zondag 30 augustus 2015

Den Blauwvinger: Regering Bouterse-Adhin ruimt puin binnen ministeries en staatsbedrijven

COLUMN: Een na de andere topambtenaar wordt uit functie ontheven

Wordt corruptie nu eindelijk serieus opgepakt of gaat het om ordinaire 'rancuneuze politieke koppensnellerij'....

30-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De regering Bouterse-Adhin, nauwelijks twee weken aan het werk, lijkt corruptie binnen ministeries en staatsbedrijven serieus aan te willen pakken. President Desi en zijn team-2 lijken wat dat betreft voortvarend te werk te gaan, gelet op het aantal topambtenaren dat inmiddels uit functies her en der, in politiek correct taalgebruik, is ontheven, ofwel in gewoon Nederlands, ontslagen. Maar, vinden die ontslagen wel werkelijk plaats om een halt toe te roepen aan corruptie? Meer en meer klinken geluiden, vooral vanuit de oppositiebankjes in De Nationale Assemblee – het parlement –, dat het gaat om ordinaire 'rancuneuze koppensnellerij'. Het lijkt ook nooit goed te zijn in Suriname. Altijd dat, vooral, politieke wantrouwen, die fnuikende achterdocht en welhaast paranoia.

Volgens de buiten de coalitie door Bouterse gehouden politieke partij ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij) zijn de recente ontheffingen politiek getint. Een paar van de uit hun functie gezette topambtenaren zijn leden van de ABOP en dat versterkt toch het vermoeden dat de politiek een belangrijke rol speelt bij de ontslaggolf. De vraag is of dat werkelijk het geval is. Zou het werkelijk niet zo kunnen zijn dat Bouterse en consorten de corruptie tot in de wortel willen aanpakken?

Ministerie van LVV
Het eerste ministerie dat geconfronteerd werd met ontslagen was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar werd op 25 augustus een aantal directieleden door minister Soeresh Algoe bedankt, waaronder Gerrit Breinburg. Ook de onderdirecteur van de afdeling Veeteelt, Edmund Rozenblad, werd bedankt, na 28 jaren in dienst te zijn geweest. Volgens de minister gaan de ontheven ambtenaren vanwege hun technische kennis projectmatig worden ingezet.

De EBS
Een dag later werd bekend, dat de waarnemend algemeen directeur van het staatsbedrijf NV Energiebedrijven Suriname, EBS, Willy Duiker, uit zijn functie was ontheven door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De aanleiding hiervoor is een door het Openbaar Ministerie gelast politieonderzoek naar corruptieve zaken binnen het bedrijf. Dit besluit werd vooral binnen de oppositie in het parlement zeer positief ontvangen, omdat al geruime tijd rond het bedrijf een zweem van corruptie en andere misstanden hing, die ook nog eens zijn bevestigd en aan het licht zijn gebracht door een voor de EBS en de leiding funest rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst, de CLAD.
Maar, voor het VHP-parlementslid Mahinder Jogi is het niet voldoende. Hij vindt dat ook technisch directeur Marcel Eyndhoven, oud-EBS-president commissaris Andy Rusland – nu minister van Transport, Communicatie en Toerisme en destijds de bewindsman op Financiën - en oud EBS-directeur Kenneth Vaseur in het politieonderzoek moeten worden betrokken. De politicus vermoedt dat deze functionarissen veel meer op hun kerfstok hebben, dan wordt gezegd.

Ministerie van Justitie en Politie, afdeling Vreemdelingenzaken
Eveneens op de 26e augustus werd de onderdirecteur Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en Politie, Ingrid Kindooi, door minister Jennifer van Dijk-Silos aan de kant gezet. Op de betreffende afdeling zouden ernstige zaken plaatsvinden en inmiddels is er een politieonderzoek gestart. Mensen zouden moeten geld betalen om zaken rond te krijgen. 'De zaken die ik nu gehoord heb, zijn bijzonder ernstig. Het was nodig om de onderdirecteur per direct te ontlasten uit haar functie om het onderzoek niet te frustreren', zei de minister. Kindooi zou lid zijn van de ABOP.

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Luchtvaartdienst
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme ontlaste 27 augustus het hoofd van de Luchtvaartdienst, Robby Venlo, uit zijn functie. Volgens Rusland zou het ontslag niet persoonlijk moeten worden opgevat, maar de regering streeft er nu eenmaal naar om belangrijke schakels op bepaalde posten te vervangen om doelen te bereiken, aldus de minister. Ook Venlo zou lid zijn van de ABOP.... 'Ik heb middels een brief moeten vernemen, dat ik plaats moest maken. De minister heeft mij niet eens gesproken over de reden van mijn ontheffing', was een eerste reactie van Venlo.

