woensdag 10 april 2019

President Bouterse en Vereniging van Medici in Suriname lassen na gesprek persstilte in

Onderwerp van gesprek gewraakte uitspraken van Hasrath, hoofd Medische Dienst SZF

Briefwisseling tussen ministerie van Volksgezondheid en VMS over contracten met medici ook ter tafel


President Desi Bouterse heeft woensdag 10 april 2019 een gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). Hij heeft de medici een paar dagen de tijd gevraagd om zich te beraden over wat er is besproken. Er is gesproken over de bezorgdheid van de VMS naar aanleiding van uitspraken van Humphrey Hasrath als hoofd Medische Dienst van het Staatsziekenfonds, SZF, in het programma Bakana Tori op staatsradiozender SRS. 

Ook de ontstane spanningen door de briefwisseling tussen het ministerie van Volksgezondheid en de VMS over contracten met medici is aan de orde gekomen.

In onderstaande gezamenlijke verklaring zeggen president Bouterse en de VMS via het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat partijen aan het eind van de week weer bij elkaar komen om zaken verder te bespreken. Tot dan hebben ze afgesproken om een persstilte in acht te nemen.

De volledige tekst van de gezamenlijke verklaring: 

'Heden, 10 april 2019 heeft op het presidentieel paleis met de president van de republiek Suriname Z.E Desiré Bouterse, in het bijzijn van minister Regilio Dodson als minister van Volksgezondheid ad interim en Raadsadviseur Alibux, een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) onder leiding van Pieter Voigt. 

Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken besproken: 
• De bezorgdheden naar aanleiding van het ‘Bakana Tori’ radioprogramma welke spanningen heeft doen ontstaan tussen het bestuur en leden van de VMS en Humphrey Hasrath als hoofd Medische Dienst van het Staatsziekenfonds (SZF) en 
• De ontstane spanningen vanwege een briefwisseling tussen het ministerie van Volksgezondheid en de VMS omtrent contracten van medici. 

Het resultaat van dit gesprek is dat de president aan de delegatie van de VMS enkele dagen de tijd gevraagd heeft om hetgeen aangehaald is diepgaand te bekijken. De afspraak is dat aan het eind van de week partijen weer bij elkaar komen om zaken nader te bespreken. 

Zowel het bestuur van VMS als de president van de republiek Suriname zullen zich blijven inzetten voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg. 

Partijen hebben ook afgesproken een persstilte in te lassen, zodat er in een gezonde sfeer gewerkt kan worden aan een structurele oplossing van het ontstane probleem.'

Lynchpartijen in Mexico: Wanneer woedende menigten het recht in eigen hand nemen

25 Mensen in 2018 doodgeslagen in het openbaar, slachtoffers van publieke afrekeningen


Vorig jaar zijn in Mexico 25 mensen doodgeslagen in het openbaar, slachtoffers van publieke afrekeningen. Ongeveer 40 slachtoffers werden net op tijd gered. 

Correspondenten Laurence Cuvillier en Matthieu Comin van France24 brengen woensdag 10 april 2019 verslag uit vanuit de staat Puebla, de regio met de meeste lynchpartijen van de afgelopen jaren.

Waarschuwing: sommige kijkers vinden deze beelden misschien schokkend.(Suriname Mirror/France24/YouTube)

VS geeft twee archeologische stukken terug aan Mexico

Beeldjes - daterend uit tussen 200 en 700 AD - tussen de jaren zestig en zeventig gestolenDe FBI (Federal Bureau of Investigation) heeft via de Amerikaanse ambassade in Mexico-Stad heeft twee archeologische stukken teruggegeven aan het Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) die tussen de jaren zestig en zeventig zijn gestolen. 

De twee stukken, die van oorsprong uit Teotihuacan afkomstig zijn en dateren uit tussen 200 en 700 AD, werden teruggegeven aan het ministerie van Cultuur.

In een verklaring zei de Amerikaanse ambassade: 'De twee gerepatrieerde stukken zijn afkomstig van een Mexicaanse archeologische vindplaats en vormen een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van Mexico.'

De stukken werden illegaal geëxtraheerd door een Amerikaanse archeoloog die tussen de jaren zestig en zeventig deelnam aan verschillende opgravingen. Hij is overleden, maar een van zijn laatste wensen was om de stukken terug te laten keren naar Mexico.

Het Instituto Nacional de Antropología e Historia bevestigde de authenticiteit van de stukken.


'De levering van deze twee Teotihuacan-stukken heeft een dubbele symboliek, omdat het de wil van Mexico en de Verenigde Staten in de strijd tegen de illegale handel in culturele goederen concretiseert en het herstel ervan leidt ook tot een herwaardering van de erfenis van de beschavingen die zich eeuwenlang vestigden in wat is nu onze natie', zei Aída Castilleja, technisch secretaris van INAH.

Volgens Sergio Estrada Rojas, manager van het Herstelprogramma Cultureel Erfgoed van het SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), is de diefstal van archeologische voorwerpen de op twee na meest illegale activiteit, achter drugshandel en wapensmokkel.

(Suriname Mirror/Mexico News Today/Twitter/Yucatan Expat Life)

VSB niet geconsulteerd door minister Moestadja over Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof

'Bedrijfsleven wordt weer geconfronteerd met kosten die zij niet kan overzien'


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt vandaag, woensdag 10 april 2019, in een persbericht - aldus Starnieuws - niet te zijn geconsulteerd door minister Soewarto Moestadja van Arbeid over het instellen van een Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. De organisatie zegt met grote verbazing kennis genomen van het relaas van de minister gisteren in De Nationale Assemblee.

