donderdag 4 juni 2020

NDP wil hertelling in Paramaribo en dient bezwaarschrift in

VHP tekent bezwaar aan tegen het bezwaar- schrift van de NDP...


Op de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo donderdagmiddag 4 juni 2020 heeft de NDP bezwaar gemaakt tegen een aantal zaken rond de verkiezingen. De NDP wil hertelling in Paramaribo. Het hoofdstembureau Paramaribo zal zich buigen over de brief van de NDP en zijn standpunt kenbaar maken. Dit meldt Starnieuws.

De VHP heeft 7 zetels behaald in Paramaribo, de NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. De VHP heeft 116 ressortraadszetels, NDP 53 en de ABOP 31. De VHP heeft 12 districtsraadszetels, NDP 6 en de ABOP 3. De openbare zitting werd geleid door secretaris Conrad Acton. De voorzitter en ondervoorzitter waren niet aanwezig.

In het bezwaar, ondertekend door ondervoorzitter Ramon Abrahams, wordt aangegeven dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en vermoedelijke frauduleuze handelingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan. Deze zijn zoals verwoord in de brief:

1. Op 25 mei 2020 omstreeks 12:30 uur werden wij van de NDP door onze waarnemers in het ressort Pontbuiten erop geattendeerd dat er verkeerde RR-stembiljetten aan de kiezers verstrekt waren. Als zodanig hebben alle kiezers tot dat moment, ongeveer 68 kiezers, ook hun stem uitgebracht op verkeerde biljetten. Dit betrof RR-stembiljetten van het ressort Flora instede van RR-stembiljetten van het ressort Pontbuiten. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten een vermoeden van opzet niet uit, sinds dit om een organisatorische fout ging die in het voorbereidingsproces reeds had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Bij het rapporteren van dit probleem en navraag wat de verkiezingsorganisatie met dit gegeven zou doen, bleef het antwoord uit. 

2. In navolging van het bovenstaande is verder ook geconstateerd dat bij het stemmen op de stembureaus 185 en 188 eveneens foutieve RR-stembiljetten zijn gebruikt. Deze waren vermoedelijk van het ressort Flora. 

3. Enkele uren nadien werd er aangegeven dat de kiezers die reeds hun stem hadden uitgebracht op de locaties waar er verkeerde RR-stembiljetten waren verstrekt ter stemming, wederom in de gelegenheid gesteld werden om alsnog hun stem uit te brengen op een juist stembiljet. Wij hebben geen mogelijkheid gehad om na te gaan of 100% van de kiezers die reeds op een foutief biljet gestemd hadden, wederom bereid gevonden zijn om opnieuw te stemmen met alle gevolgen van dien. Bij ons is vooralsnog onbekend hoe geverifieerd is geworden door het toezichthoudend orgaan als alle kiezers die op een verkeerd stembiljet hebben gestemd, wederom zijn opgeroepen om te herstemmen en als überhaupt deze groep van kiezers wederom het stembureau heeft aangedaan. 

4. Bij het hertellen van de stembiljetten van stembureau 168 op 27 mei 2020 is gebleken dat de aangegeven resultaten op het proces-verbaal niet overeenkwamen met de werkelijk uitgebrachte stemmen, in casu werd de NDP op het oorspronkelijke proces-verbaal benadeeld. Wij kunnen niet vaststellen bij hoeveel andere stembureaus dit ook het geval is. 

5. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 32 bleek dat het gepresenteerd resultaat van het aantal DNA stembiljetten, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal RR stembiljetten. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven in het gepresenteerd resultaat qua aantallen. 

6. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 110 is gebleken dat de politieke partijen NDP, VHP en ABOP hetzelfde aantal aan RR stemmen hebben behaald, namelijk 2592. Dit zou dus beteken dat het aantal kiesgerechtigden bij dit stembureau gesteld was op 7776. Dit is geverifieerd onzerzijds en het berust niet op waarheid dat het aantal kiesgerechtigden in dat stembureau gebied, dit aantal bedroeg. 

7. Op het stembureau 197 is vermoedelijk een blauw schrijvend object gebruikt bij het aangeven van de keus van de kiezer. Dit instede van een rood schrijvend object zoals gebruikelijk en uniform is. 

8. Naar verluidt de informatie beschikt het stembureau 249 niet over turflijsten.

9. Naar verluidt de informatie zijn op de stembureaus 38 en 107 verschillen in de processen-verbaal met de turflijsten. 

10. Naar verluidt de informatie is in de stemkit van stembureau 145 is er vermoedelijk een onverklaard biljet. 

11. Naar verluidt bekomen informatie zijn op het stembureau 63, 143 stemmen uitgebracht terwijl het aantal van 168 is aangegeven op de turflijst. 

12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het Hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. 

Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat: 

- Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd; 
- Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het Hoofdstembureau te Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders. 

Voorts vragen wij u ook in uw overweging, zoals in het verzoek welke hieronder volgt, mee te nemen de door u geconstateerde onregelmatigheden en onvolkomenheden. 

De NDP doet het dringende verzoek aan de voorzitter van het hoofdstembureau om een hertelling te doen in het kiesdistrict Paramaribo en de zuiverheid van de resultaten van de verkiezingen te garanderen.'

Er is een kopie van de brief gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau en Binnenlandse Zaken.

De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP.

Tijdelijke sluiting RGD gezondheidscentra Latour en Geyersvlijt

Mensen met Covid-19 besmet bezochten gezondheidscentra


De directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, heeft wegens dringende omstandigheden besloten om haar gezondheidscentra te Latour en Geyersvlijt tijdelijk te sluiten voor het publiek. Aanleiding hiertoe is dat enkele personen onze faciliteiten bezocht hebben en met delen van ons personeel in contact gekomen zijn. Achteraf bleek dat genoemde personen positief getest zijn op het Covid-19 virus, zo bericht de RGD donderdagmiddag 4 juni 2020.

'Als mede verantwoordelijke instantie voor de volksgezondheid en de snelle stijging van het aantal Covid-19 positieve personen in Suriname, zijn wij daarom genoodzaakt om eerder genoemde centra te sluiten vanaf 4 juni 2020 tot nader orde.'

'Bovengenoemde maatregel is genomen, omdat de veiligheid van zowel u de cliënt als ons personeel gewaarborgd moet blijven. De RGD doet ten overvloede een beroep op allen om vooral nu ons land te kampen heeft met een stijging van het aantal Covif-19 positieven, alle regels in acht te nemen.'

'Reinigt u uw handen regelmatig, gebruikt u neus/mond bedekking vooral in publiek, houdt sociale afstand van tenminste 2 meter, nies/hoest in uw elleboog en blijf thuis. Maakt u vooral telefonisch contact voordat u zich begeeft naar een van onze poliklinieken. Hiermee kunt u meehelpen de verspreiding van het Corona virus te minimaliseren.'

'Wij rekenen op uw begrip, daar wij gezamenlijk moeten werken aan het beschermen van ons zelf en onze naasten.'

Ondernemers aan de Lawarivier zijn roofovervallen zat

'Politieposten te Papaiston en Antonio do Brinco moeten weer worden bemand'


De Ware Tijd bericht donderdag 4 juni 2020, dat winkeliers en andere ondernemers aan de Lawarivier in het zuidoosten van Suriname vrezen, dat de brute roofovervallen, waarvan sommigen slachtoffer zijn geworden, zullen aanhouden. 

Afgelopen weekend was het weer raak te Antonio do Brinco aan de overkant van Maripaston. Vier mannen mishandelden en beroofden een Chinese winkelier en vluchtten met onder meer belkaarten voor mobiele telefoons, alcoholische dranken en geld. 'Mijn oom heeft over zijn hele lichaam slagen met geweren moeten incasseren. We voelen ons echt onveilig en zijn radeloos, want de politie is hier niet meer aanwezig', zegt Zhibin Chen, neef van de mishandelde winkelier. Chen is ondernemer en spreekt van een 'zorgwekkende situatie' in het gebied.