Staatsolie, afdeling Drilling
De directeur van het staatsbedrijf Staatsolie, Rudolf Elias, zond 27 augustus de complete leiding van de afdeling Drilling naar huis. Er vindt een onderzoek plaats naar afpersing en malversaties.
Volgens minister Dodson zijn er zaken mis binnen het bedrijf. Op grote schaal zouden drilling aannemers afgeperst worden, terwijl bedrijfsmiddelen oneigenlijk gebruikt worden. Aannemers zouden in dienst worden genomen om voor Staatsolie te werken, maar ze werden ingezet om privé bouwwerkzaamheden voor de afdelingshoofden te verrichten of om op de kostgrondjes van de manager te werken. Bouwmaterialen werden op Staatsolie budget gekocht waarmee huizen en pakhuizen van de afdelingshoofden zijn gebouwd. Hiertegen werd niet opgetreden, zo berichtte Starnieuws.
Dodson: 'De beerput gaat binnenkort veel groter open en met de lage olieprijs zullen harde maatregelen komen richting Staatsolie. Het inkoopbeleid van Staatsolie en de vele oneigenlijke zaken zullen hard aangepakt worden. Er is heel veel verspilling en heel veel mis.'

Directeur ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer
Tot haar stomme verbazing ontving Chantal Doekhie (dochter van NDP-politicus uit Nickerie Rashied Doekhie) 27 augustus een brief van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer waarin wordt vermeld, dat zij 'In het belang van de dienst' per 1 september ter beschikking is gesteld van de minister. Ze was amper zes maanden in dienst als directeur van het ministerie (ze begon 1 februari haar werkzaamheden) en heeft geen idee waarom ze uit haar functie wordt gezet.
Doekhie was voor haar benoeming tot directeur van RGB, zaakgelastigde van Suriname in Nederland. Deze functie beoefende zij van december 2011 tot september 2014. Doekhie was slechts 32 maanden in Den Haag als zaakgelastigde. Na twee jaar ter plekke aanwezig te zijn geweest, mocht zij eindelijk op 11 december 2013 haar benoemingsbrevet aanbieden aan de Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Ministerie van Justitie en Politie, directie Justitie
De waarnemend onderdirecteur van Justitie Henry Seedorf werd 27 augustus ontlast uit zijn functie. Hij was belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Algemeen Beheer. Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft dit besluit gisteren genomen. Minister Van Dijk-Silos wilde niet veel kwijt over deze beslissing. 'Ik hoorde bij mijn aantreden al enkele zaken, maar ik wil altijd mijn eigen oordeel vellen. Uit zaken die zijn voorgevallen, heb ik kunnen concluderen dat het om structurele zaken gaat.' Na het ontlasten, wordt door de bewindsvrouw een proces in gang gezet om de heer Seedorf definitief te ontslaan, uit zijn functie te ontheffen.

De vraag waarom wordt nauwelijks beantwoord
Bij het merendeel van de ontslagen ofwel ontheffingen van topambtenaren houdt de werkgever zich nogal angstvallig op de vlakte als het gaat om de vraag waarom. Antwoorden zijn veelal clichés, erin gehamerd. Waarom werd of wordt een topambtenaar ontheven of ontlast uit zijn of haar functie? De veelal wazige verklaringen zouden erop kunnen duiden, dat we werkelijk te maken hebben met 'rancuneuze politieke koppensnellerij'. En zou het de voorbode zijn voor meer ontheffingen, ook op ministeries die nog niet in het vizier zijn? Dat ligt in de lijn der verwachtingen. Immers, waarom zouden corruptieve en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, niet binnen alle ministeries in kleine kamertjes voor kunnen komen?

Afgezien van alle oppositionele achterdocht en paranoia, kan gesteld worden, dat de regering Bouterse-Adhin haar regeertermijn met voortvarendheid is gestart. Niemand wordt ongemoeid gelaten en niet alleen topambtenaren met een ABOP-achtergrond overigens. Laten we daarenboven ook niet vergeten, dat de regering de bezem lijkt te (gaan) halen door staatsbedrijven als Staatsolie en de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Eindelijk. Vooral binnen en rond de EBS heeft te lang ongehinderd een zweem van corruptie gehangen.
Maar, een keihard rapport van de Centrale Landsaccontantsdienst (CLAD) moest er uiteindelijk aan te pas komen om iedereen, vooral binnen regeringskringen, wakker te schudden en om een gedegen strafrechtelijk onderzoek op gang te brengen. De beerput is nu deels geopend en de stank is nu al ondraaglijk.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
30 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo