donderdag 2 november 2017

Onrust onder CELOS-personeel leidt tot actie CELOS Werknemers Organisatie

CWO-voorzitter Hugo Blanker: 'Directie is bezig is met intimidatie'


De CELOS - Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname -  Werknemers Organisatie (CWO) is in actie. Het besluit is gistermorgen tijdens een spoed ledenvergadering genomen. Wat de bondsvoorzitter in een motie beweert, staat haaks op wat directrice Inez Demon vertelt, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 november 2017. De bond heeft de sitdownactie die de werknemers zijn begonnen overgenomen en de samenwerking met de directie is beëindigd staat in een motie. 

Demon: 'Wij zijn bezig met het stichtingsbestuur om het dispuut tot een goed einde te brengen.' De vakorganisatie heeft de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) gevraagd te bemiddelen. 'Wij staan open voor dialoog voor behoud van de arbeidsrust ten voordele van de organisatie.'

Volgens CWO-voorzitter Hugo Blanker worden leden geconfronteerd met handelingen en maatregelen die arbeidsonrust uitlokken. Werknemers die daggeld moeten ontvangen worden aan het lijntje gehouden. Demon zegt daarentegen, dat de daggelden al zijn uitbetaald. De directie van het CELOS heeft een scan identificatiesysteem ingevoerd, zonder de bond in kennis te stellen. Demon zegt echter, dat de vakorganisatie in september in kennis is gesteld van het nieuw in te voeren prikkloksysteem. De vakorganisatie was uitgenodigd om een presentatie met de leverancier bij te wonen, maar zij weigerde mee te doen. Demon stelt dat al 81 instituten dit systeem gebruiken.

Blanker zegt, dat de directie bezig is met intimidatie en werknemers aanzet om verraad te plegen wanneer zij opkomen voor tijdige uitbetaling van het salaris van alle medewerkers binnen de WFU. Een ophoping van problemen waar de medewerkers en de directie het niet eens kunnen worden, heeft geleid tot de ontevredenheid.

Demon: 'Wij hebben ons altijd opgesteld als deel van de oplossing. Als verantwoordelijke werkgever zijn wij werknemers altijd tegemoetgekomen. De directie helpt altijd waar ze kan. Ook in gevallen waar werknemers een voorschot op het salaris willen.' De directrice zegt dat het nieuwe prikkloksysteem onderdeel is van de innovatie en ontwikkeling waarmee de afdeling Human Resource Management bezig is.

Surinaamse marrons zijn genetisch Afrikanen gebleven

Marrons hebben hun Afrikaanse genetische erfenis voor 98 procent bewaard


De nakomelingen van weggelopen slaven in de binnenlanden van Suriname en Frans Guyana zijn genetisch heel nauw verwant aan Afrikanen gebleven, in tegenstelling tot andere Afro-Amerikanen. Marrons, nakomelingen van ooit weggelopen slaven die leven in de binnenlanden van Suriname en Frans Guyana, hebben hun Afrikaanse genetische erfenis voor 98 procent bewaard. 

Dat geldt veel minder voor Afro-Amerikaanse gemeenschappen in Brazilië en Colombia, die zich in de loop der eeuwen vermengd hebben met Europeanen en inheemse Amerikanen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek aan de genomen van enkele honderden marrons, andere Afro-Amerikanen en personen uit West-Afrika, vandaag, donderdag 2 november 2017 gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics, aldus het NRC.

De onderzoekers konden vaststellen in welke mate hedendaagse Afro-Amerikanen niet-Afrikaanse voorouders hebben en ze wisten ook vrij nauwkeurig na te gaan uit welk deel van Afrika hun zwarte voorouders kwamen.

Tot dusverre was uit historische bronnen alleen bekend waar tot slaaf gemaakte Afrikanen werden ingescheept. Dat zegt niet veel over hun herkomst, want in de drieënhalve eeuw van transatlantische slavenhandel (1526-1875) werden gevangenen in Afrika over grote afstanden verplaatst.

Klik hier om de rest van dit NRC-artikel te lezen.

Ressort- en districtsraadsleden kosten de staat meer dan Srd 51 miljoen per zittingstermijn

Van docent en politiek-analist Hardeo Ramadhin mogen rr- en dr-leden verdwijnen

'Hun bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname is 0,0’


De in totaal 765 ressortsraads(rr-)leden kosten de Staat op maandbasis Srd 688.500. Dit op basis van de Srd 900 bruto aan financiële vergoeding die zij maandelijks opstrijken. Voor een jaar slokken zij Srd 8.262.000 op. En voor een termijn van vijf jaren hebben zij de staat Srd 41.310.000 gekost. De districtsraadsleden daarentegen krijgen een maandelijkse vergoeding van Srd 1.400 per maand. Vergeleken met de rr-leden zijn zij relatief minder in aantal namelijk 118 personen. Zij kosten de Staat op maandbasis Srd 165.200. Voor een jaar komt het uit op Srd 1.982.400. En voor een periode van vijf jaren hebben zij de staat een bedrag van Srd 9.912.000 ‘lichter gemaakt’. In zijn totaliteit kosten zowel de rr- als de dr-leden de Staat voor een regeringstermijn Srd 51.222.00, ruim Srd 51 miljoen. Deze cijfers zijn vandaag, donderdag 2 november 2017, door het Dagblad Suriname gepubliceerd.

Als het van oud-districtscommissaris, docent en politiek-analist Hardeo Ramadhin afhangt, wordt het hele systeem van rr- en dr-leden weggeschrapt. Hij geeft hij dan ook vandaag zijn ongezouten mening over het functioneren van deze volksvertegenwoordigers uit de samenleving. ‘Hun bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname is 0,0,’ aldus Ramadhin.

Het systeem van de rr- en dr-leden is in 1987 in het leven geroepen door oud-president Jules Wijdenbosch. Hij noemt hem de ‘creator’ van dit systeem.

