dinsdag 5 juli 2016

Regering Suriname laat uit 2002 daterend 'master' ontwateringsplan Groot Paramaribo in la liggen

Sinds 2001 duikt ontwateringsplan nu en dan op, maar uitvoering blijft achterwege

Betrokken Nederlandse bedrijven en een Surinaams bureau bevestigen bestaan 'Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo' – Ministerie van OW doet er echter het zwijgen toe.....

05-07-2016  De Surinaamse Krant


De afgelopen weken hebben delen van de kuststrook en van Paramaribo weer te kampen gehad met wateroverlast veroorzaakt door stevige regen- en onweersbuien en het ongebreidelde dumpgedrag van bewoners die hun afval in trenzen menen te moeten gooien waardoor die – en de aanwezige duikers – verstopt raken met alle gevolgen van dien. Wegen worden kolkende rivieren en ondergelopen percelen leken kleine rampgebieden. Wateroverlast is echter niet iets van vandaag, het is een probleem dat al jaren speelt. Het is een probleem waarvoor achtereenvolgende regeringen geen structurele oplossingen leken te hebben. Met een ad hoc pappen- en nathouden-beleid werden en worden trenzen opgeschoond en hier en daar werden en worden te kleine duikers vervangen door grotere. Maar, Suriname is hiermee niet geholpen.

Waarom zorgt de overheid niet voor een structurele oplossing en waarom doet de overheid bijvoorbeeld niets met een uit 2002 daterend compleet ontwateringsplan voor Groot Paramaribo? Het verantwoordelijk ministerie van Openbare Werken wil er niets over kwijt tegenover de redactie van De Surinaamse Krant. Gevraagd naar de status van dat ontwateringsplan en wat er al dan niet is gerealiseerd komt geen reactie. Ook niet na herhaald verzoek. Het plan ligt waarschijnlijk ergens in een la op het ministerie, weg te kwijnen onder een dikke laag stof.

Bij masterplan betrokken bedrijven bevestigen bestaan ervan
Maar, dat 'Beheer- en Monitoringplan', gevolgd door het 'Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo', bestaat en omvat alle beheersactiviteiten zoals inspecties, gegevensverwerking, onderhoud en management. Het bestaan ervan is door de drie betrokken Nederlandse bedrijven en een bureau in Paramaribo tegenover De Surinaamse Krant bevestigd, maar niemand wil inhoudelijk reageren, omdat dat niet correct zou vanwege de relatie met de opdrachtgever uit 2001, het ministerie van Openbare Werken.

In opdracht van dat ministerie van Openbare Werken hadden Broks-Messelaar Consultancy (Amersfoort), Sunecon (Paramaribo), Delft Hydraulics in Rotterdam en DHV Water (Amersfoort) in het voorjaar van 2001 het Beheersplan opgesteld als onderdeel van het Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo. Het gehele Masterplan werd in 2002 voltooid.

Jaap Kwadijk van het instituut Deltares, voorloper van Delft Hydraulics, laat 21 juni in een reactie weten, dat het bedrijf 'inderdaad met onder meer DHV (tegenwoordig Royal Haskoning/DHV) een masterplanstudie heeft uitgevoerd in Paramaribo. DHV was hoofdaannemer en heeft vermoedelijk de meest uitgebreide documentatie. Wij hebben geen pdf van de rapporten. We hadden echter ook een Surinaamse partner: Sunecon. Het projectteam verbleef toen op hun kantoor. De door u gevraagde informatie is, denk ik, het best te verkrijgen bij hen. Zij weten beslist veel meer van de lokale situatie en wat er van het plan is uitgevoerd, dan wij.'

Sunecon laat de redactie van De Surinaamse Krant vervolgens bij monde van Jerry Koornaar, project manager, weten: 'Gegeven onder andere de auteursrechtelijke positie van projectbescheiden is het niet aan ons gelegen om stukken over te dragen aan derden. Wel kan ik aangeven, dat het ministerie van Openbare Werken destijds het Masterplan te koop had aangeboden aan de sector. (…) Bij mijn weten is een aantal zaken wel uitgevoerd door het ministerie.'

Het bedrijf DHV in Amersfoort reageert 28 juni met de volgende korte reactie: 'Helaas kunnen we jullie niet verder helpen. Wij kunnen geen informatie of rapporten vrijgeven zonder toestemming van de opdrachtgever.'

In mei 2006 had Broks-Messelaar Consultancy in Amersfoort al gereageerd op het bestaan van het ontwateringsplan voor Groot Paramaribo. ‘Behalve een structureler beheer en onderhoud, omvat het Masterplan ook verbeteringsmaatregelen (oplossen hydraulische knelpunten) en adviezen over de organisatie van alles’, aldus Arjan Messelaar van het Nederlandse Broks-Messelaar Consultancy begin mei 2006. Na voltooiing van het Masterplan moest de uitvoering volgen. Volgens Messelaar, in mei 2006, was de uitvoering de eerste jaren niet gelukt, omdat er onvoldoende financiering voor werd gevonden. ‘En, omdat ik nog steeds niets heb gehoord over de uitvoering, neem ik aan dat de uitvoering van het plan nog steeds op zich laat wachten.’

