maandag 20 augustus 2018

VHP: 'Loonsverhogingen regering en Assembleeleden niet opportuun'

'Het is van belang dat verhogingen voor zwakke groepen in samenleving prioriteit krijgen'


'De VHP vindt het nu niet het moment om te praten over loonsverhogingen voor staatshoofd, vicepresident, ministers en parlementsleden. Grote delen van de samenleving komen niet rond en dan kan het niet zo zijn, dat de leiders van dit land zichzelf een loonsverhoging toekennen', aldus de VHP maandag 20 augustus 2018, in reactie op berichten over een op handen zijn loonsverhoging. 

De VHP verwelkomt de verhogingen voor groepen die al lang te kort zijn gedaan, maar er zijn nog velen anderen in de samenleving die lijden onder het huidige beleid van deze regering. Er is nog geen duidelijkheid over de plannen van de regering, maar voor de VHP is het van belang dat verhogingen voor zwakke groepen in de samenleving prioriteit krijgen.

De VHP verwacht van de regering  dat de maatregelen zodanig worden uitgevoerd dat ze de economie stimuleren, inflatie in toom houden en de tekorten niet verder laten oplopen.

Aangezien er tot nu toe geen concreet beleid is gepresenteerd door de regering, dat een ieder perspectief biedt, roept de VHP op de loonsverhogingen voor parlement en regering aan te houden en de wettelijke regelingen terzake aan te passen. 

Verkoold lichaam aangetroffen in afgebrand huis aan Weidumweg, Paramaribo

Identiteit van dode - vermoedelijke - man nog niet bekend


Het Korps Politie Suriname bericht maandag 20 augustus 2018, dat zondagochtend omstreeks twee uur de politie een melding binnen kreeg van een woningbrand aan de Weidumweg te Paramaribo. 

De politie van het ressort Munder en de ingeschakelde brandweer waren snel ter plaatse.

Nadat de brand geblust was trof de brandweer een nagenoeg verkoold lichaam van vermoedelijk een man in het afgebrand huis aan. Bijzonderheden met betrekking tot de oorzaak van de brand zijn nog niet bekend.

Het is vooralsnog niet bekend wiens lijk in de afgebrande woning aangetroffen is. Het lichaam is voor sectie door de politie in beslag genomen. Nadere bijzonderheden volgen, aldus de politie.

BEP respecteert besluit van president Bouterse in kwestie granman der Saramaccaners

'De werkwijze van de hoofdkapiteins verdient geen schoonheidsprijs' 


- 'Afkeurenswaardig dat kwaadwilligen een andere draai proberen geven aan proces om te komen tot erkenning van de Saamaka Gaama' 
- ' De partij roept de totale gemeenschap op om het hoofd koel te houden' De opvolging van de in 2014 ingeslapen Gaama der Saamaka Belfon Aboikoni heeft door interne ruzie ongeveer vier jaren geduurd. Wanneer we kijken naar het rijtje van Saamaka Gaama vanaf 1762 dan blijktm dat de opvolging van het Grootopperhoofd Abini (1762-1767) het langste heeft geduurd, acht jaren. Na zijn heengaan in 1767 werd hij pas in 1775 opgevolgd door Kwaku Etja (1775-1783). Daarna volgt de opvolging van Abraham Wetiwojo met een duur van drie jaren. Hij was Gaama in de periode 1835-1867 en werd pas in 1870 opgevolgd door Faansibona (Frans Bona; 1870-1886). De opvolgingen vanaf Faansibona tot en met Songo Aboikoni hebben een duur van één tot twee jaren. 

Een conclusie uit wat hier boven staat is, dat opvolging van Gaama Abini en van Gaama Belfon Aboikoni de langste zijn geweest in de bestuurlijke geschiedenis van het Saamaka volk en de Matjaw-lo. De lange duur van de meeste opvolgingen hebben meestal als redenen gehad interne strubbelingen over de keuze van de opvolger, sociale, economische en religieuze omstandigheden, bemoeienis van de centrale (koloniale) overheid met het oog op loyaliteit van de opvolger en gebrek aan geschikte kandidaten in termen van zusterskind of anderszins èn persoonlijke kwaliteiten. 

