vrijdag 20 september 2019

Minister Elias in Servië op zoek naaar opleidingen-trainingen voor Surinaamse artsen

Elias heeft vruchtbaar gesprek met Servische minister Zlatibor Lončar


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft tijdens een werkbezoek aan Servië plekken voor specialisatie van Surinaamse artsen in orde kunnen maken. Ook is Servië bereid om korte trainingen op diverse gebieden te geven aan Surinamers. Elias zegt een vruchtbaar gesprek met de Servische minister van Volksgezondheid, Zlatibor Lončar, te hebben gehad, aldus Starnieuws vrijdag 20 september 2019.

De beurzen voor de vijftien eerste studenten die nu geneeskunde in Servië studeren, zijn mede dankzij de inspanningen van de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Beigle-Polack en de niet residerende ambassadeur voor Suriname in Servie, Gardelito Hew A Kie, tot stand gekomen.

De minister vindt het belangrijk, dat naast het feit dat Surinaamse studenten middels een beurs opgeleid worden tot arts, nu ook artsen zich verder kunnen verdiepen in een specialisatie. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat Suriname voldoende artsen heeft, zodat elke inwoner kan genieten van de gezondheidszorg. Hij sluit in deze het verre binnenland niet uit.

De minister heeft de Surinaamse geneeskundestudenten in Servië opgezocht. Hij zegt dat de groep zeer goed maakt en dat ze grote vorderingen boekt bij het leren van de taal en cultuur van dat land. Inmiddels is het ministerie reeds opgestart met de voorselectie procedure van studenten die geïnteresseerd zijn in een beurs geneeskunde in Servië. Deze studenten moeten een S-pakket hebben, geen cijfer lager dan zes en voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde tenminste 24 punten.

Momenteel heeft het ministerie vijftien studenten in Servië en twintig in Cuba die een beurs van Volksgezondheid gekregen hebben om in deze landen Geneeskunde te studeren. Cuba heeft meer Surinaamse studenten, omdat een deel ook via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een beurs gekregen heeft.

'Een mijlpaal voor Suriname, ons land heeft haar eerste militaire academie'

(Bron foto's: NII)
'Het is weer gebleken dat wij met het minimale de job hebben kunnen klaren'


'Een mijlpaal voor Suriname. Ons land heeft haar eerste militaire academie', zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII) vrijdag 20 september 2019. De opening werd bijgewoond door president Desi Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders. Tijdens deze bijzondere gelegenheid zijn twee onderwijsinstituten tegelijkertijd geopend. Aan de voorkant is de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School is ook gehuisvest in het gebouw. 


President Bouterse gaf aan, dat met de opening van de academie er een stuk vertrouwen met betrekking tot de toekomst van het leger gegarandeerd is. Met het minimale dat beschikbaar was is de academie opgezet. 'Als wij de handen in elkaar slaan, stijgen wij tot grotere hoogtes. Het is weer gebleken dat wij met het minimale de job hebben kunnen klaren.'

Zowel president Bouterse als de minister van Defensie, Ronni Benschop, hebben de sponsors bedankt voor hun geleverde bijdrage. Ook de jongemannen en vrouwen die zich fysiek gegeven hebben om dit tot stand te brengen ontvingen felicitaties.

Er is voor zowel de academie als de Surinaamse Militaire School een duidelijke organisatiestructuur en een Raad van Toezicht, directeuren tot richting coördinatoren. De academie zal vier opleidingen draaien, te weten de officiersopleiding, voortgezette officiersopleiding, de officiersvorming en het bevel en generale stafopleiding dat op masterniveau is.
De officiersopleiding is een driejarig bachelor niveau waarbij men de graad haalt van bachelor in militaire wetenschappen en bevorderd wordt tot de rang van tweede luitenant. Uiteindelijk zullen er militairen opgeleid worden met verschillende specialisaties zoals, Administratie en Logistiek, Infanterie, Luchtmacht administratie en Logistiek, Marine-Nautisch, Marine-Technisch, Inlichtingen en Veiligheid, Genie-infrastructuur, Genie-Elektrotechniek en Militaire Politie.

De opleidingen zijn volgens de internationale maatstaven modulair opgezet en de student wordt getoetst op basis van kennis, inzicht en vaardigheden. De docenten verbonden aan de studies moeten voldoen aan de vereiste kwalificaties. Professionalisering van de docent is een vereiste alsook het wetenschappelijk produceren van artikelen op de academie.

 Van de student van beide opleidingen worden onder meer vereist, discipline, respect voor je land en verdediging van de soevereiniteit.