In nederzettingen als Papaiston en Antonio do Brinco wonen voornamelijk Brazilianen en Chinezen. Er zijn in het niet verre verleden te Antonio do Brinco overvallen gepleegd met dodelijke afloop of mensen zijn zwaargewond geraakt. In het gebied wonen en werken meer dan honderd ondernemers, onder wie honderd winkeliers.

Chen stelt, dat toen de twee nederzettingen elk een politiepost hadden het rustig was. In 2018 had het Korps Politie Suriname het voornemen om de posten te sluiten, maar zag daarvan af nadat de mensen daarover hun ongenoegen hadden uitgesproken. Maar, na enkele maanden werden de politieposten toch opgeheven en werd het personeel overgeplaatst naar Kabanavo, waar volgens Chen nauwelijks mensen wonen. Vroeger was dat anders, omdat in die omgeving aan goudwinning werd gedaan.

Overigens, de huisvesting voor politieagenten is in Kabanavo beter dan in Papaiston en Antonio do Brinco. Chen: 'De politiepost te Papaiston diende als controlepunt, want men moest er langs op weg naar Antonio do Brinco. Wie verdacht overkwam, werd direct aangehouden, maar nu hebben criminelen vrij spel.'

Volgens hem hebben zich sinds het vertrek van de politie meer dan tien berovingen voorgedaan. De politieagenten van Kabanavo kunnen naar zijn zeggen niet snel optreden, omdat ze vaak geen boot met buitenboordmotor hebben. 'Wanneer ze wel kunnen reizen kan dat een half uur duren, voordat ze ter plekke zijn. Maar, vaak kunnen ze dat niet en dat weten de rovers, die hierdoor vrij spel hebben.' Er zijn gevallen waarbij de politie pas de volgende dag poolshoogte kwam nemen. Chen pleit daarom ervoor, dat de posten te Papaiston en Antonio do Brinco weer worden bemand, waardoor ondernemers zich veilig zullen voelen.

Amoefini Santa, kapitein van Benzdorp, bevestigt het vervoersprobleem en zegt dat de politie te Kabanavo inderdaad niet veel kan betekenen voor de gedupeerden.


Hij beweert de stichter te zijn van de nederzetting Akoentuu, waarvan Antonio do Brinco deel uitmaakt. 'Ik heb een Braziliaan met die naam toestemming gegeven om daar te wonen. Zo is de nederzetting ontstaan.' Santa zegt niet op de hoogte te zijn van de roofoverval in het weekend, maar de beroofde ondernemer wel persoonlijk te kennen. 'Het kan dat er een roofoverval heeft plaatsgevonden, want het gebied is uitgestrekt en de politie rapporteert de laatste jaren niet meer aan het traditioneel gezag wat er gebeurt. Ook wanneer er nieuwe politiemannen komen werken in het gebied, wordt dat niet aan ons gezegd.'

Volgens Santa vinden autoriteiten dat door de slechte staat de politieposten in Papaiston en Antonio do Brinco niet geschikt waren. 'In Antonio do Brinco leek de post op een geopend sardien blik en agenten waren niet veilig, want het pand was in zodanige staat dat het makkelijk was om hen aan te vallen en onder shot te houden', zegt de kapitein. Mocht de huisvesting spoedig verbeteren, ziet hij de politiemannen terugkeren. 'Niet alleen de winkeliers zullen zich veilig voelen, maar ook de bewoners.' 

Aantal mensen besmet met Covid-19 met acht toegenomen.

72 Actieve gevallen en 82 positief geteste personen totaalHet aantal mensen besmet met Covid-19 is vandaag, donderdag 4 juni 2020, met acht toegenomen. De teller op de website Covid-19.sr is 's middags bijgewerkt: 72 actieve gevallen en 82 positief geteste personen totaal. 

Het aantal mensen in overheidsquarantaine - woensdagavond nog 93 - is intussen 145.

De dagelijkse toename van besmette burgers is onvermijdelijk kon gisteren worden geconcludeerd uit woorden van vicepresident Ashwin Adhin en minister Antoine Elias van Volksgezondheid.

Elias schetste een heel somber beeld. Hij vermoedt dat het aantal infecties op termijn enkele honderden zal zijn.

BiZa maakt officieuze einduitslagen verkiezingen bekend

Geen veranderingen gekomen in het resultaat

VHP heeft 108.240 stemmen behaald en de NDP 65.660...


Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft vanmiddag, donderdag 4 juni 2020, de drie ontbrekende resultaten van de stembureaus in Paramaribo bijgewerkt. Er zijn geen veranderingen gekomen in het resultaat dat vanaf het begin bekend was.

De VHP heeft 20 zetels, de NDP 16, ABOP 8, NPS 3 , BEP 2 en PL 2. (De ene zetel van PL gaat naar de ABOP, omdat de kandidaat van deze partij in Wanica is gekozen).


De VHP heeft 108.240 stemmen behaald en de NDP 65.660. De NPS die met 32.386 stemmen de derde grootste partij is, heeft drie zetels behaald in Paramaribo. De ABOP heeft met 24.916 stemmen 8 zetels veroverd.

De getallen kunnen nog minimaal verschillen nadat de officiële uitslag wordt vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau.

Het hoofdstembureau Paramaribo houdt vanmiddag om vijf uur een openbare zitting. Op basis van de gegevens die tot nu toe bekend zijn, worden er geen verschuivingen verwacht.

'Begrip en sympathie essentiële voorwaarden om spreiding corona-virus in te dammen'

'Mensen moeten begrijpen dat hun gedrag bepalend is voor de verspreiding'


Begrip en sympathie, zijn essentiële voorwaarden om de spreiding van het corona-virus in te dammen. Dit zegt de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Gregory Rusland vandaag, donderdag 4 juni 2020, in een verklaring over de recente spreiding van het virus, aldus Starnieuws. 

Volgens het Covid Response Team van de NPS is het nu meer dan ooit noodzakelijk, dat het volk begrip opbrengt voor de maatregelen van de regering die in nauw overleg met politieke organisaties zijn genomen. Deze maatregelen moeten doorstromen in alle sectoren: in het bedrijfsleven en alle werkers, de scholingsinstituten en alle docenten, studenten en leerkrachten, in de politiek en alle leden en sympathisanten van politieke partijen.

Rusland zegt, dat het van belang is dat mensen begrijpen dat hun gedrag bepalend is voor de verspreiding.

De NPS-voorzitter benadrukt, dat het een zeer ernstige situatie betreft, waarbij de medewerking van eenieder nodig is. Zo kan een extreme uitbraak van de ziekte worden voorkomen. 'Wanneer dat niet gebeurt, zijn wij verantwoordelijk voor de escalatie.'

'Het aantal positief geteste personen van 74 tot 3 juni, is meer dan het land kan hebben. Elk nieuw geval is er één teveel. Burgers moeten derhalve ernaar streven om hun leefstijl aan te passen aan de huidige omstandigheden om zo zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen.'

De NPS-voorzitter vindt, dat het geen tijd is om in deze kwestie de vinger te wijzen naar personen en/of instituten. Het is nu 'all hands on deck' om verdere verspreiding tegen te gaan.

De partij heeft veel sympathie voor het Covid-19 Managementteam en veel lof voor zijn inspanningen om deze situatie beheersbaar te kunnen houden. De NPS heeft vanaf de eerste positief geteste persoon haar ondersteuning verleent. 'Het volk heeft eerder bewezen in staat te zijn om gezamenlijk deze situatie aan te pakken. Nu kunnen wij dat ook. Laten wij als één volk de restricties van de regering stipt naleven. Alleen dan zullen wij in staat zijn terug te gaan naar een overzichtelijke situatie en zo ook levens redden.'

