie heeft de voorgenomen verhoging van de stroom- en watertarieven de zaak ingewikkelder gemaakt. ‘Naast het feit, dat de rijstboeren padie produceren, zijn ze ook consumenten. Ze hadden het al zo moeilijk het hoofd boven water te houden, nu met de verhoging van vrijwel alle prijzen zullen ze nog harder getroffen worden.’

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL)
'Het ziet er niet rooskleurig uit voor ambtenaren.' Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), voorziet een verdere verpaupering. Leerkrachten hebben de afgelopen vijf jaar geen salariscorrectie gehad, ondanks de jaarlijkse inflatie. 'Wij zijn al zeker met 20 procent achteruitgegaan in koopkracht.' Deze beperking zal volgens de vakbondsleider verder oplopen tot minimaal 30 procent, wegens de recent aangekondigde inkomstenverhogende maatregelen van de overheid. 'De werkende klasse moet steeds het gelag betalen. We willen zeker een bijdrage leveren als werkers om de economie van ons land gezond te maken, maar er moet eerst een aantal condities geschapen worden', aldus de vakbondsman vrijdag 4 september 2015.

Rust teruggekeerd
Het zijn slechts een paar - willekeurige - van de vele verontwaardigde reacties na 1 september. Inmiddels lijkt de rust te zijn teruggekeerd. Geen enkel protest, geen actie, geen staking. Suriname lijkt als mak schaap de prijsverhogingen te accepteren. Zijn de burgers bevreesd voor de regering, voor de president, of ziet men toch de noodzaak en rechtvaardigheid van de verhogingen in? Immers wat hebben zij de afgelopen betaald voor hun stroom- en waterverbruik aan de door de regering gesubsidieerde nutsbedrijven? Veel te weinig en velen zelfs niets.

Volkspresident, maar niet van het volk
Neemt niet weg, dat een wrange smaak achterblijft dat zij, de burgers, opdraaien voor een falend financieel beleid van de regering Bouterse-Ameerali van 2010-2015. Natuurlijk, daar zijn de dalende prijzen van olie en goud in de wereld, maar daar had de regering op moeten inspelen, omdat nu eenmaal bekend is, dat die prijzen wereldwijd aan schommelingen onderhevig zijn. Maar, de regering is daar blind voor geweest en lanceerde toch het ene na het andere (mega-)project, waarvan nu een aantal voor onbepaalde tijd in de ijskast is beland.

Om het eigen falende beleid nu in de schoot van de burger te werpen getuigt van minachting van het volk, het volk waarvan Bouterse maar blijft beweren en volhouden, de volkspresident te zijn, het volk dat hem blind voor een tweede termijn president heeft laten worden. Maar, de president heeft weer eens aan geloofwaardigheid ingeboet.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 september 2015
Amsterdam-Paramaribo


In 2005 werden door de regering Venetiaan-Sardjoe dratische maatregelen getroffen, waaronder de 100% verhoging van de brandstofprijs.Ondanks de massale protesten vanuit de Surinaamse gemeenschap,werden de maatregelen gewoon doorgevoerd:

donderdag 10 september 2015

Den Blauwvinger: Onderwijsminister Peneux wil zich laten gelden

COLUMN: Peneux verbiedt dreadlocks en figuurtjes in haar bij jongens en gekleurd haar bij meisjes

Peneux moet investeren in leerlingen, ze motiveren en niet demotiveren

10-09-2015 Den Blawvinger/De Surinaamse Krant


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft sinds het aantreden van de regering Bouterse-Adhin een bewindsman aan het roer staan die zich wil laten gelden. De oud-directeur Onderwijs van het ministerie, Robert Peneux, staat bekend als een boeman en als een man die als een olifant door de porseleinkast kan gaan en die porseleinkast heeft hij nu stevig in handen.

