donderdag 19 juli 2018

Deel van door India geleverde pompen te Wageningen overgeleverd aan grillen weersomstandigheden

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Doekhie (NDP): 'Loodsen die Wageningen rijk is worden voor privédoeleinden gebruikt'


Het Dagblad Suriname bericht donderdag 19 juli 2018, dat een deel van de 19 pompen die indertijd door de Indiase overheid aan Suriname is gedoneerd, is blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen. Ze staan buiten en niet in een overdekte loods. 

Hoofdbestuurslid van de NDP tevens parlementariër uit Nickerie, Rachied Doekhie, is niet te spreken over deze lakse houding van de Raad van Commissarissen bij de SML. ‘Bepaalde mensen wilden het werk hebben om te transporteren, maar hebben deze niet gekregen. Daarom gaan ze zo laks ermee om. Ze kunnen niet jatten, ze kunnen niet verdienen daarom doen ze zo.’

De politicus zegt met klem, dat de SML (Stichting Machinale Landbouw) een staatsbedrijf is dat de rijstbouw ten goede moeten komen. Helaas wordt dit niet volop benut, omdat slechts enkele personen uit zijn op ‘geld maken’.

Volgens informatie vanuit Wageningen is een deel van de pompen wel in een loods. Het overig deel kan niet geherbergd worden vanwege een technisch probleem. Er zou geen zwaar materieel aanwezig zijn om die te verplaatsen in de loods. Een dragline van kleiner formaat zou nodig zijn om deze handeling te verrichten. Volgens deze insiders zijn zij zich bewust van wat de nadelige gevolgen zullen zijn voor Suriname. Hen rest dan ook geen andere keus dan zich stil houden en de kat uit de boom kijken wat de vervolgstappen zullen zijn.

‘We weten het niet. Het is LVV (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij) die ervoor moet zorgen dat de pompen in een loods worden geplaatst.’ Dit argument vindt Doekhie niet valide. ‘Wageningen heeft zoveel machines om die pompen te verplaatsen. Ze zijn toch verplaatst uit het voertuig waarmee ze zijn gebracht?’

Doekhie schroomt er niet voor aan te geven, dat de loodsen die Wageningen rijk is, voor privédoeleinden worden gebruikt. ‘Maar ja, mensen hebben geen jnang kunnen maken daarom liggen die machines nu links en rechts.’ Het feit dat een deel van de pompen buiten staat, heeft tot nadelig gevolg voor Suriname dat de garantie komt te vervallen.

Het optreden van de president-commissaris van de Stichting Machinale Landbouw, Robby Mahespalsingh, verdient beslist geen schoonheidsprijs wanneer aan de orde wordt gesteld dat een deel van de pompen blootgesteld is aan de grillen van de weersomstandigheden.

Dit heeft tot gevolg dat de garantie op de machines die door India geboden zou moeten worden, komt te vervallen. Mahespalsing wordt vooral ervan verweten oude machines in de loods voorkeur te laten genieten boven de nieuwe pompen die door India zijn gedoneerd aan Suriname. Ook zou hij de overige loodsen gebruiken voor privédoeleinden.

Alcoa: 'Regering heeft ontmanteling Suralco raffinaderij goedgekeurd'

Bedrijf komt met verklaring op eerste protestdag van Actiecomité Alcoa tegen ontmanteling


Het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa heeft donderdag 19 juli 2018 in een verklaring gesteld, dat de ontmanteling van de Suralco raffinaderij in overeenstemming is met veiligheids- en milieu standaarden. De acties die ondernomen worden zijn beoordeeld en geaccordeerd door de regering. De presidentiële commissie heeft de ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd, aldus Alcoa op de dag dat actiegroep Actiecomité Alcoa haar eerste protest heeft gevoerd tegen de ontmanteling, bij de raffinaderij te Paranam.

De tekst van de verklaring van Alcoa: 

• In november 2015 besloot de Alcoa de productie van de Suralco-raffinaderij geleidelijk aan te reduceren, nadat grondig onderzoek en analyse hadden uitgewezen, dat de raffinaderij niet meer rendabel kon zijn. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse Regering, vóórdat de productie volledig is stilgelegd. 

• In 2016 bereikte Alcoa, na aanvullende besprekingen over de toekomst van de raffinaderij, een akkoord met de Surinaamse Regering, via de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie, om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen. 

• De plannen voor de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij zijn grondig en zorgvuldig ontwikkeld volgens de juiste veiligheids- en milieustandaarden. 

• In de afgelopen zes maanden heeft de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie plannen van Suralco voor de ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd. 

• Wegens afspraken met betrekking het delen van vertrouwelijk informatie, is het eerder niet mogelijk geweest details over de onderhandelingen tussen Alcoa en de Presidentiële Onderhandelingscommissie uit te geven.

CBvS vraagt banken diverse tarieven te matigen en te structureren

Centrale Bank wil ook af van kosten voor contante stortingen

 
President Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, heeft de algemene banken gevraagd om de diverse tarieven die deze in rekening brengen bij cliënten te matigen en te structureren. Hij heeft ook een beroep gedaan op de bankdirecties om voor contante stortingen ter aflossing van vreemde valutakredieten geen kosten meer in rekening te brengen.

Gersie en de directies van de algemene banken hebben dinsdag in een buitengewone vergadering de kosten die bankinstellingen hun cliënten in rekening brengen bij het verrichten van contante transacties besproken. Diverse banken hanteren, afhankelijk van de eigen kostenberekening, verschillende tarieven voor allerlei contante transacties. Ze geven ook uiteenlopende motieven voor de kosten.

De Surinaamse Bankiersvereniging zegt vandaag, donderdag 19 juli 2018, in een persbericht - aldus Starnieuws - dat de commerciële banken hebben aangegeven dat ze aankijken tegen hoge en toenemende kosten van het cashverkeer en van het kunnen voldoen aan de zogenoemde compliance vereisten. Daaruit vloeit voort, dat tarieven worden geïntroduceerd en verhoogd. De bankdirecties hebben uitgelegd, dat ze ernaar streven het girale betalingsverkeer te intensiveren, soms door de introductie van een bepaald tarief voor contante transactie om 'het gewenste gedrag te stimuleren'.

Zo zouden de banken veel hebben geïnvesteerd in efficiëntere alternatieven, waaronder e-channels om hun cliënten ook goedkopere e veiligere betaalmogelijkheden te kunnen bieden.

De directies hebben uitgelegd, dat de stagnatie bij Euro geldzendingen 'opportunity kosten' met zich meebrengt. Centrale Bank-president Gersie vindt dat cliënten indien zij dat wensen in staat gesteld moeten worden om de vreemde valuta bij de banken te betrekken. Hij heeft de bankdirecties gevraagd de omzetting van valutakredieten naar Srd-leningen te stimuleren.

De bankdirecties staan niet onwelwillend tegenover de verzoeken van Gersie. Ze zullen in de komende weken hun tarievenstructuren bespreken en proberen daarin uniformiteit te vinden. Ook zal de communicatie met het publiek worden geïntensiveerd. 'Noodzakelijke invoering van tarieven en tariefsverhogingen zal zoveel als mogelijk gradueel en successievelijk worden doorgevoerd en goed worden gecommuniceerd naar de gemeenschap.' 

 De bankiersvereniging stelt, dat de resultaten van de ontmoeting spoedig merkbaar zullen zijn.

Het corporate image van de EBS....

EBS snoeit boom in Plutostraat, beschadigt schutting, ruimt takken niet op en vergoedt schade niet


De EBS (Energie Bedrijven Suriname) wil volgens haar visie en missie corporate image uitstralen. Dat wil onder andere zeggen, dat het voor directeur Rabin Parmessar en zijn personeel belangrijk is dat de stakeholders, waaronder klanten en de bevolking, in het algemeen tevreden zijn, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 juli 2018.