Op de academie zal in meerdere talen gedoceerd worden om zo door samenwerking met onderwijsinstituten en door middel van kruisbestuiving, de kwaliteitsverbetering binnen de defensie organisatie opgetrokken zullen worden. Er bestaat eveneens de mogelijkheid voor inschrijvingen voor buitenlandse studenten op de academie. Zo'n student wordt een 6 maanden training in het Nederlands aangeboden en als zo een student voldoet aan de normen die het instituut stel, wordt die toegelaten.

'Dayanand Dwarka tracht negatieve etnische sentimenten aan te wakkeren'

'Geschiedenis laat zien, dat VHP juist eer en grani geeft aan NPS en Pengel'

'Dwarka is niet de eerste en zeker ook niet de laatste die willens en wetens proberen tweedracht te zwaaien door leugens en misleiding'


'In het artikel 'VHP vervalst geschiedenis' in DWT-Online van 19 september beweert Dayanand Dwarka, dat de VHP de geschiedenis vervalst met betrekking tot de verbroederingspolitiek. Hij stelt, dat de VHP de naam van NPS-voorzitter met betrekking tot de verbroederingspolitiek verzwijgt. Dat de VHP de naam van Pengel verzwijgt is een pertinente leugen en een doorzichtige poging van Dwarka om negatieve etnische sentimenten aan te wakkeren. 

De geschiedenis laat feitelijk zien, dat deVHP juist de eer en de grani geeft aan de NPS en aan Pengel. Bij de komende conferentie spreken alleen deze partijvoorzitters, Chan Santokhi en Gregory Rusland, over de betekenis van de verbroederingspolitiek voor ons land . De reden is door voorzitter Chan Santokhi heel duidelijk aangegeven tijdens de persconferentie van vrijdag 13 september, namelijk, dat het de voorzitters van de VHP en NPS waren die de verbroederingspolitiek hebben uitgedragen, vanaf de jaren vijftig. 

Feit is echter wel dat de verbroederingspolitiek is geïnitieerd en gedurende zijn leven is gepropageerd door Jaggernath Lachmon. Dat heeft hij tot zijn laatste adem gedaan, en ook na het overlijden van Jopie Pengel. Dit, omdat Lachmon heilig geloofde in de noodzaak van een vreedzame relatie tussen de bevolkingsgroepen van Suriname. Dit blijkt onder andere uit het feit dat tijdens het militaire bewind, het voor hem een voorwaarde was om Arron en Soemita, de toenmalige voorzitters van de NPS en de KTPI, volledig te betrekken bij het voeren van gesprekken met het Militair Gezag voor herstel van de democratie in Suriname. Dat beleid heeft hij samen met de leiders van de NPS, de KTPI en later met PL uitgedragen. Lachmon geloofde namelijk dat in het multi-etnische Suriname het gevaarlijk is wanneer één etnische groep domineert en andere in een ondergeschikte positie houdt. Hij was ervan overtuigd dat alle Surinamers - ongeacht ras, etniciteit, geloof - gelijke rechten hebben. 

Dat is het beleid dat de huidige VHP-leiding uitdraagt en verder invulling aan geeft, door de VHP te transformeren tot een partij waarin alle Surinamers zich thuis voelen, en dit ongeacht hun etnische afkomst, hun woonplaats, sociale klasse, gender, religie en ongeacht hun leeftijd. Dat was de droom van Lachmon, hij heeft het zaad van verbroedering gezaaid en heeft de plant van verbroedering onderhouden samen met collega politici en andere leiders. Daarbij heeft hij als strijdmakker in eerste instantie gevonden Johan Adolf Pengel en in latere jaren Iding en Willy Soemita, Henk Arron, Ronald Venetiaan, Salam Somohardjo en niet te vergeten Brunswijk , Caprino Allendy e.a... In deze rij hoort ook Fred Derby thuis. Samen hebben zij rust, vrede en welvaart gebracht in Suriname 

Lachmon heeft ook andere leiders en vele Surinamers weten te overtuigen, dat de verbroederingspolitiek de enige manier is om een waarachtige democratie in Suriname tot stand te brengen. Een democratie waarin de leden van de samenleving vreedzaam met elkaar en in harmonie leven. Dat is ook de boodschap die opeenvolgende voorzitters Ram Sardjoe en Chan Santokhi op eigen wijze hebben uitgedragen. 

Dat de VHP, waarin alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn, het land alleen zou willen regeren, is een feitelijk onjuist en misleidend van de zijde van Dyanand Dwarka. Het VHP congres heeft besloten om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. De voorzitter van de VHP heeft tegelijkertijd uitdrukkelijk - keer op keer - gezegd, dat zelfs indien de VHP dertig of meer zetels zou halen, deze partij zal samenwerken met alle Surinamers die het beste met het land voor hebben. "Wij hebben alle krachten nodig" , aldus Santokhi. 

