vrijdag 14 februari 2020

Minister Ferrier: 'Scholen zullen maandag normaal open zijn tot 13.00 uur'

Gesloten scholen riskeren disciplinaire maatregelen  


De schooldeuren zullen maandag normaal open zijn tot 13.00 uur. Dit maakt minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vrijdagavond 14 februari 2020 bekend via het Nationaal Informatie Instituut.


Starnieuws schrijft, dat de bewindsvrouwe haar taken weer overgenomen heeft op het ministerie.

De minister richt zich in haar bekendmaking tot alle leerkrachten, schoolleiders en directeuren. Het is belangrijk voor haar, dat scholieren in de gelegenheid worden gesteld om onderwijs te volgen.

Indien blijkt dat scholen gesloten zijn, dan zullen disciplinaire maatregelen niet uitblijven, kondigt de minister aan.

Eerder op de dag heeft Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, aangekondigd dat de scholen om 10.00 uur dichtgaan. Leerkrachten op alle niveaus zullen de actie ondersteunen.

CAft: 'Ontwerpbegroting 2020 Aruba is nog onvoldoende onderbouwd'

'Teveel nadruk op inkomsten- verhogingen om begrotingsoverschot te realiseren'

'Spoedige besluitvorming over de belastinghervorming dringend gewenst'


De ontwerpbegroting van Aruba voor het begrotingsjaar 2020 sluit met een begrotingsoverschot van 0,6% van het bbp. Hiermee wordt voldaan aan de norm voor het begrotingsoverschot uit het met Nederland overeengekomen protocol. Voor het eerst sinds jaren zullen de nominale schuld en de personeelsuitgaven – inclusief die van de begrotingsfondsen – dalen, zo bericht het College Aruba financieel toezicht, CAft, vrijdag 14 februari 2020. 

Het is belangrijk dat Aruba onderbouwd aangeeft hoe de daling van de personeelsuitgaven ook meerjarig zeker gesteld kan worden. Verder dient aan de inkomstenkant de onderbouwing van geraamde incidentele inkomsten ook te verbeteren. Het CAft vraagt meer aandacht voor het zoeken en benutten van mogelijkheden om de overheidsuitgaven te verlagen – in plaats van de belastingen te verhogen – om daarmee tot duurzame en houdbare overheidsfinanciën te komen.

Voor de meeste structurele maatregelen in de ontwerpbegroting heeft ten aanzien van de inkomsten - voor een bedrag van AWG 111 miljoen - nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Hierdoor is er een reëel risico dat de verwezenlijking van deze inkomstenverhogingen vertraging zal oplopen en er dus een tekort ontstaat. Overigens legt Aruba teveel nadruk op inkomstenverhogingen om een begrotingsoverschot te realiseren. Vanuit duurzame en houdbare overheidsfinanciën is het van belang om de uitgaven te verlagen.

Aruba dient op korte termijn de begroting in te dienen bij de Staten, zodat deze nu zonder verdere vertraging kan worden vastgesteld.

Conform het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019 van 22 november 2018, getiteld ‘Inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba’, dient Aruba de personeelskosten vanaf januari 2019 jaarlijks te verlagen. Voor het jaar 2020 is de afspraak gemaakt dat de personeelsuitgaven, inclusief werkgeverslasten, maximaal AWG 476 miljoen bedragen. Dat is inclusief de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP). Als dit wordt gerealiseerd, zullen de te hoge personeelsuitgaven voor het eerst sinds jaren dalen. Dit is een belangrijke trendbreuk. De onderbouwing van de raming van deze uitgaven dient te verbeteren, zodat eveneens duidelijk wordt hoe deze nominale daling meerjarig een vervolg krijgt.

De belastinghervorming die vorig jaar geïnitieerd werd, ondervindt nog steeds vertraging. De doelstelling is om het stelsel van heffingen en belastingen te wijzigen en waar mogelijk te vereenvoudigen. Het CAft benadrukt, dat spoedige besluitvorming over de belastinghervorming dringend gewenst is.

Tevens is het van belang dat er op korte termijn verdere maatregelen worden genomen om te bereiken dat wie belasting en premie verschuldigd is, die ook betaalt.

Het CAft bracht op 13 en 14 februari een bezoek aan Aruba. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de gouverneur, de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, de ministerraad en de Staten. Daarnaast heeft het CAft gesproken met de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVb).

DA'91 en NPS sluiten zich aan bij groeiende lijst ondersteuners protest tegen beleid Bouterse

DA’91: 'Belangrijk dat elke burger protest aantekent tegen straffeloosheid en tegen een regime van roof en diefstal'

NPS: 'Halt toegeroepen aan de handelingen en het beleid van de huidige machthebbers'


'DA’91 roept haar leden, sympathisanten en alle burgers van Suriname op om in verenigd verzet te participeren in de protestactie van 17 februari. Laat uw stem horen. Eis eerlijk en integer bestuur! Suriname verdient BETER!

De partij heeft vanaf het begin voorzien en gewaarschuwd voor het desastreuze beleid en de gevolgen daarvan voor de totale samenleving. Onze partij heeft daarom ook zich nimmer vergist om deze lieden het voordeel van de twijfel te gunnen. Het beleid gevoerd tijdens alle bestuursperioden onder leiding van Bouterse heeft het land zowel financieel-economisch als sociaal-maatschappelijk en moreel compleet onderuit gehaald. 

Ons land is ook internationaal te schande gezet door meerdere veroordelingen van D. Bouterse, die nu de president van ons land is. Met de recente perikelen en het vergrijpen aan de valutareserve, waarbij de dader spreekwoordelijk nog steeds op het kerkhof ligt, is het absolute dieptepunt bereikt. 

DA’91 vindt het dan ook belangrijk dat elke burger op maandag in eigen persoon protest aantekent tegen straffeloosheid en tegen een regime van roof en diefstal. Het volk wordt op klaarlichte dag beroofd van zijn spaartegoeden, en de pensioenen en salarissen zijn weer gedevalueerd waardoor wij steeds minder kunnen kopen met ons geld. De arbeidsplaatsen zijn onder druk, omdat bedrijven hun deuren sluiten. 

Het milieu wordt vernietigd en alle instituten die de burger moeten beschermen zijn uitgehold en verworden tot politieke marionetten. Door dit crimineel handelen hebben de beleidsmakers niet alleen het vertrouwen in ons land internationaal, maar ook in instituten en staatsorganen verspeeld. 

DA’91 eist transparant, onafhankelijk en deskundig onderzoek naar alle corruptiegevallen. Alle betrokkenen moeten verantwoordelijk gehouden worden. Al datgene dat onrechtmatig is toegeëigend moet teruggevorderd worden. De regeringen-Bouterse hebben bewezen nooit eerder en ook nu niet in staat noch bereid te zijn Suriname op een eerlijke, rechtvaardige en deskundige wijze te leiden. Politiek bestuurlijke integriteit is compleet afwezig.'

'De NPS roept haar leden op, waar mogelijk, de protestmanifestatie maandag te ondersteunen. De partij heeft via haar mogelijkheden steeds kenbaar gemaakt te zich niet te kunnen vinden in het beleid van de regering onder leiding van Desi Bouterse. Dit beleid ontwricht op diverse gebieden totale samenleving en vernietigen een goede toekomst van de Surinamer. Daarom wordt het initiatief van Stephano Biervliet ondersteund. 

Met het laatste schandaal van het ongeoorloofde gebruik van gelden van de burgers bij de Centrale Bank heeft de huidige NDP-regering weer eens bewezen lak te hebben aan wet en regelgeving. 