Met voren gaande in het achterhoofd werd het Dagblad Surinamer door een bewoner van de Plutostraat in Paramaribo-Noord uitgenodigd om vast te leggen en onder de aandacht van de samenleving te brengen, dat het imago van een bedrijf niet alleen wordt bepaald door haar werkzaamheden vanuit prachtige, smaakvol ingerichte en luchtgekoelde kantoren.

'Dat de EBS no sabi a fini fu a wroko, is af te lezen van de foto van een boom op het trottoir die een paar weken geleden werd gesnoeid, omdat het de elektriciteitskabels hinderde. Het bedrijf verzuimde echter om de takken en bladeren op te ruimen.’ 

De EBS stelt zich steevast op het standpunt, dat zij geen opruimingsdienst heeft. ‘Het opruimen moet geschieden door de overheid.’

Bij het snoeien werd de schutting beschadigd, maar de EBS draait ook niet op voor de kosten. Wel wil de EBS bij weggebruikers, die een lantaarnpaal beschadigen en omverrijden, de kosten verhalen. Dit, ondanks het feit dat in veel gevallen de palen pal grenzend aan de rijweg zijn geplaatst, waardoor er voor het verkeer weinig ruimte is om uit te wijken of te manoeuvreren onder bepaalde verkeersomstandigheden...

Man (55) zou zijn overleden door onnodige lange wachttijd op BZV-kaart

Zoon overleden man: 'Steeds moest ik horen u gaat een sms krijgen'


Een 55-jarige man, wonende te Santo Boma, is maandagmorgen overleden, mede vanwege het feit dat hij te lang moest wachten op verlenging van zijn BZV-kaart (Basiszorgverzekering). De man,  bloeddrukpatiënt, werd plotseling onwel. De familie haastte zich met de man naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, maar  overleed onderweg in de auto. Aangekomen bij de Spoedeisende Hulp hebben de artsen bevestigd dat de man aan een hartstilstand is overleden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 juli 2018.

De zoon van de man vindt, dat zijn vader nog in leven zou zijn geweest als hij zijn Bazo-kaart eerder had gekregen. Sinds mei 2018 was de BZV-kaart van de man vervallen en was getracht deze te verlengen. Steeds werd hem voorgehouden, dat hij een sms zou krijgen en dat de sms over twee weken verstuurd zou worden. Ongeveer anderhalve maand is de zoon diverse keren voor zijn vader gaan informeren of hij de kaart reeds kon krijgen. 'Maar, steeds moest ik horen u gaat een sms krijgen', zegt de zoon.

Tevens is hem nooit gezegd waarom het proces zolang moest duren. In de tussentijd werd de gezondheidstoestand van de vader met de dag erger en voelde hij zich steeds zieker. De man had last van lichaamspijnen en rugklachten. Zijn vrouw en zoon brachten hem vervolgens toch naar de dokter toen zijn gezondheid aan het afnemen was en hij problemen kreeg met zijn ademhaling, maar konden de diverse kosten (huisarts Srd 50, SRD 65 voor een inhaler en diverse kosten voor medicatie) niet meer bekostigen. 'Ik ben zelf met alle documenten naar het SZF gegaan om aan te tonen wat we betalen, maar steeds moest ik aanhoren dat ik op een sms moest wachten', zegt de zoon.

De zoon is ervan overtuigd, dat als men niet zo laks was geweest en het proces sneller was verlopen, de man nog in leven kon zijn en men dan met de kaart alle medische kosten kon voldoen.

In de afgelopen twee jaar is er veel onduidelijkheid geweest rond het screeningsproces van het Staatsziekenfonds (SZF). De regering had reeds besloten dat verzekerden wiens kaart vervallen is zich moeten melden op een van de SZF-kantoren voor het verlengen van hun Bazo- of BZV-kaart. BZV-verzekerden zijn de voormalige on- en minvermogenden in de leeftijdscategorie van 17-59 jaar, die door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) bij het SZF worden aangemeld.

De Bazo-kaart wordt verstrekt aan kinderen tussen 0-16 jaar en seniorenburgers vanaf 60 jaar. Tot nu toe komt eenieder die de Surinaamse nationaliteit bezit en die in een van deze twee leeftijdscategorieën voorkomen, in aanmerking voor zo een Bazo-kaart. De BZV-kaart krijgt een persoon van deze leeftijdscategorie pas wanneer SoZaVo besloten heeft, na screening, dat betrokkene voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. De screening bepaalt grotendeels hoe financieel daadkrachtig de persoon is of niet. Echter lijkt het voor velen, alsof de meeste van de aanvragen bij voorbaat worden afgewezen.

'Aan te passen boetelijst zwaar transport wordt heel binnenkort goedgekeurd'

Te zwaar beladen houttrucks weer eens ter tafel in Assemblee


'De aan te passen boetelijst wordt heel binnenkort goedgekeurd. Hierdoor kan beter opgetreden worden tegen personen die zich niet houden aan de voorschriften welke zijn vastgesteld met betrekking tot zwaar transport op de wegen en de bruggen', zei de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA), aldus Starnieuws vandaag, donderdag 19 juli 2018.

De minister gaf in zijn beantwoording meteen mee om welke voorschriften het gaat. Zo mogen de geladen houtblokken niet meer dan twee meter uitsteken, er moet voldaan worden aan de vastgestelde asdruk, de houtblokken mogen niet langer zijn dan 12 meter en de lading mag niet hoger zijn dan de cabine van het voertuig. Voor wat de losse lading betreft moet deze duidelijk met een dekzeil of een soortgelijk materiaal afgedekt zijn of in een container vervoerd worden.

Assembleelid Shailendra Girjasing (VHP) zei, dat de minister alle facetten over de houtexport had belicht, behalve de trucks zelf. Hij haalde hierbij een recent ongeluk aan van een truck op de Wijdenboschbrug die negen auto’s had aangereden, omdat de remmen het begaven. Ook stelde Girjasing, dat het houttransport in het verleden overdag plaatsvond, maar nu ’s nachts. 'Het blijkt dat dit geen legale business is, dus vraag ik graag meer informatie hierover.'

Fractiegenoot Mahinder Jogi wilde weten hoe het staat met de trucks die met lading deelnemen aan het verkeer. 'Voldoen ze aan de regels en let men ook op de conditie van de weg waarin deze straks kan verkeren?'

'Ik hoor de districtscommissaris van Coronie ook aangeven, dat er geen weegbrug aanwezig is in het westen en kunnen zij dus de asdruk van de trucks die hout transporteren niet meten. Daardoor kunnen zij ook niet optreden', zei Dew Sharman (VHP). Hij werd hierin ondersteund door Joan Wielzen (NDP), die ook het ontbreken van weegapparatuur aanhaalde. Ook sprat Wielzen haar bezorgdheid uit over burgers die langs de weg wonen. 'Over die weg passeren trucks met houtblokken, containers en niemand geeft elkaar voorrang en de weg beschikt niet over voetpaden.'

Het lid haalde aan, dat elke dag er bekeurde trucks staan bij de politiepost. 'Het lijkt alsof deze mensen de bekeuringen aan hun laars lappen. Ze maken zich niet druk, dus het werkt niet.'

Oesman Wangsabesari (NDP) vroeg of er gekeken kan worden naar de controle op de weg van Nickerie naar Paramaribo, wat volgens hem ontbreekt. 'We hebben ook gezien dat het hout uit het westen vanuit het water wordt geladen op de trucks. Als het al eenmaal over het water vervoerd wordt, kunnen misschien de mogelijkheden bekeken worden om dit door te doen naar Paramaribo. Dan worden de wegen niet belast.'

De vicevoorzitter van DNA, Melvin Bouva (NDP), was blij te horen, dat de boeteregeling wordt aangepast. Hij had eerder ook al gevraagd om de boetes te structureren, zodat deze niet alleen corrigerend werken, maar ook een bijdrage leveren aan de kas van het ministerie van Justitie en Politie. 'Wij willen dat u op een behoorlijke manier op straat bent met de politieambtenaren om te kijken naar misdragingen van de mensen en om die te beboeten.'