Zijn nieuwste plannetje dat hij er door gaat drammen is een zogenoemd 'uniform schoolreglement' waarin onder andere worden opgenomen voorschriften voor kleding en gedrag waaraan alle VOJ- (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau) en basisscholen zich moeten houden. Maar, erger, er wordt binnen de burelen van het domein van Peneux ook gewerkt aan een reglement voor leerkrachten. Enkele opmerkelijke en niet van deze tijd zijnde regels daarin zijn, dat het kapsel van jongens netjes en kortgeknipt moet zijn, figuurtjes en tekeningen in jongenskapsel en gekleurd haar bij meisjes zijn verboden. Dit geldt ook voor dreadlocks, tenzij het een leerling betreft die belijder is van het rastafari geloof.

Waar ligt de grens van betutteling voor Peneux?
Ongeloof. Absurd. Waar gaat deze minister de grens leggen als het gaat om het pesten van leerlingen? Wat kunnen zij nog meer verwachten van Peneux? Dat de jongens zwarte schoenen moeten gaan dragen met rode veters, dus, dat sportschoenen, instappers, slippers en ander schoeisel wordt verboden. Dat de meisjes geen vlechten of van die leuke gekleurde kraaltjes in hun haar mogen hebben? Straks worden ze nog verplicht om allemaal naar school te komen met op hun rug allemaal het zelfde, uniforme, rugzakje.

Sinds wanneer wordt leerproces scholieren beïnvloed door soort haardracht?
Draaft Peneux nu niet door? Is hij het contact met de werkelijkheid van alle dag volledig kwijtgeraakt? Ja. Velen keuren de nieuwe plannen af, zo blijkt uit de vele reacties op social media als Facebook. Peneux krijgt er flink van langs. Dreadlocks, figuurtjes in het haar bij jongens en gekleurd haar bij meisjes hebben toch geen invloed op het leerproces van de leerlingen?

Investeer in scholieren, motiveer ze in plaats van ze te demotiveren
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in moderne leerboeken voor de leerlingen. Want als u ziet waar scholieren in bijvoorbeeld het basisonderwijs hun lessen uit moeten leren...... Ongeloof. Oude versleten lesboeken. Rommel. Beschamend.

Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in computertechnologie in scholen. Hoeveel scholieren in het basisonderwijs hebben de beschikking over een computer, een laptop? Neen, Peneux is maar wat blij met First Lady Ingrid Bouterse-Waldring die nu en dan eens een partij laptops cadeau krijgt van de Chinese ambassade en ze vervolgens dumpt in allerlei in de haast gecreëerde computerlokalen op scholen die met veel bombarie worden geopend. Maar, hier ligt een essentiële taak voor het ministerie.

Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in nieuw schoolmeubilair. Schoolbankjes en stoelen. Het is triest en beschamend om te zien hoe scholieren moeten werken. Oude en vaak kapotte schoolbankjes en stoelen. Soms zelfs te weinig.
Vaak ook nog eens tussen 2e en 20e hands uit Nederland. In bijna geen enkel klaslokaal zult u nieuwe en allemaal dezelfde bankjes en stoelen zien. Beschamend. Het is 2015.
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in …....
Laat MinOWC eerst maar eens gaan investeren in …....

Laat Peneux daarin eens gaan investeren, nieuw modern lesmateriaal, computerapparatuur, schoolmeubilair, enzovoorts, enzovoorts.....

Investeer in de kinderen en leg ze niet aan een leiband... motiveer ze in plaats van ze te demotiveren!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
10 september 2015
Amsterdam-Paramaribo

dinsdag 8 september 2015

Den Blauwvinger: Wat Hok niet deed doet Dodson wel: korte metten maken met goudpontons

COLUMN: Hok beschermde belangen, Dodson heeft maling aan belangen en eigenaren pontons

NPS-voorzitter doet ook, misplaatste, duit in het jammerzakje

08-09-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Waartoe tijdens de regering Bouterse-Ameerali, 2010-2015, door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok (PALU, Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie), geen enkele actie werd ondernomen en ook niet de presidentiële Commissie Ordening Goudsector daar opdracht toe gaf, dat heeft zijn opvolger Regilio Dodson (DOE, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid) al binnen een maand na zijn aantreden wel gedaan: de goudpontons ofwel scalians op het stuwmeer bezoeken en korte metten met ze maken. Dodson verdient een milieuvriendelijke pluim. Hij toont ballen, heeft schijnbaar lak aan alles en iedereen. Heeft oog voor de biodiversiteit en de gezondheid van bewoners rond het stuwmeer. 