Het bedrijfsleven dreigt met de nodige verplichtingen opgezadeld dreigen te worden. De VSB geeft aan, dat zij voorstander is van de Wet op Zwangerschapsverlof en heeft in de initiële ronde van de consultatie op deze wet ook enkele kanttekeningen geplaatst, die niet zijn meegenomen. Echter is tijdens deze consultatie nimmer gesproken over de instelling van het fonds en de mechanismen voor financiering, zegt de VSB in een persbericht.

Naast het feit, dat het bedrijfsleven weer wordt geconfronteerd met kosten die zij niet kan overzien, wordt er ook geen rekening gehouden met bedrijven die nu reeds ruime voorzieningen hebben voor hun personeel op het gebied van zwangerschapsverlof. 'Is het de bedoeling dat zij dubbel worden belast? En zo zijn er nog vele vragen die wederom voor onzekerheid zorgen bij private sector.'

Het ministerie van Arbeid zou als hoofdverantwoordelijke voor Decent Work te allen tijde sociale dialoog en tripartisme hoog in zijn vaandel moeten hebben en propageren, maar werkgevers worden nu geconfronteerd met het feit, dat deze principes in deze kwestie volledig overboord zijn gegooid, stelt de VSB. Zij betreurt deze handelswijze ook, vooral daar het komt op een moment, dat de overheid, werkgevers, werknemers en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken aan het finaliseren van een Tweede Decent Work Country Programma van Suriname, hetgeen morgen besproken zal worden.

'Een Decent Work Country Programma overeenkomen heeft geen enkele zin, indien één van de basisprincipes van Decent Work, namelijk sociale dialoog en tripartisme, niet gerespecteerd wordt en werkgevers met voldongen feiten worden geconfronteerd. De VSB hoopt, dat Moestadja alsnog noodzakelijk overleg zal plegen met werkgevers, zodat zij haar visie in deze kwestie kenbaar kan maken.'

Bromfietser (27) te Lelydorp doodgereden door automobilist die geen voorrang verleende

Automobilist (23) niet in het bezit van een rijbewijs - Man in verzekering gesteld


Het Korps Politie Suriname bericht woensdag 10 april 2019, dat Anielkoemar Maikoe (27) dinsdag op zijn bromfiets dodelijk is aangereden door een personenauto op de kruising van de Fajalobi- en de Angalampoelaan te Lelydorp, in het district Wanica. 

Automobilist F.C. (23) verleende geen voorrang aan de bromfietser. C. is niet in het bezit van een rijbewijs. Hij is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, na overleg met het Openbaar Ministerie.

Op camerabeelden is te zien dat de automobilist op de kruising van de Fajalobi- en de Angalampoelaan geen voorrang heeft verleend aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding.

Clad-rapport: ‘Carifesta-budget overschreden door onvoldoende bewaking’

Regering wordt ook het terzijde schuiven van de begrotingsdiscipline verweten


Het Clad-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) over Carifesta XI is al op 23 augustus 2016 ingediend bij het parlement, maar is tot nu toe niet behandeld, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 10 april 2019. De president had toen aangegeven, dat hij het had doorgestuurd naar de procureur-generaal. 

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee (DNA) destijds een kopie doen toekomen van het rapport dat de Centrale Landsaccountantsdienst heeft uitgebracht over Carifesta XI. Daarin zijn de feitelijke bevindingen inzake het onderzoek naar de financiële administratie van het Caribisch festival gehouden in juli 2014, weergegeven.

Voor het organiseren van het Carifesta XI was een begroting van Srd 23.568.000 ter goedkeuring ingediend. Van dit bedrag is uiteindelijk een bedrag van Srd 18.948.260 goedgekeurd. Ten laste van het Directoraat Cultuur (ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling) is Srd 16.000.000 overgemaakt. Van de totale kosten moet nog Srd 18.777.720 betaald worden aan leveranciers.

Volgens de Clad heeft de regering zich niet gehouden aan het begrotingsbeginsel van ‘voorafgaande toestemming'. Daarnaast wordt de regering ook het terzijde schuiven van de begrotingsdiscipline verweten. Vastgesteld werd, dat binnen de Carifesta XI-organisatie het budget onvoldoende is bewaakt, waardoor het in hoge mate is overschreden.

In de begroting is ervan uit gegaan, dat 1.500 personen zouden participeren en dat 500 personen zouden functioneren als liaison officers en event workers. Uit de realisatie blijkt, dat niet 1.500, maar 2.539 personen hebben geparticipeerd en dat niet 500, maar 927 personen hebben gefunctioneerd als liaison officers en event workers. Op basis van het werkelijke aantal participanten van 2.539 is vastgesteld dat de werkelijke gemiddelde kosten per participant Srd 15.509 bedragen.

De Clad heeft vastgesteld, dat indien de Host Country Management Committee (HCMC) had besloten om het aantal deelnemers te beperken tot het begrote aantal en geen extra activiteiten had uitgevoerd, zoals het op kosten van het Carifesta XI vervoeren en accommoderen van participanten uit Cuba en Haïti, de begroting niet zou zijn overschreden.

De Clad kon aan de hand van de omschrijvingen in de financiële administratie geen duidelijkheid verkrijgen omtrent de diensten van personen of instanties aan wie betalingen zijn verricht. Bovendien ontbreekt de omschrijving van kastransacties met een totaalbedrag van Srd 2.262.820. Vastgesteld is, dat niet alle in het kader van het Carifesta XI aangeschafte duurzame gebruiksgoederen nog aanwezig zijn op de daarvoor aangewezen locatie.

Jogi (VHP): ‘Chinese hek-trawlers waren belangrijker voor de president dan minister Soerdjan’

'Ik had het al zien aankomen, de minister vertrekt en trawlers blijven of trawlers vertrekken en minister blijft'


Het gedwongen worden om vergunningen aan de zes Chinese vistrawlers van ROS National Fishery NV te verstrekken, is de reden waarom minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen aan president Desi Bouterse. 

'Ik had het al zien aankomen. Er waren maar twee mogelijkheden, de minister vertrekt en de trawlers blijven, of de trawlers vertrekken en de minister blijft. Helaas waren de trawlers belangrijker voor de president, dan de minister', zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, lid van de vaste parlementaire commissie LVV, woensdag 10 april 2019 in het  Dagblad Suriname.

Hoewel het staatshoofd de bewindsman gevraagd heeft om zijn ontslagaanvraag voorlopig aan te houden, benadrukt Jogi dat het nooit eerder is voorgekomen dat een minister gehandhaafd blijft na zo'n ontslagverzoek. Het verzoek alleen duidt volgens hem erop, dat er behoorlijk veel zaken mis gaan in de werkrelatie tussen het Kabinet van de President en het ministerie van LVV.

'Als minister heeft hij zijn integriteit en waardigheid getoond door zich niet blindelings loyaal op te stellen tegenover het gezag die wetten en regels wil overtreden', aldus Jogi.

De zes Chinese fabrieksschepen die zich sinds november vorig jaar in Surinaamse wateren bevinden, zijn nog steeds niet vertrokken. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben coalitie- én oppositieleden deze kwestie aan de orde gesteld. Soerdjan heeft op 7 maart in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de trawlers illegaal hier zijn en dat zij op basis van de Visserijwet geen vergunning zullen krijgen. Jogi voert aan dat er enorm veel druk vanuit het Kabinet van de President op LVV wordt uitgeoefend om ROS National Fishery NV de nodige vergunningen te verlenen. 'En dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van aanname van steekpenningen. In het parlement heeft de regering deze stelling op geen enkele wijze tegengesproken', stelt de VHP’er.

Soerdjan komt oorspronkelijk uit de VHP. Hij is als technocraat door president Bouterse aangetrokken en hij zegde daarvoor het lidmaatschap van de VHP op. Opvallend is dat Soerdjan precies een jaar heeft gewacht om zijn ontslagbrief in te dienen. Hij werd op 4 april 2018 door de president aangesteld en diende zijn brief op 8 april 2019 in. Indien het staatshoofd uiteindelijk toch meegaat met het verzoek om Soerdjan te vervangen, dan krijgt deze bewindsman een half jaar zijn salaris (bruto Srd 18.088 per maand) uitbetaald. Ook heeft hij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode. Daarna mag hij opteren voor de functie van departementsdirecteur.

Jogi vermoedt dat de bewindsman alles goed heeft gepland door de termijn van een jaar rustig uit te zitten en daarna toe te slaan. Hij is volgens Jogi geen kleine jongen in de politiek geweest. Hij was directeur van ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie), daarna is hij vijf jaren parlementariër geweest. Als gewezen parlementariër tussen 2010 en 2015 heeft Soerdjan ook daar zijn financiële voorzieningen opgebouwd. Zodra hij de leeftijd van 55 jaar of ouder heeft bereikt , heeft hij recht op een pensioen dat gelijk is aan de 100% maandelijkse schadeloosstelling, het volle loon, dat een Assembleelid normaal krijgt uitbetaald. Een ex-parlementariër die jonger is dan 55 jaar met een volle zittingsperiode, niet reeds in dienst is van de overheid, wordt in dienst genomen als beleidsambtenaar tot zijn 55ste jaar, om vervolgens zijn DNA-pensioen te kunnen ontvangen.

Ondanks zijn politieke ervaring, kennis en hoge scholing blijkt volgens Jogi nu toch dat de ex-VHP’er Soerdjan een verkeerde keus heeft gemaakt door in zee te gaan met Bouterse. Daarvoor was hij door meerdere ervaren politici ook gewaarschuwd. 'Anders zou hij de eindstreep hebben gehaald met de rest van de regering. Men zocht toen om zich niet primair op het agrarisch beleid te focussen, maar men zocht vermoedelijk gewoon naar iemand die stukken kon tekenen en mensen kon accommoderen. Nu heeft men gezien dat deze man geen jaknikker is', aldus de politicus.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt, dat binnen de leiding van het ministerie van LVV een ernstig meningsverschil is ontstaan met betrekking tot het beleid en de beleidsuitvoering. President Bouterse heeft naar aanleiding daarvan een spoed meeting bijeen geroepen teneinde aan dit meningsverschil het hoofd te bieden. Tijdens dit gesprek heeft minister Soerdjan zich dusdanig beledigd gevoeld dat hij besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen van het staatshoofd. De president heeft toen gemeend de minister te vragen een en ander aan te houden, zodat er ruimte gevonden kan worden om na te gaan op welke wijze de minister op basis van zijn expertise en ervaring anderszins ingezet kan worden. De minister is meegegaan met het voorstel van de president. FR

Inheemse gemeenschap Fuerabamba, Peru, schort twee maanden durende wegblokkade kopermijn Las Bambas twee dagen op

Inheemsen wachten bezoek premier Salvador del Solar aan de regio afDe inheemse gemeenschap van Fuerabamba, in het zuiden van Peru, heeft dinsdag 9 april 2019 gestemd om de twee maanden durende wegblokkade van de kopermijn van het Chinese mijnbouwbedrijf MMG Ltd in Las Bambas voor twee dagen op te schorten totdat de regering de regio donderdag bezoekt, aldus een adviseur van de gemeenschap tegen persbureau Reuters.

Fuerabamba dorpelingen hielden dinsdag een bijeenkomst om te beslissen of ze een deal zouden accepteren die getekend was door hun leider Gregorio Rojas en MMG tijdens het weekend, dat de blokkade zou worden beëindigd in ruil voor compensatie van het bedrijf.