Tot zover de voorzichtig, terughoudende, reacties van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het in 2002 voltooide Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo.

Overheid draalt met uitvoering plan
Na 2002 duiken nu en dan berichten op over ontwateringsplannen van de regering voor Paramaribo. Een overzicht:

De Ware Tijd bericht op 5 juni 2007 dat er een serie infrastructurele projecten op komst zou zijn die vooral de wateroverlast drastisch zou moeten verminderen. 'Op het verlanglijstje van de regering staat onder meer het Master Ontwateringsplan Paramaribo en een ringdijk en ringkanaal rond de hoofdstad. Groot knelpunt is de financiering', zo schreef de Ware Tijd.

Starnieuws meldt 17 oktober 2013, dat het ministerie van Openbare Werken een nieuw masterplan in voorbereiding zou hebben om de ontwatering van Paramaribo Noord te verbeteren. Op een op 16 oktober gehouden seminar van het ministerie over waterbeheersing zei minister Rabin Parmessar van Openbare Werken, dat voor wat betreft Groot Paramaribo het afwateringssysteem in de afgelopen decennia is aangepast aan de feitelijke omstandigheden. Vele open rioleringsstelsels zijn omgezet in gesloten systemen, waardoor zij zijn gaan inboeten aan afvoer- en bergingscapaciteit. Volgens Parmessar voert dit terug naar de 19e eeuw met het dempen van de Steenbakkersgracht – daar waar nu de dokter Sophie Redmondstraat is – en het afvoerkanaal aan de Heiligenweg. Verder is door de bebouwing de water absorptiecapaciteit sterk afgenomen. Dit betekent dat er meer tijd nodig is voor het afvoeren van het regenwater, waardoor gebieden langer onder water blijven staan, aldus de toenmalig bewindsman Parmessar.

OW-minister Wolff bevestigt begin oktober 2015 bestaan masterplan
Radio 10 laat in een uitzending op 6 oktober 2015 weten, dat bij het ministerie van Openbare Werken al ruim tien j aar een gedegen masterplan met betrekking tot de ontwatering van Groot- Paramaribo ligt. Radio 10 op haar website: 'Het plan is echter nooit goed tot uitvoering gebracht om diverse redenen. Het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat het kabinet Bouterse-II het ontwateringsplan integraal zal kunnen uitvoeren. Deze keer vanwege gebrek aan financiële middelen. Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken zei, dat wel getracht zal worden delen van het plan voor Groot-Paramaribo uit te voeren maar in hoeverre dat zal lukken, hangt af van de beschikbare financiële armslag.'

Huidig minister van Openbare Werken Wolff bevestigde dus begin oktober vorig jaar tegenover Radio 10 het bestaan van het ontwateringsplan en dat getracht zou gaan worden om delen ervan uit te voeren, mits er voldoende financiële zouden zijn.

Overigens, het zogenoemde 'Meerjaren Ontwikkelings Programma 2001-2005 Groot Paramaribo' maakte al gewag van het masterplan, dat begroot zou zijn geweest op 50 miljoen Surinaamse dollar:

'(…) In het kader van de ontwatering van Paramaribo wordt thans een studie verricht voor het opstellen van een masterplan; middels satellietcontrole is een paspuntennet over de stad gelegd, waardoor de basis kan worden gelegd voor onder andere een verkort kadaster. De opgelopen achterstand in beheer en onderhoud zal gefaseerd worden ingelopen, naast het implementeren van ingrijpende vernieuwingen aan de bestaande ontwateringsinfrastructuur, dan wel uitbreiding daarvan. Uitgaande van het principe 'de gebruiker betaalt', zal op de middellange termijn de ontwateringsfunctie bij een beheersorganisatie worden ondergebracht, die via heffingen middelen zal genereren voor het beheer. (...) 'Masterplan lijkt alleen voor het papier te zijn geschreven
Bij iedere zware regenbui zal de Surinamer moeten blijven vrezen voor wateroverlast. Het al in 2002 afgerond compleet ontwateringsplan zal waarschijnlijk nog wel enige tijd een plan blijven en ergens bij het ministerie van Openbare Werken in een la blijven liggen en veel burgers zullen geconfronteerd blijven worden met nauwelijks begaanbare ondergelopen wegen en straten en niet met droge voeten hun perceel kunnen verlaten.

De overheid lijkt het wateroverlastprobleem te onderschatten. Het heeft in ieder geval geen prioriteit, terwijl de problemen veroorzaakt door wateroverlast groot zijn en de wateroverlast veel schade veroorzaakt. Met dank aan een laks en pappen-en-nathouden-beleid van de regering.

(Red. De Surinaamse Krant, dinsdag 5 juli 2016)