De houding van alleen regeren heeft de VHP nooit gehad en zit ook niet in haar karakter. Dat Dwarka naar eigen zeggen niet kon leven met het democratische besluit van het hoogste partijorgaan om zelfstandig de verkiezingen in te gaan, zegt meer iets over hem dan over de VHP. 

Dwarka is niet de eerste en zeker ook niet de laatste die willens en wetens proberen tweedracht te zwaaien door middel van leugens en misleiding. Het is zijn goed recht op een eigen mening waarbij hij geen geloof heeft in de VHP. Het zou hem sieren om zijn mening te staven met feiten en niet met onverifieerbare emoties en gevoelens. Hij gelooft blijkbaar niet dat de VHP leden van verschillende etnische groepen op een verkiesbare plaats zal zetten. 

Welnu, de leiding van de VHP kennende en de plannen die men heeft, kan ik Dwarka en alle pessimisten garanderen, dat de VHP in alle districten kandidaten zal stellen en wel op een zodanige wijze dat de kandidatenlijst een weerspiegeling zal zijn van het district en de Surinaamse bevolking. 

Tenslotte: Ik ben het slechts met betrekking tot één zaak eens met Dwarka: de door VHP beoogde transformatie naar eenvolledig multi-etnische partij is niet een kwestie van een schakelaar omzetten. Het is een proces van vallen en opstaan, het trekken van lessen uit de geschiedenis. Geschiedvervalsing past daar niet in. Daarom is de VHP reeds in 2012 daadwerkelijk begonnen met het transformatieproces en de inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. 

Ik vraag mij in gemoede af of Dayanand Dwarka de transformatie van de VHP zoals hierboven geschetst toejuicht, of wil hij dat deze partij voor altijd een Hindoestaanse partij moet blijven? 

Maurits S. Hassankhan'

Sylvana Simons is nu echt de weg kwijt....

Sylvana Simons wil wiskunde ‘dekoloniseren’

(Bron foto: Twitter)

Sylvana Simons heeft de hoon van social media over zich heen gekregen na haar pleidooi in de Amsterdamse gemeenteraad namens Bij1 voor het 'dekoloniseren' van wiskunde op middelbare scholen.


Simons is al heel blij met de inspanningen van het linkse college om het onderwijs meer 'divers' en 'inclusief' te maken. Nu is het volgens haar tijd om de boeken en lesmethodes van exacte vakken aan te pakken.Kevin Kreuger van FvD in Amsterdam spreekt van een 'nieuw dieptepunt'.

Chris van den Bos schrijft op Twitter: 'was worteltrekken pure slavenarbeid?'


'Evaatje' schrijft: moet ik nu gaan nadenken over zwarte en rode cijfers?'(Suriname Mirror/De Telegraaf/Twitter)

Wintiwai in Paramaribo krijgt verharde wegen

(Bron foto: NII)
Wegen voorzien van waste, bestratings- materiaal, dikte minimaal 5 centimeter


Het ressort Wintiwai in Paramaribo zal in de loop van de komende week voorzien worden van verharde wegen. De zandwegen zullen eerst geëgaliseerd en geprofileerd worden door een road grader. Vervolgens worden deze ter stabilisering voorzien van waste, bestratingsmateriaal met een dikte van minimaal 5 centimeter. 

Deze informatie deelt Henry Dipper, ressortleider van Pontbuiten, Latour en Livorno, vandaag, vrijdag 20 september 2019, met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het initiatief komt vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Momenteel zijn er in het gebied werkzaamheden ter verbetering van het ontwateringssysteem.

Dipper zegt dat schelpen niet meer opgegraven mogen worden. Het heeft volgens hem een hele poos geduurd om vervangend materiaal te vinden. Dit is gebeurd in samenwerking met Grassalco N.V., waarmee een overeenkomst is bereikt. De minister van OWT&C heeft hierdoor honderdduizend kuub waste beschikbaar kunnen stellen, ten behoeve van zandwegen in Paramaribo, Wanica en Commewijne.

Het is de bedoeling om de werkzaamheden midden december volledig af te ronden

Drie verdachten van dodelijke mishandeling aangehouden

57-Jarige Frans Biswane aan gevolgen mishandeling overleden


Drie mannen zijn gisteren aangehouden en hangende het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van de 57-jarige Frans Biswane op zaterdag 14 september op de Willemshooplaan in verzekering gesteld. Het gaat om de 21-jarige I.S., de 53-jarige M.I. en de 39-jarige R.D., zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 20 september 2019.

Bij de mishandeling zouden de verdachten ook een schop hebben gebruikt. Biswane is vermoedelijk ten gevolge van die mishandeling in de vroege ochtend van zondag 15 september op zijn woonadres overleden.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg die ochtend de melding, dat een man bewusteloos was geraakt op zijn woonadres. Agenten begaven zich naar de woning waar zij Biswane aantroffen. Hij scheen in bewusteloze toestand te verkeren.