Santigron twee weken op slot

(Bron foto's: NII)
Plaatselijke Covid-19-commissie gaat zaken oppakken en coördineren


In het kader van de total lockdown en om de kans op de overdracht van Covid-19 in haar gemeenschap tegen te gaan, heeft het bestuur van Santigron besloten het dorp twee weken op slot te doen. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een krutu, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag, donderdag 4 juni 2020. 

De kapitein van Santigron had eerder tegenover het Nationaal Covid-19 Managementteam zijn bezorgdheid geuit over de recente Covid-19 uitbraak in het land en daarop de medewerking van het team gevraagd om de bewoners van informatie te voorzien.

'Community spreading waartegen u en anderen geruime tijd hebben gewaarschuwd is nu een feit', schreef de dorpsleiding. Benadrukt werd, dat het dorpsbestuur strenge maatregelen wil en het dorp geheel afsluiten. De dorpsleiding vroeg voornamelijk naar protocollen voor een begrafenis. Het Managementteam heeft positieg gereageerd op het verzoek van de dorpskapitein en een team afgevaardigd naar Santigron.

Daarop heeft het bestuur het besluit genomen om het dorp ingaande vandaag vanaf 18.00 uur tot de volgende dag 06.00 uur gedurende twee weken op slot te doen. Er is een plaatselijke Covid-commissie ingesteld die zaken gaan oppakken en coördineren. Daarnaast zijn jongeren van het dorp door de presentatie van het Covid-team gemotiveerd geraakt en hebben zij ook zitting in de Covid-commissie.

De dorpsleiding spreekt van een leerzame en succesvolle krutu met de leden van het Managementteam. Naast de protocollen voor een begrafenis, zijn de bewoners ook geïnformeerd over het gebruik en zelf vervaardigen van mond-en-neusbedekking. Ook werd stilgestaan bij hoe om te gaan met Covid-19 tegen de achtergrond van de dorpstradities.

Verder kwamen tijdens de voorlichtingxsessie ook de algemene Covid-informatie, de nationale richtlijnen en aanpak aan de orde alsook het gebruik van de thermos gun. De dorpsbewoners werden ingelicht gericht boodschappen te doen en zoveel als mogelijk thuis te blijven.

VHP groente en fruit drive thru bij partijcentrum De Olifant

Met dit initiatief worden ook  boeren die zonder afzetmarkt zitten geholpen 


Jason Bakker van de VHP Agrarische Raad zegt vandaag, donderdag 4 juni 2020, in het Dagblad Suriname, dat in verband met de totale lockdown de VHP de samenleving in de gelegenheid stelt om via een drive thru betaalbare fruit en groenten te kopen.

Dit kan elke dag in het partijgebouw van de VHP, De Olifant, van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Bakker geeft aan, dat de verkoop bijzonder goed is gegaan tot nu toe. De voorraden moesten bijgevuld worden. Middels dit initiatief worden boeren die zonder afzetmarkt zitten geholpen.

Uitgeverij Amigoe nv op Curaçao ontslaat diverse personeelsleden

Financieel-economische nood hoog bij Nederlandstalig dagblad 


Uitgeverij Amigoe nv heeft diverse personeelsleden moeten ontslaan, omdat de verslechterde financieel-economische situatie het krantenbedrijf geen andere keus laat. Directeur Michael Voges wil in dit stadium geen commentaar geven. De ontslagen werden vorige week donderdag en vrijdag bekendgemaakt door personeelszaken. Vrijdag sprak de voltallige redactie met de directie, waarbij het er naar verluidt heftig aan toe ging, zo bericht vandaag, donderdag 4 juni 2020, het Antilliaans Dagblad.

Geen van de afdelingen lijkt te worden gespaard: er zijn ontslagen gevallen op de redactie, advertentieafdeling, opmaak, administratie en bij de drukkerij.

De Amigoe is het oudste bestaande dagblad van Curaçao. De Nederlandstalige krant verschijnt ’s middags. Behalve op Curaçao wordt de krant ook uitgebracht op buureilanden Aruba en Bonaire.

Er waren al langer indicaties dat de Amigoe lastige tijden doormaakt. De coronaviruscrisis doet daar sinds medio maart een schep bovenop. Door de crisis en gedwongen lockdown is de advertentiemarkt aanzienlijk gekrompen, soms wel met bijna twee derde van de omzet, terwijl de lokale media het doorgaans moeten hebben van reclame-inkomsten. Deze stonden door de voortdurende slechte economie al een paar jaar onder druk, waardoor veel traditionele mediabedrijven (krantenuitgeverijen, radiostations en televisiezenders) noodgedwongen flinke kortingen op advertenties en reclamespots moeten geven en het verdienmodel ernstig wordt aangetast. Onlineaanbieders, al dan niet officieel geregistreerd, maken de spoeling nog dunner.

Op 21 april publiceerde de Amigoe groot op de voorpagina ‘Zwarte dagen voor de vrijheid van de pers op Curaçao’, vooral als aanklacht tegen het feit dat de NOW-loonsubsidieregeling van de regering in verband met de coronacrisis op dat moment nog niet voor de media gold.

Zorgen over de beschadiging en overlast door off-road driving in Parke Arikok, Aruba

Natuurbe-schermings- organisaties pleiten voor gecontroleerd herstel toerisme


Wie door Parke Arikok wandelt, ziet het direct. De natuur is zich aan het herstellen van de druk van het intensieve toerisme, waaraan het park jarenlang is blootgesteld. Zes non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met bescherming van de natuur, vragen minister Marisol Lopez-Tromp van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om beleid te ontwikkelen waarin het toerisme en de natuur met elkaar in balans zijn. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 4 juni 2020.

In een brief uiten Stimaruba, Stichting Rancho, Turtugaruba, Conserva Area Crystal, Aruba Reef Care Foundation en Climate Action Aruba/Coastliners hun bezorgdheid over de beschadiging en overlast door off-road driving. Ze stellen dat Parke Arikok (FPNA) al regels kan stellen voor gebruikers en dat recent heeft gedaan.

'Voor de gebieden die vallen onder Natuur en Landschap in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) dient dit nog geregeld te worden, hetzij in het ROP, hetzij door afzonderlijke wetgeving.' De groep verwijst naar een voorstel, geformuleerd door FPNA, bestemd voor Natuur en Landschap.

Er zijn voldoende onderzoeken, studies en rapporten die aangeven welke gevaren er zijn verbonden aan het gebruik van ATV’s/UTV’s met betrekking tot het milieu, het verkeer en de gezondheid van gebruikers en omwonenden. Volgens de natuurbeschermingsorganisaties heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat herstel van de natuurlijke waarden mogelijk is. 'De zogenaamde carrying capacity was voor de crisis al overschreden en moet niet opnieuw overschreden worden.'

Daarom pleiten zij voor gecontroleerd herstel van het toerisme, zodat ook de natuur kans krijgt om volledig te herstellen. 'Het is de bedoeling dat toekomstige generaties van bezoekers en bewoners op een duurzame manier van Aruba kunnen genieten.'

Dat een groep ondernemers zich geschaad voelt in hun omzet nemen ze op de koop toe. 'Zij zullen het aanbod van hun producten moeten aanpassen en daar kunnen wij over meedenken. Er moet hier innovatief, creatief en educatief te werk gegaan worden met betrokkenheid van alle betrokkenen.' Ze vinden dat Aruba gezien moet worden als een natuurpark/ecosysteem, omringd door een mariene park, waarbij gedeelten zijn opgeofferd aan economische ontwikkeling. 'Er zijn genoeg voorbeelden in de regio, waarbij een gebied toeristisch rendabel is op een duurzame manier.'