De partij vindt dat een halt toegeroepen moet worden aan de handelingen en het beleid van de huidige machthebbers onder leiding van president Bouterse, ondersteund door minister Gillmore Hoefdraad. 

De NPS ondersteunt elke rechtvaardige strijd voor verbetering van de situatie in het land. Gehoopt wordt dat het volk o.a. hiermee zal aangeven niet achter het beleid van de NDP-regering, zoals dat thans wordt uitgevoerd, te staan en dat men op 25 mei a.s. inderdaad naar de stembus gaat en de juiste keus maakt voor een beter Suriname.'

Kwestie FAI nu ook in Belgische media belicht

https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/fruitbedrijf-hein-deprez-vertrekt-uit-suriname/10208371.html  
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vertrek-belgisch-bedrijf-zet-kwaad-bloed-in-suriname~a8fcf9e5c/

VHP zegt alle steun toe aan activist Stephano Biervliet, initiatiefnemer protest tegen regeringsbeleid

'Aangezien het gaat om een legitieme en rechtvaardige strijd, zal de VHP ook aanwezig zijn'


De VHP zegt alle steun toe aan activist Stephano Biervliet, die het initiatief genomen heeft om een protestmanifestatie te houden maandag tegen het beleid van de regering. Cedric van Samson is door de VHP gemachtigd om namens de partij het woord te voeren. Om verdere ondersteuning te verschaffen zal de VHP ook de structuren van de partij oproepen om de protestmanifestatie bij te wonen, schrijft partijsecretaris Ganeshkumar Kandhai aan Biervliet, aldus  Starnieuws vrijdag 14 februari 2020. 

Biervliet had de VHP schriftelijk gevraagd de protestactie te ondersteunen.

'De VHP is een democratische partij, waarbij de waarde van maatschappelijk initiatief om tegen zaken, die het leven moeilijker en onveiliger maken, actie te ondernemen, te allen tijde ondersteunt. Met het oog op de aanstaande algemene en regionale verkiezingen is de VHP druk doende het electoraat te mobiliseren om verandering ten goede te ondersteunen en mogelijk te maken. Want zo kan het niet doorgaan!'

'Het volk van Suriname heeft kenbaar gemaakt in al deze ontmoetingen individueel en collectief dat herstel en verbetering noodzakelijk is', schrijft de VHP.

De partij zegt het initiatief van Biervliet te begrijpen en zegt alle steun toezeggen. 'Aangezien het gaat om een legitieme en rechtvaardige strijd, zal de VHP ook aanwezig zijn. Wij wensen u en de organisatie een succesvolle actie toe, in de hoop dat de zittende regering de grieven goed ter harte zal nemen.'

Lidbonden vakcentraleC-47 ondersteunen ook protestactie van 17 februari

'We hebben een heleboel om ontevreden over te zijn'


De lidbonden aangesloten bij C-47 gaan ook de protestactie van 17 februari ondersteunen. 'We hebben een heleboel om ontevreden over te zijn', zei C-47 voorzitter Robby Berenstein tijdens een Assemblee van de Arbeid in het hoofdkwartier van C-47, aldus Starnieuws vrijdag 14 februari 2020. 

'Maar, we moeten ook oplossingen afdwingen voor onze problemen! Het duurt te lang. Un yere dat munde wan protestactie deh. We gaan er massaal naar toe!'

Berenstein heeft de bonden opgeroepen om de protestactie van Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet op het Onafhankelijkheidsplein te ondersteunen. Biervliet roept de samenleving op om op maandag alles plat te leggen en massaal naar het Onafhankelijkheidsplein te komen.

Berenstein heeft daarvoor een aantal gebeurtenissen van de laatste maanden opgesomd dat een actie rechtvaardigen. Hij noemde onder andere de situatie met gewezen governor Robert van Trikt bij de Centrale Bank van Suriname, de verdwenen US$ 197 miljoen bij de Centrale Bank, de hoge schulden van het land, de hoge belastingen en de slechte rating van Fitch. Op de loer ligt nog een negatieve rating als Suriname niet in staat is om in april US$ 28 miljoen te betalen aan rente voor de grote obligatielening, haalde Berenstein aan. 'Als we dat niet doen gaan we naar een D rating.' 

Berenstein deelde mee, dat de overheid 'naarstig bezig is' leningen te sluiten. 'Fu panti den oliereserve, fu seri den 20 procent aandeel san un habi.'

Staatsolie-directeur Rudolf Elias had aangeven, dat de overheid de aandelen niet kan verkopen, omdat ze eigendom zijn van Staatsolie. 'Laten we hopen dat Elias de waarheid spreekt en dit bij een gerucht blijft', merkte Berenstein op.

Er zijn heel veel issues nog, aldus Berenstein. 'Dat van de belastingen wordt maar op de lange baan geschoven.'

Moe van het wachten, gaat de vakbeweging volgende week een eigen voorstel over hoe het belastingprobleem aan te pakken, bij de regering indienen. De regering heeft tot eind van de maand de tijd om het uit te voeren, zei Berenstein. 'Kortom mensen, we hebben een heleboel om ontevreden over te zijn. Mensen, u’m go ondersteun a actie. A mus de wan signaal dat wij dit niet langer tolereren!'

VES ondersteunt protest tegen beleid regering-Bouterse maandag 17 februari 2020

'Financieel-economisch beleid regering funest voor economie en bevolking'


'Illegaal opmaken van de kasreserves was geen toeval, maar diefstal met voorbedachten rade'


'De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de afgelopen jaren op diverse manieren in uiteenlopende bewoordingen via zowat alle mogelijke media de beleidsmakers kenbaar gemaakt, dat het financieel-economisch beleid van de regering funest is voor de economie en vooral voor de bevolking van Suriname. Daarenboven hebben wij op diverse momenten zowel aan regering als aan De Nationale Assemblee aangeboden om de kennis van onze leden in te zetten om concrete verbeteringen aan te brengen, welke telkenmale hooghartig is afgeslagen. 

Het structureel financieel-economisch wanbeleid bereikte deze maand een historisch ongekend dieptepunt met het nieuws over het wegnemen van de vreemde valuta spaartegoeden van de burgers die de banken verplicht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten onderbrengen. Ook op dit gebied heeft de Vereniging sinds juni 2019 dit gevaar publiekelijk gesignaleerd en daar deskundig advies ter beveiliging met concrete maatregelen uitgebracht. 

In de afgelopen maanden hebben wij ook tevergeefs gevraagd naar transparantie en publicatie van de omvang en het beheer deze spaartegoeden. De samenleving wordt nog steeds aan het lijntje gehouden over hoe dit kon gebeuren, wie er allemaal weet van hadden en waarom de controlemechanismen niets hebben gedaan om het ontvreemden van burgertegoeden te voorkomen. We concluderen dan ook dat het illegaal opmaken van de kasreserves geen toeval was, maar diefstal met voorbedachten rade. 

Het is niet de eerste keer in onze korte historie als natie dat de nationale deviezenreserves bij de CBvS worden "weggemaakt". De eerste keer kwam dit aan het licht, direct na de "Revo-periode" (1987) toen onder governor Goedschalk de reserves weg waren en de tweede keer na de "Bosje-periode" (2000) toen wederom onder Goedschalk de moeizaam weer opgebouwde reserves waren "opgemaakt". De derde keer ligt ons allen nog vers in het geheugen toen aan de "Bouterse I periode" onder Governor Hoefdraad (in 2015) de nationale reserves weer waren "gebruikt". 

