zaterdag 14 oktober 2017

Politie Wanica en Para pakken rondhangen en alcoholische dranken drinken bij winkels aan

Pleidooi van jeugdparlementariër Samir Gobind werpt binnen dag vruchten af...


De politie van Regio Midden (Wanica en Para) zal streng optreden tegen mensen die zich bij winkels ophouden en alcohol drinken. Dit is nodig om de veiligheid te handhaven en de woonomgeving leefbaar te houden, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Ook tegen ordeverstoorders, zoals degene die zorgen voor overluide muziek uit voertuigen en schreeuwen of schelden, zal worden opgetreden.

Deze maatregelen worden doorgevoerd in het kader van de algehele veiligheid. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om rekening te houden hiermee.

Het lijkt erop, dat het pleidooi van jeugdparlementariër van het district Wanica, Samir Gobind, die gisteren via het Dagblad Suriname liet weten bezorgd te zijn over de trend die te bespeuren is bij de lokale supermarkten, snel vruchten heeft afgeworpen. Hij stelt, dat het alcoholgebruik door ‘consumenten’ op het trottoir van de supermarkten alsmaar aan het toenemen is.

Hij zei het heel frappant te vinden, dat noch de supermarkthouders noch de autoriteiten optreden tegen de ordeverstoorders.

EBS bespaart ruim Srd 128 miljoen in periode 2016-juni 2017

Directeur Rabin Parmessar somt een reeks bezuinigingsmaatregelen op


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in de periode 2016 tot aan juni 2017 Srd 128.387.000 bespaard. 'Als wij mensen aanmanen tot zuinigheid in verband met de gestegen kosten, moeten wij het voorbeeld geven', zegt directeur Rabin Parmessar vandaag, zaterdag 14 oktober 2017 in de Ware Tijd.

Hoewel het personeelsbestand door natuurlijk verloop en het stopzetten van contracten met negentig personen is teruggelopen blijkt, dat ook de hoeveelheid uitbesteed werk 20 procent (Srd1.8 miljoen) minder is. Het bedrijf becijfert, dat het door niet langer in te kopen via derden 4.1 miljoen Amerikaanse dollar heeft bespaard.

De revisie van grote generatoren zal in eigen beheer uitgevoerd worden, wat op jaarbasis een besparing van 120.000 Amerikaanse dollar moet opleveren. Ook wordt meer elektriciteit van Suralco ingekocht en minder duurdere thermische energie van SPCS (Staatsolie) afgenomen. Hiermee bespaart de EBS op jaarbasis 3.2 miljoen Amerikaanse dollar.

Het bedrijf heeft een behoorlijk aantal dienstvoertuigen verkocht, wat op jaarbasis een besparing van Srd 2,2 miljoen oplevert. Ook worden nu veelal auto's geleased in plaats van gekocht. Daarnaast bleek dat sommige mensen die een dienstvoertuig hadden - dat getankt en geserviced wordt - toch nog vervoerstoelage kregen. Dat laatste is nu stopgezet.

Het aantal overuren is met 18 procent (Srd 1.5 miljoen op jaarbasis) teruggebracht, vooral door mensen in de rurale gebieden op te leiden om zelf de machines te kunnen onderhouden. Ook krijgen medewerkers met een diensttelefoon nu minder riant beltegoed.

'Het gaat niet altijd even makkelijk', zegt Parmessar over het knippen in een aantal financiële voordelen van het personeel. 'Er wordt heel veel gecommuniceerd. We willen de mensen duidelijk maken waarvoor we staan, maar hen ook voorhouden hoe er van buiten naar het bedrijf wordt gekeken.'