Volgens Ramadhin is het hoog tijd dat het voortbestaan voor het kiezen van rr- en dr-leden onder een vergrootglas wordt geplaatst. ‘Laat meneer Wijdenbosch zich hierover buigen, in plaats van dat zij politieke partijen willen verbieden om in combinatieverband de verkiezingen in te gaan middels het wijzigen van de Kieswet.’

De geldbedragen in miljoenen zouden volgens Ramadhin gebruikt kunnen worden in het financieel aansterken van de verschillende districtscommissariaten. Ramadhin schroomt er ook niet voor om de rr- en dr-leden aan te duiden als ‘overbodige instituten’. Het is volgens hem heel zielig gesteld met de taken en de bevoegdheden die zij hebben. ‘Want dat bedraagt 0,0.

Op jaarbasis wordt een ressortplan opgesteld. Dit wordt vervolgens vervat in een districtsplan. ‘Het is heel triest. Jaar in jaar uit hoor je dat goten opgehaald moeten worden en dat wegen gemaakt moeten worden maar dat er nooit geld beschikbaar is daarvoor.’

Volgens Ramadhin is het niets anders dan praten tegen dovemansoren. Hij vermeldt, dat deze gekozen volksvertegenwoordigers, maar één belangrijke taak kunnen hebben binnen een regeringstermijn. En dat is het kiezen van de president in een verenigde volksvergadering, de VVV. ‘Pas wanneer het kiezen van de president in het parlement tot tweemaal toe niet lukt, worden de rr- en dr-leden in stelling gebracht. Voor het kiezen van de president in een VVV.’

Jerry A-Kum na ruim 19 maanden bedankt als directeur Stichting Toerisme Suriname

'Hij heeft gekozen om een andere uitdaging aan te gaan'

'Er komen een strategisch plan voor toerisme en een herziene conceptwet voor toerisme'


Jerry A-Kum, die ruim 19 maanden leiding heeft gegeven aan de Stichting Toerisme Suriname (STS), is in nauw overleg met zijn minister bedankt als directeur bij de STS. Dit zegt minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vandaag, donderdag 2 november 2017, in het Dagblad Suriname. 

'Hij heeft gekozen om een andere uitdaging aan te gaan. Het beleid op het gebied van toerisme gaat door. Hij heeft aangegeven zijn ondersteuning op dit gebied te zullen blijven geven. Hij blijft bij de overheid in dienst. Alleen zal hij bij een ander ministerie zijn diensten verlenen. Hij blijft in Suriname en blijft werken voor de overheid', legt Welzijn uit.

Volgens Welzijn was het vertrek van A-Kum al maanden geleden in overleg geweest. Het vertrek van A-Kum was voor Welzijn dus geen verrassing.

De verdere ontwikkeling van het toerisme in ons land zal van eminent belang zijn voor het nu schrijnende economisch verkeer. Indien op een correcte, duurzame en strategische manier uitgewerkt, zal de verdiencapaciteit van deze sector een belangrijke pijler wezen van de economie. Om de bekendheid van ons land als toerismebestemming ter hand te nemen, is het van belang deze sector aan te merken vanuit een ketenbenadering. Het is een niet op zichzelf staande sector, die indien voldoende aandacht aan wordt besteed een belangrijkere bijdrage kan leveren aan de nationale economie.

Toerisme is een exportproduct en zal bij een betere benutting/verdere ontwikkeling een grotere bijdrage kunnen leveren aan de betalingsbalans (deviezen generering), de staatsbegroting (belastinginkomsten) alsmede aan de werkgelegenheid. Teneinde een optimale benutting van de toerismepotenties te bereiken, zal het noodzakelijk zijn een herstructurering te brengen in het toerismebeleid, waarbij deskundigen uit de publieke, private sector en hoger onderwijs zullen participeren. Deze aanzet is reeds in uitvoering middels werkgroepen.

Welzijn werd ook gevraagd wat nu de plannen zijn met de stichting. De bewindsman geeft aan dat de sector Toerisme nu op een ander niveau zal worden getild. Er zou in de afgelopen periode voldoende stakeholdersoverleg zijn geweest. 'Er komt een strategisch plan voor toerisme. Er komt ook een herziene conceptwet voor toerisme. De hele keten van toerisme is in kaart gebracht. Dat wordt op 30 november aan de samenleving gepresenteerd', stelt Welzijn.

Het strategisch plan zal moeten vaststellen welke de belangrijke actoren zijn binnen de sector. Hiermee zal ook de richting van de sector moeten worden bepaald. 'Uit dat strategisch plan komt ook een actieplan. Dat plan zal niet alleen door de overheid en STS worden geïmplementeerd, maar door andere stakeholders, zoals het taxiwezen, het hotelwezen, vliegmaatschappijen, touroperators, et cetera. Iedereen die een rol heeft bij het op een hoger niveau tillen van het toerisme, is erbij betrokken. Uit dat actieplan zal precies te zien zijn wat zij moeten doen’, aldus Welzijn.

Het beleid van het ministerie zal volgens de nieuwe conceptbegrotingen van de regering in de periode 2017-2025 zich concentreren op deze 4 prioriteitsgebieden, met het doel de economische verdiencapaciteit, in casu verhoging van productie, handel en export ten behoeve van economische groei te bevorderen, alsmede op de Strategische ontwikkelingsdoelen, zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2017-2025.

Voor de STS is er voor het komend begrotingsjaar Srd 1.605.000 opgebracht. Voor de ontwikkeling van de toerismesector heeft de staat Srd 1.399.000 begroot.

Premier Marlin van Sint-Maarten moet opstappen

Marlin te laat met accepteren Nederlandse voorwaarden verbonden aan noodfonds


Premier van Sint-Maarten William Marlin is vandaag, donderdag 2 november 2017, naar huis gestuurd. Een motie voor wantrouwen werd door 8 leden aangenomen, 6 stemden tegen. De motie werd ingediend, omdat men vindt dat Marlin niet juist heeft gehandeld rond orkaan Irma, zo bericht Paradise FM op Curaçao. 