Dat wij ons nu voor de 4e keer aan dezelfde steen zouden stoten hadden weinigen kunnen voorspellen. De VES heeft wel telkenmale tevergeefs op dit gevaar gewezen. Deze keer is het er echter nog brutaler aan toe gegaan, want deze keer hebben ze niet alleen de eigen reserves opgemaakt, maar ook de vreemde valutareserves van de burgers die ze heimelijk naar zich hadden toegetrokken zijn met voorbedachten rade "besteed". Het wegnemen van de vreemde valuta spaargelden van de burgers zonder toestemming van de eigenaren blijft diefstal, zelfs als de regering belooft het in 3 jaar terug te betalen. Door deze criminele daad hebben de beleidsmakers niet alleen het vertrouwen in onze moederbank, maar ook in alle direct betrokken staatsorganen verspeeld. 

De VES eist nog steeds volledige openheid van zaken, o.a. waar de valuta naar toe is gegaan, wie er allemaal direct en indirect bij betrokken waren en welke effectieve maatregelen zijn getroffen ter correctie van de misstanden en vooral ter voorkoming van herhaling. Dit hebben wij reeds in woord en geschrift uitputtend gedaan. 

De beleidsmaker volharden hooghartig en de samenleving wordt stelselmatig in een nieuwe crisis gemanoeuvreerd. Van diverse kanten, zowel leden als niet leden, ondernemers en invloedrijke burgers is het bestuur benaderd om de protestactie van gebelgde burgers van a.s. maandag 17 februari 2020 te ondersteunen. Hieruit constateren we een groeiend bewustzijn dat tegen dit funest beleid krachtiger geprotesteerd moet worden. 

Indien onze bijdragen in woord en geschrift als Vereniging niet effectief blijken dan moeten we conform de Statuten ook "andere wettige en geoorloofde middelen" inzetten. 

De Vereniging van Economisten weigert van Crisis naar Crisis te worden geregeerd, dat heeft ons volk niet verdiend. Wij verfoeien het gevoerde beleid die ons land en onze burgers reeds aantoonbaar heeft en in de nabije toekomst nog verder zal verarmen. De inbraak in de valutareserves bij de CBvS is echt de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Op basis hiervan ondersteunt de VES het voorgenomen burgerprotest van a.s. maandag. 

Persdienst VES'

Ook onderwijsbonden BvL en ALS steunen maandag 17 februari anti-regeringsbeleid protest

'De scholen, op alle niveaus, gaan om tien uur de deuren sluiten'


'De BvL en de ALS gaan de acties van 17 februari wel ondersteunen', zei Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), op een persconferentie in het BvL-hoofdkwartier, aldus Starnieuws vrijdagmiddag 14 februari 2020.


De scholen, op alle niveaus, gaan om 10 uur de deuren sluiten waarna de leerkrachten naar het Onafhankelijkheidsplein trekken.

Stefano ‘Pakkitow’ Biervliet heeft de samenleving opgeroepen om op 17 februari massaal ‘alles plat te leggen’ en naar het Onafhankelijkheidsplein te komen.

'We zijn solidair met de groep ontevreden burgers, met dat deel van het volk dat elke dag gebukt gaat onder de slechte financiële economische situatie van het land. Als leraren voelen we ons geroepen om dit protest te ondersteunen. Wij maken ook deel uit van de samenleving.'

'De schandalen bij de Centrale Bank van Suriname, de hoge koersen en hoge prijzen in de winkels, de grote onzekerheid die nu heerst zijn enkel van de redenen om aan de actie mee te doen. Als leraren maken wij ons druk, omdat dit geenszins geen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Onze salarissen zijn het zelfde, we voelen het elke dag in onze zak; ons besteedbaar inkomen is afgenomen terwijl elke dag de prijzen in de lucht gaan. Dit is niet acceptabel voor ons.'

Mangre roept alle leerkrachten op om het protest te ondersteunen. Het gaat om de basisscholen, de VOJ (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau), de VOS (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) en IOL (Instituut voor de Opleiding Van Leraren).

'We gaan massaal ernaar toe om onze stem te laten horen, we zijn kunnen niet aan de kantlijn blijven staan en kijken hoe alles fout gaat in dit land. We zijn tegen het wanbeleid, tegen corruptie. De BvL en ALS zijn ervan overtuigd dat door goed bestuur we een heleboel problemen zullen oplossen.'

Minister Gillmore Hoefdraad bezichtigt Russische helikopters in Rusland

Suriname wil luchtvaartsamenwerking verbeteren met Rusland

(Bron foto: HeliMed)

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft deze week Russische helikopters in Rusland bezichtigd. Op vragen in het parlement werd alleen meegedeeld, dat Hoefdraad uitlandig was. Hoefdraad moet ook nog worden verhoord in de kwestie waarin ex-governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt in verzekering is gesteld. Het rechercheteam dat de procureur-generaal voor deze zaak heeft samengesteld, heeft al directieleden van de bank en de regeringscommissaris gehoord. 

Minister Hoefdraad leidde een Surinaamse delegatie naar de bedrijfsbasis van Russian Helicopter Systems (RHS), zo schrijft Starnieuws vrijdag 14 februari 2020.


De delegatie was twee dagen geleden te gast bij het luchtvaartcentrum Helipark Podushkino voor een rondleiding en toonde belangstelling om de luchtvaartsamenwerking te verbeteren met Rusland, meldt HeliMed, de medisch gespecialiseerde helikopterafdeling van RHS, donderdag op haar website. Het bedrijf geeft aan dat Suriname voornemens is om in de nabije toekomst zijn continentaal plateau te ontwikkelen, dat volgens deskundigen grote koolwaterstofreserves heeft. Bij het uitvoeren van dergelijke complexe technische taken kunnen moderne luchtvaartoplossingen niet achterwege blijven, schrijft HeliMed.

Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers informatie over de RHS-Ansat multifunctionele helikopters, de vluchtprestaties, opleiding van cockpitpersoneel en vluchtuitvoering onder verschillende klimatologische omstandigheden.

De Surinaamse delegatie bestond onder meer uit Amichand Jhauw van Fly Allways en Marciano Bohr van het ministerie van Financiën.

Hoefdraad heeft tijdens het bezoek gezegd, dat helikopters in Suriname worden ingezet voor onder meer transport van brandstof, passagiers en andere goederen. De luchtvaartsamenwerking met Rusland staat in het teken van de vlootuitbreiding van het binnenlandse vliegverkeer en zal de operationele diensten aanzienlijk uitbreiden, moderne technologie en personeel naar Suriname aantrekken. Hoefdraad wees op de hoge kwaliteit, het bedieningsgemak en de effectiviteit van de Mi-8 Russische helikopter, die al luchtvaartwerkzaamheden in Suriname uitvoert.

Eind januari kwam de eerste Mi-8 (RA-24648AMT helikopter met medewerking van de 'National Committee for the Assistance to the Economic Cooperation with Latin American countries’ naar Suriname. Dit type helikopter kan worden ingezet voor verschillende doelen zoals passagiers- en goederenvervoer, zoek- en reddingsoperaties en het evacueren van slachtoffers (luchtambulance).

Autoriteiten Mexico slagen er niet in om daders moorden op inheemse mensenrechtenleiders te veroordelen

Daders moord op Rarámuri-leider Julián Carrillo nog steeds niet opgepakt


Ondanks het feit dat ze steeds meer onder vuur komen te liggen, slagen de autoriteiten in Mexico er niet in om degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanvallen van inheemse mensenrechtenleiders die het milieu verdedigen tegen gewapende groepen en uitbuiting, verantwoordelijk te houden, en onderstrepen in dergelijke gevallen de diepgang van straffeloosheid. 