Toen een ingeschakelde ambulance ter plaatse arriveerde om Biswane naar een ziekenhuis te vervoeren, kwamen de verpleegkundigen tot de ontdekking dat Biswane geen teken meer van leven vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Douane Rotterdamse haven onderschept 450 kilo cocaïne

(Bron foto: Arrondissementsparket Rotterdam)
Drugs verstopt in container uit Brazilië tussen zakken straalgrit


Het Arrondissementsparket Rotterdam meldt vandaag, vrijdag 20 september 2019, dat de Douane woensdagnacht tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 450 kilo cocaïne heeft onderschept. 

De drugs zaten verstopt in een container tussen zakken die gevuld waren met straalgrit. De container was afkomstig uit Brazilië.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf heeft niets met de smokkel te maken. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Ambassadrice Sieglien Burleson overhandigt geloofsbrieven aan president Frank-Walter Steinmeier, Duitsland

(Bron foto: NII)
Burleson zoekt samenwerking op gebied van milieu, agrarische sector, onderwijs, handel en ondernemerschap


Ambassadrice Sieglien Burleson is sinds kort behalve Surinames permanente vertegenwoordigster in België en de Europese Unie (EU), ook de niet-residerend ambassadrice voor Duitsland. Daartoe overhandigde zij vorige week haar geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag, vrijdag 20 september 2019.

Behalve concrete gebieden van samenwerking tussen Suriname en Duitsland, kwamen tijdens de accreditatieceremonie ook enkele brandende vraagstukken onze regio rakende aan de orde. Voorts informeerde bondspresident Steinmeier de Surinaamse vertegenwoordigster over het streven van Duitsland gericht op het verstevigen van de betrekkingen met de Latijns-Amerikaanse en de Caraïbische regio.

Volgens ambassadeur Burleson markeert Surinames accreditatie de wederzijdse wil tot nauwere samenwerking met Duitsland. Suriname is vooral geïnteresseerd in samenwerking op de gebieden milieu, agrarische sector, onderwijs, handel en ondernemerschap. Voor Suriname is de relatie met Duitsland van belang mede tegen de achtergrond van de diversificatie van ontwikkelingspartners.

In de marge van deze ontmoeting heeft ambassadrice Burleson ook gesprekken gevoerd met diverse topfunctionarissen, over mogelijke gebieden van samenwerking. Tijdens een bespreking met ambassadrice Marian Schuegraf, Regionaal Vertegenwoordigster voor Latijns-America en het Caraïbisch gebied, kwamen klimaatverandering, ocean governance, energievoorziening, capaciteitsversterking en het Duitse duaal onderwijssysteem in het beroepsonderwijs aan de orde.

Ambassadrice Burleson gaf aan, dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname open staat voor partnerschappen, uitwisselingsprogramma’s en cursussen voor het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Op dit gebied biedt het Duitse Netwerk van Universiteiten in Bavaria, OniLAC, mogelijkheden tot samenwerking. OniLAC onderhoudt partnerschappen met Latijns-Amerika.

 Ook met het Duitse energiebedrijf RWE, dat wereldwijd technisch advies biedt voor energieprojecten en mijnbouw, kan volgens Schuegraf worden samengewerkt. Suriname staat open voor investeerders en partners, die vooral bereid zijn te werken met lokale investeerders. Er is eveneens een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie.

Braziliaans model Gizele Oliveira verbluft in kleine gehaakte bikinitop bij zwembad. te Cartagena, Colombia

Oliveira graag gezien model op Victoria's Secret modeshows wereldwijdHet Braziliaans model Gizele Oliveira heeft deze week een nieuwe set foto's op haar Instagram-pagina gedeeld die haar 1.2 miljoen volgers doet smelten. De post werd donderdag 19 september 2019 met haar feed gedeeld en was meteen een hit. 

De upload bevat twee kiekjes van Oliveira in Cartagena, Colombia, waar ze enige tijd doorbracht in de zon bij het zwembad in een bikini die heel weinig aan de verbeelding overlaat:Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) opDit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) op


De look bestond uit een minuscule gehaakte bikinitop die nauwelijks genoeg was om de wellustige troeven van het Victoria's Secret-model te bedekken.


Dit bericht bekijken op Instagram

Een bericht gedeeld door Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) op


Gizele Oliveira is geboren op 7 mei 1993 in Vila Velha, Espirito Santo, Brazilië en begon haar modellencarrière in 2014, toen ze tekende bij IMG Model Agency en liep voor Dolce & Gabbana tijdens haar modeweekdebuut.

Ze liep op modeshows voor Elie Saab, Etam, Polo Ralph Lauren, Cushnie et Ochs, Rebecca Minkoff en Tory Burch.