Het kabinet begon vorige week te wankelen doordat Marlin weigerde de voorwaarden verbonden aan het Nederlandse noodfonds te accepteren.

Oud-premier Sarah Wescott Williams was het hiermee oneens en scheidde zich van het kabinet. Zij kreeg maandag bijval van andere leden waarmee er een nieuwe meerderheid werd gevormd. Diezelfde dag, een dag voor de deadline, gaf Marlin aan toch de voorwaarden te accepteren. Volgens de nieuwe meerderheid kwam dit bericht te laat.

'Diamant wordt door gebrek aan kennis nog steeds weggegooid in Suriname'

'Diamanten worden gewoon weggegooid, omdat men de stenen niet eens weet te herkennen'


'Diamant wordt door gebrek aan kennis nog steeds weggegooid in Suriname. Er is alleen aandacht voor goud waardoor diamanten gewoon worden weggegooid omdat men de stenen niet eens weet te herkennen', zegt Benjamin Libby, president van het Surinaamse delfstoffenonderzoekbedrijf Hazlo Geo Solutions (HGS). Basisonderzoek van deze onderneming heeft eerdere berichten bevestigd dat diamant voorkomt in het Nassaugebied en langs de Marowijnerivier, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 november 2017.


Libby neemt samen met investeringspartners deel aan de Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition. 'Wij hopen hiermee aandacht van iedereen te trekken, vanaf investeerders tot instituten en de overheid, voor het diamantenpotentieel in Suriname.'

Er moet nog veel gebeuren voordat Suriname daadwerkelijk geld met diamant zal verdienen, zegt Libby. Op de eerste plaats moet kennis worden uitgebreid. 'Diamanten zijn hier per ongeluk gevonden.'

Hij bevestigt berichten, dat er enkele jaren geleden een Guyanees was tussen porknokkers in het Nassaugebied die zijn collega's erop had gewezen dat het 'vuil' dat ze wegdeden vol diamanten zat. 'In Guyana is er sprake van een echte diamantcultuur met heel veel kennis over het gesteente. De gouddelvers daar sporen simultaan naar de kostbare stenen tijdens hun werkzaamheden.'

In Suriname stappen gouddelvers gewoon over de diamanten heen. 'Alle stenen die tot nu toe gevonden zijn komen van restantmateriaal uit goudmijnen.'

Er is volgens Libby ook onderzoek nodig. 'Er is tot nu toe nog geen volledige studie gedaan naar de voorkomens. We moeten nog de bron(nen) zien te vinden. Nu vinden we nog van die kleine steentjes waar je niet echt rijk van wordt.' Daarnaast zou de overheid de economische infrastructuur moeten opzetten. HGS en zijn partners, namelijk CRS Consultants, Frontline, leverancier van zwaar materieel en Derrek, technologisch ontwerpbureau, hebben monsters van de diamanten naar het buitenland gestuurd waar de kwaliteit bevestigd is.

Presentator programma ‘Zeven-Even’ door brief minister Miranda 'heel erg gedemotiveerd' geraakt

(Bron foto: Facebook)
RBN-directeur Faried Pierkhan: 'Wij hebben afgelopen dertig jaar nog nooit één klacht gehad'

'Ik heb nog nooit 'zo'n rommelige brief' gezien'


Rapar Broadcasting Network (RBN) heeft de uitzending van het programma ‘Zeven-Even’ niet gestopt zoals door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) is gesommeerd. Dat stelt RBN-directeur Faried Pierkhan vandaag, donderdag 2 november 2017, in de Ware Tijd. 

De bewindsman heeft gisteren per brief onmiddellijke stopzetting van het satirische programma gelast, omdat deze volgens hem al enige tijd beledigend is en RBN zo de vergunningsvoorwaarden heeft overtreden.

'We hebben vandaag de uitzending gepresenteerd, maar wij hebben geen stopzetting aangekondigd. We hebben vakantie aangekondigd.' Dat besluit is genomen nadat presentator Satish Baldewsing op de hoogte was gesteld van de brief en opgemerkt werd dat hij 'heel erg gedemotiveerd' was geraakt. Ook zal worden nagegaan in hoeverre Baldewsing na de 'vakantie' door wil gaan als presentator.

'Het is de eerste keer dat een dergelijke situatie hem is overkomen en we merkten gelijk dat hij gedemotiveerd was geraakt', zegt Pierkhan.

De directeur is het niet eens met de zienswijze van de minister. Juristen zijn nu bezig een antwoord te formuleren op zijn brief. Zonder al te veel kwijt te willen zegt de RBN-manager nog nooit 'zo'n rommelige brief' (zie onderaan) te hebben gezien. 'Met good common sense kan je nooit zo een brief formuleren.'

De directeur zegt desgevraagd, dat in het 30-jarig bestaan van het programma nog nooit een burger ooit een klacht of aanmaning bij het bedrijf heeft ingediend dat die zich beledigd of aangesproken heeft gevoeld. Ook heeft nog nooit eerder een minister of regering het bedrijf vanwege dit programma op het matje geroepen. Pierkhan voegt er aan toe, dat burgers het recht hebben naar de rechter te stappen indien ze zich gekrenkt voelen door het programma, zo ook de regering. 'Wij hadden in de afgelopen dertig jaar nog nooit één brief gehad.'


Minister Hoefdraad wijst extra kosten voor ondernemers op de haven af

'Bonafide importeurs en exporteurs mogen niet dupe mogen worden van malversaties groep malafide handelaren'

'Malafide handelaren willen misbruik maken van de honderd procent controle van containers'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, donderdag 2 november 2017, op Starnieuws dat bonafide importeurs en exporteurs niet de dupe mogen worden van malversaties van een groep malafide handelaren. Hij vindt het zeer onterecht dat de terminal operators VSH United en DP World extra kosten die ze vragen willen linken aan de honderd procent controle op de Jules Sedney Haven. 