In de 15 maanden sinds gewapende gewapende mannen de Coloradas de la Virgen-gemeenschap in de noordelijke staat Chihuahua zijn binnengevallen en de inheemse Rarámuri-leider Julián Carrillo hebben vermoord, hebben de Mexicaanse autoriteiten de verantwoordelijken voor de misdaad nog steeds niet veroordeeld of veroordeeld.

'De dappere mensen die het land, het grondgebied en het milieu verdedigen, lopen constant gevaar in Mexico. President Andrés Manuel López Obrador moet publiekelijk hun onschatbare bijdrage aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen erkennen en zijn regering moet krachtige maatregelen nemen om te garanderen dat ze veilig kunnen werken', zei Erika Guevara-Rosas, directrice  Amerika's bij Amnesty International, over de moord op Carillo in oktober 2018.


Chihuahua staatsautoriteiten arresteerden twee personen die maanden later verantwoordelijk werden geacht voor de misdaad. De zaak tegen hen is echter niet voortgegaan, en geen van beide personen is aangeklaagd, volgens Amnesty International.

In de weken voor zijn gewelddadige dood werd Carrillo bedreigd en lastiggevallen voor het verdedigen van voorouderlijk gebied in de regio Sierra Tarahumara in Chihuahua. Carillo vertelde Amnesty-onderzoekers, dat georganiseerde misdaadgroepen zich inheems land hadden toegeëigend om cannabis en opiumpapaver te verbouwen en cultiveren, waardoor veel lokale bewoners moesten vluchten.


Inheemse mensenrechtenactivisten zoals Carrillo zijn al lang onevenredig getroffen door geweld in het land. Volgens Amnesty International zijn ook ten minste vijf andere familieleden vermoord. De 23 mensenrechten- en landverdedigers die in 2019 in Mexico zijn vermoord, van wie velen tot de inheemse gemeenschappen behoorden, maakten het de vierde dodelijkste ter wereld voor dergelijke activisten, volgens onderstaande wereldwijde analyse van Front Line Defenders in 2019:

(Suriname Mirror/InSight Crime/Twitter/Scribd Suriname Mirror)

100.000 Condooms uitgedeeld aan gebruikers van Metro Mexico-Stad

Campagne 'Als je seks wilt hebben, moet je condooms hebben'


Om de internationale Condoomdag te vieren - strategisch gepland op de dag voor Valentijnsdag - hebben gezondheidsambtenaren donderdag 13 februari 2020 ongeveer 100.000 condooms uitgedeeld bij de Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

'Ongeveer zes miljoen mensen reizen dagelijks met de metro van Mexico-Stad, waardoor het een ideale ruimte is voor de bevordering van gezondheid binnen het bereik van iedereen', aldus de STC in een persbericht.


De distributie werd georganiseerd in een gezamenlijke inspanning van Secretaría de Salud (Sedesa), Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Instituto de la Juventud (Injuve), Comisión de Derechos Humanos (CDH), en verschillende particuliere initiatieven.

De Glorieta del Metro Insurgentes was gastheer voor verschillende seksuele gezondheidsactiviteiten, zoals workshops over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, korte educatieve films over hiv en praten over de stigmatisering van mensen met de ziekte.


De dag markeerde ook de lancering van een Injuve-campagne met de titel 'Als je seks wilt hebben, moet je condooms hebben', dat bedoeld is om veilige seks te promoten.

Injuve-directrice Beatriz Olivares Pinal zei, dat het instituut als onderdeel van de campagne gratis erotische kits zal distribueren die zowel mannelijke als vrouwelijke condooms, seksspeeltjes, zaaddodende middelen en glijmiddelen bevatten. Olivares voegde eraan toe, dat de Seksuele Gezondheidskliniek van het instituut snelle en gratis screenings biedt voor HIV en syfilis.

In 2019 voerde Injuve 3.756 screenings uit, waarvan 44 positief waren voor HIV en 19 positief voor syfilis.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/El Universal/Twitter)

Pablo Escobar's poepende nijlpaarden vervuilen Colombia's meren - Colombia weet zich geen raad met de kolossale hippo's

Populatie gegroeid van vier naar tussen de 65 en 80 dieren


Een nieuwe studie suggereert, dat de kolossale nijlpaarden lokale waterlichamen veranderen met hun badkamergewoonten. In 1978 kocht drugsbaron Pablo Escobar een uitgestrekt Colombiaans landgoed, dat hij vulde met een assortiment extravagante en ongewone zaken - waaronder een voetbalveld, standbeelden van dinosaurussen, een arena voor stierenvechten en een dierentuin gevuld met neushoorns, giraffen, zebra's en... vier nijlpaarden.


Nadat Escobar in 1993 was doodgeschoten, nam de regering van het land de controle over zijn landgoed over en verhuisde de meeste dieren die daar woonden naar dierentuinen. Maar de nijlpaarden, waarvan werd gezegd dat Escobar er bijzonder dol op was, werden als te agressief en gevaarlijk beschouwd om te verhuizen.

Aan hun lot overgelaten, begonnen de nijlpaarden door Hacienda Nápoles te zwerven, zoals het pand bekend is, en verder. Ze vormden een wilde populatie in zowel kunstmatige meren als de rivier de Magdalena, en zijn sindsdien gespot tot 93 mijl afstand van het landgoed. Nu, bestaande uit 65 tot 80 dieren, kan deze kudde een probleem vormen voor de aquatische ecosystemen van Colombia - een poep probleem, om precies te zijn.


'Ze eten alleen op het land', vertelt Jonathan Shurin, een bioloog aan de Universiteit van Californië, San Diego, tegen Peter Rowe van de Los Angeles Times. 'Dan komen ze in het water en zijn daarin de hele dag.'

In hun inheemse Afrikaanse habitat kan het productieve badkamergedrag van nijlpaarden gunstig zijn, omdat voedingsstoffen zoals silicium van land naar water worden getransporteerd. Maar in Colombia, waar de dieren nu invasief zijn, 'is het milieu natter en zijn de waterniveaus minder seizoensgebonden variabel', schrijven Shurin en een team van onderzoekers in het tijdschrift Ecology.

De invloed van nijlpaarden op ecosystemen in het Zuid-Amerikaanse land bleef onduidelijk - dus begon de groep aan een reis van twee jaar om erachter te komen. De onderzoekers bemonsterden water uit 14 kleine meren rond Hacienda Nápoles, en vergeleken de waterkwaliteit, zuurstofniveaus en stabiele isotoop handtekeningen in meren met nijlpaarden en  zonder. Ze ontdekten dat cyanobacteriën, ook wel blauwgroene algen genoemd, vaker voorkomen in met nijlpaarden gevulde meren, waarschijnlijk omdat de voedingsstoffen in grote hoeveelheden nijlpaarden bacteriën bevruchten. Dit is verontrustend, zegt Shurin in een verklaring, omdat het 'kan leiden tot problemen zoals eutrofiëring of overmatige algenproductie die kan leiden tot schadelijke algenbloei.' Andere tekenen suggereren ook, dat de dieren de chemie van lokale waterlichamen veranderen.


Volgens Jessica Leigh Hester van Atlas Obscura is de hoeveelheid opgeloste zuurstof in hippo-habitats soms onder het niveau dat vissen aankunnen. Bovendien kunnen nijlpaarden, door hun dikke lichamen te verplaatsen, hun omgeving veranderen, waardoor kanalen ontstaan ​​die water meer plaatsen geven om te zwemmen. 'Dat kan het leven moeilijker maken voor planten en dieren die zich hebben aangepast aan een ecosysteem zonder de grote zoogdieren', schrijft Hester.