Maar, dorpelingen besloten de blokkade alleen op te schorten tot donderdag, toen ze verwachtten dat premier Salvador del Solar de regio zou bezoeken om deel te nemen aan de gesprekken, zei Jorge Paredes, een adviseur van Fuerabamba.De beslissing markeert een nieuwe tegenslag voor MMG en haar vlaggenschip Las Bambas, waarvan het bedrijf had verwacht dat dit dit jaar 385.000 tot 405.000 ton koper zou produceren. MMG, dat wordt gecontroleerd door China Minmetals en haar hoofdkantoor heeft in Australië, heeft de export uit de mijn al gestopt en zei vorige week dat het de productie geleidelijk afremde.

Aandelen in MMG in Hongkong stegen eerder deze week na de deal die het bedrijf zaterdag met Rojas sloot en verwachtten dat het de normale activiteiten in Las Bambas snel zou kunnen hervatten. Maar, Rojas zei later dat hij andere dorpsbewoners moest raadplegen voordat het definitief kon worden.

Beelden op de lokale tv toonden dat dorpelingen op het platteland hun hand opstaken toen hen werd gevraagd of ze ermee instemden om de blokkade voor twee dagen op te schorten. Een soortgelijk aantal hield hun handen in de lucht toen hen werd gevraagd of ze wilden dat de drie advocaten van de gemeenschap uit de gevangenis worden vrijgelaten, waar een rechter vorige week hen beval om drie jaar te blijven terwijl ze werden onderzocht, omdat ze naar verluidt MMG probeerden af ​​te persen. De advocaten ontkennen wangedrag.

Paredes, die Fuerabamba sinds de arrestaties van de advocaten van de gemeenschap eerder deze maand adviseerde, voorspelde dat de gesprekken met de regering zouden mislukken. 'Ik denk dat de gemeenschap denkt dat de overheid een konijn uit een hoed zal trekken of zo', zei Paredes telefonisch.


Rojas en de vice-president van Fuerabamba reageerden niet meteen op verzoeken om commentaar op dinsdag. Een woordvoerster van Del Solar reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar over de vraag of hij zijn week naar de regio reisde. Er is geen officiële aankondiging gedaan.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Tien dagen cel voor voormalig president van Peru Pedro Pablo Kuczynski

Kuczynski (80) is veroordeeld voor witwassen van steekpenningen in Odebrecht-zaak


De voormalig president van Peru Pedro Pablo Kuczynski (80) is veroordeeld voor witwassen van steekpenningen. Een Peruaanse rechter legde hem tien dagen cel op. De straf komt voort uit het onderzoek naar het omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Kuczynski heeft steeds ontkend steekpenningen te hebben aangenomen van de aannemer, die eerder is veroordeeld voor omkoping van politici in heel Zuid-Amerika in ruil voor het verwerven van onder andere infrastructurele projecten


Getuigen hebben vandaag, woensdag 10 april 2019, politiemensen gezien bij het huis van Kuczynski in Lima, maar onduidelijk is of hij is meegenomen. De ex-president was onbereikbaar voor commentaar.
 (Suriname Mirror/Gestion.pe/El Comercio/ANP/France24/Al Jazeera/Twitter)

Felle kritiek wetenschappers op Braziliaanse overheid vanwege forse bezuinigingen

Slechts $ 751 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling dit jaar

Jonge onderzoekers verlaten Brazilië - 'Onze beste en slimste hebben het land verlaten'


De Braziliaanse overheid heeft felle kritiek te verduren van wetenschappers, nadat ze plannen had aangekondigd om economische stagnatie aan te pakken door een overheidsbrede budgetbevriezing in te voeren die de financiering van onderzoek met 42% zou kunnen verlagen. De lockdown van 30 miljard reais ($ 7,5 miljard), die eind vorige maand werd aangekondigd, heeft met name het ministerie van Wetenschap, Technologie, Innovatie en Communicatie (MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) getroffen, dat nu slechts 2,9 miljard reais zal hebben ($ 751 miljoen) voor onderzoek en ontwikkeling dit jaar. 

'We liepen op een lekke band; nu namen ze het roer over', aldus Ildeu de Castro Moreira, een natuurkundige aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro en voorzitter van de Braziliaanse Vereniging voor de Vooruitgang van de Wetenschap, in het tijdschrift Science. 'We wisten dat er onderweg misschien nog een onvoorziene maatregel zou zijn, maar we hadden nooit verwacht dat het zo extreem zou zijn. . . . Als je zo weinig hebt om mee te beginnen, is elk verlies een groot verlies.'

De bevriezing vertegenwoordigt de laatste jaren een aantal bezuinigingen op de financiering van wetenschap. In 2017 werd het geld voor MCTIC teruggebracht tot het equivalent van slechts $ 900 miljoen - dan het kleinste wetenschapsbudget in meer dan een decennium - hoewel er later in het jaar extra geld beschikbaar werd gesteld aan het ministerie. Latere jaren hebben niet veel meer voor het ministerie gezorgd.

Jair Bolsonaro, de extreem rechtse president van Brazilië, die sinds januari de leiding heeft, had oorspronkelijk toegezegd de onderzoeksuitgaven te verhogen. Maar, hij benoemde ook een economie minister die vastbesloten was om overheidsfinanciering te verminderen als een manier om de economische groei te stimuleren.

De bevriezing is aan sterke kritiek onderhevig geweest door onderzoekers en wetenschapsorganisaties in het land. 'Het is een irrationeel beleid', zegt Mariana Moura van de Universiteit van São Paulo's Instituut van Energie en Milieu, die medeoprichter is van de activistische beweging Engaged Scientists, in Science. 'Elk ander land weet dat je meer geld moet storten voor wetenschap en technologie om de economie te laten groeien.'