De lange duur van de opvolging van de Gaama heeft invloed op de Saamaka samenleving gehad. Zo heeft de centrale overheid geen centraal aanspreekpunt voor zaken die de totale groep raken. Er kan geen afstemming met het Grootopperhoofd plaatsvinden over beleid- en bestuurszaken. Voordrachten en benoemingen van dignitarissen stagneren. Belangrijke culturele en rituele handelingen waar de instemming en/of zegen van de Gaama voor nodig is, kunnen geen voortgang vinden. Het oplossen van conflicten waarbij de Gaama optreedt als opperrechter kan niet plaatsvinden, omdat de functionaris er niet is. Er ontstaat ruimte voor individuen en/of groepen om naar eigen inzichten dingen te doen die de totale groep nog verder van huis brengen. 

Rekening houdend met de negatieve effecten van het ontbreken van een Gaama op de Saamaka samenleving, hebben de hoofdkapiteins die vallen onder zijn gezag na onderling overleg de President van Republiek Suriname gevraagd tussen partijen te komen. Per brief hebben de hoofdkapiteins het Staatshoofd gezegd, dat ze het opvolgingsconflict niet zelf kunnen oplossen en ze vragen hem om één Gaama te erkennen uit de drie naar voren geschoven personen. 

De BEP is zich ervan bewust, dat de werkwijze van de hoofdkapiteins geen schoonheidsprijs verdient. Het beste zou zijn dat de Matjaw-lo zelf een Gaama voor erkenning aan de President had aangeboden, ondersteund door de hoofdkapiteins van de andere lo’s. Daar zij, de hoofdkapiteins, voor de gevolgde weg hebben gekozen kan de BEP niet anders dan de handeling van de hoofdkapiteins respecteren. De hoofdkapiteins zijn de vertegenwoordigers van de verschillende groepen waaruit de Saamaka samenleving bestaat en de BEP neemt aan dat ze wel weten wat het beste is voor de groep. Bovendien is de BEP geen organisatie die belerend groepen benaderd. 

De Saamaka gemeenschap wordt bestuurd door gezagsdragers of leiders die op basis van het heersende gewoonterecht worden aangewezen. Aangewezen, omdat deze leiders meestal hun functie erven van een voorganger. Om die reden worden ze aangeduid als traditionele gezagsdragers of leiders.

Nadat de President de brief van de hoofdkapiteins heeft ontvangen, heeft hij een kleine commissie aan het werk gezet om te proberen of de conflictpartijen slechts één Gaama voor erkenning door de overheid naar voren kunnen schuiven. De commissieleden hebben met twee van de drie partijen gesproken, maar de standpunten bleven ongewijzigd. De derde partij bleef ook op haar standpunt. De overeengekomen werkwijze om door middel van een krutu één Gaama naar voren te schuiven en voor te dragen aan de overheid, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Als antwoord gaf de commissie haar mandaat terug aan de President. 

Op weg naar een beslissing heeft de President gemeend de drie ingewijde Gaama, de hoofdkapiteins van de Saamaka en de Gaama en stamhoofden van de overige tribalen en zuidelijke inheemse volken te informeren over het voortgaande proces. Het gesprek met drie de traditioneel ingewijde Gaama en hun metgezellen vond plaats op vrijdag 3 augustus. Het gesprek met de hoofdkapiteins en/of hun vertegenwoordigers was op zaterdag 4 augustus, terwijl de President de overige tribale en inheemse traditionele leiders op maandag 6 augustus informeerde over de stand van zaken. 

De BEP heeft op basis van verkregen informatie geconstateerd, dat gaandeweg de besprekingen van de President met de traditionele leiders ideeën zijn gaan leven die voor verwarring hebben gezorgd. Ongewild is bij delen van de deelnemers aan het overleg het idee of de verwachting ontstaan, dat de overige tribale en inheemse gezagsdragers door de President uitgenodigd zijn om te beslissen wie de volgende Saamaka Gaama moet zijn. De President heeft met het horen van de overige tribale en inheemse leiders slechts twee dingen beoogd: de gezagsdragers informeren in welk stadium het proces om te komen tot de erkenning van een Saamaka Gaama zich bevindt en van de traditionele leiders informatie te verkrijgen die kan bijdragen aan een weloverwogen beslissing. 