LVV en Kustwacht Suriname houden driedaagse visserij-inspectie training

‘Met opgedane kennis zal werkuitvoering op zee resultaten opleveren ten voordele van Suriname’

(Bron foto: NII)


Het onderdirectoraat Visserij (ODVis) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert een driedaagse visserij-inspectie training in samenwerking met de Kustwacht Suriname. Op het complex van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), waar het hoofdkwartier van de Kustwacht is gevestigd, iis de training verzorgd op 11, 12 en 13 oktober. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Het doel van deze training was om de Kustwachters en visserij-inspecteurs informatie te verschaffen met betrekking tot het controleren van visserij-activiteiten op zee. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht Suriname, heeft aangegeven dat hij blij is met deze training. ‘Met de opgedane kennis zal de werkuitvoering op zee resultaten opleveren ten voordele van Suriname.’, aldus de Kolonel.

Eveneens heeft LVV-minister Soeresh Algoe tijdens de opening een toespraak gehouden. De bewindsman gaf aan dat controle en bescherming van visserij-activiteiten zeer belangrijk is voor duurzaam beheer van onze visbestanden. De training was bedoeld om de Kustwacht kennis bij te brengen die noodzakelijk is om visserij inspecties op correcte en efficiënte wijze uit te voeren. Gedurende de training kregen de deelnemers informatie over visserijvergunningsvoorwaarden, visserijtypes, herkenning van vissoorten, wetgevend kader en toegestane vangstmethoden in de visserijsector. De training bestond zowel uit een theoretisch – als een praktisch gedeelte.

Een vissersboot in Suriname kan zijn werk alleen wettelijk uitvoeren als hij in het bezit is van een geldige visvergunning. Deze vergunning stipuleert een aantal vergunningsvoorwaarden, welke de omstandigheden beschrijven waaronder de visserijactiviteit is toegestaan. De voorwaarden hebben betrekking op de gebruikte visserijmethode, het vistuig, de grote van de boot, het motorvermogen, het visserijgebied, de toegestane doelsoorten, enzovoorts. Om de naleving van het vergunningensysteem en de vergunningsvoorwaarden te verzekeren is monitoring, controle en toezicht essentieel. Omdat de visserijactiviteiten meestal plaatsvinden ver op zee, kan de naleving van bepaalde regels enkel gecontroleerd worden door inspecties op zee door een bevoegde autoriteit.

Naast de dienstverlenende- en rechtshandhavingstaken op zee, heeft de Kustwacht ook als taak de controle en bescherming van onze visserijzone. De Surinaamse zeegrenzen lopen tot de zeegrens met Guyana, Frans-Guyana, Venezuela, Trinidad & Tabago en Barbados.

De Kustwacht heeft een goede samenwerking met het ODVis. Eerder dit jaar, in augustus, zijn landelijk de vissersgemeenschappen en overheidsfunctionarissen geïnformeerd over de taken van de Kustwacht en de vergunningsvoorwaarden. Deze training kadert binnen het REBYC-II-LAC project (Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries), dat als doel heeft de bijvangsten van bodem trawlvisserijen duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In zes landen wordt het project uitgevoerd met name Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname.

De zes landen profiteren van directe middelen om activiteiten uit te voeren om de capaciteit van visserij-administraties te verbeteren, internationale en nationale experts te ontvangen, trainingen te verzorgen en onderzoek uit te voeren. Het project wordt gefinancierd door de Global Environmental Facility (GEF) voor globaal 5,8 miljoen Amerikaanse dollar en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is belast met de implementatie. Het REBYC-II-LAC-project is in 2014 van start gegaan en zal naar verwachting lopen tot januari 2020. –

Lucht lijkt geklaard tussen regering en BvL/ALS na onderhoud bonden en Adhin

Wilgo Valies (voorzitter BvL/ALS): 'Adhin heeft ons op ons gemak gesteld'Er komt mogelijk binnen twee weken een oplossing voor leerkrachten die onlangs verrast zijn met wat gezien wordt als 'rancuneuze' maatregelen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). 
 