Luiz Davidovich, een natuurkundige aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, zei bezorgd te zijn dat het beleid alleen de jongere onderzoekers van het land zal helpen om weg te gaan en merkt op dat hij verschillende verzoeken voor aanbevelingsbrieven van afgestudeerde studenten heeft ontvangen om precies dat te doen. 'Onze beste en slimste hebben het land verlaten', zegt hij.

(Suriname Mirror/MercoPress)

Zeker 10 doden door ongewoon noodweer in Rio de Janeiro, Brazilië

(Bron foto: EPA)
Lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen

Slachtoffers verdronken in hun auto’s, werden door vallende bomen getroffen of door grondverschuivingen meegesleurd


Minstens tien mensen zijn in Rio de Janeiro om het leven gekomen door zware regenval, zo meldt onder andere het Duitse persbureau DPA woensdag 10 april 2019. De slachtoffers verdronken in hun auto’s, werden door vallende bomen getroffen of door grondverschuivingen meegesleurd. 

Lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen, de burgemeester beschrijft de situatie als 'volstrekt abnormaal'. De afgelopen 24 uur is in Rio de Janeiro 106 millimeter neerslag gevallen. De dag ervoor viel al 50 millimeter. Normaal valt in heel april zo’n 70 millimeter neerslag. In het bergachtige Rio lijdt die hoeveelheid neerslag al snel tot overstromingen.

Een vrouw en haar zevenjarige kleindochter overleden toen een taxi werd meegesleurd door een modderstroom. Ook de taxichauffeur kwam daarbij om het leven. Twee andere vrouwen werden in een sloppenwijk bedolven onder een laag modder.


'Deze regenval is volstrekt abnormaal voor deze tijd van het jaar', zegt burgemeester Marcelo Crivella van Rio de Janeiro. 'Niemand verwachtte deze hoeveelheid neerslag op dit moment.'

(Bron foto: Reuters)
Crivella heeft maandagnacht lokale tijd de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende grote verkeersaders zijn afgesloten, een deel van de stad zit zonder stroom. De meeste scholen zijn gesloten en veel mensen gaan niet naar hun werk om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in het water. In januari kwamen ook al zeven mensen in Rio de Janeiro om het leven door een zware storm.

Toch had de zware schade volgens experts kunnen worden voorkomen. Er is te weinig geïnvesteerd in afwateringskanalen en riolen, bovendien is de bodem op vele plaatsen verzegeld, zei ingenieur Manoel Lapa aan nieuwssite G1. Bovendien zijn de uitgaven tegen overstromingsgevaar de afgelopen vijf jaar met 77 procent gedaald.

De burgemeester geeft de nalatigheden toe. 'Het preventiewerk was niet doeltreffend. We wisten dat het ging regenen, maar nooit dat het zo erg zou worden.' In februari had een zwaar onweer ook al voor chaos gezorgd in Rio de Janeiro. Verschillende mensen lieten het leven.

Volgens burgemeester Crivella zijn ingrijpende maatregelen nodig om de miljoenenstad bestand te maken tegen dergelijk noodweer. Ook woensdag zijn er nog buien in Rio de Janeiro. Vanaf donderdag neemt de kans op buien af.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/ANP/Weeronline/The Rio Times/Twitter/Belga/AD)

Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) wil dat president ontslag LVV-minister Soerdjan aanvaardt

FSA had op 15 maart in brief aan Bouterse al vertrouwen in Soerdjan opgezegd


De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) hoopt dat president Desi Bouterse het ontslag van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) accepteert. Dit zegt de organisatie vandaag, woensdag 10 april 2019, in een persbericht, aldus Starnieuws.

Op 15 maart 2019 heeft de FSA een brief gericht aan de president waarin het vertrouwen is opgezegd in de minister.

Tijdens een vergadering binnen de leiding van het ministerie van LVV is een ernstig meningsverschil ontstaan over het beleid. President Bouterse heeft naar aanleiding hiervan een spoedvergadering bijeengeroepen om aan dit geschil het hoofd te bieden. Tijdens dit onderhoud heeft Soerdjan zich dusdanig beledigd gevoeld, dat hij besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen van het staatshoofd. Bouterse heeft Soerdjan gevraagd om zijn ontslagbrief aan te houden.

De FSA, bestaande uit veertien lidorganisaties uit de agrarische sector, zegt dat in de agrarische sector een opeenstapeling van problemen is van de afgelopen jaren. Ex-minister Soeresh Algoe heeft geen halt kunnen toeroepen aan de aaneenschakeling van de problemen. Integendeel, heeft het beleid van de ex-minister geleid tot een vergroting hiervan.

Minister Soerdjan is niet erin geslaagd het tij te keren, maar heeft juist gezorgd voor een verergering van de problemen, waarbij hij de confrontatie heeft opgezocht met de sector. Dit terwijl de voordracht voor zijn ministerschap ondersteund is geweest door de sector, zegt de FSA.

De FSA hoopt dat met het ontslag van de minister de verhoudingen binnen LVV en de relaties vanuit het ministerie met de agrarische sector volledig kan worden hersteld.

Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor fake Facebookpagina BOG

Ministerie onderzoekt wie achter pagina zit en dreigt met juridische stappenOp Facebook is een nep-account gemaakt van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). De pagina bevat onjuiste en misleidende informatie, waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid. Deze kwestie wordt onderzocht en eventuele juridische stappen zullen ondernomen worden. Het beheren van valse Facebook pagina’s hiervan is misleiding, bedrog en zelfs strafbaar, zo stelt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, woensdag 10 april 2019, maar iedereen zou meteen moeten zien - gelet op de inhoud van geplaatste berichten - dat het gaat om een nep account.... 😉

Het BOG is een professionele instantie onder het ministerie van Volksgezondheid die waakt over de openbare gezondheidszorg, aldus het NII.