Gisele is in redactionele artikelen verschenen voor Vogue Mexico, Vogue Brazilië, Vogue India, Elle France, L'Officiel India, Harper's Bazaar Kazachstan, was in een campagne voor H&M en leidde een schoonheidscampagne voor MAC Cosmetics.

In 2015 verscheen ze op de cover van Elle Brazilië geschoten door Nicole Heiniger. Ze is sindsdien verschenen op de cover van L'Officiel Thailand. In 2017 liep ze voor Victoria's Secret modeshow in Shanghai. In 2018 werd aangekondigd dat ze zou wandelen in de Victoria's Secret Fashion Show 2018.

(Suriname Mirror/Inquisitr/Instagram/Wikipedia)

Duikboot met 8.000 kilo cocaïne ontdekt voor kust van Colombia

Vaartuig onderweg van Tumaco in zuidwesten Colombia naar Centraal-Amerika


Voor de kust van het zuidwesten van Colombia is een duikboot met 8.000 kilo cocaïne aan boord ontdekt. Het is voor Colombia - en daar zijn ze toch iets gewoon - de grootste drugsvangst ooit in een smokkelonderzeeër.

Colombiaanse media berichten, dat de onderzeeër werd onderschept in een operatie van de marine, de luchtmacht en de Amerikaanse opsporingsdienst DEA.


Het vaartuig zou onderweg zijn geweest van Tumaco in het uiterste zuidwesten van het land naar Centraal-Amerika.

De drugs zouden waarschijnlijk naar de VS gaan en daar een waarde van naar schatting een half miljard dollar hebben. Over de mensen achter deze drugssmokkel of eventuele aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.


(Suriname Mirror/Noticias Caracol/Belga/Twitter)

Braziliaanse mijnbouwconcern Vale veroordeeld tot betalen schadevergoeding aan door dambreuk getroffen familie

Bedrijf moet 2,85 miljoen euro betalen aan familieleden drie slachtoffers

Vale SA, auditor TÜV SÜD en 13 van hun werknemers formeel in staat van beschuldiging gesteld als schuldigen aan ramp


Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale is gisteren veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een familie die het slachtoffer werd van de dambreuk in januari. Het ging om het eerste vonnis in een individuele rechtszaak tegen het bedrijf. 

De rechter heeft beslist dat het bedrijf 11,875 miljoen real (2,85 miljoen euro) moet betalen aan de familieleden van twee broers en een zwangere vrouw die omkwamen bij de ramp.


Vale kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Ook andere families hebben beslist om zelf naar de rechter te stappen tegen de mijnuitbater.

In juli werd Vale veroordeeld tot het betalen van alle schade die veroorzaakt werd door de dambreuk. Nog in juli kondigde het bedrijf zelf aan, dat het 400 miljoen real, omgerekend zo’n 95 miljoen euro, aan schadevergoedingen zal betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers.


Op 25 januari begaf de dam van de ijzerertsmijn het in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal lag een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. Meer dan 270 mensen kwamen om of raakten vermist.

De Braziliaanse Federale Politie brengt formeel Vale SA, auditor TÜV SÜD en 13 van hun werknemers in verband met de instorting van de dam in januari waarbij, meldt de Braziliaanse website G1 vandaag, vrijdag 20 september 2019.


G1 zegt, dat de Federale Politie haar beschuldiging baseert op het feit dat beide bedrijven een contract hebben ondertekend met valse informatie over de stabiliteit van de dam in Brumadinho. Als gevolg hiervan bleef de dam normaal werken, hoewel deze onder de veiligheidseisen lag.

(Suriname Mirror/Epoca Negocios/Reuters/G1.Globo/Folha de Sao Paulo/Twitter)

Beleid Centrale Bank heeft negatief effect op padieprijs

Exporteurs verplicht ontvangen export Amerikaanse dollars bij commerciële banken in te wisselen


Het beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is er de oorzaak van, dat opkopers van padie en exporteurs van rijst en rijstproducten een slechte prijs betalen voor geleverde padie aan de boeren. De exporteurs zijn namelijk verplicht de ontvangen export Amerikaanse dollars bij de commerciële banken in te wisselen tegen een koers van Srd 7,52. 

Deze verplichting heeft de CBvS hen eerder opgelegd, terwijl ze die dollars bij de cambio's tegen een hogere koers konden verkopen. De opkopers/exporteurs waren door dit laatste in staat om de producenten Srd 105 per baal padie van 79 kilo te betalen. Dat kan niet meer voor de padie die nu wordt afgeoogst. De molenaars bieden nu Srd 95 per baal.

De governor van de moederbank, Robert van Trikt, zei onlangs dat net als bij de mijnbouwsector de rijstsector deviezen voor de staat moet verdienen. 'Deze mogen alleen bij de commerciële banken ingewisseld worden.' De opkopers/exporteurs waren met Srd 105 voor een baal padie heel goed op weg.  