CTIU niet ontbonden: politieambtenaren teruggeroepen

CTIU valt niet onder Korps Politie Suriname, maar onder directoraat Nationale Veiligheid


Het Nationaal Informatie Instituut meldt vandaag, donderdag 19 juli 2018, dat per abuis door de waarnemend korpschef van de politie Roberto Prade in een dagorder is aangegeven, dat de Counter Terrorism Intellegence Unit (CTIU) op maandag 25 juni 2018 is ontbonden. 


Er zal spoedig een andere dagorder door de waarnemend korpschef worden uitgebracht waarin zal worden aangegeven, dat de CTIU niet is ontbonden, maar dat de politieambtenaren daaruit zijn terug geroepen.

De CTIU valt niet onder het Korps Politie Suriname maar onder het directoraat Nationale Veiligheid. Derhalve kan de politiechef deze unit dus niet ontbinden.

Intussen zijn de terug geroepen politieambtenaren op verschillende afdelingen binnen de politieorganisatie te werk gesteld.

Heel veel Sargassowier aangespoeld in verschillende baaien van Curaçao

Wanneer het in baaien terechtkomt en aanspoelt ontstaat gevaarlijke situatie voor zeeschildpadden

'Het zou goed zijn als er een plan van aanpak wordt opgesteld door de overheid'
 

Sinds een paar dagen is er weer heel veel Sargassowier aangespoeld in verschillende baaien van Curaçao. Normaal gesproken is het zeewier niet schadelijk zolang het zich nog in open water bevindt. In maart van dit jaar was er ook al sprake van grotere hoeveelheden Sargassum dan gebruikelijk. Op dit moment ligt het in een heel dikke laag in verschillende binnenwateren en baaien. Dit meldt vandaag, donderdag 19 juli 2018, het Antilliaans Dagblad.

Sabine Berendse, trekker van Sea Turtle Conservation Curaçao, is ‘zich rot geschrokken’. In de twaalf jaar dat zij op Curaçao bezig is heeft zij het nog niet zo erg gezien.

In San Pedro liggen drie van de vier baaien vol en ook in Boka Bartol is de situatie zorgelijk. Wanneer het in de baaien terechtkomt en aanspoelt, gaat het rotten, waardoor een gevaarlijke situatie voor de schildpadden en andere diersoorten ontstaat die op en rond de stranden leven. Wanneer er een laag van deze dikte in de baai drijft kunnen de schildpadden hier niet doorheen om adem te halen en verdrinken. Zij vertelt dat vorig jaar in Barbados maar liefst 40 schildpadden zijn verdronken.

Oorzaak van de grote hoeveelheid is waarschijnlijk de klimaatverandering.

Nadat zij afgelopen zaterdag in Boka Bartol de dikke laag zag heeft ze direct verschillende mensen ingelicht. Helaas heeft zij na haar signalering van de officiële instanties nog geen reactie gekregen.

Theo van der Giessen van Stichting Uniek Curaçao, die zich inzet voor natuurbehoud, vertelt dat hij de situatie in Boka Ascencion het ergste inschat. Daarnaast is er ook bij Groot Sint Joris veel overlast. Bij Playa Kanoa valt het mee. Het is in Ascencion zo erg dat je van wal naar wal over de dikke laag kunt lopen. Er is eigenlijk een professioneel zuigapparaat nodig. Het zou volgens Van der Giessen goed zijn als er een plan van aanpak wordt opgesteld door de overheid.

Sehos, Curaçao, heeft weer een maand voorraad aan medische materialen

Leveranciers zijn betaald en de bestellingen zijn de deur uit


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft, zodra de laatste bestelling binnenkomt, weer een maand voorraad aan medische materialen. Leveranciers zijn betaald en de bestellingen zijn de deur uit. Dat heeft algemeen directeur Anthon Casperson gistermiddag tijdens een presentatie aan de pers laten weten. Dat gebeurde in het bijzijn van zorgmanager Arnoud Boesten en algemeen secretaris Susanne Pendjol-Klarenbeek van Sehos en minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 juli 2018.


Casperson sprak de hoop uit, dat, na de acute maatregelen die de Sehos-directie heeft genomen, tijdens het overleg met de medisch specialisten later op de middag zou worden besloten om behalve acute zorg, ook weer normaal electieve en poliklinische zorg aan te bieden. Het materiaaltekort was het enige agendapunt van het overleg.

Van de 7,5 miljoen gulden aan voorschotten die het ziekenhuis sinds 28 juni in drie tranches van 2,5 miljoen heeft ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het grootste deel (6,5 miljoen) gebruikt om de schulden bij leveranciers te betalen.

Dat heeft de weg vrijgemaakt om de noodzakelijke bestellingen te doen en weer een minimale maandvoorraad van geneesmiddelen en medische - en verzorgingsmaterialen op de plank te hebben liggen.

One Laser Group uit Miami voor regering Curaçao kandidaat-strategische partner van Insel Air

One Laser Group is géén luchtvaartmaatschappij, maar bundeling van meerdere bedrijven in Florida


One Laser Group uit Miami is de partij waar de regering van Curaçao mee in zee gaat als kandidaat-strategische partner van Insel Air. Dit wordt naar verwachting vandaag, donderdag 19 juli 2018, bekendgemaakt door de Ministerraad, aldus het Antilliaans Dagblad.

Het is met name minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling die belast is met het traject om een investeerder te vinden die bereid is (werk)kapitaal, management, materieel en kennis te steken in de particuliere Curaçaose luchtvaartmaatschappij die eind 2016 in grote problemen kwam, mede door het uitblijven van circa 70 miljoen dollar aan betalingen vanuit Venezuela.

One Laser Group is géén vliegonderneming, maar naar verluidt een bundeling van meerdere bedrijven in Florida, waaronder aircargo-management. De investeerdersgroep, bestaande uit onder meer Venezolaanse zakenlieden, bezit zelf evenmin eigen vliegtuigen; die worden geleased.

De afgelopen periode is intensief gesproken met vertegenwoordigers van One Laser. Naar verwachting wordt de groep vandaag gepresenteerd als de partij waar de komende tijd op exclusieve basis mee wordt verder onderhandeld.

Eerder ketste een deal met Synergy Aerospace, onder andere eigenaar van het grote Avianca in Colombia, af. Dat had onder andere te maken met de eis om doorslaggevende zeggenschap. One Laser Group zou genoegen nemen met 49 procent van de aandelen, zoals de wet voorschrijft voor een lokale luchtvaartmaatschappij, in combinatie met een andere wijze van invloed uitoefenen op de sturing van het bedrijf.

CLO al sinds april 2016 met regering in overleg over salarisverhoging ambtenaren

Vakcentrale niet gelukkig met wijze waarop overheid salarisverhoging geeft aan onderwijssector


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is niet gelukkig met de wijze waarop de overheid salarisverhoging geeft aan de onderwijssector. De CLO is geen voorstander van de benadering van strategische groepen. Ook de ambtenaren moeten een salarisverhoging krijgen. Hierover wordt er nog onderhandeld met de regering.

Bestuurslid Michael Miskin brengt vandaag, donderdag 19 juli 2018, op Starnieuws in herinnering dat de CLO op haar verjaardag in april 2016 een wensenpakket heeft ingediend bij de regering. Daarbij is aangegeven dat stapsgewijs de verloren koopkracht teruggewonnen moet worden. De CLO gaat voor een verhoging van 111%, op basis van de verhoging van de leerkrachten. Voorgesteld is om de Srd 500 koopkrachtverhoging te incorporeren in het loon. Dit komt volgens Miskin neer op 70% voor de laagste inkomensgroepen en 10% voor de topsalarissen. Hierop wil de ambtenarenvakcentrale in de eerste fase een verhoging van 25%.

De eerste gesprekken zijn in 2016 begonnen, eerst met de raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Eddy Jozefzoon en Errol Alibux.