'Ik moet waarnemend president Ashwin Adhin alle credits geven voor de goede manier waarop hij de vergadering heeft geleid. Hij heeft ons op ons gemak gesteld', zei Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gisteren na een ontmoeting met Adhin, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Hij had de bonden uitgenodigd na hun protestbrieven aan de regering. Die gingen over rancune tegen leerkrachten die aan stakingen hadden meegedaan en over schending van arbeidsrechten.

Er is afgesproken dat de bonden volgende week alle informatie naar Adhin zullen sturen waaruit naar hun inzichten blijkt dat de rechten van leerkrachten inderdaad worden geschonden. De regering zal de informatie doornemen en toetsen volgens de huidige arbeidswetgeving van het land. Binnen twee weken zullen partijen weer om de tafel zitten om de bevindingen en mogelijke oplossingen te bespreken.

Valies: 'De waarnemend president heeft gezegd dat hij naar een oplossing toe wil werken. Hij heeft ook toegegeven dat zaken recentelijk verkeerd zijn gelopen, en dat het de bedoeling is om in gemeen overleg met de vertegenwoordiging van de bonden ook de nieuwe inzichten die er zijn bespreekbaar te maken.' 

De Bvl en ALS werden bijgestaan door Robby Berenstein van de Vakcentrale C-47 en Armand Zunder van de Progressieve Werknemers Organisatie. 'Wij waren niet uitgenodigd, maar zijn toch hier om de BvL/ALS te ondersteunen, omdat wij ze bij hebben gestaan bij het opstellen van de brieven die gegaan zijn naar de regering', zei Berenstein. Ook de ministers Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Soewarto Moestadja van Arbeid en Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken waren aanwezig.

De sfeer was er een van waarvan Valies en Berenstein de indruk hebben, dat de regering, bij monde van Adhin, openstaat om zaken die de afgelopen periode mis zijn gegaan te corrigeren.

Ten aanzien van de beschuldigingen van rancune en schending van de rechten van leerkrachten, zei Peneux dat hij geen Onderwijsminister is 'die de vrijheden van leerkrachten schendt. Ik wil alleen ervoor zorg dragen met regelgeving en structuur dat zaken in goede banen worden geleid, met een stuk bestendigheid van ons onderwijs'.

Spanning rond toekomst van zeilschip Insulinde op Curaçao stijgt

Schip blijkt te liggen bij schrootbedrijf de Antillean Scrap Company in Parera..De spanning rond de toekomst van de Insulinde stijgt. De nieuwe eigenaren van het iconische zeilschip hadden grootse plannen voor renovatie en luxe boottours, maar nu ligt het vaartuig plots bij schrootbedrijf de Antillean Scrap Company in Parera, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Dat zagen voormalig crewleden tot hun grote schrik tijdens een bezoekje aan Fort Nassau, van waar ze uitzicht hadden op de haven.

Op Facebook wordt de conclusie getrokken dat het schip gesloopt zal worden en dat roept teleurgestelde reacties op. 'Een iconisch plaatje aan de Handelskade verdwijnt', wordt bijvoorbeeld gezegd.


Gebruikt geweld bij misdrijven grote zorg voor Openbaar Ministerie

'Er moeten duurzame fondsen komen om 'informatieverschaffers' te compenseren'


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday erkent dat tussen januari en oktober in verschillende gebiedsdelen een stijgende trend is waar te nemen van strafbare handelingen. In het oog springt het geweld dat gehanteerd wordt. Dit verhoogt het onveilige gevoel in de samenleving. Dit is een grote zorg voor het Openbaar Ministerie (OM), aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Er is een overleg geweest houden tussen het OM, de leiding van het Korps Politie Suriname en alle districtscommissarissen waarin uitgangspunten voor aanpak van de criminaliteit zijn besproken. Deze uitgangspunten worden uitgevoerd door de verantwoordelijken van de regio's van de politie met hun structuren van ressortcommandanten en de medewerkers van de districtsbesturen van de regio's Centrum, Midden, Oost en West. Zij zullen in hun inspanningen de nadruk leggen op het identificeren van haarden van criminaliteit, aldus de pg.