De nieuwe tarieven zijn vastgesteld in overleg met NV Havenbeheer en de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen (douane), hebben de terminal operators schriftelijk meegedeeld aan importeurs en exporteurs van goederen.

De bewindsman heeft bij de douane deze kwestie nagetrokken. De douane heeft hierover vergaderd en geeft toe, dat het niet correct is. Hoefdraad zegt dat hierover een verklaring komt. Ook Financiën zal een officiële reactie geven.

De minister merkt op, dat malafide handelaren misbruik willen maken van de honderd procent controle. Om bonafide ondernemers te beschermen, zullen er extra maatregelen worden getroffen waardoor zij geen verhoogde kosten zullen betalen. 'Wij willen absoluut niet de bonafide business de das omdoen. Maar er zal absoluut een einde gemaakt worden aan de malversaties op de haven.'

Ondernemers zijn verrast door de ingevoerde nieuwe tarieven door VSH United en DP World. Zij stellen dat de consument verder de dupe zal worden van prijsverhogingen. Er wordt al veel minder geïmporteerd door de gedaalde koopkracht. Minister Hoefdraad vindt, dat de verhoogde tarieven koppelen aan de honderd procent controle volkomen uit de lucht is gegrepen.

NVWC-lezing 15 november in Culemborg: Peru, hét vogelparadijs

Peru, het land met de meeste vogelsoorten ter wereld, bijna 1.900 soorten

De Reinwardts pepervreter (Selenidera reinwardtii) (Bron foto: neotropical.birds.cornell.edu)


Als vogelliefhebber moet u eigenlijk een keer in Peru zijn geweest. Het is het land met de meeste vogelsoorten ter wereld. Bijna 1.900 soorten zijn er vastgesteld. Een enorme diversiteit aan landschappen is daar de oorzaak van: de Grote Oceaan in het westen, de geweldige Andes die van noord naar zuid het land doorsnijdt en het Amazonebekken in het oosten. Dit meldt de Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. (NVWC) op haar website.

De NVWC-ers Mark Collier en Gerrit Jan Klop, beide fanatieke vogelaars, hebben allebei het land bezocht. Mark ging in 2015 naar het zuidelijk deel en Gerrit Jan doorkruiste in 2017 het noordelijk deel.

Zij nemen de bezoekers mee naar de nevelwouden van de Andes en het hooggelegen Incadorp Machu Picchu.
Bezoekers gaan genieten van kolibries, toekans, tanagers, vliegenvangers, parkieten en nog veel meer.

U bent 15 november welkom vanaf 19.30 uur. 
Culemborg NVWC-clubhuis ‘De Steenuil’, 
Steenovenslaan 20, 
4101 AM Culemborg
Toegang gratis. 
Voor meer informatie: Annette van Berkel lezingcoor@nvwc.nl

Oud-FARC-leider Rodrigo Londoño gaat voor presidentschap Colombia

Londoño wil zich samen met de linkse politica Imelda Daza kandidaat stellen


Na het opgeven van de gewapende strijd wil de voormalige leider van guerrillabeweging FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Rodrigo Londoño, zich kandidaat stellen voor het Colombiaanse presidentschap. Dit meldde de op nieuwe leest geschoeide FARC-partij gisteren, woensdag 1 november 2017


Londoño wil zich samen met de linkse politica Imelda Daza kandidaat stellen. De partij beschrijft zichzelf als 'revolutionair alternatief voor het gemeenschappelijk belang'.


Vorig jaar sloot Lodoño een vredesdeal met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Daarmee kwam een einde aan ruim een halve eeuw strijd tussen de regering en de FARC, waarbij meer dan 200.000 mensen het leven lieten. De FARC beloofde te ontwapenen.


Meer dan 11.000 strijders leverden hun wapens in bij de Verenigde Naties. Het restant van de guerilla-organisatie ging op in een nieuwe politieke partij, die ook de naam FARC meekreeg. Lodoño werd de politiek leider.
(Suriname Mirror/NRC/FARC/Twitter/YouTube)

Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA moet 1.2 miljard Amerikaanse dollar ophoesten voor afbetalen obligatie

PdVSA loste 27 oktober al 842 miljoen Amerikaanse dollar af op een obligatie

 
Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) moet vandaag, donderdag 2 november 2017, 1.2 miljard Amerikaanse dollar ophoesten voor het afbetalen van een obligatie. Handelaren verwachten vertraging hiermee. President Nicolás Maduro is er veel aan gelegen om de toch al niet florissante kredietwaardigheid van zijn land niet verder te beschadigen. PdVSA wordt gezien als een verlengstuk van de overheid.

In juli leidden geruchten over Amerikaanse sancties tegen het staatsbedrijf, steunpilaar voor een nagenoeg failliete economie, tot grote onrust.


Afgelopen vrijdag loste PdVSA al 842 miljoen Amerikaanse dollar af op een obligatie. Het leidde zelfs tot een persbericht, waar normaal gesproken bij rente- en afbetalingen geldt: geen bericht is goed bericht. 'PdVSA geeft blijk van sterke operationele en financiële capaciteiten door betalen 2020-obligatie', luidde het bericht. Het bedrijf meldt daarin, dat de Bolivariaanse republiek zijn verplichtingen via PdVSA altijd nakomt, ondanks 'de illegale en onrechtmatige sancties' die zijn opgelegd 'door het imperialisme', oftewel de Verenigde Staten.


Het was nog wel de vraag of PdVSA de afbetaling ook daadwerkelijk gedaan had, omdat onduidelijk was wie de betaling zou verwerken.

Tussenpartij Depository Trust Company meldde dinsdag dat het geld was overgemaakt, en daarna druppelden berichten binnen dat verschillende investeerders hun geld binnen hadden.