In 2017 is onderhandeld met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, waarbij de koopkrachtversterking is gerealiseerd.

In 2018 is gesproken met vicepresident Ashwin Adhin, minister Hoefdraad en zijn collega's Soewarto Moestadja van Arbeid en Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Hierbij waren ook de raadsadviseurs aanwezig. De bedoeling was, dat per 1 januari 2018 een nieuwe loonreeks zou komen voor ambtenaren. De verhoging moet terugwerken tot januari 2017, die gefaseerd betaald dient te worden om inflatoire werking te voorkomen. 'Het is er niet van gekomen. Wij moeten steeds aandringen op een gesprek. Het gaat niet van een leien dakje', zegt Miskin.

Begin mei is er uiteindelijk gesproken met Adhin, waarbij ook aanwezig waren Hoefdraad, Moestadja, Noersalim en de raadsadviseurs. Toen was afgesproken, dat in mei de onderhandelingen afgerond zouden worden, waarbij de nieuwe loonreeks in juni zou ingaan. Dit doel is niet gehaald omdat de calculaties nog niet rond waren, bleek op een vergadering op Financiën.

Vorige week donderdag, 12 juli, heeft Adhin de CLO na lang aandringen weer uitgenodigd voor een overleg. Hierbij waren ook Hoefdraad en de raadsadviseurs aanwezig. Afgesproken is dat spijkers met koppen zouden worden geslagen. 'Onze verwachting was dat in augustus het loon uitbetaald zou worden', zegt Miskin.

Maandag was er weer een gesprek op Financiën. Minister Hoefdraad heeft om twee weken extra gevraagd om zaken af te ronden. Miskin heeft een resolutie overhandigd aan de minister over de situatie in 2002 waarbij ook sprake was van incorporatie van de toelage in het loon. 'Wij wachten op de regering nu.'

Onderwijsgevenden IOL worden massaal lid van Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS)

Minister Ferrier heeft beweerd dat BvL niet de vertegenwoordiger van het IOL is


Onderwijsgevenden bij het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) hebben zich massaal aangesloten bij de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), aldus vakbondsleider Wilgo Valies vandaag, donderdag 19 juli 2018, p Starnieuws. Hij is ook voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). 

Minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft beweerd dat de BvL niet de vertegenwoordiger van het IOL is, dus niet met de vakbond kan praten. Valies hoopt niet dat de minister met een nieuwe reden komt om het gesprek met BvL en ALS over 'de situatie van IOL en andere knelpunten in het onderwijs', dat sinds 30 april is aangevraagd, te blijven vermijden.

De overheid wil het komende schooljaar het IOL laten opgaan in de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Nieuwe inschrijvingen voor oktober zullen niet plaatsvinden. Nieuwe studenten die geen VWO-diploma hebben, moeten eerst door de schakelopleiding voor ze toegelaten worden. De vakbonden, hoewel die niet tegen de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn, verzetten zich tegen de wijze waarop dit gebeurt. Ze hebben twee maanden geleden een gesprek hierover aangevraagd. De minister heeft niet gereageerd op het verzoek.

Er is ondertussen een protestactie gevoerd bij het ministerie. Aan de minister is een week de tijd gegeven om het gesprek met de vakbonden te beginnen, 'anders gaat het hele veld in actie'.

De BvL en ALS hebben gisteren op een persconferentie de uitkomst van een vergadering met leraren van het IOL, die een paar uren eerder was gehouden, meegedeeld. 'De docenten hebben zich uitgesproken, de mensen zijn zeer verontwaardigd over de houding van deze minister. Geconcludeerd is dat de minister geen oplossing wil. Ze wil doorgaan met het voortzetten van het dictatoriale beleid', aldus Valies.

Op de vergadering is geopperd om naar de rechter te stappen om 'het gelijk te krijgen dat al aan onze zijde is. Al veertig jaren hebben opeenvolgende regeringen de vakbond, in dit geval BvL, als vertegenwoordiger van IOL erkend. Dus je kan niet van de een op andere dag zeggen dat je ermee ophoudt. Dat kan niet. De minister komt met haar uitlatingen aan de rechtszekerheid en het vertrouwen dat is opgebouwd.'

Maar, de tijd laat het niet toe om nu naar de rechter te gaan, een uitspraak zal weken op zich laten wachten. 'Gekozen is voor een praktische oplossing. Leden hebben zich massaal aangesloten bij de ALS. In de statuten van de ALS is aangegeven dat zij leraren vertegenwoordigd vanaf de basisschool tot IOL.'

De minister is ondertussen op de hoogte gesteld van de ontwikkeling. 'Nu moet de minister iets anders bedenken om het overleg te stuiten. Voor ons is van belang, dat we de rechtmatige vertegenwoordiger zijn van de onderwijsgevenden van het IOL. We hebben de minister gevraagd om het pad van confrontatie te verlaten en te kiezen voor overleg. Wij willen normalisatie.'

Raad van Commissarissen Hakrinbank: 'Wij functioneren professioneel, zonder partijpolitieke inmenging'

Raad reageert op berichtenstroom in media over aan bank gerelateerde zaken

De RvC-leden Robert-Gray van Trikt, Chantal Doekhie, Humphrey Schurman, Maurice Roemer, Rabin Parmessar,
Marita Lautan-Wijnerman en Gerard Lau. (Bron foto: Hakrinbank)

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Hakrinbank, onder leiding van Robert-Gray van Trikt, stelt in een woensdag 18 juli 2018 uitgebrachte verklaring, dat zij zijn toezichthoudende taken op een professionele wijze uitoefent, zonder partij politieke inmenging. Dit zegt de Raad op basis van diverse berichten die zijn verschenen in de media. 

Een belangrijke taak van de RvC is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap. Alle belangen worden door de Raad zorgvuldig afgewogen, waaronder de belangen van alle aandeelhouders, werknemers, rekeninghouders en crediteuren.

'De belangen van de vennootschap worden door competente raadsleden behartigd die periodiek eveneens door de Centrale Bank van Suriname worden getoetst op basis van diverse criteria waaronder deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit.'

'De Raad betreurt het ten zeerste, dat er buiten zijn weten vertrouwelijke interne informatie is uitgelekt en publiekelijk is besproken. Ten overvloede wordt benadrukt, dat de Raad zijn toezichthoudende taken op een professionele wijze uitoefent, zonder partij politieke inmenging. Wij garanderen alle relaties en belanghebbenden van de Hakrinbank dat de Raad prudent toezicht zal blijven uitoefenen in het belang van de vennootschap en de samenleving.'

Jeugdadviesraad: Leden Jeugdparlement moeten les krijgen in communicatie en vergadertechnieken

(Bron foto: NII)
Ook wordt een teambuildingsactiviteit aanbevolen om cohesie onder de leden te versterken....


De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft de Jeugdadviesraad (JAR) ontvangen. De minister en de raad hebben een onderhoud gehad over de versterking van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), zo meldt het National Informatie Instituut, NII, woensdag 18 juli 2018.

Het gaat hierbij om het functioneren van de leden. De JAR ondersteunt en adviseert het NJP. De voorzitter van de JAR, Richenel Trustfull, hield de minister voor, dat de jeugdparlementariërs begeleiding behoeven. Onderdelen zoals communicatie en vergadertechnieken moeten daarin worden opgenomen. Ook wordt een teambuildingsactiviteit aanbevolen om de cohesie onder de leden te versterken.

De leden moeten volgens de voorzitter begeleid worden, om zodoende ook optimale participatie te stimuleren. Minister Gopal heeft de JAR aangehoord en zal terstond actie ondernemen, zodat de leden versterkt worden met de nodige kennis die het functioneren kan verbeteren.

De JAR is in 2017 geïnstalleerd en bestaat uit zeven leden met Richenel Trustfull, voormalig directeur Jeugdzaken, als voorzitter. De overige leden van de raad zijn Farah Khodabaks, Hrishikesh Oemraw, Emmy Hart, Georgette Garcia-Elias, Letitia Vriesde en Aschwyn Sardjoepersad.