Er moet een gepast politieantwoord komen op alle beginnende vormen van criminaliteit. Naast de basispolitiezorg kan er ook worden doorgeschakeld naar de speciale eenheden.

Het OM heeft dit jaar ook een overleg geïnitieerd met rechercheteams. Het gaat om de verantwoordelijke van recherche Centrum, Midden en Oost, met verantwoordelijken van de recherche bijstandsteams en gespecialiseerde eenheden die assistentie verlenen als het gaat om daders die zichtbaar zijn gemaakt en van wie informatie is dat ze vuurwapengevaarlijk zijn. In het rechercheoverleg worden ook meegenomen het Arrestatieteam, de Forensische Opsporing, de Digitale Recherche en de Informatie unit van de politie.

Het OM wil zo snel mogelijk kwalitatieve informatie hebben voor gerechtelijke afdoening van strafbare zaken, opdat daders van strafbare feiten niet ongestraft verder kunnen lopen in het land. 'Dit initiatief heeft een wisselend succes, maar wij proberen steeds met nieuwe inzichten stappen voorwaarts te zetten', deelde Baidjnath Panday mee.

Hij heeft in gesprekken met de ministers van Justitie en Politie en Financiën aangekaart, dat de politie structureel gebruik moet kunnen maken van een netwerk van informatieverschaffers. Er moet op een correcte manier omgegaan worden met informatieverschaffers van ernstige strafbare feiten en een  compensatieregeling. Er moeten daartoe duurzame fondsen opgezet worden. Een ander initiatief is dat de samenwerking met Frans-Guyana, Guyana en China wordt verruimd om de pakkans van daders die uitwijken te vergroten. Door een rechtshulpverdrag kan justitiële informatie worden uitgewisseld.

Minister Peneux brengt oriëntatiebezoek aan scholen in het district Brokopondo

Bewindsman hoopt met bezoek een duidelijk beeld te krijgen van knelpunten

(Bron foto: NII)

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren een oriëntatiebezoek gebracht aan scholen in het district Brokopondo. Het bezoek had, aldus vandaag, zaterdag 14 oktober 2017, het Nationaal Informatie Instituut (NII), een tweeledig doel. 

Tijdens dit werkbezoek van minister Peneux werd hij vergezeld van collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Er zijn bezoeken gebracht aan het VOJ-complex te Brokopondo Centrum alsook OS Boslanti, OS Brokopondo, EBGS Tapoeripa, EBGS Balingsoela en OS Afobakaweg.

Er werd eerst van gedachten gewisseld over het opzetten van een practical hub met de Caribbean Development Bank. Het is belangrijk om te weten waar praktijkcentra worden opgezet. Het tweede doel van het bezoek was om na te gaan welke problemen de scholen in het district ervaren en gelijk met oplossingsmodellen te komen. Op OS Boslanti bijvoorbeeld is de vraag naar kleuterklassen groot. Volgens de bewindsman wordt daar de komende week al werk van gemaakt. Hierdoor hoeven de kleuters geen verre afstanden meer af te leggen. Peneux motiveerde de leerlingen om hun best op school te blijven doen.

NDP-parlementariër Rosellie Cotino, voorzitster van de vaste commissie Onderwijs in De Nationale Assemblee, vindt het bezoek van onderwijsminister Peneux erg belangrijk. Immers, daardoor kan de bewindsman een duidelijk beeld krijgen van welke knelpunten daar precies zijn, schrijft het NII.

De volksvertegenwoordigster hoopt, dat met het bezoek van de minister en de moed die hij de scholieren en leerkrachten heeft ingesproken, dit schooljaar qua leerprestaties beter mag verlopen dan het afgelopen schoolseizoen.