De BEP beseft welke effecten er verbonden zijn aan iedere keuze om welke gaama-kandidaat dan ook te erkennen. De partij draagt mede regeringsverantwoordelijkheid en zal niet weglopen van besluiten van de huidige regering. Op grond daarvan respecteert de BEP de beslissing van de President om één van de gepresenteerde Gaama te erkennen als gesprekspartner op het hoogste niveau van de Saamaka samenleving en de BEP-minister van RO om aan het besluit uitvoering te geven. 

De hoofdkapiteins hebben na gemeen overleg de President op 28 februari 2018 schriftelijk gevraagd een besluit te nemen en aangegeven achter elk besluit van de President te zullen staan. De BEP begrijpt, dat eenieder een beslissing in zijn of haar voordeel wenst te zien, maar keuze maken is altijd pijnlijk. De BEP zal nimmer toestaan, dat de belangen van tribale en inheemse gemeenschappen en andere achtergestelde groepen worden geschaad. 

Adviseren kan bindend of niet bindend zijn. Overleg met en overname van ideeën en/of suggesties van traditionele gezagsdragers door centrale en/of regionale, bestuurlijke instituten is meestal afhankelijk van de persoon die een bepaalde functie bekleedt en de tijdsgeest. Het is misleidend om het traditioneel gezag voor te spiegelen dat ze bij regeringsbesluiten het laatste woord hebben. Het is de wens die spreekt en niet de werkelijkheid. BEP wil de traditionele gezagsdragers behoeden voor dergelijke valse voorstellingen van zaken en het ophitsen tegen het centraal gezag. 

BEP komt op voor de rechten van onder andere alle achtergestelde groepen in Suriname, vooral de tribale gemeenschappen, maar weigert mee te doen aan sektarisme. Het bestuurlijk evenwicht dat vooral tussen 1950 en 2010 door de Gaama Agwago, Gazon, Forster en Abone is gesmeed wenst de BEP voor geen cent of stem prijs te geven. Het moet duidelijk zijn, dat de traditie van aanwijzing tot erkenning van een traditionele gezagsdrager niet alleen omvat de rituelen/ceremonieën in het gebied zelf maar ook de handelingen in Paramaribo. Willen we het anders, dan vergt dat overleg tussen de tribale gemeenschappen en de centrale overheid.

BEP is zich daarvan bewust en zoekt bij alle kiezers in Suriname politieke steun om daaraan te kunnen werken. De partij pleit in dat kader voor wettelijke erkenning van de adviesrol van het traditionele gezag ten opzichte van het centrale gezag. Er worden analyses gemaakt en conclusies getrokken zonder de juiste informatie of op basis van vooroordelen. 

De BEP, als verantwoordelijke politieke organisatie, wenst niet te gaan op het terrein van manipulatie en opruien. Wie daarvoor blijft pleiten schaadt juist de tradities van de gaamaschap bij Saamaka en de Matjaw-lo. 

Het is afkeurenswaardig dat kwaadwilligen een andere draai proberen geven aan het proces om te komen tot de erkenning van de Saamaka Gaama. Deze kwaadwilligen zijn meestal eenzijdig geïnformeerd, hebben totaal geen informatie of zijn bevooroordeeld. 

De BEP zal zich de komende tijd samen met de Saamaka stam zich beijveren om de ontwikkeling van het gebied sneller te hand nemen. De partij roept de totale gemeenschap op om het hoofd koel te houden.

BvL neemt strijd over van Albert Camerom Instituut tegen verplaatsing naar SPI

ACI-directrice: 'Er is een maatregel genomen zonder de actoren te horen'


De Bond van Leraren (BvL) heeft de strijd van het Albert Camerom Instituut (ACI) tegen verplaatsing naar het SPI, Surinaams Pedagogisch Instituut, overgenomen. Donderdag kreeg de schoolleiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te horen, dat de school ophoudt te bestaan en dat docenten en studenten op het SPI zullen worden ondergebracht. Dit doet het ministerie om de grote groep leerlingen die naar het IMEAO willen op te vangen, zo bericht de Ware Tijd.