De taken, volgens het staatsbesluit, zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren en het doen van aanbevelingen aan het NJP ten behoeve van het jeugdbeleid en het verwerken van beraadslagingen en meningen in beleidsdocumenten.

Drie regiocommandanten Korps Politie Suriname ontlast uit hun functie

Minister Getrouw houdt clean sweep in top Korps Politie Suriname
 

Drie regiocommandanten van het Korps Politie Suriname hebben gisteren te horen gekregen, dat zij plaats moeten maken. Zij zijn ontlast uit hun functie en worden ter beschikking gesteld van het ministerie. Het gaat om de regiocommandanten Widjaikoemar Oedit (regio West), Premkoemar Jethoe (Paramaribo) en Orlando Changur (regio Midden). Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 19 juli 2018.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft enkele malen meegedeeld dat er meer mensen zouden worden vervangen. Hij heeft in juni waarnemend korpschef Antonio Chin, commissarissen Ruben Peiter en Darnie Stolk ontlast uit hun functie. In de plaats van Chin werd hoofdinspecteur Roberto Prade benoemd tot waarnemend korpschef. Hij werd bevorderd tot politiecommissaris.

Door de mutaties te plegen in het korps zegt de minister garanties te willen inbouwen om het veiligheidsgevoel met alles daarom heen terug te brengen. Dit legde hij uit in De Nationale Assemblee op 10 juli.

Een van de maatregelen was om een nieuwe wind door de korpsleiding te doen waaien waarbij volgens de minister een functionaris met frisse ideeën en genoegzame positieve energie met de leiding werd belast. De mededeling tijdens een vergadering van het management team van het korps kwam als een verrassing over bij de drie regiocommandanten.

Minister Elias: 'Zo erg is de situatie niet'

'Raad van Ministers heeft zo'n Srd 100 miljoen goedgekeurd voor de ziekenhuizen'


Minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid erkent, dat de gezondheidssector het niet makkelijk heeft, maar de situatie is volgens hem niet zo erg als in een verklaring van gisteravond wordt beweerd door ziekenhuizen en medische staven. De bewindsman zegt vanochtend, donderdag 19 juli 2018, op Starnieuws, dat hij deze week juist in de Raad van Ministers zo'n Srd 100 miljoen goedgekeurd gekregen heeft voor een financiële injectie voor de ziekenhuizen. Dit bedrag komt boven de 50 miljoen die maandelijks door de overheid gepompt worden in de gezondheidszorg, aldus Elias.

Over het verhogen van de ligdagtarieven, zegt Elias dat hij bezig is met alle tarieven die aangepast moeten worden. 'Ik ga niet ad hoc beslissingen nemen, de tarieven oer hele linie moeten verhoogd worden.'

Verschillende betrokkenen bij de gezondheidssector dringen aan op tariefaanpassingen. Intussen hebben diverse particuliere radiologen hun tarieven verhoogd. Zij accepteren ook geen verzekeringspasjes van particuliere verzekeraars, terwijl mensen die bij het Staatsziekenfonds verzekerd zijn, bij moeten betalen.

Minister Elias stelt, dat hij weet dat de ziekenhuizen het moeilijk hebben en hij doet ook zijn best om oplossingen te vinden. Van de Srd 300 miljoen die goedgekeurd is voor de versterking van de ziekenhuizen, wordt Srd 100 miljoen vrijgemaakt. 'Met de financieel-economische situatie waarin de ziekenhuizen nu verkeren, komen wij er niet onderuit om met kapitaalinjectie ondersteuning te bieden', zegt de bewindsman. Zij zijn niet in staat om hun crediteuren te betalen, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

Op basis van de opgaven van de ziekenhuizen is voor de overheidsziekenhuizen ruim Srd 75 miljoen goedgekeurd. Hiervan is meer dan 57 miljoen bestemd voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Voor Diakonessenhuis is een financiële injectie van Srd 11,2 miljoen en voor het St. Vincentius Ziekenhuis 10,7 miljoen opgebracht. Zij hebben afgelopen week reeds een voorschot ontvangen van elk 2 miljoen. AZP kreeg Srd 5 miljoen en het Mungra Medisch Centrum Srd 1 miljoen.

'Ik zeg niet, dat de ziekenhuizen geen grote behoeftes hebben. Wij kijken welke dringende achterstanden ingelopen kunnen worden, maar zo erg is de situatie niet zoals wordt beweerd', zegt de minister. Hij hoopt rond oktober, als de bureaucratie hem niet tegenwerkt, de aanpassingen rond te hebben.

Den Blauwvinger: De beetje domme, naïeve, uitglijder van Blok

COLUMN: In essentie heeft Blok een punt – Suriname is gewoon een 'failed state'

Blok's naïeve uitglijder leidt tot overtrokken reacties in Suriname


Hoe maak je van een foutief uitglijdend Blokje een Blok? Vraag het selectieve Assembleeleden in Suriname, die reageren -gevraagd door media- altijd op alle uitglijders in Nederland die Suriname raken, als aangeschoten wild. Failed state? Narco state? Corrupt state? Money laundering state? Dat zijn geen vragen, maar feiten en iedereen weet dat, maar hoort het liever niet. Totdat aan de Noordzee een minister iets roept, dan zijn de Surinaamse cassave's gaar...

Suriname is volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een ’failed state’ en dat heeft ’ernstig te maken met de etnische opdeling’. Dat zei de bewindsman vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties, waar integratie en de multiculturele- en etnische samenleving centraal stonden en Suriname slechts een klein aspect was in en uit de mond van Blok.
Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA heeft beelden van de bijeenkomst toegespeeld gekregen, diverse kranten in Nederland besteedden er vervolgens met volle rellerige teugen aandacht aan en.... een heus relletje zag woensdagochtend 18 juli 2018 het daglicht.


Voorspelbare reacties uit de Surinaamse politieke – te snel reagerende – politieke heetgebakerde arena.

André Misiekaba, fractievoorzitter van coalitiepartij NDP (Nationale Democratische Partij) van president Desi Bouterse in het parlement – De Nationale Assemblee –, zei in een reactie, terecht, dat Nederland juist van Suriname zou kunnen leren op het punt van harmonieus samenleven van verschillende groepen, ondanks de verdeel- en heerspolitiek die de koloniale heersers, de voorouders van deze minister, hebben gevoerd. De politicus beweert, dat de koloniale machthebbers de verschillende bevolkingsgroepen juist verdeeld wilden houden. 

'De koloniale voorouders van deze meneer schroomden niet om de verschillende bevolkingsgroepen geografisch verdeeld te situeren in het land. Hierdoor zouden wij een verdeelde bevolking moeten hebben. Het volk van Suriname heeft samen met de politieke leiders van toen en nu het gemanaged om toch broederlijk met elkaar en naast elkaar te wonen en te leven. Wat een verdeelde toestand zou moeten zijn, is niet gelukt', stelt Misiekaba.
Hij zei ook, dat Suriname juist wordt geroemd dat ondanks diverse bevolkingsgroepen, religiën, cultuur en talen er voorbeeldig met elkaar geleefd wordt. Suriname is een voorbeeld in de wereld. 'Deze meneer heeft duidelijk geen kaas gegeten van de situatie en ik zou zeggen shame on him. Een minister van Buitenlandse Zaken zou zich toch wel meer moeten verdiepen in Suriname. De relatie tussen Suriname en Nederland is toch wel een relatie waarbij wij zouden moeten zeggen, dat hoewel het politiek niet gemakkelijk is, dat de twee volkeren toch nauwe banden met elkaar hebben. Alleen maar op basis van die feit zou de man zich moeten laten inwerken. Dat is duidelijk niet gedaan.'

Zijn collega van de oppositie, VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi, zei, dat de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) zich niet in de uitspraken van Blok herkent.