VHP gaat jongeren trainen en begeleiden in de landbouw

'Jongeren tonen weinig belangstelling voor de agrarische sector'

Minister van LVV en de districtscommissaris van Saramacca zien op laatste moment af van deelname aan beurs uit politieke overwegingen...


De VHP begint binnenkort met pilotprojecten om jongeren te trainen en te begeleiden in de landbouw. Begonnen wordt in de districten Commewijne, Saramacca, Nickerie en Brokopondo. Dat heeft partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteren gezegd bij de opening van een tweedaagse agrarische beurs in Groningen, aldus vandaag, zaterdag 14 oktober 2017, de Ware Tijd.

Die beurs wordt gehouden in verband met Wereldvoedseldag op 16 oktober en wordt door veel scholieren bezocht.

Als de pilot goed loopt, zal het project worden uitgebreid naar scholen en buurtorganisaties. Santokhi stelt dat jongeren, in tegenstelling tot vroeger, weinig belangstelling tonen voor de agrarische sector . Hij memoreert de tijden van vroeger, toen kinderen tuinbouwles kregen op school en daardoor al op vroege leeftijd wisten hoe ze moesten planten.

'De economische crisis werkt door naar de gezinshuishouding en als je jongeren nu kan bijbrengen om te planten, kunnen ze hun ouders op maandbasis veel geld besparen.'

Bij de organisatie van de beurs, die vandaag, wordt afgesloten, zijn ook het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt ( LVV), stichting Agro Vision en de Federatie van Surinaamse Agrariërs betrokken.

De minister van LVV, Soeresh Algoe, en de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay, die ook waren uitgenodigd hebben op het laatste moment afgezegd. Dit zou gebeurd zijn uit politieke overwegingen, gezien de VHP de hoofdorganisator is. Santokhi merkt op dat de partij wel in de oppositie zit, maar dat ze activiteiten ontplooit die te maken hebben met de toekomst van het land. Hij noemt de Vision 2030 conferentie, een gezondheidsconferentie die in 2013 is gehouden en de Agrovision 2030 conferentie. Uit het laatste is er een rapport voortgevloeid met als aanbeveling om de bewustwording over gezinslandbouw op te krikken.(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Facebook)

President Bouterse wil een aantal projecten uitvoeren met jongeren

'Jonge ondernemers betrekken bij uitvoeren van kleine infrastructurele werken'


President Desi Bouterse is van plan om een aantal projecten uit te voeren met jongeren. Hij beoogt hiermee de jongeren de broodnodige ondersteuning te geven. Zo ziet het staatshoofd graag, dat jonge ondernemers betrokken worden bij het uitvoeren van kleine infrastructurele werken. Hij is blij met hetgeen door het Chinese Dalian tot nu toe is neergezet, zo schrijft zijn Nationaal Informatie Instituut  (NII) vandaag, zaterdag 14 oktober 2017.

Het staatshoofd wil dat de ondernemers ook in aanmerking komen voor de uitvoering van kleine projecten. Hij doelt onder meer op de kleine binnenwegen die door deze groep kunnen worden aangelegd. Het staatshoofd heeft deze ondernemers vaak aan het werk gezien en is onder de indruk van hun inzet. Ze leveren ook een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de samenleving.

Op zijn verjaardag kondigde de president, aldus het NII, 'nog meer goed nieuws aan' voor de jongeren. De regering is al enige tijd bezig om 1.500 onderkomens neer te zetten voor jongeren die de universiteit willen bezoeken, maar geen mogelijkheid voor verblijf hebben. Arbeiders zijn druk bezig  om binnen een jaar de eerste fase op te leveren. De bouw van deze woonunits vindt plaats met medewerking van de LR Group uit Israël.

Het staatshoofd geeft ook aan bezig te zijn met jonge musici die vaak hebben aangedrongen op een eigen accommodatie. Hij wil werken aan een volledige omgeving, waar ze hun muziek kunnen opnemen en ten verkoop aanbieden. Het plan hiervoor is in een vergevorderd stadium.