Pokie in de voetsporen van Asabina
Het is een mooi succes voor Dodson. De goudpontons moeten van het stuwmeer verdwijnen en het meer moet een beschermd gebied worden. Tijdens zijn bezoek aan zo'n acht scalians op het stuwmeer werd hij onder andere vergezeld van het ABOP-Assembleelid Diana Pokie, afkomstig uit Brownsberg. Zij lijkt het roer in het parlement als het gaat om milieu-issues in het binnenland te hebben overgenomen van de uit het parlement vertrokken Ronnie Asabina (BEP), die de afgelopen regeerperiode diverse malen, tevergeefs, aandacht in het parlement heeft gevraagd voor de drijvende goudfabrieken op het stuwmeer en op een aantal rivieren. Het was deze keer Pokie die 27 augustus in De Nationale Assemblee aandacht vroeg voor de aanwezigheid van goudpontons op het stuwmeer. En het waren haar opmerkingen en vragen aan het adres van Dodson die de bewindsman deden doen besluiten om zelf het stuwmeer op te gaan en dat gebeurde vrijdag 4 september.

Jammerende 'voorgangers'
Waar de een succes heeft, Dodson, beginnen anderen, zoals Hok te jammeren. Hok was niet zo blij met publieke opmerkingen van Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector. Die had namelijk verklaard feitelijk nooit tegen de goudpontons te hebben kunnen optreden, omdat hij daartoe moest wachten op instructies vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ofwel van toenmalig minister Hok. Neen, reageerde Hok meteen, de commissie valt rechtstreeks onder het Kabinet van de President en kennelijk kreeg Dompig ook geen instructies vanuit dat kabinet, lees de president.
Overigens werd vanuit de zijde van de regering de afgelopen jaren steeds verkondigd, dat het zo lastig is om de (identiteit van) eigenaren van pontons te achterhalen. Maar, aan de andere kant konden eigenaren wel forse belastingaanslagen ontvangen en daarmee de staatskas wat aanvullen. Werden die milieu vernietigende scalians daarom door de regering Bouterse-Ameerali gedoogd en niet verwijderd?
Op een van de door Dodson bezochte goudpontons was zelfs een plakkaat zichtbaar met daarop de naam van de eigenaar.......
Een van de eigenaren van een goudponton is Sarafina NV. Juist dit goudwinningsbedrijf opereert in het binnenland met milieuvriendelijke winningsmethoden. Maar, op het water blijkt dat milieuvriendelijke te zijn verdwenen. Hoe geloofwaardig is de eigenaresse van dit bedrijf, Claudetta Toney? En een andere eigenaar heet Pieter Peneux. Toch niet toevallig familie van de nieuwbakken minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Robert Peneux?


Kinderachtige reactie van oud-minister Rusland
Als klap op de vuurpijl vond een andere oud-bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen het ook nodig om op een werkelijk kinderachtige wijze te moeten reageren op het kordate optreden van Dodson. Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), toonde met zijn reactie weer eens aan waarom het zo slecht gaat met zijn partij. Wie kan hem nog serieus nemen? Hij zei maandag 7 september in het Dagblad Suriname 'niets speciaals' te zien in het optreden van Dodson.

Toen de NPS-voorzitter tussen 2005 en 2010 de scepter zwaaide op NH, werd volgens hem hard opgetreden tegen goudpontons. Hij beweert op tijd tegen de pontons te hebben opgetreden.Maar, was dat wel zo. Neen. ‘Daarom zult u vanuit de coalitie ook horen, dat toen men in 2010 overnam er nul scalians waren op het stuwmeer. Dit, omdat wij het pertinent verboden hadden. Rond 2008 kreeg ik de informatie dat men bezig was een scalian op de Corantijnrivier op te zetten. Ik heb direct ingegrepen. De scalian was niet eens afgebouwd. Ik heb ervoor gezorgd dat die uit het gebied verwijderd werd. Wat de scalians betreft, hadden wij dus een strak beleid. Als we merken dat in de afgelopen vijf jaar, acht scalians op het meer, met allerlei gevolgen van dien voor ons milieu, intrek hebben genomen, rest er niets anders dan direct op treden. Feit is, dat wij onder de vorige regering deze situatie hebben gekregen. Zij moeten dus de situatie die zij zelf hebben gecreëerd rechtzetten. Wij moeten weer naar de situatie zoals wij het hebben achtergelaten. Er moet geen enkele scalian op het meer zijn’, aldus de NPS-voorzitter.