Curaçao heeft privacywet, maar die is niet van toepassing op verwerking persoonsgegevens door politie

'Concept Landsver- ordening verwerking politiegegevens zo snel mogelijk aannemen'


Curaçao kent een privacywet, maar deze is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak. De Raad voor de Rechtshandhaving vindt daarom dat de concept- Landsverordening verwerking politiegegevens zo snel mogelijk het wetgevingsproces moet doorlopen. Dit staat in het onlangs aan de Staten aangeboden ‘De staat van de rechtshandhaving 2019’, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 4 juni 2020.

Deze wet is ook belangrijk vanwege de onderlinge regeling verwerking politiegegevens tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De onderlinge regeling kan namelijk alleen uitgevoerd worden met onderliggende wetgeving die er dus nog niet is.

De Raad oppert daarom: 'Het huidige Wetboek van Strafvordering bevat beperkte voorschriften voor het verwerken en verstrekken van politiegegevens. Teneinde in deze leemte te voorzien zou bijvoorbeeld het Wetboek van Strafvordering kunnen worden aangevuld met een bepaling die informatieuitwisseling tussen politiekorpsen onderling mogelijk maakt zonder dat de tussenkomst van het Openbaar Ministerie nodig is.'

Uitgelegd wordt dat verwerking van politiegegevens beperkt moet zijn tot het noodzakelijke en als er concrete waarborgen zijn om burgers te beschermen. 'Professionele gegevensverwerking vereist tevens kennis en expertise van gegevensbescherming. Dit vereist derhalve ook dat de betrokken instanties voor de benodigde kennis en expertise zullen moeten zorgdragen', aldus de Raad.

Deze heeft verschillende organisaties geïnspecteerd en constateert dat het ontbreekt aan richtlijnen over de wijze waarop gegevens worden uitgewisseld. 'Hierdoor bestaat het risico dat bepaalde normvoorschriften, waaronder de privacy-normen, worden geschonden. De organisaties vertrouwen erop dat de opgevraagde en verstrekte informatie op rechtmatige wijze in het betreffende land is verkregen en dat er geen gebreken aan kleven. Dit wordt aangeduid als het vertrouwensbeginsel. Dit vertrouwensbeginsel is een internationaal geaccepteerde basis op grond waarvan opsporingsdiensten informatie afkomstig van andere landen opvragen en vervolgens daarvan gebruikmaken.'

Totaal op Curaçao bevestigde Covid-patiënten nu 21

Epidemioloog Gerstenbluth: 'Op korte termijn open voor veilige landen'


Van de mensen die in verplichte quarantaine zitten, is opnieuw iemand positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal van bevestigde Covid-patiënten op 21. De laatste vijf gevallen zijn allemaal personen die de afgelopen weken uit het buitenland naar Curaçao reisden. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren bekendgemaakt tijdens een update over de ontwikkelingen rond Covid-19., zo bericht vandaag, donderdag 4 juni 2020, het Antilliaans Dagblad.

Nadat Curaçao ruim een maand op 16 positieve gevallen stond, zijn er de afgelopen weken vijf gevallen bijgekomen. Dat zijn allemaal mensen die vanuit het buitenland naar Curaçao reisden en direct na aankomst veertien dagen in quarantaine moesten. Op Curaçao heeft het virus zich lokaal niet verspreid.

Gerstenbluth zei het niet met zoveel woorden, maar liet toch doorschemeren dat het luchtruim, onder voorwaarden, mogelijk snel opengaat voor Nederlandse toeristen. Dat heeft alles te maken met de herkomst van de besmette mensen die in quarantaine verblijven.

Van de vijf gevallen kwamen er twee uit de Dominicaanse Republiek, twee uit Colombia en een uit de Verenigde Staten (VS). Dat zijn landen waar het aantal besmettingen, ernstig zieken en doden dagelijks toeneemt. Dat is in veel landen in Europa anders. In Nederland bijvoorbeeld is een afname te zien van nieuwe patiënten. 'We moeten dus goed weten voor welke landen we opengaan, welke landen veilig zijn', zegt Gerstenbluth.

Volgens de Curaçaose epidemioloog gedraagt Covid-19 zich als de jaarlijkse griep influenza. Net als de griep slaat ook het coronavirus in de koude maanden extra hard toe en is in de zomermaanden minder actief. Dat verklaart het grote aantal besmettingen in Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Colombia, waar het nu ‘winter’ is.

Gerstenbluth: 'Klimaat is niet de enige factor, het gaat ook om de maatregelen die zijn genomen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is een enorme uitbraak, omdat daar minder effectief is opgetreden tegen het virus dan in Europa.'

Emotioneel afscheid op Curaçao van Staten-voorzitter William Millerson

(Bron foto: Facebook)
William Millerson tegen collega’s: 'I’ll be back'

Millerson, met oncoloog Bob Pinedo, naar Nederland om daar een kankerbehandeling te ondergaan


Statenleden hebben gisteren met tranen in de ogen afscheid genomen van voorzitter William Millerson, die samen met oncoloog Bob Pinedo voor onbepaalde tijd naar Nederland reist om daar een kankerbehandeling te ondergaan. De parlementariërs hadden alleen maar lovende woorden voor de Statenvoorzitter en uitten hun dankbaarheid voor de wijze waarop hij gedurende ruim drie jaar de Staten heeft voorgezeten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 4 juni 2020. 

Eugene Cleopa (MAN), die als vicevoorzitter van de Staten fungeert, bedankte Millerson voor de wijze waarop hij de functie van voorzitter van de Staten heeft uitgevoerd en zei voor hem te zullen bidden zodat hij ‘deze moeilijke periode doorkomt en spoedig weer deel uitmaakt van de Staten’.


Wimbert Hato (MAN) stond stil bij een langere vriendschap die hij met Millerson deelt: 'Ik ken Junior als een ware gentleman, een groots sporter en een fantastisch persoon. Ik wil hem publiekelijk bedanken voor de begeleiding die hij me met de jaren heeft gegeven. Junior, mijn vriend, het allerbeste. Ik zal voor je bidden. De vriendschap die we hebben, zal ik voor eeuwig koesteren.'

Elsa Rozendal (MAN): 'Ik heb je eeuwige optimisme altijd bewonderd. Dat optimisme is ook gebleken in de persoonlijke boodschap die je ons hebt gestuurd. Daarin geef je aan tot het einde te zullen strijden. We wachten tot je terugkeert.'

Ook de oppositie, die vaak in de clinch lag met Millerson, sprak vol lof over de vertrekkende politicus. Mènki Rojer (KdNT): 'Voor Millerson was er geen betere plek in de Staten dan het voorzitterschap. Deze man heeft de rust van een chirurg en observeert op een manier die respect afdwingt. Als politieke tegenhangers probeerden wij hem steeds te provoceren, maar hij hield zijn positie als objectieve voorzitter van dit parlement. Laten wij als gelovigen bidden voor het beste. Geloof me, mijn broeder, je komt terug. Dat staat vast.'

President Bouterse heeft bij resolutie tijdelijk nieuw hoofdstembureau Sipaliwini benoemd

Voorzitter en leden hoofdstem- bureau Sipaliwini mogelijk besmet met Covid-19 


President Desi Bouterse heeft op voordracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij resolutie tijdelijk een nieuw hoofdstembureau voor Sipaliwini benoemd. De voorzitter en de leden van het hoofdstembureau van het kiesdistrict Sipaliwini zijn mogelijk besmet met het Covid-19 virus en zijn in verplichte overheidsquarantaine geplaatst. Hierdoor kon de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020 voor dit kiesdistrict geen voortgang vinden. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 4 juni 2020.

In algemeen belang en de veiligheid in acht nemend, moet voorzien worden in een oplossing hiervoor. De president heeft besloten dat een hoofdstembureau wordt samengesteld dat tijdelijk wordt belast met de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020 voor het kiesdistrict Sipaliwini conform de Kiesregeling.