Ondanks dat vandaag, maandag 20 augustus 2018, de eerste vakantiedag is begonnen hebben docenten en leerlingen gehoor gegeven aan de oproep van de BvL zich vandaag op school te melden om te protesteren tegen het abrupt besluit van het ministerie.

'Dit is onze vertrouwde omgeving laten wij de school hier afmaken', zegt een docent beroepsvorming. 'Dit is een commando. Het besluit is niet op ethische gronden gestoeld', vult de docent beeldende vorming aan.

Volgens directrice Glenda Oliviera-Toendang zijn de docenten niet in kennis gesteld over dit besluit. 'We komen in actie daartegen. Er is een maatregel genomen zonder de actoren te horen.'

Oliviera-Toendang zegt dat het SPI vol is. 'We willen niet van hier. Dit besluit komt als donderslag bij heldere hemel.'

's Ochtends was bondsvoorzitter Wilgo Valies samen met secretaris Reshma Mangre op het ACI. De bond heeft minister Lillian Ferrier gevraagd om vandaag nog ontvangen te worden.

Actiecomité Alcoa wil vervanging onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe

'Nieuwe commissie moet zorgen dat Brokopondo Overeenkomst naar tevredenheid volk wordt afgehandeld'

 
Het Actiecomité Alcoa schaart zich achter de fractieleider van de coalitie, André Misiekaba (NDP) in zijn stelling, dat de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam illegaal is. Er wordt een beroep gedaan op Misiekaba en de overige Assembleeleden om ervoor te zorgen dat de onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe wordt vervangen. De nieuwe commissie moet ervoor zorgen dat de Brokopondo Overeenkomst naar tevredenheid van het volk wordt afgehandeld. 

'Het Actiecomité heeft op vrijdag 20 juli 2018 een petitie overhandigd aan de voorzitster van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons. In de petitie getiteld 'Geen ontmanteling zonder verantwoording' wordt geëist, dat de in gang gezette ontmanteling van de Suralco-plant te Paranam, binnen twee weken wordt stopgezet. Deze activiteiten zijn in strijd met de Brokopondo Overeenkomst die alleen met toestemming van DNA kan worden opgeheven of gewijzigd. 

Na drie jaren onderhandelen en een afgewezen Memorandum of Understanding door DNA, wordt het steeds onduidelijker welk belang er wordt gediend door de onderhandelingscommissie cq de regering. In de petitie is DNA gevraagd om als vertegenwoordiger van het volk het daarheen te leiden dat er duidelijkheid wordt gegeven door de regering inzake het eenzijdig en vroegtijdig opzeggen van de Brokopondo Overeenkomst door de Alcoa en de positie van Suriname. 

In DNA zou de beloofde conceptovereenkomst besproken worden, die eind juli zou worden aangeboden. Dit heeft niet plaatsgevonden. De bedoeling was dat de regering verantwoording zou afleggen aan DNA en de samenleving zou informeren. 

Het Actiecomité Alcoa stelt vast: 
- Reeds in 2014 droeg de toenmalige regering kennis cq was zij bekend met het feit dat Alcoa de Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig en eenzijdig zou opzeggen . De regering hiermee geconfronteerd in DNA ontkende hiervan op de hoogte te zijn. 
- In 2015 (na de verkiezing van 25 mei 2015), beaamde de huidige regering dat Alcoa wel degelijk vroegtijdig de Brokopondo Overeenkomst wil opzeggen. 
- In 2015 vormt de regering een commissie om met Alcoa te onderhandelen over verandering cq beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst. 
- De leden van de commissie ontberen kennis/ervaring/expertise om de onderhandelingen over de Brokopondo Overeenkomst te voeren. En ontberen ook het vertrouwen van de bevolking. 
- Door deze incompetente bemensing van de commissie, wordt de indruk gewekt, dat de regering bewust kiest om geen hoge prioriteit te stellen voor het Surinaamse belang. 
- De indruk dat de regering voor verlies gaat (dus een nadelig resultaat voor Suriname ) wordt nog meer bekrachtigd vanwege het feit dat op elk moment dat zij verantwoording moest afleggen aan de bevolking, zij de bevolking steeds voor houd dat Suriname niet in de positie zit om een afhandeling in voordeel van Suriname te bewerkstelligen of ten minste naar letter en geest af te handelen. 
- De regering verschuift het geven van verantwoording steeds naar een latere datum. 
- Dat met de laatste vertoning in het hoogste college van Staat, de regering meer dan duidelijk heeft gemaakt dat zij niet van plan is haar grondwettelijke verplichting jegens het volk na te leven. 
- Dat de regering ondanks zoveel aanbiedingen door ter zake deskundigen en maatschappelijke organisaties, het niet nodig acht met hun in overleg te treden.
- Dat de regering niet in het belang van Suriname handelt. Door de bovenstaande handelingen en houding van de regering wordt niet alleen onze economie schade toe gebracht maar worden wij, allen burgers van ons geliefd Suriname, vooral ernstig ondermijnd in onze strijd om onze door de natuur gegeven rijkdommen, voor de ontwikkeling van ons land in te zetten. 