Door de valse pagina wordt getracht het vertrouwen van de gemeenschap in in de organisatie te schaden. Als deskundige organisatie verschaft het BOG te allen tijde betrouwbare informatie over onder meer; gezondheidsrisico's en preventie maatregelen die de gemeenschap en individuen kunnen treffen ter bescherming van hun eigen gezondheid en dat van de gemeenschap.

'Het is daarom niet acceptabel dat nep Facebook accounts en pagina's door derden worden beheerd. Dit handelen kan vergaande gevolgen hebben die niet te overzien zijn. De staatsveiligheid kan in gevaar worden gebracht als er via valse pagina's misleidende informatie wordt verstrekt.'

De leiding van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid waarschuwen de gemeenschap om zich niet schuldig te maken aan het verspreiden van onjuiste informatie over de volksgezondheid.

Refineria Isla Curaçao start Thermal Cracker 1 (TC-1) op

Directie stelt alles in het werk zodat bevolking er zo min mogelijk overlast van ondervindt


Refineria Isla Curaçao is gisteren begonnen met het opstarten van Thermal Cracker 1 (TC-1), aldus woordvoerder Earl Balborda in het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 10 april 2019, die aangeeft dat gisterochtend een zogeheten ‘feed cut in’ werd uitgevoerd. Deze TC-1 heeft in het verleden vaker zware ruwe olie verwerkt. 

De directie geeft aan hierbij alles in het werk te stellen efficiënt te werk te gaan zodat de bevolking er zo min mogelijk overlast van ondervindt.

Desgevraagd bevestigt de woordvoerder dat het de bedoeling is om een relatief kleine, nog resterende voorraad van 400.000 vaten die opgeslagen ligt bij de terminal te Bullenbaai, in te zetten voor raffinage. Daarvoor was toestemming nodig en deze werd intussen verkregen van Isla-moederbedrijf Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Hiermee kan de raffinaderij voorlopig zo’n vier weken vooruit, althans zolang zal het productieproces van deze hoeveelheid bedragen.

Wat betreft de inhoud van de 400.000 vaten bij Bullenbaai, deze bestaat deels uit Tia Juana Pesado (TJP); zeer zware ruwe olie waar voornamelijk smeerolie van kan worden geproduceerd. En deels uit het lichtere Santa Barbara. Dit laatste is goed voor raffinage tot benzine en kerosine, waar in financieel opzicht hogere rendementen mee kunnen worden behaald. De hoeveelheid Santa Barbara is echter onvoldoende om het hele proces op te starten voor een raffinaderij met een capaciteit van ruim 200.000 vaten per dag.

Door TJP en Santa Barbara te mengen kan Isla er fuel oil (stookolie) van produceren, hoewel dit dus minder oplevert dan bijvoorbeeld benzine.

Danser en choreograaf Adriano Cesáreo Jean Louis ontvangt Premio Cola Debrot 2019 - Curaçao

Prestigieuze cultuurprijs wordt sinds 1968 elk jaar uitgereikt aan een specifieke categorie

(Bron foto: Regering Curaçao)
 
De Premio Cola Debrot 2019 gaat dit jaar naar de danser en choreograaf Adriano Cesáreo Jean Louis (1951). De prestigieuze cultuurprijs wordt sinds 1968 elk jaar uitgereikt aan een specifieke categorie en dit jaar is dat dans. De voordracht is gedaan door de Cultuurraad. De uitreiking van de prijs is op de geboortedag van Debrot, 4 mei, zo berichten vandaag, woensdag 10 april 2019, het Antilliaans Dagblad en de regering van het eiland op haar website.

Jean Louis werd geboren op Curaçao als zoon van een Haïtiaanse vader en een Curaçaose moeder. Op zijn achtste richtte hij onder invloed van het carnaval een dansgroep op en op zijn dertiende ging hij naar een balletschool. In 1970 ging hij studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Daarna heeft hij tien jaar op Curaçao gewerkt bij het Departement voor Cultuur.

Op de foto de Cultuurraad, Cultuurminister Marilyn Alcalá-Wallé en links van haar Jean Louis.

Nieuwe sancties VS tegen Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA als zwaard van Damocles boven Isla, Curaçao

'Vanaf 28 april kan Isla vier essentiële activiteiten niet langer uitvoeren'


Op zondag 28 april wordt een nieuw pakket maatregelen van de Verenigde Staten (VS) tegen de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) van kracht. Die hebben verstrekkende gevolgen voor raffinaderij Isla. Exploitant Refineria Isla, dochtermaatschappij van PdVSA, leaset de raffinaderij van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). De verhuur loopt geen gevaar, maar vanaf 28 april kan Isla vier essentiële activiteiten niet langer uitvoeren. Dat zegt Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, interim-directeur van RdK, vandaag, woensdag 10 april 2019, in het Antilliaans Dagblad

Meeste kritiek is, dat ‘een groot aantal licenties voor het draaien van de softwareapplicaties wordt ingetrokken’. De Lannoy: 'Het is niet duidelijk of de raffinaderij in dat geval nog zou kunnen draaien.'

Daarnaast is vanaf 28 april de aankoop van materialen, zoals pompen, leidingen en pakkingen, bij Amerikaanse leveranciers niet meer mogelijk en wordt de verkoop van de productie ‘erg moeilijk’. Bovendien is voor de transacties in dollars de medewerking van een correspondentbank in de Verenigde Staten (VS) nodig. 'Deze transacties worden geblokkeerd', zegt De Lannoy.

Refineria di Kòrsou is namens het Land Curaçao eigenaar van de raffinaderij en is op alle vier de fronten actief om het ergste te voorkomen. Om de levering van materialen veilig te stellen wordt een Amerikaans inkoopbedrijf in het leven geroepen. Het bedrijf moet worden aangemeld bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, Treasury Department, en er moet een zogenaamde ‘waiver’ in verband met regelgeving voor import en export van goederen worden aangevraagd.