De volgende leden van dit hoofdstembureau worden belast met de vaststelling van de verkiezingsuitslag 2020: Adjaikoemar Kali (voorzitter), Sarwankoemar Ramai, waarnemend voorzitter, Audrey Hankers, Naltus Naana, Edith Moore-Tilon, leden.

Dit Hoofdstembureau zitting houdt op het hoofdstembureau van het kiesdistrict Saramacca.

Intussen is bekend dat de districtscommissarissen van Sipaliwini Yvonne Pinas en Humphry Jeroe positief zijn bevonden. Andere leden zijn in quarantaine.

Supermarkten raken leeg, mensen in paniek ondoordacht aan hamsteren geslagen - 'Veel winkeliers bekaf door de situatie'

Aanvullen van voorraden door leveranciers verloopt verre van vlot


Veel winkels zitten met lege schappen, omdat er massaal wordt gehamsterd. Het aanvullen van voorraden door leveranciers gaat niet zo snel, waardoor goederen niet meer voorradig zijn. Bij diverse winkels zijn ook chaotische situaties ontstaan, zegt Gretl Wolfram, voorzitster van Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), vandaag, donderdag 4 juni 2020, op Starnieuws. 

Wolfram legt uit, dat een deel van de winkeliers vijf personen tegelijk binnenlaten in de winkels, maar het komt vaak voor dat anderen tóch binnendringen. Anderen maken ruzie en er worden heel wat verwensingen geuit aan het adres van de winkeliers. Anderen verkopen de goederen via luiken.

'Mensen geven aan wat ze willen hebben. Als de winkelier met de goederen komt, dan blijkt dat de klanten een ander merk bedoeld hebben. Dan moet de winkelier teruglopen en weer een ander merk pakken', illustreert Wolfram de situatie.

De voorzitster van WOVS zegt, dat veel winkeliers bekaf zijn door de situatie. Zij hebben heel wat klachten gestuurd naar het bestuur. Er zijn ook video's waaruit blijkt dat het niet overal goed gaat.

De winkeliers willen ook kortere openingstijden hebben. Dagelijks wordt de situatie geëvalueerd en doorgegeven aan het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Dag opnamelimiet bij ATM tijdelijk aangepast naar Srd 1.000

Banken passen tijdens total lockdown dienstverlening aan


De banken zullen tijdens de total lockdown, die vanavond, donderdag 4 juni 2020, om zes uur, ingaat, de dienstverlening aanpassen. Dit deelt de Surinaamse Bankiersvereniging mee. De banken zijn gesloten voor het publiek. Het lokale SRD interbancaire betalingsverkeer heeft normale voortgang. 

De dag opnamelimiet van de ATM, wordt tijdelijk aangepast naar Srd 1.000.

De aanpassingen zijn: 
• De ATM’s worden alleen aangevuld op het hoofdkantoor van de banken;
• Voor het doen van internationale betalingen, gelieve contact op te nemen met uw huisbank. Niet elke bank zal deze dienst aanbieden.
• Betaal zoveel als mogelijk met de pinpas, dit is efficiënter, veiliger en hygiënischer dan betalen met contanten;
• De essentiële dienstverleners kunnen op afspraak grote kasstortingen doen op het hoofdkantoor van de banken en in Nickerie, tussen 10.00 uur en 13.00 uur.

Geadviseerd wordt zoveel als mogelijk gebruik te maken van de gratis digitale betaaloplossingen zoals online- en mobile banking, wallets en POS.

Hoofdstembureau Paramaribo heeft de 274 processen-verbaal verwerkt

(Bron foto: Twitter/@ptmathura)
Openbare zitting om 17.00 uur donderdag 4 juni


Het hoofdstembureau Paramaribo heeft de 274 processen-verbaal (pv's) gisteravond verwerkt. Het proces is moeizaam gegaan met diverse incidenten, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 4 juni 2020. 

De openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo wordt om 17.00 uur gehouden. Dit is een uur vóór de lockdown ingaat.


Vanmorgen bleek het proces-verbaal van stembureau 180 te ontbreken. Gevreesd werd dat er weer een hertelling zou plaatsvinden. In bijzijn van het Onafhankelijk Kiesbureau, de politie en vertegenwoordigers van politieke partijen is de stemkit van stembureau 180, ressort Pontbuiten, opengemaakt.

Nu worden de laatste werkzaamheden in de Anthony Nesty Sporthal afgerond, waarna tien dagen na de verkiezingen eindelijk de resultaten bekendgemaakt kunnen worden door het hoofdstembureau Paramaribo. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog steeds de drie ontbrekende processen-verbaal in Paramaribo bijwerken.

Voor zover nagegaan kan worden, zijn er geen noemenswaardige veranderingen. In Paramaribo heeft de VHP 7 zetels vergaard, de NDP 5, NPS 3 en de ABOP 2. Tijdens de verwerking van de pv's bleek dat niet alles klopte. Vooral op ressortraadsniveau bleken pv's te ontbreken. Verschillende voorzitters van stembureaus hebben geklaagd, dat zij alles ingeleverd hebben, maar toch weer naar de Anthony Nesty Sporthal moesten, omdat stukken ontbraken.

 Politieke waarnemers ter plekke hebben kunnen zien dat enkele voorzitters hun beklag gedaan hebben tegenover het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Bij een stembureau bleken Assemblee-stembiljetten en die van ressortraden in één doos te zitten, terwijl de medewerkers zeker weten dat ze deze correct hebben geplaatst in de dozen. Verschillende politieke partijen zullen hun bezwaren tijdens de openbare zitting indienen.

Het ziet ernaar uit dat op ressortniveau sommige ressorten opnieuw hun stem moeten uitbrengen. Op de verkiezingsdag bleken verkeerde stembiljetten van ressorten afgeleverd te zijn door de verkiezingsorganisatie. Ook zijn stembiljetten die teruggegeven werden, in verkeerde handen terechtgekomen.

Een nieuw fenomeen bij de verwerking van de pv's was dat vanaf 27 mei waarnemers van diverse politieke partijen nachten hebben doorgebracht in de Anthony Nesty Sporthal. Ook afgelopen nacht zijn mensen blijven overnachten in de sporthal, omdat er nog administratief werk wordt afgerond. Het wantrouwen dat er gefraudeerd zou worden met stembiljetten was groot. Er is zondag zelfs een rustdag ingelast, nadat OKB-leden geweerd werden uit het gebouw. Ook is aangegeven dat er een door coronavirus besmet persoon in de sporthal is geweest. Dit kon niet worden hardgemaakt.

Opnamestop in St. Vincentius Ziekenhuis na Covid-19 besmetting

Gewone patiënte blijkt positief getest op Covid-19

Maatregelen verscherpt in ziekenhuis en er is een opnamestop


Starnieuws bericht vanochtend, donderdag 4 juni 2020, dat een patiënte die op de afdeling interne geneeskunde van het St. Vincentius Ziekenhuis was opgenomen voor een ander ziektebeeld dinsdag positief is getest op het Covid-19 virus. Zij werd dezelfde dag overgeplaatst naar het Wanica ziekenhuis.

De maatregelen zijn verscherpt in het ziekenhuis en er is een opnamestop. Het personeel dat betrokken was bij haar verpleging werd in beeld gebracht en geïnformeerd over de ontstane situatie. Na overleg met het nationale Covid-19 team van infectiologen is een plan van aanpak opgesteld dat nu in uitvoering wordt gebracht. Hieronder vallen verder het in quarantaine plaatsen van het personeel en het aanscherpen van de preventieve maatregelen waardoor de kans op besmetting in het vervolg tot het minimale wordt gereduceerd.