De president houdt zich momenteel ook bezig met studenten uit het Wajana-dorp Apetina. Ze moesten in de stad logeren om zo de school te kunnen bezoeken. Deze studenten zijn onder meer vanwege de hoge kosten voor verblijf teruggekeerd. President Bouterse geeft aan, dat er een plan wordt opgesteld om de opvang en begeleiding van deze jongeren te garanderen.

Plannen voldoende dus, maar nu nog de concrete uitvoering ervan en afronding enoplevering....

(Suriname Mirror/NII)

Gerechtelijk vooronderzoek in zaak twee terrorismeverdachten

OM zeer zuinig met informatievoorziening over terrorismezaak


De rechter-commissaris heeft ingestemd met de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) voor het houden van een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in de zaak van de twee verdachten van terrorisme. De twee Nederlandse broers van Surinaamse afkomst zijn op 23 juli aangehouden. 

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zegt, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 14 oktober 2017, dat het OM met opzet weinig informatie heeft verstrekt om niet voorbarig te zijn en afbreuk te doen aan het onderzoek. Ook nu is hij zuinig met informatie over de mannen die vast zitten op verdenking van strafbare terroristische handelingen.

Baidjnath Panday stelt, dat het OM naast een gvo ook gevorderd heeft verlenging van de detentie. Beide vorderingen zijn overgenomen door de rechter-commissaris. Het gvo is intussen begonnen.

De rechter-commissaris hoort getuigen die opgebracht zijn door het OM. Ook de verdediging kan getuigen opgeven die ontlastende informatie kunnen geven over de verdachten. De pg wil in deze fase geen mededelingen doen over het dossier. Hij geeft aan dat de inspanningen van de politie en het OM tot nu toe succesvol zijn geweest bij de dossiervorming.

President Bouterse hervat eind oktober zijn werkzaamheden

Bouterse heeft op gezette tijden contact met waarnemer Adhin en ministers

- President hekelt het feit, dat er burgers zijn die Suriname negatief afschilderen 
- 'Wij moeten nu af van de negativiteit en beseffen dat dit land een uitverkoren land is'


President Desi Bouterse hervat eind oktober zijn werkzaamheden na op 29 september wegens ziekte zijn taken en bevoegdheden te hebben overgedragen aan vicepresident Ashwin Adhin. In het programma Bakana Tori op de staatszender SRS zei Bouterse vrijdag 13 oktober 2017, dat hij hierover al afspraken heeft met Adhin. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) had om drie uur 's middags hierover nog niet bericht....

Met de waarnemend president heeft hij geregeld contact omtrent de voortgang van 's landsbestuur. Ook met enkele ministers heeft hij frequent contact om zaken vanaf een afstand te blijven sturen.

Bouterse viert vandaag zijn 72e verjaardag. Hij zegt geen groot feest te vieren, maar zijn verjaardag in klein verband met familie en vrienden door te brengen.

Het staatshoofd heeft onlangs op Cuba een operatie ondergaan - wat voor operatie is echter nimmer bekendgemaakt - en moet op advies van zijn artsen enkele weken rust houden. Op 29 september droeg hij zijn taken over aan vicepresident Adhin, waardoor hij de traditionele Jaarrede in het parlement niet uitsprak en dit overliet aan de vicepresident.

Bouterse benadrukte overigens, zo bericht het NII later op de dag, dat het goed gaat met het land, maar hekelt het feit dat er burgers zijn die Suriname negatief afschilderen. Hij deelt mee, dat ons land in de belangstelling staat van investeerders. Suriname zal economisch gezien zoveel als mogelijk voordeel hieruit moeten halen.

Hij riep een ieder op om de handen bij elkaar te zetten, om in vereende krachten dit land naar verdere hoogten te stuwen. Bouterse spoorde verder aan tot mentaliteit ombuiging.