'Waarschijnlijk is de minister onvoldoende op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Suriname, Suriname is een multiculturele samenleving waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar leven. De partij is zelf een weerspiegeling van de ontwikkeling naar een grote nationale partij, waar etniciteit en afkomst geen rol spelen. Dat Suriname onder deze regering gedaald is tot een land dat door sommigen wordt aangeduid als een failed state, ligt niet aan haar multiculturele bevolkingssamenstelling. Waar Suriname mee kampt is een gebrek aan goed bestuur en ongebreidelde corruptie tot op het hoogste niveau', stelt Santokhi.

'Het gebrek aan inzichten bij Nederlandse politici is ook een teken dat het tijd wordt dat onze landen de diplomatieke banden op het hoogste niveau herstellen', vindt de VHP-voorzitter.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zei het 'heel kwalijk' te vinden om een ander land, in dit geval Suriname, een ‘failed state’ te noemen, terwijl Nederland medeverantwoordelijk is voor de situatie in Suriname. 'Het was juist een bewuste politiek van Nederland dat wij in de huidige positie zitten en in Suriname gaan we niet treuren daarom. Integendeel, gaan wij met elkaar na hoe wij ervoor kunnen zorgen dat al die etnische groepen kunnen werken aan één gemeenschappelijke doel, dat we met z'n allen hier een beter leven kunnen hebben dan dat wij elders in de wereld zouden kunnen hebben. De uitspraak komt bijzonder slecht aan en wij, de NPS, accepteren dit niet. Wij eisen daarom ook als NPS, dat de minister tot de orde wordt geroepen, dat Nederland zijn excuses aanbiedt aan het Surinaamse volk waarvoor zij jarenlang verantwoordelijkheid heeft gehad en medeplichtig is aan de situatie wij vandaag de dag kennen.'

Genoemde politici hebben het niveau van Blok - uit onwetendheid (Blok weet waarschijnlijk meer van en over Suriname, dan Surinaamse parlementsleden over Blok en zijn achtergrond) - in hun reacties onderschat en hebben niet kunnen inzien, dat de bewindsman zich wellicht wat ongelukkig had uitgedrukt.

Inmiddels heeft Blok gereageerd op de ontstane commotie.

'(…) Mijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie van de bijeenkomst was er dan ook deels op gericht te prikkelen. Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn. Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.
Ook wil ik graag mijn uitspraken over Suriname duiden. Toen ik de term ‘failed state’ gebruikte, bedoelde ik niet de gangbare internationale definitie van een failed state. Hoewel de verschillende bevolkingsgroepen in de zeer divers samengestelde Surinaamse maatschappij vreedzaam met elkaar samenleven, blijft de etnische herkomst in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen. Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.'
Waarschijnlijk is de storm weer geluwd en gaat die niet weer de kop opsteken door figuren die denken een stok te hebben gevonden om de oud-kolonisator te kunnen slaan, slechts vanwege een ongelukkige, beetje domme, uitspraak van een minister in Nederland.

Overigens, ten overvloede, maar toch... het aantal over Nederland in onder andere politiek Suriname gedane ongelukkige, beetje domme uitspraken, is niet meer op één hand te tellen, maar niemand in Nederland die zich daar druk om maakt.... Een beetje realiteitszin in Suriname kan geen kwaad.

En we gaan over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 juli 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: De beetje domme, naïeve, uitglijder van Blok

COLUMN: In essentie heeft Blok een punt – Suriname is gewoon een 'failed state'

Blok's naïeve uitglijder leidt tot overtrokken reacties in Suriname


Hoe maak je van een foutief uitglijdend Blokje een Blok? Vraag het selectieve Assembleeleden in Suriname, die reageren -gevraagd door media- altijd op alle uitglijders in Nederland die Suriname raken, als aangeschoten wild. Failed state? Narco state? Corrupt state? Money laundering state? Dat zijn geen vragen, maar feiten en iedereen weet dat, maar hoort het liever niet. Totdat aan de Noordzee een minister iets roept, dan zijn de Surinaamse cassave's gaar...

Suriname is volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een ’failed state’ en dat heeft ’ernstig te maken met de etnische opdeling’. Dat zei de bewindsman vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties, waar integratie en de multiculturele- en etnische samenleving centraal stonden en Suriname slechts een klein aspect was in en uit de mond van Blok.
Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA heeft beelden van de bijeenkomst toegespeeld gekregen, diverse kranten in Nederland besteedden er vervolgens met volle rellerige teugen aandacht aan en.... een heus relletje zag woensdagochtend 18 juli 2018 het daglicht.


Voorspelbare reacties uit de Surinaamse politieke – te snel reagerende – politieke heetgebakerde arena.

André Misiekaba, fractievoorzitter van coalitiepartij NDP (Nationale Democratische Partij) van president Desi Bouterse in het parlement – De Nationale Assemblee –, zei in een reactie, terecht, dat Nederland juist van Suriname zou kunnen leren op het punt van harmonieus samenleven van verschillende groepen, ondanks de verdeel- en heerspolitiek die de koloniale heersers, de voorouders van deze minister, hebben gevoerd. De politicus beweert, dat de koloniale machthebbers de verschillende bevolkingsgroepen juist verdeeld wilden houden. 

'De koloniale voorouders van deze meneer schroomden niet om de verschillende bevolkingsgroepen geografisch verdeeld te situeren in het land. Hierdoor zouden wij een verdeelde bevolking moeten hebben. Het volk van Suriname heeft samen met de politieke leiders van toen en nu het gemanaged om toch broederlijk met elkaar en naast elkaar te wonen en te leven. Wat een verdeelde toestand zou moeten zijn, is niet gelukt', stelt Misiekaba.
Hij zei ook, dat Suriname juist wordt geroemd dat ondanks diverse bevolkingsgroepen, religiën, cultuur en talen er voorbeeldig met elkaar geleefd wordt. Suriname is een voorbeeld in de wereld. 'Deze meneer heeft duidelijk geen kaas gegeten van de situatie en ik zou zeggen shame on him. Een minister van Buitenlandse Zaken zou zich toch wel meer moeten verdiepen in Suriname. De relatie tussen Suriname en Nederland is toch wel een relatie waarbij wij zouden moeten zeggen, dat hoewel het politiek niet gemakkelijk is, dat de twee volkeren toch nauwe banden met elkaar hebben. Alleen maar op basis van die feit zou de man zich moeten laten inwerken. Dat is duidelijk niet gedaan.'

Zijn collega van de oppositie, VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi, zei, dat de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) zich niet in de uitspraken van Blok herkent.

'Waarschijnlijk is de minister onvoldoende op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Suriname, Suriname is een multiculturele samenleving waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar leven. De partij is zelf een weerspiegeling van de ontwikkeling naar een grote nationale partij, waar etniciteit en afkomst geen rol spelen. Dat Suriname onder deze regering gedaald is tot een land dat door sommigen wordt aangeduid als een failed state, ligt niet aan haar multiculturele bevolkingssamenstelling. Waar Suriname mee kampt is een gebrek aan goed bestuur en ongebreidelde corruptie tot op het hoogste niveau', stelt Santokhi.

'Het gebrek aan inzichten bij Nederlandse politici is ook een teken dat het tijd wordt dat onze landen de diplomatieke banden op het hoogste niveau herstellen', vindt de VHP-voorzitter.

NPS-voorzitter Gregory Rusland zei het 'heel kwalijk' te vinden om een ander land, in dit geval Suriname, een ‘failed state’ te noemen, terwijl Nederland medeverantwoordelijk is voor de situatie in Suriname. 'Het was juist een bewuste politiek van Nederland dat wij in de huidige positie zitten en in Suriname gaan we niet treuren daarom. Integendeel, gaan wij met elkaar na hoe wij ervoor kunnen zorgen dat al die etnische groepen kunnen werken aan één gemeenschappelijke doel, dat we met z'n allen hier een beter leven kunnen hebben dan dat wij elders in de wereld zouden kunnen hebben. De uitspraak komt bijzonder slecht aan en wij, de NPS, accepteren dit niet. Wij eisen daarom ook als NPS, dat de minister tot de orde wordt geroepen, dat Nederland zijn excuses aanbiedt aan het Surinaamse volk waarvoor zij jarenlang verantwoordelijkheid heeft gehad en medeplichtig is aan de situatie wij vandaag de dag kennen.'