'Maar, sinds de maatregel van de Centrale Bank is de opkoopprijs naar beneden bijgesteld', zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, vandaag,  Hij betreurt het besluit van de moederbank en stelt dat dit niet strookt met de vaker door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geuite opvatting dat de rijstsector geliberaliseerd is en dus het principe van vraag en aanbod geldt. 'Indien dat zo is heeft de overheid geen recht op de exportdollars.'

Oemraw zegt eerder deze week te hebben gesproken met de opkopers/exporteurs over de recente ontwikkeling in de sector. Hij heeft vernomen dat ook de overheid met hen contact had, maar dan over kostenverlagende maatregelen. De SPBA-voorzitter verwacht wel dat de prijs van de padie in de komende dagen licht zal stijgen.

'Deze ontwikkeling komt heel hard aan, omdat wij nu minder ontvangen voor de padie', zegt rijstboer Ajai Shankar die gisteren zijn areaal heeft afgeoogst en zijn padie voor Srd 95 heeft geleverd aan een molenaar. Hij noemt de maatregel van de moederbank 'moordend' voor de sector. 'In plaats van dat men ons ondersteunt, zodat wij de sector op een hogere niveau kunnen brengen en minder afhankelijk worden, komt de overheid in deze oogstperiode met maatregelen waardoor wij nu minder ontvangen.'

Jaarlijkse leerkrachten studiedag EBGS werpt op veel fronten zijn vruchten af

Belangstelling voor studiedag groeit ieder jaar


Sinds Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) elf jaar geleden begon met de jaarlijkse leerkrachten studiedag is de belangstelling hiervoor gegroeid. De bijscholing die aanvankelijk bedoeld was voor leerkrachten van EBGS-scholen, is intussen opengesteld voor andere collega’s. 

Door de toenemende belangstelling moest ook worden uitgekeken naaar een grotere locatie dan die van FHR aan de Burenstraat, waar de activiteit de afgelopen jaren is gehouden. Dit jaar is daarom gekozen voor het SPI aan de Jagernath Lachmonstraat. Er waren gisteren ruim achthonderd leerkrachten, voor het merendeel EBG'ers, aanwezig, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 september 2019.


Verspreid over twee dagen, vandaag en gisteren, zijn bijna dertig interactieve workshops gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Gisteren had oud-directeur Sportzaken Michael Watson van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken het over de emotionele ontwikkeling van de leerkracht en waarom dat belangrijk is, terwijl voormalig CNN Hero Monique Pool een inleiding verzorgde over milieu en klimaat.

De leerkrachten scherpen traditioneel bij de tweedaagse bijscholing niet alleen hun didactische vaardigheden aan, maar krijgen ook handvatten om professioneler te werken, zegt Urmie Mingoen, hoofd Pedagogisch Didactisch Centrum van Stichting Onderwijs EBGS. 'Er is tijdens de workshops onder andere gesproken over klassenmanagement, rekenstrategieën, vakinhoudelijke inzichten en milieu en klimaat. Maar, ook over pedagogisch en didactisch handelen', zegt Mingoen die hiermee verwijst naar de workshops over hoe leerkrachten dyslexie of autisme kunnen identificeren en wat zij kunnen doen.

De Leerkrachtendag is een van de vele activiteiten die Stichting Onderwijs organiseert om leerkrachten en organisaties te stimuleren om van een klassikaal naar een gedifferentieerd onderwijssysteem over te stappen. 'Alvorens we onze kinderen kunnen leren om evaluatief te denken, beter leren analyseren en zelfs beter leren werken in groepsverband, moeten wij als leerkrachten ook een gedachtenverandering ondergaan. We moeten afstappen van het principe dat wij lesgeven en zij moeten reproduceren, en gaan naar een integrale aanpak van lesgeven', aldus Mingoen.

Minister Suzy Camelia-Römer wil einde aan wachtlijst Sehos, Curaçao

'Er moet nu snel een einde komen aan de zorgproblemen in het Sehos'


De wachtlijst van circa 350 niet-acute patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, moet nu per direct weggewerkt worden en daar moet een plan voor gepresenteerd worden door het Sehos. Dat was gisteren de boodschap van Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer, maar ook secretaris-generaal (SG) Sharlon Melfor, inspecteur Sirving Keli en SVB-directeur Philip Martis, tijdens een persconferentie over ‘de laatste ontwikkelingen rond het Sehos’, aldus vandaag, vrijdag 20 september 2019, het Antilliaans Dagblad.

Voor Camelia-Römer, de Inspectie voor de Volksgezondheid, de SG, maar ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet er nu snel een einde komen aan de zorgproblemen in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos).

De minister heeft het gevoel door het Sehos onterecht onder druk gezet te worden -ze sprak zelfs van een ‘menasa’, bedreiging -, maar gezien alle financiële steun, is dit onterecht.