Het Actiecomité Alcoa voelt zich gesterkt door de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, die gezegd heeft dat de regering en de Alcoa illegaal zijn! Het Actiecomité ondersteunt de fractieleider in de strijd tegen de illegaliteit van regering en Alcoa. Zij doet een beroep op fractieleider Misiekaba en zijn collegae het daarheen te leiden, dat de regering de huidige onderhandelingscommissie onder leiding van de heer Dilip Sardjoe vervangt door het installeren van een commissie met ter zake deskundigen, die de ondersteuning heeft van alle Surinamers. De nieuwe commissie moet er voor zorg dragen dat de Brokopondo Overeenkomst wordt afgehandeld naar alle billijkheid en tevredenheid van de totale Surinaamse bevolking. 

Het comité roept alle maatschappelijke groepen op zich klaar te maken om de DNA daarbij massaal te ondersteunen.

Actiecomité Alcoa 
Drs. Wim Bakker (coördinator)'

'Plaatsvervangende schaamte' bij PRO over verhoging 'salaris' Assembleeleden

'De huidige Assemblee kenmerkt zichzelf door vertragingen van uren'


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft met plaatsvervangende schaamte kennisgenomen van de publicatie op Starnieuws waarin wordt gewezen op het logische gevolg, dat de salarissen van Assembleeleden, directies en Raad van Ministers (RvM), net als de ambtenaren, een forse loonsverhoging tegemoet mogen zien. De PRO gelooft in eerlijk loon voor eerlijk werk, dit geldt dus ook voor politici. 

Echter is het onvoorstelbaar, dat het falende beleid en de zwakke volksvertegenwoordiging van de afgelopen jaren financieel voordeel kunnen opleveren voor degenen die bijgedragen hebben aan hoe moeilijk gewone Surinamers het nu hebben. De huidige Assemblee kenmerkt zichzelf door vertragingen van uren - vanwege het niet hebben van quorum of vanwege het feit dat er onvoldoende leden van de coalitie aanwezig zijn - wat eerder regel dan uitzondering is. Van degenen die wel aanwezig zijn, horen we zelden wat in de Assemblee. Een buitenstaander zou makkelijk de indruk kunnen krijgen dat de Assemblee slechts uit 10 personen bestaat. 

Hoe zou een werkgever reageren op een werknemer die zich opstelt als de meerderheid van onze 'volksvertegenwoordigers'? Wie twijfelt aan het antwoord moet eens proberen om dit gedrag gedurende een week bij zijn eigen werkgever te tonen. Te lang hebben wij als volk dit gedrag geaccepteerd. 

Ook de president - die grondwettelijk verplicht is verantwoording af te leggen - is zelden of nooit aanwezig. 

De PRO wil de kiezer daarom het volgende beloven: 

1. Dat PRO in de Assemblee of de RvM tegen iedere verhoging zich zal uitspreken, anders dan indexering voor politieke functies.
2. Dat we op de eerste normale openbare vergadering een bevriezing of verlaging van salarissen voor die groep in stemming zullen brengen. 
3. Dat als we de stemming verliezen, PRO functionarissen het verschil tussen het betaalde bedrag en de beoogde verlaging zullen doneren aan een nog aan te wijzen goed doel.
4. Aansluitend, dat pensioenen voor politieke functies net als voor ieder andere baan, op dienstjaren gebaseerd worden. 