Heikel punt bij de betaling van vrijdag en die van donderdag is het feit dat de voorwaarden van de obligatie niet voorzien in een zogenoemde 'grace period'. Daardoor kan PdVSA door obligatiehouders veel eerder in verzuim gesteld worden dan de gebruikelijke 30 dagen na de officiële aflossingsdatum.

De obligatie die vandaag afgelost moet worden handelt rond de 95 cent op de dollar, wat betekent dat beleggers nog steeds rekening houden met verzuim. Bij ander schuldpapier van PdVSA loopt de onzekerheid snel op, getuige de koersen donderdagmiddag. Op langer lopend papier is 'default' nagenoeg volledig ingeprijsd, stelt een belegger.

Na het bericht van vrijdag steeg de koers van de obligatie die vandaag in het middelpunt van de belangstelling staat zo'n 5%. Gisteren daalde hij ruim 1%, ondanks de bevestiging van de betaling. Het lijkt erop dat beleggers de kredietwaardigheid van PdVSA per couponbetaling beoordelen: eerst zien, dan geloven.


 
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8482:pdvsa-demonstrates-strong-operational-and-financial-capacity-by-paying-2020-bond&catid=10:news&Itemid=908&lang=en

PDVSA demonstrates strong operational and financial capacity by paying 2020 Bond


Friday, 27 October 2017
Caracas.- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) shows again its strong operational and financial capacity through the payment of principal to bondholders of PDVSA 2020 with a coupon of 8.5%, as Bolívar’s homeland continues to strengthen financially.

PDVSA confirms its full solvency and capacity to meet its commitments, despite the economic war,  unjustified imposition of sanctions by Donald Trump, and the sabotage, persecution and financial blockade to which the Republic and its institutions have been subjected by a significant portion of the international financial system as commanded by imperialism.

Notwithstanding the illegal and illegitimate sanctions and the open hostile attitude of financial blockade, PDVSA announces that bank transfers have already begun for the payment of principal of PDVSA 2020 Bond for a total amount of USD 841.88 million to the accounts at J.P. Morgan bank.

The Bolivarian Republic of Venezuela, through PDVSA, has consistently honored its obligations, thus proving wrong the doomsayers that bet on the economic ruin of the country and attack the Venezuelan people, conspiring with the world economic oligarchy, with the intention of destabilizing and attempting to sabotage the economic progress of the Bolivarian Government.

PDVSA, as a leading company in the development of the national economy, thus ratifies its responsibility to investors, the international community and the Venezuelan people, demonstrating with facts that the Siembra Petrolera Plan introduced by Commander Chávez is the instrument to promote the construction of a new economic model that is more equitable, balanced and sustainable to combat poverty and social exclusion.

(Suriname Mirror/Financieele Dagblad/Twitter/PdVSA/Financial Times)

Minister Suzy Camelia-Römer, Curaçao, schroomt niet om Sona voor rechter te slepen

Sona heeft nog steeds geen geauditeerde jaarrekeningen project Hospital Nobo Otrobanda overlegd


De minister van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia- Römer (PIN), zal niet schromen naar de rechter te stappen als het nog langer duurt voordat Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) met de geauditeerde jaarrekeningen van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) komt. Dat heeft zij deze week bij de begrotingsbehandeling in de Staten gezegd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 november 2017.

'Ik zal eerst om de tafel gaan met Sona, Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), het ministerie van Financiën en de ministeriële regisseur en toezichthouder en als ik op grond daarvan de cijfers niet krijg, zal ik uiteindelijk naar de rechter moeten stappen', aldus de minister.

'Het is Sona geweest die de samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Usona/Berenschot heeft opgezegd en nu zelf de uitvoering doet. Dat kan niet. We zijn bezig met het oprichten van een stichting waarbinnen de uitvoering kan plaatsvinden.'

Amerikaans gezin overleeft bij monding Amazonerivier piratenaanval

Gezin uit Californië zwerft na aanval dagen door regenwoudEen familie die een boottocht maakte door het Amazoneregenwoud heeft een piratenaanval en dagen wandelen door het regenwouf overleefd. Het gezin uit Californië raakte zondag in Brazilië vermist nadat ze werden aangevallen door piraten. Ze werden gisteren, woensdag 1 november 2017, levend en in goede gezondheid gevonden. 

Adam (39) en Emily Harteau (37) en hun dochters van 3 en 7 jaar oud waren passagiers op een boot die onderweg was naar het plaatsje Breves toen gewapende mannen de boot kaapten. De mannen dwongen de kapitein richting de plaats Porto dos Dias te varen.


De bemanning en de passagiers werden enkele uren gegijzeld en van hun persoonlijke spullen beroofd. De piraten vluchtten daarna, maar toen de politie eenmaal arriveerde bleken niet alle passagiers meer aanwezig. Van de familie Harteau ontbrak ieder spoor.


De politie startte een zoektocht en vond het busje dat de familie tijdens hun reis had gebruikt verlaten in de jungle.

Wat kon er zijn gebeurd? Dat blijft voorlopig nog een raadsel, maar het lijkt erop dat de familie op de een of andere manier aan de piraten is ontsnapt.


Een woordvoerder van de familie denkt, dat vader Adam heeft besloten met zijn familie de jungle in te vluchten. 'Adam kennende heeft hij het heft in eigen hand genomen en besloten zijn gezin te redden', aldus Guillory. 'We weten alleen dat piraten de boot hebben gekaapt en uiteindelijk weer weg zijn gegaan en dat de familie er toen niet meer was. Wij denken dat ze van de boot zijn gesprongen.'

Guillory was maar wat opgelucht toen hij hoorde dat zijn goede vrienden waren teruggevonden. 'We kunnen niet wachten tot ze weer thuis zijn.'

Het gezin mankeerden uiteindelijk fysiek niets, op enkele insectenbeten en schrammen na. De autoriteiten maakten gisteren bekend dat de gehele familie de nacht zal doorbrengen in een ziekenhuis in het plaatsje Breves, niet ver van de plek waar ze zijn aangetroffen.