In een gesprek met Christie Wilcox van National Geographic merkt Shurin op, dat de verschillen die hij waarnam tussen nijlpaard- en niet-nijlpaardmeren 'meetbaar waren, maar niet dramatisch'. De hoeveelheden en variëteiten van ongewervelde dieren of zoöplankton lijken nog niet te zijn beïnvloed. Maar, dat kan veranderen als de dieren zich blijven vermenigvuldigen. Als ongecontroleerd wordt toegestaan ​​om te fokken, 'kunnen er in de komende decennia duizenden [nijlpaarden] zijn', zegt Shurin in de verklaring. 'De effecten van nijlpaarden op het watermilieu die we waarnemen, suggereren dat aanhoudende bevolkingsgroei een bedreiging vormt voor de waterkwaliteit in meren en rivieren naarmate ze hun bereik uitbreiden in het stroomgebied van Magdalena Medio en mogelijk nieuwe regio's koloniseren op de Caribische helling van Colombia', schrijven hij en zijn collega's in de nieuwe studie.


Wat er precies aan de nijlpaarden moet worden gedaan, is een lastig probleem. De belangrijkste mogelijkheden zijn ze te steriliseren, te vangen en te verplaatsen, of ze te doden. De laatste optie is niet smakelijk: 'De nijlpaarden trekken toeristen aan', vertelt Shurin de Los Angeles Times. 'En mensen houden van dieren.'

Maar, het is uitdagend, gevaarlijk en duur om de dieren te vangen zodat ze kunnen worden verplaatst of gecastreerd. Het proces van het verplaatsen van slechts één jonge nijlpaard naar een Colombiaanse dierentuin in 2018 kostte ongeveer $ 4.500, meldt National Geographic. Maar, zoals Shurin uitlegt, het omgaan met enkele tientallen kolossale, poepende nijlpaarden zal gemakkelijker zijn dan te proberen om een ​​paar duizend te beheren. 'Deze studie suggereert dat er enige urgentie is om te beslissen wat te doen met ze', zegt hij. 'De vraag is: wat moet dat zijn?'

(Suriname Mirror/Smithsonian Magazine/PubliMetro/YouTube/Clarin/Twitter)

Beelden arrestatie Saïd Razzouki in Colombia

Rechterhand Ridouan Taghi zou zijn beschermd door berucht drugskartel Clan del Golfo


Saïd Razzouki werd eerder deze maand in Colombia gearresteerd. De inval in zijn woning in de stad Medellin werd op beeld vastgelegd. De beelden van de inval van een zwaar gewapend politieteam in het appartement van Razzouki werden door de Colombiaanse autoriteiten gedeeld, aldus vandaag, vrijdag 14 februari 2020, bladna.nl

De 47-jarige verdachte wordt in Nederland beschouwd als de nummer twee van de Mocro-maffia en werd gezocht voor meerdere liquidaties.

Volgens de Colombiaanse generaal Jorge Luis Ramirez Aragón ging Razzouki af en toe nog naar de moskee en halal vlees kopen. Hij droeg een baard en deed zich als een veel oudere man voor. Hij zou bescherming hebben gekregen van het Colombiaanse drugskartel Clan del Golfo.

De rechterhand van Ridouan Taghi probeerde via het raam van de derde verdieping naar beneden te springen en raakte daarbij gewond. Hij werd na zijn arrestatie naar de Los Martires gevangenis in Bogota gebracht. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Pelé (79) ontzenuwt uitlatingen van zoon: ‘Ik heb goede en slechte dagen’

(Bron foto's: Twitter)
'Ik accepteer mijn fysieke beperkingen zo goed als ik kan'


Pelé neemt afstand van de uitlatingen die zijn zoon Edinho eerder deed over zijn gezondheid. Volgens de 79-jarige legendarische oud-voetballer gaat het helemaal niet zo slecht met hem als zijn 39-jarige zoon onlangs vertelde op de Braziliaanse televisie. 'Ik voel me goed', reageert Pelé. 

Pelé heeft een nieuwe heup, maar de revalidatie verliep niet goed, waardoor de oud-aanvaller niet meer goed kan lopen. 'Ik accepteer mijn fysieke beperkingen zo goed als ik kan, maar ik ben van plan om bezig te blijven', zegt de drievoudig wereldkampioen daarover. 'Ik heb goede en slechte dagen, maar dat is normaal voor iemand van mijn leeftijd. Ik ben niet bang en vertrouw in alles wat ik doe.'

Edinho schetste echter een veel negatiever beeld over zijn vader. 'Hij is erg fragiel en teruggetrokken', zei Edinho, die zelf als doelman het profvoetbal haalde. 'Ik kan me zijn situatie voorstellen. Stel je voor, hij is de koning, hij was altijd een imposant figuur en nu kan hij niet goed meer lopen. Hij schaamt zich, hij wil niet meer naar buiten en gezien worden, wat inhoudt dat hij zijn huis bijna niet verlaat. Zijn problemen qua mobiliteit hebben een soort depressie veroorzaakt.'

Pelé maakte tijdens zijn voetballoopbaan 1.281 doelpunten in 1.363 wedstrijden en heeft daarmee nog altijd een record in handen. Met 77 doelpunten in 92 interlands is de voormalig spits topscorer aller tijden van Brazilië.

(Suriname Mirror/Folha de Sao Paulo/Voetbalzone.nl/Twitter)

VSB steunt protestactie van maandag 17 februari tegen beleid regering

'VSB ernstig bezorgd over bancaire systeem in Suriname en financiële economische situatie'


Op verzoek van C-47 zijn de leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vrij naar eigen inzicht en afgestemd op de productieprocessen de protestactie van maandag 17 februari te ondersteunen. Het initiatief gaat uit van activist Stephano 'Pakittow' Biervliet. Ook C-47 ondersteunt massaal de protestactie. 

De VSB heeft vandaag, vrijdag 14 februari 2020, een circulaire uitgegeven met de volgende inhoud:

'Net als vele organisaties en individuele burgers, maakt de VSB zich ernstige zorgen over de toestand, waarin de Centrale Bank van Suriname en het bancaire systeem in Suriname is komen te verkeren en over de financiële economische situatie in ons land. Op diverse andere brandende kwesties, die de VSB schriftelijk onder de aandacht van de regering heeft gebracht, is geen reactie van de regering ontvangen. 

De Progressieve Vakcentrale C-47 heeft samen met haar lidbonden besloten, de protestactie van maandag 17 februari te ondersteunen en heeft middels een schriftelijke oproep aan het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) de medewerking van de leden van de VSB gevraagd, om hun personeel vrijstelling van dienst te verlenen, om persoonlijk aan de actie deel te kunnen nemen. 

De VSB heeft gemeend om een duidelijk signaal van ontevredenheid aan de regering te geven, door haar leden te adviseren de aangekondigde actie van 17 februari te ondersteunen. Wij laten de leden vrij om naar eigen inzicht en afgestemd op hun productieprocessen het VSB advies op te volgen en de medewerking te verlenen om uw personeel massaal te laten participeren. 

Als suggestie geven wij verder mee uw personeelsleden uiterlijk 12.00 uur weer terug te laten keren naar de werkplek. 

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 
Namens het Bestuur Paul Torilal 
Wnd. directeur'

Minister Parmessar ontstemd over wijze waarop Belgen FAI aan haar lot overlaat

Belgen verdwenen vanwege 'de politieke, financiële en economische toestand van Suriname'
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is niet te spreken over de wijze waarop het Belgische bedrijf, Food and Agricultural Industries (FAI), het land heeft verlaten. De regering overweegt juridische stappen tegen het bedrijf, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 14 februari 2020. 