Onze president, die de kiezer niet gevraagd heeft om-van-hem-te-houden, maar-wel-van-u-houdt, is herstellende van een medische behandeling op Cuba, terwijl de kiezer in alle onzekerheid voor geneeskundige behandeling is overgelaten aan het wanbeleid van het ministerie van Volksgezondheid. Of moeten wij ons erop voorbereiden, dat de president bij zijn terugkomst uit Cuba aan het parlement en de regering het voorstel doet om af te zien van deze absurde verhoging voor deze bovengenoemde groepen? Uit 'liefde' voor land en volk.

Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht onderschept weer ladingen illegale boomstammen op trucks

SBB neemt houtblokken in beslag op Weg naar Langatabiki en in omgeving MoengoStarnieuws schrijft maandag 20 augustus 2018, dat illegaal houtblokken (boomstammen) vervoeren zonder te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, schering en inslag is. Het was afgelopen weekend weer raak. 

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) stuitte in het oosten van het land op verschillende ladingen waarbij ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Twee trucks met houtblokken, die in een zijpaadje in een bos waren verscholen, langs de Weg naar Langatabiki, konden na intensief speurwerk van de SBB worden onderschept.

Een ploeg van de SBB heeft van 17, 18 en 19 augustus een veldbezoek gebracht aan Moengo. Op politiepost Stolkertsijver is een aantal trucks afgehandeld waaronder vier beslagleggingen: drie te Stolkertsijver en één ter hoogte van omgeving Perica.

De SBB heeft verder controle uitgevoerd op de Weg naar Langatabiki. Daar zijn houtblokken in beslag genomen op drie trucks. Ongeveer 4 kilometer in die weg is een zogenoemde landingsplaats van hout gecontroleerd.

Uit de controle bleek, dat de meeste houtblokken op de landing geen informatie hadden. De herkomst was onbekend, er was geen hamermerk, geen vervoersbiljetten, de retributie was niet betaald. Met assistentie van politie Moengo de heeft SBB de landing tot nader order gesloten.

Vergadering Assemblee over kwestie-Alcoa weer uitgesteld

Regering vraagt vergadering een week op te schuiven...


De vergadering van De Nationale Assemblee over de Alcoa-kwestie gaat morgen, dinsdag, niet door. De Nationale Assemblee laat weten, dat de openbare vergadering geannuleerd is. Starnieuws schrijft vandaag, maandag 20 augustus 2018, te hebben vernomen, dat de regering gevraagd heeft om de vergadering met een week te verschuiven. Wat de reden hiervoor is, is niet duidelijk....

Op 31 juli was door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons meegedeeld dat er na twee weken weer vergaderd zou worden. Dat is nu drie weken geleden.

Op de vergadering van dinsdag zou vooral aan de orde komen waarom de regering toestemming heeft gegeven aan Alcoa om de raffinaderij te Paranam te ontmantelen. Vicepresident Ashwin Adhin had meegedeeld, dat er gevaar dreigt voor het milieu. Dit zou worden gestaafd door rapporten die zijn uitgebracht.

Drie weken geleden hadden coalitie en oppositie ernstige bezwaren geopperd over de ontmanteling van de aluinaarderaffinaderi. Coalitieleider André Misiekaba (NDP) merkte, ondersteund door Geerlings-Simons, zelfs op dat met de ontmanteling van de fabriek Alcoa/Suralco illegaal bezig is. Met het afbreken van de raffinaderij wordt inbreuk gepleegd op de Brokopondo-overeenkomst, de wettelijke basis van de bauxietoperaties van Suralco in Suriname.
Het parlement heeft de regering toen opgeroepen de ontmanteling onmiddellijk te staken.

Vicepresident Ashwin Adhin wierp op, dat de ontmanteling vanwege ernstige milieudreigingen noodzakelijk is. Met het afbreken van de fabriek zou worden voorkomen, dat door lekkage van chemische stoffen vervuiling van het gebied en mogelijk waterbronnen uitbreidt of plaatsvindt.
Adhin sprak zelfs over 'staatsveiligheid' die in het gedrang zou kunnen komen.