Het grootste probleem is dat vanuit de SVB en vanuit de overheid, al sinds 2016, extra geld en inspanningen geleverd worden om de voorraden van het ziekenhuis aan te zuiveren, maar dat het ziekenhuis hier oude schulden mee aflost. Daarom speelt het probleem van de medicijn- en materiaalvoorraden telkens weer op. Vanaf 2016 is er geen goed voorraadbeheer, zo menen de beleidsvoerders.

'Ik begrijp wel dat het Sehos onder druk gezet wordt door leveranciers die eerst de oude schulden afgelost willen zien, voordat er weer medicijnen verstrekt worden, maar als minister ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg van nu, en als wij extra geld geven - ik heb vanaf 2018 het budget verhoogd van 124 miljoen naar 135 miljoen gulden - en de SVB voorschotten doet, garanties geeft en leveranciers direct betaalt voor het aanvullen van de tekorten, dan kan het niet zo zijn dat dit geld besteed wordt aan oude schulden.'

Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan keert terug naar zijn thuisland Guyana

Khan heeft in VS zo'n 8 van 15 jaar gevangenisstraf uitgezeten


De veroordeelde Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan arriveert vanavond, vrijdag 20 september 2019, in zijn thuisland Guyana. De 47-jarige Khan zal naar verwachting laat in de avond met American Airlines landen vanaf Miami International Airport, Florida, op de Cheddi Jagan International Airport, onder begeleiding van ICE-agenten (Immigration and Customs), zo bericht Kkaieteur News Online vandaag.

Guyanese handhavingsinstanties zullen de drugsbaron ontmoeten wanneer hij aankomt.

Khan werd in 2006 in Suriname gearresteerd en vervolgens door de Surinaamse veiligheidsdiensten naar Trinidad gevlogen, waar Amerikaanse agenten de controle over hem namen. Hij werd naar New York gebracht en aangeklaagd. De drugsbaron kreeg 15 jaar gevangenisstraf in oktober 2009. Hij heeft iets meer dan acht van de vijftien jaar gevangenisstraf, waartoe hij was veroordeeld, uitgezeten.

Khan werd beschouwd als de krachtigste drugshandelaar van het land. Er werd gezegd dat hij nauwe banden had met de toenmalige People’s Progressive Party / Civic en met de overleden Guyanese van Binnenlandse Zaken, Ronald Gajraj, die fungeerde als leiding voor een ‘Phantom Squad’.

De squad werd beschuldigd van het vermoorden van verschillende criminelen, concurrenten en anderen. Een andere minister heeft naar verluidt het bestellen van interceptie-apparatuur voor telefoongesprekken gefaciliteerd.

Verhuizing aangeven ook mogelijk bij VTIL (Voorlopige Ter Inzagelegging)

(Bron foto: NII)
'Voor raadplegen kiezerslijsten kunnen burgers dagelijks terecht bij Bureaus voor Burgerzaken'


In aanloop naar de komende Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken, BiZa, bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie. De Voorlopige Ter inzagelegging (VTIL) is tot en met 30 september 2019 opengesteld voor kiesgerechtigden, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) donderdag 19 september 2019. 

Personen die per 1 september 2019 ID-gerechtigd zijn, de 16-jarigen die voor het eerst hun identiteitskaart mogen maken, kunnen ook gebruik maken van de VTIL om hun gegevens te controleren. Bij de VTIL kunnen kiesgerechtigden nagaan of zij op de kiezerslijst voorkomen en of namen en andere persoonsgegevens, waaronder geboortedatum correct zijn vermeld in het systeem. De burger kan ook controleren of het juiste woonadres is aangegeven. Ontdekken burgers dat hun persoonsgegevens niet correct zijn vermeld, dan zijn er mutatieformulieren beschikbaar die zij kunnen indienen om deze persoonsgegevens actueel te maken.

Mike Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep kiezerslijsten, geeft aan dat de VTIL tot nog toe vrij rustig verloopt. Voor het raadplegen van de kiezerslijsten kunnen burgers dagelijks terecht bij alle Bureaus voor Burgerzaken of bij één van de mobiele units, welke landelijk verspreid zijn opgezet. Het is ook mogelijk voor de burgers om de persoonsgegevens te controleren op de website van het CBB.

Bij de VTIL bestaat thans ook de mogelijkheid om een eventuele verhuizing aan te geven, waarbij de ambtenaar van het CBB gemachtigd wordt om de aangifte van verhuizing voor de burger te doen, welke de burger heel veel tijd en moeite bespaart.