Genoemde politici hebben het niveau van Blok - uit onwetendheid (Blok weet waarschijnlijk meer van en over Suriname, dan Surinaamse parlementsleden over Blok en zijn achtergrond) - in hun reacties onderschat en hebben niet kunnen inzien, dat de bewindsman zich wellicht wat ongelukkig had uitgedrukt.

Inmiddels heeft Blok gereageerd op de ontstane commotie.

'(…) Mijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie van de bijeenkomst was er dan ook deels op gericht te prikkelen. Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn. Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.
Ook wil ik graag mijn uitspraken over Suriname duiden. Toen ik de term ‘failed state’ gebruikte, bedoelde ik niet de gangbare internationale definitie van een failed state. Hoewel de verschillende bevolkingsgroepen in de zeer divers samengestelde Surinaamse maatschappij vreedzaam met elkaar samenleven, blijft de etnische herkomst in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen. Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.'Waarschijnlijk is de storm weer geluwd en gaat die niet weer de kop opsteken door figuren die denken een stok te hebben gevonden om de oud-kolonisator te kunnen slaan, slechts vanwege een ongelukkige, beetje domme, uitspraak van een minister in Nederland.

Overigens, ten overvloede, maar toch... het aantal over Nederland in onder andere politiek Suriname gedane ongelukkige, beetje domme uitspraken, is niet meer op één hand te tellen, maar niemand in Nederland die zich daar druk om maakt.... Een beetje realiteitszin in Suriname kan geen kwaad.

En we gaan over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 juli 2018
Paramaribo – Suriname

Dode bij frontale aanrijding auto en vrachtwagen op Martin Luther Kingweg

53-Jarige inzittende auto, Beatrice Afata, komt om het leven bij inhaalactie

Automobilist niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs


De 53-jarige inzittende van een auto, Beatrice Afata, is woensdag 18 juli 2018 na een aanrijding met een Daf truck op de Martin Luther Kingweg overleden. Door de ingeschakelde brandweer werd de vrouuw uit het voertuig gehaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. 

Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen - zo meldt de politie - dat het voertuig waarin Beatrice zat over de Martin Luther Kingweg reed, komende vanuit Paranam, richting Paramaribo. Het voertuig werd bestuurd door de 29-jarige D.M.

Op een bepaald moment wilde M. een voertuig inhalen, die linksaf zou slaan. Op dat moment kwam er een vrachtwagen uit tegengestelde richting. Om een botsing te voorkomen, week de truckbestuurder uit naar links richting de berm en op hetzelfde moment week M. ook uit naar rechts met als gevolg de aanrijding.

M. bleek niet in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Uitwendig heeft hij schrammen opgelopen en klaagde van pijn. Per ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld en ligt onder politiebewaking in het AZP.

De truckchauffeur en zijn bijrijder kwamen met de schrik vrij. De materiële schade aan beide voertuigen is aanzienlijk.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden van het Korps Politie Suriname.

Oppositie hekelt afwezigheid president en vicepresident in Assemblee

Jogi (VHP): 'De vicepresident volgt nu ook in de voetsporen van de president'


Assembleeleden van de oppositie hekelen het feit, dat president Desi Bouterse ‘al maanden zijn gezicht niet heeft laten zien in De Nationale Assemblee’. Ook vicepresident Ashwin Adhin blijkt de laatste tijd weinig aandacht te besteden aan het bijwonen van vergaderingen. 

'De vicepresident volgt nu ook in de voetsporen van de president', zei VHP-parlementariër Mahinder Jogi dinsdag bij de start van de openbare vergadering, aldus het Dagblad Suriname woensdag 18 juli 2018.

De politicus hekelde het feit, dat na weken ministers eindelijk antwoord op verschillende eerder gestelde vragen moesten geven, maar dat een belangrijk deel van deze bewindslieden ook nergens in ’s landsvergaderzaal te vinden was.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons hield de VHP’er weer voor, dat niet specifieke ministers, maar de regering verantwoording moet afleggen aan het parlement. 'Ik kan de regering niet vertellen welke mensen de antwoorden moeten geven, dat moet de regering doen. Degenen die namens de regering antwoorden, moeten ook rekenen dat wij geen rekening houden of hij of zij minister is van OWT&C of zo. Als die een taak van de regering krijgt om te antwoorden op zaken van LVV of OW, dan moet de persoon zich van de taak kunnen kwijten', aldus de voorzitster.

Jogi verduidelijkte hierna tijdens een punt van orde, dat hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van de beantwoording. Hij rekent op kwalitatieve antwoorden van de regering.

Korpschef verbiedt dragen van bivakmutsen door leden RBT

Leden Arrestatieteam mogen wel in uitzonderlijke gevallen gezichten schminken en bedekken


Waarnemend korpschef Roberto Pradevan het Korps Politie Suriname heeft een dienstvoorschrift uitgevaardigd waarin leden van het Regio Bijstands Team (RBT) nadrukkelijk verboden wordt om hun gezichten te bedekken met bivakmutsen. Dit deelde minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie dinsdag mee in De Nationale Assemblee (DNA), aldus woensdag 18 juli 2018 het Dagblad Suriname.

Het was ABOP- parlementariër Edward Belfort die deze kwestie eerder in het parlement aankaartte. Volgens de ex-Justitieminister staat het dragen van bivakmutsen door politie-eenheden nergens in het Politiehandvest. 'Het zijn net een stelletje criminelen', zei de politicus eerder.

Getrouw benadrukte, dat leden van het Arrestatieteam wel in uitzonderlijke gevallen hun gezichten mogen schminken en bedekken. Hij vermoedt dat de overige eenheden hun gedrag hieruit hebben afgeleid.

Artikel 13 van het Politiehandvest geeft volgens de minister ook duidelijk aan, dat ambtenaren van politie, die niet in politie-uniform gekleed zijn, verplicht zijn zich behoorlijk te legitimeren tegenover een ieder tegen wie zij een vordering richten of aan wie zij een bevel geven.

Verontrustende verklaring ziekenhuizen: 'De dienstverlening aan de patiënt per direct teruggeschroefd'

'Klemmend beroep op verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen'

'Het zal helaas vaker gebeuren, dat ingrepen en operaties bij patiënten uitgesteld zullen moeten worden'


De directies en voorzitters van de medische staven van Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis en Mungra Medisch Centrum hebben woensdagavond 18 juli 2018 een verontrustende verklaring uitgegeven, aldus Starnieuws. 

Om de weinige voorraden essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten zullen de specialisten en de ziekenhuizen de dienstverlening aan de patiënt per direct terugschroeven. Zij doen een klemmend beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en roepen hen op om terstond de nodige financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie.

Door het stelselmatig onderfinancieren van de zorg is er een situatie ontstaan waarbij door het ontbreken van voldoende medicatie, verbruiksartikelen, apparatuur en goed geschoold personeel de ziekenhuiszorg in gevaar is gekomen. De rek is er nu volledig uit voor de directies en de medische specialisten van de ziekenhuizen, staat in een zojuist uitgegeven verklaring.

De patiëntenzorg in de ziekenhuizen is naar een onaanvaardbaar niveau afgegleden. De steeds verslechterende precaire financiële situatie van de ziekenhuizen heeft geleid tot een ernstig tekort aan essentiële medicijnen en medische verbruiksartikelen en het uitvallen van noodzakelijke medische apparatuur. De kwaliteitsborging is afgebrokkeld tot ver onder de minimale professionele standaarden die voorgeschreven zijn om kwalitatieve zorg te leveren. Op deze manier is de veiligheid van de zorg niet langer gegarandeerd.