Hij toonde zich gisteren in De Nationale Assemblee verontwaardigd over een persbericht, dat door moedermaatschappij The Fruit Farm Group gestuurd is naar het ministerie en de media. Hierin wordt meegedeeld dat meerderheidsaandeelhouder Food and Agriculture Industries N.V. zich terugtrekt uit Suriname. De bewindsman valt over de passage 'de politieke, financiële en economische toestand van Suriname maakt het verder opereren onmogelijk'. Op grond hiervan trekt het bedrijf zich per 13 februari noodgedwongen terug uit Suriname.De bewindsman is niet te spreken over de stelling, dat 'gelet op de huidige onduidelijke financiële en economische toestand van Suriname, de welke de afgelopen jaren enkel maar achteruit is gegaan, is er geen mogelijkheid meer om verder te opereren'. In het persbericht wordt meegedeeld, dat de operaties worden overgedragen aan het lokale management.

Parmessar betoogde, dat deze mededelingen van het bedrijf verregaand zijn. Hij hield zich in om geen erge dingen te zeggen. De regering zal deze houding van het bedrijf niet pikken. De werknemers zijn in de steek gelaten, terwijl er geen materiaal is om bacoven te exporteren naar Trinidad & Tobago. Volgens de bewindsman is ongeveer US$ 100.000 nodig om de export in orde te maken. Hiertegenover staan inkomsten van US$ 400.000. Vandaag zal nagegaan worden hoe voorzieningen zullen worden getroffen om de export mogelijk te maken, waardoor de bacoven niet vernietigd hoeven te worden.

De minister kreeg alle ondersteuning van De Nationale Assemblee voor de uitbetaling van salarissen van de werknemers te Jarikaba en Nickerie. Het bedrijf had slechts Srd 500 voorschot uitbetaald voor januari. Ook wordt de minister ondersteund in maatregelen voor behoud van de sector.

Mahinder Jogi (VHP) merkte op, dat goed nagegaan moet worden wat de juridische positie van Suriname is. Als straks een export plaatsvindt, kan FAI dat claimen. Het Belgische bedrijf heeft 90% aandelen in het bedrijf en de Staat 10%.

Parmessar hield het college voor dat ook internationale stappen ondernomen zullen worden, 'want zo ga je niet om met een land'.

Waarnemend Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) voegde hieraan toe, dat hoewel het om de bacovensector gaat, het hier geen bacovenwinkel is.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel en fractiegenote Naomi Samidin ondersteunden de minister in het ondernemen van ferme stappen tegen het bedrijf. Zij spraken hun waardering uit dat de regering de werknemers niet in de steek heeft gelaten. Uitgekeken wordt naar de verder te ondernemen stappen. Er is hierover nauw contact met de vakbonden en de lokale leiding.

C-47 steunt kandidatuur vakbondsleider Zunder voor governor CBvS niet

'Zunder voldoet ook niet aan het profiel van een governor bij de CBvS'


Starnieuws bericht vanmiddag, vrijdag 14 februari 2020, dat C-47 formeel heeft besloten de kandidatuur van vakbondsleider Armand Zunder voor governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet te ondersteunen. Dit heeft de voorzitter van de vakcentrale, Robby Berenstein, bekendgemaakt tijdens de Assemblee van de Arbeid. Hij voldoet ook niet aan het profiel van een governor bij de CBvS. 

Eerder is Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, bij hem geweest. Op persoonlijke titel had Berenstein aan Zunder meegedeeld, dat hij onder voorwaarden hem zou ondersteunen als vakbondsbroeder. Een van de voorwaarden was dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën moest aftreden. Berenstein zegt dat na het gesprek met Zunder intern en extern afstemming heeft plaatsgevonden.

Zunder is deskundig in zijn vak, maar als governor zijn meer kwalificaties nodig.

Ook bij afstemming met de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bleek dat er geen draagvlak is voor Zunder.

Berenstein heeft Zunder intussen persoonlijk gevraagd om de zaak in heroverweging te nemen. Het is aldus Berenstein niet goed voor hem en ook niet voor de vakbeweging om die functie aan te gaan. C-47 hoopt dat Zunder afziet van het ambiëren van deze functie.

Ook de bond bij de CBvS vindt het niet goed dat de vakbondsleider governor wordt. Hij zal niet in staat zijn volgens Berenstein om deze functie autonoom te kunnen uitoefenen. De politieke bemoeienis is te groot. Deze kwestie moet volgens C-47 geen grotere verdeeldheid in de vakbeweging teweeg brengen. De verdere ontwikkelingen worden afgewacht.

Curaçao kan geen ontheffing verlenen en extra toerwagen-vergunningen uitgeven

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Extra volgens de Staten nodig, omdat er crisis zou zijn in personenvervoer


Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) kan geen ontheffing verlenen en extra toerwagen (tw)-vergunningen uitgeven. Volgens de Staten is dit nodig, omdat er een crisis zou zijn in het personenvervoer. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 14 februari 2020.

'Het aantal uit te geven vergunningen is aan een maximum gebonden', zo legt de minister uit. De ontheffing kan volgens haar niet worden gebruikt om het wettelijk maximumaantal vergunningen te omzeilen.

'Als het wenselijk is om het aantal toerwagens op een andere manier te reguleren dan het wettelijk maximum, zal de wet aangepast moeten worden.' Ze geeft wel aan, dat in de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een tijdelijke voorziening voor vervoer, bijvoorbeeld tijdens grote evenementen zoals het Curaçao North Sea Jazz Festival en grote sportevenementen.

Jesus-Leito: 'Ook het toeristisch product heeft zich verder ontwikkeld. Er zijn bijzondere voertuigen die rondritten aanbieden zoals de tuk-tuks en de trolleys in Punda. Verder is behoefte ontstaan aan het bezoeken van natuurgebieden op Curaçao die moeilijk begaanbaar zijn voor de gebruikelijke touringcars.

Corendon en KLM tekenen in Badhoevedorp deal: Bijna 250.000 stoelen op vluchten Curaçao

KLM wil met ‘double daily’ naar Curaçao 


Bijna 250.000 stoelen op de vluchten van en naar Curaçao neemt Corendon vanaf volgend winterseizoen in een periode van drie jaar van KLM af. 

Daartoe is gisteren een overeenkomst getekend door beide ondernemingen, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 14 februari 2020. Daarmee verzekert de vakantie-organisatie zich van voldoende capaciteit om het groeiende aantal toeristen naar het in Nederland populaire eiland te brengen.

De deal werd getekend door Corendon-eigenaar Atilay Uslu van Corendon en KLM Nederlanddirecteur Harm Kreulen, geflankeerd door Corendon-ceo Steven van der Heijden en KLM-ceo Pieter Elbers.

De waarde van de deal wordt niet bekendgemaakt, maar Corendon-oprichter Uslu grapte dat het hem net zo veel kost als de bouw van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp - waar de ondertekening plaatsvond - en de Corendon Boeing 747 bij elkaar opgeteld.

Wilgo Valies (NPS) steunt protest tegen beleid president Bouterse 17 februari op Onafhankelijkheidsplein

'We kunnen niet aldoor stil blijven zitten'


Wilgo Valies (NPS) steunt de oproep om maandag tegen het beleid van president Desi Bouterse te protesteren op het Onafhankelijkheidsplein. Het initiatief is afkomstig van de jonge Stephano Biervliet alias Pakittow. Hij zegt vandaag, vrijdag 14 februari 2020, in het Dagblad Suriname, dat het volk deze gelegenheid niet voorbij mag laten gaan. 

'We kunnen niet aldoor stil blijven zitten. We zitten nu op een wisselkoers van Srd 10. Alles gaat omhoog behalve ons inkomen. Er wordt aldoor gestolen, zelfs bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Als volk moeten we tonen dat dit niet zo door kan blijven gaan', stelt Valies.