De Lannoy: 'Dat is nodig om het onderhoud van ons bezit mogelijk te maken.' Bij hetzelfde Amerikaanse ministerie wordt een ‘letter of comfort’ voor Curaçao Refinery Utilities (CRU) aangevraagd ‘om de leveranties van stroom en stoom aan de raffinaderij te garanderen uit het oogpunt van veiligheid’. De Lannoy: 'Bovendien vragen we een algehele vrijwaring aan, omdat de sancties nooit waren bedoeld om ons land te raken.'

Gardelito Hew A Kee niet-residerend ambassadeur van Suriname in Servië

Ebu Jones wordt beëdigd als ambassadeur in Guyana


Gardelito Hew A Kee →, E-Government coördinator, wordt niet-residerend ambassadeur van Suriname in Servië. Hij wordt vandaag, woensdag 10 april 2019, beëdigd door president Desi Bouterse. Ook zal Ebu Jones worden beëdigd als ambassadeur. Hij zal als standplaats krijgen, Guyana. 

Hew A Kee gaat zich vooral focussen op de sectoren landbouw, handel, toerisme, investeringen en ICT, aldus Starnieuws.

Hij is al enige tijd bezig met Servië. Suriname en Servië hebben al geruime tijd vriendschappelijke banden met elkaar. Vorige maand heeft De Nationale Assemblee de vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië goedgekeurd. Vijftien Surinaamse studenten zijn eind vorige maand naar Servië voor het volgen van een opleiding tot arts. Het gaat om een studiebeurs van de Servische regering in het kader van het project ‘World in Servië’. Met Servië is ook een overeenkomst getekend voor de aanschaf van de software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van nieuwe elektronische ID-kaarten. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft hiertoe een overeenkomst getekend met Servië.

Hew A Kee is als coördinator E-Government nauw betrokken bij dit project.

Jones, die samen met Hew A Kee wordt beëdigd als ambassadeur, was de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland.

77 Nieuwe Koreaanse Ssangyong Musso pick-ups dubbel cabine voor Korps Politie Suriname

Minister Getrouw van Justitie en Politie neemt van Rudisa Motors symbolisch sleutel in ontvangst

Getrouw overtuigd dat er een verlichting zal optreden bij de criminaliteitsbestrijding


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is ingenomen met de 77 Ssangyong Musso pick-ups dubbel cabine die zijn aangeschaft. 'Het is meer dan een mijlpaal, want we hebben vanaf het begin aangegeven dat we alles in het werk zullen stellen opdat het veiligheidsgevoel weer komt', zegt Getrouw. 

Hij heeft gisteren van Rudisa Motors symbolisch een sleutel in ontvangst genomen, aldus vandaag, woensdag 10 april 2019, Starnieuws. De bewindsman geeft aan dat voertuigen een van de middelen zijn om zaken als veiligheid te realiseren. Hij is ervan overtuigd dat er een verlichting zal optreden bij de criminaliteitsbestrijding.

Het blijft niet alleen bij de voertuigen die geleverd worden. Het technische personeel van het ministerie is ook meegenomen in het traject. Zij zullen worden getraind door Rudisa Motors NV hoe om te gaan met de voertuigen. Hiervoor is een trainer uit Korea gekomen om hen de technische kennis bij te brengen over het onderhoud.

Behalve voor de zware criminaliteit zullen de pick-ups ook worden ingezet voor de verkeerscriminaliteit. 'De voertuigen zijn er nu dus de surveillance zal dan ook plaatsvinden.'Van het aantal voertuigen zijn er 44 geleverd. Volgens de minister zullen ze doelmatig ingezet worden in Paramaribo en Wanica. Volgens planning zullen de resterende pick-ups eind april geleverd worden en zal hierna gekeken worden hoe de verdeling over de andere districten zal plaats vinden.

De overhandiging werd gedaan door Anand Pherai, directeur van Rudisa Motors NV. Hij zegt dat de levering conform de eisen van het ministerie is. Volgens Pherai heeft Ssangyong een grote transformatie gebracht aan de voertuigen. 'Alles is volgens de internationale standaarden. Zo is het onderstel heel goed. Ook wat de veiligheid betreft van de voertuigen, is deze heel hoog aangeschreven.'

Pherai zegt dat er een pakket is aangeboden aan de overheid. Daarin is inbegrepen dat de technici van de ministeries getraind worden door een trainer van de fabriek. Pherai geeft aan, dat er ook afgesproken is dat de pick-ups niet alleen door de korpsen worden onderhouden. Hij merkt op dat zijn bedrijf ook het onderhoud helpt monitoren en bijhouden. Verder is ervoor gezorgd dat de onderdelen in voorraad zijn.

Mocht het zo zijn dat een van de voertuigen uitvalt, dan is er volgens contract eentje ready. Hoewel de minister niet wil aangeven wat de kosten zijn voor deze voertuigen, verneemt Starnieuws dat de overheid ongeveer 28.000 Amerikaanse dolllar per pick-up betaalt.

Voor draagmoeders geen plaats in ontwerpwet Bescherming Moederschap

'Formeel bestaan draagmoeders niet, omdat deze materie nog niet in de wetgeving is geregeld'


In de ontwerpwet Bescherming Moederschap wordt geen rekening gehouden met draagmoeders. Hierover is geen specifieke wetgeving, zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid gisteren in het parlement bij de behandeling van het wetsontwerp, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 april 2019.