'Wij leven thans in bijzonder moeilijke omstandigheden waarbij de dreiging van het Covid-19 virus van alle kanten op ons afkomt. Het Sint Vincentius Ziekenhuis streeft er naar om ook onder deze omstandigheden goede medische zorg aan de gemeenschap te bieden, maar wenst te benadrukken dat te allen tijde de veiligheid van het personeel prioriteit geniet', meldt het Covid crisisteam van het ziekenhuis.

Lichaam vermist Mexicaans Congreslid gevonden in ondiep graf een maand na ontvoering

Anel Bueno (38) uit de staat Colima werd 29 april ontvoerd in IxtlahuacánHet lichaam van een vermist Mexicaans Congreslid is meer dan een maand nadat ze door gewapende mannen is ontvoerd in een ondiep graf gevonden. Anel Bueno, een 38-jarige wetgever uit de westelijke staat Colima, werd op 29 april ontvoerd in Ixtlahuacán, een stad aan de Pacifische kust van Mexico, waar de drugshandel een van de meest moorddadige regio's van het land heeft gecreëerd.De president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, vertelde woensdag 3 juni 2028 aan verslaggevers, dat een verdachte was aangehouden wegens de moord op Bueno, een lid van zijn partij, Morena. 'We weten de oorzaken nog steeds niet', voegde López Obrador eraan toe.


Indira Vizcaíno, een lokale politica van dezelfde partij, tweette: 'Je vertrek doet me diep pijn - ik ben niet alleen bedroefd door het feit, maar ook door de wreedheid.' Vizcaíno, een andere bondgenoot van López Obrador, zei dat de autoriteiten voechten om de moordenaars te arresteren 'en gerechtigheid te brengen - voor deze zaak en alle slachtoffers van ons land'.


Ixtlahuacán ligt op 30 minuten rijden van Tecomán, een pittoresk kustplaatsje dat de niet benijdenswaardige reputatie als meest moorddadige gemeente van Mexico heeft verdiend vanwege zijn strategische positie voor drugssmokkelkartels.


In 2017 leek het moordcijfer van Tecomán op 172,5 doden per 100.000 inwoners op dat van een oorlogsgebied. Vorig jaar werden daar meer dan 100 clandestiene begraafplaatsen gevonden met de lichamen van degenen die de kartels hadden durven oversteken.


Tijdens een interview met The Guardian in 2018 ondersteunde Vizcaíno een van de belangrijkste beloften die López Obrador aan Mexicanen deed voorafgaand aan zijn verkiezing dat jaar - dat hij de strijd tegen de georganiseerde misdaad de sociale wortels van de misdaad zou aanpakken en niet langer 'slechts een kwestie zou zijn' van vuur bestrijden met vuur.

'De misdaadcijfers gaan niet omhoog, omdat de mensen het gevoel hebben slecht te zijn. De misdaadcijfers gaan omhoog, omdat mensen moeten eten', zei Vizcaíno in een restaurant in de hoofdstad van Colima, dat het toneel was van een moordaanslag op zijn ex-gouverneur in 2015.

Tijdens een interview in 2018 gaf de burgemeester van Tecomán, Elías Lozano, de schuld van het bloedvergieten dat de regio verwoestte aan 'het gebrek aan eerlijke politici'. 'Dat is de wortel van dit alles. Politici hadden de keuze om aan de zijlijn te blijven of mee te doen - en velen besloten mee te doen, omdat er economische voordelen waren', zei hij.

(SNOOP Suriname/Animal Politico/The Guardian/Estacion Pacifico/La Opinion/)

Oud-president van Ecuador gearresteerd in corruptieonderzoek naar aankoop ziekenhuisbenodigdheden tijdens Covud-19 pandemie

Abdala Bucaram (68) gearresteerd bij huiszoeking in zijn huis in Guayaquil


De voormalige president van Ecuador, Abdala Bucaram, is gearresteerd in het kader van een corruptieonderzoek naar de aankoop van ziekenhuisbenodigdheden tijdens de pandemie van het coronavirus, zei het Openbaar Ministerie woensdag 3 juni 2020. 

De 68-jarige, die in 1997 werd ontslagen, werd gearresteerd tijdens een huiszoeking in zijn huis in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in dit land.'De ex-president Abdala B. werd aangehouden, omdat hij in het bezit was van een vuurwapen, zonder opgaaf van redenen', aldus het Parket op Twitter.


Hij wordt verdacht van verduistering van medische voorraden in het Hospital del Seguro.

Bucaram werd in februari 1997 ontslagen na slechts zes maanden toen het parlement hem mentaal ongeschikt verklaarde te midden van wijdverbreide protesten tegen zijn regering, ondanks dat er geen medische rechtvaardiging was voor zijn uitspraak. Daarna bracht de populistische Bucaram twee decennia in ballingschap door in Panama.


De Officier van Justitie onderzoekt verschillende verdachte gevallen van corruptie in verband met het ziekenhuissysteem tijdens de coronaviruspandemie, waardoor Ecuador bijna 3.500 doden en 40.000 besmettingen heeft. Het land van 17,5 miljoen heeft de op drie na meeste gevallen van coronavirus in Latijns-Amerika geregistreerd, volgens een telling door persbueeau AFP.

Naast de officiële cijfers vermoedt de regering nog eens 2.200 doden als gevolg van Covid-19.

Het huis van Carlos Luis Morales, de prefect van de provincie Guayas, wiens hoofdstad Guayaquil is, is ook doorzocht op basis van een onderzoek naar de bemoeienis bij de verwerving van medische benodigdheden, aldus de Officier van Justitie.


Tijdens de piek van de pandemiecrisis in april stortte het gezondheidssysteem van Guayaquil in, met lichamen opgestapeld in gangen en zelfs toiletten in openbare ziekenhuizen. Wachtrijen van lijkwachten stonden buiten de ziekenhuizen in de rij om te wachten met het meenemen van lijken naar het mortuarium, waar sommigen vermist raakten, waardoor rouwende familieleden hun geliefden niet konden begraven.

Minister van Binnenlandse Zaken Maria Paula Romo vertelde de Ecuavisa-televisiezender dat 14 mensen zijn gearresteerd in Guayaquil en de hoofdstad Quito na 23 huiszoekingen.

(SNOOP Suriname/AFP/BBC Mundo/Twitter/El Universo)

Laser onthult enorm Maya-bouwwerk in Aguada Fénix, Mexico

Maya’s bouwden platforms waarschijnlijk voor ceremoniële observaties tijdens zonnewendes


In Aguada Fénix, in de Mexicaanse provincie Tabasco, is een reusachtig pyramideachtig platform van 1.400 bij 300 meter gevonden. Het bouwsel, op de grens van het schiereiland Yucatan, is opgebouwd tussen 3.000 en 2.800 jaar geleden. Deze tien à vijftien meter hoge kunstmatige heuvel van klei en aarde markeert het begin van de Maya-cultuur, die daarna tot grote bloei kwam op het Yucatan-schiereiland. 

De onderzoekers onder leiding van Maya-kenner Takeshi Inomata (Universiteit van Arizona) hebben rondom het platform ook allerlei andere rituele complexen gevonden die typerend zijn voor de vroege Maya-cultuur, zo schrijven ze woensdag 3 juni 2020 in Nature.


Het team van Inomata heeft in dezelfde regio al eerder vergelijkbare bouwwerken gevonden, zoals in Ceibal, allemaal dankzij nauwkeurige hoogtekaarten die gemaakt zijn met behulp van lasermetingen die door de meeste begroeiing heen de bodem kunnen ‘zien’. Zoals de antropologe en ervaren Maya-onderzoekster Patricia A. McAnany schrijft in een commentaar in Nature: 'Ik moest nog duizenden uren veldwerk steken in dit soort onderzoek, lopend achter een lokale, met een machete zwaaiende gids.'