'Los van kleine rukwinden kennen we geen grote rampen', gaf het staatshoofd aan. Het land heeft veel potentie en vooral de goudsector doet het goed en de vooruitzichten in de aardoliesector zijn hoopgevend. Het ligt aan de Surinamers zelf om er het beste van te maken meent hij. ´Wij moeten nu af van de negativiteit en beseffen dat dit land een uitverkoren land is´, beklemtoonde de president.

'Supermarkt verworden tot illegale concurrentie voor bar' - 'Het is inmiddels een doodgewone zaak geworden'

'Noch de supermarkthouders noch de autoriteiten treden op tegen de ordeverstoorders'

'Overheid moet hangjongerenproblematiek, het alcoholgebruik voor de winkels en het verbieden van gokspelen aan jongeren aan de kaak te stellen'


De jeugdparlementariër van het district Wanica, Samir Gobind (zie foto - Bron: Facebook) is bezorgd over de trend die te bespeuren is bij de lokale supermarkten. Hij stelt vrijdag 13 oktober 2017 in het Dagblad Suriname, dat het alcoholgebruik door ‘consumenten’ op het trottoir van de supermarkten alsmaar aan het toenemen is. 

Hij beweert dat deze trend nare gevolgen kan hebben voor de jongeren. 'Volgens de Pan American Health Organization (PAHO) hebben studies uitgewezen dat jongeren die blootgesteld worden aan alcoholmarketing, een grotere kans hebben op het versnellen van het alcoholgebruik.' Gobind beklemtoont daarbij dat het overmatig gebruik van alcohol een risicofactor vormt voor gezondheidsdegradaties en geweld.

Wat hij heel frappant vindt is, dat noch de supermarkthouders noch de autoriteiten optreden tegen de ordeverstoorders. 'In de vergunningsvoorwaarden van supermarkten is opgenomen, dat burgers geen alcohol mogen nuttigen in en rondom de winkels. Bij de eerste of tweede aanmaning is er kans dat de vergunning wordt ingetrokken, maar dat gebeurt zelden. Het is inmiddels een doodgewone zaak geworden.'

Doordat eigenaren van supermarkten dergelijke praktijken negeren, bestaat er kans op onder andere het ontstaan van vechtpartijen, gebruik van krachttermen, ontsporen van jongeren, bezetten van parkeerruimten en het wegnemen van het veiligheidsgevoel van de overige consumenten. 'Het zijn meestal mannen die met bier hangen voor de winkels.'

Daarnaast creëren diverse kansspelen eveneens een ongezonde leefomgeving voor de buurtbewoners. Om alcohol ter plekke te kunnen nuttigen, kan men terecht bij een bar. 'Wanneer burgers voor een supermarkt alcohol gebruiken, betekent dit dat het een illegale concurrentie is voor een bar. Pas als een supermarkthouder in het bezit is van een vergunning voor een bar is het wel toegestaan.' Een supermarkt is gericht op de verkoop van levensmiddelen en huishoudelijke artikelen, terwijl bij een bar voornamelijk alcohol verkocht wordt. 'Dus deze zaken moeten altijd van elkaar gescheiden worden gehouden om een onvriendelijke omgeving bij supermarkten te voorkomen.'

Naar zeggen van Gobind dient de overheid een aanvang te maken om de hangjongerenproblematiek, het alcoholgebruik voor de winkels en het verbieden van gokspelen aan jongeren aan de kaak te stellen. 'Er ligt nog geen concreet plan klaar om alcoholgebruik bij jongeren aan te pakken.' Het geregeld uitvoeren van surveillance ziet de jeugdparlementariër als een oplossing om de ‘pretmakers’ op het trottoir van de winkels op een afstand te houden. Hij hoopt dat de autoriteiten prioriteit zullen geven aan dit onprettig fenomeen en dat de verkoop van alcoholhoudende drank bij diverse supermarkten gereguleerd kan worden.