Er ontstaan nu al onnodige complicaties bij patiënten; zo doorgaan betekent dat er onherroepelijk doden zullen vallen. Vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorgverlening in de ziekenhuizen willen de medische specialisten en de ziekenhuisdirecties een halt aan de onaanvaardbare toestand toeroepen.

Zij doen daarom een klemmend beroep op de verantwoordelijke autoriteiten om goede nota te nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en roepen hen op om terstond de nodige financiële maatregelen te treffen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie. Om de weinige voorraden essentiële benodigdheden zo strategisch mogelijk in te zetten zullen de specialisten en de ziekenhuizen de dienstverlening aan de patiënt met onmiddellijke ingang terugschroeven. Dit houdt in dat acute patiënten altijd met voorrang zullen worden geholpen, maar het zal helaas vaker gebeuren dat ingrepen en operaties bij andere patiënten uitgesteld zullen moeten worden. Hierbij zal wel op case-by-case basis de individuele verantwoordelijkheid voor de patiënt in acht worden genomen.

Deze noodmaatregel zal gelden totdat de voorraden van werkmaterialen weer tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Met deze maatregel willen de specialisten en ziekenhuizen de schaarse middelen zoveel mogelijk reserveren voor echt levensbedreigende situaties. Ook moet met deze maatregel voorkomen worden, dat binnenkort kritische afdelingen of mogelijk zelfs ziekenhuizen helemaal zullen moeten sluiten vanwege gebrek aan materialen.

Verder willen de ziekenhuisdirecties en medische specialisten benadrukken, dat de kwaliteit van zorg slechts geleverd kan worden tot het niveau waarop betaald wordt. Het is simpelweg niet haalbaar om nog langer een hoger zorgniveau aan te bieden dan met de huidige achterhaalde tarieven mogelijk is. De samenleving zal er ernstig rekening mee moeten houden dat voor het huidige ligdagtarief nog slechts minimale zorg geleverd kan worden. Aanvullende verrichtingen en benodigdheden die niet meer gefinancierd kunnen worden uit het lage ligdagtarief of door de verzekeraars zullen niet meer mogelijk zijn, tenzij er apart door de consument betaald wordt voor deze kosten.

De specialisten en ziekenhuisdirecties hopen niet dat het zover komt dat ziekenhuiszorg bereikbaar zal zijn voor alleen kapitaalkrachtige patiënten.

Ze rekenen erop dat de autoriteiten dringend met de nodige aanpassingen zullen komen in het model van financiering van de ziekenhuiszorg. De specialisten en ziekenhuisdirecties willen zich niet telkens enorm druk moeten maken hoe uit te komen met zeer schaarse middelen, maar willen zich kunnen richten op het leveren van adequate ziekenhuiszorg aan de gemeenschap.

Drie broers en zussen in Peru vermoorden 75-jarige moeder in gruwelijk satanisch ritueel

De 'meester van de duisternis' had kinderen bevolen om in bloed van moeder te baden

Ogen van moeder uitgestoken en haar darmen verwijderd


Drie broers en zussen in Peru hebben bekend, dat ze hun 75-jarige moeder hebben vermoord in een gruwelijk satanisch ritueel dat inhield dat ze haar ogen hebben uitgestoken en haar darmen verwijderd. 

De Peruaanse Teodora Quispe Ccayllahua werd op brute wijze vermoord door haar kinderen, Aurelia Quispe, 38, Percy Quispe, 41 en Marcelina Suane, 46, nadat de 'meester van de duisternis' zou hebben bevolen om in haar bloed te baden.

Het jongste kind van het slachtoffer vertelde de politie, dat ze 'uitverkoren' was om de opofferingsdoden uit te voeren en gaf toe dat ze haar twee broers en zussen ervan moest overtuigen hun moeder te vermoorden.

Aurelia vertelde ook aan de politie, dat ze de opdracht kreeg om in haar moeders bloed te baden, 'de duivel aanroepend'.

Ccayllahua's lichaam werd zaterdag 14 juli 2018 gevonden in haar huis in het bergachtige dorp Andabamba, in het noorden van Peru, met een aantal van haar organen verdwenen, inclusief haar darmen.Commissaris van politie Julio Torreblanca vertelde de televisiezender van Peru 21, dat Aurelia ook de ogen van de vrouw tijdens de moord uitstak, voordat de groep haar uitgesneden ingewanden in een nabijgelegen vijver dumpte. Een van de ogen en interne organen van het slachtoffer werden uit het water gehaald.


'De meester van de duisternis heeft mij bevolen, de koning der demonen is al bij ons, we zijn meer en elke dag zullen we groter worden', zei de leidster van de groep bij haar arrestatie.

Alle drie werden gevangen genomen door de Nationale Politie en hebben naar verluidt bekend dat zij aan de moord deelnamen. In Peru kan een veroordeling voor doodslag een levenslange gevangenisstraf betekenen, maar van het trio wordt verwacht dat het een evaluatie van de geestelijke gezondheid ondergaat, meldt de krant El Popular dinsdag 17 juli.

(Suriname Mirror/Peru21/El Popular/RT/YouTube/Twitter)

Bekende Braziliaanse cosmetisch billen chirurg op de vlucht na dood patiënte

Lilian Quezia Calixt wordt ziek en overlijdt na controversiële injectie van acrylglasvuller


Een Braziliaanse cosmetisch chirurg, bekend van het 'vullen' van billen, met de bijnaam 'Dr Bumbum' is op de vlucht geslagen na de dood van een patiënte, enkele uren nadat zij cosmetische chirurgie had ondergaan in zijn huis in Rio de Janeiro.

Denis Furtado werd gezien als iemand die magie uitvoert op vrouwenlichamen, in het bijzonder hun billen, en is het hele land bekend om zijn expertise. Het Instagram-account van de 45-jarige man heeft 650.000 volgers. Maar, nu wordt hij door de politie gezocht nadat Lilian Quezia Calixto, een manager bij de bank HSBC, enkele uren nadat haar billen werden opgevuld in zijn huis in de chique buurt Barra de Tijuca, stierf.

Calixto had tweeduizend kilometer vanaf haar huis in Cuiaba gereisd om de chirurg te zien. Maar, na een controversiële injectie van acrylglasvuller begon Calixto zich ziek te voelen. Bij aankomst in het ziekenhuis zondag 15 juli 2018 had ze last van hartkloppingen en hypertensie en stierf ze na vier hartaanvallen.

Kort daarna verdween Furtado en wordt nu gezocht voor moord en criminele associatie, terwijl zijn vriendin, waarvan sommige media beweren dat zij ook zijn assistente was, is aangehouden.


Het nieuws heeft schokgolven veroorzaakt in de hele industrie - Brazilië is de tweede,na de Verenigde Staten voor het aantal uitgevoerde plastische chirurgie.

De SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) was snel om Furtado te veroordelen en zei: 'De groeiende invasie van niet-specialisten in de specialiteit heeft meer en meer dodelijke slachtoffers veroorzaakt zoals deze.' 'Je kunt geen plastische chirurgie uitvoeren in een appartement. Veel mensen verkopen een droom, een fantasie aan patiënten op een onethische manier en mensen, verzwakt, voelen zich vaak aangetrokken tot lage prijzen, zonder te overwegen of de voorwaarden adequaat zijn', zei SBEC-voorzitter Niveo Steffen.

Steffen zei, dat de injectie van synthetische biopolymeren of polymeren, zoals acrylglas, zeer gevaarlijk is en tientallen doden bij vrouwen in Latijns-Amerika heeft veroorzaakt, vooral in Venezuela. Hij zei, dat het geval van Furtado de 'trivialisering van cosmetische ingrepen door niet-gespecialiseerde professionals aantoont, die vaak geen artsen zijn en mensen in gevaar brengen'.

Volgens de G1-nieuwswebsite is Furtado vier keer door de politie aangeklaagd voor het illegaal uitoefenen van een medischberoep en misdaden tegen consumenten.

(Suriname Mirror/South China Morning Post/G1/AFP/BBC/Twitter)