Tegenover The Associated Press verklaarde Keith Harteau, broer van Adam, dat de familie al langere tijd op reis was. In 2012 vertrokken ze richting Patagonia om een jaar later weer terug te keren naar Californië. Niet lang daarna vertrokken ze opnieuw naar Zuid-Amerika om voor langere tijd daar rond te reizen. Ze houden een blog bij over hun avonturen. Volgens Keith Harteau was de familie net weer van plan terug te keren naar de Verenigde Staten. Volgens de planning zouden ze op 15 november in Los Angeles arriveren, zodat ze dichter bij familie konden wonen. De afgelopen tijd woonde de familie in de zuid-Braziliaanse Florianapolis.

A post shared by Emily Harteau (@emilyharteau) on
(Suriname Mirror/Associated Press/O'Globo/Instagram/MetroNieuws/Twitter)

Humphrey Schurman nieuwe voorzitter Surinaamse Juristen Vereniging (SJV)

(Bron foto: schurman-advocaten.com)
'De vereniging zal als professionele organisatie sterker naar buiten treden'


Humphrey Schurman is gisteravond gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV). Eric Rudge is ondervoorzitter, Eline Graanoogst, secretaris, en Shavita Mahadewsing is tot penningmeester gekozen. Serena Essed, Gaetano Best en Monique Watchman zijn leden van het bestuur. 

Schurman wees de algemene ledenvergadering op de belangrijke taken die het bestuur wachten. Niet alleen zal er intern van alles moeten gebeuren, zoals de aanpassing van de statuten en het huishoudelijke reglement, ledenwerving en fondswerving, ook zal de vereniging als professionele organisatie sterker naar buiten treden.

Na de vergadering vond een lezing plaats door Chiquita Akkal-Ramautar. Zij heeft internationaal onderzoek gedaan naar boedelproblematiek. De inleidster stelde vast, dat dat Suriname van Curaçao kan leren. Zij wees erop dat indien de wetgeving niet naar behoren wordt geregeld, de kinderen van onze kinderen nog zullen worstelen met deze problematiek.

Na de lezing ontstond er een levendige discussie, over de essentie van wetgeving en over hoe belangrijk het is dat de wetgeving een eigen Surinaams karakter heeft. Het ligt in de bedoeling van de SJV de lezingencyclus voort te zetten, deelt de vereniging mee.

LVV: 'Onmiddellijke actie van enorm belang voor garantie van vis in Surinaamse wateren'

Grootste probleem is illegale visserij, vissen in andere zones, dan vermeld op  vergunning


Na de actie van de visserscoöperatie Visserscollectief in de vroege morgen van afgelopen dinsdag heeft minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), een spoedbijeenkomst gehouden. Rond de tafel zaten de bewindsman en zijn staf, directeur van de Kustwacht Suriname Jerry Slijngard, Ivan Graanoogst, commissielid Toewijzing SK-vergunning, en het bestuur van het Visserscollectief. Onmiddellijke actie is van enorm belang voor garantie van vis in Surinaamse wateren, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut. 

Het Visserscollectief heeft dinsdag, voorafgaand aan de spoedbijeenkomst, een onverwacht bezoek gebracht aan het ministerie van LVV. Deze groep vissers houden zich bezig met bevolkingsvisserij en daarbij horen de kust- en binnenwatervisserij.

Minister Soeresh Algoe heeft de groep ontvangen en aangehoord. De groep heeft een petitie ingediend waarin wordt gevraagd om een snelle aanpak van de problematiek die de bevolkings- of artisanalevisserij in het district Commewijne ondervinden.

De visserijsector in Suriname draagt bij aan de economische ontwikkeling van het land. In Suriname zijn drie visserijsoorten, zee-, kust- en binnenwatervisserij, deze worden weer onderverdeeld in categorieën. Voor de ontplooiing van visserijactiviteiten is het verplicht een visserijvergunning te hebben met uitzondering van sportvisserij. Aan één persoon wordt een vergunning gegeven voor één boot. Voor elk visserij soort is er een zone vastgesteld waar te mogen vissen. Duurzame visserij en ook het beheer zal zorgen dat mensen vis blijven eten op de wereld.

In Suriname is tegenwoordig schaarste aan jarikaba. Als er geen actie wordt ondernomen zullen andere vissoorten, zoals botervis, kandratiki en bang bang ook schaars worden.

Tijdens de bijeenkomst is gebrainstormd over de landelijke aanpak. Het voornaamste probleem zijn de illegale visserijactiviteiten, waarbij ebewust in andere zones, dan vermeld op de vergunning, wordt gevist. Dit heeft grote beïnvloeding op visbestanden met alle gevolgen van dien. Het ministerie van LVV en de Kustwacht zullen samen harde acties ondernemen.

Pompen te Wakay worden door het OWMCP opgestart

'Er is genoeg brandstof om twee pompen zes dagen op een laag niveau te laten draaien'


Om te voorkomen dat er schaarste aan irrigatiewater ontstaat voor de rijstsector in Nickerie zal het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OWMCP) vandaag, donderdag 2 november 2017 de pompen te Wakay opstarten. 

Directeur August Lila zegt, aldus de Ware Tijd, dat gisteren de waterstand in de Nannizwamp gedaald is naar het niveau van 2.00 meter Nationaal Surinaams Peil (NSP). Bij deze waterstand ontstaan in sommige landbouwgebieden problemen om op zwaartekracht (op natuurlijke wijze), water te krijgen. De minimum waterstand moet 2.20 meter NSP zijn om dit mogelijk te maken.

'Vandaar dat wij besloten hebben om alvast de pompen op te starten', zegt Lila. 'Er is genoeg brandstof om twee pompen zes dagen op een laag niveau te laten draaien. Dat betekent dat in die periode de eerste honderd duizend liter brandstof moet worden aangeleverd om onderbreking te voorkomen.'
Lila zegt, dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hieraan werkt.