Verkoop spullen in Sliedrecht voor MAF-familie Peters in Suriname

'De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven'


In de Handpalm aan de Merwestraat 13 in Sliedrecht kunnen mensen zaterdag 28 oktober spullen verkopen. Alles kan, als het maar te vervoeren is (minimaal €15). Van de opbrengst is 2/3 voor de verkoper en 1/3 voor de familie Peters die voor de MAF (Mission Aviation Fellowship) is uitgezonden naar Suriname. Dit meldt vrijdag 13 oktober 2017 Het Kompas Sliedrecht.

Tijden:
09.30-10.30 uur: Spullen brengen, koffie drinken met wat lekkers (foto's kijken van Suriname).
10.30-15.00 uur: Verkoop
15.00-16.00 uur: ophalen van niet verkochte spullen en de opbrengst.
Voor informatie en/of vragen: 06 44146613.  

Miguel en Greet Peters zijn voor de MAF uitgezonden naar Suriname. 'De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie', aldus de website van de MAF.

(Bron foto's: Miguel en Greet in Suriname - MAF/Facebook)
Vanaf maart 2016 is Miguel werkzaam op de vliegbasis van MAF in Paramaribo, als base manager. Hij zorgt ervoor dat de piloten verschillende vluchten kunnen uitvoeren, waaronder veel medische vluchten. Onlangs heeft MAF Suriname met twee piloten ondersteuning geboden aan het eiland Sint Maarten na de verwoesting door orkaan Irma.
 
Greet is sinds augustus 2017 terug in Nederland om hier haar werk weer op te pakken na ruim een jaar ondersteuning in Suriname. Zij heeft daar verschillende taken opgepakt om de mensen te ondersteunen. Nu nog is zij zeer betrokken bij het (evangelisatie)werk in Suriname, bijvoorbeeld door het inzamelen en versturen van (kinder)bijbels.

Zie voor verhalen en foto's de Facebookpagina Miguel en Greet in Suriname - MAF.

Venezolaanse president Maduro ontving zo'n 35 miljoen dollar aan steekpenningen van bouwconcern Odebrecht

Maduro vroeg in 2013 50 miljoen dollar aan Odebrecht om zijn campagnekas te spekken


De Venezolaanse president Maduro heeft voor zeker 35 miljoen dollar aan steekpenningen ontvangen van een Braziliaans bouwconcern, zegt een voormalige topman van het bedrijf. Hij vertelt zijn verhaal over de omkoping op een video-opname die is verspreid door de uit Venezuela gevluchte hoofdaanklager Luisa Ortega.

De Braziliaanse bouwgigant Odebrecht, die in heel Zuid-Amerika grote infrastructurele projecten en andere opdrachten uitvoert, is verwikkeld in een aantal omvangrijke fraudezaken in onder meer Brazilië, Peru en Ecuador.

Vorig jaar erkende Odebrecht, dat een geheime afdeling van het concern in totaal 800 miljoen dollar aan smeergeld heeft uitgekeerd aan tal van belangrijke bestuurders.

De socialist Maduro vroeg in 2013, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, een bedrag van 50 miljoen dollar aan Odebrecht om zijn campagnekas te spekken. Uiteindelijk werd voor 35 miljoen dollar aan steekpenningen uitgekeerd, vertelt het voormalige hoofd van de Odebrecht-afdeling in Venezuela op de bandopname.

Oud-hoofdaanklager Ortega heeft de videobeelden op haar blog geplaatst.

Volgens Justitie in Brazilië is de opname authentiek.

Ortega vluchtte in augustus naar Colombia, nadat ze was ontslagen vanwege haar kritiek op de autoritair optredende Maduro. De president is in eigen land omstreden, omdat onder zijn bestuur de economie is ingestort. Ook heeft hij het parlement op non-actief gezet.

Maduro heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de steekpenningen. Ook de staatstelevisie zwijgt over de onthulling.

(Suriname Mirror/NOS/Twitter)