Hij kan zich indenken dat angst velen bezighoudt, echter wijst hij er ook op, dat eendracht maakt macht. 'Neem desnoods verlof op maandag, maar blijf niet stilzitten en wachten op een wonder.'

Hij voert aan, dat Suriname niet alleen nationaal te schande is gezet. Mondiaal is de reputatie van Suriname verder aangetast met de verlaging van de kredietwaardigheid van B- naar de ‘junk status’ CCC-categorie door kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Valies is van mening dat het beleid van de NDP gekenmerkt wordt door vier factoren: devaluatie, inflatie, corruptie en misleiding. Het zijn factoren die in geen enkel opzicht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

Valies roept de samenleving daarom op om niet te doen alsof hun neus bloedt. 'Als volk verdienen we die ellende niet. Laten we daarom massaal onze stem horen. Enough is enough! Blijf af van ons geld. Blijf af van ons land. Blijf af van onze natuurlijke rijkdommen.'

Derde reeks twinningsprojecten richt zich op verbeteren en verduurzamen zorg en welzijn

 Zeven Surinaamse initiatieven in Nederlandse ambassade gepresenteerd

(Bron foto: Nederlandse Ambassade)

In het kader van twinningsprojecten die Suriname uitvoert met steun van Nederland is de derde serie begonnen. Die richt zich op het verbeteren en verduurzamen van zorg en welzijn. De zeven Surinaamse initiatieven werden woensdag in de residentie van de Nederlandse ambassadeur gepresenteerd, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 14 februari 2020. 

'Het wordt erg gewaardeerd vanuit de Surinaamse gemeenschap dat beide landen elkaar helpen. Dit keer op het gebied van de zorg en welzijn. We kunnen nog veel van elkaar leren', aldus de waarnemend zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade Jaap Frederiks.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft maximaal 200.000 euro per project om de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname te stimuleren. De projecten komen uit de beroepssector en moeten een maatschappelijk karakter hebben.

'We streven naar een bepaalde duurzaamheid van de projecten zodat ze op eigen kracht kunnen blijven voortbestaan', sprak Frederiks.

Het gaat in de nieuwe serie om de projecten: 
Grensverleggend leren in de huisartsengeneeskunde;
Lobi Grani Libi (Geniet van je oude dag);
Zorg in de hand;
Artivism for Social Change Suriname;
Positionering van de logopedie in Suriname;
Women in Charge en
Voortgang Capaciteitsversterking van de Nationale Bloedbank van het Rode Kruis.

Het Huisartseninstituut Suriname (Hisur) doet voor de eerste keer mee. Directeur van dit instituut en hoofd van de huisartsenopleiding Eddy Wong Chung: 'We kunnen veel van elkaar leren. Wij over het verbeteren van de huisartsenopleiding, zij, de Nederlanders over multiculturele en tropische geneeskundige kennis.' Zijn organisatie werkt samen met het Radboud Universitair Medisch centrum in Nijmegen. 'Over en weer zullen artsen met bepaalde kwalificaties worden uitgewisseld om de huisartsenzorg te verbeteren. Want goede volksgezondheid van een land start bij de eerste lijn en dat is die van de huisarts.'

Gracia Nelson is voorzitster van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu): 'Het land moet meer bekendheid krijgen met logopedie, want dit is heel belangrijk bij de verdere ontwikkeling. Wij doen veel meer dan bijvoorbeeld begeleiden tegen slecht articuleren. Logopedie gaat veel verder, met taal, slikken, gehoor en stem.'

Ze stelt dat de spraak en taal zich met name tussen nul en zeven jaar ontwikkelen. Daar ligt de basis en als die goed is, sta je sterker. Maar de ouderen of mensen die een beroerte hebben gehad mogen niet vergeten worden. Ook voor hen doen we veel en we kunnen ervoor zorgen dat hun leven draaglijker wordt. Logosu gaat een twinning samenwerking aan met de Hogeschool Rotterdam. 'Het is mooi dat we die manier veel kennis kunnen opdoen en dat de logopedie een betere basis wordt in de maatschappij.'

Belfort (ABOP): 'ABOP gaat voor 15 tot 20 Assemblee-zetels' - 'Het lijkt alsof de regering helemaal de kluts kwijt is'

'De president brabbelde maar wat tijdens zijn persconferentie'

'De houding van de president was één van iemand die dronken leek'


In het Dagblad Suriname van vandaag, vrijdag 14 februari 2020, gaat Edward Belfort, ABOP-parlementariër en voormalig minister van Justitie en Politie, in  op de situatie bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de recente viering van 30 jaar ABOP. 

'We hebben een dankdienst gehouden bij het partycentrum van de partij. Wij hebben christenen bij ons en er is gebeden voor de volle winst bij de komende verkiezingen. De partij trekt zich landelijk. In de komende dagen zal de partij Saramacca, Coronie en Nickerie aandoen. In de loop naar de verkiezingen zal de laatste grote massameeting op 16 mei gehouden worden in het André Kamperveenstadion in Paramaribo. Ook worden in maart twee massameetings georganiseerd in Sipaliwini. De partij gaat in Paramaribo voor minimaal 5-8 tot parlementszetels. Landelijk gaat ABOP voor 15 tot 20 Assemblee-zetels. Met alle oppositionele partijen zijn er gesprekken gaande die nog niet afgerond zijn.'

Over samenwerking met de NDP zegt Belfort: 'We hebben al zoveel keren gezegd, dat we niet met de NDP gaan samenwerken. We gaan niet daar.'

Over de situatie bij de Centrale Bank zegt Belfort, dat hij blij is dat Sigmund Proeve zich heeft teruggetrokken voor de positie van waarnemend governor van de CBvS.

Over de persconferentie van de president zegt Belfort, dat de president maar wat brabbelde. 'Er zijn drie bedragen genoemd. President-commissaris Vidjay Kirpalani noemde 197 miljoen USD, terwijl de minister van Financiën iets anders zei. Kirpalani moet zich diep schamen. We weten niet wat waar is, steeds horen wij andere verhaaltjes. De houding van de president was één van iemand die dronken leek. Het was totaal geen houding. Tralala en zo was president onwaardig. Het lijkt alsof de regering helemaal de kluts kwijt is. De president probeert stoer te doen. Als wij komen, zullen wij al deze zaken tot the bottom onderzoeken, zonder aanzien des persoon. Dit is voor het eerst gebeurd dat de regering de gelden van het volk steelt. Dit is een ongewapende bankroof. En we hebben ook voor het eerst in de geschiedenis een president die veroordeeld is. Dan komt hij zeggen: ‘je moet je rustig houden’. Alles wat hij zei was rommel.'

Man (36) en vrouw, 29, aangehouden verdacht van verzenden dozen met cocaïne

Man in 2019 al twee keer opgepakt voor posten dozen waarin cocaïne verstopt was


Het Korps Politie Suriname bericht donderdag 13 februari 2020 pas, dat de 29-jarige A.P. zaterdag 1 februari door de afdeling Narcotica Brigade is aangehouden. De vrouw heeft in juni 2019 en januari van dit jaar twee dozen ter verzending aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. 

Tijdens controle door de Douane recherche werden hoeveelheden cocaïne in de dozen aangetroffen en in beslag genomen. De dozen met drugs werden vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade, die ook belast werd met  verder onderzoek in deze zaak.

De vrouw verklaarde, dat zij de twee dozen gepost had in opdracht van haar buurman, de 36-jarige C.O. P. werd hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

O. meldde zich maandag 3 februari bij de afdeling Narcotica Brigade. Hij gaf toe dat hij zijn buurvrouw dozen inhoudende onder andere cocaïne gegeven had om voor hem te posten. De man is in 2019 al twee keer aangehouden voor het posten van dozen waarin cocaïne verstopt was.