Hij heeft opnieuw de rijstboeren opgeroepen heel zuinig om te gaan met het dure irrigatiewater.

Het OWMCP start volgende week met de bouw van een nieuwe aanmeersteiger te Wakay, omdat de oude niet langer voldoet. Er is via gunning een aannemer geselecteerd die het werk voor Srd 220.000 zal uitvoeren. Het project wordt gefinancierd uit het budget van het ministerie van RO. Vooruitlopend op de administratieve afhandeling door de overheid zal de aannemer alvast beginnen.

Assemblee begint met de algemene politieke beschouwingen

'We willen graag 27 november met behandeling begroting beginnen en 15 december afronden'


De Nationale Assemblee begint vanmiddag, donderdag 2 november 2017, met de algemene politieke beschouwingen. President Desi Bouterse gaat vervolgens dinsdag in op de vragen die gesteld worden door de Assembleeleden, aldus parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons op Starnieuws. 

'We willen graag 27 november met de behandeling van de begroting beginnen en hopen deze op 15 december af te ronden. Dan hebben we nog een week om enkele wetten die nu nog voorbereid worden, hopelijk af te handelen', zegt Geerlings-Simons.

'De begroting is voor het eerst als één ontwerpwet ingediend. Voorheen werd voor elk ministerie een aparte wet ingediend. Er is een grote commissie van rapporteurs, die de openbare behandeling voorbereid, benoemd. De vaste commissies bespreken de planning en de begroting met de ministeries. Zij brengen verslag uit aan de begrotingscommissie. Die zal de aanbevelingen van de vaste commissie verwerken in het eindverslag, na ook bespreking met de commissie', legt de Assembleevoorzitster uit.

De grote commissie bekijkt de begroting vooral in de grote lijnen. Daartoe zijn de deskundigen al bezig de analyse te maken voor de commissie. Het preadvies is al uitgebracht. De begrotingscommissie kan zich ook met de leiding van de regering verstaan over zaken die verduidelijking behoeven.

President Bouterse wil dat 2018 het jaar van actie en verdere toename van productie wordt

(Bron foto: NII)
'Voor de komende periode is de oplossing van het financieel vraagstuk van groot belang'


President Desi Bouterse wil graag dat 2018 het jaar wordt van actie en verdere toename van productie. Suriname heeft een moeilijke periode gehad waarvan het herstel zich dit jaar begint af te tekenen. Er moet wel nog heel wat gebeuren, zegt het staatshoofd vandaag, donderdag 2 november 2017, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Suriname ging door een dal in 2015 en 2016 door de terugval van de prijzen voor zogenoemde commodity’s. De regering heeft volgens de president veel moeite gedaan om het tij te keren. Er is groei in tegenstelling tot de enorme inkrimping, zegt het staatshoofd. Desondanks is er veel gedaan voor de samenleving.

Voor de komende periode is de oplossing van het financieel vraagstuk van groot belang, zegt de president. Momenteel is de wisselkoers al een poos stabiel en lopen er projecten ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het land. De infrastructuur wordt aangepakt via het Dalian IV project en Baitali N.V. die ook een wezenlijk deel van de binnenstad zal rehabiliteren.

Op het stuk van de huizenbouw is er ook veel beweging. De president zegt entrepreneurs te hebben gespot die klaarstaan om over te gaan tot het neerzetten van goedkope woningen.

Het staatshoofd zegt het komend jaar harder te zullen trekken aan zaken zodat de ontwikkeling versneld op gang komt.

Ten aanzien van het buitenlands beleid zegt president Bouterse, dat Suriname continu bezig is daaraan dieper inhoud te geven. BRICS, de associatie van vijf opkomende economieën (Brazilië, Rusland, India China en Zuid-Afrika) begint volgens hem nu inhoud te krijgen. Suriname gaat na op welke wijze maximaal profijt hieruit gehaald kan worden.

Regering wil censuur toepassen op RBN-programma 'Zeven Even'

Minister Miranda: 'Programma bespreekt dagelijks op zeer grove en beledigende wijze personen'

Regering meet met twee maten: SRS-programma 'Bakana Tori' wordt ongemoeid gelaten


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) heeft Rapar Broadcasting Network (RBN) in gebreke gesteld. Binnen 1 x 24 uur moet het programma 'Zeven Even' worden stopgezet en verdere uitzendingen hiervan moeten worden gestaakt. Dit is gisteren schriftelijk meegedeeld aan directeur van RBN, Faried Pierkhan. De brief circuleert op social media.

OWT & C beweert dat in 'Zeven Even' al meer dan drie jaar in strijd met de algemene vergunningvoorwaarden wordt gehandeld. Het ministerie stelt, dat in het programma dagelijks op zeer grove en beledigende wijze de volgende categorie mensen worden besproken:
1. De totale regering/leden van de regering
2. Leden van politieke partijen
3. Ambtenaren
4. De Rechterlijke Macht
5. Hele etnische groepen.


De uitspraken zijn volgens het ministerie onnodig beledigend, buiten proportioneel en gebaseerd op laster, leugens en verdraaiingen van werkelijk gebeurde feiten. Dit wordt niet langer getolereerd. Volgens de vergunningsvoorwaarden mogen de uitzendingen niet indruisen tegen de waarden en normen die gehanteerd worden binnen de samenleving.

Miranda vindt dat RBN de vergunningsvoorwaarden overtreedt. Indien Pierkhan geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, zal de president geadviseerd worden de werking van de vergunning op te schorten c.q. in te trekken, stelt de minister.

Pierkhan laat vandaag, donderdag 2 november 2017, via Starnieuws weten, dat er een schriftelijk antwoord komt. Hij bevestigt dat hij de brief heeft ontvangen van de minister. Het programma 'Zeven Even' wordt in de ochtend normaal uitgezonden.