Met de VTIL komt BiZa de kiesgerechtigden tegemoet. Het is met het oog op de verkiezingen in mei 2020 van belang dat alle gegevens van de kiesgerechtigden correct vermeld staan op de kiezerslijsten, om zo een vlotte stembusgang te garanderen. Dit zorgt voor een actuele burgeradministratie die op zijn beurt zorgt voor vergemakkelijking van de dienstverlening naar burgers toe, vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

Politie maakt einde aan blokkade ingang door stakend SBB-personeel

'We gaan door totdat we duidelijkheid hebben van de directie of de minister'


'U heeft ons een paar belangrijke zaken voorgehouden. We zullen daarom in goed vertrouwen - op basis van wat u ons heeft gezegd - ons actiemodel voor vandaag opschorten',  woorden va Dino Souprayen, ondervoorzitter van de personeelsbond van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), gisteren tegen de politie-inspecteur die de stakende werknemers verzocht om hun barricade voor de ingang van het terrein te verwijderen. 

Het personeel heeft sinds maandag uit ontevredenheid over de lonen het werk neergelegd, maar de acties zijn verscherpt. Met stoelen maakten ontevreden personeelsleden het onmogelijk voor bezoekers het kantoor te bereiken. Medewerkers die niet in staking zijn konden alleen via de buurman het terrein van de SBB bereiken.

Na enkele uren werd de politie erbij gehaald. 'De opdracht komt van hogere hand, daarom ben ik als inspecteur zelf gekomen. Ik kan u niet belemmeren om te staken, want dat is uw recht. Ik wil ook geen confrontatie, maar ik wil samen met u zoeken naar een oplossing', zei de inspecteur.

'Ik heb van de directie begrepen dat de regering nu bezig is met de zaak, dus het heeft de aandacht van hogere hand. Ik ga u daarom verzoeken de ingang vrij te maken', vervolgde hij.

Na een kort beraad besloot het bestuur van de bond gehoor te geven aan het verzoek van de politie. Souprayen zegt vandaag, vrijdag 20 september 2019, in de Ware Tijd, dat de directie de stakende medewerkers niet op het terrein wil hebben. 'Vandaar dat we de poorten dichthouden. De directie heeft ons buiten gezet en het is no work no pay vanaf dinsdag', vertelt hij.

De bondsman onderstreept dat het personeel duidelijkheid wil over het financiële gedeelte van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 'We gaan door totdat we duidelijkheid hebben van de directie of de minister', aldus Souprayen.

Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU): 'Water uit zwamp moet ook in droge seizoenen beschikbaar zijn in nieuwe woongebieden'

Te Mary's Hope worden 230 en te Soemboredjo 250 percelen bouwrijp gemaakt


Parlementariër Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU) heeft - zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 september 2019 - een beroep gedaan op de overheid om de nieuwe woongebieden te Mary’s Hope en Soemboredjo in Coronie, die bouwrijp worden gemaakt zodanig in te polderen, dat er een vlotte stroom van het zoet water mogelijk wordt. 

'We willen dat er water uit de zwamp ook in de droge seizoenen beschikbaar is in de nieuwe woongebieden waardoor de mensen de mogelijkheid hebben te planten om te kunnen voorzien in de behoefte van groenten en drooggewassen.'

De politicus verwijst naar de oude plantages waar de infrastructuur ontbreekt of waar sprake is van een enorm achterstallig onderhoud waardoor het zoet water de gebieden niet kan binnenstromen. 'Wat de polders betreft kunnen wij onze landbouwactiviteiten alleen in de grote en kleinen regentijd uitvoeren. Het is niet mogelijk om in de droge periode te planten.' 

Volgens het Assembleelid is de overheid bezig landbouwgebied bouwrijp te maken om het te verdelen onder de Coroniaanse gemeenschap. 'Op zich een heel goede ontwikkeling, maar men moet niet overhaast te werk gaan, maar zorgen dat de noodzakelijke voorzieningen aangebracht worden in de nieuwe gebieden waar straks honderden woningen gebouwd zullen worden.'

Hij vraagt zich af waarom het project niet eerder is uitgevoerd en waarom er gewacht is tot op dit moment waar de verkiezingen naderen.

Gonsalves Jardin de Ponte weet dat de overheid ook bezig is om enkele rijstarealen in Coronie bouwrijp te maken, maar districtscommissaris Remie Tarnadi ontkent dat er rijstarealen ingepolderd worden. Volgens hem gaat het om twee gebieden uit de periode 2000-2005 waar de regering-Venetiaan was begonnen te verkavelen voor woningbouw. Hij weet niet waarom de projecten zijn stopgezet.

'We hebben de oude projecten weer opgepakt en gaan te Mary's Hope ongeveer 230 en te Soemboredjo 250 percelen bouwrijp maken en onder de Coronianen verdelen. Natuurlijk gaan wij ook zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen, zodat de mensen die straks daar gaan wonen voldoende zoetwater hebben om ook als het droog is te kunnen planten.'