Evenals P. is O. ook in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Alle twaalf bestuursleden bond bij Rosebel zeggen vertrouwen in voorzitter Winston Wirht op

'We hebben gezien dat hij zijn eigen richting wil opgaan, eigen doelen kiest'

- 'De focus van de voorzitter zit alleen bij het werven van grond voor het planten van cannabis'
- 'Bondsvoorzitter wil auto leasen voor US$ 1.300 per maand voor drie jaar, zonder goedkeuring van bond te vragen'


Alle twaalf bestuursleden van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) hebben gisteren het vertrouwen in voorzitter Winston Wirht opgezegd tijdens een vergadering. Dit besluit wordt vandaag, vrijdag 14 februari 2020, per deurwaardersexploot gestuurd naar Wirht, die in december vorig jaar gekozen werd tot voorzitter,zo bericht Starnieuws. Hierover wordt een algemene ledenvergadering (alv) belegd. 

De leden zullen verder besluiten hoe zijn vertrek eruit gaat zien. Intussen is er een actiecomité opgericht voor behoud van Wirht als voorzitter. Er is een spoed alv aangevraagd.

'Wij hebben meneer Wirht binnengebracht, omdat we vertrouwen in hem hadden qua zijn expertise. Ook om de drive die wij van hem hebben meegemaakt in de korte periode die we hem hebben leren kennen. Maar, naderhand hebben we gezien dat hij zijn eigen richting wil opgaan', zegt bestuurslid Johan Seymor. Hij legt uit dat Wirht zich niet houdt aan afspraken, maar steeds kiest voor zijn eigen doelen.

Een knelpunt is dat Wirth heeft geprobeerd een lid te accommoderen als persoonlijk adviseur van hem, buiten de statuten om. Deze persoon ontvangt ook dezelfde tegoeden en heeft privileges, maar neemt ook waar als Wirth er niet is. Volgens de statuten moet de voorzitter eerst in een alv goedkeuring hiervoor vragen. Verder is er volgens Seymor niet vertrouwelijk omgegaan met informatie van de bond.

Aan de werknemers is beloofd, dat er on-site geen directe gesprekken met de directie gevoerd zouden worden zonder formele kennismaking met het gekozen bestuur. Bestuursleden zijn ontevreden dat er op solo-toer toch gesprekken gevoerd zijn met de directie door Wirth. 'Het bestuur heeft als doelstellingen een pensioenfonds, terugbrengen van toelagen van leden, goede loonstructuur en goede afkoop regelingen. Deze zaken zijn niet als plan gepresenteerd door de voorzitter. De focus van de voorzitter zit alleen bij het werven van grond voor het planten van cannabis', stelt een ander bestuurslid.

Wirht zou hebben aangegeven, dat hij bepaalt wat er moet gebeuren, stellen de bestuursleden. Hij heeft aangedrongen op de overname van een medewerker van een ministerie voor het secretariaat van de bond, met verzekering en vergoeding. De leden van het bestuur zijn het hier niet mee eens, omdat ze vinden dat het werk ook met minder onkosten kon worden verricht. Verder heeft de bondsvoorzitter op eigen initiatief een offerte gevraagd bij een autobedrijf om een voertuig te leasen voor US$ 1.300 per maand voor een periode van drie jaren, zonder hier goedkeuring van de bond voor te vragen.

Ondertussen is bekend, dat de in ongenade gevallen bondsvoorzitter een alv wil uitschrijven voor maandag 17 februari, met als doel zijn positie te behouden. Echter is hij hiertoe niet bevoegd, stellen de bondsleden. 'Wij zijn de rechtspersoon en de directie weet het. IAmGold is geen bedrijf dat zit wanneer het gaat om juridische zaken. Er is hierover reeds met de directie gesproken', zegt Seymor. De directie is op de hoogte gesteld dat de samenwerking met Wirht is opgezegd. De toegang tot faciliteiten en communicatie met het bedrijf zijn stopgezet.

'Het bedrijf heeft ons gezegd, dat het op ons wacht tot we met een verklaring komen wanneer we onze alv gaan uitschrijven. De directie heeft ook gevraagd voor de rust, voor de kalmte dat arbeiders niet paniekerig raken.' De arbeiders hebben vanuit het veld toegegeven, dat ze Wirth ook niet lusten, omdat hij hen niet heeft geïnformeerd, maar direct is gegaan naar de pers. 'Wanneer we praten over de vakbond in Suriname, lijkt het alsof vakbondsleiders niet meer de noden van de arbeiders willen dienen, maar persoonlijke zaken', meent Seymor. Hij vindt het jammer en triest voor Suriname, maar voor de vakbond is het een leermoment.

Het actiecomité dat Wirht wil behouden wenst op de meest korte termijn en wel binnen twee weken een alv te houden. Het actiecomité wil dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om de leden te informeren over de achtergronden van de ontstane bestuurscrisis en op welke wijze hij verder leiding zal geven aan de RGWO. Volgens het actiecomité is op advies van een door Wirht benaderde jurist, aangifte gedaan tegen enkele bestuursleden van de RGWO op de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

'De voorzitter is genoodzaakt geweest om onmiddellijk de samenwerking met deze bestuursleden op te zeggen', zegt coördinator van het actiecomité, Alfredo Luitjes.

ABOP-voorzitter Brunswijk: 'Granman Asongo Alalaparu te Kwamalasamutu leeft in zeer erbarmelijke situatie'

(Bron foto: Ronnie Brunswijk)
Brunswijk gaat een woning bouwen voor de granman

- 'Het is ongelooflijk wat ik hier zie, ik kan mijn ogen niet geloven'
-  'Buitenwereld heeft het recht om te zien hoe de regering omgaat met hoge gezagsdragers van het binnenland'


'Het is ongelooflijk wat ik hier zie. Ik kan mijn ogen niet geloven', aldus ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk tijdens een bezoek aan granman Asongo Alalaparu te Kwamalasamutu. Het grootopperhoofd van de inheemse Trio stam in het zuidwesten van Suriname leeft volgens Brunswijk in een zeer erbarmelijke situatie. 'Dit is niet hoe wij omgaan van onze gezagdragers. Wij van het binnenland accepteren dit niet.'

Brunswijk heeft besloten een woning te bouwen voor de granman, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 14 februari 2020.

Brunswijk was onaangenaam verrast toen hij aankwam bij het huis van de granman. Het blijkt dat de woning van de granman alles behalve mensvriendelijk is. Volgens Brunswijk kijkt de regering slechts toe. Met wat hij heeft aanschouwd is de situatie onmenselijk en niet leefbaar. De leefsituatie is volgens hem een granman onwaardig.

Brunswijk stoort zich verder aan het feit, dat de regering wel goede voorzieningen kan treffen voor een districtscommissaris, minister, directeur of commandant van politie, maar voor een granman niet. Hij vindt dat de buitenwereld het recht heeft om te zien hoe de regering omgaat met hoge gezagsdragers van het binnenland.

De ABOP-leider vraagt zich af of president Desi Bouterse, die vaker in Kwamalasamutu is, de situatie van de granman nooit heeft aanschouwd. 'Da yu e taki yu na wan ingi boy. Pres ie neh kon na Kwamala. Omeni lesi yu kon na Kwama da nooit yu no sji a situatie disi.' 

Brunswijk heeft gemeend om gelijk actie te ondernemen. Hij beloofde de granman een nieuwe tweekamerwoning met alle voorzieningen. Volgens hem zal hij niet komen aan de culturele leefstijl van de granman, maar een woning is volgens hem gepast.