Wat vroeger decennia duurde, kan nu in een paar jaar, waarbij overigens na het bureauwerk nog altijd de ‘machete-hakkers’ nodig zijn om ter plekke te kijken of de conclusies kloppen, aldus McAnany. Het gebied rond Aguada Fénix, net ten noorden van de grote bocht in de San Pedrorivier, bestaat overigens niet meer uit louter regenwoud, maar is inmiddels een lappendeken van bos en landbouwgebied.


Een paar honderd jaar na dit begin in de zuidwesthoek van Yucatan verspreidde de bouw van dit soort platforms zich over de rest van het schiereiland. Deze platforms liggen vrij precies noord-zuid en werden hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor ceremoniële observaties. Vanaf naburige bouwsels is op die dagen de zonsopgang te zien op de hoeken van het grote platform, op 21 juni in het oosten, op 21 december in het westen. Deze ‘observatoria’ worden ‘MFU-patronen’ genoemd: Middle Formative Usumacinta, genoemd naar de Usumacinta rivier in Tabasco, waarin de San Pedrorivier uitmondt.

Geen platform is zo groot en oud als dat wat nu gevonden is in Aguada Fenix. 'Als je eroverheen loopt realiseer je je niet wat het is', zei Inomata eind vorig jaar in The New York Times, toen de eerste gegevens over de vondst bekend werden. 'Het is zo groot dat het deel lijkt uit te maken van het natuurlijke landschap.'In Nature hebben Inomata en zijn collega’s uitgerekend hoeveel mandagen het zou kosten om de miljoenen kubieke meters grond op te bouwen: 13 miljoen. Uit C14-dateringen is duidelijk geworden, dat er 200 jaar aan het gevaarte is gebouwd – zo’n 160 mensen zouden permanent aan het werk zijn geweest. Deze inspanning is des te indrukwekkender omdat ze geschiedde op een moment dat de bevolking nog maar net met landbouw was begonnen en zelfs nog maar nauwelijks sedentair leefde. Het bouwwerk is evident geïnspireerd op de bouwwerken van de oudere, al geavanceerde landbouwbeschaving van de Olmec, 400 kilometer naar het westen, rond de huidige stad San Lorenzo. Maar verder is in Tabasco duidelijk sprake van een nieuw begin, schrijven Inotama en zijn collega’s.

Het in Aguada Fénix gevonden aardewerk en de stenen bijlen zijn verwant met andere vondsten uit ongeveer dezelfde tijd in Yucatan. Er werd door deze vroege Maya-cultuur ook al aan maislandbouw gedaan, zo blijkt uit zetmeelanalyses op maalstenen. Maar, het ontbreken van woonhuizen bij het platformcomplex maakt duidelijk dat er nog geen stedelijke beschaving is.

De Olmec-cultuur kende grote sociale ongelijkheid, zoals blijkt uit de vele grote stenen koppen van koningen en hun kleine, alleen voor de elite toegankelijke pyramides. Bij de vroege Maya-cultuur ontbreekt dat allemaal. Het enige beeldje dat tot nu toe gevonden is in Aguada Fénix is van een witlippekari (een Amerikaans hoefdiertje), dat door de archeologen inmiddels ‘Choco’ is gedoopt. Zoals de onderzoekers concluderen: door de invoering van landbouw zijn sociale omstandigheden snel veranderd in het gebied rond Aguada Fénix. En in die tijd hebben veel inwoners het landschap getransformeerd om nieuwe rituele plaatsen van samenkomst te creëren, zónder dwang door machtige elites. Het lijkt er op dat na 2.750 jaar geleden de plek verlaten is en in onbruik raakte als massale plek van samenkomst.

Later in de Maya-cultuur ontstond er sociale ongelijkheid in de vele elkaar beoorlogende stadstaten. Uiteindelijk breidde de klassieke Maya-cultuur zich vanuit Yucatan uit tot de westkust van Midden-Amerika. Rond het jaar 800, 1.800 jaar nadat in Aguada Fénix de bouw van het enorme platform begon, eindigde deze klassieke bloeitijd van de Maya’s op Yucatan. Verder naar het westen bleven overigens nog vele eeuwen sterke ‘postklassieke’ Maya-stadstaten bestaan.

(SNOOP Suriname/Science Alert/NRC/Twitter/Nature)

ACCIONA bouwt de controletoren van luchthaven Jorge Chávez in Peru

Luchthaven Jorge Chávez wordt een van de grootste en modernste luchthavens in Zuid-AmerikaDe Peruaanse luchthavenexploitant Lima Airport Partners heeft de bouw van de verkeerstoren op de luchthaven Jorge Chávez in Lima in Peru gegund aan een consortium van onder meer ACCIONA, Ferrovial en het in Peru gevestigde JJC. Het project maakt deel uit van het luchthavenuitbreidingsprogramma van de Peruaanse hoofdstad. 


Eenmaal voltooid, wordt de luchthaven Jorge Chávez een van de grootste en modernste luchthavens in Zuid-Amerika.

De 65 meter hoge toren, gemaakt van gewapend beton en stalen pilaren, zal in 2022 operationeel zijn. Het project zal een totale oppervlakte van 3.100 vierkante meter beslaan, waaronder de nieuwe toren zelf 1.600 vierkante meter en nog eens 1.500 vierkante meter gebouwen die operationele faciliteiten zullen huisvesten. Deze omvatten een regel- en transformatiecentrum, een brandweerkazerne, een gebouw voor natuurbeheersing, een elektrisch onderstation en externe watervoorzienings- en sanitatienetwerken.

Het contract omvat alle civiele en elektromechanische werken die nodig zijn voor de ontwikkeling van de toren en de hulpinstallaties, evenals alle systemen, diensten en faciliteiten van het gebouw, met uitzondering van gespecialiseerde communicatie-, navigatie- en bewakingssystemen voor luchtverkeersbeheer.


(SNOOP Suriname/SteelGuru/Twitter/YouTube)

Alpaca's geschopt, getrapt en braken terwijl ze ruw geschoren worden in Peru...

PETA filmt in het geheim op Mallkini Ranch - de grootste alpacaboerderij van Peru


'Merken als Espirit, H&M en Gap hebben relatie met Michell Group, moederbedrijf dat Mallkini bezit, beëindigd'

Alpaca's schreeuwen van pijn en braken terwijl ze worden vastgebonden, poten worden 'uitgerekt' en gestempeld, te zien in een gruwelijke geheime video die is vastgelegd op een grote boerderij in het zuiden van Peru door People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). De dieren worden geschopt, getrapt en braken terwijl ze ruw geschoren worden. 


Campagnevoerders van dierenrechtengroep PETA hebben de video in het geheim vastgelegd op de Rancho Mallkini in Azangaro, Puno - de grootste alpacaboerderij van Peru, gelegen in het zuiden van het land. De beelden laten zien, dat dieren worden vastgebonden aan hun voor- en achterpoten totdat ze plat liggen, zodat hun vacht kan worden bijgesneden.

Op een gegeven moment lijkt een arbeider op een alpaca te stampen en een laars op de nek van het dier te plaatsen terwijl deze ronddraait. Ten minste één dier braakt, wat volgens PETA een teken van angst is bij de dieren, terwijl verschillende andere tekenen vertonen dat ze ziek zijn geweest.


In sommige gevallen is de behandeling ruw genoeg om de dieren te laten bloeden, waarbij sommige insnijdingen diep genoeg zijn om hechtingen te vereisen.

Op de beelden is te zien hoe het personeel van de ranch deze wonden hecht, waarvan de onderzoekers van PETA beweren dat ze zonder verdoving zijn gedaan. PETA beweert ook, dat sommige dieren drachtig waren terwijl ze de ruwe behandeling ondergingen.

De dierenrechtenorganisatir vraagt ​​nu de Peruaanse autoriteiten om Mallkini te onderzoeken op mogelijke schendingen van de dierenbeschermingswetten van het land. Het beweert ook, dat merken zoals Espirit, H&M en Gap hun relatie met de Michell Group, het moederbedrijf dat Mallkini bezit, nu hebben beëindigd.