De actie van regeringszijde raakt de persvrijheid en heeft veel weg van een 'dictatuur' handelen en meten met twee maten. Immers, het SRS-programma 'Bakana Tori', gepresenteerd door de man achter iedere uiting van staatspropaganda, Clifton Limburg, wordt ongemoeid gelaten. Worden in dat  programma ook niet welhaast dagelijks mensen door de presentator, gasten en bellers op zeer grove en beledigende wijze besproken...?

De brief van Miranda verdient een snelle en stevige respons van de Surinaamse Vereniging van Journalisten en anderen die het menen met persvrijheid.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Miss Peru deelneemsters delen gendergeweld statistieken in plaats van cupmaat, lengte, breedte en gewicht

'Mijn maten zijn dat er 2.202 zaken zijn van femicide, van moord op vrouwen puur en alleen voor hun gender'Tijdens een missverkiezing in Peru kregen de kandidates de vraag of ze wilden komen vertellen wat hun lengte en maten waren voor het publiek. Maar deze dames besloten die vraag helemaal anders te beantwoorden. Ze stapten naar voren en vertelden stuk voor stuk schokkende feiten over geweld tegen vrouwen. 

Geen informatie over hun cupmaat, geen uitleg over hun lengte, breedte en gewicht, zoals zo vaak de gewoonte is tijdens missverkiezingen. In plaats daarvan gaven ze de cijfers die er echt toedoen. Luciana Fernández kwam als eerste naar voren en zei: 'Mijn naam is Luciana Fernández en ik ben hier als kandidate voor de stad Huánuco. En mijn maten zijn dat er 13.000 meisjes het slachtoffer worden van seksueel misbruik in ons land.'
Camila Canicoba ging verder. 'Ik ben hier voor onze hoofdstad Lima. Mijn maten zijn dat er 2.202 zaken zijn van femicide, van moord op vrouwen puur en alleen voor hun gender, in de laatste negen jaar alleen al.'

Eén voor één stapten de 23 vrouwen naar voren om de cijfers bij het publiek te laten doordringen. Uiteindelijk stond de hele show van Miss Peru 2018 in het teken van geweld tegen vrouwen in het Zuid-Amerikaanse land.

Knipsels uit kranten over belangrijke rechtszaken werden geprojecteerd op een groot scherm, wat voor een opmerkelijk tegengewicht zorgde ten opzichte van de kandidates in hun bikini die ernaast stonden.

Als sluitstuk van het tv-programma mocht elk lid een wet voorstellen die ze graag in voegen zouden zien treden om die misdaden en geweldplegingen tegen te gaan. Respect Organisatrice en voormalige schoonheidskoningin Jessica Newton stond met volle overtuigingen achter de kandidates. Zij vond dat het heel belangrijk was dat ze dit thema konden uitwerken om vrouwen een stem te geven en slachtoffers een hart onder de riem te kunnen steken.

Winnares Romina Lozano beloofde ook om in de toekomst voor dezelfde ideeën te blijven vechten. Toch zijn er mensen die kritiek geven, omdat er een dubbele moraal in de show te vinden was. De vrouwen werden immers nog steeds ‘geobjectiveerd’ tijdens de bikinishow. 'We lieten het badpakkengedeelte erin om te laten zien dat het niet uitmaakt wat vrouwen dragen, je moet hen altijd respectvol behandelen. Vrouwen mogen naakt rondwandelen. Naakt. Het is hun eigen keuze', vertelde Newton aan BuzzFeed. 'Iedereen die iets doet om die respectloosheid te stoppen, dan is dat geweldig.'

(Suriname Mirror/EuroNews/The Guardian/Twitter/YouTube/Nieuwsblad)

Caritas Venezuela waarschuwt dat ongeveer 280.000 kinderen kunnen sterven door ondervoeding

Elke week overlijden vijf of zes kinderen aan gevolgen van ondervoeding in vier staten (Caracas, Vargas, Miranda en Zulia)

(Bron foto: Caritas Venezuela)


Volgens een rapport van Caritas Venezuela (zie onderaan) is de hoeveelheid en kwaliteit van voedsel gedaald in heel Venezuela door het chronische tekort aan beschikbare producten en hoge inflatie. Caritas Venezuela waarschuwt, dat ongeveer 280.000 kinderen kunnen sterven door ondervoeding als gevolg van voedseltekorten te midden van de ernstige economische crisis van het land.

Susanna Rafalli, een vertegenwoordigster van Caritas in Venezuela, sloeg alarm tijdens een persconferentie vrijdag 27 oktober 2017 met buitenlandse media. Rafalli wees erop, dat naast het gebrek aan voedsel, het Venezolaanse volk gedwongen is om te gaan met een tekort aan medicijnen, een situatie die 'de bevolking zoetjesaan decimereert'.

Caritas, een katholieke organisatie, bekommert zich om de armste en meest kwetsbare bevolking in vier Venezolaanse staten, Caracas, Vargas, Miranda en Zulia. Bijna 10 procent van de kinderen in deze staten is ernstig ondervoed.

In het Caritas-rapport wordt verklaard, dat elke week vijf of zes kinderen aan ondervoeding overlijden. Caritas projecteert, dat 280.000 kinderen uiteindelijk van honger kunnen sterven.

'Ondervoeding is gestegen tot 15 procent onder kinderen in augustus, daarom hebben we een humanitaire noodsituatie uitgeroepen. 33 Procent van de kinderpopulatie laat al een gestoorde groei zien. Deze schade, fysiek of mentaal, zal ze door hun verdere leven volgen', aldus Rafalli.

De organisatie wijst er bovendien op, dat 63 procent van de openbare ziekenhuizen geen drinkbaar water heeft en 64 procent heeft geen melk voor kinderen, 51 procent heeft niet voldoende faciliteiten voor activiteiten, waarschuwde Caritas.

 
(Suriname Mirror/Crux Now, Denver - Colorado - VS/Scribd Suriname Mirror/ACI Prensa)