De vicepresident werd toen opgeroepen de documenten die de milieudreiging staven naar het parlement te sturen zodat de volksvertegenwoordigers zelf een oordeel kunnen vormen. Het rapport van een buitenlandse consultant over de staat waarin de raffinaderij zich momenteel bevindt is vorige week naar De Nationale Assemblee gestuurd.

ABN Amro sluit rekeningen klanten woonachtig in Suriname

(Bron foto: ABN-AMRO)
Bank wil zo min mogelijk met het land van Desi Bouterse te maken hebben....

'De Surinaamse banken staan op omvallen' 


Duizenden Surinaamse Nederlanders die in Suriname woonachtig zijn en een bankrekening hebben bij ABN AMRO moeten deze opzeggen. Doen ze dat niet, dan doet ABN AMRO dat zelf voor ze. De bank wil, net als veel andere banken, zo min mogelijk met het land van Desi Bouterse te maken hebben. Nu de Surinaamse banken op omvallen staan is het de vraag of Surinamers nog ergens heen kunnen met hun geld. Dit meldt het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag vandaag, maandag 20 augustus 2018.

De bank stopt de dienstverlening in 100 landen, in die landen maken 15.000 klanten gebruik van een ABN AMRO bankrekening. Suriname is één van deze landen.

Pieter van Maele, oud Suriname-correspondent van onder andere Trouw, legt uit waarom het voor banken weinig interessant is om klanten in Suriname te hebben.

'Desi Bouterse heeft sinds zijn aantreden in 2010 veel meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. Dat heeft vooral sinds 2015 voor enorme financiële problemen gezorgd. Met onder andere een munt die de helft van zijn waarde is verloren.' 

Volgens Van Maele staat de Surinaamse bank zo goed als op omvallen. Surinamers die hun geld op een Surinaamse bankrekening hebben kunnen vaak geen kant op met hun geld, terwijl veel Surinamers op zoek willen naar een veilige plek om hun geld te bewaren.

Robin de Jongh, directeur risico-management van ABN AMRO, zegt klanten genoeg tijd te geven om op zoek te gaan naar alternatieven. Ook zou het mogelijk moeten blijven om pensioen en AOW te ontvangen in Suriname. De Jongh: ' Als er echt iets heel specifieks aan de hand is dan vragen we de klant contact op te nemen met de bank en dan gaan we kijken naar de situatie en dan komen we er eigenlijk altijd wel uit.'

(Suriname Mirror/Radio EenVandaag)

Vergoeding van Assembleeleden gaat fors omhoog

Schadeloosstelling Assembleeleden stijgt bruto van Srd 15.777 naar Srd 22.250


Met de verhoging van de salarissen van ambtenaren gaan ook de Assembleeleden meer geld ontvangen. De vergoeding van de volksvertegenwoordigers is gekoppeld aan het salaris van een onderdirecteur van een departement. Het maximale bruto salaris van de onderdirecteur gaat van Srd 8.091 naar Srd 11.410. Een Assembleelid krijgt aan schadeloosstelling, met 50% representatietoelage en 45 procent vervoerstoelage, in september bruto Srd 22.250 in plaats van bruto Srd 15.777.  Dit meldt Starnieuws zondag 19 augustus 2018.

Bij Assembleeleden wordt gesproken van een schadeloosstelling in plaats van salaris. Lidmaatschap van De Nationale Assemblee is geen voltijdse baan. De Assembleevoorzitter heeft een schadeloosstelling van 200%,  gelijk aan 2 x Srd 11.410 = Srd 22.820 bruto. Daarnaast ontvangt de voorzitter een representatietoelage van 70% meer dan een Assembleelid. Verder zijn er nog voorzieningen voor vervoer en telefoonkosten.

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage wordt verhoogd met 35% op die van een Assembleelid. Ook fractieleiders hebben een hogere representatietoelage, afhankelijk van het aantal leden per fractie.

Veel Assembleeleden zijn ook ambtenaar en hebben een dubbel salaris. Daarnaast ontvangen zij op 55-jarig leeftijd ook pensioen. Al jaren wordt erover gesproken een eind te maken aan de dubbele salarissen ten laste van de staatskas. Tot nu toe is het slechts bij woorden gebleven. De Assembleeleden en hun gezinnen hebben ook recht op vrije geneeskundige voorziening.