donderdag 28 januari 2016

Het is stil rond de Commissie Ordening Goudsector

Voorzitter en spreekbuis commissie Dompig in alle stilte eruit gezet door president Illegale goudzoekers gaan gewoon ongestoord door met vernietiging Brownsberg Natuurpark

Asabina (BEP): 'Commissie meermalen door politiek tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied'

28-01-2016  Door: Paul Kraaijer

Het is de laatste tijd opmerkelijk stil rond de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. De vraag rijst dan ook of er nog wel iets op de goudvelden in het binnenland wordt geordend. Maar ook de vraag hoe het is gesteld met de registratie van goudzoekers en hun verplichtingen tegenover de Belastingdienst, worden er wel belastinggelden geïnd en zo ja, hoeveel?

Inmiddels werd de voorzitter van het Managementteam en spreekbuis van de commissie, Gerold Dompig, medio december vorig jaar door president Desi Bouterse uit zijn functie ontheven. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van het district Nickerie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet hij het Korps Politie Suriname. Hij werd lid van het Managementteam van de in december 2010 opgezette presidentiële Commissie Ordening Goudsector. ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze uitdaging, iets nieuws, iets anders. Ik zal een andere rol nu vervullen binnen het korps’, zei Benschop destijds.

Commissie en Kabinet van de President doen er het zwijgen toe
Onduidelijk is echter waarom de heer Dompig plaats heeft moeten maken voor iemand anders en waarom gekozen is voor Benschop als zijn vervanger en niet een deskundige op het terrein van kleinschalige goudwinning. Op vragen hieromtrent door de redactie van De Surinaamse Krant aan het Kabinet van de President en aan de commissie werd niet gereageerd, ondanks verzonden herinneringsverzoeken. Het stilzwijgen is veelzeggend en een bevestiging van de wijze waarop de commissie sinds haar start heeft gefunctioneerd. Een orgaan, dat via Gerold Dompig slechts reageerde op anderen via de media, dat zelden met eigen persberichten naar buiten trad, dat voor zover bekend de afgelopen jaren geen inhoudelijke- en financiële jaarverslagen heeft uitgebracht om daarmee verantwoording af te leggen aan de samenleving, aan de belastingbetaler. De commissie ontving immers jaarlijkse forse subsidiebedragen van de regering die in de miljoenen Surinaamse dollars bedroegen.

Daarenboven wordt op de ‘website’ van de commissie sinds eind 2010 bijzonder weinig gepubliceerd over haar activiteiten. Er wordt weinig informatie verstrekt (aan de burger) en de informatie die wordt verstrekt kwam vooral van de heer Dompig op momenten, dat hij het nodig vond om te reageren op anderen – bijvoorbeeld Assembleeleden - en/of mediaberichten over de ordening van de goudsector in het binnenland.

Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat bijvoorbeeld de plannen zijn ten aanzien de bescherming van het al deels, door activiteiten van honderden illegale goudzoekers, vernietigde Brownsberg Natuurpark, waar, naar het schijnt, nog steeds een paar honderd porknokkers actief zijn.Van enige bescherming van het natuurgebied is absoluut geen sprake. Natuurbeschermingsorganisaties en autoriteiten kijken naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijk om een in de wereld uniek stukje biodiversiteit te beschermen.

'Ik tast in belangrijke mate in het duister'
Het oud-Assembleelid Ronny Asabina (BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek) - die zich in de periode dat hij in het parlement zat altijd kritisch uitliet over de ordening van de goudsector en over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer, tegenwoordig in Sarakreek - zegt in een reactie ook 'in belangrijke mate in het duister te tasten voor wat betreft de ontwikkelingen aangaande de Commissie Ordening Goudsector. Heel veel informatie moet ik ook via de media vernemen.' Zijn oud-fractiegenote (BEP) en tegenwoordig deel uitmakend van de ABOP-fractie in het parlement, Diana Pokie (afkomstig van Brownsweg in het district Brokopondo), weigerde overigens op vragen te reageren.

Op de vraag of hij weet of de commissie ooit jaarverslagen heeft gepubliceerd zegt Asabina: 'Ik was een keertje bij commissie en tot mijn verbazing zag ik mooie verslagen, met mooie layout en veel fotomateriaal. Bij mijn weten heeft De Nationale Assemblee nooit schriftelijke verslagen, rapporten en of plannen ontvangen, ondanks het feit dat die tot vervelends toe zijn aangevraagd.'

Over activiteiten van de commissie in het Brownsberg Natuurpark zegt het oud-parlementslid, dat de commissie 'meermalen door de politiek is tegengehouden om orde op zaken te stellen in het Brownsberggebied. Dompig gaf aan dat de commissie paraat stond om in te grijpen, om tot ontruiming over te gaan, maar dat de ondersteuning vanuit de politiek op cruciale momenten uitbleef.'

Stand van zaken Brownsberg Natuurpark
Ook is het nog volstrekt onduidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot het een paar jaar geleden door de Commissie Ordening Goudsector gelanceerde plan om een aantal hectares van het Brownsberg Natuurpark in handen te stellen, legaal dus, van de illegale goudzoekers in het gebied. Een omstreden plan, omdat het riekt naar het belonen van goudzoekers die ervoor hebben gezorgd dat grote delen van het niet beschermde natuurgebied zijn vernietigd. Als goedmakertje zou dan elders een paar hectare grond worden toegevoegd aan het natuurgebied.

De goudsector in het binnenland is nog verre van geordend en het is op dit moment nog maar de vraag of met het aantreden van Benschop als het nieuwe gezicht van de commissie, er een nieuw ordeningsbeleid wordt ingezet of dat de commissie op de oude voet blijft voortmodderen.

(Red. De Surinaamse Krant, donderdag 28 januari 2016)