In de nieuwe wet zijn voorzieningen opgenomen inzake zwangerschapsverlof voor zowel moeders als vaders en het waarborgen van financiële voorzieningen die daarmee verband houden.Door Assembleeleden zijn vragen gesteld met betrekking tot situaties als het om draagmoederschap gaat. Draagmoederschap houdt over het algemeen, aldus de bewindsman, in dat een vrouw een buiten haar lichaam tot stand gekomen embryo, in haar lichaam doet implanteren en een kind ter wereld brengt. Dit zou een vrouw ook wel informeel beroepsmatig kunnen uitoefenen

'In Suriname zou deze moeder die bevalt het kind kunnen behouden, want zij zal bij het Bureau voor Burgerzaken als moeder worden geregistreerd. Het is bij ons niet bekend hoeveel kinderen in Suriname door draagmoeders ter wereld worden gebracht. Formeel bestaan draagmoeders dus niet omdat deze materie nog niet in de wetgeving is geregeld', stelde de minister. Daarom is deze materie ook niet in de beoogde wet geregeld.


'Praktisch komt het dus erop neer dat de informele draagmoeder in aanmerking komt voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof en een geregistreerde echtgenoot of partner voor vaderschapsverlof, voor zover dit laatste verlof gehandhaafd blijft.'

Volgens de laatste censuscijfers is het aantal werkzame vrouwen 69.484. Het aantal werkende mannen is 118.745. In totaal is het aantal werkenden 188.229. Moestadja: 'Uitgaande van 40.000 landsdienaren is 21 procent van de werkenden dus in de publieke sector.' De arbeidsparticipatie van de vrouw is circa 36 procent. Op basis van een bepaalde calculatie heeft Moestadja voorgerekend dat 4.500 kinderen per jaar door ambtenaren worden gebaard en in de private sector 3.555 kinderen. Over deze geboren kinderen zal zwangerschaps- en bevallingsverlof en vaderschapsverlof moeten worden betaald.

In totaal zullen 3.555 vrouwen en 3.555 mannen per jaar in de private sector gebruik maken van hun verlof gedurende respectievelijk veertien tot zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof en zeven werkdagen vaderschapsverlof. Er komt een fonds waaruit geput zal worden om zwangerschapsuitkeringen te betalen.

Minister Moestadja corrigeert opmerking vicepresident Adhin over aantal ambtenaren: geen 83.000 maar zo'n 40.000

'Adhin heeft mogelijk het getal gebruikt van de Cebuma-uitdraai'

'Er is een verschil tussen wat op de lijst van Cebuma voorkomt en het werkelijke aantal ambtenaren'


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft gisteren in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat het aantal ambtenaren niet 83.000, maar ongeveer 40.000 is. Vicepresident Ashwin Adhin had tijdens de NDP-massameeting op 29 maart in partijcentrum Ocer gezegd, dat er 83.000 ambtenaren zijn. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 10 april 2019.

Moestadja zei dat hij niet uitsluit, dat Adhin het getal heeft gebruikt van de Cebuma-uitdraai (Centraal Bureau Mechanische Administratie) voor de betalingen van mensen. Sommige personen staan dubbel en anderen zelfs driedubbel. Ook mensen die commissiegelden krijgen komen in dit bestand voor.

Adhin zei dat de oppositie wilde dat 27.000 mensen op straat gezet moesten worden om de crisis te beteugelen. '83.000 Mensen, 53% van de werkbevolking, is in dienst van de overheid. De regering heeft niet ervoor gekozen om de mensen te ontslaan, maar om de sociale schuld in te lossen', zei Adhin, die ondervoorzitter is van de NDP.

Assembleelid Asiskumar Gajadien merkte tijdens de vergadering op, dat de vicepresident weer bezig was mensen te misleiden met de verkeerde cijfers die hij gebruikt heeft op het NDP-podium. Adhin heeft volgens de politicus overduidelijk getracht de samenleving iets anders voor te houden.

Moestadja zei, dat hij het cijfer van 40.000 niet uit de lucht heeft geplukt. Hij was van 2010 tot 2014 minister van Binnenlandse Zaken. Hij baseert zijn mededelingen op basis van de ervaring die hij toen heeft opgedaan. Er is een verschil tussen wat op de lijst van Cebuma voorkomt en het werkelijke aantal ambtenaren.

Record aantal penitentiaire ambtenaren van zestien aangehouden in één zaak

Gevangenbewaarders verdacht van betrokkenheid bij mishandeling en dood gedetineerde

Bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren laat zich informeren in Nickerie


Een delegatie van het bestuur van de bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren gaat vandaag, woensdag 10 april 2019, voor oriëntatie naar Nickerie. Een record aantal penitentiaire ambtenaren van zestien is gearresteerd en ingesloten door de politie. Gisteren werd nog een verdachte ingerekend na verhoor. Er zijn drie officieren, onderofficieren en manschappen aangehouden. 

De gedetineerde Dion Griffith was op 24 maart ontvlucht uit het Huis van Bewaring 'Hazard'. Hij werd dezelfde dag in de kraag gevat. Eenmaal weer in de cel werdhij op barbaarse wijze mishandeld.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat hij geschopt is met werkschoenen overal waar het maar kon. Griffith werd dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. Iedereen die het lichaam heeft gezien,gruwelde van de aanblik, aldus Starnieuws.

Eerst werden vijf penitentiaire ambtenaren na verhoor gearresteerd. Daarna volgden nog vier. Zondag verdwenen weer zes achter slot en grendel en gisteren werd dus de zestiende ingerekend.

Bestuurslid Anilkoemar Ramharakh van de bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, zegt dat het recht zijn beloop moet hebben. Het bestuur zal de leden daar waar het mogelijk is wel bijstand verlenen. Daarom is het nodig om zich persoonlijk te oriënteren ter plekke en enkele gesprekken te voeren. Het bestuur vindt het jammer, dat zo'n incident zich heeft afgespeeld. Nog nooit eerder zijn zoveel penitentiaire ambtenaren in één zaak gearresteerd.