Leugentje voor bestwil of geheugenprobleem
Rusland beweert dus glashard 'rond 2008' (het is slecht gesteld met zijn geheugen) direct te hebben ingegrepen inzake een ponton op de Corantijnrivier. Maar, hij heeft toen niet ingegrepen. In de eerste week van mei 2008 werd duidelijk, dat het Braziliaanse goudponton op de Corantijnrivier was vertrokken. Het vaartuig was vermoedelijk richting Nickerie gevaren. Aan boord waren Guyanezen werkzaam. Dus, geen sprake van welke actie dan ook van Rusland.

Verder werd tijdens zijn regeerperiode ook een goudponton in aanbouw waargenomen in de maanden april, mei en juni 2007 op de Corantijnrivier in de nabijheid van Apoera. Aan boord zouden zes Braziliaanse mannen en twee vrouwen zijn geweest. Rusland was in geen velden en wegen te bekennen.

Volgens een artikel in de Times of Suriname van 5 oktober 2007 werd de ‘desastreuze vervuiling van de Boven-Saramaccarivier veroorzaakt met medeweten van leden uit de familie T. die al langer dan een jaar aan Brazilianen toestemming heeft verleend om goud te ontginnen in het familiegebied ten zuiden van het dorp Pompoekampoe.’ Zes Braziliaanse goudpontons zouden in een gebied van ongeveer honderd hectare mechanisch goudwinnen (met gebruik van zogenoemde ‘cutterzuigers’ die aarde van de oever afsnijden), met toestemming, aldus de Times of Suriname, ‘van een Matawai familie’.
Bewoners van het Matawaidorp Finisanti zouden geld aannemen van Brazilianen, waardoor ze ook direct schuldig waren aan de verontreiniging van de rivier. Geen enkele Braziliaan beschikte over een vergunning. De krant wist verder te melden dat de Brazilianen al de monding van de Bronkolonkokreek hadden beschadigd. Enige actie tegen de Braziliaanse activiteiten van minister Rusland bleef achterwege..... Tegenover de krant De Ware Tijd liet hij op 18 september weten, dat hij zich ‘niet kon heugen hiervoor concessie- en exploitatierecht te hebben verstrekt.’ De minister verklaarde ook, dat het geen overheidsbeleid is om deze vorm van goudwinning te stimuleren. Volgens Rusland zou een aanvraag voor de Corantijnrivier ook niet positief worden beoordeeld. (met dank aan deze bron)

Steken laten vallen
Kortom, Rusland kan nu dan wel mooi weer spelen en zichzelf op de borst slaan, maar hij heeft absoluut steken laten vallen tussen 2005 en 2010 als het gaat om de aanpak van goudpontons.
Met al zijn uitspraken wil Rusland niets meer en niets minder dan zijn eigen functioneren als minister tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe (2005-2010) goed praten, verdedigen. Waarom? Wat is na het optreden van Dodson de werkelijke reden achter zijn uitspraken? Ze hebben geen enkele toegevoegde- of meerwaarde. Hij kan zich beter druk maken om en tijd steken in de perikelen rond de opstand van een groep leden binnen zijn eigen NPS.

Feit is, dat Dodson de enige bewindsman is die daadwerkelijk en daadkrachtig optreedt tegen goudpontons op het stuwmeer. Dat verdient waardering en respect. Dat verdient zeker geen kinderlijk gejammer van enkele van zijn wellicht jaloerse voorgangers die niet hebben opgetreden, waarschijnlijk om eigenaren van de pontons de hand boven het hoofd te houden en om via de belastingdienst miljoenen Surinaamse dollars in de staatskas te laten stromen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
08 september 2015
Amsterdam-Paramaribo