Een woordvoerder van de groep zei, dat ze de actie van PETA's 'betreuren', maar ontkende dat ze gevestigde praktijken op de boerderij lieten zien.

De meerderheid van de alpaca's van de ranch - die volgens hun website 4.000 bedraagt - worden geschoren zonder terughoudendheid, zei de woordvoerder. Bezoekers van de ranch, die wordt geadverteerd als een toeristische bestemming, zijn welkom om het scheerproces te bekijken, voegde de verklaring toe. De ranch zei, dat het de acties die op film waren vastgelegd 'betreurt', maar ontkent dat het deel uitmaakt van de standaardpraktijk.

'We hebben contact opgenomen met PETA om hierover een dialoog aan te gaan.'

(SNOOP Suriname/PETA Latino/Daily Mail/YouTube/Fashion Network/Twitter)

Ex-president Colombia verdacht van betrokkenheid afluisterzaak

(Bron foto: Twitter)
Uribe zou informatie hebben ontvangen op illegale wijze verzameld door militaire inlichtingendiensten


Het Colombiaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag 2 juni 2020 een onderzoek aangekondigd naar de voormalige president Álvaro Uribe. De huidige senator wordt verdacht van betrokkenheid bij een militaire afluisterzaak. 

Uribe zou mogelijk informatie hebben ontvangen die op illegale wijze werd verzameld door militaire inlichtingendiensten, zo liet het Hooggerechtshof weten via Twitter.


Het tijdschrift Semana onthulde in mei het bestaan ​​van een spionagenetwerk van de militaire inlichtingendienst waarmee ongeveer 130 journalisten, politici, gepensioneerde soldaten en vakbondsleden werden afgeluisterd.


Een van de betrokken soldaten vertelde dat hem was opgedragen informatie door te geven aan een politicus die bekend is bij het Centro Democrático – Mano firme, corazón grande. Dat is de regeringspartij van Uribe, die van 2002 tot 2010 president was van Colombia.

Als er bewijs wordt gevonden, kan het Hooggerechtshof een strafproces beginnen tegen het voormalige staatshoofd.


(SNOOP Suriname/France24/AD/Explica/Twitter)

'Bonaire blij dat luchtruim vanaf 15 juni open kan'

Om te reizen in Koninkrijk moeten hygiëne-maatregelen ook op  eindbestemming in acht worden genomen


Gezaghebber Edison Rijna vindt het een positief signaal dat het luchtruim van Bonaire vanaf 15 juni weer open kan. Hij benadrukt wel, dat er een definitief besluit valt na overleg met het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het OMT presenteert binnenkort hun rapport tijdens een vierlandenoverleg, zo meldt het Openbaar Lichaam Bonaire woensdag 3 juni 2020.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft het team gevraagd advies te geven hoe de spreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. En of quarantaine gewenst is. Aan de hand van de aanbevelingen in het rapport wordt bepaald wanneer het luchtruim open gaat.

Om te reizen in het Koninkrijk moeten de hygiëne-maatregelen ook op de eindbestemming in acht worden genomen. Dan is het veilig voor alle delen binnen het Koninkrijk om gasten te ontvangen.

Vanaf maart is het luchtruim van Bonaire gesloten. Hiertoe werd besloten om te voorkomen dat het coronavirus zich op het eiland zou verspreiden. Nu de situatie genoeg onder controle is, kunnen de voorzorgsmaatregelen verder worden versoepeld.

Gezaghebber Rijna benadrukt dat de hygiëne instructies nog steeds geldig zijn. Dat mensen nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, de handen moeten wassen, aan de binnenkant van de elleboog moeten hoesten en vermijden om de mond, neus en ogen aan te raken.

Paramaribo Zoo zoekt financiële steun om dieren te kunnen voeden

'Koop nu toegangs- bewijzen voor als de dierentuin haar poorten weer opent'


'Waar we al bang voor waren, is nu werkelijkheid geworden. Door de sluimerende crisis liep het aantal bezoekers van de Paramaribo Zoo al met meer dan 75% terug. Nu daarbovenop sprake is van een ernstige Covid-19 uitbraak waarbij onze hele gemeenschap gevaar loopt, heeft de directie besloten om de tuin voor het publiek te sluiten. 

Om te zorgen dat de dieren toch gevoerd kunnen blijven worden, is er geld nodig. Geld dat er momenteel niet is. Daarom doen wij een klemmend beroep op u om de dierentuin door dit diepe dal te helpen.

U kunt dit doen door nu alvast toegangsbewijzen te kopen voor als de dierentuin haar poorten weer opent. Voor u zelf, uw gezin, uw personeel. Daarmee bewijst u de dierentuin een dienst van onschatbare waarde!

Prijs per kaartje: Srd 20. Nu betalen, straks bezoeken. 

Laten we duidelijk zijn: we laten de dierentuin niet stikken!

Bij overmaking: vermeld duidelijk uw naam en hoeveel entreebewijzen u betaalt.
De bankrekeningen van de ZOO staan op naam van de Stichting Dierentuin Suriname:
DSB US$ 435538
DSB Srd 11.05.655

Hakrinbank Srd 20.540.79.66
Hakrinbank Euro 20.697.72.78
Telefoon dierentuin: 545275'

Situatie aan de oostgrens van Suriname blijkt alarmerend - Nog steeds sprake van illegale oversteek

'Het lijkt erop of leger niet genoeg manschappen en uitrusting heeft om  grens te bewaken'

'Waarom wordt Nickerie niet afgezonderd, terwijl dagelijks ook illegalen via de backtrack ons land binnenkomen?'


De situatie aan de oostgrens van Suriname blijkt alarmerend te zijn. Volgens bewoners uit het district Marowijne is er, ondanks het inlassen van de verscherpte maatregelen nabij de grens te Albina, nog altijd sprake van mensen die de illegale oversteek doen vanuit Frans-Guyana. 

'Het erge van dit alles is, dat de mensen niet naar de stad kunnen vanwege de controlepost die is geplaatst nabij Stolkertsijver, dus in het district blijven hangen met alle gevolgen van dien', zegt een bezorgde burger, die anoniem wil blijven, woensdagavond 3 juni 2020 in De West.

Hij geeft aan enkele malen melding te hebben gemaakt over de situatie, echter blijkt vanuit de kant van de overheid niet veel gedaan te worden. 'De boothouders wachten totdat de militairen voorbij zijn gepatrouilleerd, om vervolgens de oversteek te doen. Het lijkt erop alsof ons Nationaal Leger niet genoeg manschappen en uitrusting heeft om de grens te bewaken, terwijl het een behoorlijk lange grens is vol met uitdagingen', aldus de bewoner.

Bewoners uit Marowijne zeggen geen genoegen meer te nemen met de situatie en het heft in eigen hand te zullen nemen indien de brug nabij Stolkertsijver niet wordt opengedaan, dit omdat het volgens hen niet meer gaat om het bestrijden van het coronavirus, maar om een verkiezingsstunt.

De president heeft deze week besloten om vanwege de stijging van het aantal Covid-19 gevallen, de brug nabij Stolkersijver gesloten te houden voor in- en uitgaand verkeer. Volgens de bewoners is er sprake van een stukje pesterij, gezien zij ook zaken hebben te doen in de stad.  

'Ze hebben de grens al gesloten, dus kunnen wij daarvan niet meer leven. Nu zonderen ze het hele district af, terwijl velen van ons in de stad werken. Het gaat niet meer om Covid-19, maar omdat deze regering de verkiezingen heeft verloren, proberen ze nu middelen te zoeken om ons te pesten. Waarom wordt Nickerie niet afgezonderd, terwijl er dagelijks ook illegalen via de backtrack ons land binnenkomen?', aldus een gebelgde burger.